DAGBLAD VffOR T Crisis in het Oosten voorbij. Succesvolle ontwikkeling van Duitschen aanval. Bjelgorod bij verrassing veroverd. Handelsovereenkomst Nederland-België. DE FRONTSOLDAAT MET VERLOF. smm IÉ h a /mm Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkpiaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 20 MAART 1943. ALKMAAR3CEE EDITIE. NOORD-HOLLAN 145e Jaargang No. 66 4 pagina's. Hoofdredacteur:A. R. JONKER, Alkmaar. Doelmatige afweer tegen Britsche luchtaanvallen op komst. In „Das' Reich" schrijft dr. Göb- bels, dat een staatsleiding een poli tieke of militaire doelstelling, die eenmaal als juist erkend is, ten uit voer moet leggen, ongeacht de moei lijkheden. Het wezen van onzen oor log berust er op, dat hij gevoerd ivordt om het nationale leven der daarbij betrokken volken. In Enge land zoowel als in de Ver. Staten wenschen invloedrijke kringen, wat den oorlog in het Oosten betreft, een geleidelijk doodbloeden van beide partijen. Er zijn echter ook in Engeland en de V. St. nog menschen, die be grijpen, dat men geen keus meer Heeft tusschen het oüde voor-oor- logsche Europa en een door de spil- mogendheden gereorganiseerd Euro pa, maar alleen tusschen dit laatste en een Europa onder dictatuur van het bolsjewisme. Wanneer men de Engelsche pers aandachtig leest, kan men constatee- ren, dat het Britsche rijk gevangen is door een geheimen levensangst. Men wilde Danzig niet Duitsch la ten worden en moet thans beleven, dat Europa zich van Londen eman cipeert. De traditioneele Engelsche staatkunde heeft ditmaal gefaald. De minister' betwijfelt, dat de vensch van Engeland en de V. St. om Duitschland en zijn bondgenoo- tra te verslaan, vervuld kan wor den, zonder dat Engeland en de V. St. daarbij zelf een prooi der ver nietiging worden. Wij zeggen dat niet om schrik aan te jagen. Onze militaire siluatie is op het oogenblik niet van cfien aard, dat wij onze toevlucht zouden moeten nemen cot een zoo wanhopig middel. De beslissing vdlt in het Oosten. Zooals de Engelschen het mid del van den luchtoorlog in han den hebben, hebben wij het voor Groot-Britannië veel gevaarlij ker midel van een duikbootoor- log. Daar tegen heeft Engeland geen midclel, terwijl wij tegen den luchtoorlog in voldoenden om vang reeds zeer spoedig een tegen- middel ter beschikking zullen hebben. Engeland en de V. St. kunnen ons niet op de knieën brengen, de beslissing valt in het posten en wel niet alleen voor ons maar ook voor Londen en Washington. Duitschland kan wat het bolsje wistische gevaar betreft, in tegen stelling tot de Engelschen en Ameri kanen volkomen openlijk spreken. Wij komen met onze bondgenooten noch in onze belangen noch in on ze opvattingen in botsing. Wij kun nen het bolsjewisme karakterisee rt* zooak het werkelijk is. Het ge vaar bestaat voor allen. Men moet al heel dom en lichtgeloovig e zijn, wanneer men aanneemt, dat Staiin GROOT-MOEFTI RICHT ZICH TOT DE ARABISCHE WERELD. De groot-moefti van Jeruzalem heeft ter gelegenheid van den ver jaardag van den profeet in de Ber- lijnsche moskee een rede gehouden, waarin hij zich wendde tot de Mo- I hammedaansche, vooral echter tot de Arabische wereld. Hij wees er op, dat de leer van den profeet den strijd tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid eischt. 1 De groot-móefti' verzekerde, dat de dag der verantwoording zal ko men. Dan zullen alle Arabieren en I Mohammedanen opgelucht herade- f men en tezamen met de volkeren der spil zullen zij dan in den strijd tegen de roovers van hun bezit er Evoor zorgen, dat de definitieve over winning ook zal leiden tot hun defi- |hitieve bevrijding. BESPREKINGEN VAN EDEN IN WASHINGTON. Uit. een overvloed Van met elkaar t strijd zijnde berichten komt thans o hem naar voren' van de bespre ngen van Eden in Washington, et gaat om niets anders dan om een erugtreden van Groot-Britannië van et Atlantic Charter, d.w.z. 'van zijn epalingen voor den Europeeschen -e?-Sr' Peze worden wegens de Sov-' et-Hussische aspiraties jegens Euro- a geliquideerd. OOSEVELT WIL CONFERENTIES BELEGGEN. President Roosevelt heeft op de F^offerentie in Washington ver- laatü het voornemen te koesteren i s conferenties der gealli-„ oe landen te houden ter oplos- 8de economische, financieele sociale vraagstukken, buiten de "„m.vo°rgenomen conferentie der 'kwft inza!se levensmidde- ïn het Atlantic-charter iets anders ziet dan een stuk papier. De Sovjets voeren een revolutionnair-impe- rialistische politiek en hun oorlog voering is het meest doeltreffende middel daartoe. Het bolsjewisme is het gevaarlijkste politieke verschijn» sel der menschelijke geschiedenis, te dreigender, daar hierin de Jood- sche intellectualiteit verbonden is met de proletarische kracht van een volk van 200 millioen. Het bolsjewisme moet ver nietigd worden. Europa kan en mag zijn leven en zijn bestaan- niet als verzekerd be schouwen, zoolang het bolsjewisme als continentaal gevaar ongebroken blijft. Daarom kunnen wij slechts in navolging v. d. ouden Cato iedere politieke gedachtenwisseling beslui ten met te constateeren. dat wij overigens van meening zijn, dat het bolsjewisme moet vallen ten koste van alles en onder alle omstandig heden. Wij spreken thans, zoo gaat dr. Göbbels voort, niet meer onder den indruk van een militaire cri sis. Wij kunnen thans weer uit de veiligheid van een stevige posi tie in het Oosten ons appèl richten tot het wereldpubliek en dit ap pèl luidt: Het gevaar is slechts te rug gedrongen maar niet gebro ken. Het kan over korten of langen tijd opnieuw opduiken. Derhalve roepen wij ons vasteland steeds op nieuw ons ceterum censeo toe. Het vasteland zou, wanneer het dezen roep zou willen negeeren, dichter voor zijn totale vernietiging staan, dan het thans kan bevroeden. .Handen omhoog I Naar bulten komen 1" tegen de deur van de Panjehut De geweerkolf dreunt PK Henisch-Atl-H-P m FRANSCH GUYANA BIJ DISSIDENfEN. VICHY, 20 Maart. Den 17en Maart is Fransch-Guyana gedwongen gewor den zich bij de Dissidenten aan te slui ten. Dit overgaan is het gevolg van den onafgebroken druk, die van buiten af op de kolonie is uitgeoefend. De ko lonie heeft tot nu toe steeds een loyale houding aangenomen, evenals de an dere Fransche bezittingen in Amerika. Men mag echter niet over het hoofd zien, dat Guyana met zijn 25.000 inwo ners en zijn oppervlakte van 80.000, K.M.2 zonder verdediging en ten aan zien van zijn voedselvoorziening af hankelijk van het buitenland was. Operaties op Atjaniischen van s T'a,r,en,hulzen ta de omgeving s=hellinkhoui staan de prutmen- VnnPe|2j L0mtn ,D vo"en bloei. few/8 beende pruimenboomen eTl een sprookjesa^hrlqen aanblik CNl KuJpfcX Vox BJ Oceaan duren voort. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Maart. - Het opperbevel der weermacht deelt mede: In het gebied Charkof—Bjelgorod en ten N.W. van Koersk blijft zich de Duitsche aanval over een breed front succesvol ontwikkelen. Ten Z.O. van Charkof zijn de resten van d_ daar ingesloten Sovjetstrijd krachten vernietigd. Formaties der Waffen-SS. hebben in een verras senden aanval de stad Bjelgorod veroverd. De infanteriedivisie Gross-Deutsch- lénd sloeg bij Borissowka vijandelijke aanvallen af en drong vervolgens ver naar het Oosten door. 47 Sovjetpantser wagens werden vernietigd. Ten ,Z. van Orel, ten Z. van Wjasma en bij -Staraja Ilussa eindigden vijan delijke doorbraakpogingen met een zware nederlaag voor de bolsjewisten. Behalve veel menschen en materiaal 'verloren zij alleen al in den sector Wjasma 93 pantserwagens. De lucht macht steunde met sterke strijdkrach ten in herhaalde operaties de aanvals- en verdedigingsgevechten van het le ger. Aan het front in Noord-Tunis heeft een eigen plaatselijke aanvalsoperatie een geslaagd verloop. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers heeft overdag het kust gebied van noordwest-Duitschland aan gevallen. De bevolking leed verliezen, vooral in Bremen. Duitsche jagers schoten, gedeeltelijk ver over zee, 7 viermotorige vliegtuigen neer, 3 andere vliegtuigen verloor de vijand boven het bezette gebied in het Westen. Na een geslaagden, overdag ondernomen, aanval van snelle Duitsche gevechts vliegtuigen op een haven in Zuid-En- geland viel de luchtmacht in' den afge- loopen nacht de industriestad Norwich en de haven Great-Yarmouth aan. Bij d terugkeer dor vliegtuigen werden zware branden waargenomen. Drie Legtuigen worden vermist. Op den Atlantischen oceaan leve ren onze duikbooten zware gevechten .egen convooien. De operaties, die zich over een groot gebied uitstrek ken, duren nog voort. 4000 FRANSCHE SLACHTOFFERS Van Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen. De organisatie tot onmiddelliiken steun aan Franschen, die schade hebben geleden' door bomaanvallen heeft een statistiek gepubliceerd, volgens welke door Engelsch-Ame- rikaansche luchtaanvallen op Frank rijk in het afgeloopen jaar meer dan 4000 'Franschen om het leven zijn gekomen, onder wie-1000 vrou wen en 1200 kinderen. 7000 perso nen 'zijn gewond, onder wie 2000 vrouwen en ongeveer 1200 kinderen. EEN LUCHTMAARSCHALK IN DE SOVJET-UNIE. De Moskousche bladen melden, dat de kolonel-generaal van de Sovjet-Russische luchtmacht Ale xander Novikof den titel luchtmaar- schalk gekregen heeft. Deze titel is hiermede voor de eerste maal in de Sovjet-Unie verleend. BRAZILIAANSCH SCHIP GETORPEDEERD. Naar pas thans bekend wordt is op 6 Maart het Braziliaansche s.s. Al fonso Pena 60 mijl buiten de Brazi liaansche kust door een Italiaansche duikboot getorpedeerd. Daarbij zijn 124 opvarenden om het leven geko men. GEALLIEERD OFFENSIEF IN TUNIS VERWACHT Alle teekenen. wijzen erop, zoo meldt de ANP-correspondent uit Berlijn, dat de geallieerden binnen niet te langen tijd tot den aanval op de in Zuid-Tunis staande strijd krachten van de Spil zullen over gaan. PéTAIN ONTVANGT PAUSE LIJKEN NUNTIUS! Maarschalk Pétain heeft Vrijdag den Pauselijken nuntius, Valeri, ont vangen. AFSTANDSMARSCH DER AMSTERDAMSCHE W.A. De heerban I der WA té Amster dam houdt Zaterdag 20 Maart een afstandsmarsch van Amsterdam naar Weesp en terug. De afmarsch geschiedt om half drie op het open terrein bij het Am- stelstation. CONDUCTRICES OP DE HAAGSCHE TRAM. De eerste groep van 20 vrouwelij ke conducteurs bij de H.T.M. zal spoedig haar intrede doen. Deze meisjes worden op het oogenblik in de remises geoefend en komen KNOEIENDE POLITIEAGENTEN VEROORDEELD. De rechtbank te Amsterdam heelt de Amsterdamsche politieagenten W. Fok- kens en J. Posthumus veroordeeld tot resp. een jaar en drie maanden met trek van ^Voorarrest en acht maanden gevangenisstraf. De agenten hadden bezoek gebracht aan personen die clandestiene waren in huis hadden en nadat zij groote bedra gen hadden gevraagd en ontvangen, hadden de agenten er van af gezien procesverbaal op te maken. De rechtbank heeft bevolen dat de mannen, na het volbrengen van hun straf, binnen vijf jaar niet bij da politic: een functie zullen mogen bekleeden. Naar in de Duitsche bladen wordt gemeld, is te Brussel een overeenkomst tot stand gekomen betreffende het goe derenverkeer tusschen Nederland en België voor het eerste halfjaar van 1943. De overeengekomen wederzijdsche goederenruil heeft een waarde van fr. 375 millioen. België zal ijzer- en s'.aal-haltfabrikaten en gereede pro ducten leveren, evenals producten der glasindustrie, keramische producten, foto-artikelen, gesteenten, chemische producten, celglas, sulfiet voor de cellu- lose-produetie en binnen het kader van een afzonderlijke overeenkomst vlas en planten, consumptie-aardappelen en haring,, terwijl daartegenover Nederland pootaardappelen, groentezaden, vissche- rijproducten, radio-artikelen, gloeidra- den, kunstplaten en producten der me taalindustrie, papierartikelen, chemica liën en andere grondstoffen voor de Belgische foto-industrie zal uitvoeren. JHR. E. L. M. TH. J. VON BöNNiNGHACSEN GESNEUVELD. Bij de familie te Hilversum is be richt ontvangen, dat -de commissaris der .provincie Overiisei jhr. L. L. M. Th. J. von Bönninghausen in den strijd tegen het bolsjewisme eind Februari aan het Oostfront is ge sneuveld. De commissies der geallieerde zeeliedenorganisaiies hebben, op een conferentie te New-York den eisch gesteld, dat er terstond onderhande lingen tusschen de geallieerde lan den zullen worden geopend, om aan alle geallieerde zeelieden dezelfde loonen en arbeidsvoorwaarden te verzekeren. Geeft gehoor aan het verzoek Van dgn Jeugdstorm en schenkt boeken voor onze arbeiders in Duitschland. Hoe meer hoe lie ver, opdat straks kisten vol boe ken naar de verschillende plaat sen kunnen worden verzonden. Onze volksgenooten ginds zullen er dankbaar voor zijn. Hij ziet een veranderd Berlijn. j (Van onzen Berlijnschen correspondent) DE frontsoldaat, die met verlof naar huis komt, merkt al spoe dig, dat het stadsbeeld van Berlijn het laatste jaar een grondige veran dering heeft ondergaan. Men denkt in de eerste plaats aan het u i t e r- 1 ij k e stadsbeeld; aan leeggebrande huizen en kerken, aan winkels en warenhuizen, die onder invloed van den totalen oorlog gesloten zijn, aan de ramen van woningen óf enorme etlagevensters, die voorshands met houten planken zijn dichtgetimmerd, aan het gemis van particuliere au to's en taxi's, aan de frappante kalmte, die er op de drukste u-ren van den dag in het eertijds zoo drukke centrum eener wereldstad heerscht maar deze feiten zijn het niet. Want niet slechts het stadsbeeld, maar ook het optreden der- bevol king heeft een grondige wijziging ondergaan. De frontsoldaat zal dat eerst niet zoo merken, omdat zijn ouders, vrouw en kinderen, naaste familie en vrienden zich verheugen over zijn komst, en doen wat bin nen hun vermogen ligt, om uit zijn verlof een aaneenschakeling van gezellige dagen te maken. Revolutie in de burger lijke samenleving. MAAR een frontsoldaat is er aap f gewend, nauwkeurig om zich heen te zien, indrukken op te doen, het zijne te denken, veranderingen vast te stellen. Zoowel thuis als op straat, in den schouwburg en de bioscoop, in de Konditorei en het restaurant Overal is iets veran derd: de menschen zijn stiller en ernstiger geworden. Zij leven en denken onder den invloed van den totalen oorlog. Zij hébben ge luisterd naar wat dr.' Göbbels in het Sportpalast te Berlijn en naar wat Esser in het Hofbrauhaus te Mün- chen hebben gezegd; zij hebben vernomen, dat de burgerlijke sa menleving' een radicale wijziging moet ondergaan, zij gaan zoetjesaan beseffen, dat niet slechts de front soldaten, maar ook de burgerbevol king met inbegrip van vrouwen en kinderen hun aandeel hebben bij te dragen om tot de vurig verlangde eindoverwinning te komen. Er is tot op zekere hoogte een revolutie in de burgerlijke samenleving in vollen gang. Aan gezellige middagen of avonden, aan uitstapjes en vacan- tiereisjes wordt nauwelijks meer ge dacht, voor lange gesprekken en breedvoerige discussies heeft men geen tijd. Er wordt gewerkt van den vroegen ochtend tot den laten avond. Men is het plotseling gaan böst'ieiR de oor-log wls.eert ia iisl. stadium eener totale ontplooiing. Zijn dynamiek omvat heel het volk. Men heeft den ernst van het oogen blik erkend, is het gevaar gaan be seffen, dat land en volk vanuit het Oosten bedreigt. Een hard lot moet door gemeenscfiappelijken arbeid bestreden worc-.u-,. vastberaden, zonder mopperen of kankeren. Een nieuwe volksgemeenschap. ER is een nieuwe volksgemeen schap ontstaan, een gevoel van saaamhoorigheid, dat men voordien in zulk een omvang niet kende. Voor den ervaren frontsoldaat is dit een verrassing'. Een openbaring. Tot dusver kende hij dezen geest, deze. stemming' alleen maar aan het front. Op "het kritieke moment, als het erop of eronder ging, als de vij- 'and tot eiken prijs verslagen moest worden. Daarover sprak men hoog stens met kameraden, die hetzelfde hadden beleefd. Thuis zweeg men liever over zulke ernstige dingen maar thans is dat niet meer noodig, want er is een direct contact tus schen front en Heimat ontstaan. Én onder den invloed van dit merk waardig feit heeft ook het stads beeld van Berlijn een grondige wij ziging ondergaan. BEURSSLUITING OP ZATERDAG. De sec.-gen. van het dep. van Finan ciën heeft bepaald, dat de beurzen voor den geld- en fondsenhandel des Zaterdags, aanvangende op Zaterdag 20 Maart 1943, zullen zijn gesloten, alsmede dat de Zaterdagen voor de geldleenin- gen, als bedoeld in afd. III der beurs- voorschriften 1940, niet als werkdagen zullen worden beschouwd. ZEKERHEIDSTELLING VOOR ACHTERSTALLIGE LEVERINGEN. De voorzitter van de Vereenigmg voor den Effectenhandel heeft een bepaling uitgevaardigd betreffende zekerheidsstelling voor achterstal lige leveringen van toepassing op fondsen, welke niet mogen worden fenoteerd, wanneer de noteering den oers van 9 Nov. '42 zou overschrij den. DIENSTPLICHTIGEN ARBEIDSDIENST. De volgende arbeidsdienstplichti- gen zullen worden opgeroepen tot het vervullen van arbeidsdienst plicht gedurende het tijdvak van 1 Juli t.é.m. 15 Dec. 1943: de mannelijke arbeidsdienstplich- tigen, die zijn aangesteld in openba ren dienst of bij het bijz. onderwijs en onderscheidenlijk geboren zijn tusschen 31 Dec. '24 en 15 Juni '25 en tusschen 1 April '22 en 1 April '24 en die geboren zijn in 't eerste halfjaar 1925, voor zoover hun op roeping naar het oordeel van den commandant van den N.A.D. noo- •dUE is. HET NIEUWE VLEESCH- RANTSOEN. In verband met de verlaging van het vleêschrantsoen tot 125 gram per week Zijn de vleesehbonnen voortaan twee weken geldig. Gedu rende twee weken heeft men dus de beschikking over twee A-bonnen, welke thans wederom elk recht pe- ven op 100 gram vleesch of eén rantsoen vleeschwaren, benevens twee B-bonnen, welke wederom elk recht geven op 25 gram vleesch of een kwart rantsoen vleeschwaren. In totaal kan men dus beschikken over 250 gram vleesch of 2J4 rant soen vleeschwaren per twee weken. Aangezien kinderen beneden den leeftijd van vier jaar slechts over 'één A-bon en één B-bon per twee weken beschikken, zal telkenmale een „Reserve"-bon worden aange wezen, welke per twee weken recht geeft op het koopen van 125 gram vleesch. Deze kinderen kunnen dus eveneens 250 gram vleesch per twee weken betrekken. Van 21 Maart tot en met 3 April 1943 geeft dus bon „Vleesch 13a" recht op het koopen van 100 gram vleesch met been of één rantsoen vleeschwaren, en geeft bon „13B Vleesch" recht op het koopen van 25 gram vleesch met been of een kwart rantsoen vleeschwaren. Daar naast geeft bon „Reserve 4-13" van de kaarten voor kinderen beneden den leeftijd van'vier jaar recht op het koopen van 125 gram vleesch met been of 1 1/4 rantsoen vleesch waren. Personen, die in het bezit zijn van een toeslagkaart voor zeer zwaren arbeid zouden tengevolge van bo venstaande waardeering der vleesch- bonnen slechts 625 gram vleesch per twee weken ontvangen. Teneinde het rantsoen 'voor deze categorie te handhaven, geven de bonnen „Re serve M-13" van bovengenoemde toeslagkaart recht op het koopen van 125 gram vleesch met been of 1 1/4 rantsoen vleeschwaren en de bonnen „Reserve M-15" van meer genoemde kaart recht op het koopen van 250 gram vleesch met been of 2i4 rantsoen vleeschwaren. In totaal kunnen deze personen dus 1000 gram per twéé weken verkrijgen. Personen, in het bezit ^gn een toeslagkaart voor zwaren 'arbeid, kunnen op 'de bonnen „Reserve M-17" van deze kaarten 250 gram vleesch betrekken, zoodat zij per twee weken in. totaal 625 gram vleesch met been kunnen verkrij gen. Het blijft verboden op Zondag, Maandag of Dinsdag vleesch bij den detaillist te koopen Prijs der gewone advertenties in deze éditle 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. INHALEN VAN VERZUIMDE UREN UIT DE KERSTWEEK. Van bevoegde zijde vestigt men de aandacht op het feit, dat werkgevers verplicht zijn de in verband met de be- drijfsluiting in de Kerstweek verzuimde uren tedoen inhalen. Wanneer in sommige gevallen over werk niet mogelijk is, kan het doorbe taalde en niet ingehaalde loon door den staat worden vergoed. Echter zal dan van geval tot geval worden beoordeeld of wel alles is gedaan om overwerk mogelijk te maken. Verder wordt er op gewezen, dat in dien een werkgever de Kerstweek heeft doorbetaald en de verzuimde uren niet laat inhalen, hij zich schuldig maakt aan een verboden loonsverhooging. BON 05 DER PETROLEÜMKAART. Geldig van 28 Febr. tot en met 21 April 1943. Bon 05 der petroleumkaart voor kookdoeJeinden is geldig van 28 Fe bruari tot en met 21 April 1943 en niet, zooals abusievelijk in de gepu bliceerde lijst van geldige bonnen werd vermeld van 17 Januari tot en met 27 Februari 1943. SOCIALE ZORG. Samenwerking tusschen NVD en NAF. Tusschen den Ned. Volksdienst en het NAF is een overeenkomst tot stand gekomen, die ten doel heeft op sociaal terrein den daarvoor in aan merking komenden volksgenooten op de beste wijze de hand te kunnen reiken. Over en weer zullen de beide or ganisaties elkaar de noodige inlich tingen verstrekken, opdat onze volks genooten op de meest juiste wijze worden verzorgd. BESCHERMING &AN HUWELIJK, GEZIN EN MOEDERSCHAP. De ministerraad voor de Rijksver dediging heeft met kracht van wet een verordening uitgevaardigd ter bescherming van huwelijk, gezin _en moederschap. Kwaadwillige of egoïstische schending van het ge- zinsbezit, van het wettelijke onder houd van wbrde'rid moederschap en van den onderhoudsplicht en ver zorging van minderjarigen wordt ge straft met boeten of gevangenis straf. GEBAKRANTSOEN GEWIJZIGD men er alzoo voor krügen kan. Met ingang van 20 Maart 1943 wordt het gebakrantsoen gewijzigd. Tegen inlevering van bonnen, wel ke recht geven op het koopen van gebak, kan men per rantsoen een keuze doen uit de volgende artike len: 60 gram ongezoete biscuits (crac kers), 85 gram gezoete biscuits, 125 gram geglaceerde biscuits, 150 gram wafels met jam of stroopvulling, 100 gram wafels met suikervulling, 75 gram ijswafels, 90 gram koekjes, 100 gZ9m speculaas, 140 gram ontbijt koek, 200 gram cake; 350 gram ge vuld korstgebak, gebakjes of taart, 65 gram toast of weerterbeschuit, 70 gram paneermeel. De hoeveelheid beschuit, die men met ingang van bovengenoemden datum tegen inlevering van één be schuitbon kan verkrijgen, bedraagt. 70 gram. WAT IS DE TAAK DER MET A'S? Moedig, eerbaar, trouw, arbeidszaam. Zooals medegedeeld, zal Zaterdag 20 Maart op het Binnenhof te Den Haag een aantal jongens en meisjes door den hoofdstormer als lid van den Jeugdstorm worden geïnstal leerd. Na deze plechtigheid legt de eerste afdeèling Meta's in ons land de gelofte af op den Leider. Velen zullen zich reeds hebben afgevraagd wie of wat deze Meta's zijn. De organisatie van de Meta's is een onderdeel van den Jeugdstorm en wordt gevormd uit meisjes van 18 tot 22 jaar. In het geheeie land zullen deze Meta's in werkgemeen schappen worden ondergebracht. Zij zullen de arbeidsters uit de fabrie ken tijdens de vacantie aflossen en zelf gedurende een halfjaar op een fabriek gaan werken. Verder zullen zij zich wijden aan sociaal werk: Kinderverzorging, N. V. D. en W. H. N., hulp in hospitalen, hulpverlee- ning bij bombardementen en andere ongevallen enz. Het devies van de Meta's is: Moe dig, eerbaar, treuw, arbeidzaam. De naam is samengesteld uit de be ginletters dezer woorden. De hoofdstormer zal deze eerste groep ook een vaandel overhandi- ,en. Na afloop volgt een marsch oor de stad met een défilé voor den hoofdstormer bij het Vredespaleis. REEDS 70.000 BOEKEN VOOR ONZE ARBEIDERS. Jeugdstorm-actie een succes. In de afgeloopen twee weken stond de Jeugdstorm in geheel Nederland aangetreden voor het inzamelen van boêken voor den werkenden volksge noot in Duitschland. Tot en met 18 Maart waren in geheel Nederland meer dan 70.000 boeken opgehaald. Vrijdag hebben de landelijke meisjes leidster Van Eik en stafleider Quispel hoofdstormer Van Geelkerken ter gele genheid van zijn 42sten verjaardag geluk gewenscht en hem als geschenk van den Jeugdstorm gemeld, dat de boeken serie een succes is geworden. De hoofdstormer heeft uitdrukking gegeven aan zijn tevredenheid over deze actie, welke in het belang is van het geheeie Nederlandsche volk en de hoop uitgesproken, .dat ook "in de ko mende weken van deze maand de actie onverflauwd zou worden voortgezet. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. IIMMU W5* E K-ll VERDUISTER GOED. Deze week van 18.46-06.52. Maan op 17.17, onder 6.26 Zondag op 18.27, onder 6.50 22 Maart Volle Maan Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie SS PK Wigforss-O H-P ra Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheei kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekefird - te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als degenen, die die nen in de Waffen-SS of het Le gioen; kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wil len toetreden. 21.3.43 9.00, Hengelo, Deut- sches Iiaus en 15.00, Zwolle, hotel Peters. Markt. 22.3.43 9.00. Groningen. Con- certhuis, Poelestr. en 15.00, Leeu warden, Huize Schaaf, Breed- straat. 33:3.43 9.00. Amsterdam, school Iepenweg 13. 24.3.43 10.00, Utrecht. Wehr- machtheim, Mariaplein. 25.3.43 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00, Den Haag, café „Den Hout", fiezuidenhoutscheweg. FRAUDE BIJ „DE NOORDSTER". TE STADSKANAAL. Op de bezittingen van de leidende personen van de handelsvennoot schap „De Noordster" .te Stadskanaal is conservatoir beslag gelegd tot een bedrag van drie millioen gulden, wegens overtreding der prijsvoor- schriften. Om technische redenen is dit bedrag zoo hoog genomen, doch het is zeer wel mogelijk, dat de defi nitieve boete beneden dit bedrag blijft. LEIDER VAN CABARETGEZEL SCHAP VEROORDEELD De politierechter te Haarlem heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen den leider van het cabaretge zelschap „De prominenten van Car ré", die op 13 Maart terecht bestaan had, verdacht van opruiing tiidens een voorstelling te Zaandam. De Of ficier van Justitie had een maand gevangenisstraf geêispht. De politie rechter veroordeelde den heer M. tot 50 boete, subs. .30 dagen hechtenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1