DAGBLAD VOOR BOLSJEWISTEN BIJ CHARKOW TERUGGEWORPEN. A.D.O. kampioen van di sir iet I. Een nieuwe geallieerde overwinning!! Thans op Nederlandsche schoolkinderen te Brielle. Göbbels tot de Berlijners. N.S.K.K. MANNEN UI STALINGRAD DE H0LLANDSCHE MOLEN. Ingesloten formaties vernietigd. EN THANS? 2 jaar Nederlandsche omroep Niets nieuws onder de zon. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 8 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 55. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Voor de derde maal in een korte panne tijds hebben de geallieerde ïiegers gedemonstreerd zich weinig .n te trekken van het heil der bur- rbevolking, zelfs niet wanneer het kinderen van nun Nederlandsche ,he „bondgenooten" betreft. Don- .erdag j.l. gold hun aanval bij goed acht, dat geen verontschuldigingen nogelijk maakt, het vreedzame 'rielle, waar geen enkel militair el aanwezig is. Het was zeer mooi voorjaarsweer, e hemel onbewolkt. Ongeveer om „alf elf des ochtends vloog een for- jiatie vijandelijke vliegtuigen ho pen het stadje en wierp bommen peer, niettegenstaande er bij het duidelijke zicht geen twijfel over __on bestaan, dat zich in het stadje geenerlei militaire of oorlogs-econo- nische doelen bevonden. Vreeseliike uitwerking. De jongensschool voor voortgezet L.O. kreeg een voltreffer, ook de rakschool voor meisjes werd ge troffen en totaal vernield, de land- souwschool werd beschadigd. Voorts verd een groot aantal woningen otaal vermeld en een aantal woon huizen zoo zwaar beschadigd, dat zij (onbewoonbaar geworden zijn en ontruimd moesten worden. In de jongensschool werden bij na alle in de klassen zittende jon- gers onder de puinhoopen begra ven, waardoor het meerendeel om het leven kwam. Verscheidene werden zoo zwaar gewond, dat zij wel aan hun verwondingen zul len hezwijken. Nog slachtoffertjes onder de puinhoopen. T Niettegenstaande met zeer grooten spoed aan de opruimingswerkzaam- Jheden werd begonnen, is het tot dusver nog niet gelukt de puinho pen van de jongensschool geheel te „oorzoeken. Er moet dus nog reke ning mee gehouden worden, dat nog een groot aantal jongens onder leze puinhoopen bedolven ligt. Het lauwkeurige aantal vermisten kon -ot dusver nog niet opgegeven wor pen, omdat het grootste deel der Scholieren niet uit Brielle afkom- ftig is, doch uit plaatsjes in de om- teyrng. Het was een geluk, dat ten tijde •an den aanval in de vakschool voor „eisjes en in de landbouwschool teen les werd gegeven. Men mag De droeve gevolgen van den terreur' aanval op Brielle: Foto boven: De resten van de Vakschool vooi meisjes. Onder: Een deel der slachtoffers van den terreuraanval op de school. (SS Bildber. Fritz-Stapf-P.M.) zich afvragen op welke wijze de Engelsche radio deze nieuwe schan delijke daad wil goedpraten. Vroegere schanddaden. Bij den nog steeds niet in het ver- !etboek geraakten aanval op Eind hoven op een Zondag, nl. St. Nico- In de plaatselijke bladen kunt u J de adressen vinden waar u mel- ding kunt maken, dat boeken voor I de boekenactie door den Nationa- len Jeugdstorm-kunnen worden afgehaald. De Nederlandsche ar- I beiders in Duitschland zullen u er I dankbaar voor zijn. Rijksminister dr. Göbbels heeft Hjn bozondere waardeering uitge broken voor de dappere houding ter bevolking van den geheelen ouw Berlyn bij den laatsten lucht- Mivai. Alle instanties der partij, n den staat en de stad zijn door »em geïnstrueerd, op de meest joyale wijze den nabestaanden der looaen, den gewonden en benadeel- krachtdadige hulp te verlee- Ve omvang van de door dezen aan?erichte schade is be- ngr«k, aldus dr. Göbbels. Alle n v.t1ezet om op te Rijks- naar 1K «eb kunnen 'iftppfvLen zooals mij ook door S en ,m°ndelmge rappor- een ™°reel? rnMen dag gelegd, die de verheven is. Niet al- iwtn ^n' -maar VODral °°k de Kesevtn ?e hebben proe- l enkSi hulPvaardig- EeloovS^^*^ Onze vijan- ^l« mu^StBmat terreur- i hebt hun^Lte .kunnen maken. «i daarbii JSF antwoord gegeven waardig a?h£3& dat Berlijn Groot-Duitsche het J?Ctwffn ^toffere van friïin is gestegen ™1 aoT den en 377 d°0" i STALLN maarschalk der sovjet-unie er I AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. I Het Amerikaansche Bureau voor kt d??tCihtmSen maakt bekend lat de totale verhezen der Ameri- nnsche strijdkrachten 67.743 man agen. Hiervan waren 43.675 lid 1 h6t leger' 24-°68 van de marine laas, verklaarden de Ëngelschen, dfft zij een Zondag hadden uitgekozen, om zoodoende de werklieden te sparen. In werkelijkheid werd deze dag voor den aanval gekozen, om dat tengevolge van de weersomstan digheden de voorwaarden voor een aanval bijzonder gunstig waren. Op 19 Februari, een Vrijdag, werd een kustplaats in het Noorden van het land gebombardeerd. Deze aan val vond plaats vroeg in den mid dag. Waarom niet een Zondag uit gezocht? De aanval op Brielle werd gedaan op Donderdag. Uit alles blijkt, dat de Ëngelschen er inderdaad niet. aan denken reke ning te houden met het leven, de gezondheid en den eigendom van de Nederlandsche burgerbevolking. Bij de uitvoering van hun terreur methode, waarmede zij den oorlogs toestand hopen te beïnvloeden, laat hun ook het lot van onschuldige Nederlandsche vrouwen en kinderen totaal onverschillig. Door den Leider ontvangen De Leider heeft Zaterdag een vijftig' tal N.S.K.K.-mannen, die bij de zware gevechten in en rondom Stalingrad tot twee maal toe ingesloten zijn geweest, maar zich ondanks de moeilijkste om standigheden hebben vrijgevochten, op het hoofdkwartier der Beweging te Utrecht ontvangen. De Leider drukte zijn getrouwen ieder de hand en informeerde naar hun persoonlijk weizijn, waarna hij elk van hen warmen dank bracht voor hetgeen zij voor volk en vaderland hadden ver. richt. De Beweging, aldus spr., heeft ten volle haar plicht gedaan. Duizenden en duizenden van haar leden staan buiten de grenzen met het geweer aan den schouder. Moge eenmaal ons geheele volk dezen plicht verstaan, nu het er om gaat, ons aloude werelddeel, zijn cultuur en beschaving te verdedigen. Jaarvergadering te Amsterdam. Het twintigst verslag van de veree niging „De Hollandsche Molen," die Zaterdag te Amsterdam onder voorzit terschap van mr. P. G. van Tienhoven injaarvergadering bijeenkwam, laat een optimistisch geluid hooren. Daar was een ledenstijging met 145. een aan tal behouden molens van pijn. 50, die niet alleen werden hersteld, maar voor het meerendeel ook verbeterd. Een vooraanstaande plaats neemt hieronder de provincie Noord-Brabant in, met 17 molens. Een belangrijke steun voor het werk der vereeniging vormt de verordening, o. 25 Sept. j.l. door het Dep. van Opv. Wetenschap en Kuituurbescherming uitgevaardigd, houdende verbod van slooping of verandering van molens, DE BEPERKING VAN LOGIESGELEGENHEID. Aanvragen om ontheffing van hef verbod. In aansluiting op hetgeen dezer dagen is vermeld over het „Besluit beperking Logiesgelegenheid nr. 1", wordt medegedeeld, dat de secr.- generaal van het departement van H., N. en S. zijn bevoegdheid om ontheffing te verleenen van het daar in vervatte verbod n.l. gedurende meer dan tien nachten in één kalen dermaand en meer dan acht opeen volgende nachten gedurende twee opeenvolgende kalendermaanden in eenzelfde onderneming verblijf te houden heeft overgedragen aan den voorzitter van de Bedrijfsgroep (Bedrijfshoreca). Individueele aanvragen tot onthef fing ten behoeve van natuurlijke per sonen dienen schriftelijk te worden ingediend bij 't secretariaat van Be drijfshoreca, Raamweg 14, 's-Graven- hage. NEDERLANDSCHE MEISJES NAAR POMMEREN. Hulpzusters hij Duitsche Roode Kruis, Ongeveer 35 Nederlandsche meis s, die zich vrijwillig hadden opge geven op uitnoodiging van 't SS-Ër- satzkommando om dienst te doen als hulpzusters bij het Duitsche Roode Kruis, waren Zaterdagavond te 's-Gravenhage ten afscheid bij een, alvorens naar Pommeren te vertrekken, waar zij haar theoreti sche opleiding zullen ontvangen, in aansluiting waarop zij haar prac- tische vorming in lazaretten zullen verkrijgen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Maart. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Bij het bruggehoofd van de Koeban en aan het f „nt van de Mioes en de Donetz zijn gisteren slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Door aanvallen van Duitsche tankeen heden werden concentraties van de bolsjewieken uiteengedreven, verscheir dene honderden gevangenen en een talrijke buit werden binnengebracht. In de ruimte ten Z. van Charkof hebben snelle troepen van het leger en de Waffen-SS. sterken tegen stand van den vijand gebroken en hem naar het N. teruggeworpen. De ing sloten formaties van het derde bolsjewistische tankleger, bestaande lit deelen van het twaalfde en het vijftiende p ntsercorps, een cava- leriecorps en drie divisies infanterie, werden vernietigd. Het aantal ge vangenen en de buit konden eerst voor een deel gtteld worden. Tot dusver zijn geteld ruim 225 kanon nen, 61 tanko en ruim 1000 voertui gen. De bloedige verliezen der bols jewieken zijn buitengewoon zwaar. In het gebied ten W. van Ko sk en in den geheelen sector van Orel wis selden krachtige vijandelijke aanvallen af met succesvolle eigen tegenaanval len. Ofschoon de vijand verscheidene versche divisies in den strijd wierp, gelukte het hem op geen enkele plaats successen te behalen. Binnen het bestek van systematische eigen bewegingen is de stad Gshatsk na voltrokken ontruiming zonder strijd aan den vijand gelaten. Alle opgingen v n de bolsjewieken de Duitsche los- makingsbewegingea te verstoren ble ven vergeefs. In den sector van Staraja Roessa is de vijand ook gisteren steeds weer tegen onze sterke afweerstellingen op gestormd. Hij werd met zware verlie zen aan tanks en menschen teruggesla gen. Ten Z. van het Ladogameer gelukte het onzen troepen door een plaatselij ken aanval hun stellingen te verbete ren. Daarbij werden, behalve een tal rijke buit, verscheidene honderden ge vangenen binnengebracht. In vele sectoren van het Oostelijke front hebben sterke formaties van het luchtwapen door zware aanvalsslagen op vijandelijke troepenconcentraties. stellingen en ravitailleeringsverbindin- gen de troepen van het leger gesteund. Aan het Zuidelijke front in Tunis hebben Duitsch-Italiaansche troepen plaatselijke aanvallen ondernomen tegen den vijand. Verkennings strijdkrachten drongen diep door in het vijandelijke gebied. Gevechtsvliegers voor den strijd op korten afstand heb ben met zichtbaar succes tankstrijd krachten. gemotoriseerde colonnes en een vijandelijk luchtsteunpunt aange vallen. Door den reeds gisteren gemel den aanval van het luchtwapen op een vijandelijk convooi is een nieuw groot vrachtschip beschadigd. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op twee plaatsen aan de Atlantische kust van Frankrijk zijn drie viermotorige bommenwerpers en twee jachttoestellen neergeschoten. AANVAL OP ESSEN. Omtrent den aanval van een formatie Britsehe vliegtuigen, Vrijdagavond op West-Duitsch gebied gedaan, waarbij de bevolking, vooral in Essen, verliezen lead en brand- en brisantbommen zware schade veroorzaakten in woon wijken en aan openbare gebouwen, wordt medegedeeld, dat 15 der aanval lende bommenwerpers zijn neergescho ten. Londen heeft officieel toegegeven, dat 14 bommenwerpers verloren zijn gegaan. VERDUISTER GOED. Heden van 18.30—7.10 Maan op 8.23, onder 21.11 13 Maart Eerste Kwartier VORSTELIJK HUWELIJK IN LIECHTENSTEIN. Te Vaduz, de hoofdstad van het Vor stendom Liechtenstein, is Zondag het huwelijk tusschen vorst Franz Josef II en gravin Georgina Wilczek gesloten. Het geheele landje was met vlaggen versierd en de vo-stelijke regeering heeft ter herinnering aan dezen groo ten dag een postzegel uitgegeven, waar op het bruidspaar staat afgebeeld. „ONZE BRAVE BURGERLIJKHEID OP I*ET MATJE". Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I zijn poli tieke weekpraatje uit. Het is getiteld: Onze brave burgerlijkheid op- het matje". De taak een conferentie te houden met het doel een onderzoek in te stellen naar de vraag wat collec tief gedaan kan worden om aan de revolutionnaire agitatie een ein de te maken, die zoo bereidwillig van Moskou uit over de geheele wereld wordt gevoerd, is zeer ur gent. Er is niet een natie, die niet geleden heeft van de activi teit van de organisatie, die van Moskou uit werkt voor het bevor deren der wereldrevolutie. „Times" van 18 Maart 1938. Feestprogramma. Op feestelijke wijze heeft gisteren de Nederlandsche Omroep ie Hilversum het tweejarig bestaan herdacht. In een bij ee.ikomst in de studio heeft de dir.-gen een overzicht gegeven van het belang rijke werk, dat in de afgeloopen jaren is verricht en met vreugde heeft hij kunnen constateeren, dat de Omroep er inderdaad in geslaagd is terrein te winnen. Het groeiende aantal luisteraars vormt daarvoor het beste bewijs. Jhr. de Ranitz heeft getuigd van de waardeering van de overheid voor den arbeid van den omroep en zoo werd deze tweede herdenking inderdaad een feestelijke herdenking. In de stijlvol versierde zaal, waar men o.a. den leider van de afdeeling Rund funk bij het Rijkscommissariaat, E. Taubert en den dir.-gen. der P. T. T., ir. W. L. Z. v. d. Vegte onder de genoodig. den zag, werd de feestelijke bijeenkomst geopend. Het programma, samengesteld door Eddy Noordijk, had veel succes. Rede jhr. de Ranitz. Jhr. mr. F. M. S. de Ranitz, loco- secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, hield vervolgens een toespraak, waarin hij de oorlogstaak van den Omroep belichtte en op het belang van alle cultuuruitingen wees. Hierna gaf dr. Ir. W. A. Herweijer, directeur-generaal van den Nederland- schen Omroep, een uitvoerig jaarover zicht. Een keur van artisten, die de laatste jaren aan de radioprogramma's hebben meegewerkt, trad op. Wie mei zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis. BURGEMEESTER VAN HOORN OVERLEDEN. Zeer onverwacht is gister te Hoorn in de Ziekenverpleging „De Villa' overleden aan de gevolgen van een hartverlamming de heer H. R. Schot- tee de Vries, burgemeester der ge- meente Hoorn. De overledene, die den 37-jarigen leeftijd bereikte, werd 19 Juli 1942 tot loco-burgemeester benoemd, welke benoeming later door een defi nitieve werd gevolgd. DUITSCHERS OPGELET! Volgens paragraaf 1 der Aausweis- pflichtverordnung (130/42) zijn ook alle Rijksduiischers, die het 15e levensjaar hebben volbracht, ver plicht steeds een geldig, te hunnen name gesteld, van een foto voorzien officieel bewijs bij zich te dragen en op verlangen aan eiken Duitschen en Nederlandschen politie-beambte te toonen. Rijksduitschers, die een dergelijk bewijs niet bezitten, kunnen bij de Beauftraagte des Reichskommissars Polizei-Officier voor de provin cie waar zij woonachtg zij onder in levering van twee foto's (37 x 52 mm) de uitreiking van een voorloopig per soonsbewijs aanvragen. Wie zonder eengeldig bewijs wordt bevonden, stelt zich bloot aan het gevaar te worden overgebracht naar het naaste politiebureau en aan straf. (w.g.) RAUTER SS-Gruppenführer und Generalleutnant der polizei. Ook in de 17e eenw propaganda, campagne! Van het Oostfront, zoowel als uit Afrika en van over verre wereldzeeën komen de PK-frontberichten in veler lei vorm, foto's, filmopnamen, ja zelfs ooggetuigen-verslagen, via de radio tot ons over de geweldige prestaties van onze heldhaftige strijders voor een nieuw Europa, voor een betere wereld. We schrijven thans 1943. Gaan we eens terug naar de jaren 1652—1654, 1665—1667 en 1672—1674. Ja ren. die gegrift staan in het hart van iederen rechtgeaarden Nederlander. Jaren van strijd en roem voor den Ne derlandschen zeevaarder: Michiel de Ruyter bevecht met zijn vloot Enge land, het trotsche Albion. Machtig wa ren wij toen, machtig door eenheid, eenheid van inzicht wie onze vijand was en waar hij het best kon worden getroffen. Wat echter weinigen van ons weten: Ook toen reeds was er een PK, een propagandacompagnie. In het voor woord van het prachtige boekwerk: Michiel de Ruyter, 1607—1676, een hel denleven in plichtsvervulling voor het vaderland, lezen wij: „De hier weergegeven afbeeldingen van de zeeslagen uit de eerste drie Engelsche oorlogen in de 17e eeuw zijn tijdens of onmiddellijk n a de gevechtshandelingen ontstaan en be zitten naast hun kunstwaarde een groote documentaire beteekenis. De zeeschilders van de Velde, de oude en de jonge, woonden, in opdracht van da regeering, in eigen kleine scheepjes de slagen bij en vervaar digden van enkele strijdphasen pen- teekeningen, die naderhand in het atelier de grondslagen voor verschei dene schilderijen vormden...." Ook toen waren wij erbij! Dat -moet iederen rechtgeaarden Nederlandschen jongen de borst doen zwellen van trots er ook nu bij te kunnen zijn, waar het erom gaat den vijand, ook van ons va derland, te treffen, waar hij ons ook mag dreigen! Eenheid van inzicht! Vlot verloop der bekerwedstrijden. ADO is voor de derde maal ach ter elkaar kampioen van district geworden dank zii een 2-1-over winning op Hermes-DVS in het Feijenoord-stadion. Weliswaar was de overwinning nauwelijks ver- dieind te noemen en had Hermes een gelijk spel zeker verdiend, maar de doelpunten beslissen nu eenmaal en aangezien ADO twee maal en Hermes één maal het net vond, werden de Hagenaars kam pioen. Voor de rust werd er niet gedoel punt en bleven de sterke verdedi gingen meester van het terrein. In de tweede helft zag ADO kans om een 2-0-voorsprong te veroveren, doch toen het 2-1 werd en Hermes alles op den aanval zette, moest de ADO-verdediging alle zeilen bijzet ten. Dat was .haar echter toever trouwd! En zoo is ADO kampioen num mer vijf. In Enschedé speelden Enschedé en Feijenoord een puntloos geljik spel. De wedstrijd was niet bijzonder mooi en speciaal het zwakke aan- valsspel van beide ploegen was te leurstellend. Een kampioenswed strijd, die geen wedstrijd was tus schen twee werkelijke kampioens- ploegen. Heerenveen zorgde tenslotte voor een verrassing. Na de groote neder laag van verleden week gaf niemand haar een kans in Tilburg, doch de Friezen waren niet ontmoedigd speelden gisteren snel en doortastend en met 6-2 ging Willem II ten onder. Meer werd het niet, omdat de Willem Il-doelman voortreffelijk werk deed! Lenstra doelpuntte viif keer! De stand luidt: Enschede 2 110 5-1 Feijenoord 2 1 10 1-0 Heerenveen 2 10 17-72 Willem II 2 0 0 2 2-7 0 ADO 0 0 0 0 0-0 COMPETITIEWEDSTRIJDEN. In 3 A klopte HRC thuis QSC met 2-1. De wedstrijd had natuurlijk geen belang meer voor de competitie zelf; alleen zorgde HRC er voor, dat een goede eindstand kan worden in genomen. In 4 A wist Vrone van Atlas te winnen met 3-2. Ook hier een onbe langrijke ontmoeting, maar intus- schen kan Vrone op een goed seizoen terugzien. In deze klasse werd Wie- ringerwaard-N.Niedorp uitgesteld op verzoek van laatstgenoemde club, maar om duistere redenen. Always-Forward-SEW eindigde in een kleine 0-1-nederlaag voor de thuisclub, terwijl de andere Hoorn- sche club, Sporters, opnieuw een ne derlaag leed: Sijbekarspel won met 7-3 dezen wedstrijd. BEKERWEDSTRIJDEN. De bekerwedstrijden leverden hier en daar onverwachte uitslagen op. Zoo werd AFC op eigen veld met 1-3 geklopt door de Kennemers; zoo deed WFC wel zeer goed werk, door de eerste-klasser VSV met 1-0 te kloppen. En had niet Ajax de grootste moeite met de Alkm. Boys? Maar wat belangrijker is dan een paar onverwachte resultaten: de publieke belangstelling was grooter dan ooit! Er waren wedstrijden met een duizendkoppig publiek, zelfs in de 4e klasse! Er waren wedstrijden met zeker zoo veel publiek als in de gewone competitie! Als nu de spelers him taak maar naar behoo- ren opvatten, kunnen de bekerwed strijden deze keer een prachtige pro paganda worden voor de toekomst, AjaxAlkm. Boys 32. De Boys hebben in 't Aiax-stadion een prachtig resultaat behaald, door slechts met 3-2 te verliezen van een volledig Ajax-elftal. De Ajaxieden namen meteen na den aftrap het heft in handen, doch het duurde een kwartier vóór van Dijk Kramer wist te passeeren, waarna Drager op zijn gemak den stand op 2-0 kon brengen. De Boys lieten zich niet ontmoedigen en on dernamen enkele gevaarlijke aan vallen, die echter door Keizer onder schept werden. Broekmaan maakte vlak voor de rust het derde doel punt. Meteen na de hervatting werd er enthousiast gespeeld door de Alk- maarders, met als gevolg dat iedere Boys-aanval gevaarlijk werd. Daar bij hield de middenlinie de snelle Ajax-voorhoede, waarin Drager en Korndorffer opvielen, in bedwang. Uit een hoekschop van rechts wist de Moor met een hoog hard schot Keizer te verschalken en dit doel punt werd het sein voor heftiger aanvallen. En toen Untied een kwar tier voor het einde zich alleen door de Ajax-achterhoede wilde werken, werd hij door Blomvliet zoo aange vallen, dat scheidsrechter Slingen- berg dit met een strafschop bestraf te. Appel nam deze en Keizer had het nakijken, 3-2. De ongeveer 100 Boys-supporters geraakten in extase: er bestond een kans op een gelijk spel en Brouwer, de Grand en de Moor kregen rede lijke kansen daartoe, die echter on derschept werden. De Boys hebben een uitstekenden wedstrijd gespeeld, terwijl Kramer menig open doekje in ontvangst mocht nemen. 1 Alcmarte's troostelooze nederlaag. Bijna een uur lang moest RCH met 10 man tegen een compleet Alcmaria strijden en men zou zoo zeggen, dat de thuisclub dus voor een vrij gemakkelijke taak stond. Maar de withemden speelden niet als in de competitie; ze lieten met zich spelen, maakten fout op fout en moesten tenslotte een neder laag slikken, die volkomen ver diend was en die slechts als een troostelooze herinnering te boek moet worden gesteld. Vaak wordt er geklaagd over ge brek aan belangstelling voor beker wedstrijden en men feeft heel dik wijls de schuld daarvan voor een deel aan de pers, die er dan niet ge noeg aandacht aan besteedt. Maar we kunnen het anders zeggen: een Alc maria, zoo mak, zoo tam, zoo weinig vechtlustig als Zondag, zorgt er voor, dat de bekerwedstrijden in discrediet blijven. Er zat niet de minste ernst in het spel gedurende het eerste half uur en daarna was het te laat. De anders zoo hechte achterhoede deed de gekste dingen, liet zich keer op keer passeeren, ruimde niet op en was oorzaak van en 2-0-achterstand in het eerste half uur. 't Werd zoowaar nog 2-2 vóór de rust, vervolgens 2-3 en 3-3 en nog steeds dachten we, dat de withem den wakker geschud zouden wórden. Maar ziet, RCH doelpuntte, welis waar op zeer goedkoope wijze, nog twee keer en dus verloor Alcmaria met 3-5. De wedstrijd droeg een vrii ruw karakter en bij een der vele bot singen moest Rootring het veld ver laten met een gebroken neusbeen- tje. De andere ongevalletjes liepen gelukkig beter af. VRONE-ATLAS. Direct werd flink aangepakt en spoedig ontwikkelde zich een zelfs wat te forsche strijd, die door den scheidsrechter echter nauwkeurig geleid werd. Vrone nam voor de rust een 2-0-voorsprong, waarbij een der doelpunten gemaakt werd uit een strafschop. Na de rust trapte de links-achter van Vrone eerst in eigen doel, om vervolgens zich verkeerd o" te stellen, waardoor Atlas kon ge lijk maken. Vlak voor tijd benutte Vrone nogmaals een strafschop en won zoo met 3-2. Een verdiende overwinning. JONG HOLLAND 1 KAMPIOEN. Een week eerder dan verwacht werd km onze plaatselijke Christe lijke sportvereeniging Jong Holland dé karopioensvlag hijschen. Wilden Dindua uit Enkhuizen en Blauw-Wit uit Wormerveer nog met Jong Hol land gelijk komen, dan mocht geen punt meer verloren gaan en moesten beide ook nog de wedstrijden tegen Jong Holland winnen. J.l. Zaterdag bracht echter een aangename ver rassing. Daarvoor zorgden HCSV uit Hoorn, lat Dindua met 6—0 versloeg en ZCI 'C uit Zaandam, dat tegen Blauw-Wit gelijk speelde, 33. De Jjóng Hollandianen moesten ech ter trachten ongeslagen kampioen te worden! De> stand laat zien, dat de titel terecht is gekomen bij degene, die er ook 't meest aanspraak op kon maken. Dit kampioenschap is een waardige belooning voor het ver toonde spel en een mooi geschenk aan 't bestuur, omdat juist dit jaai- (11 Mei) Jong Holland haar 10-jarig bestaan hoopt te herdenken. Ook Jong Holland II is een se- rieuse kampioens-candidaat. Het zou ons dan ook niets verwonderen, wanneer dit elftal eveneens met den eerepalm ging strijden. Athletiek DE RUYTER WEER DE BESTE. Ook de tweede wegwedstrijd in het pasbegonnen athletiekseizoen was voor Frits de Ruyter. Na in Krommenie te hebben gewonnen, be wees hij thans in den zevenden loop „Dwars door Noord" zijn absolute supprematie over zijn „concurren ten". Tot ongeveer een 500 meter vóór de eindstreep bleef hij rustig in de kopgroep, welke zich na twee van de 5 km had gevormd en waar in aanvankelijk Jaap Meiier en later de verrassend goed loopende jonge re Huurman uit den Helder en de Schiedammer W. den Ouden den toon aangaven, zaten. Doch toen sprong hij met zoo'n machtigen sprint weg, dat zijn belagers hem wel moesten laten gaan! Dit was een de Ruyter op zijn best. Walther werd tweede en Huurman, de kra nige Heldersche looper, kwam als derde binnen! A-klassers: 1. F. A. de Ruyter, de Volewijckers, 15 m. 27.8 sec.; 2. J. Walther, id„ 15 min. 37.4 sec.; 3. W. Bakker, AAC, 15 min. 42 sec. B-klassers: *1. P. Huurman, HAV te den Helder, 15 min. 37.5 sec.; 2. W. den Ouden, SVV te Schiedam, 15 min. 43 sec. C-klassers: 1. L. Kapteiin, Holland te Haarlem, 16 min. 33 sec.: 2. B. de Klerck, AAC, 16 min. 42.8 sec.; 3. G. van Beekum, Alkmaar» Kampioenschap van Nederland. Enschedé-Feyenoord 0-0 Willem II-Heerenv, DISTRICT L le klasse. (Beslissingswedstrijd) Herm. DVS-ADO 1 (ADO kampioen) DISTRICT V. le klasse. LSC-Achilles DISTRICT I. 3e klasse A. HRC-QSC 4e klasse A. Vrone-Atlas Res. 2e klasse A. AFC 3-Stormv. 2 Almc. V. 2-Helder 2 Res. 3e klasse A. Ale. V. 3-Assend. 2 3-3 HRC 2-OSV 2 1-4 2-6 1-2 0-0 2-1 3-2 1-7 8-2 QSC 2-KW 2 1-1 BEKERWEDSTRIJDEN Afd. A. BI. Wit-W.Frisia AFC-de Kennemers Afd. C. Ajax-Alkm. Boys HBC-Hilversum Afd. D. Alcm. V.-RCH WFC-VSV Afd. G. BKC-Helder Afd. H. LSW-Schagen Oudesluis-DTS Afd. N. USVU-Ado 1920 KW-GVO „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D: Ale. V. 4-KKAFC 1-9 7-1 1-3 3-2 4-4 3-5 1-0 0-% 2-1 2-2 1-2 1-1 HRC 4-Alkm. B. 3 2-5 2C: Oudorp 2-Kolp.B. 1 1-1 2D: LSVV 2-Hugo B. 1 3-1 VZV 1-HolL T 1 4-0 DTS 2-Dirkshorn 1 1-2 2E: Geel Zw. 1-SRC 1 3-1 W.Waard 2-Succ. 2 1-0 Schagen-Call.oog 1 7-0 4F: Kolp.B. 2-Schoorl 1 3-8 4G: Hugo B. 2-DTS 4 0-4 4J; SRC 2-Waterv. 3 lrf BKC 3-Schagen 4 11-4 4H: H0II.T 2-DTS S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1