1mma West en Zuid wonnen overtuigend. DORF I Alkmaar" DAGBLAD VOOR t I00RH TrIa Doorbraakpoging in Tunis afgeslagen. Welke bedrijven moeten sluiten. De Otto's een eeuw in de schuiten. LLKMAAR. ON. ïiians iLE nd^ tinale. N YPEN OORT. alkade 38, »uur is er er pauze. izwumi Ssefsk stormenderhand genomen. Britsche terreuraanval op Berlijn. BRITSCHE BOMMEN OP NEDERLAND. Een laatste groet. Nadere toelichting op de beschikking. Keuringen Nederl. Landwacht Noord-Holland had in Alkmaar geluk. Mussert bezoekt Jeugdstormkaderscholen. Tweede Technische Dag uitstekend geslaagd Noord-Holland - 't Gooi 2-1. Historisch ambacht van vader op zoon. VOETBALUITSLAGEN. naak ik mijn n Electrische vap Stations naar larodist. ii. rausïci. ooi, piano, n. lat U te latsbespr. L na 12 u.) Engelsch) versatie fcch diploma el. 2497. Iiws. jon 4407 r auto door erland. KLINGEN— (irverbinding N. Boot- en INSTREEK. 15. Tel. 3723 ANTIE. r 1943 f 1000.— 3060, f 100.— 1533, 1208 1221 1626 1669 1835 1930 2130 2139 2322 2337 2703 2716 3001 3022 3241 3256 35*5 3707 3966 4014k 4190 4281 4556 4560 4911 4913 5179 5247 5644 5660 5848 5372 1132 6159 6168 433 6459 6461 736 6794 6800 028 7037 7057 206 567 738 104 110 230 639 963 157 526 901 159 601 846 272 7276 479 7480 7288 7481 7667 7760 7938 7940 8123 8129 8390 8393 8611 8637 9116 9134 9438 9453 9622 9632 104 10170'10191 458 10471 10490 339 10991 11023 360 11377 11386 502 11662.11663 399 11938 11972 217 12226 12249 347 12598 12634 175 12934 12941 182 13246 13252 515 13670 13672 376 14006 14055 i 14311 14369 ?65 14882 1493S 15276 15311 15714 15764 12 16059 1607? :35 16384 16396 136 16641 16643 135 17093 17113 125 17458 17459 14 17721 17733 98 18040 18051 88 18300 18304 12 18522 18523 43 18874 1891» 63 19121 1913S- 94 19400 1941» 58 19866 1987? 35 20359 2037» 14 20589 20594 82 20934 20943 41 21159 2123Ï 19 21523 2156* Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 29 MAABT 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 73. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per raJVl.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Bommen op Berlijn. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 28 Maart. - Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Aan het Oostelijke front verliep de dag over het algemeen kalm. Slechts in enkele sectoren ont stonden plaatselijke gevechten. Ten N.W. van Koersk hebben pantser grenadiers na dagenlange zware bn' engevechten de stad Ssefks stormenderhand Ingenomen. In de wateren van het visscherseiland hetben snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen bomtreffers geplaatst op een groot vijandelijk vrachtschip. In Tunis. Aan het Tunesische front gaat de afweerslag voort. Ondanks groote superioriteit vermocht de vijand ook gisteren geen doorslag gevende successen te behalen. Duit sche en Italiaansche troepen sloe gen alle doorbraakpogingen af en v dreven in tegenaanvallen de voor uitgedrongen vijandelijke pantser- voorhoeden terug. Bij een aanval van Duitsche ge vechtsvliegtuigen op een konvooi in de wateren voor de Algerijnsche kust werden vier vijandelijke koopvaarders getroffen. Luchtaanval o„ Berlijn. In den afgeloopen nacht vlogen Britsche bommenwerpers het gebied Poging grootendeels mislukt. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 27 op 28 Maart een nieuwen terreuraanval op Berlijn ge daan. Voor hun vlucht naar Noord- Duitschland kozen zij de uren zonder maanlicht uit. Blijkbaar hoopten zij, in de duisternis van den nacht vooral de nachtjagers te kunnen ontgaan. Voordat evenwel nog de eerste bom men te Berlijn neervielen, waren er reeds berichten binnengekomen over het neerschieten van vijf vijandelijke vliegtuigen. Ieder kwartier werden er voortdurend nieuwe overwinningen in de lucht hekend, of werden berichten ontvangen, dat opnieuw Britsche bom menwerpers door het luchtdoel-geschut waren neergehaald. De vijandelijke vliegtuigen van de eerste golf, die van het Westen en Zuiden uit den muur van het afweer- vuur trachtten te passeeren, drongen ten deele In het geheel niet tot Ber lijn door. Zij waren genoodzaakt hun bommen lukraak te laten vallen en daarop ijlings terug te keeren. De tweede golf Britsche bommenwerpers werd volledig verstrooid en naar het Westen verdreven. Ziekenhuizen en cultuurmonu- menten getroffen. Slechts een fractie van de naar Ber lijn opgetrokken Britsche machines kon het stadsgebied bereiken. Brisant- en brandbommen veroorzaakten, voor al in woonwijken schade aan gebou wen. In samenwerking met de terstond optredende brandweer greep de bevol king energiek in, zoodat verhinderd kon worden, dat het om zich heen grijpende vuur grootere schade kon aanrichten. Onder de getroffen ge bouwen bevinden zich weer zieken huizen en cultuurmonumenten. Hoewel op het oogenblik nog geen volledig beeld over dezen aanval ge geven kan worden, staat echter reeds zonder twijfel vast, dat de poging van de Britten, een nieuwen zwaren ter reuraanval op de hoofdstad van het Duitsche rijk uit te voeren, grooten deels mislukt is. Naar de Londensche zender meldde, ïw,ee van de neSen neergescho- toestellen lid van de Cana- deesche Halitax-formatie. van het Duitsche rijk binnen en dron gen door tot de hoofdstad. Zij wierpen brisant- en brandbommen op eenige plaatsen in Noordwest-Duitschland en op het gebied van Groot-Berlijn. Er ontstond overwegend brandschade in woonwijken en verwoestingen aan openbare gebouwen en cultuurmonu menten. De bevolking leed verliezen. Acht der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Aan de Noor- sche kust schoten patrouillevaartuigen nog een ander Britsch gevechtsvlieg tuig neer. GROOT VIJANDELIJK VOOI AANGEVALLEN. Aan het Italiaansche legerbericht van Zondag ontleenen wij het volgende.' Ter hoogte van de Tunesische kust vielen Italiaansche vliegtuigen gister ochtend een groot vijandelijk convooi aan. Ondanks 't hevige afweervuur wer den drie schepen, een van 15.000. een van 10.000 en een van 7.000 brt. tot zin ken gebracht. Een ander schip raakte in brand. CON- ge- Zaterdagnacht zijn door Britsche vlie gers op verscheidene kleinere plaatsen ui het land lukraak brisant- en brand bommen geworpen. Verscheidene woon huizen en boerenhofsteden werden ver nield of zwaar beschadigd. Bovendien verloor de Nederlandsche burgerbevol- king, volgens de tot nu toe beschikbare berichten, zestien dooden, terwijl er tal rijke licht- en zwaargewonden zijn LAVALS P0SÏTIE VERSTERKT. ®eylijnn ^«schouwt men de reorga- 1 nisatie van de Fransche regeering als f een vereenvoudiging van het geheele be stuursapparaat, die een concentratie der krachtsinspanning „p de belangrijkste taken en een versterking der positie van Laval beteekent. RACHMANINOF OVERLEDEN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is de Russische componist en pia nist Sergej Wasljewitsj Rachmaninof in den leeftijd van bijna 70 jaar in zijn wo ning in Californië overleden. VOEDINGSKAARTEN VOOR KINDEREN. Bij de eerstvolgende uitreiking van nieuwe distributiebescheiden, voor kin deren beneden den leeftijd van vier jaar zullen, naast de bestaande bonkaarten voor voedingsmiddelen, kaarten voor kindervoeding worden uitgereikt. Met deze kaarten doet de definitieve rege ling voor de verstrekking van kinder- voedsel haar intree. De regeling brengt geen prineipieeie veranderingen in de distributie. De bedoeling blijft specifiek kindervoedsel voor de zuigelingen en kleuters te reserveeren, doch thans met behulp van de nieuwe kaart voor kin dervoeding. T.z.t. kan men een bekendmaking ver wachten omtrent de wijze, waarop kin dervoeding verkrijgbaar zal zijn. Deze definitieve regeling beoogt geen verboo ging der rantsoenen, doch uitsluitend een betere toebedeeling aan hen, die het meeste recht op de betreffende artikelen hebben, t-w. de kinderen, vnl. in het eerste en tweede levensjaar. De gezondheidstoestand van den Paus is zoo belangrijk verbeterd, dat hij Za terdag het bed kon verlaten en den och tend al werkende kon doorbrengen. In den middag ontving de Paus den kardi naal-staatssecretaris Maglione. —Naar het Witte Huis bekend maakt, heeft President Roosevelt den zesden April bepaald als „Dag van het leger". VERDVISIER GOED. Deze week van 20.15-7.00. Maan op: 3.41, onder 12.18 29 Maart Laatste Kwartier V (Stapf Pax m) Een moment van rust en stilte komt er in onze gedachten bij het vernemen van het heengaan van den Duitschen Rjjkssport- leider von Tschammer und Os- ten. Een rust, die onbewust ons deel wordt, een stilte, die ons den omvang van'dit bericht ver kondigt en ons de gelegenheid biedt tot nadenken te komen. In dit gejaagde en enerveeren- de leven, waarin toch zulke be langrijke gebeurtenissen aan ons voorbij kunnen gaan, zonder dat wij er nog bijzondere aandacht aan schenken, omdat wij aan een snellen en een schokkenden ontwikkelingsgang gewend ge raakt zijn en het geheel zelfs niet meer weten te realiseeren, is het toch, dat wü bij het vernemen van deze tijding plotseling tot de nuchtere werkelijkheid worden teruggeroepen. Dit bericht stelt ons plotseling dat voor oogen, wat door dezen grooten sportleider en sportge- zant op waarlijk overtuigende, nobele en charmante wijze voor zijn volk en voor de geheele sportwereld in een zoo korten tijd tot stand is gebracht. Hij is de uitdrager, hij is de ziel ge weest van de gezonde gedachte de sport dienstbaar te maken aan de lichaamscultuur en daardoor in dienst te stellen van het volk. Ik weet van nabij met welk een groote liefde en toewijding hij deze taak, die hij tot een ver heven taak wist te scheppen, vervulde. Zijn lichamelijke zwak te van den laatsten tijd kon de energie niet remmen om zijn ge dachten in daden om te zetten. Zijn strijdersnatuur gunde hem geen rust en hij ging dan ook in volle wapenrusting van ons heen. Met gebogen hoofd breng ik hem namens de Nederlandsche sportkameraden een laatsten groet. De Rijksgevolmachtigde voor de sport, H. van Groningen a Stüling. De boekenactie voor de Ne derlandsche arbeiders loopt ten einde. Wanneer u tot dusverre achterbleef, kunt gü nu nog dit verzuim herstellen en uw ge- meenschapsplicht vervullen. De Jeugdstorm wil nog gaarne even bij u aanloopen om ook het Zwaarste pakket dankbaar in ontvangst te nemen. Nader toelichting op de beschikking. Over de sluiting van bedrijven be staat nog verschil in opvatting, zoodat hieronder een nadere toelichting volgt: Met uitzondering van luxe-restau rants, bars, nachtloLalen, die wel een bevel tot sluiting ontvangen, dient de sluiting van het bedrijf te geschieden door den eigenaar zelf. Ieder voor zich heeft allereerst uit te maken, of zijn bedrijf valt onder een der groepen, genoemd in art. 2 of onder ae beualingen van art. 3 van de beschik king. Het is dus niet zoo, dat men kan afwachten of men een bevel tot sluiting krijgt. Hij, die naar zijn meening onder de sluiting valt, moet reeds aanstonds datgene doen, wat de verordenig t.o.v. de sluiting voorschrijft, n.l. Ie. het staken van den verkoop aan het publiek, 2e. het indienen van een lijst van de op bet tijdstip van de sluiting in zijn bezit z^nde goederen bij het bevoegde Rijksbureau. Voor waren, welke slechts tegen vergunning of distributiebonnen mo gen worden afgegeven, dient een der gelijke ljjst bij het plaatselijk dis tributiebureau te worden ingeleverd, vergezeld van dz bij de sluiting uinwenge vergunningen en distri- Tn K en met specificatie. algemeen mag de eigenaar niet Mksw" Z13,n goederen beschikken. Het kar- hierop echter uitzonde nen hit Ambachtsbedrijven kun- kfnetreden is' waarmede bij het in-wer- beschikking reeds was begonnen, nog binnen een maand af maken en afleveren. De vernHchtina tot sluiting wordt hierdoor echter nie" af getast. Men bedenke wel, dat hit ori- ®,e keuringen voor de Nederlandsche landwacht zijn ais volgt vastgesteld: j 9—13 uur en van 14 uur a£: «otterdcim, Deutsches Haus, Westzeedijk; l 9—43 uur en van 14 uur af: 11 ,n Wehrmachtheim Mariaplaats; 1-4-1943 913 uur, en van 14 uur af: Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 2-4-1943 9—13 uur en van 14 uur af: Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 3-4-1943 9—13 uur en ™n.14 uur af: Den Haag, Café Den «out, Bezuidenhoutscheweg. 'n de Nederlandsche landwacht kan m opgenomen ieder Nederlander van onbesproken gedrag tusschen 17 en her^M1'- die..naar beste weten en kunnen di 'd zÜu vaderland als soldaat te He\ï"ïnen 's 'ands grenzen/ territcJ1 ef'andscbe landwacht is een die K..ia*a lajidsverdedigingsorganisatie, landscvl6 tot afweer van buiten- Zij woi-ri? .blanen'andsche vijanden. ordt ln bet raam van de Waffen- S.S. opgesteld en door deze aangevoerd De Nederlandsche landwacht is een sol- datenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S. om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitler als Germaansch Führer als hoogsten militair aanvoerder. De dienstplicht bedraagt drie maan den. Zij, die de drie maanden dienst plicht achter den rug hebben, kunnen zich voor langeren duur verplichten, waarna voor hen de mogelijkheid be staat in de actieve politie te worden op genomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend heb ben, bestaat de mogelijkheid na scho ling en naar bekwaamheid in hun vroe- geren rang te worden hersteld. Na drie maanden opleiding als soldaat gaat men met verlof, om alleen opge roepen te word-n voor herhalingsoefe ningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen ge huwden en kostwinners voldoende ver goeding voor familieonderhoud. Nederlanders, strijdt als één man mede tege. het communisme en kapita lisme in de Nederlandsche 1, ndwacht. duiken van "deze beschikking door reor ganisatie van het bedrijf verboden is. Reparatiebedrijf en winkel. In artikel 2 zijn nog enkele, de sluiting beperkende, bepalingen opgenomen. Zoo is de verplichting tot sluiting niet van toepassing op een aantal bedrijven, in de beschikking aangegeven, voorzoover deze zich in noemenswaardigen omvang bezig houden met reparaties en ook niet op bepaalde ambachtsbedrijven, voorzoo ver deze in noemenswaardigen omvang andere bedrijfssoorten uitoefenen. Een en ander dient aldus te worden uitgelegd, dat in het algemeen deze za ken haar reparatiebedrijf niet behoeven te sluiten, doch wel den winkel voor verkoop en zulks op duidelijk zichtbare wijze. Gemengd winkel- en ambachts- bedrjjf. Betreft het in werkelijkheid een ge- me 'gd winkel- of ambachtsbedrijf (dus niet een in één artikel gespecialiseerde zaak) en behooren daarbij de samenstel lende deelen niet alle tot de „verbo den" sporten, dan kan het bedrijf in zijn geheel geopend blijven. De omvang van het „vrije" gedeelte dient echter noe menswaard te zijn in verhouding tot den totalen voorraad of omzet. Ook verder moet het gemengde karakter bonafide zijn. Men kan zich dus niet beroepen op het verkoopen, vervaardigen, of her stellen van bepaalde zaken, waarmede men eerst kort geleden is begonnen en evenmin op het voeren, vervaardigen of herstellen van artikelen, welke in wezen niet afwijken van den aard van het fei telijke bedrijf. Wordt uitsluitejid in een bijzondere atdeeling van een bedrijf een der soor ten van bedrijf uitgeoefend, voor welke het sluitingsvoorschrift geldt, dan zijn de betreffende voorschriften slechts van toepassing op deze afdeeling. De politie houdt toezicht. De politiegezagdragers houden toe zicht op de uitvoering der bovengenoem de bepalingen. Bij deze controle kan blijken, dat men zonder noodzaak zijn bedrijf heeft gesloten ofwel is de con- troleerende instantie van meening, dat men nalatig is geweest. In dit geval deelt de Commissaris der Provincie (in plaatsen boven 100.000 inwoners doet de burgemeester zulks) den houder daar van schriftelijk mede, dat het bedrijf ge sloten moet worden. Alvorens echter hiertoe over te 'gaan, hoort de Commis saris den betreffenden burgemeester. Bovendien kan hij het advies inwinnen van de Kamer van Koophandel en even tueel van de plaatselijke afdeeling van de terzake bevoegde organisatie van het bedrijfsleven. INDIENING VAN BEZWAARSCHRIFT. Indien de beslissing van den Com missaris niet in overeenstemming met de Kamer van Koophandel of de organisatie van het bedrijfsleven is tot stand gekomen, waarvan het bevelschrift tot sluiting zal bljjk ge ven, kan de betrokkene binnen drie dagen by den Commissaris, resp. den BESCHIKKING van den Commissarisgeneraal voor de veiligheid inzake het sluitingsuur en het verbod om zich in de open lucht op te houden. Op grond van de Art. 44, 48 en 52 der Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 1/43 beschik ik met ingang van 29 Maart 1943: 1) Voor bet bezette Nederland sche gebied wordt het sluitingsuur van openbare lokalen op 22 nur en het tijdstip waarna men zich niet meer in de open luoht mag ophou den op 23 nur gesteld. Het einde van bet verbod om zich in de open lucht op te houden blijft onveranderd op 4 uur gestéld. 2) Voor de steden Amsterdam, den Haag en Haarlem is echter tot nader orde het sluitingsuur 21 uur en het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag be vinden 22 uur. 3) Daarmede in strijd zijnde bepa lingen treden buiten werking. Afzon derlijke toestemmingen voor een ver schuiving van het sluitingsuur tot na 22 uur worden zonder uitzondering op geheven. „Sonderausweise," die door den gevolmachtigde van den Rijks commissaris politieofficieren voor den tijd van 0—4 uur zijn uitgegeven, gelden ook voor den verlengden ver bodstij d. 4) Overtredingen worden op grond van Art.'52 van de in den aanvang ge noemde verordening gestraft. (w.g.) RAUTER. ..Bedenkt, dat jullie je eigen per soon geheel moet wegcijferen, en dat slechts het belang van je volk richt snoer moet zijn voor al je handelingen", zoo sprak de Leider Vrijdag den nieu wen mannelijken beroepskaderleden van den Nationalen Jeugdstorm toe, die in de scholen te Ommen en Blaricum een driemaandelijksche opleiding heb ben genoten. Nadat de Leider bij zijn aankomst op de kaderschool van de stormers in Ommen begroet was door den staf leider van den Jeugdstorm, opperban- heer Quispel, en door den comman- c. ..at van dc school. Hopman Gansen- kolk, bezichtigde hij de gebouwen. Hierna werd een voordrachtenreeks uitgevoerd, die betrekking had op de geschiedenis van Noord- en Zuid- Nederland en Zuid-Afrika. Ten slotte werden de gevallenen aan het Oost front herdacht en klonk plechtig het Oostlandlied. Des middags bezocht de Leider het meisjeskaderheem „De Meent", gelegen op de Huizer Hoogte bij Blaricum. APPEL VAN FUNCTIONARISSEN UIT NOORD-HOLLAND. Voor een tachtigtal Arbeidsfront- functionarissen uit de provincie Noord- Holland hield de provinciaal frontlei der. W. Fiersma, Zondagmiddag in het provinciaal bureau aan de Prins Hen drikkade te Amsterdam een rede, die beschouwd kan worden als een warm appèl aan allen, die in het gebied dezer provincie hun krachten aan den uitbouw van het Ned. Arbeidsfront geven. Hij sprak o.a. over den groei en de huidige ontwikkeling van deze or ganisatie in Noord-Holland. „DE EMIGRANTEN PLEGEN PLAGIAAT". 's-GRAVENHAGE. 29 Maart. - he denavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in zijn po litiek weekpraatje over het onder werp: „De emigranten plegen pla giaat". De tweede Technische Dag is uitstekend geslaagd en de N.V.B. krijgt in de komende weken weer heel wat rapporten te verwerken over de massa jonge spelers uit het geheele land. Jonge spelers! Hierin zit juist de groote waarde van den Techni- schen Dag. Het is immers niet dc bedoeling, dat werkelijk de sterk ste elftallen in het veld komen, maar dat diè spelers een kans krij gen, die iets beloven voor de toekomst. Natuurlijk mochten spelers als Smit, de Harder, Lenstra en an deren niet gepasseerd worden, maar het optreden van een Smit bijvoorbeeld moet meer dienen, om de jongeren te leiden, om hen op te kweeken. Zoo bezien, zijn de uitslagen eigen lijk bijzaak en het spel hoofdzaak. En zóo bezien krijgt de beteekenis van den Technischen Dag het juiste licht. Om als voorbeeld in ons ge west te blijven, Noord-Holland had zeker een sterker elftal kunnen samenstellen, maar geen jonger elf tal. Juist de jongeren kregen een kans en zij hebben die ten volle be nut. Bekijken we thans even de ver schillende wedstrijden, dan zien we allereerst den wedstrijd Noord—Zuid. Het Noorden was in geen enkel opzicht opgewassen tegen de Zuide lijke ploeg, die technisch superieur was en die ook een veel beter ploeg- verband vertoonde. De Noordelijke ploeg rammelde en bovendien speel den juist de beste spelers beneden hun vorm. De rust kwam reeds met een 41 voorsprong voor Zuid, dat in de tweede helft nog twee doelpunten maakte en dus met 61 won. Oost—West 2—5. Het Westelijk elftal, dat alle drie wedstrijden van de Technischen Da gen „uit" moet spelen, demonstreer den de krachj van het Westen door Oost met 52 te kloppen; cijfers, die niemand verwacht heeft. Wel nam het Oosten spoedig de leiding, doch de beter techniek van het Westen gaf spoedig den doorslag en nog voor de rust werd het 14! In de tweede helft was het spelpeil niet zoo fraai meer en toen het via 24 nog 2—5 was geworden, zette Oost alles op den aanval, zonder dat dit tot succes leidde. Aantrekkelijke wedstrijd op het Alcmaria-terrein. Tusschen de 3500 en 4000 man zijn getuige geweest van een vlotten, aantrekkelijke1! wedstrijd tusschen de twee vertegenwoordigende ploe gen van twee gewesten van Noord-. Holland en zij zullen zich als zij tenminste het karakter van derge lijke wedstrijden bewust zijn ge weest niet verveeld hebben, om dat de ontmoeting zeer levendig was en omdat vrijwel alle spelers begre pen, dat thans vooral de resultaten „Oude Jan van Koedijk" maakt 't zich gemakkelijker. Op 26 Maart 1843 dus dezer dagen een eeuw geleden kwam Jacob Otto van Broek op Lan- gendjjk naar Koedijk om op de scheepshelling op het Breed, langs het Kanaal, herstellings werken voor de in het Kanaal varende schepen uit te oefenen. Deze helling had een oude historie, want in den tijd van Jacoba van Beijeren liet een der graven er een kaperschip op bou wen, als boete voor een straf waarin ook de Nieuwe Niedor- pers waren betrokken, zoodat zij aan den bouw moesten medewer ken. In hetzelfde jaar, waarin Ja cob Otto de helling in gebruik nam, moest deze op last van den Waterstaat worden afgebroken en de scheepsbouwer was daar na uitsluitend op de herstelling der binnenvaartuigen aangewe zen. De 65 boeren, die him kaas naar de markt in Alkmaar ver voerden, gebruikten alleen pra men en melkschuitjes. Tuinders waren er nog niet in Koedijk. Zekere Jan Dekker was de eerste en pas in 1865 kwamen er meer. De verhoudinig tus schen boeren en tuinders is in verloop van tijd wel grondig ge wijzigd, want er zijn thans plan. 150 tuinders tegenover 8 boeren. De kaas ging vroeger per trek schuit naar Alkmaar, thans bren gen talrijke motorbootjes kool en aardappelen naar de veiling in Broek op Langendijk en de hou ten schuitjes zijn geleidelijk door ijzeren vervangen. Jan Otto, de zoon van Jacob, heeft zijn vaders ambacht in eere gehouden en heeft 77 van zijn 88 levensjaren aan het ver vaardigen en repareeren van de houten schuiten besteed, waar van 62 jaar als patroon in zijn bedrijf. Het is geen wonder, dat hij op zijn hoogen leeftijd een groot deel van zijn werk laat rusten. Hij heeft het hout vaar wel gezegd, maar de ijzeren schuiten blijft hij nog verzorgen. Wie zelf repareeren wil, kan thans tegen een kleine vergoe ding van zijn helling gebruik maken. Het was op 26 Maart dus honderd jaar nadat zijn vader zich te Koedijk vestigde een zeer emotievolle dag voor den ouden, markanten Koedijker. Een eeuw ging heen, waarin de vader begon en de zoon eindigde. De geheele familie zelfs alle kleinkinderen kwamen Opa bezoeken. Hij zelf vond het geen tijd om feest te vieren, maar ook zonder uiterlijk feestbetoon heeft hij de beteekenis van dezen dag gevoeld en dankbaar terugge dacht aan de dagen van het ver leden in het „Skon Koedaik", dat hem lief is geworden. moesten komen door de techniek en door goed combineeren. En niet door fel, forsch spel! Een levendige wedstrijd dus, die m een vrij hoog tempo gespeeld, werd en waarvan de uitslag tot het laatste oogenhlik onzeker bleef. Want wel had Noord-Holland eerst de leiding met 2—0, maar toen t Gooi er 21 van maakte, was al les nog mogelijk. Het bleef 21, omdat de Gooisehe voorhoede te veel combineerde en te onzuiver schoot. Misschien ook om dat Maassen c.s. er in de tweede helft een goeden kijk op hadden en vrij we] met te passeeren waren. Er was verschil tusschen de twee ploegen. Technisch vonden we de Gooisehe ploeg met haar snellen rechtsbuiten. haar doortastenden midvoor en haar sterk aanvallenden spil, de beste, maar het spel werd te kort gehouden in alle linies. Zulks in tegenstelling met Noord- Holland, dat het juist zocht in verre passes naar de vleugels en resolute voorzetten van de buitenspelers. Wel lukte dat niet altijd, maar dat was bijzaak. Want door dat open spel in ;le volle breedte kwamen er gapingen in de Gooisehe verdediging, waar Mosterd weliswaar zijn doel op fraaie wijze verdedigde, maar niet kon voorkomen, dat hij twee keer werd gepasseerd. Het eerste half uur was voor 't Gooi, dat direct haar combinatie vond, maar gelukkig was de N.H. verdediging al gauw op toeren, zoo dat Klokkemeyer slechts enkele keeren moest ingrijpen en dit op de vertrouwenwekkendste wijze deed. Pas na een half uur gelukte het vooi- N.H., om zuiverder te combineeren en toen bleek één ding: Kok. de linksbinnen, speelde te peuterig en hield het leer te lang bij zich en Kin- negin, de links-midden, volgde zijn voorbeeld. Technisch waren deze twee niet kwaad, tactisch maakten zij al te veel fouten. Toen dan de combinatie gevonden was, ging het spel vrijwel gelijk op en bleken de N.H. aanvallen veel ge vaarlijker dan die van 't Gooi. Tot twee keer toe redde Mostti-a uitste kend na felle schuivers van Blok land, die aanvallend een krachtige spil was. Rust kwam met blanco stand. Na de hervatting zette N.H. een offensief in en vooral de harde, verre trappen van Schaaper, als mede zijn ver ingooien, brachten verwarring in de Gooisehe defensie en toen Schaaper eenmaal zijn mid voor Simons kon bereiken, gaf deze jeugdige speler (die op een uitste kenden wedstrijd kan terugzien) in eens door naar Schenk, die een kor te, snelle ren ondernam, en Mosterd passeerde (10). Precies 5 min ister volgde een snelle, combinatie- rijke aanval, die Kok besloot met een hoog schot, dat doel trof (20). 't Gooi zette toen alles op den aanval, doch vooral Schaaper en Maassen kregen er het oog in en waren schier niet te passeeren, ter wijl Blokland en Kuiper eveneens tal van aanvallen onderschepten, zoo dat Klokkemeyer niet zoo veel moeilijks te doen kreeg. Toch werd laatstgenoemde nog eenmaal gepas seerd door Brouwer, die een der vele aanvallen met een onhoudbaar schot besloot. Hoewel er nog een half uur te spelen was en in het veld 't Gooi de sterkste, kregen beide elftallen even veel kansen om te doelpunten, doch het bleef 2—1. In dze laatste periode viel het aardige spel van Wit op, die met Schenk een snelle en gevaar lijke rechtervleugel vormde. En in die periode knalde Schaaper nog eenmaal een bal van zeker wel 40 M. afstand op doel, doch richtte een d.M. te hoog; Mosterd, die juist red ding had gebracht, had geen tijd gehad om terug te loopen! Scheidrechter Mol leidde goed; hij floot rustig en gelukkig niet veei. Beide grensrechters begrepen, hun taak ook, zoodat in alle opzichte de wedstrijd slaagde. W.F.C.-ALKM. BOTS 1-5. In een voor de rust rommeligen. doch daarna zeer rustigen wed strijd, hebben de Boys de Wormer- veerders totaal overspeeld. Reeds voor de rust slaagden zij er in door Untied (driemaal) en door de Moor den stand op 0-4 te brengen. Ge steund door dezen voorsprong gingen de Alkmaarders met vertrouwen de tweede helft in, ondanks den vrij sterken tegenwind. Wel begonnen de WFC-ers meteen met een heftig offensief, doch verder dan een doel punt brachten zij het niet. De vrij zwakke WFC-doelman stelde door een blunder Untied in staat den stand op 1-5 te brengen en daarmee den wedstrijd te maken tot een .technische vertooning" door de Boys, waarbij ieder trachtte het vijandelijke doel te vinden, wat na tuurlijk niet lukte. De voorman der Germaansche SS in Nederland, Feldmeyer. heeft Zater dagmiddag in Den Haag zijn tweede voordracht gehouden over: „De les van het front". De concertzaal van Diligentia, waarin deze samenkomst plaats had, was tot in alle hoeken ge vuld. burgemeester een bezwaarschrift in dienen. Over dit bezwaarschrift wordt beslist door den secretaris-generaal van Handel Nijverheid en scheepvaart. Het bezwaar schrift heeft geen opschortende werking. De secretaris-generaal kan echter de uitvoering van de beslissing van den commissaris tot zijn eigen beslissing uit stellen. Het Indienen van een bezwaarschrift is dus volgens de beschikking mogelijk, indien de meeningen van den Commis saris, de Kamer 1 anKoophandel en van de ter zake bevoegde instantie van het bedrijfsleven niet overeenstemmen. 2e klasse B. Volend.-Vr.schaar 3e klasse A. DISTRICTS WEDSTRIJDEN. Noord-Zuid 1-6 Oost-West 2-5 Rotterd. elftal- Haarlemsch elftal 1-2 Heldersch elftal- DWS 1-6 DISTRICT L 2e klasse A. WFC-Alkm. Boys 1-5 KW-GVO 3e klasse C ZW-NEA 3e klasse D Purmerst.-SDW 4e klasse A. N. Niedorp-LSVV 4e klasse B VVW-Andijk 2-1 1-3 2-0 3-0 0-2 1-3 Res. 3e klasse A QSC 2-WFC 3 1-3 OSV 2-Assendelft 2 3-2 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D: Alkm. B. S-Oudorp 1 1-2 2C: LSVV 2-N.Nied. 2 1-8 4H: Dirkh. 2-N.Nied. 3 7-1 4J: Schagen 4-G,Zw. 2 0-5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1