Het communistisch gevaar DAGBLAD VOOR r'xresas Verzet ten Z.W. van Charkof gebroken. RIDDERKRUIS VOOR MOOYMAN. IOPROURAMMA WAT 13 Behandel Uw Santé als vroeger de échte thee! log altijd goed! iCHUIT door Engeland te keeren? s £1 ia Rooden Vloed te ren doch tevens is hij tamelijk ^Duitsch. Hii voelt voorloomg «Sime voor een national-socialisü- JSche ordening in Europa en ver lacht zijn heil van de Anglo-Ame- ikanen Hij redeneert ongeveer als niet' laten de Sovjets en de Duit- Jhers maar flink vechten; tegen dat beiden hun grootste kracht ver loren hebben en zoo goed als leeg gebloed zijn, komen de Anglo-Ame- nkanen en zullen een eventueele loverwinnaar wel binnen de perken ringen en houden. Afweerslag bij llmenmeer duurt voort. Vrijspraak in 2de zaak-Geelen. STAD EN OMGEVING. OPLICHTNG. dagen werd door de oolit» van oplichting procesver. (gemaakt tegen een zeer oy. bekend staanden Alkmaar, s zich reeds vele malen aan k misdrijf heeft schuldig [>e. al wist hii gebruik te maken t huidige tekort aan rook- i n, door aan een winkelier ital pakjes turfmolm te vet. voorgevende dat het shag en het bedrog ontdekt werd oplichter de door hem ontl I koopsom reeds geheel opge. DINSDAG. 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, 18.3a 19.45 (Hilv. D) en 21.45. 414,4 M. 7.15 Harmonie. ;gr.)7.40 Licht Ochtendspel (grj sche taalcursus. 8.40 Wij bren- eden8.50 Symph. orkest. gr.) (9.30—9.37 Spiegel van den pn.) 10.— Francis Keth. 10.30 (gr.) 10.45 Francis Keth. U.15 ik. 12.— Almanak. 12.05 Mu. van de Duitsche weermacht, navalstijd: Collegium Musica n lezing. 14.— Eoyd Bachman Luisterflits: „Waar blijft ie ridder?" of „Op slag van 15.15 Gron. Orkestver. en so- Carnaval. 18.— Pianovoordr, j r den man. II, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I, I endgymn. 7.50 Polit'ek week- I 8.05 Gr. 3.40 Pianosoli (gr.) I. concert, (gr.) (9.15—9.20 Voor [rouw.) 10.— Godsd. uitz. 10.30 piano. 11.— Van zee en zeelie- 11.30 Zang en piano en fluit, gitaar. 12.30 Wat doet de Di- 1 den landbouw. 13.— Progr..i .05 Amus.-orkest en solist en 1 Godsd. uitz. 14.30 Gerard van en gr. 15.30 Zonnestralen in I m. 16.— Otto Hendriks (opn.) r de jeugd. 17.30 Een kinder- e. 17.45 Spiegel an den dag I Binn. gespr. overzicht. 18.— (erzangklasse. 18.15 Neerlanda het front. 18.30 Kleine wen- groote menschen (gr.) 19.— uitz.: Holland and th eco- |organisation. Voor de radio- Wien - Bohème orkest (gr.) wij als HAGELNIEUW. ïc.VALLEN, binnen 24 uur. (WAALWIJKSCH VAKMAN) Vooral nu, bij onze vitaminen ne winterkost, ia *n glaa Hero tomatensap een prachtige bl|voe- ng. Bewaar het niet tot den omer, drink het NU 1 - N.V. HERO CONSERVEN Liet U vroeger "n pakje thee open ea aangebro ken staan? Neen., daar had U Uw theebus vootl zoo behield U hef aroma! Hoewel Santé-tableties door vochtaantrekkmg niets van hun aroma verliezen, worden ze wil onooglijk en smelten ze zelfs weg. Daarom Santé iti 'n góed-sluitend blikje of fleschje bewaren ooit vervaardigd No> 6 Beschuit is nog al- iaam Verkade tea zuiver, voedzaam, |ht verteerbaar. - U en zieken onge- tter voorzetten dan Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 9 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 56. 2 pagina's. Hoofdredacteur:A R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 ka m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. (Van onzen Haagschen correspondent.) De gemiddelde Nederlander is er Afgezien van de kwestie, of men het potentieel van Duitschland, zoo- I wel als van de USSR wel juist schat, blijft het de vraag, of de Anglo- i Amerikanen werkelijk in staat zijn op dat z.g. juiste oogenblik het Roo- de Gevaar te keeren. Op de eerste plaats zij geconsta- iteerd, dat het geallieerde oorlogs- Ipotentieel al gevoelige klappen ge- Ihad heeft en dat het wel niet bij Ideze klappen blijven zal. Maar daarnaast is er nog iets: zoowel in Engeland als in Amerika neemt het ommunisme hand over hand toe. Communisten in Engeland. Ons beperkend tot Engeland, kun- ij het volgende constateeren: Men hoort voortdurend beweren, [at het gering aantal partijleden van ,e Communistische Partij in Engeland jen bewijs is voor de geringe kracht die het communisme daar uitoefent. Voigens opgave van de partij zijn er slechts 17.000 ingeschreven leden. Hiertegenover staat, dat The Daily Worker een kern van 150.000 vaste abonné's had, waarbij men diene te bedenken, dat in Engeland de mees te bladen hun grootsten verkoop op straat en aan de kiosken vinden. Dit zijn uiteraard cijfers van voor den oorlog. Nu geven zélfs deze cijfers geen juist beeld. Evenals hier te lande groepeerde zich..om de relatief kleine kern van eigenlijke leden n groote hoeveelheid mantelorganisa ties. Deze mantelorganisaties staan hoofdzakelijk onder' leiding van le den en zelfs van prominente leden van de CPE. Zoo waren b.v. in 1933 leidende communisten bestuurder van de vakvereeniging van katoen arbeiders in Lancashire. Op deze ■wijze controleerde de CPE tevens de z.g. rank- and file Movements, die op ongeveer 250.000 man geschat werd en in hoofdzaak zeelieden, ha venwerkers en verkeersarbeiders aider hare leden telde. Zulke mantelorganisaties waren er ■ele. Men kende o.a. de National Unemployed Workers Movement, "ie de werklooze arbeiders omvatte, e international Labour Defence, de riends of Sovjet-Russia, de anti- 'ascist League en nog vele andere. En met behulp van deze bewegin- [en en organisaties werd in alle la- |en der bevolking de grond voor- ■ereid voor een communistische re- ■olutie. Rijp voor het bolsjewisme. Natuurlijk werd tot aan het uit leken der vijandelijkheden tus- ten Duitschland en de USSR, die itstgenoemde in de armen der iglo-Amerikanen dreef, van offi- Keele zijde nu niet bepaald alle hulp Serieend aan dit streven. Zoo werd V j Daily Worker herhaaldelijk verboden. Maar sedert het bondge nootschap tusschen Moskou en inden—Washington zijn de zaken randerd. Thans kunnen de com munisten officieel propaganda ma ken voor hun_ streven en nun. wordt tets meer in den weg gelegd, laarbij komt, dat de oorlog als van u de voorwaarden voor de propa- «e met zijn stroom niet '«nig «s, zit weldra in de duisternis. fTheecultuur in het Oosten. IE?" verschillende gebieden in het dooi Dame in het zuidelijke flLi-..r-°ekrajne, OP de Krim en in den Ki „o j geschikt blijken te zijn voor SS,'^ouw van thee, heeft men de K»iSVan die gebieden op het InmiHrt i "Berl- Koerier". »S»n"Werden reedS tWee thee" e\p3dln,°PEericht- De „Teepflan- 1 Osten" en de „Gruppe beide met den Itaal een maatschappelijk i. ki R'M- 20.000. nog enerdernLk0Pia "echte" thee er iti r dan men aanvankelijk ganda gunstiger maakt. De oorlog verslindt namelijk ontzettend veel feld en de daaruit ontstane lasten omen in hoofdzaak neer op den kleinen middenstand en de arbei ders. Het gevolg is een algemeene verarming waar tegenover staat een voortdurend stijgen van het levens onderhoud Dit alles maakt de men schen stormrijp voor het commu nisme. Wanneer men zich nu voorstelt, dat de Sovjetwapenen zouden zege vieren in Europa, wil men dan wer kelijk volhouden dat zulks geen te rugslag zou hebben op de sympathie, die het communisme thans reeds in Engeland heeft? Het is volkomen logisch, dat een dergelijke over winning het communistische gevaar in Engeland zal doen aanzwellen met een vaart, evenredig met den opmarsch der Stalinistische horden en het zou volkomen in de lijn lig gen, dat op" het oogenblik, dat deze horden het strand van de Noordzee bereiken, Engeland zelf volkomen in handen der communisten is. En wie houdt dan de communisten tegen? Waarschijnlijk zal dan een naar New-York overgebrachte zender uit veilige verte ons troosten met het vooruitzicht, dat „over eenige maan den" de Amerikaansehe troepen orde op zaken zullen stellen, en waarschijnlijk zullen er onder het luttel getal der overgebleven „bour geois" opnieuw dwazen te vinden zijn, die dat gelooven.... Ve. U.S.S.R.-basis van de wereld revolutie De beteekenis voor de wereld van de Octoberrevolutie bestaat niet alleen daarin, dat zij het groote initiatief van een enkel land vormt om het imperialisti sche systeem ten val te brengen, en dat zij den eersten haard van het socialisme in den Oceaan van de imperialistische wereld vormt, doch ook daarin, dat zij de eerste etappe van de wereldrevolutie en een machtige basis voor de ver dere ontplooiing hiervan is. „Vraagstukken van 't Leninisme" door Staiin, bladzijde 152 PRESIDENT INOENU HERKOZEN. De Nationale vergadering van Turkije is Maandagmiddag bijeen gekomen en heeft met eenparigheid van stemmen den huidigen president der repubilek, Ismet Inönü, herko zen. Deze verkiezing is volgens Turk- sche opvatting het beste bewijs, dat het volgens de grondwet competen te politieke college der Turksche re publiek dezelfde marschrichting zal blijven volgen. DE VERLIEZEN VAN DE BRITSCHE LUCHTMACHT. De Britsche luchtmacht heeft, naar radio Londen toegeeft, sedert 25 Februari bij haar aanvallen op Duitsch gebied 72 bommenwerpers verloren. Southampton en Eastbourne bestookt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 Maart. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Z.W. van Charkof braken onze aanvalsdivisies het vijandelijke verzet en breidden zij den aanval uit tot in het gebied ten Westen der stad. In den gevecbtssector van Orel bestormden de bolsjewisten tevergeefs in enkele sectoren steeds weer opnieuw onze stellingen. Een legercorps, dat sedert dagen een zwaren afweerstrijd levert, behaal de gisteren een groot afweersucces. Van 90 aanvallende vijandelijke pantserwagens werden er 66 in gevechten te land en 8 vanuit de lucht vernietigd. In den centralen sector deed de vijand talrijke aanvallen om de bewe gingen der Duiucbe troepen te belem meren. Hij werd overal op bloedige wijze afgeslagen. In het kader van de sedert dagen aan den gang zijnde stel selmatige verkorting van het front werd de plaats Sytsjefka, zonder dat door den vijand druk werd uitgeoefend, ontruimd. De atweerslag ten Zuiden van het llmenmeer duurde ook gisteren met onverminderde hevigheid voort. On danks krachtigen steun van de artille rie, het in actie komen van tanks en de in dichte golven naderende slagvlieg tuigen stortten de aanvallen der bols jewisten in het afweervuur en als ge volg van het vernietigende optreden der luchtmacht met zeer zware verliezen ineen. Jachtvliegtuigen en luchtdoel artillerie schoten boven dezen frontsec tor 60 bolsjewistische vliegtuigen neer. Aan het Noord-Tunische front slechts gevechten van plaatselijke beteekenis. F irmaties jachtvliegtuigen behaalden in talrijke luchtgevechten successen. Duitsche jagers schoten daarbij 9 Spit fires neer. Bij een aanval van Duit sche gevechtsvliegtuigen op het haven gebied van Tripolis werden twee sche pen, in brand geworpen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten overdag de stad Eastbourne aan de Zuidkust van Engeland. In den afgeloopen nacht werd het gebied van Southampton met brisant- en brandbommen bestookt. Aanvallen van de vijandelijke lucht macht op het Duitsche rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen wer den overdag noch des nacht®- onderno men. Boven de Noordzee verloor de Wand drie meermotorlge vliegtuigen. NIEUWE ENTSTOF TEGEN KINKHOEST. BERLIJN, 8 Maart. - De Duitsche wetenschap is er in geslaagd een nieu we entstof tegen kinkhoest te vervaar digen, die op dezelfde wijze wordt toe gepast als die tegen pokken, typhus, para-typhus en dysenterie. De entstof is de verzwakte kinkhoestbacil, de zoo genaamde bordet-gengousche bacil. Het schijnt, dat de inenting niet meer werkt wanneer de kinderen reeds zijn, aangetast. Daarentegen levert zij zeer gunstige resultaten op bij kinderen, die gevaar loopen te worden aangetast, b.v. bij broertjes of zusjes die nog niet ziek zijn of bij een heerschende krnkhoest-epideir.j. Ge afdeeling kraamverzoraino Opgericht om moeder en kind den NederIandschen Volksdlenst is ï?ra, omringen. Deze taak, j de eerste dagen met de noodige omringen. Deze taak 5™ de «rste dagen met de noodige i„ k 's daarom zoo belannnt' eersteD van de» Nederlandschen hooge mare door zijn gezondheid omdat de toekomst van ons volk korgster op bezoek by een van h 'oestand wordt bepaald. Een kraam- h,ar Patiënten. CNF-Zeylemaker-Pax m HET KOEBANFRONT. Keert van relt In een klein gedeelte van de Kau- kasus e.a. te Noverossysk met omge ving, houden de Duitsche troepen nog steeds stand. Aan de rivier de Koeban wordt hevig gevochten. GIRAUD EN DE GAULLE. De Observer schrijft, dat er tus schen Giraud en De Gaulle nog steeds gebrek aan overeenstemming bestaat. Daarom, aldus het blad, moeten beide generaals zich niet meer met de politiek bezig houden, maar zich beperken tot het militaire commando. Het Britsche publiek wenscht beter te worden ingelicht over hetgeen zich in dit verband te Londen afspeelt. De Engelsche be lastingbetaler kan aanspraak op in lichtingen maken. VERDUISTER GOED. Heden van 18.327.08 Maan op 8.49, onder 22.25 13 Maart Eerste Kwartier TRAGISCH STERFGEVAL TE BLOKKER. 'T VIJFDE SLACHTOFFER IN ééN GEZIN De familie Van Weegen te Blok ker werd dezen winter zeer zwaar getroffen, doordat vier kinderen uit dit gezin, aangetast door een be smettelijke ziekte, in een korte spanne tijds overleden. Vorige week deden zich nu ook bij den oudsten zoon van het echtpaar Van Weegen soortgelijke ziekteverschijnselen voor als bij de vorige slachtoffers. J.l. Zaterdag is hii naar het zieken huis te Hoorn overgebracht, waar hn reeds den dag daarop is over leden. Een tragische bijkomstigheid is, dat de jongeman juist in onder trouw was en dezer dagen in het huwelijk zou treden. Het medeleven met dit zoo zwaar getroffen gezin is te Blokker zeer groot. PREMIETREKKING WINTERHULP-LOTERIJ. Zaterdagmiddag is te Amsterdam de premietrekking gehouden van de Win terhulp-loterij, Serie F. De grootste belangstelling gold van zelfsprekend de hoofdpremie van 10.000, welke op no. 9752J0 viel. De overige 70 premies, elk ten be drage van 100, vielen op de volgende nummers: 41908 56173 56319 59239 74062 79824 88142 106467 148191 161721 166839 176114 176165 180327 208306 214473 227969 232039 242521 250655 287668 288971 324535 337894 365556 402810 412309 425410 427384 449964 480671 486518 487160 490950 496095 516053 539664 550986 592025 595378 597026 608135 612766 613831 657646 663211 683005 684666 684999 701203 712721 723407 723672 737294 742925 753414 753677 784840 784879 796425 818078 831070 838192 840717 844173 963232 966900 972335 988655 996637 Hiermede zijn thans vijf premietrek kingen van de zes series der Winterhulp- Loterij 1942 ten einde. Slechts van de Serie C moet de premietrekking nog worden gehouden. KIPPENHOUDERS MOETEN EIEREN INLEVEREN. Volgens een officieele publicatie van het Bedrijfschap voor pluimvee en eieren, moeten alle pluimveehou ders, die geen voedertoewijzing voor hun dieren ontvangen, dit jaar tusschen 15 Maart en 1 Juli 25 eieren per kip of per eend inleveren. Iedere pluimveehouder moet aan den leveringsplicht voldoen, ook zij die op hun erf of in hun tuin eenige kippen hebben loopen. Voor andere bijzonderheden zie men ge noemde officieele mededeeling. I Dinsdagmorgen werd de Alkm. op lichtersaffaire (de oplichting van een Haarlemschen Jood door eenige Alk- maarders) beëindigd met de uitspraak in de tweede zaak-Geelen. Deze gewe zen maréchaussee zou Sch. met behulp van Vroegop opgelicht hebben voor 8000 gulden. De Officier had 3 jaar gevangenis straf geëischt (het maximum) wegens medeplichtigheid aan deze laatste op lichting. Heden deed de rechtbank uitspraak. De verdachte Geelen werd vrijgespro ken. In booger beroep. Naar wij voorts vernemen, zijn alle verdachten, t.w. Geelen. Vroegop en Hoogakker, in hooger beroep gegaan na hun vonnissen, zoodat t.z.t. de Alkm. oplichtersaffaire opnieuw behandeld zal worden, nu echter voor het Ge rechtshof te Amsterdam. Door een 2-! overwinning op Hermes- D.V.S. behaalde A.DO. Zondag te Rotterdam het voetbalkampioenschap van haar aideeling. Tijdens een aanval op het doei der Hagenaars CNF Hof-Pa* m Dit jaar weder verstrekking van Vitamine-tabletten. De voeding, welke wij in dezen tijd van het jaar tot ons nemen, is over het a gemeen minder rijk aan vitamine-C. In normale omstandig heden is er geen aanleiding, om de gevolgen van het tekort door bijzon dere maatregelen te ondervangen. Nu het echter voor zeel velen niet mo gelijk is, vitaminerijke zuidvruchten als sinaasappelen en citroenen te verkrijgen, valt, mede door den lan gen duur der distributiemaatregelen er de geringere variatie in de maal tijden, te verwachten, dat de tijdelijk door onvoldoende vitamine-C-voe- ding optredende stoornissen zich dit voorjaar st'rker zullen openbaren dan in normale tijden. Reeds een jaar geleden heeft men dit onder het oog gezien. Men is toen. in het voorjaar van 1942, overgegaan „ot r-atis uit reiking van vitamine-C-tablétten aan bepaalde categorieën personen, die daaraan het meest behoefte hebben. Ook dit jaar is het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oor logstijd'in staat tot verstrekking van deze tabletten over te gaan. Daar de hoeveelheid beperkt is. kunnen we der slechts groepen van personen, die daarvoor het meest in aanmerking komen, van de voorgenomen gratis verstrekking profiteeren. Overigens zal men langs den normalen weg. op recept van den behandelenden ge neesheer, vitamine-C-tabletten als geneesmiddel kunnen koopen. AUDIËNTIE VAN DEN COMMISSARIS DER PROVINCIE. „De wekelijksche audiëntie van den Commissaris der Provincie Noord- Holland zal Vrijdag, 12 Maart a.s. niet worden gehouden. De eerstvolgende audiëntie vindt plaats op Vrijdag, 19 Maart a.s." De moord op den BredascHen winkelier. 's-GRAVENHAGE, 8 Maart. - De Hooge Raad behandelde heden de cas satieberoepen van den 37-jarigen huis schilder T. A. F. Slont uit Rotterdam en den 47-jarigen reiziger J. H. J. Dils uit Amsterdam, die wegens den moord op den Bredaschen koopman P. B. C. vun Aart, te Rotterdam gepleegd, in hooger beroep door het gerechtshof te 's-Gravenhage zijn veroordeeld tot le venslange gevangenisstraf. Voor beide veroordeelden pleitte mr. A. J. Vosselman uit Amsterdam, nadat raadsheer mr. de Visser een uitvoerig rapport had uitgebracht. Aan de hand van de door hem inge diende cassatiemiddeien betoogde mr. Vosselman, dat deze zaak den Hoogen Raad brengt op het moeilijke leerstuk van het mededaderschap. De advocaat-generaal, mr. Rombach. zal in deze zaak conclusie nemen op 22 Maart. POSITIE VAN TSJOENKING FATAAL. „New Statesman and Nation" schrijft: Het wordt de hoogste tijd, dat er met China iets gebeurt, want wat Willkie na zijn bezoek aan Chi na gezegd heeft over den hopeloozen toestand aldaar, is al lang vergeten en heeft geen enkele uitwerking meer. Alle berichten die den laatsten tijd te Londen uit China zijn ont vangen, waren in de hoogste mate verpletterend, zoodat de Engelsche pers weigerde ze zonder nadere be vestiging te publiceeren of van com mentaar te voorzien. De economische positie van Tsjoengking is in werkelijkheid catastrofaal. De inflatie kent geen grenzen meer, terwijl de prijzen van levensmiddelen tot een onge kende hoogte oploopen. Economische ellende en het ont breken van noemenswaardige geal lieerde hulp hebben bovendien aan de Chineesche democratie zware schade toegebracht. Zoo worden reeds thans* vele berichten uit Tsjoengking ontvangen, die spreken van een toeneming der militaire controle over het onderwijs en alle andere gebieden van het Chineesche leven. zwaar geschut in stelling gebracht. Een lichtkogel had dit aan den dag gebracht. Mooyman richt zijn stuk op de vijandelijke vuurstelling. Dan trekt hij met slechts twee kamera den op. De twee mannen moeten hem vuurdekking geven met een machinepistool en een machinege weer. Hij zelf neemt een mijn om het vijandelijk kanon, dat zeer ge- w De 19-jarige Nederlandsche vrijwilli ger Gerardus Mooyman, drager van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. (C.N .F .-Fotodienst N.S.B.-Pax ro) Voor het front der troepen onderscheiden. De Fuhrer heeft het Ridder kruis van het IJzeren Kruis ver leend aan den SS-sturmmann Gerardus Mooyman, stuks- commandant hii de pantserjager- compagnie van het Vrijwilligers legioen Nederland. Mooyman heeft, zooals bekend, bij den afweer van hevige vijandelijke aanvallen ten Z. van het Ladoga- meer op 13 Febr. met zijn zwaar pantserafweerkanon zeven Soviet- pantserwagens des ochtends als stuk richter en des middags als stuks commandant zes pantserwagens ka potgeschoten. Reeds in het begin van Februari slaagde hij erin, als stuk- richter vier vijandelijke pantserwa gens te vernietigen. De overhandiging. Mooyman, ik verzoek n, met mij de gelederen langs te gaan". Deze woorden spreekt een Duit sche generaal tot een Nederland schen vrijwilliger, den 19-jari- gen SS-man Gerardus Mooyman van het Nederlandsche Vrijwil ligerslegioen. Nauwelijks 'wee km. achter de voornaamste ge- vechtslijn zijn in de gevechts positie van de Silezische jagers divisie een paar verdienstelijke mannen van het front aangetre den voor een eenvoudige plech tigheid. Deze militaire plechtigheid heeft betrekking op een gebeurtenis in den afweerslag ten Z. van het La- dogameefr. De generaal richt slechts enkele woorden tot den SS-man Mooyman en tot de kameraden, die te zijner eere zijn aangetreden Hij constateert, dat de jonge ridder- kruisdrager door zijn ridderkruis daad voor de opdracht van Europa om den bolsjewistischen brand neer te slaan, gestreden heeft. Groote stoutmoedigheid. Toen de generaal hem de hooge dapperheidsonderscheiding overhan digde, weerspiegelde het ♦gelaat van den vrijwilliger der Waffen-SS de bedwongen ontroering van het groo te oogenblik, z ij n oogenblik. Koelbloedig en koen heeft hü op slechts één enkelen dag 13 bolsje wistische tanks buiten gevecht ge schoten. Ook vóór dien schitteren den dag had hij reeds bewezen een infanterist van groote stoutmoedig heid te zijn. Tijdens een bepaalden nacht hadden de bolsjewisten nabij het tankafweerkanon, dat onder lei ding van Mooyman staat, een stuk vaarlijk voor hem kan worden, uit den weg te ruimen. Bij het kanon gekomen ziet hij, dat de bedienen de bolsjewistische manschappen reeds vernietigd zijn door de grana ten van zijn eigen stuk, het kanon is echter nog in tact. Hij bevestigt zijn mijn aan den loop. Klaar. Dertien tanks op één dag. Zoo verliep de nacht vóór den groe ten aanval. Dan komt de dag. Door het terrein voor de stelling van Mooymans scheuren de granaienvan de bolsjewistische batterijen. Rond om het stuk van den SS-man loeit twee uur lang het trommelvuur. Met de mannen van zijn stuk wacht hij en weet, dat spoedig de tanks komen. Daar naderen zij, kruipend en schom melend. De strijd met de granaten, schot na schot, begint. Tien tegen een. Mooyman vuurt zelf met zijn kanon. Zijn granaten vernielen loo pen, kettingen en geschuttorens der bolsjewistische tanks. In enkele mi nuten schiet hij vier tanks in brand. Er volgen hardnekkige vuurgevech ten waarbij in korten tijd nog drie tanks opgeruimd worden. Na deze botsing keeren de resteerende drie tanks om. Nauwelijks hebben de Nederland sche tankjagers adem gehaald, of daar rolt een nieuwe, nog sterkere golf vijandelijke tanks te voorschijn, twintig stuks. De jonge stukcom mandant leidt op superieure wijze het vuur en wijst de bediening van zijn kanon rustig de vijandelijke doelen aan. Wederom worden zes tanks neergeschoten. Daarmede stort de vijandelijke aanval volkomen in een. Dat zijn dertien tanks op één dag, vernield door het geschut van den Nederlandschen vrijwilliger, DOKTER JOB Schitterend spel van Paul Steenbergen. Het voorspel is reeds terstond boeiend: een geestige dialoog in de werkkamer van Sherlock Holmes, waarin de beroemde detective en zijn onafscheidelijke vriend Dr. Wat son den dood bespreken van dokter Job Praetorius, den gevierden ge neesheer, die, met zijn vrouw op weg naar de opera, een auto-onge luk gehad heeft, dat beiden het le ven kostte. Maar er zijn enkele mys tificaties en Holmes is de aange wezen man deze te ontsluieren. Hij heeft dit ten deele ook al gedaan, als plotseling, gelijk een geestver schijning, een zekere Shunderson, eenmaal het factotum van dokter Job, ten toöneele komt, die, aan het slot van dit voortreffelijke blijspel, het laatste geheim omtrent den dood van dokter Job onthult. Hij doet Sherlock Holmes en Watson het le vensverhaal van zijn verongelukten meester, en dit verhaal zien wij in de bedrijven, die volgen, voor het voetlicht. Ik zal U die geschiedenis hier niet vertellen. Ga haar liever met eigen oogen aanschouwen. En ik verzeker U dat ge dan genieten zult, en als ge iets begrijpt van het lieve leven, zult ge tevens ontdekken, dat zooals in elk goed blijspel ook in deze comedie van leven, liefde en dood een schoone ernst verbor gen ligt. Paul Steenbergen, die zoowel Hol mes als dokter Job vertolkte, was uitmuntend; vlot en slagvaardig. Hij vulde, zooals men dat noemt, de planken. De Violetta, zijn vrouw, van Mimi Boesnach was zwoel en ondoorgrondelijk als donkere wijn in een kristallen kelk en tegelijker tijd bruisend als diamanten cham pagne. Van den Shunderson van Jo- han de Meester ging een benauwen de suggestie uit. Ook de anderen droegen het hunne tot het succes bij. Jammer bij dit alles, dat de „medi sche eereraad" geen enkele distinc tie had en.-,meer geleek op de ver gadering van het bestuur eener dorperliike kiesvereeniging uit 't jaar '80 en daardoor het peil van dit prachtige blijspel even tot een klucht verlaagde. Doch bij zooveel goeds worde dit grif vergeven! Door het spel wapperde de vlam der geestdrift. Waarlijk, de goden der Olympus moeten er zelf pleizier in gehad hebben, en een opgetogen, zaal heeft de spelers beloond met datgene wat den waren kunstenaar oneindig liever is dan geld en goed: met een applaus van handen en voeten en juichend bravo-geschaL H. P. VAN DEN AARDWEG. DIEFSTAL VAN DISTRIBUTIE BESCHEIDEN. Zondag werd door de politie aan gehouden de 21-jarigen P. Kn., die zich had schuldig gemaakt aan dief stal van distributiebescheiden. Be doelde jongeman had bij een bezoek aan kennissen aldaar den huissleutel ontvreemd en kon daardoor later ongemerkt de woning binnentreden, waar hij o.a. de distributiebescheiden wegnam. Op het moment, dat de politie hem arresteerde, had hii de bonnen reeds verkocht aan een al hier gevestigden caféhouder, tegen wien, wegens heling, procesverbaal zal worden opgemaakt. COMMISSIE VAN TOEZICHT L.O. De burgemeester heeft een wijzi ging vastgesteld van de verordening op de samenstelling, inrichting, be voegdheid en werkkring der plaat selijke commissie van toezicht op het lager-onderwiis. Daarbij is het aan tal leden van elf teruggebracht op tien (waaronder ten minste twee démes). Deze wijziging wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari l.L BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna M. C., d. v. C. H. Smit en M. Suiker. Richard, z. v. A. Kranenburg en M. J. Abra hams. Margaretha M„ d. v. Jan W. Schut en M. N. Commandeur. Johannes G, z. v. W. van den Berg en J. B. den Hollander. Nicolaas J., z. v. N. Vreeker en M. C. Doffer. Jacobus J. J., z. v. J. Witte en J. C. Wester. Geboren: Albertus z. van Ni colaas van Wieringen en A. Hayje. Gehuwd: Nicolaas C. Quant en Maria Snijders. Overleden: Jan G. Vis, geh. met A. C. Schikker, 47 j. Hendrikus C. J. Kroeders, geh. met J. Nieu- wenhuisen, 56 j. Overleden: Lijsbeth Veenman, oud 48 j. Pieter van de Poll, geh. met E. Marees, oud 87 j. DIERENBESCHERMING. Bij den heer Sterk te Lan gereis (N.-Niedorp) is voor geruimen tijd komen aanloopen een langharig wit hondje met twee bruine ooren en bruine vlek op den rug, 37 cm hoog, ongeveer 10 maanden oud. Zwervend is te Alkmaar aangetrof fen een ruigharig hondje, wit met donkere vlekken, teef, pl.m. 4 maan*- den oud en een zwart hondje van om trent 2 jaar met witte streep over den neus en witte borst. Eigenaar of liefhebbers kunnen zich vervoegen bij den heer C. Verwer, inspecteur Dierenbescherming, Baan- straat. HEERHUGOWAARD. Kind verdronken. - Zaterdagmid dag geraakte een 3-jarig zoontje van de familie VerhulstLeegwater te Heerhugowaard in een sloot ach ter het huis, waar het door de moe der drijvende werd gevonden. Of schoon geneeskundige hulp spoedig ter plaatse was, bleek geen redding meer mogelijk. LIJNOLIE VOOR SCHILDERS. De leider van den distributie- dienst, kring Alkmaar, maakt be kend, dat schilders, die volgens hun Bewijs van Inschrijving van het Rijksbureau voor Verf in Maart in aanmerking komen voor lijnolie, aanvraagformulieren moeten afha len aan het kantoor Ridderstraat, Deze formulieren moeten vóór 1» Maart ingediend worden. De leider voornoemd, W. WAGENAAR. Alkmaar, 8 Maart 1943.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1