V/interslag in het Oosten duurt voort. en gevraagd. DAGBLAD VOOR Aanbod. LANGESTRAAT 24. Duitschers in succesvollen aanval. bens over de Engelschen. Gerard Mooyman was eerst te klein. 34 jaar 23 veroordeeiingen. STAD EN OMGEVING. Nieuwe wethouders benoemd. Diefstal van postzakken. Uii het goede hout. len afgezien van andere te- te nemen maatregelen geen meer mogen aanhouden, houders, die voor hun dieren iertoewijzing ontvangen, wor- tent op gemaakt, dat voor hen •re regeling geldt, •waarover nderlijk bericht wordt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holtond Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche édltie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 10 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 57. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. Prils dei gewone advertenties in deze éditle 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y7 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. (programma van Woensdag. 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, 18.35 19.45 (Hilv. II) en 21.15. L 414,4 M. 7.15 Koorzang (gr.) endappel (gr.) 8.40 Wij brengen 8.50 Omroepork. en solist (309.37 Spiegel van den dag - Ons liedje bij Uw werk (gr.) vreugde van het landleven, ...45 Jack der Kinderen. 11.30 rdr. 12.— Almanak. 12.05 Dick idts. 13.— BNO: Act. beschou- .10 Bekende ouvertures (gr.) est Malando en orgelspel. 15 |en rhythme. 17.— De hulsmu* en loop der tijden. 17.30 Luis- De amateur-detective. 17.15 O. 18.40 Spel van kat en muis Wat niet In de krant staat, H. 301,5 M. 7.15-7.40 Zie Hilv. I. itendgymn. 7.50 Sportnieuws, Plattelandsvrouw. 8.15 Berl. toniker (gr.) 8.40 Berlijnsch Ionisch orkest (gr.) 9.— Hans tsbusch dirigeert (gr.) (9.15— de huisvrouw.) 10. - Godsd. I 10 Strijkkwartet (gr.) 11.— Voor ers. 11.20 Kinderkoor „Zang- 11.30 Orkest Wim Ripken en I 2.30 Bedrijfsrep. 13.— Progr. 13.05 Gerard van Krevelen en .4.— Godsd. uitz. 14.30 't Groote rkest (opn.) en gr. 15.30 Boek- p.50 Zang en piano. 16.15 Viool 17.— Voor de jeugd. 17.30 Ber- f'hilh. orkest (gr.) 17.45 Spiegel I dag en BNO. Brab. praatje! Eigenheimer. 18.— Charlie J Orchestra. 18.30 Operette-con- Jed.A. R. Jonker, Alkmaar; plv. L: H. P. v. d. Aardweg, Alkmaar; Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin- pov., Stad:D. A. Klomp, Alkmaar; I Rechtsz.: J. Werkman, Alk- dv.: C. Boogaard, Alkmaar. iding gewenscht. aderledikant en matrasje 25. H. ten Wolde, Ranon kelstraat 17. Nè 7.30 uur. Mange, 25. Partij boeken 7.50 en flesschen 8 en 12 ct. p. st. de Does, Prinsessel 2, Bergen. 2 prima Liberty stoelen met kussens 25 p. St., haard 20. Vóór 12 uur. L. J. Baars, Groene.aan 26 A, Heiloo. Eike baby-aankl.tafel 60, prima tafelmangel 25. Vóór 12 uur. L. J. Baars, Groene- laan 26 A, Heiloo. Kinderledikantje m. matras 25, zinken zitbad 15. Th. v. d. Molen, Ewislaan 3b, Heiloo, n.o.z. Kinderledikantje rr>. matras 25. W. Stoop, le Kabel raat 2. 1 p. booge bruine leeren motorrijglaarzen, m. 41 40. Schoorl, Kenn.straatweg 177. 1 p. zw. d.schoenen, m. 39, hooge hak 7.50. D. Nes, Kooimeerlaan 61. Z.g.a.n. elastieken kous 14. H. M. Brant, le Landdwars- straat 40. Mooie v. Delft kinderwagen m. fïkke b. 100 en trek- wagentje 12. Plinschlnga, Munnikenw. 25, bij Alkmaaf. -uiskamer W.C. 25, stel vazen, 3dlg. antiek 30. ilo Egelenburglaan 3. Nè C uur. Wieg 8. 2 pits gasstel m. lekblad 10. de Waal, Pa piermolenstraat 2. Rose zQden ledikantsluier 15, rose wollen babydoek 20. C. de Boer, Baansingel 23 A. 2 pers. elkenh. waschtafel m. zwaar marm. bl. en spiegel- opzet 60, 2 crème m. goud ger. model waschstellen 25. Metsch, Toussaintstr. 20. Accordeon, 80 bassen, piano klavier 300. Groenedal, Sch. Hondsbosschel. J 66 A, He'loo. Haardkachel 25. F. Stuiver, Heiligland 17. 's Avonds n4 6 uur. 2 p. h schoenen, m. 41, 45 6.50, - p. d.schoenen, m. 39 7.50. Huiskamp, Spanjaard straat 4. Beste winterjas, oude kwal., kl. maat 30. Muller, Kanisstraat 5. Wollen jurkje, m. 44, bleu 35, zijden japonnetje, m. 44, bleu 15. Kramer, Stations weg 112. 2 N.H. kapkanten a 20, b.- winterjas, oude kw. 50. Hartenberg, Slemppad 175, I Heiloo. Z g.a.n. houten fietsband met wiel, omwerkt met dik rub ber 25. M. Reischart, Rop- jeskull 58. Mooie kinderwagenvacht 8> zwarte hooge hoed 3> waschschamel 8. C. Schoen, Rijksstraatweg 500, Heiloo. Groote partij ledige sigaren kistjes 50 stuks 1.50, Sit mag. Olij, Langestraat 30. Crème geëm. kolenfornui' 90, partijtje jazz-plateBj •g.a.n. 50. Motorduo »et lastdrager 15. A. v. orden. "eglis 39. ■tel wielen met assen voof wagentje, beste dikke rub berbanden 15, 1 p. sandalen, m. 37 7•jf v. Meerten, St Josephstr. v- Nè 4 uur. Moderne kinderwagen bedje en sierkussen J Bruine wintermantel, z-f-a'.," m. 38-40 35. de Moe1* Geest 3. Jongens P', Boven Tunesië vijf vijandelijke vliegtuigen neergehaald. -st Hoofdkwartier van den r£r 9 Maart. (d.n.B.) - Het op- ^vel van de weermacht maakt be- pe winifrslag in bet Oosten duurt onverminderde kracht voort Doitsche troepen zijn echter bet geheeie front meester van jen toestand. Zij bevinden zich in en Bueccsvollen aanval, houden op ndere plaatsen in odwrikbaren af- ireer bun stellingen of voeren be ulen be /«gingen om zich los te „aken van den vijand in verkorte frontlinies volgens de plannen uit. 3e Duitsche aanval in het gebied van arkof maakt vorderingen. De vijand jrd na hevigen strijd opnieuw uit rdeaigingslimes geworpen. Talrijke aatsen o.a. de steden Walkl en Lju- utin werden stormenderhand veroverd. 7 De af weerslagen in de gevechtssecto- «n van Orel en Staraja Russa duurden gisteren voort. De Duitsche divi- gesteund door het onvermoeide itreden van de luchtmacht, hielden genover den met massale infanterie- naties aanvallenden vijand onwrik- stand en brachten den vijand ont- jjke verliezen toe. Ondanks hét in strijd werpen van een groote hoe- sjheid artillerie, pantserwagens jsn ^vliegtuigen kon de vijand op geerf kde plaats terreinwinst behalen. het Noord-Afrikaansche front •erliep de dag van gisteren over het emcen kalm. Jagers schoten boven bnesië vijf vijandelijke vliegtuigen neer. {Vijandelijke vliegtuigen vielen over- het kustgebjed Van <je bezette ge- den in het Westen en een grens- iats in West-Duitschland, des nachts stad Neurenberg met brand- en isantbommen aan. De bevolking leed bliezen. Er ontstond tamelijk groote ade, vooral in woonwijken en aan jnbare gebouwen. Enkel- cultuflr- litorische monumenten werden ver- rtigd. Jagers en lüchtdoelartillerie d de luchtmacht schoten in totaal 17 (jandelijke vliegtuigen neer. De methoden van het - geweld, van klassestrijd en van de goddeloosheid, die door de com munisten te Moskou worden toe gepast, hebben Rusland tot een paria onder 'de naties der wereld gemaakt. Sir Sarvapalli Radhakrishnah, lector in Indische philosofie in Engeland. e hertog van Buckingham had in it jaar 1627 uit naam van den Engel- si koning aan Frankrijk den oorlog .aard, en was den 21sten Juli 1627 de reede van het eiland Re bij La elle voor anker gegaan, om inge- ;e een koninklijk manifest zijn ge- igenooten in Frankrijk (de Huge- \en) te beschermen en in het "rij er de bewoners van La Rochelle den ondergang te redden. meerdere privé en diplomatieke •en schreef Rubens over deze on- •ing van Buckingham, dien hij onlijK kende en achtte, van wien in 1623 ook een ruiterportret ge leid had en op wiens verzoek hij 1627 over een Engelsch—Spaan- wapenstilstand met den infant van Spanje onderhandeld had. Het Fransche fort St.' Martin op Re vefdedigde zich dapper en wees een j^jgvergave aan Buctungham af, waarop •ns op 23 September 1627 aan P. schreef, dat de Engelscbe on. taing „een zeer zwak einde" zou !h. 14 October 1627 schreef Rubens Antwerpen aan P. Dupuy in over Buckingham: „Het wil mij nen, dat hij van zijn vermeiel- teruggekeerd tot uitdrukkingen erwinnen of roemvol sterven, een mislukking overleven zou hem niets anders beteekenen dan 'geluk ten spot en zijn vijanden den te dienen." 21 October 1627 kon Rubens aan- reeds over den smaad der En ten schrijven en in zijn brief op- n; „Deze zouden beter er aan zoo vlug als mogelijk naar huis te keeren, om het te verdedigen, van anderen te beleedigen." i smadelijken aftocht van Buc- schreef Rubens op 30 Dec. ■t- Antwerpen aan Dupuy in Pa- over de grootte der neder- •an de Engelschen, die desnie.te- nveel m hun vermogen is. pro- wrlies en hun smaad Wükheid) te verbergen. Ik heb uit Londen gezien, welke door Liw, stand Beschreven zijn met tl1' u?.e 813 verdedigingsge- toe.S,» lCeeren 611 welke naar zlttïn^ yo1 oobeschaamdste Speriip?H00r 4 zii de buitenge- geschreven Best wollen jongen» «- i fourspak v. leeft. f 25. A. Schenk, v. Leeuw®" hoekstraat 6. 1 p. h. d.sohoenen, m-nK4i- 7 50. Meelis, UitenboS"* straat 20. het ltaliaansch geschreven si van dezen brief bevindt zich R°sehberg (uittreksels uit Ru bens brieven, verzameld en toegelicht door Adoll Rosenberg Leipzig 1881), -in het Britsche Museum in de verzame ling Donnadieu. Vergelijk Rosenberg pag. 152. Ook Sainsbury, origineele on gepubliceerde geschritten en illustra ties uit het leven van sir p. p. Rubens, pag. 257.) Op 14 Juli 1628 ten slotte schreef Ru bens aan Dupuy na hernieuwde buiten gewone pogingen van den kardinaal Richelieu om met hulp der Engelschen de itad La Rochelle te veroveren, dat Cngelschen „zich teve.c.eeis moeite geven met de vergrooting van eigen inzet en van den roem des .naars." In denzelfden brief overigens ook de zin voor van itljging der onkosten bij doorvoe^ van convooien met levens- en." Het origineel bevindt zich is Rosenberg in» de Parijsche na- Ie bibliotheek. Zware dienst der bergartilieristeb In het Karelische oerwoud. De man schappen trekken gezamelijk het ge schut naar de vuurstelllng PK Umbach-PBZ-R-P m De luchtaanval op Neurenberg. In aanvulling op het weermacht- bericht verneemt het D.N.B.: De Britsche luchtmacht heeft in den nacht van 8 op 9 Maart een nieuwen terreuraanval ondernomen op de stad Neurenberg. Drie zieken huizen en twee tehuizen voor ouden van- dagen werden zwaar getroffen. Britsche bommen kwamen o.a. te recht op den schouwburg, het Ger- maansche museum en de Mauthalle. Dit laatste is een der mooiste ge bouwen van de oude stad Neuren berg uit de 5e eeuw en ieder die een bezoek aan Neurenberg heeft ge bracht, wel bekend. Ook het Ger- maansche museum met zijn in de wereld unieke verzamelingen van documenten der Sermaansche ge schiedenis is eiken bezoeker bekend. Ook Miinchen gebombardeerd. In den afgeloopen nacht lieten Britsche bommenwerpers lukraak brisant- en brandbommen vallen op München en omliggende landstreken. Er wordt melding gemaakt van eenige verliezen aan menschen- levens en vooral van schade aan woonhuizen en cultuurmomumenten. Minstens twaalf der aanvallende bommenwerpers werden neerge schoten. Zware tegenaanval op Engeland. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in. den afgeloopen nacht harde slagen uitgedeeld aaai? havens voor ravitailleering en overlading aan de Britsche Oost- en Zuidkust, die voor de oorlogvoering van belang zijn. Bij goed zicht uitgeworpenbommen richtten zware verwoestingen aan. De Geallieerde hulp de .Sovjets. aan Moskou doet mededeeling van de Amerikaansche hulp. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt heeft radio Moskou Dinsdag avond den volledigen tekst bekend gemaakt van een verklaring van den Amerikaahschen gevolmachtig de voor de leen- en pachtovereen komst, Edgar Stettinius, waarin deze bijzonderheden verstrekte over de voorraden die naar Engeland en de Sovjet-Unie ziin verscheept. In den nacht van Dinsdag op Woens dag heeft Tass toen, volgens radio Moskou, een mededeeling aan alle redacties doorgegeven, waarbij deze verklaring van Stettinius „voprloo- pig" wordt ingetrokken. IN HET Z.-OOSTEN IS OOK DE WACHT VOOR EUROPA BETROKKEN. De Bulgaarsche minist r van oorlog heeft verklaard, dat alleen het doel der Bpilmogendheden, aan welker zijde Bulgarije staat, de toekomst van Bul garije kan waarborgen. Bulgarije is op den Balkan de hoeksteen van de nieu we orde. De strüdgeest der bondgenoo- ten die een bewijs van dapperheid en offervaardigheid is, is de voorwaar e voor de eindoverwinning. In den zwa- ren strijd, die woedt,, vervult ook Bul garije een belangrijke taak. Het houdt ir. het Z.-Oosten de wacht voor Europa. Tevergeefs prebeeren de vijanden van Bulgarije de eensgezindheid van het Bulgaarsche volk te irnielen. Hun po gingen zijn tevergeefs, daar de gezonde en krachtige geest der Bulgaren een onwrikbare rots vormt. DE HERKIEZING VAN INOENU. De herkiezing van den Turkschen president heeft in Berüjnsche politieke kringen geen verrassing gewekt. Voor kenners van den politieken toestand in Turkije en van de krachtsverhoudingen tusscben de Turksche p .rtijen was. naar men te Berlijn verklaart, dit re sultaat te verwachten. SNEL GESTRAFT. (NPB) Bij den luchtaanval op Berlijn in den nacht van 1 op 2 Maart vergreep zich een 35-jarige Duitscher aan het bezit van volksgenooten, wier woning door een brandbom ge troffen was en die hun bezit in groote haast naar buiten brachten. De man nam kleedingstukkep. een radio apparaat ei een fototoestel weg. Hij werd op heeterdaad betrapt, vast genomen en reeds op 2 Maart als plunderaar en volksparasiet ter doafl veroordeeld; het vonnis werd nog den zelfden dag uitgevoerd. 4300 LITER MELK VERLOREN GEGAAN, Gisteravond kantelde op den hoek Prinsenstr.Koningsstr. te Hilver sum een met melk gevulde tank wagen, doordat de bestuurder in de duisternis niet opmerkte, dat de weg ter plaatse was opgebroken. Door den val geraakte het deksel aan de onderzijde van de tank los, waar door de geheeie inhoud, ruim 4300 liter melk, wegstroomde en verloren ging. MARGARINE EN VET OP BON „BOTER 10". Bij winkelier inleveren tot en met Dinsdag a.s. Van Woensdag 24 Maart tot en met Zondag 4 April 1943 zullen de roet „Boter 10" gemerkte bonnen van de bonkaart voor Voedingsmid delen recht geven op het koopen van margarine en bak- en braad vet, met dien verstande, dat men voor de helft van het aantal bon nen, dat men bij zijn winkelier heeft ingeleverd, margarine en voor de andere helft bak- en braad vet ontvangt. Het publiek dient de bonnen „Boter 10".zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op Dinsdag 16 Maart 1943, bij den de taillist in margarine en bak- en braad vet in te leveren, waarna deze in den loop van het tijdvak van 24 Maart tot en met 4 April a.s. voor de helft van het aantal ingeleverde bonnen marga rine, en voor de andere helft bak- en braadvet aan den klant zal afleveren. Bij den slager kan men bon „Boter 10" niet inleveren. De - detaillisten moeten er dus zelf voor zorgen, dat hun klanten de mar garine en het bak- en braadvet in de verhouding half om half ontvangen. Tegen winkeliers, wier medewerking te wenschen mopht laten, zal streng worden opgetreden!. Het nummer van den z.g. „extra" bo terbon voor personen beneden 21 jaar, welke bon met ingang van Vrijdag 12 Maart 1943 gedurende een periode van 60 dagen (dus tot en met Maandag 10 Mei 1943) recht geeft op het koopen van 125 gram boter of margarine, zal op 12 Maart nog niet worden bekend gemaakt. De rechthebbenden kunnen er evenwel op rekenen, dat zij deze boter te zijner tijd zullen kunnen ver krijgen. aangezien het hier geenszins een verlaging van het hoterrantsoen betreft. Dit rantsoen blijft voor perso nen van 4 tot 21 'jaar ongewijzigd ge handhaafd op 175 gram per week. en vóór kinderen van 0 tot 4 jaar op 87 gram per week. De levensloop van den Ridderkruisdrager. Gerardus Mooyman, aan wien voor zijn militaire prestaties aan het Oost front het Ridderkruis van het IJzeren Kruis werd verleend, werd 23 Septem ber 1923 te Apeldoorn -^geboren als zoon van een melkhandelaar. Toen hij drie jaar was, verhuisde het ouderlijk gezin naar Amsterdam en in den win ter 1928—'29 werd Voorburg als woon plaats verkregen, waar Gerard op de St. Josephschool werd geplaatst. Gerard, op eeir na de jongste van de acht kin deren van het echtpaar Mooyman (da jongste is een thans 16-jarig meisje), kon goed leeren en bleef tot zijn 14e jaar de school bezoeken, waarna hij bij ziin vader in de melkzaak kwam. Doch niet lang daarna werd hij werkzaam bij de metaalwarenfabriek der fa. Van Heyst te 's-Gravenhage en eenigen tijd later bij een apotheker. Zijn moeder was intusschen in het voorjaar van 1938 overleden. In Februari 1941 rt(eldde de toen ruim 17-jarige Gerard zich bij de Waffen-SS, voor Vrijwillige dienstne ming aan. Maar hij werd afge keurd omdat hij niet de vereis chte minimumlengte haalde! Er kwam pre cies een centimeter aan tekort. Gerard was echter nog in den groei en nauwelijks twee maanden na de eerste keuring, had hij de noodige lengte bereikt en werd hij voor de mi litaire opleiding aangenomen. Vader Mooyman, overtuigd voorstander van de nieuwe orde, achtte zijn zoon nog wat te jong, maar onthield zijn toe stemming niet. De groote militaire suc cessen van zijn zoon heeft vader Mooy man echter niet mogen beleven, .want reeds den 21sten Januari van 1942 kwam vader te overlijden. Gerard, die sinds zijn dienstneming bij decSS. nog behoorlijk uit de kluiten is gewassen, is een £chte Hollandsche jongen. Zijn 'kameraden mogen hem graag, omdat hij een opgewekt humeur heeft en door daden toont wat hij ver mag. Vóór zijn dienstneming bij de Waffen-SS. was hij reeds een uitne mend schaatsenrijder en amateur-wiel- renner. Na de dagtaak heeft ook de Ne- derlandsche "arbeider in Duitsch- land behoefte aan ontspanning. Vooral in „lagers", die ver van de groote steden liggen, is de behoef te aan lectuur zeer groot. Het va derland kan in deze behoefte voorzien door de bpekeninzame- ling van den Nationalen Jeugd storm voor dit doel .gul te steunen. Op 22 Februari heeft voor hét Bossche gerechtshof (terechtgestaan de zwervende straatzanger P. J. J„ die door dé rechtDank te Maastricht wegens'diefstal van twee fietsen tot 1 jaar gevangenisstraf was veroor deeld. Deze man, die 34 jaar oud was, had een recordaantal veroordeelin gen, n.l. 23, achter den rug, waarvan 13 vonnissen wegens diefstal. Het Hof heeft den hardneKkigen recidivist veroordeeld tot 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. EERST DE LUCIFER, DAN DE GASKRAAN. Bezuiniging op gasverbruik in, Uw eigen belang. Hoe vaak steekt een huisvrouw in den lóóp van den dag het gasstel aan en hoe vaak komt het daarbij voor, djt zij het doet, zonder dat zij de pan, die zij wil opzetten, reeds geheel klaar op het gasstel heeft staan? Ook wordt dikwijls eerst het gas aangestoken en dan pas de ketel gevuld. De vlam brandt dan voor niets. Men moet er op letten: eerst de gevulde pan óf ketel op het gas plaatsen, dan de lucifer aan steken en dan pas da gaskraan open draaien) Staat de pan eenmaal op het vuur, dan draait men de vlam zóo noo- dig zoover terug, dat ze niet om de pan heenslaat. Aniers wordt onnoodig gas verspild. Voor het temperen gebruike men niet de hoofdkraan, maar de kraan van het gasstel zelf. Op die manier voorkomt men rantsoenoverschrijding en bespaart men zich zelf den last van een boete of wat erger is afslui ting van den gastoevoer. Bezuinigt dus, het is Uw eigen belang. s DUITSCHERS OPGELET. De voor aile Rijksduitschers in Ne derland bevoegde Wehrersatzdienst- stelle: Webrbezirkskommando Ausland, Aussenstelle Holland (voorheen Aus- senstelle den Haag)- heeft haar zetel verplaatst van' den Haag naar Amster dam, Prins Hendrikkade 159 (huize Oceaan.) Gebruikt Uw gasrantsoen met overleg, dan bewan delt U den jttisten weg Lectuur voor de Nederlandsche ar beiders Id Dultschland. Zeer velen gevên gehoor aan den oproep, om boeken ai te staan voor hel goede doel Door den Nationalen jeugdstorm kunt U de boeken laten at halen. Ook het Geldersche vrouwtje laat zich niet onbetuigd CNF-W. P. Zefllemaker-Pax m KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkomm"ando Nieder- lande deelt mede; Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 11-45 jaar (ook ge' huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk góed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen ^ich bü de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. x Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver- valling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrethten als degenen, die die nen, in de 'Waffen-SS of het Le gioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze Ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deut- sches Haus, West zeedijk en 15.00, Den Bosch, hotei Noord-Brabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond. N.S.D. A.P., Swalmerstraat 61 en 15.00 Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deut- sches Haus en 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00. Groningen, Con- certhuis, Foelestr. en 15.00, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. Jd.3.43 10.00, Utrecht, Webr- machtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusdbrweg. 26.3.48 10.00, Dén Haag,, café „Den Hout", Bezuidenhoutschcweg. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Wlaion*-0 H-P m De Burgemeester van Alkmaar heeft met ingang van 1 Maart j.L op hun verzoek eervol ontslag .ver leend aan de thans in functie zijnde wethouders, de heeren G. van Sin- gerland, mr, C. A. de Groot en V. P. Keijper en met ingang van denzelf den datum voor den tijd van zes jaar tot wethouder benoemd de hee ren J. Barkman en A. Bakker, bei den alhier. In de derde vacature is nog niet voorzien. Aan den heer Barkman zijn toe gewezen de onderwijsaangelegen- neden, terwijl de heer Bakker zal worden belast met de aangelegen heden betreffende het bureau voor sociale zaken, het Maatschappelijk Hulpbetoon en de Centrale Keuken. De te benoemen derde wethouder zal vol-ambtenaar zijn en optreden als algemeen vertegenwoordiger van den Burgemaester. Bij verhindering van den algemeenen vertegenwoor diger treden als zoodanig op resp. de heer Barkman en de heer Bak ker. Vooralsnog is derhalve de al- eemeene vertegenwoordiging aan aen heer Barkman, resp.- den heer Bakker, opgedragen. Wie ziin de nieuwe wethouders? De heer A. Bakker is in het pu blieke leven van Alkmaar geen on bekende, .N In 1879 werd hu m Wmkel gebo ren, waar hii zich reeds op jeugdi gen leeftijd tot de sociaal-democratie voelde aangetrokken en op het prak tische terrein van de Coöperatie, waarvoor ook in Alkmaar offers door hem -werden gebracht, werk verrichtte. In 1905 vestigde hl] zich als deel genoot van de melkfabriek Concor dia, waar hij thans nog werkzaam is, in Alkmaar, waar hii lid werd van de afd. Alkmaar der S.D.A.P., welke partij -hij 10 jaar als raadslid vertegenwoordigde. Toen, naar ziin oordeel, deze partu te opportunistisch werd, sloot hij zich aan bij de door Kiës aangevoer de Troelstra-beweging, ..van welke beweging hii in 1939 bil de Staten verkiezing lijstaanvoerder voor N.H. werd. Hoewel na de opheffing van de partijen 4n 1941 de Troelstrabewe- ging zich bii de N.S.B. aansloot, volgde de heer Bakker dit advies van den heer Kiës niet; wel werd hij in Juni 1942 leider van het Ar beidsfront in Alkmaar. De heer Bak ker ziet het Ned. Arbeidsfront nog als een strijdorganisatie, die veel goeds voor de arbeiders tot stand kan brengen, omdat daarin thans alle werkers zijn vereenigd, die voor heen, dopr het separatisme, ver van elkander ^stonden en nu met elkan der leeren samenwerken. De heer Bakker 'verzekerde ons overtuigd te zijn in zijn nieuwe functie van wethouder nog veel voor de werkers te kunnen bereiken. Mocht blijken, zoo zeide hij, dat dit niet het geval is, dan zal ik niet lang wethouder blijven, want om werk ben ili niet verlegen. De heer J. Barkman is in Alk maar eveneens geen onbekende. Hij toch diende sinds 1924 in Alkmaar het onderwijs als schoolhoofd en was 14 jaar lang in oflge^veste, voor zitter van de Groninge? vereeniging „De Molleboonen". De heer Bark man werd in 1882 in Groningen ge boren, was als onderwijzer achter eenvolgens werkzaam te Voorscho ten en Amsterdam, waarna hij be noemd werd tot hoofd van de Ulo school in Medemblik. In 1924 volg de zijn benoeming tot hoofd van de Nic. Beetsschool, later van de Tes- selschadeschool alhier. Als onder wijsman verwierf de heer Barkman zich hier een uitstekenden naam. Na 40 jaar het onderwijs te hebben ge diend, verliet hij idit, om gezond heidsredenen, met vervroegd pen sioen. NS den zomer van 1941 ge voelde de heer Barkman zich weer volop met'werklust bezield en werd hij buurtschapshooïd van den Ne- derlandschen Volksdienst en van Winterhulp Nederland. Wie hem als zoodanig werkzaam heeft gezien,zal moeten erkennen, dat hii zich, voor al ook bij de Centrale Keuken, veel werk voor de gemeenschap heeft getroost. Juli 1942" werd het hem duidelijk, dat ons volk alleen door het nationaal-soeialisme nog een toekomst heeft en sloot hij zich bij de N.S.B. aan. Dat hij nog eens tot de functie van wethouder zou wor den geroepen, heeft de heer Barkman zeker niet kunnen bevroeden. Dar hij echter capaciteiten voor edel achtbare heeft bewees hij op den voordrachtavond" van den heer Uilenberg van de Kuituurgemeen schap NederlandDuitschland, toen hij in een één-actertje de rol van edelachtbare" vervulde. j Eisch 2 maanden gevangenisstraf. Men zal zich herinneren, dat begin October van het vorig jaar de politie te Alkmaar een uitgebreidfn handel in aardap pelen op net spoor kwam en dat deze „zwarte" aardappelen door beambten van de P.T.T. in post zakken werden vervoerd. Bin nenkort zullen de verdachten voor den economischen rechter 'te Alkmaar verantwoording moeten afleggen van hun da den, maar Dinsdag heeft zich reeds het voorspel van het ge beurde voor de meervoudige strafkamer afgespeeld. Een 47-jarige besteller der P.T.T., Corn. P. G. genaamd, die reeds 23 jaar in dienst is bij dit staatslichaam en al die jaren als een voortreffe lijk en accuraat werkende beambte bekend heeft gestaan, heeft aan die aardappelsmókkelzaak ook mee ge daan en toen de politie bij hem huis- zoelang deed, vond ze een aantal gebruikte postzakken bij hem, die als aardappelzakken gebruikt wa ren, terwijl bovendien G. toen ver klaarde, een paar zakken verknipt te hebben en er- een matrasje vo<7r een kinderledikant en een paar klompsokken van gemaakt te hebben. Verdachte, die terecht stond we gens verduistering van deze zakken, hoorde 2 maandéh tegen zich eischen, nadat de directeur van het Alkmaarsche kantoor, de heer J. S. van Gelder, als getuige eerst had verklaard, hoe er geen controle mo gelijk was pp ds postzakken en bo- Rust, gezapigneid en 'een dwaas internationalisme hebben in den loop van eenige generaties de militaire eigenschappen van het overgroot© gedeelte van ons volk doen insluime ren. Sporadisch bleek, dat hier wer kelijk slechts, van een sluimering gesproken kon worden. De prestaties van onze marechaussée in Indië, het optreden van een overste Thomson en zijn mannen in Albanië, vrijwilli gers in den Boerenoorlog en de daden onzer mariniers, zoowel bij de expe ditie naar Archangelsk in 1919, als tijdens de Meidagen van 1940, zijn de getuigen van een gee^t die reeds van vóór de kruistochten tot in de Engelsche oorlogen van de zeven tiende en achttiende eeuw onze Ger maansche afstamming uitdroeg. Eer, trouw en dapperheid waren zoowel de eigenschappen van de Westfriezen, die Damiate veroverden als «van hun nazaten, die Atjeh on derwierpen, in "^.lbanië vochten of de bolsjewisten bestreden ij* de 'dagen van Wrangel en Denikjn, Gemakzucht en rijkdom en het steunen op bondgenootschappen maakten, dat de strijdvaardige eigenschappen van ons volk niet meer tot uiting konden komen. De geest van den ,,rijken kruidenier" kweekte minachting voor alles wat man- en weerbaar is in ons volk met het gevolg, dat een slecht be taald en geminacht officiers- en onderofficierscorps geen kans meer zag, juist de goede Germaansche eigenschappen in ons volk tot uiting te doen komen. De enkeling, die het probeerde, werd zoodanig bespotte lijk gemaakt, dat het beetje wat hij deed, weer verloren, ging. En zoo ontstond de bittere legende, dat ons volk geen militaire' eigenschappen bezat. Toen brak het zooveelste conflict uit tusschen de Gdrmaanschè wereld en de Aziatische horden. Terugge slagen op de Catalaunische velden, bij Lignit en bij Tannenberg, laaide deze eeuwige bedreiging der Ger maansche orde (Opnieuw uit tot een slag, ditmaal feller en gevaarlijker dan ooit. Op het laatste oogeriblik wist Duitschland de catastrophe te voorkomen en het dreigende gevaar deed ook velen uit andere landen zich vafi hun Germaansche afkomst bewust worden. Zij snelden te wa pen en ziet, ook in ons land ont waakten de betere instincten. Vele jongelieden meldden zich voor den kamp tegen den aartsvijand onzer beschaving en van den beginne af bleek het, dat zij nief tot de slecht ste soldaten behoorden.Zij werden vermeld in het weermachtbericht en zoo stond er dan op zekeren dag ook een vermelding van den helden daad van den jongen stormman Mooyman, als een lichtend exempel van den moed en de dapperheid te genover den vijand der Nederland sche vrijwilligers. Als eerste Germaansche vrijwilli ger, die geen Duitscher is, werd hem thans door den Führer het ridder kruis van het IJzeren Kruis ver leend. Zijn daad werd hiermede ge stempeld tot een symbool van den Europeeschen inzet tegen het bols jewisme. In zijn daad komt het Ger maansche bloed tot uiting, de erfe nis, die eeuwen lang verborgen bleef in ons landje, overwoekerd door een te gemakkelijk leven. Niet voor niets predikt het fascisme het „vivere pericolosamente", het ge vaarlijk leven. Ook dit parool is zui ver Germaansch en pas onder dit parool bloeiden in ons land die eigen schappen op, die ons wezen verbin den met het Europeesche, met het Germaansche wezen. Mooyman's daad en Mooyman's ridderschap smeden ons vaster in de nieuwgeboren Germaansche ge meenschap, maken ons deelgenoot schap aan de Nieuwe Orde hechter en vormen een borg voor de positie, die ons volk na den oorlog zal in nemen als deelgenoot met gelijke rechten in het Vereenigd Europa. En zijn voorbeeld zal voor de jeugd een prikkel zijn te breken met de legende en te toonen, dat zij goede Germanen ziin. VERDUISTER GOED. Heden van 18.347.06 Maan op 9.14, onder 23.35 13 Maart Eerste Kwartier vendien verklaarde, dat de verd. steeds een uitstekenden staat van dienst had gehad, zoodat hij na het gebeurde ook niet ontslagen was. Mr. Schenkeveld, verdediger, meen de, dat de verduistering van slechts vier postzakken hier ter sprake mocht komen, omdat de verduiste ring van alle andere zakken ver band houdt met hét economisch delict, dat nog behandeld moet wor den. Spr. vroeg daarom in dit geval dan ook een èêldboete, die boven dien z.i. niet noog behoefde te zijn. Uitspraak over 2 weken. UITSPRAKEN. A. P. te Alkmaar (diefstal van een rijwiel): 4 maanden met aftrek van dé voorloopige hechtenis. J. v. d. M. (oplichting): M. gaf zich uit voor fotograaf, bewoog tientallen men- schen tot ófgifte van 1.50 en een foto, welke hij in broches, manchétknoopen e.d'. zou verwerken, doch leverde niets af, 1 jaar gevangenisstraf. C. S., Grootschermer (diefstal van sigaren uit een iertank): 2 maanden; G. D„ Grootschermer (ld.) 5 maanden met aftrek van de preventieve hechtenis; J. M., Grootschermer (heling Van sigaren, van diefstal afkomstig) 2 maanden. S. P. M., den Helder (rijwieldiefstal) 1 jaar. HINDERWET. 1 Heden Js op de gemeente-secreta rie ter inzage gelegd een verzoek met bijlagen van N. Timmerman's Graan- en Meelhandel en Maalderij N.V. te Alkmaar om vergunning tot het uitbreiden van de graanmaalde- rij in het perceel Schermerweg nr. 116, door het bijplaatsen van 20 elec- tromotoren en het vervangen van eenige bestaande electromotoren. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten stad- huize, mondeling op Dinsdag 23 Maart e.k. 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór ge- melden dag kunnen de verzoeker en hii, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen stukken ken nis nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1