DAGBLAD VOOR r tabak Een legionair over zijn Generaal. Berlijn bij luchtalarm. Bij Staraja-Roessa alle bolsjewistische doorbraakpogingen verijdeld. In memoriam Gen. Seyliardt. De nieuwe bonkaarten Twee uur langer luisteren. Inlevering bankbiljetten van 1000 en 500 gld. STAD EN OMGEVING. van eigen bodem. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 31 MAAKT 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 75. 2 pagina's. Hooïdredactear:A R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone* advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. „Wij herinneren ons nog de gloed van zijn woorden". Hij viel voor zijn Vaderland. Wij legionairen wachten altijd met bijzonder verlangen op nieuws uit het vaderland. Wij zijn er altijd nieuwsgie rig naar. of niet uit het een en ander blijkt, dat steeds meer onzer landge- nooten met ons mee gaan voelen en dat steeds meerderen onzen strijd als den hunnen gaan beschouwen. Een brief, *n krant, uit het vaderland - lezers, U kunt zich nauwelijks voorstellen, hoe blij wij daarmee zijn. U kunt zich denken, hoe teleurge steld wij ons daarentegen nu moeten voelen, nu wij moeten hooren, hoe onze generaal op een zoo lafhartige wijze vermoord werd. Het is een aan slag op ons legioen en daarom voelt ieder van ons persoonlijk de ontzag lijke gemeenheid van deze daad, die ons in den persoon van onzen gene raal wilde treffen. Onze generaal. Wanneer je in de loopgraven staat en je ziet den heelen dag, de heele week, ae heeie maana mets anaers. aan net stukje besneeuw de weuanö, dat je is toeoedeeiü, dan denk je eigenlijk maa. neei kleintjes, je aenkt aan net groepje waarin je bent. aan ae bunker waarin je woont. Als je aan de beurt bent om eten of munine te haien, aan zie je ook man nen van anaere groepen, ja van andere compagnieën en soms noor je ook, wat die oi die kameraaa van je neen mee gemaakt. Dan leef ,'e al in een beetje grooteren kring, maar eenijk gezegü, aacht je maar zeulen aan net bataljon oi aan net regiment of aan de nog grootere eenneaen en in je dagenjk- sche bestaan naü je ook zoo weinig met üen gene. aai te maken, dat hij ge woonlijk buiten den kring van je ge dachten bleef. Hij, die ons leidde. Maar nu i dat ineens anders. Ineens weten wij het alien: Hij die ons leidde en die een besnssenaen stoot gegeven heeft tot onze opricntmg, is niei meer. Wij hadden enkexe maien be ierkt, dat onze generaal met ons mee.eefde. Degenen onaer ons, cue bij het af scheid oi bij de beëediging in aen Haag aanwezig waren, herinneren zich nog goed zijn sympathieke eenvoudige ge stalte en den gloed van zijn woorden. Kameraden, die zich vroeger reeds met belangstelling op het gebied van de politiek bewogen hadden, vertelden van hun generaal, dat hij reeds voor den oorlog gestreden had tegen de francophile richting en tegen de vrij metselarij. Ue ouderdom een geruststelling. Misschien heeft het sommigen ver wonderd. aat onze generaai niet meer zoo jong was. Men zou misschien ver wachten, dat de leider van zoo'n .groep vooruitstrevende jonge menschen ook een jong en vooruitstrevend iemand zou moeten zijn. Maar voor ons legio nairen, die ons soms voelden als een groep losgebroken lanatici, als men schen, die alles overboord wilden wer pen, om het vaderland en Europa te redden, voor ons jonge menschen was het een zekere geruststelling en ais het ware een goedkeuring en aanmoediging voor onze houding, dat iemand, die hel verleden van onze politiek zoo door tn door kende, ondanks zijn gevorderden leeftijd aan onze zijde stond, ja ons zelfs voorging. Dat bemoedigde ons en gaf ons vertrouwen. Waaraan een legionair nooit gedacht heeft. Dat men onzen generaal in het va derland om het leven zou kunnen bren gen, daaraan heeft nooit iemand van ons gedacht. Wanneer iemand denkt, dat wij door dergelijke daden worden bang gemaakt, dan vergist- hij zich volkomen. Mogelijk, dat men van meening ver schilt en in ons vaderland is dat helaas wel zeer het geval, maar voor een tegenstander die openlijk partij kiest moet men respect hebben. Wanneer men echter iemand op een dergelijke laffe wijze aanvalt en van het leven berooft, dat kan wel door geen enke len mensch met edele gevoelens wor den goedgekeurd. Het legioen heeft zijn generaal ver loren. Het kan er trotsch op zijn, dat de liefde van den generaal voor zijn vaderland de oorzaak van dezen moord ge veest is, dat dus de generaal voor zijn vaderland gevallen is. Het zal de aandacht hebben ge trokken, dat de bonkaart voor voe dingsmiddelen een wijziging heeft ondergaan. Thans ziin wederom de aardappelbonnen op deze kaart ge bracht. De benoodigde ruimte hier voor is gedeeltelijk gevonden door 2 B-bonnen in plaats van 4 B-bon nen voor brood er op aan te bren gen. Deze maatregel is, zooals men van bevoegde zijde mededeelt, der-, halve slechts om technische redenen genomen. Het gerucht, dat de maat regel verband zou houden met een wijziging van het broodrantsoen, is dus niet juist. Zooals vele radioluisteraars tot hun genoegen bemerkt zullen hea- ben, worden de programma's van den Nederlandschen Omroep, welke tot 19.15 uur te beluisteren waren, thans tot 21.15 uur over de beide Hilversumsche zenders uitgezonden BANKBEDIENDE MET EEN TON VERDWENEN. Een 30-jarige bediende van een Amsterdamsche bankinstelling heeft zich door middel van valsehe hand- teekeningen en boekingen een be drag van 102.000 weten toe te eigenen. De man is spoorloos ver dwenen. WEDEROM 4 VAN HET LOON VOOR DE ZIEKENFONDSEN. 's-GRAVENHAGE, 30 Maart. - De secretaris-generaal van het departe ment van Sociale Zaken heeft de premie voor de verplichtverzekerden ingevolge het Ziekenfondsenbesluit voor het jaar 1943 wederom vastge steld op 4 van het loon in den zin der Ziektewet. AUDIËNTIE COMMISSARIS DER PROVINCIE. De wekelijksche audiëntie van den Commissaris der Provincie Noord holland op Vrijdag 2 April a.s. wordt niet gehouden. CHRIS LAURENTIUS OVERLEDEN. Maandagavond is op 72-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden de tooneel- speler Chris Laurentius. Op den laatsten dag van de boekenactie van den Nationalen Jeugdstorm voor onze Neder- landsche arbeiders in Duitsch- land, roepen wij ook den laatst achtergebleven volksgenoot 'op, alsnog zijn plicht te doen. De Nederlandsche arbeiders in Duitschland, die snakken naar ontspanningslectuur, danken er u hartelijk voor. (Van onzen correspondent). BERLIJN, 30 Maart (per telefoon), „•l* ?ns p an bondag eens lekker p w \s dihnaa\ niets terecht fw2?en' ^as er Seen lucht alarm, maar in den ochtend werden yh) 5Lj0r onzel]i Hausluftschutzwacht beleefd, maar dringend verzocht zoo gauw mogelijk mee naar den zolder S? dezen ra(5icaal te ont ruimen. Zolders mogen niet meer als opslagplaatsen, voor koffers, meube len en allerlei rommel worden be nut, want als de huizen van de lucht mt met brandbommen worden be werkt, moet ieder onnoodie brand- ï^naal uit <?en weg zijn geruimd. Dat klinkt volkomen logisch maar wat moet men in vredesnaam met al dien rommel doen. Wij hebben ons oudste pak aangetrokken en. ziin viif etages mee naar boven geklauterd en hebben van den rustdag een ra- «oneelen werkdag gemaakt. De la- P'opagandaleider van de Nationaal U„H che Bew«0lng der Neder- al< Voorhoeve, bevindt zich Ntdpr!,W!j de "ten van bet Un h Che Ug:oen ,n den Vtv, u °ostellik 'ront. SS-Schütze OOdioeve (rechts) In gesprek met een kameraad SS PK Reiosbery Q-H-P a den der opslagplaatsen werden neer gehaald en eenvoudig naar de bin nenplaats gesmeten, waar het jonge grut, knapen en meisjes, direct aan het zagen ging. De kisten, manden en koffers werden door den eigenaar naar beneden gedragen en binnen enkele uren was heel de enorme pak- zolder volkomen leeg; alleen moest nog de grond worden geschrobt en dat deden natuurlijk de vrouwen. Geen overbodige maatregel. Dat het hierbij niet om een over- bodigen maatregel ging bleek Zon dagavond en Maandagnacht. De Tommies kwamen ons twee avonden achtereen overvallen en het afweer geschut gaf ononderbroken vuur. Als gouwleider van de Rijkshoofd stad heeft dr. Göbbels juist dezer dagen een uitvoerigen oproep aan de bevolking gericht alle vereischte voorzorgsmaatregelen te treffen, om brandgevaar bij zulke vijandelijke luchtaanvallen met alle beschikbare middelen tegen te gaan. Van zijn ministerieele raadgevingen, aandui dingen en bepalingen heeft men met de vereischte oplettendheid kennis genomen, want de vijandelijke ter reur is ook ditmaal met eendrachti- gen afweer beantwoord. Waar bom men neervielen werden ten spoedig ste de voorgeschreven maatregelen genomen om verder onheil te voor komen. Vereende krachten. Waar brand uitbrak begon men met groote doortastendheid te blus- schen. Soldaten, die toevallig met verlof waren kwamen de vrouwen te hulp. Kinderen gedroegen zich als volwassenen. Zij legden een voor zichtigheid aan den dag, waar men van opkeek en ais de brandweer ter plaatse verscheen, was het blus- schingswerk al voor een belangrijk deel geschied. Als dan na een uur of anderhalf het tegensignaal weer klinkt, ademt men op, want dat, be- teekent het einde van den luchtaan val en nu kan het blusschen en op- ruimingswerk met nog grooter door tastendheid worden voortgezet. Zij, die geen dak meer boven hun hoofd uebben, of die lichamelijk letsel nebben opgeloopen, moeten verzorgd worden en dat de leuze „Het alge meen belang gaat boven het eigen belanggeen holle leuze is, is de laatste week tijdens en na den vij andelijken luchtaanval door tallooze feiten op bevredigende wijze geble ken. De Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss Inquart. ontving Maandag in Den Haag den drager van bet Ridderkruis. SS-Rottenlührer Gerardus Mooyman. V r.n.l.: Rijkscommissaris, Rijksminister dt. Seyss Inquart» SS-Rottenführer Mooyman en SS-Gruppenführer Rauter SS Blldberichter-Fritz-Stapf-Fax m 27 Britsche bommenwerpers neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHKER, 30 Maart (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt meue: Aan net noordelijke front van het KoeDanoruggenooia en in net gebied ten zuiawes.en van Wjasma nnsluk- ten nieuwe vij andelij Ke aanvallen met groote, bloedige verliezen. 27 pantserwagens weiaen alleen in het gevechtsgeQied ten zuidwesten van Wjasma Kapot geschoten. in den aiweersiag ten zuiden van het Laaogameer onderscheidde zich gisteren wederom onze voorbeeldig strijdende infanterie. Deze sloeg in harde geveenten van man tegen man de aanstormende Sovjet-Russische massa's af en handhaafde overal haar stellingen. In het gebied van Staraja Roessa neb uen de troepen van een uuitsch legerkorps tijdens wekemange, moeiiijKe gevechten alie vijandelijke doorbraakpogin gen aigesiagen en een volledig afweeisucces oehaald. De Sovjets verloren sedert aen 33sten Fe bruari in uezen sector 61.460 dooden, 2976 gevangenen, 293 pantserwagens, 26 stukken ge- scnut, «06 machinegeweren, 114 granaatwerpers, 206 pantserbuk sen en 1036 automatische pisto len. Tijdens de afweergevechten bij 't Koebanbruggehoofd onderscheidden zich wederom Roemeensche infante- rietormaties. In Tunis. De vijand deed ook gisteren op tal rijke plaatsen aan het Tunesische front hevige aanvallen op de Duitsch-Italiaansche stellingen, zon der dat het hem gelukte de beoogde doororaak tot stand te brengen. De luchtmacht ondersteunde onvermoeid den afweerstrjjd der DuitschItali- aanscne troepen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag en des nacnts een vijandelijk convooi aan voor de Noord-Atrikaansche kust en plaatsten volgens tot nu toe be schikbare berichten treffers op drie koopvaardijschepen. In den afgeloopen nacht vielen Britsche vliegtuigen plaatsen in W.- Duitsehiand alsmede de hoofdstad des rijks aan. Zij wierpen brand- en brisantbommen uit, vooral op Bo- chum en op eenige deelen en voor steden van Berlijn. Hoofdzakelijk werden woonwijken getroffen. 27 der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Sovjet-leger gehavend. Corpsen bestaan nog slechts voor 1/3 uit soldaten. De zware verliezen van het Sow- jetleger in de afgeloopen vijf maan den dwingen de Sowjets, naar het DNB verneemt, op groote schaal burgers uit de door de Duitsche troe pen ontruimde gebieden te recrutee- ren, teneinde daarmede de groote h-aten aan te vullen. Vele eenheden beslaan, naar door gevangenen over eenkomstig wordt verklaard, op het oogenblik nog slechts voor een derde uit soldaten en tweederden uit bur gers. Vele compagnieën bestaan ge heel en al uit burgers. Slechts de of ficieren en onderofficieren zijn sol daten. De manlijke bevolking van de lichtingen 1885 en 1925 werd ge dwongen gerecruteerd en zonder op leiding, gedeeltelijk ook zonder wa pens naar het front gestuurd. DE TERREURAANVAL OP DUITSCH GEBIED. 33 Engelsche vliegtuigen met 250 man personeel verloren. Haar jongsten terreuraanval op Duitsch gebied heeft Maandagnacht de Britsche luchtmacht weer met zeer groote verliezen moeten beta len. 33 gevechtsvliegtuigen met on geveer 250 man aan personeel komen sinds gister op de lijst van vermiste Britsche vliegtuigen erbij. GEALLIEERDE ONDER HANDELINGEN TE LONDEN. Volgens een bericht van United Press heeft Eden te Washington af spraken gemaakt voor onderhande lingen te Londen, die weldra zullen plaats vinden. Daaraan zullen be halve Sumner Welles, die de leiding zal hebben van de Amerikaansche delegatie, naar verder verluidt. Wel lington Koo en Soeng als vertegen woordigers van Tsjoenking en Mais- ky als vertegenwoordiger van de Sovjat-Unie deelnemen. De Ameri kaansche ambassadeur, Winant, zal spoedig naar Londen terugkeeren. Het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft evenwel het bericht tegengespro ken, dat Sumner Welles als leider van een Amerikaansche delegatie naar Londen zal vertrekken. Een aanval overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op een stad aan de zuidkust van Engeland had een succesvol verloop. Opstandige beweging bedwongen. Duitsche en Kroatische troepen hebben in samenwerking met deelen van de Italiaansche weermacht tij dens wekenlange gevechten een door Sovjet-Rusland op touw gezette communistische opstandige beweging in Zuid-Kroatië neergeslagen. Onder moeilijke weersomstandig heden en ondanks het onherberg zame van het bergachtige gevechts terrein en de achterbaksche strjjd- viijze der opstandelingen werd de georganiseerde tegenstand gebroken, wapen- en ravitailleeringsopslag- plaatsen buitgemaakt. Slechts zwak ken overschotten van cormpunisti- sche benden gelukte het in het hoog gebergte te ontkomen. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.15—7.00. Maan op: 5.21, onder 14.36 4 April Nieuwe Maan. Geen betalingsmoeilijk heden. Degenen, die door eerlijken arbeid in het bezit zijn gekomen van biljet ten van duizend of vijf honderd gul den en hun belastingplicht tot dus verre voiledig hebben voldaan, heb ben niets te vreezen en behoeven er evenmin voor bevreesd te zijn, dat zij de tegenwaarde van hun ingele verde biljetten zullen verliezen. Iedere weldenkende zal het echter begrijpen, dat gezien het enorme aantal in te leveren biljetten, de be lastingadministratie tijd noodig heeft om de tegenwaarde te kunnen uit- keeren. De laatste dagen doen ook hard nekkige geruchten de ronde, dat de biljetten van honderd gulden het zelfde lot als die van duizend en vijfhonderd gulden zou te wachten staan. Mede in verband met deze geruchten viel op vele plaatsen een sterke drang waar 'te nemen onder het publiek om zich van de honderd- gulden biljetten te ontdoen en deze om te ruilen in kleinere biljetten. Naar aanleiding hiervan kan worden verklaard, dat er niet aan gedacht wordt ook de biljetten van honderd gulden op te vorderen. Er bestaat dan ook geen enkele reden om de honderd gulden biljetten uitge zonderd in de werkelijk noodzakelij ke gevallen in kleinere biljetten om te wisselen. Overigens kan er op fewezen worden, dat er voldoende leinere biljetten in circulatie zijn, zoodat het betalingsverkeer geener lei moeilijkheden uit dien hoofde be hoeft te ondervinden. Bovendien zorgt de Nederlandsche Bank, welke de ontwikkeling nauwkeurig gade slaat, voortdurend voor een voldoen de voorziening met kleinere biljet ten en zij is eventueel bereid b.v. voor loonbetalingen kleinere biljet ten ter beschikking te stellen. Het geld op de bank! Ten slotte moge er nogmaals op worden gewezen, dat in het beta lingsverkeer geen moeilijkheden zich zullen voordoen, wanneer het pu bliek de niet benoodigde gelden bij de banken deponeert en het grootste gedeelte van zijn betalingen via de Danken of via de giro laat loopen. In dit opzicht heeft het publiek het dus zelf in handen om zich even tueel voordoende storingen zoo snel mogelijk uit den weg te ruimen. VONDELING IN DEN HELDER. Zaterdagavond is op een gras perkje, hoek Ambonstraat en Soembastraat, een meisje gevon den vim plm. zes maanden oud. Merkwaardig is, dat het te vonde ling gelegde kind nog de kentee- kenen eener kort geleden plaats gehad hebbende vaccinatie draagt. Zoowel wat lichamelijken toe stand als kleeding aangaat, was de kleine uitmuntend verzorgd. De politie te Den Helder ver zoekt nadere inlichtingen. ONGEHUWDE MOEDER BENAM IK-JARIG KINDJE HET LEVEN. Voor de Amhemsche rechtbank op 1K-Jarig dochtertje door ophanging om het leven had gebracht. In verband met verzachtende om standigheden eischte de Officier van Justitie in deze tragische zaak 5 jaar gevangenisstraf. BALDADIGHEID. Ordeverstoring in de Openbare Leeszaal. De laatste weken wordt misbruik ge maakt van de bepaling, dat de lees- en studiezaal van de Openbare Leeszaal in de Langestraat voor iederen belang stellende gratis toegankelijk is, zij het dan ook, dat jongelui, die den 18- jarigen leeftijd nog niet bereikt hebben, in het bezit moeten zijn van een door de directrice afgegeven toegangskaart. Stadgenooten, die steeds in grooten getale deze nuttige instelling voor het lezen van boeken, tijdschriften en cou ranten bezoeken of voor studiedoel einden daar de standaardwerken raad plegen, worden den laatsten tijd ge hinderd door opgeschoten jongens en meisjes, die de leeszaal blijkbaar ais een soort café zonder consumptie be schouwen en zich zoo luidruchtig en onhebbelijk gedragen, dat de bezoekers daarvan grooten overlast ondervinden. Er is door de directrice en de dames assistenten reeds herhaaldelijk gewaar schuwd. Van een dezer jongelui het zijn blijkbaar leerlingen van een der middelbare scholen is de toegangs kaart ingetrokken, maar anderen wei geren zich te legitimeeren en zetten, na verwijdering uit de zalen, hun balda digheden in de gang voort, waar zij de lees- en studiezaal reeds in het donker gezet hebben door de lichtstoppen uit te draaien. Het bestuur der O. L. B. waarschuwt tegen herhaling van dergelijke wan daden. Bij opnieuw voorkomende onge regeldheden zullen de betrokkenen niet alleen uit het gebouw worden verwij derd, maar zal tegen hen tevens proces verbaal wegens ordeverstoring worden opgemaakt. OP HET DRIETAL. Ds. J. D. Kléyne, alhier, komt voor op het drietal voor herv. predi kant (5e predikantsplaats) te Hilver sum. VI. T") E conclusie mag thans lui- den, dat er door amateurs helaas veel verknoeid is door ondeskundige teelt en ondeskun dige bewerking, terwijl er met dezelfde moeite iets behoorlijks verkregen had kunnen worden. Daarom hebben wij in deze serie een aantal adviezen gegeven; niet, hoè men moet telen of fer menteeren, maar wel hóe en waar men zijn licht kan opsteken, om dan teraege voorgelicht aan den slag te gaan en honderd pro cent meer kans te hebben op een goed product. Niemand heeft immers iets aan waardeloozen rommeL En als ieder deze adviezen op volgt, dan zal niet alleen het aan tal amateurs dit jaar weer aan zienlijk toenemen, maar ook de hoeveelheid tabak voor eigen gebruik en vooral dekwa- liteit. Verleden jaar was de grootste inzending 5 Kg, de kleinste ca. K Kg, terwijl het ge middelde van alle ingezonden partijen 5 Kg bedroeg. Hoeveel halen de amateurs dit jaar? Het antwoord is aan U, lezer. Ga aan den slag: bestelt een boekje bij de Landsdrukkerij, koopt „Slits nr. 25" bij een bona fiden zaadhandelaar of recht streeks in Druten, zaait, verpot en plant uit en oogst straks, om dan even weloverwogen het fermenteeren deskundig te laten verzorgen. Kortom: bezint, eer g\j begint; doe wat ge doet, goed! Anders is het zonde - van uw stuksken grond. Volgt ge dezen welgemeenden raad op, dan zult ge later bij de schouw onder het genot van een geurig pijpje „eigen Inlandsch", nog wel eens aan ons denken. Maar wij hopen voordien al te hooren, hoe de oogst geworden is en daarna, hoe de tabak smaakt. DesncodsO) proeven wij gaarne mee, om uw smaak aan den on zen te toetsen. DUITSCHE LUCHTAANVAL OP SALCOMBE. BERLIJN, 30 Maart. - Zware Duit sche gevechtsvliegtuigen onderna men hedenmiddag een aanval in scheervlucht op de aan de Engelsche kust gelegen stad Salcombe. De Britsche afweer werd volkomen ver rast. Door bomvoltreffers op gebou- wenemplexen en op het spoorweg station ontstonden groote ver woestingen. Op den terugtocht na men de Duitsche vliegers nog mili taire werken in plaatsen aan de En gelsche Zuidkust onder vuur, waar bij een batterij luchtdoelgeschut ge troffen werd. Alle Duitsche machi nes keerden terug. DE BEGRAFENIS VAN DEN RIJKSSPOKTLEIDER HANS VON TSCHAMMER UND OSTEN. In de Mozaïkzaal van de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn had gister de staatsbegrafenis plaats van den over leden Rijkssportleider Hans von Tschammer und Osten. Dr. Göbbels hield een uitvoerige rede waarin hij het levenswerk van den overledene beschreef en er op wees, dat het diens groote verdienste was, dat hij de Duitsche sport wederom een wereldnaam heeft gegeven. Doordat hij sportverbindingen tot ver over de grenzen aanknoopte, was hij herhaalde lijk de man voor het vervullen van opdrachten van internationale politieke strekking. De Führer heeft als hoogste erken ning voor het werk van den overledene bepaald, dat de urn met zijn asch inde Langemarckhalle van het Rijkssport veld zal bijgezet worden. CUNNINGHAM BEVORDERD. Vice Luit.-Gen. Sir Arthur Cun- DE MOOISTE OOGEN VAN DE WERELD. Een zeer belangrijke, wonder mooie opvoering in 't Gulden Vlies. Wanneer wij in het programma gelezen hebben, dat „De mooiste oogen van de wereld" één der beste en teederste stukken is, die de Fran- sche schrijver Jean Sarment heeft geschreven, kunnen wij dit aan het slot van de voorstelling met waar lijk ontroerde vreugde beamen. Deze comedie, waarin het ideaal der jeugd wordt gekroond, is broos als tranparant porcelein en zij heeft den melodieusen klank van kristal. Ziehier het werk van een dichter, die met dit ragfijne spel als het ware een teer en welluidend vers schiep. Maar hij is een dichter, die niet al leen en uitsluitend idealiseert en in droom verloren gaat. want hii heeft gekeken in vele vertrekken van het menschelijk hart: zoowel in de zon nige kamer, waar oude droomen hun stil leven zijn blijven leiden, als in het laboratorium, waar de drank wordt gebrouwen, die den drinker tot wereldschen roem brengt. En Sarment weet, dat men in beide te gelijk niet kan leven. Dit vormt ook in zekeren zin het conflict van zijn stuk. Ergens op een Fransch strand is de jeugdige dich ter Napoléon het „geweten" van zijn even jeugdigen kunstbroeder Ar thur. Beiden hebben het droomerige meisje Lucie lief. Zij weten het: zij heeft de mooist* oogen der wereld. „Ik zou zielsgelukkig zijn haar mijn gansche leven te mogen zien, en het zou mij niet deren, als zii mii niet zag", zegt de sterke, maar arme Na poleon, die van zijn rijkeren vriend een flanellen broek heeft moeten leenen om bij Lucie een wat beter figuur te maken. Maar Arthur leent ook wat van hem: de woorden, die Napoléon zoo even gesproken heeft, en met deze wint hij het hart van het meisje. De jaren gaan voorbij. De mooiste oogen der wereld verliezen hun licht Lucie wordt blind en Arthur, die eenmaal, te goeder trouw, zoo geest driftig nasprak, dat het niet deerde wanneer hii niet gezien werd, ver loochende deze schoone verzeke ring, daalde af in het laboratorium van zijn hart en werd een. gevierd man, doch vervreemdde van zijn. vrouw, omdat deze hem met haar doode oogen niet in zijn glorie kon. zien. Napoléon bleef trouw aan de idealen van zijn jeugd, bovenal aan dat van zijn liefde, en werd straat arm. Want wie bii voorkeur verblijft in de kamer van het hart, waarin de oude droomen bewaard liggen, brengt het- zelden tot wat de men schen rijkdom gelieven te heeten. Maar nogmaals zal Napoléon het ge weten van Arthur worden en tege lijk de goede genius van zijn blinde jeugdliefde. De jongste tooneelgeneratie heeft in dit poëtische stuk de hoofdrollen vervuld. Elise Hoomans was Lucie, en zii heeft haSs rol niet gespeeld, maar beleden. Met een feiilooze intuïtie, die den geheelen avond lang haar houding, stem' en gebaren een verheven rust gaf. heeft zij de vrou welijke hoofdfiguur een onvergete lijke gestalte verleend. Hier was geen seconde van inzinking; dit was alles opgebloeid uit de klaarste bronnen der menscheliike ziel. In één woord: wondermooi! Ook Guus Hermus en Fons Rade makers kweten zich voortreffelijk van hun taak. Met strenge zelftucht en zuiver gevoel voor harmonie hielden zij al hun woorden en ge baren binnen de grenzen der aan vaardbaarheid. De Fransche senti mentaliteit kreeg den juisten toets, zooals de regisseur Cor Hermus dit geheele stuk den vereischten toets van luchtigheid en ernst gaf. Ik zou poëtisch willen zijn mét den schrijver en eindigen met de woorden, dat ik gaarne mijn bloe men leg aan de voeten dezer jonge tooneelkunstenaars, die slag leverden en glansrijk gewonnen hebben. De stampvolle zaal heeft een avond van volmaakt tooneelspel beleefd. H. P. VAN DEN AARDWEG. ningham, die op het oogenblik het bevel voert over de in Tunis ope- reerende luchtstrijdkrachten onder het opperbevel van den Amerikaan- schen Generaal Spaatz, is bevorderd tot bevelvoerend Luitenant-Generaal der Luchtmacht. DE BILJETTEN VAN 100.—. In het nummer van heden vindt men de verklaring afgedrukt, dat er niet aan gedacht wordt de biljetten van 100 een gelijken weg te doen opgaan als die van 1000 en 500. Desondanks ging in onze stad het hardnekkige gerucht, dat de Neder landsche Bank de briefjes van hon derd niet meer inwisselde. Dat dit gerucht van iederen grond ontbloot is, kon men heden aan de loketten van het agentschap van de Nederlandsche Bank vernemen. Ondanks het groot aantal gegadig den, dat voor de biljetten van 100 biljetten van kleinere waarde wenschte, gingen de beambten aan de loketten rustig door aan hun wenschen te voldoen. Enkele particuliere banken hebben geweigerd aan de wisselwoede van het publiek te voldoen, omdat zii zich een nutteloozen gang naar de Nederlandsche Bank, waar men dit wél deed, willen besparen. Het publiek zal echter verstandig doen zich niet aan een paniekstem ming over te geven, want daardoor ontwricht men het reeds zoo moei lijk geworden economische verkeer. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Erika U., d. van Hendri- kus J. Rutten en E. E. Dij ga. Her man K„ z. van Paul Schut en B. A. Bos. Wilhelmus J. M., z. van Gerar dus J. H. J. Pedroli en M. C. Ploeger. Elisabeth, d. van Theodorus A. Overtoom en E. M. Hazes. Jacobus C. J., z. van Cornelis J. Klaver en S. A. G. Konijn. Hugo W., z. van Jan W. ten Brink en W. Jacobs. Wessel, z. van Hendrik van der Sluis en A. C. Streicher. Cornelia, d. van Nicolaas Leek en J. M. J. Pieters. Jacobus J. z. v. Jacobus J. Bierman en J. J. Godijn. Cornelis z. v. Joannes P. M. Dankers en M. B. A. Michielsen. OVERLEDEN: Theodora P. Morel, gehuwd m. S. C. L. J. Spierenburg, 55 j. Grietje Bruin, wed. v. J. Bos. 73 j. Maartje Glas, wed. v. P. Gootjes. 76 j. Trijntje S. Taconis, wed. v. F. Hamilton of Sllverton Hill, 60 j. Fokke Eppinga, gehuwd m. G. C. de Jong, 49 j. Theodorus H. Buil, ge huwd m. D. M .Boots, 25 j. Corne lia Zorgman, 47 j. Antje de Moor, gehuwd m. B. W. Boots, 84 j. BROEK OP LANGEDIJK. Beroepen. - Tot predikant bij de Ger. Kerk alhier is beroepen de heer A. Hilhers, cand. te Gronin gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1