Duitsche aanval bij (harkof vordert. DAGBLAD VOOR Hongerige magen worden gevuld. Jaarvergadering Zware Söviet-verlieien in sector Orel. 23 schepen tot zinken gebracht. Jhr. Starkenborgh en GeneraaJ Ter Poorten óp Formosa. Wat de voeding der Duitsche weermacht vereischt. Nieuwe Tabaksbonnen 12 A en B, STAD EN OMGEVING. N.-Hollandsche Wolvereeniging. VERDUISTERINGSTIJDEN. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam O 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 181294. DONDERDAG 11 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 58. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties In deze éditie 0.14 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% mJH. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Weinig nieuws van /Jrikaansch front. HOOFDKWARTIER VAN DEN wiwrEK10 Maart- (P-N-B.) - Het op- rbevd van de weermacht maakt be kend: la het Zuiden van het Oostelijke front heeft de aanhoudende dooi de krijgsoperaties tot plaatselijke ge vechtsactiviteit beperkt. Daarentegen wint de Duitsche aanval ten W. en ten N.W. van Charkof verder terrein. Niettegenstaande de vijand snel naar voren gestuurde troepen in den strijd wierp, die in verbitterde tegenaanval len verslagen werden, bereikten onze aanvalsdivisies de Voor dezen dag ge stelde doelen. In den sector van Orel ging de vijand over een breed front tot nieuwe krach tige aanvallen over, die opnieuw met1 ongewoon zware, bloedige verliezen werden afgeslagen. 1 In den centraien sector van het Oos telijke front probeerde de vijand zich met sterke strijdkrachten tevergeefs in de volgens de plannen verloopende be weging om zich los te maken van den vijand te dringen. Éen Duitsche divisie schoot hierbij 17 pantserwagens stuk en telde 2000 gesneuvelde bolsjewisten voor haar stellingen. De stad Beiyj werd in den afgeloopen nacht volgens de plannen en op voor den vijand ver rassende wijze ontruimd. De stormloop van den vijand op onze stellingen bij Staraj; Russa nam giste ren vergeleken met de vorigè dagen in hevigheid af. Verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten. Sterke formaties van de luchtmacht brachten op de brandpunten der krijgs operaties zware slagen toe aan stellin gen, marcheerende colonnes en de ra vitailleering van den vijand. Op het Afrikaansche oorlogstooneel heerscht rust. Bij een nachtelijken aanval van Duitsche gevechtsvlieg tuigen op de haven van Algiers werd een koopvaardijschip van middelbare grootte in brand geworpen. Enkele vijandelijke vliegtuigen vlo gen gisteren overdag boven het Duit- zche rijksgebied zonder bommen neer te werpen. In den nacht viel de Brit- sche luchtmacht de stad München aan. Da bevolking leed verliezen. Er ont stond in woonwijken, aan verscheidene ziekenhuizen, kerken en andere .cultu- reele monumenten vrij groote schade. Ook op verscheidene plaatsen in West- Duitschland werden hier en daar bri santbommen neergeworpen. Zij ver oorzaakten geringe schade aan gebou wen, Nachtjagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten Ï2 vïjande- Rlke bommenwerpers neer. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen deden overdag een doeltreffenden aan val in scheervlucht op de Zuid-Engel- IWt stad Worthing. In den afgeloopen nacht bombardeerden formaties van de Duitsche luchtmacht bij' goed zicht de stad Huil. Andere gevechtsvliegtuigen vielen havensteden aan de Engelsche Zuidkust aan. Van deze succesvolle aanvallen keerde een vliegtuig niet te rug. Voor de Nederlandsche kust viel een formatie Britsche motortorpedo- booten een Duitsch convooi aan. De bewakingsstrijdkrachten sloegen den vijand af. boorden drie vijandelijke motortorpedobooten in den grond en schoten twee andere in brand. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 10 Maart. Het opperbeVei der Duitsche weermacht deelt'mede: In de sneeuwstormen van het Noorden van den Atlantisclien Oceaan, den zon««-rioed van de evennachtslijn en de herfststor men bij Kaap de Goede Hoop hebben Duitsche duikbooten de afgeloopen vijf dagen in zware, hardnekkige gevechten 23 sche- pen met een gezamenlijken in houd van 134.000 ton tot zinken gebracht. Zes andere schepen werden getorpedeerd. ELF BRITSCHE VLIEGTUIGEN VERLOREN BIJ AANVAL OP MVNCHE&. STOCKHOLM, 10 Mrt. - (D.N.B.) Het Britsche ministerie van lucht vaart geeft, naar radio Londen meldt, toe, dat in den afgeloopen nacht tij dens den aanval op München de Britsche luchtmacht elf vliegtuigen heeft verloren. Verklaringen over Ned.-Indië. Ter gelegenheid van het feit, dat een jaar geleden Neder landsch-In- dië voor de Japansche strijdkrach ten capituleerde, hebben de voor malige opperbevelhebber van de Ned. strijdkrachten in Ned.-Indië, luit.-gen. Ter Poorten en de vroege re G.G. Van Starkenborgh, die zich thans in 'n gevangenkamp op het eiland Formosa bevinden, verklarin gen voor de Japansche pers afgelegd. Luitenant-generaal Ter Poorten verklaarde, dat de Nederlandsche legerleiding het terstond na de lan ding der Japanners op Java het beste had geoordeeld, in verband met de weinig beschikbare tanks, vliegtuigen .en ander oorlogsmate riaal te capituleeren. Dit werd ech ter door Engelsche officieren belet. In de hoop op Engelsch-Amerikaan- schen bijstand is de strijd daarop voortgezet, doch de hulp is uitgeble ven en daardoor is er nutteloos veel bloed vergoten. Van Starkenborgh zeide het lot, dat Nederlandsch-Indië zou treffen', te hebben zien aankomen. Persoon lijk had hij tijdens de econbmische onderhandelingen met Japan.in 1941 zeer wel de.-billijkheid der Japan sche verlangens ingezien, doch als gpuverneur-generaal kon hij zich niet veroorloven met de Japanners tot een accoord te komen. Let op de adresseri in de plaat selijke pers, waar boeken voor Nederlandsche arceiders in Duitschland in Ontvangst worden genomen. Een berichtje is voh i doende, en de Jeugdstorm komt uw boekengave gaarne bij u thuis I afhalen. „DE GAULLISTEN BOLSJEW1SEEREN ZICH". Washington door Moskou overtroefd. Het Fransche tijdschrift „Je suis partout geelt m een uitvoerig arti kel een onteerenae karakterschets van Peyrouton, die gehaat wordt ©r zijn ondergeschikten, en afge- hilderd wordt als plomp, lui, gul ag, heerschzuchtig, brutaal, door trapt. Hij hoopte eeris de opvolger van Pétain te worden. Deze vastge roeste eerzucht heelt hem met be hulp van vervalschte politieberich ten het complot van 13 Dec. doen or- Ifiaruseeren. K) Voorts houdt het blad zich bezig hiet de parlementsleden zaliger ge- "crrtems, die thans in Noord-Afrika," een schaduwparlement van Enge- '08 genade afhangend, hun rede- talenten mogen bewijzen en ,°°r eerj, inkomen genieten, dat 22®, Eoed en zoo kwaad als het .en bestaan verzeker c. De com- eerltl e„nen 111 dit gezelschap Noord /PfÜnJ8 0D' Aldus hebben Gaulle wat Glraud noch "-nunkten w ,ze2gen, maar de 2i?n zSv, W?shmglon en- Lon- :J-Het j?do ?or- Moskou over- _n de bopf0,i?RI e con3squen- ®he bewe?in^ ng der G„ul- ische blad, 200 besluit het opgemaakt een interv&w groot Rome teruggekeerde M het uit Spaansche academie cL- va<? de die door den PauTonW^L SinTz' nóemd is tot lid van academie. Pauselijke De Paiis liet zich tegenover p., |iSd"z °P buitengewoon waard»3 rende wyze mt over den Caudfflo" u11 eersten voorvechter noemde van het moreeie herstel van katholieke Spanje. PiUs xn prees voorts het werk en de presta fe™ deh minister van Buiten- landsche Zaken Jordana, van den minister van Opvoeding Ibanez Mar- van den Partij-minister Arrese Spanje, zoo verklaarde Garcia Sine- S rier,np!„steeds het üevelingsknd heeft geves«gd.' aar0P hlj al Zijn hoop Onder deskundige leiding heeft de Berlijnsche correspondent van het DNB een rondgang gemaakt door een tweetal ravitaillee- ringsbases van de Duitsche Weermacht: gebouwen, fabrieken en geweldige bakkerijen, waarin de mondvooraad voor üe legers in Noord en Oost, in West en Zuidr' volgens de nauwkeurig be- 7 rekende plannen en aan de nand van duizenden ervaringen wordt samegesteld. WARE wonderspijzen rollen zorg vuldig verpakt uit deze fabrie ken naar de fronten, daar is het duurzame brood, een uitvinding van recenten datum, dat met de veld- biscuits en veldbeschuiten een be langrijk onderdeel vormt1, van de mi litaire proviandeering. Het „Dauer- brot" heeft een duurzaamheid van twaalf maanden en is dan, als het uit zijn verpakking van waspapier, ceilopüaan en pakpapier gehaald wordt, net zoo versch en smakelijk als de Nederlandsche versche cadet- jes, indien zij indertijd bij het ont bijt toegelaten waren. De veldbe schuiten zijn zelfs na achttien jaren nog 'eetbaar! De bereiding is zeer eenvoudig, zoodat een groote bakkerij in het onderhavige geval een fabriek met een capaciteit van 8.000 brooden per dag dagelijks stroomen veldbe- schuiten kan fabriceeren. IJZEREN RANTSOEN Een speciaal onderdeel der ravi tailleering vormt de afdeeling bij zondere levensmiddelen voor de luchtmacht, valschermjagers en pant sersoldaten. Deze wapens, die dik wijls onder zeer ongunstige omstan digheden voor de manschappen in den strijd worden geworpen, genie ten een speciale verzorging. Hierbij speelt de vitamine-theorie een groote rol. De valschermjager b.v., die het soms twee of drie dagen zonder pro viandeering moet stellen, krijgt levensmiddelen mede, waarin een zeer hoog aantal voedingseenheden geconcentreerd is. Het sojavleeschbrood ter "grootte van een reep chocolade, vervangt het broodrantsoen van één dag en bevat evenveel calorieën, alsmede een groot percentage vet. Gedroogd en geperst vruchtvleesch, kleine pak jes worst en spek, 100 gr. gemalen en samengeperste echte koffie met suiker, een pakje chocolade en kauw gom, alles voor het meerendeél gas- dicht verpakt, vervolmaakt zijn „IJzeren Rantsoen". De pantsersol daten, die iets meer ruiriite hebben voor mondvoorraad, krijgen nog ge conserveerde warme maaltijden mede en het „Dauerbrot". Ook piloten worden op overeenkom stige wijze uitgerust, maar krijgen bo vendien het z.g. noodlandingsrant soen, dat zij pas mogen aanspreken, als zij met het valscherm uit hun toestel moeten springen of op andere wijze in moeilijkheden komen. Dit alles overwegend kan men zich slechts verbazen over het feit* dat ieder der millioenen soldaten aan het front, in de lucht en op zee steeds op tijd zijn „prak" krijgt. VERPLAATSING KABINET VAN DEN LEIDER. De persdienst van de N.S.B. meldt: Het kabinet van den Leider is, vanaf Donderdag 11 Maart voorloopig ge vestigd op Plein 1813 te 's-Graven- hage. Telefonisch is het kabinet aan. gesloten orider nummer 116424. Een zeeheld worde 60 |aar. De heer De Bruin, die als schipper van de reddingsboot „De Zeemanshoop" en later ran de „Arthur" met zijn mannen talrijke schipbreukelingen van een wissen dood heett gered, bereikte Dinsdag den 60 jarigen leeftijd, op welken dag hij tevens werd gepen- sionneerd. De' voorzitter van de N.Z.H.R.M.. de heer De Booy. kwam den jarige in Den Haag zijn geluk- wenschen aanbieden en overhandigde hem namens de Mij. een schilderij, voorstellende de redding der be manning van de „Sch 102" welke in 1938 voor de Schevenlngsche haven verging Schlmmelpennlngh-Pax ro VERDEELDHEID IN AMERIKAANSCHE DEMOCRATISCHE PARTIJ. De New-Yorksche correspondent van de "„Daily Herald" Alistair Coo ke, schrijft, dat het front der Ame- rikaansche democratische partijpoli tiek steeds meer ineenstort. Farley, vroeger de intiemste politieke vriend van Roosevelt, sedert diens derde ambtsperiode echter zijn verbitter de vijand, heeft persoonlijk gecon stateerd hoe sterk in Roosevelts eigen partij de tegenstand tegen de New Deal is. Het Huis van Afge vaardigden van den staat Louisiana heeft in een openlijke resolutie den president verweten een rechte'rs- plaats in dien staat „uit politieke overwegingen" door een bepaald persoon te hebben bezet. Dit zijn de eerste teekènen van scheuring in 'n gebied, waarop de democratische partij steeds heeft kunnen rekenen. Het is verder duidelijk geworden, dat het opnieuw tot een strijd tus- schen Roosevelt en Willkie zal ko men, daar deze laatste zich weder om candidaat zal laten stellen. Ver der heefj; de reactie een nieuwen bondgenoot in den populairen Eddie Riekenbacher, die het oorlogstooneel op Nieuw Guinea heeft bezocht en verteld heeft van het onnoembare lijdén der Amerikaansche soldaten aldaar. Hij heeft aan zijn verhaal den eisch vastgeknoopt, dat het vaderland den troepen aldaar meer wapens moet leveren. Hij heeft van de algemeene sympathiè gebruik ge maakt om actie te voeren tegen een vierde ambtsperiode van Roosevelt. DE POLEN IN DE SOVJET-UNIE. Naar de Londensche correspondent van „Svenska Morgenbladet" meldt neeft de Sovjet-Unie plotseling verbo den, dat Polen het land verlaten, nadat ue geschillen over den loop der gren- fin ontstaan. Tot nu toe heeft een i™° aant.a' Polen via Iran en Irak de in r, i .aie veriaten. Een gedeelte is stina gebleven, terwijl anderen re'sd ya en Oeganda zijn doorge- Vrouwenhanden pakken aan. Aan de boormachine in een bewapenings- bedrijt helpt de Duitsche vrouw bij het vervaardigen der wapens voor het tront Hoffmann-Stapt-Pax m CHEMISCHE INDUSTRIE IN DE OEKRAÏNE. ROWNQ, 11- Maart. - (A.N.P.) De .werkzaamheden voor het wederom in exploitatie brengen 'yan de zich in de bezette Oostelijke gebieden bevindende chemische fabrieken maken goeden voortgang. In de Oekraïne konden ruim 200 fabrie ken het bedrijf wederom hervatten, terwijl een groot aantal fabrieken met nieuwe machines uit Duitsch land kon worden geïnstalleerd. De voornaamste bedrijven der chemi sche industrie staan onder Duitsch beheer. Op „tabak 12 E^" alleen Sigaren. Van 14 t.e.nf. 20 Maart zijn twee bonnen der tabakskaart aangewezen, en wel de num mers 12A en 12B. In afwijking van de tot nu toe gevolgde regeling is bepaald, dat de met „Tabak 12A gemerkte bon van de tabakskaart recht geeft op het koopen van 20 cigaretten, 10 cigarillos, 5 sigaren of 25 gram kerftabak, en de met „Tabak 12B" gemerkte bon op het koo- pen van vijf sigaren. Ook cigarillos zullen op dezen bon dus niet- verkrijgbaar zijn. DE INLEVERING VAN BON „BOTER 10". Regeling voor restaurants e.d, «In aansluiting op hetgeen *reeds gepubliceerd werd over de voor-in levering bij den detaillist van bon „Boter 10", welke van 24 Maart tot en met 4 April 1943 recht geeft voor de helft op margarine en voor de helft op bak- en braadvet, wordt nader bekend gemaakt, dat zij, die door bijzondere omstandigheden naar een andere gemeente vertrek ken en daardoor niet in staat zijn hun bonnen „Boter 10" tijdig in te leveren bij een handelaar in de ge meente, waar zij zich gaan vestigen, alsmede schippers, woonwagenbe woners en dergelijke personen, de fenoemde bonnen tot en met 4 April ij de plaatselijke distributiedien sten kunnen Inwisselen tegen rant soenbonnen voor margarine. Zij, die' gewoon zijn hun maaltij den buitenshuis te gebruiken, kun nen hun bonnen „boter 10" tot en met 16 Maart 1943 bij de plaatse lijke distributiediensten inwisselen tegen wisselbonnen voor 1/50 rant soen boter. De bonnen .(Boter 10" worden niet in hotels e.d. aangeno men.. Ook ondernemers en perso neel van hotels e.d. dienen hun bon nen vóór 17 Maart bij den detail list in te leveren. Personen, die hun maaltijden be trekken van een centrale keuken, kunnen hun bonnen „Boter 10" op de normale wijze bij deze keuken inleveren. DUITSCHERS OPGELET. De voor alle Rijksduitschers in Nederland bevoegde Wehrersatz- dienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussenstelle Holland (voor heen Aussenstelle den Haag) heeft haar zetel verplaatst van den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrikka de 159 (huize Oceaan.) „IETS OVER KLETSPRAAT". Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in-'de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „Iets over kletspraat". KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando Nieder- lande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijke goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bii de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in 'een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, /kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deut- sches Haus, WestzeedSk en 15.00, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D. A.P., Swalmerstraat 61 en 15.00 Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deut- sches Haus en 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00, Groningen, 'Con certbuis, Poelestr. en 15.00, Leeu-/ Illegale propaganda veroordeeld. In het Gulden Vlies werd gis termiddag de jaarvergadering gehouden van de Noord-Holland- sche Wolvereeniging: De voorzitter,,de heer K. Hoo- geboom Dz., wees er in zijn ope ningswoord op, dat de omstan digheden, waaronder wij leven, de vereeniging evenals het vorig jaar weer voor de taak geplaatst hebben de wol, die in N.-H. ge produceerd wordt, voor de re geering in te nemen. Dank zij aller medewerking was de vor dering het vorig jaar vrij goed verloopen. Financieel zijn wij er niet beter op geworden en het bestuur overweegt maatregelen om te voorkosrien, dat de ^ser ve als bedrijfskapitaal verloren gaat. Uit het door den heer J. Zuurbier uitgebrachte jaarverslag vermelden wij, dat van 59U0 woihouders 365.727 kg. wol was ingenomen met een op brengst van f794.216,Het gemid delde gewicht bedroeg 3.95 kg. per vlies en was in Alkmaar 4.18 en in Hoorn 4.29 het hoogst. 25.95% bestond uit prima en 66.90% uit eerste soort wol. Over het alge meen waren de leveranciers over de werkwijze en de sorteering door de Vereenigriig- tevreden. De winst- en verliesrekening werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op een bedrag van f 14.697,77. Na rapport der financieele commissie werd de rekening conform vast gesteld. Als bestuurslid werd de heer W. van dér Oord herkozen. Tot lid van de financieele commissie werd geko zen de heer C. Stapel te Hoog- karspel. Omtrent de breigarendistributie werd medegedeeld, dat het bestuur getracht heeft voor de wolleveran ties een behoorlijk kwantum te krij gen. Dank zij de bemoeiingen van den heer E. Govers is het gelukt een bepaald kwantum goede kwaliteit breigaren ter beschikking te krijgen voor eiken leverancier, die behoor lijk aan zijn verplichting heeft vol daan. De heer Govers deelde mede, dat oorspronkelijk 20.000 kg. was toege zegd, doch dat de Rüstungsinspektion dit tot 10.000 had teruggebracht, om dat niet zooveel wol was ingeleverd als zij hef bad verwacht en omdat in Nederland propaganda wordt ge maakt voor het spinnen van eigen wol. Aan die illegale propaganda, aldus spreker, hebben de schapen houders het te danken, dat de drie ons breigaren per gezinshoofd terug gebracht werd tot anderhalf ons. Alleen aan hen, die aan den gestelden levensplicht hebben voldaan, zal dit breigaren worden verstrekt. Spreker toonde het monster en deelde mede, dat momenteel driehonderd en vijftig knotten per uur gemaakt worden,, dat 22 Maart in Friesland de distri butie ervan zal aanvangen, 29 Maart te Schagen en 30 Maart op Texel. Bij de bespreking scheer 1943 merkte de heer Govers op, dat door. het Rijksbureau voor Wol en Lom pen aan de Federatie verzocht is een plan in te dienen voor de levering van de wol. De federatie zal maat regelen moeten nemen om verschil lende fouten te coupeeren. Van de Federatie kan niet verwacht worden, dat zij van wien dan ook illegale han delingen in de hand zal werken. Er komt een bepaald schema, waarop elke schapenhouder verplicht is het aantal vliezen te leveren van het aantal schapen, dat hij op dat mo ment bezit. 'Voorts zal worden ge- L GEHEELE FAMILIE IN DEN ZWARTEN HANDEL. Het was den Eeonomischen Dienst van de politie te Alkmaar ter oore gekomen, d«ri de gebroeders K. hier ter stede, die samen een melkhan del drijven, melk zonder bon zouden verkoopen tegen buitensporig hooge prijzen. Tegen de melkhandelaars en tegen de koopsters wordt procesver baal opgemaakt terzake van over treding der prlisvoorschriften en distributievoorschriften. Voorts kwam nog aan het licht, dat één der broers zich ook bewoog op 't pad van den bonnenhandel, t er- wijl bleek, dat de andere broer in sigaretten handelde in strijd met de Tabakswet. Ook hiervoor zullen zij zich te verantwoorden hebben. Tenslotte constateerde de politie,, dat de vader van het tweetal frau duleus boter vervaardigde en hier toe een clandestiene karninrichting had ingericht. Het geheele karnma- teriaal werd in beslag genomen en procesverbaal opgemaakt. OVERTREDING PRIJSVOORSCHRIFTEN. Bij een onderzoek kwam aan h?t liéht, dat een caféhouder alhie si garen verkocht zonder bon en tegen veel te hooge prijzen. Een hoeveel heid sigaretten kon worden iri be slag genomen, terwijl proces-ver baal terzake van overtreding van ge distributie- en prijsvoorschriften zal worden opgemaakt. CLANDESTIEN VERVOER. Bij een één dezer dagen door den eeonomischen Dienst van de politie te Alkmaar gehouden controle werd een vrachtauto aangehouden, wriar- op frauduleus vervaardigde boter en kaas, alsmede een hoeveelheid brui ne boonen werd aangetroffen. Deze levensmiddelen waren tegen veel te hooge prijzen en zonder inachtne ming der distributievoorschriften ge kocht door den bestuurder van die auto. Tegen hem, alsmede tegen den vervaardiger van de boter en kaas en den leverancier van de bruine boonen wordt proces-verbaal opge maakt. De goederen werden in be slag genomen. Tegen twee personen, die resp. frauduleus tarwe en peulvruchten licht, dat een caféhouder alhier si- opgemaakt. De tarwe en de peul vruchten zjjn in beslag genomen. VERBETERING .Niet in Voorschoten, zooals wij gisteren mededeelden, maar in Win schoten is de heer J. Barkman zijn onderwijzersloopbaan begonnen. GESLAAGD Voor het te 's-Gravenhage gehou den 2e examen voor teekenaar van het Kadaster slaagde onze vroegere stadgenoot, de heer F. Buiil. BURGERLIJKE STAND, Geboren: Johannes A. J., z. v. Pieter W. Hoebè en M. G. Martin. Johanna M. F., d. v. Johannes H. Muhren en M. M. Th. Pisacker. Johannes, z. v. Pieter K. Brouwer en T. van Wonderen. Gehuwd: Maarten J. Smit en Johanna C. van de Laar. Foppe de Jager en Vrouwtje van Lienen. Hendrik Kleijn en Maria van Weelderen. Overleden: Anna Steenhuis, gehuwd m. H. A. Kooijman, oud 44 jaar. Dieuwertje Deutekom, wed. v. A. Deiver, oud 66 jaar. Pieter van Dijk, gehuwd m. M. Klok, óud 80 jaar. Gerrit van den Engh, oud 80 jaar. KOEDIJK Bedrijfschap Zuivel. - Tot lid van de adviescommissie van den Land stand voor het bedrijfsschap Zuivel werd benoemd de heer J. Kramer te Koedijk. waakt tegen het op onjuiste wijze verwerken van de wol. De wol zal op dezelfde wijze worden gevorderd als he vorig jaar. Voor de prijzen wordt' naar de juiste beoordeeling in ver band met de economische verhou dingen gestreefd. De voorzitter deed een beroep op de schapenhouders in deze thun plicht nauwgezet na tee komen. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie §S PK Spabn-O H-P a warden. Huize Schaaf, Breed- straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehr- machtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort. Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Rijkscommissaris wenscht Mooyman geluk. De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden Rijks minister Seyss-Inquart heeft aan den SS-sturmmann Mooyman het volgende gelukwenschtelegram ge zonden: ,,Met de hooge onderscheiding, die u door den Führer als eersten Ne derlander wegens uw voorbeeldige houding in den strijd werd verleend, wensch ik u hartelijk geluk. - Heil Hitier. (w.g.) Seyss-Inquart." Ook de Höhere SS- und Polizei- führer en de Befehlshaber der Waf fen-SS hebben Mooyman hartelijke gelukwenschtelegrammen gezonden. Gelukwensch van Gen. Christiansen. De Wehxmachtsbefehlsjiaber in den Niederlanden, generaal der Flie- ger Fr. Christiansen, heeft aan den SS-sturmmann Mooyman een in hartelijke bevtfoordingen .gesteld ge lukwenschtelegram gezonden naar aanleiding van het feit, dat hem het Ridderkruis van het IJzeren Kruis is verleend. Een Gerardus Mooyman-plein in Wassenaar, In verband met het feit, dat Gerar dus Mooyman als eerste Riuder- kruisdrager van de Germaansche Vrijwilligers een Nederlander is, waarop het geheele Nederlandsche volk trotsch mag zijn, heeft de bur gemeester van Wassenaar, jhr. E. de Blocq van Scheltinga, m de ge meente Wassenaar een' fraai plein den naam gegeven Gerardus Mooy- manplem. Gebruikt Uw gasrantsoen met overleg, dan bewan delt U den jaisten weg. Op last van het Luftgaukomman- do-Holland worden de verduiste- ringstijdén voor het bezette Neder landsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland be paald. Deze bepaling treedt onmid dellijk in werking. Voor de perio„de van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukom mando-Holland intusschen net be gin en het einde van de verduiste ring telkens voor een week als volgt bepaald: van 8 Maart tot 14 Maart: begin 18.34 uur, einde 07.08 uur; KAMPIOENSCHAP TWEEDE KLAS GROOT BILJART. Te Amsterdam ziin Woensdag de wedstrijden aangevangen om het kampioenschap tweede klasse groot biljart kader 45/2. De eerste partij tusschen den Am sterdammer Mönch en den Alk- maarschen speler Hoogland bracht reeds een groote verrassing. Hoog land die het vorig jaar in deze klas se zoo schitterend en veelbelovend spel voor de eerste kir—- had gede monstreerd, kon er thans niet in ko men en bleef vér achter bii zijn te- genstanddt Mönch. die als debu tant in dit tournooi een zeer behoor lijke partij speelde en eindigde met een fraai eerste klas gemiddelde van boven de 14. Mönch 300 21 59 14.28 Hoogland. 111 21 25 5.28 De derde ontmoeting was tusschen Keelde Ruijter en Beuming. Lang- za?rlkwam de Ruijter op dreef met serie? ■tfÜh 15, 10, 17, 30, 19, terwijl Beuming niets presteerde, zoodat ria 7 beurten 'de stand 96-18 was. En toen volgde dé serie! Rustig bouwde hij zijn serie op. demonstreerde fraaie riappels, gedurfde masse's en oique's en zuivere trekstooten en bracht het publiek in vervoering, toen hij de 100 passeerde. Hii kwam tot 104. In de 'tweede ronde heeft Hoog land zijn reputatie weer eenigszins kunnen herstellen. Hij won van Geestman met een gem. van 12. De Amsterdammer Schmidt le;-u thans met twee gewonnen partij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1