Nederlandsche Landwacht ingesteld. Strijd aan den rand van (harkof. DAGBLAD VOOR Hoe Mooyman het Ridderkruis verwierf. Wacht in hei Wesien Tegen binnen- of buitenlandsche vijanden. Vrijwillig karakter. Keuringen voor de Landwacht. DE NIEUWE BONNEN. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. De eerste van alle Germaansche vrijwilligers. V f 10.000 belooning. Uitmuntende lezing over Spanje. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bnrean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Bed. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 12 MAART 1943. HUCMAARSCHE EDITIE!. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 59. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties In deze éditie 0.10 per mJM.; min. 14 m.M. 1.40, elke. 3 mJH. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet gebeele Rijk 2.63. Losse nrg. 5 ets. Officieel wordt medegedeeld, dat in Het Verordeningenblad, dat morgen ver schijnt, de volgende verordening zal bolden gepubliceerd (niet officieele ver- grond van art. 5 van het decreet «ju den Führer inzake de uitoefening Ifz regeeringsbevoegdheden in Ne derland van 18 Mei 1940 bepaal ik: Artikel 1. I De „Landwacht Nederland", btf afkorting „Landwacht" genoemd, is een territoriale landsverdedi gingsorganisatie, die ten doel heeft binnen- of buitenlandsche vijanden in Nederland af te weren. 3, De Landwacht wordt in overeen stemming met den Leider der Nationasl-Socialistisehe Bewe ging der Nederlanden in het kader der Waffen-SS opgesteld; zij ressorteert onder den Höheren SS- und Polizei-Führer en onder de door hem aangewezen com mandoposten. Artikel 2. Lid van de Landwacht kan worden hij, die: 1. Nederlander is; 2. minstens 17 jaar en hoogstens 50 jaar oud is; 3. en die wat karakter en lichaam betreft, hiervoor geschikt ts. Artikel 3. j. De opneming L de Landwacht volgt na een schriftelijke of mondelinge aanmelding bij het Ersatzkommando Niederlande der Waffen-SS en nadat van te voren door het Ersaczkom- mando een keuring is ingesteld. I Blijkt uit de keuring, dat de candi- daat geschikt is, dan wordt de schriftelijke verplichting aangegaan. 3. De leden var de Landwacht verbin den zich voor drie maanden en voor zooveel langer als eventueel noodig is. De leden van een in het kader der candwacht op te stellen kern verbinden ich voor zoolang de oorlog duurt. 4. De Landwacht moet den eed afleg gen op den Fübrer Adolf Hitler. De eedsaflegging geschiedt tijdens de op leiding. De eedsformule luidt a. v.; „Als lid van de Landwacht Nederland zweer ik U, Adolf Hiller, den Germaanschen Führer, trouw, en dapperheid. Ik leg de gelofte af, U en den mij door U ge geven superieuren gehoorzaam te zullen zijn tot in den dood. Zoo waarlijk helpe mij God". Art 4: Ontslag uit de Landwacht moet schriftelij!: worden aangevraagd. De aanvrage moet uitvoerig met redenen omkleed zijn. Art. 5: Vanaf de aanstelling tot aan het ontslag staat het lid van de Land wacht onder de hem medegedeelde be palingen voor de Waffen-SS, en de speciale rechtspraak in strafzaken voor leden der SS en voor de leden der politieformaties bij buitengewoon op treden. Art. 6: De oproep tot het volgen van een eerste opleiding geschiedt door middel vai. een bevel tot aanmelding van het Ersatzkommando Niederlande ide. Waffen-SS. De oproep tot een later I noodzakelijk wordenden inzet geschiedt door middel van de radio, pers of bevel tot aanmelden. Art. 7: Voor dienst opgeroepen leden dei Landwacht zijn wat betreft hun eehtspositie en d- behandeling op het gebied van de sociale voorziening en de ganspraken daarop gelrkgesteld met de i der Waffen-SS. De bijzonderheden florden geregeld door den Höheren SS- nd Polizeiführer. Hij kan hierbij af- 'ijken van de bestaande voorschriften. Art. 8: De voor de uitvoering van leze verordening noodzakelijke voor schriften worden uitgevaardigd door den Höheren SF- und Polizeiführer. Rechts voorschriften worden door middel van i pers, de radio, aanplakbiljetten of op ndere in de plaats gebruikelijke wijze Bgekondigd. Art. 9: Deze verord. ning treedt op gen dag van haar afkondiging in wer king. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. t&Mmm m ople'dlngClJ®Ri!ksbrandweer. die F*** maakte ?"R,°h'and hee" dooi CNF-Meliet-Pai m LVün/ïgggjg»** Engelsche en EMSS liet,levend JSE* op 3556 in ripn *«3 «eKO- w FenrifMQ uf tlld van Juni '41 'ad. Dakar jWon^en van .'oord-Afrika zHn ?Tadafiascar en Jad wijst er verder beereiien- Het gebombardeerd dat Steden teEuid zijn Zooals door den Leider is meege deeld is iedere Nederlander, aie eerlijk en naar beste weten en kun nen bereid is om zijn vaderland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen, welkom in de nieuwe Ne derlandsche Landwacht. De dienstplicht bedraagt drie maanden. Zij, die de drie maan den dienstplicht achter den rug hebben, kunnen in de actieve politie worden opgenomen. Na drie maanden opgeleid te zijn als soldaat gaat men met ver lof om alleen opgeroepen te worden voor nerhaimgsoeienin- gen of bij dreigend gevaar. In de komende weken zal in de onderstaande plaatsen gelegenheid zijn zich voor de Nederlandsche Landwacht te laten keuren: 14 Maart: Venlo, Deutscnes Haus, Egmondstraat 16 van 9-13 en 14-18 u. 15 Maart: Arnhem, Weverstraat 16b, van 9-13 en 14-18 u. 16 Maart: Zwolle, hotel Peeters, Markt, van 9-13 en 14-18 u. 17 Maart: Assen, Coneerthuis a.d. Vaart, van 9-13 en 14-18 u. 18 Maart: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat, 9-13 en 14-18 u. 28 Maart: Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhout, 9-13 en 14-18 u. 29 Maart: Amsterdam, school Iepenweg 13, van 9-13 en 14-18 u. 30 Maart: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk, 9-13 en 14-18 u. 31 Maart: Utrecht, Weermachts- heim, Mariaplaats, 9-13 en 14-18 u. 1 April: Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderw., 9-13, 14-18 u. 2 April: den Bosch, hotel N.-Bra- bant. Markt 45, van .9-13 en 14-18 u. 3 April: den Haag, café Den Hout, Bezuidenhout, van 9-13 en 14-18 u. In de week van 14 t.m. 20 Maart geven de volgende bonnen recht op het normale rantsoen van het be treffende artikel: 12 voor brood (A en B), beschuit, vleesch (A en B), aardappelen (A en B), tabak (A en B), waarvan B uitsluitend voor si- j certhuis, Poelestr. en 15.00. Leeu- Nederlandsche vrijwilligers Ir de Sovjet-Unie SS PK Uitt-O H-P o> Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk' heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataijon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten ais degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, Kosteiooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen - -ch ook diegenen melden, die tot de ^-ermaansche SS in Nederland wil- ien toetreden. 19.3.43 9.Ü0, Rotterdam, Deut sches Haus, Westzeedük en 15.00, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond, N.S.D. A.P., Swalmerstraat 61 en 15.00 Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deut sches Haus en 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00. Groningen, Con- garen. Elk der volgende bonnen geeft recht op het normale rantsoen van het be treffende artikel: Van 28 Febr. t.e.m. 23 Maart: 05 Boter (voor margarine); 09 Boter (voor boter of margarine.) Van 21 Febr. t.e.m. 3 April: 2-09 Re serve (voor twee eieren.) 3-10 Reserve (voor een ei.) Van 1 Maart t.e.m. 20 Maart: 3-11 Re serve (voor 350 gram sinaasappelen in stadsgebied.) 2-12, 3-12, 4-12 Reserve (voor 1 kg appelen in stadgebied.) Van 1 Maart t.e.m. 31 Maart: 514 Al gemeen, S-Eenheidszeep (voor een- heidszeep.) 515 Algemeen, S-Waschpoe- der (voor waschpoeder.) S Toiletzeep (voor toiletzeep cude samenstelling.) De volgende bonnen zijn na Zaterdag 13 Maart niet meer geldig: 11 Brood, Beschuit. Vleesch. Aardappelen, Tabak, Sigaretten. THEATERVOORSTELLINGEN. Aangezien het blijkt voor te ko men, dat er nog altijd theatervoor stellingen worden gegeven door on dernemers, die niet aan hrrn ver plichtingen ten aanzien van de Ne derlandsche Kultuurkamer hebben voldaan, wordt autoriteiten en zaal houders dringend aangeraden in twijfelgevallen zich om mlichtingen te wenden tot het Gilde voor thea ter en dans, Joan van Hoornstraat 1, Den Haag. tel. 722286. warden, Huize Schaaf." Breed- strsst 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht, Wehr- machtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café ..Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN. Dezer dagen is een oproep gepu bliceerd aan Nederlandsche pleeg ouders om gedurende, eenige weken een jongen of meisje uit het Roer gebied te willen opnemen. Een groot aantal volksgenooten heeft zich reeds opgegeven. Ook ontving de Nederlandsche Volksdienst me- dedeeling van volksgenooten, die zeiden helaas niet in de gelegenheid te zijn een kind in huis te nemen, doch die wel geld stuurden om an dere pleegouders hun taak te hel pen verlichten. Wie volgt dit goede voorbeeld en wie meldt zich nog bij de buurtschapshoofden of kantoren van den Nederlandschen Vólks- dienst (hoofdkantoor Jeugduitzen ding Andries Bickerweg 4, den Haag) voor de opneming van een of meer pleegkinderen? VERDUISTER GOED. Heden van 18.34-7.08 Maan op '9.14, onder 23.35 13 Maart Eerste Kwartier In 24 uur 36 schepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Maart. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front van het Koeban-bruggehoofd leefde de ge vechtsactie weder op. In verschei dene golven uitgevoerde aanvallen van den vijand werden in zware ge vechten met groote verliezen afge slagen. In het gebied van Charkof wier pen onze aanvalsdivisies den vijand naar de stad terug. Aan den Noor delijken en Westelijken rand der stad wordt gestreden. Door een omsingelcnden aanval werden twee Sovjet-regimenten vernietigd. Es kaders gevechtsvliegtuigen en vlie gende artillerie sloegen terugtrek kende vijandelijke strijdkrachten uiteen. In den sector van Orel voerde de vijand herhaalde malen sterke aanval len uit. De Duitsche troepen behaalden een groot succes bij den afweer. Alle aanvallen der Sovjets werden met zeer zware bloedige verliezen afgeslagen. 26 pantserwagens bleven vernield voor onze stellingen liggen. De bewegingen van onze troepen in den central en sector van het front verliepen zonder storing door den vijand volgens de plannen. Ten Z. van Cholm viel de vijand met sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten na he vig artillerietrommelvuur onze stellin gen aan. De aanvallen stortten in het afweervuur. ten deele in harde gevech ten van man tegen man, ineen. In het gevechtsgebied van Staraja Russa is de aanvalskracht van den vijand uitge put. In den tijd van 1 tot 10 Maart 1943 werden aan het Oostelijk front 773 Sov jetpantserwagens door formaties van het leger en de Waffen-SS vernield, bult gemaakt of bewegingsonklaar ge- schoten. «rana zijn opct-L""' schuren in Gisteren vernietigde de Duitsche delentransnortPTi ^vensmid- luchtmcht 61 vijandelijke vliegtuigen ren beschoten Kiachinegewe- terwijl zij zelf vijf toestellen verloor. muien zijn. yan het iront wordt slechts plaatselijke gevechtsactie ge meld. Door aanvallen van de lucht macht werden gemotoriseerde strijd krachten en artilleriestellingen van den vijand zwaar getroffen. Duitsche jagers schoten twaalf vijandelijke vliegtüigen neer. Vijandelijke vliegtuigen vlogen over dag en des nachts boven het Duitsche rijksgebied. Eenige in West-Duitschland uitgeworpen bommen veroorzaakten onbeteekenende schade aan gebouwen. Vier vijandelijke vliegtuigen werden ten val gebracht. Zooals in een extra bericht is medegedeeld, zijn onze duikbooten nog steeds in den aanval. Sedert dagen hielden zij voeling met een van Amerika naar Engeland varend convooi. Groepen duikbooten sloten .ich aaneen en boorden in telkens herhaalde aanvallen 13 vol m t oor logsmateriaal geladen schepen met een gezamenlijkeh inhoud van 73.000 brt. in den grond. Drie andere schepen werden getorpedeerd. Zoodoende kon het dnikbootwa- pen binnen 24 uur in totaal het tot zinken brengen van 36 schepen met een gezamenlijken inhoud van 207.000 brt. melden. Onder deze schepen bevonden zich 8 munitie schepen, die bij de torpedeering in de lucht vlogen. WJASMA ONTRUIMD. In den centralen sector van het Oostelijke front werd de stad Wjas- ma iri den nacht van 11 op 12 Maart volgens de plannen door de Duitsche troepen ontruimd. LUCHTAANVAL OP HASTINGS. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben Donderdagmiddag de Engelsche havenstad Hastings aan gevallen. Laag boven het water vliegend, naderden zij in verschei dene golven. Door zware brisant bommen werden talrijke ravitail- leeringsbedrijven en militaire in stallaties vernield. Alle Duitsche toestellen keeden op hun bases te rug. XTEDERTiAND eaat zelf de wacht voor „Onze ridderkruisdrager is er". Nauwelijks vliegt dit gerucht door onze loopgraven en stellin gen, of wij hollen den held van den dag tegemoet. Daar staat hij voor ons, de negentienjarige SS-sturmmann Mooyman. Op zijn borst prijkt het indrukwekkende, zil- veromboorde, zwarte ijzeren kruis. In een plechtigheid van intiem karakter de hevige, felle afweerstrijd liet geen kans voor een grootsch vertoon werd hem deze hooge onder scheiding door den brigade-com mandeur uitgereikt. Nog onder den indruk der woor den, tot hem gericht, staat hjj thans in ons midden, stralend van geluk, maar zonder een greintje hoogmoed en wij allen, Nederlandei's, Vla mingen en Noren, die hem omrin gen, wii kunnen hem, niet genoeg geiukwenschen. Dat één der onzen, een eenvoudig Sturmmann, als jong ste uit de gansche weermacht," ais eerste der Germaansche vrijwil ligers, het Ridderkruis werd ver leend, dat maakt ons fier en uitbun dig van geluk. Van alle kanten wor den hem sigaretten aangeboden en het glaasje „schnaps" is er ook al bij Bij iederen handdruk glundert het frissche, glad-geschoren en blozen de gelaat van onzen kameraad nog biijder. Het staat hem verwonderlijk goed. Voor de groote gelegenheid heeft hij zich van top tot teen in het nieuw gestoken; in het knoopsgat steken de lintjes van het Winterab- zeichen en van het E.K. II, links op de borst is het E.K. I gespeld, en aan het lint om zijn halshet Ridder kruis. In een hel van vuur. Enkele dagen geleden, toen Mooy man nog bij zijn geschut stond voor aan, zal hij er wel niet zoo frisch en netjes uitgezien hebben, en hij ver telt ons dan ook, hoe hij erin slaag de dertien pantsers te vernietigen: „Het was een hel zegt hij, toen 's morgens vroeg het vernieti gende trommelvuur van de Sovjets begon. Dat duurde zoo dagenlang. Op die wijze probeerden zij ons murw te krijgen, om dan een ge- makkelijken pantseraanval te kun nen ontketenen. Maar bii het ge schut, dat ik aanvoerde, bleef steeds één van mijn kameraden op post. Scheen het vuur wat te minderen, dan stonden we dadelijk weer bil ons stuk. Zoo kon ik ook telkens als eerste er bij zijn om de aanrollende pantsers in het zicht te krijgen, en er dan korte metten mee te maken. Het ging overigens telkens zeer snel: op de meeste pantsers hoefde ik niet vaker dan vijf, zes, hoog stens tien keer te schieten. Maar twee waren me toch ontgaan je kunt niet overal tegelijk schieten, verontschuldigt hij zich, die wa ren doorgebroken en waren reeds achter ons. Toen draaiden wij het geschut vliegensvlug, enschoten ook die twee pantsers in brand." Het klinkt alles zoo eenvoudig in den mond van Mooyman, maar pant- seraanvallen zijn door vele berich ten reeds zoo vaak beschreven, dat wel haast iedereen zich er een idee van kan vormen, welke koelbloedig heid, welke besluitvaardigheid er vereischt werden om deze ongehoor de prestatie te leveren. Een oorverdoovende knal.... „Eentje hebben we met de hand, moeten „erledigen", vertelt hij ver der. Het was 's avonds, in het sche merdonker. Ik kon den kolos niet in mijn schietveld krijgen, omdat hij DUITSCHE BOMMEN OP NEWCASTLE. Zware Duitsche gevechtsvliegtui- en hebben vannacht doelen in het «langrijke steenkoolgebied van New-Castlë aan de Oostkust van Engeland met vele brisant- en brandbommen bestookt. Talrijke treffers verwekten te New-Castle hevige branden. Uit de tot dusver ontvangen rapporten der Duitsche piloten, die aan deze aanvallen op de belangrijke Engelsche industrie stad hebben deelgenomen, valt op te maken, dat er aan de gebombar deerde doelen zware verwoestingen zijn toegebracht. ENGELSCHE BOMMEN OP STUTTGART EN OMGEVING. De Britsehe luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht haar terreur- aanvallen op Duitsche steden voort gezet en brisant- en brandbommen uitgeworpen op Stuttgart en omge ving. De burgerbevolking leed ver liezen. Behalve schade aan woon wijken werden weer verscheidene ziekenhuizen en kerken, alsmede monumenten van cultuurhistorische waarde getroffen. De vijand verloor een aantal zijner bommenwerpers door den Duitschen afweer. Gebruik! Uu> gasrarifsoen met overleg, dan bewan delt U den juisten weg KAMPIOENSCHAP TWEEDE KLAS GR. BILJART AMSTERDAM, 11 Mrt. De tweede dag van het kampioenschap tweede klasse groot biljart kader 45/2 werd met twee interessante Dar tij en geopend: De Ruyter tegen Vlönch en Teegelaar tegen Geest man. De Ruyter won aldus: De Ruyter 300 22 99 13.63 Mönch 86 22 13 3.90 terwijl Teegelaar met een gemiddel de van 12.50 van Geestman won. De Alkmaarder Hoogland had een gemakkelijke tegenpartij aan Beu- mine, dien hij ver achter zich liet. ïn de 18e beurt verraste deze tech nisch goed onderlegde speler het pu bliek met een serie van 108: Hoogland 300 25 108 12.— Beuming 173 25 53 6.92 Na den tweeden dag leiden: De Ruyter 3 3 900 78 104 11.53 Hoogland 3 2 711 71 108 10.01 Teegelaar 3 2 841 91 70 9.24 Schmidt 3 2 644 92 114 9.17 een prachtige dekking had. Met een paar kameraden slopen we er naar toe, eerst gebukt, daarna kruipend en glijdend. Een naar man had ik met een MG opgesteld, om als „Si- cherung" onmiddellijk den viiand te beschieten, als hij ons zou bemerken en dan, zoo noodig, onzen eigen te rugtocht te kunnen dekken. Maar alles liep goed; steeds dichterbij kwamen we. Daar was nog een draadversperring. Voorzichtig en stil moesten de draden verwijderd wor den. Ook dat kwam klaar en aan den overkant bleef alles rustig. Nog slechts enkele meters waren we van den pantser verwijderd. Nu was het zooverIk greep mijn machi nepistool in de eene hand, een springlading in de andere en rende op het gevaarte toe, plaatste vlug de mijn tegen den pantsertoren, rukte de zekering af en liet me snel terug in dekking vallen. Een paar secon den verliepen en toen volgde een dreunende, oorverdoovende knal Maar zoo vervolgt hij de eer van dit Ridderkruis is niet voor mij, maar voor al de mannen van mijn groep en van mijn „Zug". In hun naam heb ik deze onderscheiding ontvangen en ik ben er verdr.... trotsch op", SS.oorlogsverslaggever DR. J. HENSKENS. Op 10 Maart 1943 des avonds zou bij het Rijksmuseum te Amsterdam een sedert lang gezochte gevaarlij ke misdadiger worden aangehou den. In een handgemeen slaagde de misdadiger er in te ontkomen. De misdadiger is waarschijnlijk tijdens het schieten, dat op het handgemeen volgde, gewond geraakt. De hiulp van het publiek bij het opsporen van dezen misdadiger is dringend gewenscht. Voor ter zake dienende mededeelingen, die tot de arrestatie van den misdadiger leiden, stel ik een belooning van 10.000 gulden in het vooruitzicht. Signalement van den misdadiger: 1.75 a 1.80 meter lang, slank fi guur, smal gezicht, sterk gebogen neus, donker haar, donkere oogen. Aangifte kan worden gedaan bij alle Duitsche en Nederlandsche po- litie-instanties. (w.g.) LAGES, SS-Sturmbannführer, Aussenamt Amsterdam, des Befchlshabers der Sicherheitspolizei und des S.D. DUITS CHERS OPGELET. De voor alle Rijksduitschers in Nederland bevoegde Wehrersatz- dienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussenstelle Holland (voor heen Aussenstelle den Haag) heeft haar zetel verplaatst van den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrikka de 159 (huize Oceaan.) NEDERLAND gaat zelf de wacht voor Europa in het Westen betrekken dat is de diepere zin, welke aan de heden gepubliceerde Verordening tot instelling van de Nederlandsche Landwacht ten grondslag ligt. Reeds eenige malen heeft Mussert het duide lijk laten uitkomen, hoe aangenaam het hem en hoe wenschelijk het voor ons land zou zijn, indien wij, Nederlanders, zélf de wacho aan onze kust zouden kunnen betrekken. Binnenkort zal het dan zoo ver zijn. Nederland toont opnieuw daadwerke lijk te willen medewerken aan den op bouw en het behoud van een nieuw, zelfstandig Europa en het recht te ver werven tot medezeggenschap in de nieuwe volkengemeenschap. HET behoud van Europa hangt af van de solidariteit van Europa, zoo schrijft Mussert in Vova van deze week. „Ik weet het, aldus de Leider, er zijn er die angst hebben voor een knech ting van Nederland door Duitschland. na de overwinning. Uit bezorgdheid straks van Berlijn uit geregeerd te worden, zouden zij in staat zijn, om Moskou binnen te halen." Deze opvatting, door den Leider zoo juist geschetst, geeft blijk van een vol komen misverstand omtrent de eerste beginselen van dezen nieuwen tijd. Wij behoeven daar hier niet tegen in te gaan, omdat de instelling van de Land wacht toont, dat Nederland zijn eigen, zelfstandige plaats verovert. T~\OORDAT de naar Londen uitgewe- ken voormaligè Nederlandsche re geering ons volk jarenlang systematisch tegen Duitschland heeft opgehitst en ons vaderland had gemaakt tot een bruggehoofd van Engeland op het vastelïmd van Europa, doordat ander zijds Duitschland om militaire redenen genoodzaakt was door Nederland te marcheeren ter vernietiging van het Fransch—Engelsche leger in Noord- Frankrijk, is de voormalige Nederland sche weermacht 4 y, dag in strijd ge weest met de Duitsche weermacht, waarna volledige capitulatie is ge volgd, zoo schrijft de Leider voorts. Sindsdien waren er geen Nederland sche soldaten meer in ons vaderland. T}E Nederlandsche soldaat is thans J-/ herleefd. Hij toonde reeds in het Oosten, bij Stalingrad, in den Kauka- sus en bij Charkof, wat hij waard is, als hij goed opgeleid, voorbereid en uitgerust ten strijde trekt. Wij denken slechts aan een Mooyman, die het uit gesproken toonbeeld is van vele land- genooten; groote en waardige nakome lingen van de prominenten uit onzen glorietijd. Dit zal ongetwijfeld vreugde brengen in de harten van die Nederlanders, die gaarne zelf de handen uit de mouwen steken bij het bouwen aan ons geliefde Avondland. Teleurstelling zal er slechts zijn bij hen, die liever aan den kant staan en afwachtenbij de adspirant- bijltjeshelden, zooals Mussert bet. noemt, die nu weten, dat de nationaal-socialis- ten wel niet over bijltjes zullen beschik ken, maar zeker niet ongewapend zijn. De Wacht in het Westen, de Neder landsche Wacht, treedt aan. Jr. STAD EN OMGEV/NG. Onder de auspiciën van de afd. Alkmaar der Ned. Reisvereen. hield de heer Barth gisteravond in het Gulden Vlies een lezing over Spanje. Zelden heb ik een spreker ge hoord, die zijn toehoorders zóó wist te boeien. In een uiterst verzorgden stijl, die zich menigmaal tot „litera tuur" verhief, nam de heer Barth zijn publiek mede door het romanti sche Spamc dat hij toonde onder 't verrassend aspect der tegenstellin gen Wijde, troostelooze verlatenhe den naast welige landouwen en kleurige bloementuinen; de koele wijn naast het heete bloed; bescha mende armoede naast overdadige rijkdommen; erbarmelijke krotwo ningen naast majesteitelijke gebou wen; de trage gang van den muil ezel naast het ononderbroken rhyth- mische geklep der driftige castagnet ten. De talentvolle spreker open baarde zich tegelijk als dichter en schilder. Hij ontrolde op bezielende wijze zonder nochtans zijn criti- schen zin te verliezen voor onze oogen het geweldige schouwspel fvan het, in Spanje zoo bij uitstek geliefde, stierengevecht. Hij voerde ons in het zonnige Andalusië voor de „tralievensters der liefde", waar de al te onstuimige minnaars door de metalen stangen in toom worden ge houden. Hij leidde ons kerken bin-- nen en moskeeën en bereidde ons met zijn beeldgnd woord onvergete lijke indrukken van Spaansche schoonheid. Wij toefden met hem op de straten en pleinen en boulevards der Spaansche hoofdsteden; in de verbijsterende paleizen der Moren; in het Alhambra te Granada en in het Escurial bij Madrid, dat een maal een Philips II als vergelding en boete verrijzen deed in enorme af metingen. Hij schetste ons de Spaan sche vrouw en den Spaanschen man in hun eigenaardigheden en hij trachtte in ons te wekken iets van den bekoorlijken droom, waarin dit schoone en wonderbaarlijke land in zoo menig opzicht verzonken ligt. Dat hem dit laatste gelukte, be wijst, dat hij niet slechts een ge voelig opmerker en een begaafd re denaar is, maar dat óók in hem brandt de vonk, die den kunstenaar kenmerkt. De initiatiefneemster tot dezen kleurigen avond is werkelijk wel buitengewoon gelukkig in haar keu ze geweest. H. P. VAN DEN AARDWEG. DE STEM DER SS Luistert op Zondag 14 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 me ter, naar de stem der SS, onder werp: Heldenherdenking. MIJNONGELUK IN BELGIE. In een mijn in het, steenkoolbek ken van Charleroi heeft zich in een 1260 meter diepe schacht een mijn- gasontploffing voorgedaan, waar door vijf mijnwerkers om het leven kwamen. HELDENGEDENKDAG. Zondag 14 Maart, 's morgens 11 uur, zal in het Wapen van Heems kerk een bijeenkomst gehouden worden in het kader van den Hel dengedenkdag. DE ZONNESCHERMEN De 19-eeuwsche gewoonte van on ze voorouders om de kamers met de mooie meubelen, waarin nimmer gewoond werd, door veel jalouzieën zorgvuldig voor de invloeden van het zonlicht af te sluiten, leeft blijk baar nog bij vele inwoners voort. Met verwondering constateerden wij, dat tal van stadgenooten de zonneschermen reeds in gebruik stelden om het heerlijke voorjaars zonnetje te beletten haar zegenrijk werk in de woonkamers te verrich ten. Het moge waar zijn, dat het thans moeilijk is aan nieuwe gordijnen te komen, maar wie gven nadenkt en zich door de medici laat voorlichten, zal nog altijd de voorkeur geven aan verkleurde gordijnen en de voorjaarszon niet beletten, haar goe de invloeden uit te oefenen. Zelfs aan de op het Waagplein samen scholende oude mannetjes kan men zien hoe goed het winterzonnetje hun doet. De zon schijnt in onze lage landen zóó weinig, dat men haar stralen niet aan den mensch mag onthouden. BURGERLIJKE STAND GEBOREN; Marie, d.v. Pieter Kruijt en C. J. Lakaman. Gerrit- je, d, v. Anthonius P. van Beek en W. Hop. ONDERTROUWD: Jelle Biesma en Jannigje C. W. H. van Houten. Johannes Gerver en Catharina de Boer. De BURGEMEESTER van ALK MAAR, waarnemende de taak van Burgemeester en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat in het Gemeenteblad van Alkmaar onder nr. 1791 is opgenomen het besluit van 19 Januari 1943, waarbii is vast gesteld: Een Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de bezoldiging der ambtena ren, verbonden aan den keu ringsdienst voor waren in het gebied Alkmaar. Deze verordening is heden afge kondigd en gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing gelegd. Zij is aldaar tevens in af druk tegen betaling der kosten ver krijgbaar. De burgemeester van Alkmaar, waarnemende de taak van Burge meester en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat in het ge meenteblad van Alkmaar onder no. 1792 is opgenomen het besluit van 26 Januari 1943, waarbii is vastgesteld een Verordening inzake de uit oefening van bedrijven in ge deelten der gemeente, begre pen in uitbreidingsplannen. Deze verordening is heden afge kondigd en gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie ter lezing ge legd. Zij is aldaar tevens in afdruk tegen betaling der kosten verkrijg baar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1