ÏTERIA „StadAIKmaar" Bii (harkof weer in Duitsche handen. Duizend..., DAGBLAD VOOR EDEN IN WASHINGTON. Alkmaar opent het drafseizoen. Welke bedrijven gesloten worden. EISJ ES; Jeinwerker, leerling. w dieren tlfIMBOOM. in dit seizoen. LFRIKA' uitingsuur is er zonder pauze, lop bier. luzlek. UT 1943 a.s. m houden Besprekingen over geallieerde samenwerking. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. teiim £^echt-Wehr- fffcWfc^r,foort; Zeegevecht voor Algerijnsche kust. Dreigende aardverschuiving in Frankrijk. Dr. P. C. Boutens overleden. Bankbiljetten van 500 en 1000 gulden uit de circulatie. Record aantal bezoekers. GEERSEN LEGT BESLAG OP TWEE EERSTE PLAATSEN. Verordening van den Rijkscommissaris. VOETBALUITSLAGEN. A. D.O. wint van Enschedé I Heerenveen verliest na spannenden wedstrijd. IHOUT, NELLY AAKENSIEK, a. t f 2.—. g met vrije Zater- ■ijf dan even onder tUIMBOOM, Hoora. SCHAAP, Vroed- sstraat 23, Bergen, /a. den Heer L. K 2208, No. 2413 an iederen Woens- Alkmaar te zullen Veer, Vroedvrouw, ip Dinsdag, echter >er K.G. 0.10 34 K.G. 0.36 kat K* K.G. 0.45 1)4 K.G. 0.80 Vi K.G. 0.25 er pakje 0.22 !4J er pakje 0.90 en div. preparaten :velend, ILIEN, den beken- ■hrijver en voorm. t in het Gulden bij boelch. K. ter e Heiloo bij C. ten ti% beperkt aantal liaarHARLINGEN— aet doorverbinding ilNINGEN. Boot- en en ZAANSTREEK. -Oudorp 15. Tel. 3723 ASSURANTIE. STEMMING. [0 uur taienenstr. 17. uitbetaling. 99 eilinggebouw, s DE WIJN fWoensdag Igt van |10 vroegtijdig afgeven L43-145-147-184 uitbetaling' Uitgave: Dagblad voor Noord-Hollahd £N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. MAANDAG 15 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 61. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet gebeele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. 0s uitnoodiging van de Amerikaan- t <che regeering is da Engelsche minister I guitenlandsche Zaken, Eden, te Sjs&ington aangekomen. Na aankomst ft Eden verklaard dat hij naar de v s w gekomen om een algemeene I eédachteri-wisseling over oorlogsproble- I „pn. ook met andere geallieerden, mo- 1 X te maken. Een zeer belangrijk probleem, dat bij fbesprekingen behandeld zal worden {i behalve de opheffing der „mis- .erstanden" tusschen Moskou en de V. s die ontstaan zijn in het begin van 1 fye week door ,de verklaringen van J standley de oplossing der kwestie van de grensregeling na den oorlog van I polen en de Oostzeelanden. Bovendien I ral het thema eener overeenkomst tus- 1 schen de Gaulle en Giraud behandeld ot<ie Een moeilijke taak. De samenwerking na den oorlog tus- tthen Engeland, de V.S. en de Sovjet- Unie is nuttig en zelfs onmisbaar, wan- I neer de geallieerden een duurzamen I vrede wenschen, zoo zeide Eden op de „ersconferentie. Ais belangrijkste taak der geallieer den noemde hij. Duitschland en Japan ZOO te bedwingen dat zij nooit weer in J itaat zullen zijn een oorlog te voeren li Hij achtte het niet verstandig een nieu- i we regeering in Duitschland in te I voeren- Eden wees er vervolgens nogmaals op, dat men onvoorwaardelijk rekening Inoet houden met tegenslagen en teleur- i jteüingen en dat het een tamelijk f moeilijke taak zal zijn den oorlog te I winnen. J Voorts heeft Eden nog verklaard, dat iet KussischBritsche verdrag de be trekkingen tusschen beide landen op een blijvenden grondslag heeft ge bracht. Omtrent het Russisch—Poolsche grens conflict merkte Eden op, dat nog niet het stadium bereikt is, waarin de ge allieerden onder elkaar de toekomstige grenzen tusschen de afzonderlijke lan den kunnen afbakenen. Geallieerde meeningsverschillen. Naar de Times meldt, heeft Eden op den eersten dag van zijn besprekingen met Huil zelf gezegd dat er geschillen bestaan, die, om een uitbreiding te voorkomen, thans uit den weg geruimd dienen te worden. Bovendien wordt in zekere mate naast in plaats van mèt elkaar gewerkt. Duitsche opvatting bevestigd. I De verklaringen, die Eden heeft af- I gelegd, worden in Berlijn beschouwd als een bevestiging van de juist den 1 laatsten tijd van Duitsche zijde steeds I weer naar voren gebrachte opvatting, l dat in het kamp der z.g. geallieerden 1 geeneriel eensgezindheid ten aanzien van de oorlogs- en na-oorlogsproblemen bestaat en voorts, dat de doeltreffende i strijd der mogendheden van het Pact I van Drie en haar bondgenooten den 1 tegenstanders de hoop heeft ontnomen lop een gemakkelijke en spoedige over- VERDUISTER GOED. Deze week van 18.46-06.52. Maan op 12.13, onder 3.35 22 'Maart Volle Maan .Titans I Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Leict-O H-P m luJef„eri?niiers van Arisch bloed, in 17-45 jaar (ook ge- e lichamelijk zoowel als i? „„L F°,ed ontwikkeld zijn en bfn khhfien geven aan de S (he de opleiding hun stelt, i ver.S u de genoemde adres- ^ervoegen, teneinde gekeurd te I Co °°k de mogelijk - pI?u?mK en dienstver- w?„JJederland, in een spe- aer -Jï? a'30n' Gezinsleden •orrecblin isers hebben gelijke KT degenen, die die- ioen; tte .^affen-SS of het Le- wtelooze .^twinnersvergoeding, Wtnsmiddelen Jnz®. C5ng' eXt" «ch kunnen Germaansche^ss elden- die tot de len toetreden. Nederland wil- fhes Haus,0°Westeeea-udam' Deut" en Bosilf hotelen arkt 45. el Noord-Brabant. l-P0.'3'4SwataeKtr°aatr mR? n d' N-s-D- 22.3.43 9 Ofl rthuis, Poelestr Jl1 e n* Con' arden, Huizé o e e u" ■iraat. U12e Schaaf. Breed- tepenweg9'ia^msterdam, school L24.3.43 loon Ti. Nout", Bezuidenhoutsdiewe&é winning en tenslotte, dat Europa In derdaad aan het bolsjewisme moet wor den uitgeleverd. Als bijzonder verhelderend ziet men in Duitsche politieke kringen echter de verklaring, dat men a den oorlog „niet denkt aan de invoering van een andere regeering in Duitschland," waarin een nauwelijks verbloemde concessie aan de Sovjet-Unie gezien moet worden. JOHN M. PIERPONT MORGAN OVERLEDEN. Naar de Britsche berichtendienst uit Boca Grande in Florida meldt, is de bekende Amerikaansche bankier Joh. M. Pierpont Morgan Zaterdag ochtend overleden. DE SLACHTOFFERS TE CAGLIARI ROME, 14 Maart. - Het aantal slachtoffers van den laatsten lucht aanval op Cagliari bedraagt 652 doo- den en vele honderden gekwetsten. „EEN NUCHTER WOORD." 's-GRAVENHAGE, 15 Maart. - He denavond om 19— uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1, zijn politiek weekpraatje uit, ditmaal getiteld: „Een nuchter woord." w De Führer heeft het Ridderkruis van het ijzeren Kruis verleend aan den 19-jarigen SS-Sturmraann. Gerardus Mooyman, die op 16 Februari meteen pantseraf weerkanon 13 Bolsjewistische pantserwagens heeft vernietigd in den strijd ten Zuiden van het Ladogameet. Mooyman is de eerste vrijwilliger uit de Germaansche landen aan wien deze hooge onderscheiding is verleend Atlantic-Holland-Pax m EXTRA-BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Maart. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De tegenaanval, waarin de leger groep Zuid na wekenlange gevech ten den vijand teruggeworpen heeft over de Donetz,-is vandaag door een belangrijk succes bekroond. Na da genlange zware gevechten hebben formaties der Waffen-SS met krach- tigen steun van de luchtmacht de stad Charkof in een omvattingsaanval uit het Noorden en Oosten heroverd. De verliezen van den tegenstander aan menschen en materieel zijn nog niet te overzien. Weermachtsbericht van Zondag: Aan het Oostelijke front vonden, met uitzondering van het gebied van Charkof—Bjelgorod, slechts plaatselijke gevechten van geringe beteekenis plaats. Het stadsgebied van Charkof is grootendeels in Duitsche handen. Alleen in het Z. O. deel van de stad wordt nog ver bitterd gevochten. Ten W. van Bjelgorod werd de hardnekkig strij dende vijand naar het Oosten ver dreven. Een Sovjet-formatie die een tegenaanval wilde ondernemen werd tegengehouden en in de pan gehakt. De stad Borissofka is stor menderhand ingenomen. In de luchtgevechten van gisteren, waaraan ook Slowaaksche jagers met succes deelnamen, verloren de Sovjets 50 vliegtuigen, bij 2 eigen verliezen. Aan het Noord-Afrikaansche front is het rustig. In Zuid-Tunisië verstrooiden Duitsche jagers een formatie Ameri kaansche jachtvliegtuigen en sghoten, zonder zelf verliezen te lijden, van 18 aanvallende machines 14 omlaag. Aan andere fronten werden nog 5 overwin ningen in de lucht behaald. Een forma tie gevechtsvliegers heeft voorts stad en haven van Bone met succes aange vallen. Formaties van de Britsche luchtmacht deden een aanval overdag zonder eeni- ge militaire uitwerking op enkele plaat sen in het kustgebied der bezette ge bieden in het Westen. De Fransche be volking leed verliezen. Zes Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht vlogen Brit sche vliegtuigen boven het Oostzee- De plaatsen Bellevaux en Vallon in Opper-Savoye (Fr.) worden door een aardverschui ving bedreigd. Een grondmassa van 200.000 kubieke meter is in beweging. Dif geologische ver schijnsel bedreigt uitgestrekte gebieden in deze streek, waar men begonnen is de bevolking te evauceeren en houtzagerijen stil te leggen. Teneinde nergens weerstand te bieden aan de grondmassa's zijn de bruggen van Vallon en alle houten brug gen over de Brevon opgeblazen. De ontzaglijke massa's grond, boomen en rotsen schuiven in een aanzienlijk tempo vooruit. NIEUWE OVEREENKOMST TUSSCHEN TOKIO EN NANKING. De woordvoerder van de Japansche regeering heeft de onderteekening bekend 1 gemaakt van een nieuwe overeenkomst tusschen Japan en het nationale China, volgens welke de teruggaaf der Japansche concessies en bijzondere rechten" in China reeds op 30 Maart zal plaats hebben. Daaronder vallen Hangtsjau, Soet- sjau, Hankau, Ajashi, Tientsin, Foetsjau, Amoy en Tsjoengking. Daarmede zijn reeds in de allernaas te toekomst practisch alle buiten- landsche concessies in China opge heven of teruggegeven. De terug gaaf, zoo betoogde de woordvoerder, heeft nl. ook betrekking op de Brit sche en Amerikaansche concessies, die sinds het begin van den oorlog onder Japansche militaire controle staan, Japan zet daarmede zijn vroe gere beloften in de daad om, waar door de Chineesche national regee- ing te/ens een nieuwe versterking vah haar politieke prestige ondergaat, gebied, zonder bommen neer te wer pen. Twee van deze vliegtuigen werden neergeschoten. Aanvaljen overdag en 's nachts van de Duitsche luchtmacht waren gericht op militaire doelen aan de zuidkust vah Engeland. In den nacht van 12 op 13 Maart stie ten Duitsche motortorpedobooten voor d Algerijnsche kust op groepen Brit sche torpedojagers. In een snelle tor- pedoaanval werden twee torpedojagers met zekerheid en twee andere waar schijnlijk vernietigd. Alle motortorpe dobooten keerden onbeschadigd op haar basis terug. Zaterdag werd medegedeeld: Ten Westen van Bjedgorod zijn Duit sche divisies over een breed front in den aanval. De steden Bogodoechof, Achtyrka en Graiworon zijn genomen. Dr. P. C. Boutens is Zondag middag, even voor drie uur, in het Gemeentelijk Ziekenhuis te 's-Gra- venhage zacht en kalm ontslapen. 's-GRAVENHAGE, 13 Maart. - Offi cieel wordt medegedeeld: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft een veror dening uitgevaardigd volgens welke onmiddellijk de bankbiljetten van 1000 en 500 gulden uit de circulatie worden ge nomen. Zij kunnen nog slechts worden gebruikt voor betalingen aan de belas tingkantoren. Deze zullen aanbieders van bankbiljetten, die geen belasting schuld hebben, de waarde der door hen aangeboden biljetten uitbetalen. Er moet echter rekening mee worden gehouden, dat daarbij ook gecontro leerd zal worden of men niet door za ken, waarvoor geen belasting is be taald, of door ontoelaatbare zaken in het bezit is gekomen van de aangebo den bankbiljetten. P..T.T.-VERKEER MET HET BUITENLAND. Een nieuwe regeling van het be- richtenverl eer met het buitenland is in hoofdzaken vastgelegd in een verordening van den Rijkscommissa ris. 12 dezer afgekondigd. Een na dere regeling der bijzonderheden is dezer dagen te verwachten in de Staatscourant. Beperkt het electrici- teitsverbruih, het is uw eigen belang. Dat de Jeugdstorm de boeken- actie organiseerde, is voor den tegenstander, die in Duitscland werkt, geen reden, geen gebruik te maken van de gelegenheid, de nooden en zorgen van den oorlog tijdelijk te vergeten, bij het lezen van een goed ontspanningsboek. Denkt u er ook zoo over, en laat u niet door partijschap leiden bij het bepalen van uw steun aan een sympathiek doel, dat alle volksgenooten ten goede komt. DUrrSCHERS OPGELET. De voor alle Rijksduitschers in Nederland bevoegde Wehrersatz- dienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussenstelle Holland (voor heen Aussenstelle den Haag) heeft haar zetel verplaatst van den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrikka de 159 (huize Oceaan.) 11 De Europeesche strijd tegen het bolsjewisme gebiedt een vergaande inzet van het bedrijfsleven en voor al van de voor de oorlogseconomie geschikte werkkrachten. Evenals in het Duitsche rijk moeten daarom ook in het bezette Nederlandsche gebied talrijke bedrijven, die niet voor den oorlog van belang of van vitale beteekenis zijn, worden geslo ten. Bovendien moet ook bii be paalde bedrijven het gebruik van mannelijke werkkrachten worden beperkt. Door een beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris- generaal voor financiën en economie over de sluiting van bedrijven van 13 Maart 1943 zijn de biertoe nood zakelijke maatregelen getroffen. Deze hebben betrekking op de indu strie zoowel als op den handel, het handwerk, het hotel- en restaurant bedrijf en bepaalde andere bedrij ven. Bij de uitvoering van genoemde maatregelen zijn de bevoegde Ne derlandsche organen ingeschakeld. In het bijzonder zijn deze gemach tigd, verdere uitvoeringsbepalingen vast te stellen. Dit geldt vooral voor het uitvaardigen van voorschriften over de afwikkeling van juridische verplichtingen van stilgezette bedrij ven, alsmede over het verleenen van financieelen steun. Op het gebied van handel, hand werk en hotel- en restaurantbedrijf zullen onmiddellijk alle bedrijven in bepaalde branches, die gemist kun nen worden, worden gesloten. Deze maatregel zal onder meer worden genomen voor: Luxe hotels, bars, amusements- nachtlokalen, toonzalen, in het bij zonder die voor auto's, luxe por- celein of ceramische artikelen, recla mebedrijven, tentoonstellingsbedrij- ven, rij-instituten en -scholen, dans instituten en -scholen. Voorts geldt de sluiting voor: ge specialiseerde kleinhandelszaken voor luxe-modeartikelen, chocolate rieën, parfumerieën, juweelen, gou den en zilveren artikelen, postze gels, tapijten, sportartikelen, pelte rijen, muziekinstrumenten en gra- mofoons. radioartikelen, schrijfma chines. Evenzeer zullen de volgende categorieën haar werkzaamheden moeten staken: schoonheidsinstitu ten en schoonheidsverzorgers, met inbegrip van de zoogenaamde schoonheidssalons, iuxe-maatkleer- makerijen voor dames en heeren, plisseerinrichtingen, juweliers, goud en zilversmeden, muziekinstrumen tenmakers, vervaardigers van uit hangborden en lichtreclames en de schilders daarvan. Bovendien zal de totdusverre gebruikelijke bezorg dienst voor de verbruikers aanmer kelijk worden beperkt, terwijl de kappers hun werkzaamheden tot het beslist noodzakelijke zullen moeten beperken. In verschillende bedrijven, vooral bij banken en effectenkantoren, verzekeringen, bij den overzeeschen en uitvoerhandel, bii koloniale maat schappijen zullen beperkingen ten aanzien van het gebruik van man nelijke personen worden voorge schreven, die op 15 April 1943 ten uitvoer gelegd moeten zijn. De uitvoering van deze maatregelen geschiedt door de commissarissen der provincies, behoudens in steden boven 100.000 inwoners. Hier hebben de bur gemeesters de uitvoering in handen. ZAALWEDSTRIJDEN DER HITLERJUGEND. In het geheele land werden Zon dag voor de eerste maal door de Hitlerjügend zaalwedstrijden geor ganiseerd, waaraan ook de nationa le Jeugdstorm deelnam. De Noord-Hollandsche jeugd ont moette elkaar in de Amsterdamsche Turnhal. Een driekamp vormde het voornaamste programmapunt, waar naast ook door de meisjes rhythmi- sche dansoefeningen werden uitge voerd. Vooral de Stormsters oogst ten hiermede buitengewoon groot succes. meisjes: B.D.M. 169 pt„ Stormsters 165 pt.; Jungmadel 336 pt., Meeuw- kes 328 pt.; jongens: D.J. 1350 pt.. Meeuwen 1108 pt.; H.J. 1316 pt., Stormers 1316 pt. NOODWEER IN PORTUGAL. Het Zuiden van Portugal heeft Vrijdag een noodweer doorgemaakt, dat vooral in den landbouw aanzien lijke schade heeft aangericht. Tele foon- en telegraafverbindingen wer- den verbroken door het omwaaien van boomen. Van eenige visschers- booten, die op zee waren, heeft men niets gehoord, doch men hoopt, dat ze een haven zijn binnengeloopen. Kampioenschap van Nederland. Enschedé-ADO 1-3 Heerenv.-Feyenoord 1-2 DISTRICT L 3e klasse B. Zandvoortm.-HFC 3-2 (H. kamp.) 4e klasse A. N.Niedorp-Texel 0-4 Watervogels-Vrone 2-2 4e klasse C. Uitgeest-Vitesse '22 0-2 Res. 2e klasse A. Alcm.V. 2-Stormv. 2 1-5 Res. 3e klasse A. Assend. 2-Alcm. V. 3 4-5 OSV 2-WFC 3 3-0 QSC 2-HRC 2 2-4 Zaand. 2-Alm.B. 2 2-2 BEKERWEDSTRIJDEN DISTRICT Afd. A. W. Frisia-AFC 2-2 0-9 De Kenn.-EDO Afd. C. DWV-HBC 3-1 Hilversum-Ajax 1-6 Afd. D. RCH-WFC 3-1 VSV-DWS 3-1 Hercules-Alcm. V. 2-5 Afd. E. De Volew.-Haarlem 2-0 Velox-Watergr.m. 2-1 Afd. F. Vr.schaars-Stormv. 3-0 Zeeburgia-KFC 1-1 Elinckwijk-UW 1-3 Afd. H. Schagen-Oudeeluis 3-0 DTS-MFC 2-0 Afd. N. Assendelft-USVU 2-1 ADO '20-KVV 2-0 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D: Alk.B. 3-Waterv. 2 3-0 Helder 3-Alcm. V. 4 5-1 Oudorp 1-HRC 3 4-1 2C: Kolp.B. 1-Limmen 2 5-2 2D: Dirkshom-C. Zelo Winkel 2-VZV 1 N.Niedorp 2-Holl.T. 3F: DTS 3-Alcm. V. 5 4G: DTS 4-Hugo B. 2 4H: C. Zelo 2-N.Nied. 8 5-2 Zaterdagmiddag competitie: DINDUA-J. Holland 3-3 J.-Holl. H-Bl.wit II3-2 0-1 2-3 1-0 1-2 6-0 Het concours-seizoen 1943 werd giste ren op het Sportpark te Alkmaar ge opend met de draverijen, uitgeschreven door de Ver. Vooruit. De belangstelling er voor was enorm. Wij gelooven niet, dat er hier ooit zooveel publiek bij een draverij was. De opkomst der paarden was uitstekend en er werd voor den eersten seizoendag zeer goéde sport ge boden. De heer A. Blom sprak vóór den aan vang een hartelijk woord van dank tot het Gemeentebes.uur van Alkmaar. Speciaal tot den burgemeester voor het beschikbaar stellen van het sportpark en voor de vergunning aan Vooruit ver leend om hier wederom courses te houden. De Openingsprijs werd uit een veld van 14 paarden gewonnen door Freddy Scott, gereden door W. H. Geersen. Ca lumet don Juan was een goede tweede. De Harry Scottprijs was een mooi suc ces voor de Fanfare Prinses van Knij- nenburg met Decent Guy als tweede. Het aerde nummer de Gon D-prijs werd in de laatste ronde op fraaie wijze gewonnen door Dalver, wiens rijder Geersen een keurige prestatie leverde. De heerrijderscourse was voor Y Kernei, terwijl de Kortebaandraverij uit een totaal van 28 paarden (5 series) gewon nen werd door Allouez v. J. de Vlieger, met de kleine dappere Fred Mc. Klyo K als 2e en Zampa van N. Z. als derde. De finale eischte drie starts. De totali- sator, die zich in buitengewone belang stelling mocht verheugen, keerde reeds eenige malen hooge bedragen uit, o.a. 14.40 en 20.20 voor 1. -e gedetailleerde uitslagen waren als volgt: I Openingsprijs. Prijzendraverij voor paarden, die nog geen 1000 hebben gewonnen. Afstand 1800 m. Ingeschreven 20 paarden. Gestart 14. 1 Freddy Scott 1820 m. van Stal Vita Nova, rijder W. H. Geersen, tijd 2.59.6 (km. tijd 1.38.7); Calumet don Juan 1840 m. K. J. Meinardi, rijder E. G. in 't Veen, tijd 2.59.8; 3. Douglas 1820 m. van R. ten Brink, rijder J. de Vlieger, tijd 3.04.8; 4. Bonnie O 1800 m. van J. C. Slik ker, rijder T. Slikker, tijd 3.05. Gediskw. Elvira wegens springen door dt finish. Tot. winnend 2.50 pi. 1.30, 1.90, 1.50 en 7.50. II. Harry Scott-prijs. Prijzendraverij voor paarden, die 1000 hebben ge wonnen, doch nog geen 3000. Afstand 2000 m. Ingeschreven en opgekomen 14 paarden. 1. De Fanfare Prinses 2020 m. van Ph. Knijnenburg, rijder eig. tijd 3.16 (km. tijd 1.37); 2. Decent Guy 2020 m. van H. de Boer, rijder J. M. V. d. Berg, tijd 3.17.4; 3. Dienares 2020 m. van C. v. Dam, rijder M. Siderius, tijd 3.19; 4. Faust B 2000 m. van A. Brouwer, rijder J. N. Brouwer, tijd 3.19.6. Tot. winnend j 14.40, pi. 2.40, J 1.80, 4.10 en 3:30. III. Gonny D-prjjs. Prijzendraverij voor paarden, die 3000 hebbel gewon nen, doch nog geen 6000. Afstand 2020 meter. Ingeschreven 8 paarden. Uitge komen 5. 1 Dal/t- 2020 m. van L. J. H. Englebert, rijder W. H. Geersen, tijd 3.09 (km. tijd 1.33.6); 2. Carla Scotte 2000 m. van P. Dekker, rijder C. Bak, tijd 3.09.4; 3 Ciamphie Scott 2040 m. van G. v. d. Oord, rijder J. v. Leeuwen Jr., tijd 3.09.6. Ingehouden Guard. Tot. winnend 2.90, pi. 1.70 en 2.90. IV. O Lapize-prys. Amateur-course. 2000 m. Ingeschreven 13 paarden. Uitge komen 12. 1. Y Kernei 2040 m. van M. Zuidland, rijder J. Klarenbeek, tijd 3.09.4 (km. tijd 1.32.8)2. Xaverius 2000 m van O. Popma, rijder N. Dalver, tijd 3.10; 3. Anvil E 202C m. van J. Verkade, rijder eigen., tijd 3.14.8; t. Zampa van N. Z. 315.2. EJisabeth gediskw. wegens ónr. draven. Tot. winnend 20.20, pi. 2.60, 2.60, 1.40 en 1.40. V. Donum Vita-prijs. Draverij korte- baan. A'stand 690800 m. Ingeschreven 33 paarden. Gestart 28. Geloopen in 5 series, 3 van 6 en 2 van 5 paarden. De erste serie werd gewonnen door A n s e- 1 o r in 1.10.4. Tot. 4.10. In de tweede serie won Fred. Mc. KlyoK in 1.07.6. Tot. 2. Serie III was voor Zampa v a n N. Z. i.i 1.07.2. Tot. 1.60. Vierde serie werd gewonnen door Allouez ic 1.08.2. De vijfde serie was tenslotte voor Ciamphie Scott in 1.06. Beslissing 5 paarden. 1. Allouez 780 m. van J. de Vlieger, rijder eig tijd 1.05.8; 2. Fred. Mc. Klyo K 730 m. van Stal Nederhorst, rijder J. M. v d. Berg; 3. Zampa van N. Z. 740 m. v. J. Witteveen, rijder eig.; 4. Ciamphie Scott 750 m. van G. v. d. Oord, rijder J. v. Leeuwen Jr.; 5. Anselor 740 m. van L. Dooper, rijder K. Kramer. Tot. Finale: Allouez winnend 2.90. Tot definitief winnend 3.60, pl. 1.40, 2.20, 2.30 en 2.90. OP 21 MAART GEEN WEDSTRIJDSPORT. 's-Gravenhage, 13 Maart. - De gemachtigde voor de sport deelt mede: Nu onze volksgenooten in bloedsverbondenheid schouder aan schouder met het Duitsche volk tegen het bolsjewisme strij den, is het gewenscht dat ook gezamenlijk de heldengedenkdag wordt geëerd. Daarom zal den 21sten Maart alle wedstrijdsport geen doorging vinden. JONG-HOLLAND-NIEUWS. In een spannende wedstrijd werd Zaterdagmiddag in Enkhuizen een geliik snel tegen Dindua bevochten. De Enkhuizenaren die er alles op hadden gezet om Jong-Holland als ongeslagen kampioen, haar eerste nederlaag toe te brengen, speelden één van haar beste wedstrijden en het heeft maar weinig gescheeld of het was een nederlaag geworden. Reeds met de rust had Dindua een 2-l-voorsprong. Na de rust werd het 8-1. Gelukkig echter herstelden de J,-Hollandianen zich nog bijtijds en twee doelpun ten brachten de partijen weer op ge lijken voet, 3-3. Het tweede elftal weerd zich ook nog kranig en won deze keer van Blauw-Wit II uit Wormerveer met 3-2. Uit de resteerende uitwedstrij den tegen Dindua II en Blauw-Wit II hebben zij thans nog maar één punt noodig om zich kampioen te kunnen noemen. COURSES EN TOTO. Nog niet zoo véél jaren geleden: wedrennen op de Alkmaarsche ren baan op het Sportpark. Een paar honderd man publiek, vele politie agenten in burger, stiekeme gokpar- tijen, arrestaties. De paardensport kwijnde. En de Kennemer Sportclub moest ten lan ge leste het loodje leggen, omdat de kas leeg was en telkens bijpassen op den duur fataal moest worden. Q De Toto kwam en meteen volgde een groote bloei van de paarden sport. Nu niet meer eenige honder den bezoekers, maar evenveel dui zenden. Nu niet meer zooveel agen ten m burger en nu niet meer zoo veel stiekeme gokjes. En de nieuwe organisatoren, ge doopt met den naam „Vooruit", kon-den hoogere prijzen uitloven, konden groote velden naar de baan trekken en zagen, hoe de wind in de zeüen stond. o Zondag werd het drafseizoen 1943 geopend. Alkmaar genoot de pri meur. En het publiek waardeerde dat! Zijn er 6000 menschen geweest of slechts 5000? We weten het niet, maar 't getal zal wel tusschen deze twee groote aantallen inliggen. Flinke velden en.... open kansen voor de gokliefhebbers? Wat weet de massa immers zoo in 't begin van het seizoen? Wat weet ze van de overwintering der paarden? Wat van de voederingen der dieren in de rustperiode? Wat van de training in de laatste weken? Niets, maar dan ook niets! o En dus was dat de groote attrac tie, de aparte attractie van de Toto, die twee keer een hooge uitkeering aeed aan de gelukkigen. De loketten werden bestormd, steeds weer na elk nummer. Duizen den kansjes zijn er gewaagt, duizen den guldens zijn van eigenaar ge wisseld. De paardensport vaart er wel bii. Een zeker percentage toch van de toto-opbrengst komt ten goede aan de paardensport een ander deel aan de organisatoren en aan de wedders. Met als gevolg hiervan: betere paar den, grootere velden, hoogere prij zen. Toto en draverijen; ze hooren bii elkaar en zijn niet te scheiden! Het ziet er naar uit, dat de strijd om het landskampioenschap zich voornamelijk zal afspelen in het Westen tusschen ADO en Feijenoord. Laatstgenoemde heeft nu drie wedstrijden achter den rug en won er twee van, terwijl één geliik gespeeld werd. ADO verrichtte verder een uitstekende prestatie door direct den eersten wedstrijd, en nog wel in Ensche dé, te winnen! Feijenoord trok naar Heerenveen, dat door de zege op Willem II mo reel gesterkt was en nu wilde trach ten, de Rotterdammers een neder laag toe te brengen. Zoover is het echter niet gekomen: Feijenoord won met 2-1, maarhet was een benauwde, nauwelijks verdiende zege. Enschedé bleek niet opgewassen tegen ADO, wier techniek veel beter was. De stand is thans: Feijenoord 3 2 1 0 3-1 5 Enschedé 3 111 6,-4 3 Heerenveen 3 1 0 2 8-9 2 ADO 1 1 0 0 3-1 2 Willem II 2 0 0 2 2-7 0 COMPETITIE. Wat de gewone competitie betreft, Zandvoortmeeuwen en HFC speel den een extra-wedstrijd om 't kam pioenschap der 3e klasseB. De Haar lemmers wonnen den strijd met 3-2 en mogen zich nu kampioen noemen. In 4 A liet Texel zich niet vérras sen door N.Niedorp. Met 4-0 wonnen de eilandbewoners en behielden daardoor hun kansje op de eerste plaats. Watervogels-Vrone eindigde in een gelijk spel, wat vooral van Vrone een verdienstelijk resultaat is. B il j ar ten TEEGELAAR KAMPIOEN Hoogland 2e in de eind- klassificatie. Het tournooi om den kampioens titel 2e kL groot biljart kader 45/2 is Zondag beëindigd. Op dezen laatsten dag waren er voor den titel nog drie candidaten en wel de Leidenaar Teegelaar en de Amsterdammer Schmidt, die tegen elkaar moesten spelen, en de jonge Waalwijker de Ruyter. De laatste kwam uit tegen den Alkmaarder Hoogland, die de partij won en daarmede de tweede plaats verover de, terwijl de Ruyter als derde werd geplaatst. Na een spannenden doch langdu- rigen strijd tusschen de beide overi ge candidaten kwam Teegelaar als kampioen uit den strijd, terwijl Schmidt met de vierde plaats genoe gen moest nemen. 1. Teegelaar 2. Hoogland 3. De Ruyter 4. Schmidt 5. v. d. Veen 6. Monch 7. Beuning 8. Geestman 5 1953 222 4 1729 178 4 1721 184 4 1941 217 4 1675 195 3 1684 160 3 1445 196 1 1502 216 70 8.79 108 9.71 104 9.35 114 8.94 81 8.59 93 10.52 98 7.37 55 6.95 SJV.V.-WANDELTOCHTEN. De z.g. Knobeltochten, uitgeschre ven door de S.A.V. te Alkmaar, worden in tegenstelling met de ge publiceerde data. gehouden Zater dag 27 en Zondag 28 Maart e.k. Het inschriivingsadries is Th. J. J. Ko nijn, Comanstraat 11. Alkmaar. '1 J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1