SDE KAT IER WALLY IDSWEKEM evraagd DAGBLAD VOOR LLANDSCH MEEL Een strijd voor het leven van ons ras. Sovjetaanvallen bij Ladogameer worden zwakker. [SIXES Waar duivelsche slechtheid de leidsvrouw is. Zware vijandelijke aanvallen in Tunis afgeslagen. APPELtN. Kulluurgemeenschap Von Tschammer und Osten overleden. Nieuwe weekbonnen. r TABAK van eigen bodem. De uitkeering bij bevalling. Churchill's plannen Keuringer^ Nederl. Landwacht. Bankbiljetten van f100.- VERDUISTER GOED. STAD EN OMGEVING. Koolrabi (glas): II boven 0.17. Sjalotten ig, en (A) 6, 0.08; Kool- i, 0.08. Rammenas 13 i 84, 1.01. len van kool mag 3 ct. p. porden, met dien ver kool na het snijden ge- rappen van wortelen mag per bos berekend worden, ande, dat de wortelen ppen gewogen worden, ng van groenten en fruit illisten 1 ct. per kg tn acht worden boven den winkel. PROGRAMMA VRIJDAG 8.30, 12.45, 16.45, 18.30 (Hilv. II) en 21.45. ,4 M. 7.15 Omroep Jeugd- .40 Ochtendvertier (gr.) en U heden8Ü0 Gev. (opn.) (9.30—9.37 Spiegel opn.) 10— Willy Eberle. Dordr.) 11.15 Sopraan en .lmanak. 12.05 Het groote (opn.) 13.— Tusschen de - Klaar voor opname?.... Amus.-orkest (opn.) 17.— I. 17.30 S. S. Kriegsberich- .45 Aangenaam, mijn naam Sportrevue van de week. .,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I. gymn. 7.50 Sportnieuws, indbouw voorlichting. 8.15 enschippers. 8.40 Zweed- mposities (gr. 9.Lehir- (9.15—9.20 Voor de huis- Godsd. ultz. 10.30 Orgel- II.— Voor de kleuters, oor „Bel Canto" (gr.) 11.30 Ceth. 12.15 Durgerdam.... dorp. 13.— Progr.-overz. Orkestver. en solist. 14.— 14.30 Haarl. Orkestvereen. vrouw. 16.Haydn-progr. jeugd. 17.30 Musette (gr.) van den dag en BNO: De telt over soc. nooden. 18.— j asman. 18.30 Selecta en Krontjongorkest (gr.) 19.— I uitz.: Holland's political I or de radio-centr.: Peter ilt (gr.) A. R. Jonker; plv. hoofd- 1. d. Aardweg; Buitenl.: Tj, iinnenl., Prov., Stad: D. A. t en Rechtsz.: J. Werkman; igaard, allen te Alkmaar. TEL-.2029' (Die Geier-Wally) leidemarie Hatheyer, Sepp Rist, Eduard Köck e a. Een gegeven vol aan- ijpende conflicten en rtsingen. ?.at, hartstocht, liefde. Een schildering van ;t leven eener jonge :ouw die door drift 1 -wanbegrip bijna tot isdaad wordt gedre- en. bbis-filitn. 14 jaar. I. 2451 art hall 3 >p en-theater nt. dag 27 Maart van k)- >r het diep ontroerende met RIKA HOPPER in 8 Maart 7.30 uur begint voor spoedige le* iren, bijouterieën( rtenalle artikelen toi enz,inkooptas- ishoudeiijke artike-1 nde bemonsterde offer' A. Nijk, Singel 514, am. mmm»* or ELWIG. 1.50 en f 1.—. L®deD 0. -koop Donderdag 25 6 de zaalvan 11-13 uur. Ditgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 26 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 71. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ots. De les van het front: Stalingrad gedenkteelcen van Germaansch heldendom. Op de eerste van de acht aange kondigde openbare vergaderingen spraa gisteravond in de foyer van „Tivoli" te Utrecht de voorman der S.S„ Feldmeyer, over het onder werp: „De les van het front". De bij eenkomst was zeer druk bezocht. Voorman Feldmeyer zeide, dat deze oorlog een strijd is om en van het leven van ons ras. Hij is niet te vergelijken I met vorige oorlogen. Vroeger waren er vorstenhuizen en dynastiën, die de vol keren lieten strijden voor het veroveren van grondgebied en uitbreiding van bun macht. Dynastiën hebben thans af gedaan. De samengebonden krachten van ras en bloed weren zich tegen mach ten uit binnen-Azië, die aanvallen met het vreemd-rassische Jodendom, dat tel kens weer aanvallen doet op de rijke cultuurgebieden van het Westen. Wat wii beleven, is eigenlijk een herhaling van den aanval der Hunnen onder aan voering van Attila. Wij daar ginds aan het front voerden een gemeenschappe- lijken strijd op leven en dood. Er was I van eenig verschil geen sprake meer, wij waren moderne Germanen en VI- kingers uit de twintigste eeuw. Het meerwaardigheidsgevoel van den Ger maan brengt echter een gevaar met zich nee, n.l., dat men het gevaar van het Bolsjewisme niet zoo groot acht als het ia werkelijkheid is. Geleid door duivelachtige slechtheid. Onder de Nationaal-Socialisten zijn er ook, die het communisme meer hebben l gezien als instrument van politieke agi- tatie, dan als reëel gevaar. Het communisme als binnenlandsch gevaar werd niet gezien. Dit gevaar bestond echter daarin, dat in Neder land en in West-Europa de volks kracht en de weerbereidheid werden ondergraven, terwijl tezelfdertijd in het Oosten de roode armee op geraf fineerde wijze werd gevormd. Het communisme is een oorlogsbe dreiging. Jlet wordt niet aangevoerd door een idioot, doch het wordt met duivelachtige slechtheid en geraffineerd heid geleid. In den afgeloopen winter hebben de Duitsche legers in het Noorden stand gehouden: in het Zuiden zijn zij over groote afstanden teruggetrokken. Hier door is men eerst de dreiging en de macht van het communisme goed gaan voelen. Opmerkelijk is het, dat slechts in het achterland twijfel was ontstaan t.a.v. de eindoverwinning. Bij de front' soldaten werd evenwel geen moment gedacht aan de mogelijkheid van ver liezen. De frontsoldaten zijn onwankel baar gebleven in de zekerheid, dat deze oorlog zou worden gewonnen. De Führer heeft door de getroffen maatregelen be wezen, dat hij frontsoldaat was en front soldaat is. De totale oorlog. De proclamatie van den totalen oor log beteekent ook voor ons, dat wij ons in dezen tijd niet meer bezig kun nen houden met overbodige dingen. Wij, Nationaal-Socialisten, eischen het recht voor ons op eiken maatregel te nemen, welke noodig blijkt om dezen oorlog te winnen. Het is hard wannéér een vrouw haar man of haar zoon meet afstaan om in Duitschland te werken, doch daarom is het zoo goed, dat de Nationaal-Socia listen in het Oosten gevallen zijn, om dat wij dus van ons zelf meer vragen dan van de anderen, die in Duitschland moeten werken. Sprekende over den strijd bij Sta lingrad, zeide Feldmeyer: Stalingrad mag geen sensatieaangelegenheid zijn. Stalingrad was een begrip en het is het geJenkteeken geworden voor het hel dendom van den Germaanschen mensch. Wil willen thans, evenals de strijders in Stalingrad, die wisten, dat de dood hen wachtte, aan den Führer denken. Met een driewerf „Sieg Heil" op Adolf Hitler, dat staande werd uitge bracht, besloot spreker zijn betoog. De eerste gemeente in ons land, welke een „Gerardus Mooymanstraat" heelt, Is Schagen. De burgemeester, de heer Buitenhuis, reikt den gemeentetimmer- man het naambord aan ter bevestiging aan den muur der hoekwoning van de voormalige Landhouwdwarsstraat CNF-Kuiper-Pa* m Een aantal leden van het Fran- sche diplomatieke en consulaire per soneel in Spanje is dissident gewor den. Zij zijn terstond uit hun func ties ontheven en worden vervan gen. Succesvolle jacht op Britsche duikboot Mr. Van Kleffens ^fnotesteert in de „Times". Uit Churchill's uitlatingen, welke in I de Times zeer duidelijk gecommenta- rieerd zijn, blijkt, dat de -ileine Euro- I peesche staten in een Europa, waarin I Engeland overwinnaar zou zijn, niets i meer te vertellen zullen hebben. Groote en kleine staten zouden in èèn verband moeten samenwerken, I wat natuurlijk zijn gevaren meebrengt, 1 zoowel voor de zelfstandigheid als jvoor de neutraliteit der in hun politiek ondergeschikt gemaakte klei nere mogendheden. In een ingezonden stuk in de Times |fkeert zich daartegen mr. Van Klef fens, minister van Buitenlandsche za ken de, uitgeweken Nederlandsche re- poring. Hij laat daarin duidelijk uit komen hoe groot het verschil in op vattingen reeds is tusschen de Britsch- I Amenkaansche politiek van heden en |de eerste democratische leuzen. Van Kleffens ontkent de bewering Van de „Times", dat de grootere mo gendheden doordat zij zwaardere riiers brachten meerdere rechten de kleinere zouden hebben en wijst ar op, dat juist de kleine door de fou- 7 der grooteren het meeste te lijden men. zyn woorden versterken den Mruk, dat men het in Londen en Washington nog hopeloos oneens is, uitzondering wellicht van het ge- ajoenschappelijk voornemen om de patue staten voor welker belangen n roogenaamd ten strijde is getrok- F in de toekomst geen rol van be tekenis meer te laten spelen. DUWERS! bon: ÏS, IHEIMERS, BLAUWE; RED STAR. Waagplein, ALKMAAR I ap Alkmaar. C. DE VOS. Haart half df'e .THEATER Ing van het vlott® blijspel "Ais wij", zegt de heer Van Kleffens L fkmomatische gedachte trouw wil- F bhiven, kunnen wij niet de demo- feet Pr°dameeren en practiscK de N.7atl ,S?n'ge weinigen toepassen." sSJvvrWk zal zijn beschouwing in 't ■hf Engelsche blad ook in Brit- b„k rfge,erinsskringen wel de aan- heiVn- takken. Of hij er iets mee be- bfélen Valt echter ernstig te be- En|^ADOR~ËN DE SPIL. onsrl ,0S AIRES, 25 Maart. Het meerdfrl ^Suador heeft met groo- omón rheid een resolutie aanfie- tósenno?a5n5 de regeering wordt |tn Mn i c P oorl°fi te verkla- I an de Spilmogendheden. DE JONGSTE DUIKBOOT- B SUCCESSEN. PitsclJ j ?,de i°nëste successen van pitjen i!o ,,!'en wordt in militaire 'an 7» .'t herlnn geconstateerd, dat rond alp dusver in Maart in den »en „et ,°sïrda 130 vijandelijke sche- PO.brt. 121 schepen met luikbontli' slachtoffer van Duitsche ever: q ïI,n gewonden, terwijl de rP-OOO brt j ben met een inhoud van flakiesclipJloor.vliegtuigen en opper- Joord. Hen", in &ond ?ü'n £e" de result,;, d,usver in Maart behaal- fcr dan c 's thans reeds 20 pet. hoo- (942. Hef, *5a,e resultaat van Maart het tof,-! aaideel der duikbooten aan hut voriifa Van Maart is vergeleken mei pWen 'aar reeds met 30 pet. ge- Voteen* V VRAAGT HULP. Bien cens den Britschen berichten- de Sovjet-Russische ö°nderdac vortl L,onden> Maisky, renooten fr, t, Laard' dat zi.m land- jBritannië u b;l zonder van Groot- |dat zij ïoo sr, de,' V-s- verwachten, I staopen onde^f K m?Eelijk nieuwe te«n Du°itsc!Snd.en den strijd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten zuiden van het Ladoga meer ondernam de vijand aan vallen, die tengevolge van de zware verliezen zwakker waren dan de voorgaande dagen en wederom geen enkel succes had den. Bij de vernietiging van een afgesneden vijandelijke groep maakten onze troepen verschei dene honderden gevangenen. Er werden meer dan 1000 dooden geteld. Plaatselijke gevechten in de ande re sectoren, vooral aan de boven- Donetz, hadden een geslaagd ver loop. Kazematten en veldstellingen werden genomen, gevangenen en buit binnengebracht. De strijd in Tunis. In zware gevechten werden in verschillende sectoren van 't ge vechtsterrein in Tunis aanvallen van numeriek sterkere vijande lijke strijdkrachten afgeslagen. Duitsche jagers schoten 11 vlieg tuigen neer. Wederzijdsche luchtactie. Afzonderlijke vliegende vijandelij ke toestellen verschenen gisteren overdag boven Noordwest-Duitsch- land. Door hier en daar neergewor pen brisantbommen werd onbetee- kenende schade aangebracht De luchtmacht heeft overdag met snelle gevechtsvliegtuigen het ver- keerscentrum Ashford in Zuid Enge land aangevallen. Treffers op het station en de ravitailleeringsinstalla- ties der stad werden waargenomen. In den afgeloopen nacht hebben zware Duitsche gevechtsvliegtuigen voor den oorlog belangrijke doelen aan den Firth of Forth en aan de Noordoostkust van Engeland gebom bardeerd. Met gebruikmaking van nieuwe strijdmiddelen hebben duikbootja- De boekenactie van den Jeugd-1 storm moet slagen. Het volledige succes komt ten goede, ook aan uw vader, zoon of familielid, die in Duitschland werkt. Aanval op Port Moresby verwacht. V Volgens een te Stockholm opge vangen United Press-bericht maken de Japanners zich gereed yoor een nieuwen grooten aanval op Port Moresby, het belangrijke steunpunt aan de Noordkust van Australië. Te Rabaul op Nieuw-Guinea zouden groote transportvloten geconcen treerd ziin en bovendien hebben de Japanners hun luchtvloot de laatste vier maanden verdubbeld. NIEUWE DUITSCHE GEVECHTSMETHODE OP ZEE. De A.N.P.-correspondent te Ber lijn meldt: Opmerkelijk is het suc ces, dat Duitsche duikbootjagers, blijkens het weermachtsbericht van Donderdag hebben behaald en wel, zooals het heet, „met een nieuwe ge vechtsmethode". Deze methode wordt thans nog alleen in de Mid- dellandsche Zee toegepast, doch, naar bevoegde kringen te Berlijn verklaren, zal zij binnenkort ook tot andere zeegebieden worden uitge breid. OOK UW LEVEN IS ER MEE GEMOEID. Slechts door het innerlijk gezond maken onzer volksgemeenschap en door de hoogste eensgezinde krachts inspanning kunnen wij Nederland redden. Ondanks persoonlijk ongerief in dezen tijd blijft ieder weldenkend beschaafd mensch slechts de keuze: zich als Nederlander als één man achter de frontsoldaten te scharen. HuJ.. voorbeeld dwingt ons daar toe. Zi.i geven alles tot zelfs him le- ven, zij doen dat ook voor u. Bedenk dat goed, landgenoot, en schenk uw steun aan het Verzor gingsfonds van het Vrijwilligers legioen Nederland, giro 432100. fers der Duitsche marine in de Mid- ellandsche Zee in enkele dagen 5 Britsche duikbooten tot zinken ge bracht. Majoor Müncheberg, onderschei den met het eikenloof en de zwaar den bij het ridderkruis van het ijze ren kruis, heeft na zijn 135ste over winning in de lucht den heldendood gevonden. MISLUKTE LANDINGSPOGING OP NOORSCH EILAND. Naar de A.N.P.-correspondent meldt hebben Britsche landingstroe pen in een der voorgaande nachten een landingspoging op een voor de Noorsche kust gelegen eiland onder nomen.'De Duitsche bezetting ver dreef de Britten na een korte scher mutseling. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt in aansluiting hierop nog mede, dat de door de En- gelschen achtergelaten uitrustings stukken eenige belangrijke aanwij zingen hebben opgeleverd. Duitsch Rijkssportleider. Op 55-jarigen leeftijd is Don derdagmiddag na een zware on gesteldheid in Berlijn overle den de Duitsche Rijkssportleider, staatssecretaris Hans von Tschammer und Osten. Precies tien jaar geleden, in April 1933, kreeg Hans von Tschammer und Osten de taak der lichamelijke opvoeding in Duitschland in betere banen te leiden. Hij stichtte daartoe de N.S. Reichs- -saqp'T jnj punq übungen (NS RL). Tal van andere landen zijn er toe over gegaan naar dat voorbeeld het nationale sport leven en de lich. opvoeding te organiseeren. Hii vond 'n be kroning in zijn werk bij de Olympische Spe len in 1936 in Berlijn, alsmede in Garmisch- Partenlcirchen. Ook de buiten gewone succes sen in de afge loopen jaren op internationaal sportgebied le verden een be- (Foto f.rchief.) wijs van de juistheid, -waarmede de lich. opvoeding en het sportleven in Duitschland zich ontwikkelden*» Tij dens dezen oorlog heeft hij zijn zor gen in het bijzonder uitgestrekt naar de gewonden, wien hij met het speciale gewondensportteeken de mogelijkheid schiep door lichaams oefeningen het oude prestatievermo gen terug te winnen. De grootste successen die de Duitsche sport ver wierf ziin onafscheidelijk verbonden met den naam van Hans von Tscham mer und Osten. Het vorig jaar bracht Hans von Tschammer und Osten nog een be zoek aan ons land, hiermede getui genis afleggend van zijn belangstel ling voor ons nationale sportleven. STIJGENDE CIJFERS BIJ DE RIJKSPOSTSPAARBANK In Februari 1943 is bij de rijkspost spaarbank. ingelegd f 19.299.507.— (v.j. 13.717.397) en terugbetaald 9.015.023 (v.j. f 7.574.091.—), saldo f 10.284.479.— (v.j. 6.143.306). Over Januari en Februari 1943 be draagt het voordeelig saldo thans f 20.638.349— (v.j. f 10.518.337). Het to tale saldo tegoed is daarmede geste gen tot f 564.171.000— (v.j. f 439.857.707). Sedert 1 Januari werden 46.330 (v.j. 18.650) nieuwe boekjes uitgegeven. Een van de redenen der voortduren de stijging is ongetwijfeld de nieuwe regeling, dat aan elk postkantoor da delijk een bedrag van f 100.— in zeven dagen kan worden terugbetaald, waar door het spaarbankboekje als het ware oo'- een reiscredietbrief is geworden. 's-GRAVENHAGE, 26 Maart. - Voor het koopen van de gebrui kelijke rantsoenen brood, be schuit, en aardappelen zijn voor de volgende week aangewezen de bonnen 14. Van de tabakskaart voor man nen zijn de bonnen 14A en 14B geldig verklaard, óp elk waar van een rantsoen tabak naar keuze kan worden gekocht. Sinaasappelen voor kinderen in landgebied. Indertijd is gemeld, dat ook voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar, woonachtig in landgebied, sinaas appelen beschikbaar zouden worden gesteld. Thans wordt medegedeeld, dat van 24 Maart tot en met 17 April 1943 bon „Reserve 3-14van de bon kaart voor voedingsmiddelen, met zwarten opdruk, recht geeft op het koopen van 350 gram sinaasappelen in Het landgebied. In het stadgebied zijn deze bonnen dus niet geldig. De bonnen mogen niet tevoren bij den handelaar worden ingeleverd, doch deze is verplicht onmiddellijk b;j aanbieding van de bonnen de si naasappelen af te leveren. DISTRIBUTIE VAN INSULINE. Ten einde een vlugge behandeling van de aan het Rijksbureau voor Ge nees- en Verbandmiddelen gerichte brieven inzake de Insulinebonnen mogelijk te maken, dienen de patiën ten in hun correspondentie op dui delijke wijze te vermelden de stam- nummers van den patiënt, den apo theker of apotheekhoudenden arts, voor gehuwde vrouwelijke patiënten haar meisjesnaam, alsmede nauw keurig het tegenwoordige adres van den patiënt. HL ALVORENS te zaaien, stelle men zich op de hoogte hóe tabak geteeld wordt. Dat voor komt een misproduct, zooals maar al te veel amateurs door onkunde verkregen, èn teleur stelling. Leest daarom eerst wat ir. Slits, de selecteur en tabak- deskundige, over de tabaksteelt zegt in de handleiding: Mede- deelingen van den Rijkstuin- bouwvoorlichtingsdienst, nr. 28, voor slechts luttele centen ver krijgbaar bij de Landsdrukkerij in Den Haag. Na dit boekske gelezen te hebben, weet men althans iets van het hoé en waarom en heeft men een goede kans een werke lijk tabaksblad te oogsten, dat na bewerking door een vakman wel te verstaan! zeer behoorlijke rookwaar oplevert, al naar gewenscht wordt voor pijp, sigaar of sigaret. De grond, welke dit jaar be stemd wordt voor de tabaksteelt, mag niet voor niets aan den pro ductieslag onttrokken worden. Daar moet iets goeds van ko men, anders heeft die teelt geen zin. v. Uw kleine stukje grond zou misschien zoo erg niet zijn, maar er zijn duizenden amateurs in den lande en dan komt er sprake van „heele akkers." Rekent maar teens dat er in het afgeloopen jaar alleen in het bekende tabaks centrum D r u t e n reeds ca. 5000 amateurs ingeschreven ston den, dat er nog tal van andere goede en mindere goede centra zijn èn dat duizenden amateurs het tabaksblad meenen te kun nen verwerken met als gevolg een ongenietbaar product. Het Ned. Arbeidsfront heeft zich tot het Departement van Sociale Zaken gewend, ten einde een verbe tering te verkrijgen in de uitkeering van kraamgeld, dat, zooals bekend, 55 bedraagt. Verschillende groe pen verzekerden konden om reden dat zij in het buitenland hadden ge werkt, langer dan zes weken onge valsrente hadden genoten, of, zooals b.v. ambtenaren bij verandering van betrekking, geen aanspraak maken op dit kraamgeld. Het laat zich aan zien, dat een regeling met terugwer kende kracht tot 1 Nov. 1942 is te verwachten, waardoor bovengenoem de groepen eveneens voor de uitkee ring van kraamgeld in aanmerking kunnen komen. In alle commentaren der Zwitser- sche pers wordt levendige kritiek ge oefend op Churchill's Europeesche ilannen. De bladen zijn er van over tuigd, dat het artikel, op 10 Maart in de Times verschenen, moet worden beschouwd als een commentaar van toonaangevende zijde op Churchill's verklaringen betreffende de organi satie van Europa. Het St, Galler Tageblatt spreekt de overtuiging uit dat de geallieerden Oost-Europa aan den Sovjetinvloed willen uitleveren, maar als tegen prestatie verwachten dat Moskou zal afzien van agitatie buiten deze in vloedssfeer. Het is echter nog lang niet gezegd, dat Moskou zich daartoe bereid zal verklaren. Voor de kleine landen in Oost-Europa zou het een schrale troost zijn, dat ze zich kun nen aaneensluiten tot federaties of statengroepen. Het Britsche'plan, zoo schrijft de Suisse, verlangt van de kleine sta ten, dat zij terugkeeren tot het be ginsel van de collectieve veiligheid en de militaire sancties. Het blad be twijfelt het, of dit plan zelfs bij de vereenigde naties instemming zal vinden. De keuringen voor de Nederlandsche landwacht zijn als volgt vastgesteld; 28-3-1943 913 uur en van 14 uur af. Den Haag, café Den Hout, Bezuiden- houtscheweg; 29-3-1943 913 uur en van 14 uur af: Amsterdam, School Iepenweg 13; 30-3-1943 9—13 uur en van 14 uur af; Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk; 31-3-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Utrecht, Wehrmachtheim Mariaplaats; 1-4-1943 913 uur, en van 14 uur af: Amersfoort, Pol. Durcqgangslager, Leusderweg; 2-4-1943 913 uur en van 14 uur af: Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 3-4-1943 913 uur en van 14 uur af: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. In de Nederlandsche landwacht kan worden opgenomen ieder Nederlander van onbesproken gedrag tusschen 17 en 50 jaar, die naar beste weten en kunnen bereid is zijn vaderland als soldaat te dienen binnen 's lands grenzen. De Nederlandsche landmacht is een territoriale landsverdedigingsorganisatie, die bestemd is tot afweer van buiten landsche en binnenlandsche vijandeh. Zij wordt in het raam van de Waffeh- S.S. opgesteld en door deze aangevoerd. De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitler als Germaansch Führer als hoogsten militair aanvoerder. De dienstplicht bedraagt drie maan den. Zij, die de drie maanden dienst plicht achter den rug hebben, kunnen zich voor langeren duur verplichten, waarna voor hen de mogelijkheid be staat in de actieve politie te worden op genomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben, bestaat de mogelijkheid na scho ling en naar bekwaamheid in hun vroe- geren rang te worden hersteld. Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men met verlof, om alleen opge roepen te worden voor herhalingsoefe ningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen ge huwden en kostwinners voldoende ver goeding voor familieonderhoud. Nederlanders, strijdt als één man mede tegen het communisme en kapita lisme in de Nederlandsche U.ndwaqht. NEDERLANDSCHE KERK DIENST TE BERLIJN. Sinds eenige weken wordt eiken Zondagmiddag om 5 uur in de „Neue Kirche" te Berlijn een Nederland sche godsdienstoefening gehouden, op initiatief van de sinds 1934 be staande sticht in f „De Nederlandsche kerk te Berlijn". Men is bezig met de samenstelling van een Neder- landsch koor en bereidt kerkconcer- ten voor. Storm op N.Duitsche valscherm jagers nemen een Industrieplaats. In den hulpcommandobunker wordt koortsachtig gewerkt PK Sliekeri-H H-St-P m mogen niet geweigerd worden. Het feit, dat bankbiljetten van 1000 en 500 ongeldig zijn verklaard uit sluitend een maatregel tegen knoeiers en profiteurs heeft hier en daar een zekere angst voor het accepteeren van bankbiljetten van 100 gewekt. Van officieele zijde is thans medegedeeld, dat deze biljetten als betalingsmiddel volkomen geldig zijn, zooda t ze door niemand geweigerd mogen worden. Ook aan alle rijkskantoren moeten deze bankbiljetten ter betaling aan genomen worden. Ter waarschuwing diene dat tegen geldknoeiers drastisch wordt opgetre den. Zoo worden opkoopers van de bil jetten van 1000 en 500 gulden in een concentratiekamp opgesloten. De drievoudige moord te Schiedam. De rechtbank te R'dam heeft gis termorgen de behandeling voortge zet van de zaken tegen den 29-jari gen groentenhandelaar P. Hartland te Rotterdam en de 25-jarige dienst bode Magdalena Ligthart te Schie dam, verdacht van mededaderschap bij den moord met berooving op drie Joodsche vrouwen. De 25-jarige dienstbode ontkende op eenige wijze bij den moord be trokken te zijn geweest. De officier eischte 10 maanden gevangenisstraf. Deze week van 18.58-06.36. Maan op: onder 8.58. 29 Maart Laatste kwartier Amerikaansche viermotorige bom menwerpers hebben talrijke bommen geworpen in de zóne van Bizerta. De schade is aanzienlijk en de slacht offers worden geteld. Luchtaanval len op Messina en Catania hebben eenige burgerlijke gebouwen bescha digd en 11 dooden en 13 gewonden onder de bevolking doen vallen. Twee meermotorige vliegtuigen zijn neergeschoten. CORN. JONKERS KOORKLASSEN. De uitvoering van deze .koorklas sen woont men altijd met genoegen bij, niet alleen om den uitstekend verzorgden kinderzang, maar ook om de prettige sfeer en het bijzon dere contact tusschen de jeugdige uitvoerenden, waaronder heel kleine, en het publiek in de zaal. De eerste en tweede klasse vormen samen een heel koor. Zij zongen onder leiding van den heer Jonker een vijftal mooie liedjes van C. Rennes, Spoel en Brienne. De derde klasse, geleid door den heer Nico Akkerman, zong tweestemmig twee Fransche liedjes van Dalcroze en twee Hollandsche van v. Tetterode. Zij verwierven een verdiend applaus. De heer Jon ker begeleidde aan den vleugel. En zoo wisselden voor en na de pauze de diverse klassen elkaar af met lie deren, zang-spelletjes en een liedje met gebaren, die doojr de bezoekers zeer gewaardeerd werden, wat wel uit den luiden bijval bleek. Het de- claoneeren van de tekst der liederen viel hijzofider op. Het was voor de leiders weder een succesvolle avond en verdiend. G. C. van Gulik. NED. ARBEIDSFRONT. Donderdag 25 Maart j.l. werd een vergadering gehouden in het ge bouw van het N.A.F., Koningsweg 2. alhier van de ambtenaren onderge bracht in de hoofdafdeeling „Open bare Lichamen" van het Nederland sche Arbeidsfront. Er was hiervoor groote belangstelling. Het woord werd daar gevoerd door den leider van de Hoofdafdee ling .Openbare Lichamen" (lande lijke leiding) den heer H. M. Roos te dén Haag. Na een duidelijke uiteenzetting omtrent doel en werkwijze van het Nederlandsche Arbeidsfront en de plaats, die de ambtenaren daar in nemen, werd overgegaan tot het vor men van een plaatselijken dienst „Openbare Lichamen" van het N.A.F. Als leider werd hiervoor aange wezen de heer G. J. de Groot; medewerker secretariaat de heer D. Slinger; medewerker geldzaken de heer G. H. Zoll; medewerker voor Bergen de heer F. W. Gronert; medewerker voor Heiloo de heeer J. Kamp; vertegenwoordiger voor de Schermer en omstreken de heer B. Pascha. Als medewerker voor ver-' schillende catagorieën ambtenaren plaatselijke diensten en bedrijven gaven zich verschillenden op. Het wekelijksche spreekuur van den Plaatselijk Leider „Openbare Lichamen" van het N.A.F. G. J. de Groot is bepaald op Donderdag van 20 tot 21 uur in het gebouw Ko ningsweg 2, alhier. ALKMAAR SPAART WEER Uit het jaarverslag van de Nuts- spaarbank over 1942 blijkt,, dat de bevolking van Alkmaar en omge ving weer vertrouwen in de spaar banken stelt. Dit verschijnsel valt trouwens over het geheele land te consiateeren, waar in tegenstelling met 1940 en 1941, een 50 millioen bij de Rijkspostspaarbank en andere spaarbanken meer werd ingelegd dan terugbetaald. Bij de Nutsspaarbank was dit in 1940 een half millioen, tegen slechts f 5000 in 1941, doch in 1942 kwam het keerpunt en legden de spaar ders ruim f 600.000.— meer in dan zij terug haalden, waardoor het spaarderskapitaal was gestegen tot f 4.184.000.Hiervan werd door 11796 Alkmaarsche spaarders f 2.881.457.69 ingelegd en door 3570 spaarders uit de buitengemeenten f 1.302.841.69. Van dit laatste bedrag behoort f 374.467.02 aan spaarders uit Heiloo en f 244.617.11 aan spaar ders uit Bergen. In 1942 werd f 2.188.776.04 ingelegd en f 1.580. 196.87 terugbetaald. Het aantal in omloop zijnde spaar bankboekjes bedraagt 14458. De be drijfssoort f 26.522.01 werd naar de reserve overgebracht, alsmede f 92.901.88 voordeelig koersverschil van het effectenbezit, waardoor de reserve steeg tot 602.085,67, zijnde 14.39 van het aan inleggers ver schuldigde kapitaal. De positie van de Nutsspaarbank is dus financieel wel zeer stevig gegrondvest. Aan ouders van jonggeborene^ werden in 1942 153 gratisboekjes met 1 uitgereikt. 13778 van die boekjes zijn thans reeds in omloop met een verschuldigd bedrag van 103.517,16. In omloop zijn voorts 2989 spaarbusjes, waarvan er in 1942 2426 werden geledigd met een gespaard bedrag van 22.693. 2177 kinderen zijn als school- spaarders ingeschreven, die in 1942 7957,82 spaarden en gezamenlijk een tegoed van 17.826,66 bij den bank hebben. Uit het zeer belangrijke verslag blijkt wel, dat de stevig gegrond veste Nutsspaarbank een belangrijke plaats inneemt. „JEUGD DRAAGT VOOR". In de afd. streekvoordrachten van de serie „Jeugd draagt voor" is N.- Holland vertegenwoordigd door de jongste deelneemster. Dat is Freddy Groot, leerlinge van de Ulo-school alhier, die Zaterdagmiddag in de uitzending Hilversum II van 16.15- 16.45 met werk van den Westfrie- schen schrijver Fred. Groot voor de microfoon komt. EENPANSMAALTIJD. Op verzoek herinneren wij aan de eenpansmaaltijd welke gehouden wordt op Zondag 28 Maart te half twee in „Het" Wapen van Heems kerk". Dat is de laatste eenpansmaal tijd in dit seizoen. Een beperkt aan tal gratis kaarten kan worden afge haald aan het kantoor Winterhulp in de Langestraat., NED. MIDDENSTANDSBANK 1758 Het winstsaldo over 1942 bedraagt f 462.579.06 en behoeft slechts te worden verminderd met de dotatie aan het Pensioenfonds ad. f 400.000, Voorgesteld wordt f 6.250,te be stemmen voor -uitkeering van 5% aan preferente aandeelhouders, waarna f 56.329.06 gereserveerd blijft voor het betalen van belastin gen.. VROEG VOORJAAR Als een bewijs van het vroege Voorjaar kan gelden, dat heden door den tunder H. Doorn van den Om val, de eerste spinazie van den kou den grond aan de Alkmaarsche Ex portveiling werd aangevoerd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1