Studenten weer aan den slag \anbod. DAGBLAD VOOR Duitschers dringen Charkof binnen Toestand aan Universiteiten Hoogescholen geordend. en Verplichte arbeids-inzet na volbrachte studie. "ssas." Ravitailleeringsvloot geteisterd. Sovjet-druk neemt verder af. De luchtaanval op Londen. Ondanks den oorlog. Nederlandsche krijgsgevangenen op Malakka. Officier gaat in hooger beroep. In de Alkmaarsche oplichtingszaak. Mooyman voor de radio. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. De eeuwige schaduw. de grootte en samen- n bedrijf. Ee„ enkele er mestcontractvarkens i gewicht tusschen 80 en rzorgers zooals de land- een beperkt aantal zeer n tuinders, zal van deze theven worden, intal af te sluiten meet. rerdeeld worden in twee ste serie zal reeds thans erstrekt worden en wel L te verdeelen over vier e distributie-perioden, oorbehoud, dat het des- irken reeds op het be is. de serie mestcontracten nd met de moeilijke sitie, deze toewijzing as na 1 September 1843 en worden. Indien men hans zonder krachtvoer act van de tweede serie dan bestaat hiertegen ne dient zich inzake het de mestcontracten te jn Plaatselijken Bureau- opgave van het aantal de maand van levering, tcontractvarkens zal bo aden prijs een premie lier worden uitbetaald, gestelde voorwaarden van de aflevering in de gewichtsklassen en inde n maand van aflevering de betrokkene het ver- mestcontracten heeft hij een vergunning tot van een huisslachtings- aanvragen, waarbij hij ede dient te houden, dat richt op 1 November 1943 0 kg mag bedragen, ten- :zeug betreft, welke voor 1 bestemd. B. Jonker, Alkmaar; plv. v. d. Aardweg, Alkmaar; 7. Adema, Alkmaar; Bin- ïdD. A. Klomp, Alkmaar; ïtsz.: J. Werkman, Alk- Boogaard, Alkmaar. ken ter overname rgd: lonk en Dr. Romein, n Vad. geschiedenis; m Pesch, Beginselen ierkunde. Beide ia n staat. Brieven met pgave aan Drukkerij C. DE BOER Jr., leider. met bedje 10, gebreid f 3, baby-stelletje 3, ige, Landstraat 78 L iger 35. Frederiks, weg 22, Bergen, eikenh. dressoir 70. yi, Bleekerslaan 4. (Na n jekker 50. Hitse- )fzuiger 220V 40, 3 kruideniers jassen 10. )ger, K. v. 't Veerstr. 68. en boodschappentasoh 0, beige z.damesmantel 35. P. W. Sjerp, Fr. raat 39. (Na 3 uur), ed costuum m. 48 90, el 7.50. P. W. Sjerp, alsstraat 39, Na 3 uur. ex-heerenrijwiel 65. Kwakelpad 3. e leeren koffer 20. it, 1ste Landdw.str. 16. kruidenkast m. eieren- en porceleinen bakken v. d. Oord, v. d. Kaaij- 3. nrijwiel op goede ban- 75. J. Beerse, Wbg- B 28. erbl. kinderwagen ƒ45. gemaal, Hellooërdijk. n damesvest kim. 10. sracket 5, lamp 6. na, J. v. Scorelkade 33. mooi eikenh. orgel erende klanken 300. A. Westerman, kantoor- iter, Barsingerhorn. sterke kinderlaarsjes j. 12.50, 1 p. zw. zij- avondschoentjes z.g.a.n. 10. Groot, Hofdljk- 10, n. groen lederen lange sjas m. 48 met bijbeh. Ikap 300. Bosman, astraat 15. beste leeren laarzen 45. amis, HollevTeg G 186. O. >de deken (2-pers.) 30. s. bedstel 3-d. (versteld) 50, veeren peluw 25, enheidscorset 7.50. akker, Dr. Schaepman- 19. onderh. kinderwagen zes stoelen 15. B. loem, Bloemstraat 34. dkachel m. pijp z.g.a.n. kookketel compl. z.g. inh. 50 L. 75. B. Hei- n, Bloemstraat 34. ,.n. 1-pers. wit lak ledi- met spiraal 25. Pols. rd Doustraat 4. ze meisjesregenmantel kwal., merk FalcóH) rechthouder (meisjes) Mevr. Vermeulen, Nafl- lein 2. (Vóór 12 uur.) {erbl. damesmantel im. z.g.a.n. oude kwal. 95. r. Vermeulen, Nassau- 2. (Vóór 12 uur.) kerbr. schoenen (mol.) .n. 7, donkerbr. vos Mevr. Vermeulen, Nas- lein 2. (Vóór 12 uur.) rencostmun m. 47 65, Iten hoedjes Ut. 7 j. immerman, v. Leeuwen straat 9A. beste damesscb. m. 36 37 pitch pine waschtal» H. Nijdam, v. Everdln- itraat 1. a.n. jongensjas lft. 15 3- A. de Jong, Oudorpef" je 6. Olga-haardkachel 8.5ft lbak m. 20 schijven er, Baansloot 14. a.n. elastiek corset n>®' rten buikb. samen Spandaw, Oude Prinsw®» Bergen. dwagentje ƒ25. Druiven, Anthoniestr. 45, Berg®"' ma bad en geyser nman. Dijk 17A. meisjessch. m. 31 f hooge br. schoenen 5. José, Elkelenbers- 13, Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 13 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 60. 4 pagina's. Hoofdredacteur:A R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 314 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Gearresteerde studenten op voorspraak van Mussert in vrijheid. Om de toestanden aan de Neder landsche universiteiten en hooge scholen te ordenen, heeft de Rijks commissaris, na ruggespraak met den Leider der Nationaal-Socialis- tische Beweging der Nederlanden en met den secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming -een verordening gete.ekend, die heden in het Verordeningenblad verschijnt. Verplichte arbeidsinzet. 9 De verordening gaat uit van de nood zakelijkheid, eenerzijds den totalen in zet voor den Europeeschen strijd tegen het bolsjewisme ook van de academische jeugd te waarborgen en anderzijds te zorgen voor een toereikend aantal stu denten in de toekomst. De verordening bepaalt, dat de sec.-gen. van het dep. van O., W. en K. maximum-aantallen der studee renden vaststelt (numerus clausus) en voorts, dat elke studeerende, die na het in werking treden van de ver ordening zijn studie met succes heeft volbracht, verplicht is een bepaalden t\jd in het bestek van den „Arbeits- einsatz" te werken. De bijzonderheden worden vastgesteld door de secr.-gen. van het dep. van Soc. Zaken en van het dep. van O., W. en K. Zij kunnen ook uitzonderingen toelaten, zooals b.v. voor vrouwelijke studenten. Disciplinaire rechten. Tevens zal de secr.-gen. van het dep. van O., W. en K., in overleg met den Leider en met toestemming van den Rijkscommissaris een vérordening uit vaardigen, volgens welke aan de presi dent-curatoren der rijksuniversiteiten en hoogescholen de zorg wordt opgelegd, dat de aan deze inrichtingen werkzame personen zich zulten onthouden van alle handelingen en uitlatingen, die in de telkens gegeven omstandigheden een gevaar beteekenen voor de openbare orde aan de genoemde inrichtingen. Derhalve worden hun ook bepaalde dis ciplinaire rechten tegenover door hen mi benoemde personen gegeven. Herstel van rust en orde. Voorts bepaalt de verordening, dat alleen diegenen aan een universiteit of hoogeschool kunnen studeeren (ook aan een universiteit of hoogeschool, die geen rijksinstelling is), die ee$.plechtige ver klaring van loyauteit ónderteekenen, zich naar eer en geweten te houden aan de in hst bezette Nederlandsche gebied geldende wetten, verordeningen en an- dere voorschriften en zich te onthouden van elke tegen het Duitsche rijh;, de Duitsche weermacht of de Nederland sche autoriteiteh gerichte handelingen en uitlatingen, alsmede van alle hande lingen en uitlatingen, die in de telkens 1 gegeven omstandigheden een gevaar be teekenen voor de openbare orde aan de universiteiten en hoogescholen. Tenslotte geeft de verordening den rectoren het recht studeerenden wegens h» de onderaardsche gangen van den kt. Pietersberg te Maastricht zijn door beeren Sonneville en ir. Van Schalk aeruimen tijd proeven genomen met n\ jC^en van ecn nieuwe groente, de -kardoen", welke tot een be ogend resultaat hebben geleid. De van deze groente hoüdt het lof van andijvie en 'u 1 groeit prachtig in de duisternis de hoogte van een normaal Door de 's zomer, en 's wln- Q_,r,onsta*t rijnde temperatuur van deti-..9 ,en '-klsiu» kan men deze l pmd f,® aeheele jaar door telen I ,7- P. Zeijlemaker-Pax m ge-n6 brengen° w^Snnf^ teleurstellin- van hen Hie onder de aandacht te komen „S, aanmerking wenschen openbaren' dirast onderwiit dit i?f Ml het b«zonder momem van 0 0lllcitanten die op 't fan 18 iaa aansteiljng den leeftijd on die na%iZUüen hebben bereikt geboren v, December 1919 zijn moeten 'hcKu1 arbeidsdienstplicht Voo?7n„v n..vei;vuld. artikel 4 r u1J n'et bit hoofde van besluit bet .Arbeidsdienstplicht- gen hebben ontvan- een' der Nad' a Ze?|. melden bij De oeipp„,,u "aanmeldingsbureaux. is own tot *i de2e aanmelding tot en met Zaterdag 1 Mei '4?. een ernstige overtreding van de orde of ingeval van ernstig wangedrag den toe gang tot alle universiteiten en hooge scholen voor maximum een jaar tijds te ontzeggen. De verordeningen hebben kennelijk ten <doel, de rust en orde te herstellen aan de universiteiten en tevens den ernstig studeerenden de ongehinderde beoefening der studie mogelijk te maken. Gearresteerde studenten in vrfjheid. Naar wij nog vernemen, heeft de Rijkscommissaris op verzoek van den Leid'r en van den sec.-gen. Van Dam voorts besloten de studen ten, die dé laatste weken zijn' gear resteerd, in vrijheid te stellen. Alleen de gearresteerde studenten van de Technische Hoogeschool van Delft moeten om politioneele redenen van veiligheid voorloopig nog in hechtenis blijven. f Het zal in het belang zijn van deC Ne derlandsche academische jeugd, dat pro fessoren en studenten eerlijk medewer ken aan de vervulling der eigenlijke taak van de universiteiten, opdat aan de e nstig studeerenden de ongestoorde be oefening van de studie gewaarborgd kan zijn. Rechtstreeksche terugbetaling van Postspaarbankgelden. Het bedrag, dat ap een rijkspost- spaarbankboekje door een ander postkantoor dan dat van inschrij ving kan worden terugbetaald wordt 16 Maart a.s. verhoogd van f 50. tot f 100.De bepaling, dat binnen zeven dagen in totaal met meer dan f 100.wordt terugbetaald blijft gehandhaafd. VEEHOUDERS KRIJGEN MEER TERUG. De afdeelmg Noord-Holland van het Bedrijfschap voor Zuivel maakt bekend, dat van Zondag 14 jViaart a.s. af het maximum terugleverings percentage van onder- en karne melk aan veehouders verhoogd is van 15 op 20 Het B.Z. wijst erop, dat de veehouders hier recht op hebben, zoodat de fabrieken ver plicht zijn om deze 20 van de aangeleverde melk aan hun vee houders ter beschikking te stellen. In drie dagen 47 schepen in den grond geboord. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Mhart. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „Onze duikbooten hebben de laatste 24 uur op de Middelland- sche Zee, de Noordelijke IJszee en den Atlantischen Oceaan op nieuw buitengewone successen geboekt. Elf groote schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 75.000 ton, deel uitmakende van de ra vitailleeringsvloot voor Noord- Afrika, de Sovjet-Unie en Enge land, eindigden hun tocht op den bodem der zee. Vier andere schepen werden getorpedeerd. 'Aldus is in drie extra berichten op drie opeenvolgende dagen het in den grond boren van 47 schepen met een totalen inhoud van 282.000 ion door onze duikbooten gemeld", POGING TOT VERGIFTIGING DOOR MIDDEL VAN ARSENICUM. De Rotterdamsche politie is een afschuwelijk misdrijf op het spoor gekomen. De 27-jarige gescheiden vrouw P. E. T. had namelijk haar pleegouders om het leven willen brengen door arsenicum in de pap te doen, die het gezin op een avond in Januari jl. heeft genuttigd. Op dien avond bleek, dat het gezin, bestaande uit vader, moeder, een pleegdochter en' haar dochtertje, na het eten van pap onwel was geworden. Na onderzoek bleek, dat de pap een groote dosis arsenicum bevatte. Doordat de familie had gebraakt, waren er geen erntsige gevolgen. De politie nam de zaak in handen en daarbij rees meer en meer ver denking tegen de pleegdochter. Na een streng verhoor gaf zij eindelijk toe, arsenicum in de pap te hebben gedaan, die thuis op het fornuis stond te koken. Naar haar motieven die nog niet duidelijk zijn, wordt een nader onderzoek ingesteld. De arse nicum had de vrouw enkele dagen tevoren bij 'een drogist gekocht. DUITSCHERS OPGELET. De voor alle Rijksduitschers in Nederland bevoegde Wehrersatz- dienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussenstelle Holland (voor heen Aussenstelle den Haag) heeft haar zetel verplaatst van den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrikka de 159 (huize Oceaan.) Londen gemitrailleerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Maart. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; Na het zegevierende einde van den winterslag tusschen Dnjepr en Donetz, die de hoop van de bolsje wisten op een herovering van de Oekraïne vernietigde, zetten onze troepen hun aanvallen in de rich ting van Charkof voort. Formaties pantserwagens en grenadiers van het leger en de Waffen-SS. braken voor de stad door de geëchelon- neerde vijandelijke verdedigingsstel ling heen en drongen van verschei dene kanten de stad binnen. Hevige straatgevechten duren nog voort. Ten N. en ten N.W. van de stad wier pen onze divisies den vijand naar het Oosten terug. Bij de achtervolging wer den terugtrekkende vijandelijke colon nes in de pan gehakt. Sterke formaties van de luchtmacht mengden zich teza men met Hongaarsche en Slowaaksche luchtstrijdkrachten onvermoeibaar in den strijd. Tengevolge van de in de afgeloopen weken geleden zware verliezen namen de aanvallen der bolsjewisten in den gevechtssector van Orel merkbaar in hevigheid af. Enkele zwakke aanvallen mislukten. Voor het onmiddellijk uit voeren van een tegenaanval in den strijd geworpen eigen formaties vernie tigden gisteren opnieuw twee bolsje wistische regimenten. Tijdens de voor het verkorten van ons front uitgevoerde bewegingen werd de stad Wiasma eveneens, na grondige vernieling van alle voor den oorlog be langrijke installaties en nadat weken geleden het oorlogsmateriaal en ravi- tailleeringsgoederen waren weggevoerd, in den afgeloopen nacht zonder strijd ontruimd. Aan de overige sectoren van het Oos telijke front werden bij aanhoudenden dooi slechts krijgsoperaties van plaat selijke beteekenis uitgevoerd. Verscheidene vijandelijke pantser- aanvallen op de DuitschItaliaansche stelling in Tunesië werden afgeslagen. De luchtmacht viel in het zeegebied -voor Bone een vijandelijk convooi aan en beschadigde drie koopvaardijsche pen en een torpedojager door lucht- torpedo's en bommen zwaar. Britten boven St ttgart. Britsche vliegtuigen vielen in den nacht van 11 op 12 -Maart Z.W.-Duitsch gebied aan en wierpen brand- en bri santbommen neer vooral op de stad Stuttgart. De bevolking leed verliezen. In woonwijken, aan openbare gebou wen en aan verscheidene ziekenhuizen ontstond vrij groote schade. Jagers en luchtdoelartillerie schoten elf der aan vallende bommenwerpers neer.' Bommen op Hastings, New-Castle en Londen. Dé Zuid-Engelsche havenstad Has tings werd gisteren overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op verras sende wijze in scheervlucht aangeval len. Bij het vertrek werden aanzienlijke verwoestingen waargenomen.s In den afgeloopen nacht hébben for maties zware gevechtsvliegtuigen een hevigen aanval ondernomen op stad en haven van New-Castle aan de Britsche Oostkust. Een formatie snelle gevechtsvlieg tuigen stortte zich hedenochtend vroeg op Londen, joeg in scheer vlucht met alle mitrailleurs vurend over het stadsgebied en keerde na talrijke zware brisantbommen te hebben uitgeworpen zonder verlie zen geleden te hebben, terug. De gisteren uitgevoerde bliksem- aanval van snelle Duitsche gevechts vliegtuigen op Londen heeft den vijandlijken afweer volkomen ver rast. Door de uitgeworpen bommen stortten heele reeksen huizen in el kaar. Drie groote gashouders raak ten in brand. De Duitsche begelei dende jagers hebben noch boven Londen noch boven het Zuidelijke gebied van Engeland contact gehad met vijandelijke jagers» Zij deden derhalve nog aanvallen op verkeers- installaties aan de monding van de Theems en troffen treinen en ande re vérkeersdoeleinden aan de Oost kust. Tegelijkertijd hebben Duitsche vliegers in scheervlucht bij bom aanvallen op een plaats aan de Zuidkust van Engeland succes ge had. Verscheidene zware branden ontstonden. Beperkt hei electrici- teitsverbruik, 'b het ia uw eigen belang. DUITSCHLAND LEVERT SPOORWEGWAGONS Portugal heeft in Duitschland 500 spoorweggoederenwagons gekocht. In Portugeesche economische krin gen heeft men met genoegen vast gesteld, dat Duitschland een derge lijke leverantie kan uitvoeren. De eerste wagons ziin reeds in Portugal aangekomen. ROOSEVELT EN STALIN Reuter meldt uit Washington, dat President Roosevelt heden in de persconferentie op de vraag, of hij een bezoek zou brengen aan Stalin, geantwoord heeft met een „veelzeg- ggnden glimlach", dat hij in deze kwestie „nog geen standpunt heeft kunnen vastleggen". VIER TSJOENGKINEESCHE DIVISIES OMSINGELD Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat vier Tsjoengkineesche di visies, n.l. de 148ste, 149ste, 150ste en onderdeelen van de 118e en 197ste divisie bij het Toengting- meer door Japansche eenheden vol komen zijn ingesloten en thans op het punt staan totaal in de pan te worden gehakt. Naar uit New York Wordt gemeld, heerscht er in de Amerikaansche steden een tekort aan aardappelen. kleine Staten zijt gij bang root bat Bol«Jewl«me 7 Komt dan onder <a|n paraplu, zij biedt U afdoende bescherming tegen elke wolkbreuk* Erik-Feüif>*si-P3it m Het Informatiebureau van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout no. 14, te 's-Gravenhage ontving uit Japan opga ven van Nederlandsche. krijgsgevange nen op Malakka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen kon omtrent de ondervolgende personen, behoorende tot het Ned. Ind. leger én geplaatst op Sumatra en Rioüw, nog geen bericht aan de fam. worden gezonden: landstormsergt i dasberg soldaat jc vbremen landstormsoldaat s jh dijik- hout hja vzomren pp penn em spetter na breyder militiêsoldaten ws neimann t vanloo fwc ros sergt ghe koning kor poraal ja vandijk soldaten fl rodrigues mac binkhorst militiesergt ghf dehaas soldaten km kautz jh albrecht cj de- vuldervnoorden sgt d huisken lujt chrh puyt militiesoldaat jp bakker brigadier ad schultz militiesoldaat ths marcar burgerambtenaar re meert landstorm soldaat law peltzer roodekruissoldaat t camerik landstormsoldaat j smith mili- tiesgt j vanturnhout geniesergt h v wijngaarden intendancevaandrig a wee ning geniedienst 2/luit wjl hofman sgt fc naute. lieut b devicq brigadier de jongh kapitein 1 derijke 1/luit r hazen berg miiitie.sergts 1/kl wf krijnen ach lissone landstorm sergts 2/kl jeh hen- driksen he behr o berg eg brunetderoche- brune b grevenstuk fe jongtien jr tweedy sergeants kj hobbelen hjf sau- ter h deroehemont fep dewijngaert ng vanderveen aaw bruinier ehd quintus- bosz jc vandertak korporaals lb konijn gb boerboom hospitaalsoldaat 1 arnold soldaat s r leideimeyer 'vantfoot conijn s brouwer ja} uyen fca tasche al vdijk ff rottier haw koreman wjhj deboer h walker rj bouman gn delaive j vanherk landstorms'oldaats fa Oltmans eic be- rest swa alting jfl meeder la nutzmann ahg bakker ah lefebre" m smith ach'' vanseters j vanhulst awee morren lh vevens gaf van vhemert s dekker pl vree bs tan dhj burggraaf lj brunetde- rochebrune militiesoldaats fp baumer rj beringer wj deforae hw vandermarel j vanharen fm baud he nienhuys a fon tein rn kayzel mch gijsbersvwijk. Familieleden enz gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent deze personen tot bo vengenoemd Informatie bureau te wen den. Vandaag trekt de Jeugdstorm er weer op uit, om boeken in te zamelen voor onze Nederlandsche arbeiders in Duitschland. Laat de Jeugdstorm ook aan uw deur niet vergeefs aanbellen. Hij vraagt niet voor zichzelf, maar voor hon derdduizenden onzer volksgenoo- ten die in Duitschland werken. Naar wij vernemen, is de Offi cier van Justitie bij de Arr.-recht bank te Alkmaar in hooger beroep gegaan van het vonnis dier recht bank, waarbij de gewézen korporaal der maréchaussee H. Geelen werd vrijgesproken van het hem ten laste gelegde, zijnde medeplichtigheid aan oplichting van den Haarlemmer Seh. voor een bedrag van 8000 gulden. De Officier had de maximum straf, zijnde drie jaar gevangenis straf, geëischt. VELDWACHTER WILDE OOK IETS VERDIENEN. Een gemeenteveldwachter uit Lands meer, die een en dertig vlelckelooze dienstjaren achter den rug had, yond op zekeren dag twee koeien, die bestemd waren voor clandestiene slachting. Hij stapte naar den eigenaar van de koeien en vroeg wat het hem waard was, als hij zou zwijgen. De veldwachter kreeg 600 als loon en verzaakte zijn plicht. Maar hij liep tegen de lamp en Vrijdag hoorde hij den officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam zes weken gevangenisstraf tegen hem eischen. ARBEIDSVOORZIENING VOOR DEN KOMENDEN OOGST De uitgestelde radiorede van Ir. C. Staf, den Gemachtigde voor den Oogst, president-directeur van de Nederlandsche Heide-Maatsehaqpij, zal thans gehouden worden op Dins dag 16 Maart van 12.30 tot 12.45 uur over den zender Hilversum II. De heer Staf zal eenige voor de boeren zeer belangrijke mededeelingen doen omtrent dé voorziening met ar beidskrachten voor den komenden oogst. TOREN TOETERT DEN TIJD! Nu ook in Bergambacht (Z.-H.) de torenklok niet meer kan slaan, hebben ingezetenen een nieuw soort tndsignaal vervaardigd schrijft .,Het Volk", n.l. twee auto-claxons, die op vernuftige wijze in verbin ding staan met het uurwerk. In plaats van sonore klokkenklanken klinkt nu lawaaierig claxongetoeter over Bergambacht, opdat de nijvere ingezetenen toch kunnen hooren, hoe laat het is' DE KINDERMOORD TE OISTERWIJK. Het Bossche gerechtshof behan delde opnieuw de zaak tegen den 36- jarigen monteur Th. van B„ die er van verdacht wordt in de Oister- wijksche bosschen het aldaar gelo geerde 13-jarige Rotterdamsche meisje A. Remken vermoord te heb ben. _Na reeds twee dagen aan de zaak,' w...arin ruim; dertig getuigen zijn gehoord, te hebben gewijd, maakte de president bekend, dat de zaak voor een nieuw onderzoek naar den rechter-commissaris is terugge wezen. KOE BRENGT DRIELING TER WERELD. Bij den veehouder De «Jong, Zuid- dijk 260 te Zaandam, heeft een koe het leven geschonken'aan een drietal kalveren, hetgeen een groote bijzon derheid beteekent. De drie kalveren maken het alle uitstekend. De Nederlandsche Omroep zendt heden, Zaterdag, in den „Spie- .gel van den dag" om 16.53 uur over Hilversum II een vraag gesprek uit tusschen een P.K.- verslaggeve^ en den Nederland- schen vrijwilliger Gerardus M o o rj m a n, die als eerste Germaansche vrijwilliger dooi den Führer met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis begiftigd werd. Dit vraaggesprek wordt Zon dag a.s. in de uitzending „Neer- land's stem van het front" om 11.45 uur over Hilversum I her haald. ELF ENGELSCHE BOMMENWERPERS VERLOREN. Naar Reuter meldt is van officieele Engelsche zijde toegegeven, dat bij den aanval der Engelscheluchtmacht op Stuttgart in den afgeloopen nacht elf bommenwerpers verloren zijn gegaan. BRITSCHE MILITAIRE MISSIE IN ANKARA Met den Taurus-expres is een Britsche militaire missie o.l.v. lucht- maarschalk Douglas te Ankara aan gekomen, waar zij eenige dagen zal vertoeven voor besprekingen en be raadslagingen. Nederlanders van Arisch/bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot Opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 19.3.43 9.00, Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedrik en 15.00, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 20.3.43 9.00, Roermond. N.S.D. A.P., Swalmerstraat 61 en 15.00 Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deut- sches Haus en 15.00, Zwolle, hotel Peters, Markt. Men zegt in Londen, dat bij een eventueele zege der Sowjet-Kus- srsche wapenen het bolsjewisme tot zijn oorspronkelijKe grenzen be perkt en net overige continent van Luropa daarvan bevrijd' zal blijven. Op zijn zachtst uitgedrukt moet hoe men ook denke en welk stand punt men ocfk inneme - deze verzeke ring bevreemden. Want vóór den fatalen datum van 1940 klonk net geluid anders. Niemand kan bestrij den, dat de Britsche bewindslieden toen in successie hun waarschuwende stemmen verheven hebben tegen de Üowjet-Lussische ideologieën, welke zij ais kuituur-wegvagende vloed golven aan den einder zagen op doemen. In het Lager' Huis hangt nóg de echo dezer onheilspellende woorden. Wij behoeven echter niet eens zoo ver weg te gaan, doch kunnen ons bepalen tot aatgene, wat Nederland sche politici en kerkelijke voorgan gers nidertijd. het voik voorgehouden hebben. Ik begeer alles objectief te beschouwen en stel aan vast, dat een Henriëtte Roland Holst, die toch een maal een exponent der Nederland sche communisten was, na haar reis en waarnemingen in bowjet-Rusland gedesiliusionneerd teruggekeerd is, Haar reacties waren minder iel dan die van anderen, wat begrijpelijk is, want zij was een vrouw en daar enboven een dichteres, die zich nu eenmaal op een andere, een ingeto gener wijze uit. Maar- daar zijn de dagblad- en tijdschrilt-artikelen, de boeken en redevoeringen van schrij vers en bewindslieden, die geen woor den, genoeg met haat en afschuw beladen, konden vinden om de Ne derlanders te waarschuwen voor de ramp, die Europa, en daarmede ook Nederland, bedreigde van het Oosten uit, van het Bolsjewisme. Dit kan niet geloochend worden. Het is te vinden m elke bibliotheek; het is te vinden in de Handelingen van de Tweede Kamer. Eenmaal riep een spreker op het Binnenhof uit: „Godsdienst en beschaving zuilen als rieten geknakt en in den modder geworpen worden, wanneer het heil- looze Communisme hier vasten voet verkrijgt!" En dit alles is nu in weinige maan den tijds in zijn tegendeel verkeerd? Dezelfde sprekers verklaren nu pre cies het tegenovergestelde! Voor elk welwillend mensch, die zichzelf niet wenscht te bedriegen en ik her haal: hij denke zooals hij wil! moet deze/omzwaai een element van bevreemding, een element van wan trouwen bevatten, ,en .hij zal als ware het een syllogisme tot de noodwendige conclusie moeten ko men: hier klopt iets niet. Er waren onder de fanatieke waar schuwere van enkele jaren geleden knappe historici, en zij moeten beter dan ieder ander geweten hebben, dat de drang van Azië om over Europa te stroomen al van eeuwen' her dateert en dat reeds in de Klassieke Oudheid daar een muur tegen verheven moest worden. Een maal kon Leonidas de Perzen bij Thermopylae niet tegen houden. At tica werd bezet en Athene verbrand. Maar wat Leonidas niet had kunnen bewerkstelligen, werd volbracht door Themistocles, die de Perzische vloot in de Baai van Salamis versloeg. Ware dit niet gebeurd en was deze aanval van Azië niet afgeslagen, dan zou Eui'opa een ander gezicht gehad hebben. Professor Huizinga heeft gesproken over 't wisselend aspect der wereld geschiedenis en sub specie aeter- nitatis, gezien uit den gezichtshoek der eeuwigheid, heeft hij misschien gelijk maar de wil tot penetratie van Azië blijft, naar aardsche ver houdingen, een, feit, dat onomstoo- telijk door de Historie der wereld bewezen werd. v. d. A. Nederlandsche vrijwilligers In de Sovjet-Unie SS PK Uitt-O H-P <n 22.3.43 9.00, Groningen, Con certhuis. Poelestr. en 15.00. L e e,u- warden. Huize Schaaf, Breed- straat. 23.3.43 9.00, Amsterdam, school Iepenweg 1,3. 24.3.43 10.00, Utrecht,. Wehr- machtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. RECHTSPRAAK MET ENKEL VOUDIGE KAMERS Dezer dagen is zooals is mede gedeeld een besluit-van den se cretaris-generaal van het departe ment van justitie verschenen, dat de mogelijkheid opent om gedurende een bepaalden tijd de behandeling van alle of van bepaalde zaken bij een rechtbank of gerechtshof té doen geschieden voor uit één lid be staande (enkelvoudige) kamers. Ten aanzien van dit besluit deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat, nu ook op de rechtspleging de bijzondere tijdsomstandigheden haar invloed doen gelden, bij de berech ting zoowel van civiele als van strafzaken in sommige gevallen het zij eenige achterstand is ontstaan, hetzij achterstand dreigt te ontstaan. Dit besluit heeft nu de bedoeling, in deze moeilijkheid te voorzien. De thans getroffen maatregel sluit ge heel aan bij reeds bestaande insti tuten. Reeds thans wordt in bepaal de gevallen door één rechter recht gesproken; men denke b.v. aan den kinderrechter, den politierechter en den economischen rechter. Als tijdelijke maatregel kan voortaan ook de berechting van an dere zaken aan enkelvoudige ka mers worden toevertrouwd. BESTUURSRADEN IN FRIESLAND. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: Tot waarnemende bestuurs raden der provincie Friesland wer den benoemd: de ambtenaar van de coöperatie „Frioo" S. de Boer te Leeuwarden en de provinciale boe renleider B. J. Bierma te Lieve vrouwenparochie. HET DRAFWEZEN. De secr.-generaal van het departe ment van Landbouw en* Vischerij heeft benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Bestuur (voor het Drafwezen) J. J. van den Berg te Amsterdam. 'i VERDUISTER GOED. Deze week van 18.34-7.08 Maan op 10.46, onder 1.46 Morgen op 11.27, onder 2.42. 13 Maart Eerste Kwartier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1