Wa OOORH ua DAGBLAD VOOR UTRECHT 13450 1583217518. 7427 9512 10012. Daladier, Blum en Gamelin naar Duitschland. aalkade 38, ir auto door Ierland. tgsuur is er ider pauze. >ier. Timstra DERING Sovjets ten Zuiden van het llmenmeer teruggeslagen. De Hongaarsche premier in Italië. Reeds 227 dooden te Rotterdam. De pl annen van Laval. Vervoer- en Handelsverbod voorRundvee. Jeugdhulp bij het oogsten. Vier Belijdenissen van een Politiek Penseel. Weenink wint Alkmaarsche Sing^lloop. Draverijen te Alkmaar. 't Is mis /net Willem II Van de Pol Biljartkampioen. Sportdag N.J.S. VERDUISTER GOED. VOETBALUITSLAGEN. 11 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. ril, hall 8 t HUTH. BOUBER. Lemper - |uman MEYER dijk ERLACH. af dag. van en afgeleverd. 1NTRALE, Alkmaar. OORT. oon 4407 EUSDEN, Leusden. I VAN |am.), De Bilt. Nieuwersluis. Amsterdam, bij Duufttede. ndbouwers. BEVERWIJK. lYTER. 'AN 20/V 0 oe ORGEL GEREPAREERD 1 OOR OR6ELHA.NOEL .2 TE1.45S4 ALKMAAR >UDORP 66 >ON 2975 DAMMEN SGATEN *TEN VAN iERJURKEN IELCENING 1912. 31 MAART 1943. 379 597 812 1215 1444 1968 2395 2806 3190 3561 3849 4091 443R 4689 4990 5467 5877 6145 6408 6704 6983 7103 7306 7623 7923 8214 8556 9022 9318 9519 9939 420 615 831 1220 1570 L998 2429 2823 3195 3664 3895 4148 4452 4771 5013 5484 5879 5156 6409 6714 6984 7164 7318 7630 7984 8225 8588 9007 9339 9526 995R 10422 10498 10655 10751 11104 11129 11312 11326 11712 11819 12140 12163 12562 12566 12834 12846 13096 13109 13445 13459 13697 13723 14093 14095 14427 14466 14647 1*649 15045 15057 15284 15336 15517 15534 16018 16026 16285 16295 16738 16807 17073 17078 431 639 887 1233 1604 2039 2486 2835 3311 3680 3903 4176 4466 4786 5052 5513 5970 8173 6478 6761 6986 7192 7355 7714 8043 8253 8598 9109 9347 9554 9960 10539 10786 11134 11376 11924 12166 12586 12904 13118 13462 13797 14134 14487 14666 15124 15366 15642 16071 16320 16819 W106 17483 17730 18105 I18253 18454 Il8f" 19014 19351 19685 19851 _.J215 20593 17484 17600 17781 17825 18115 18129 18208 18291 18459 18479 18682 18700 19054 19086 19367 19378 19889 19717 19877 19984- 20262 202g t Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANPAG S APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 19. Z pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3>A m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Plaatselijke gevechts-acties in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 4 April (D.N.B.) - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Verscheidene malen herhaalde aanvallen der Bolsjewieken op het Oostelijke front van het bruggehoofd in den Koeban, ten Zuiden van het llmenmeer en voor Leningrad zijn onder zware vijandelijke verliezen afgeslagen. Nieuwe concentraties werden door artillerievuur en aan vallen van ons luchtwapen uiteen geslagen. Aan de rest van het front heerschte, uitgezonderd plaatselijke gevechtsactivi teit in het gebied van Isjoem, rust. Rust in Tunis. Ook in Tunis is de dag van gisteren over het algemeen zonder groote ge vechtshandelingen verloopen. Slechts in eenige sectoren van het centrale en het Zuidelijke front in Tunis kwam het tot vrij levendige plaatselijke gevechtsacti viteit. Wederzijdsche luchtacties. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland aangeval len. Vrij groote schade ls ontstaan, vooral in het stedelijk gebied van Essen. De bevolking leed verliezen. Nachtjagers en afweergeschut schoten min: tens 21 der aanvallende vliegtuigen neer. Door afweergeschut van het lucht wapen, der marine, patrouillebooten en duikbootjagers zijn aan de kust van Noorwegen, van de bezette Westelijke gebieden en op de Middellandsche Zee acht vijandelijke toestellen neerge schoten. Een formatie snelle Duitsche gevechts vliegtuigen heeft bij een aanval Overdag op de Zuidkust van Engeland militaire doelen der stad Eastbourne met bommen van zwaar kaliber bestookt KONING BORIS BIJ DEN FüHRER. De Führer heeft op 31 Maart in tegenwoordigheid van den Duit- schen minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, koning Bo ris van Bulgarije .ontvangen en met hem een lang en hartelijk onderhoud tehad, dat in den geest van de tra- itioneele vriendschap tusschen Duitschland en Bulgarije verliep. Onderdeelen van een Luftwafien- velddivisie zijn op een station aan het Oostelijk front uitgeladen. De atdeellngen verzamelen zich met hun munitiewagens, om den marsch naar de stellingen aan te vangen PK Rutkowski-PBZ-R-P m De Hongaarsche minister-president en minister van buitenlandsche zaken, Kallay, is op uitnoodiging van den Ita- liaanschen chef der regeering, van 1 tot 3 April in Italië geweest. Officieel wordt over de in Rome ge voerde besprekingen tusschen den Duce en den Hongaarschen premier medege deeld, dat deze de volledige overeen stemming der opvattingen bevestigd hebben en gevoerd zijn in die sfeer van hartelijke vriendschap, welke de betrek kingen tusschen beide landen steeds heeft gekenmerkt. Kallay ook bij den Paus. De Paus heeft Zaterdagochtend minis ter-president Kallay in officieele audiën tie ontvangen. De audiëntie duurde meer dan een uur. Tijdens dit onderhoud overhandigde Kallay aan den Paus een brief met het verzoek om de heiligver klaring van de Zalige Margaretha van Hongarije te willen inleiden. T EDEN IN LONDEN TERUG. Naar Reuter meldt, is de Engel- sche minister van buitenlandsche za ken, Eden, Zondagmiddag te Lop- den aangekomen. Hij heeft de reis uit de Ver. Staten per vliegtuig ge daan in gezelschap Van den amhas- sadeur Winant. Hij bracht onmiddel lijk een bezoek aan Cnurchill. 400.000 KINDEREN OMGEKOMEN. .Volgens het officieele Engelsche nieuwsagentschap Reuter heeft de te Washington verblijf houdende Pool- sche bisschop Jozef Cawlina ver klaard, dat van het millioen Pool- sche kinderen, dat in de jaren 1939- 1940 naar de Sovjet-Unie weid ont voerd, er'400.000 zijn omgekomen door honger en koude. Het aantal slachtoffers van den Britschen luchtaanval op Rotterdam is inmiddels gestegen tot 227 doo den, »254 zwaargewonden en meer dan 400 lichtgewonden. Onder de dooden bevinden zich 62 vrouwen, 23 kinderen tot zeven jaar oud en 37 kinderen boven de zeven jaar en jonge menschen. Daar de opruimingswerkzaamheden nog niet geëindigd zijn, moet helaas worden verwacht, dat er nog een groot aantal lijken onder de puinhoopen ge vonden wordt. Ook zullen-vele zwaar gewonden wel niet in het'leven gehou den kunnen worden. De hulpverleening. Omtrent de hulpverleening vernemen wij nog de volgende belangwekkende bijzonderheden De afd. Centrale Keukens van het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd is terstond na het bekend worden van het bombardement, tegelijk met andere instanties en organi saties, in actie gekomen. In overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam werden alle keukens dier gemeente direct ingeschakeld. Helaas kon één daarvan, die in de getroffen wijk,'wijl zij mede vernietigd was, niet meedoen. Dien zelfden dag werden reeds 18.000 liter voedsel verstrekt. Den volgenden ochtend had men al vrij vroeg 16.000 liter pap uitgedeeld. Er bleken echter grooter moeilijkhe den in de voedselvoorziening van Rot terdam te bestaan dan men aanvanke lijk aannam. Daarom werd aldaar met spoed bon „36-6 Algemeen" geldig ver klaard voor een warmen maaltijd ter wijl ieder, die van de 'ontreddering te lijden had, een halven liter pap toege wezen kreeg. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening schakelde terstond mede de "keukens in van andere gemeenten, te weten Rijswijk, Amsterdam, Dordrecht en Delft, die tezamen met de Rotterdamsche keukens en die van de Stichting fabriekskeukens in Rotterdam op 2 April niet minder dan 400.000 men schen in Rotterdam aan pap heb,ben geholpen. Het Rijksbureau maakt dank baar gewag van de medewerking der geheele bevolking. Er wordt hard door gewerkt aan de verdere hulpverleening. In den Zaterdag gehouden minister- laad deelde Laval mede, dat van 1 Ja nuari tot 31 Maart 250.000 Franschen naar Duitschland zijn vertrokken om daar in fabrieken tewerk gesteld te wor den. Daarbij zijn 77.000 arbeidsdienst- plichiige jongen Frunschen inbegrepen. Laval stelde den ministerraad ervan op d: hoogte, dat hij voornemens is den Franschen arbeidsdienst in nog grootere mate te gebruiken voor landbouwwerk- zaanaheden. Parijsche woonwijken gebombardeerd. Meer dan honderd dooden. Amerikaansche bommenwerpers heb ben Zondagmiddag een aanval onder nomen op het stadgebied van Parijs, dat in den helderen zonneschijn tot In alle bijzonderheden te onderscheiden viel. Zij lieten hun bommen vallen op woon wijken van de stad. Volgens de voor- loopige berichten werden talrijke woon huizen verwoest en meer dan honderd personen gedood. In luchtgevechten boven het Noord-Fransche kustgebied werden volgens de voorlooplge berich ten minstens zeven viermotorige Ame rikaansche bommenwerpers en een vrij groot aantal vijandelijke jagers neerge schoten. AT,DEEL. S.S. „ALCHIBA" gezonken; Naar het Portuseesche Roode Kruis meldt zijn de laatste maanden voor de kust van Portugeesch Oost- Afrika 28 schepen van verschillende nationaliteiten tot zinken gebracht. Er konden 1069 opvarenden van allerlei nationaliteiten geréd wor den Tot de tot zinken gebrachte schenen behoort ook het Nederl. schip Alchiba. De laaghartige Britsche bomaanval op Rotterdam. Op 31 Maart wierpen Britsche vliegers op niets ontziende wijze boihmen op arbeiderswijken van Rotterdam, welke in puinhoopen werden herschapen. Een der te hulp geroepen reddingsploegen vernam de schreiende stem van een kind «t begon to alle haast de puinhoopen te verwijderen K Stapl-Pax m Ingang Donderdag 8 April. Met ingang van Donderdag 8 April 1943 zal het vervoeren, afleveren en ontvangen van rundvee niet meer mogelijk zijn, daar met ingang van dien datum geen vervcerbewijzen meer zullen worden afgegeven. Alle „vrije" rund veemarkten, als mede de handel van bedrijf tot be drijf worden daarmee dus stilgelegd, 'n Uitzondering zal slechts gemaakt worden voor rundvee, dat geleverd wordt op een slachtveemarkt of le veringsplaats Voor zoover een geldig geleidebiljet is afgegeven. De aan voer van nuchtere kalveren naar de hiertoe aangewezen bedrijven, als mede de levering van gebruiksvee, dat op aanschrijven van den provin cialen vöedselcommissaris en ter vervulling van den veeleverings- plicht op de vastgestelde plaatsen V""-dt aangevoerd, kan dus ook nor maal doorgaan. Alle reeds afgegeven geleidebil- jetten voor het vervoer van rund vee na 7 April naar andere plaat sen dan de slachtveemarkten of le veringsplaatsen zijn niet geldig en dienen wederom bij den plaatselij ken bureauhouder te worden ingele verd. ROMMEL IN NIEUWE STELLINGEN TEN NOORDEN VAN GABES. KAAST VAN PELT Gen.-VeldmaarschalT Rommel heeft in den Zuidelijken sector van Tunis nieuwe stellingen betrokken. El Ham- ma en Gabés werden volgens plan ont ruimd (zie op de kaart deze plaatsen.) 's-GRAVENHAGE, 3 April. - Even als ten vorigen jare zullen in het ko mende oogstseizoen wederoqj man nelijke en vrouwelijke landbouw- hulpen in den leeftijd van 16 tot 20 jaar beschikbaar worden gesteld. Deze hulpkrachten worden niet alleen beoordeeld naar hun lichame lijke geschiktheid voor het land- bouwwerk, doch ook naar hun ka rakter en het milieu waaruit zii voortkomen. Hun plaatsing geschiedt voor ten minste vier weken. Voor de school jeugd zullen de tijdvakken samen vallen met de zomervacantie, terwijl uiteraard plaatsing van jeugdige* werkloozen reeds eerder mogelijk is, naast plaatsing in het gezin van den landbouwer zal ook kampvorming worden nagestreefd. Zij ontvangen kost en inwoning, bewassching, herstel van kleeding, benevens een gulden zakgeld per week. Het tijdstip, waarop de stadsjeugd, die voor plaatsing in aanmerking wil komen, zich bii de gewestelijke arbeidsbureaux kan aanmelden vermoedelijk omstreeks half Mei zal nog nader bekend worden ge maakt. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 13. 's-GRAVENHAGE, 3 April. - Van 1 tot en met 30 April 1943 worden op bon 13 van de' voederkaart voor honden de zelfde hoeveelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als voor dg afgeloopen periode. Op bon 13 van de voederkaart voor hondenbrood (Groep K) wordt over dezelfde periode 1A kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 April zijn de bonnen 13 van deze kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. „WÓRDT HET NIET EINDELIJK TIJD?" •s-GRAVENHAGE, 5 ApriL - Heden avond om 19.00 uur spreekt Max Blok zijl, via Hilversum I, ln zijn politiek weekpraatje over „Wordt het niet einde lijk tijd?" 3. Churchill in een radio-toespraak op 30 Maart 1940: ,J3e Sovjetregeering openbaarde met haar overval op de heldhaftige Finnen aan de geheele wereld dé"verwoestingen, die het Bolsjewisme in het wezen van elke natie, welke het slachtoffer van deze doodelijke geestelijke en moreele ziekste geworden is, aanrichtFinland houdt zich prachtig, ja, zelfs grootschDE DIENST, DIEN FINLAND AAN DE MENSCHHEID BEWIJST, IS REUSACHTIG." Plannen der Engelschen gedwarsboomd. BERLIJN, 4 April (D.N.B.) - De Duitsche regeering beeft uit ontvangen inlichtingen de overtuiging gekregen, dat de Engelsche en de Amerikaansche re geering met het plan rondloopen zich meester te maken van eenige vroeger in Frankrijk aanwezige vooraanstaande Fransche personen, om hen te gtbruiken voor de opstelling van een tegemegee- ring en daardoor onrust en verwarring in Frankrijk te zaaien. De Duitsche regeering heeft daar om besloten om, zooals reeds vroeger de oud-ministers Paul Reynaud en Mandel, zoo thans ook de vroegere minister-presidenten Daladier en Leon Blum, alsmede generaal Ga melin naar Duitschland over te bren gen. Aan het verzoek van den Fran schen regeeringschef Laval om deze personen in Frankrijk te laten, kon de 'Duitsche régeering na diepgaan de overweging der boven aangevoer de redenen geen gevolg geven. Zij heeft echter aan de Fransche regee ring de verzekering gegeven, dat het overbrengen van genoemde personen naar Duitschland, dat om militaire redenen noodig is, voor de betrok kenen geen verzwaring beteekeni vergeleken met de behandeling waaraan zij tot dusver waren onder worpen. Bofendien heeft de Duit sche regeering aan de Fransche re geering medegedeeld, dat de ge noemde personen haar weer ter be schikking gesteld zullen worden, zoodra de omstandigheden dit zul len veroorloven. GENERAL-OBERST DALUEGE IN NEDERLAND. De Chef der Ordnungspolizei, de SS-Oberstgruppenführer en General- Oberst der Politie, plaatsvervahgend Rijksprotector in Bohemen en Mo- ravië, Daluege, 'heeft in de afgeloo pen dagen op Uitnoodiging van den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss-Inquart, een bezoek aan Neder land gebracht. Hij inspecteerde gedu rende zijn verblijf te 's-Gravenhage het daar gestationneerde regiment brandweer-politie, afd. Nederland, dat bij den terreuraanval der Engel schen op Rotterdam voor het eerst zijn uitstekende opleiding bewees, welke het van de Duitsche Brand- weerpolitie heeft gekregen. General- Oberst Daluege inspecteerde voorts de te Schalkhaar bij Deventer on dergebrachte afdeelingen van' het Ned. Politie-Opleidingsbataljon. Zoo wel over de Brandweer-politie als over* het Opleidingsbataljon liet de Chef der Ordnungspolizei zich in zeer waardeerende woorden uit. Wederom 600 Nederl. vrijwilligers naar het Oostfront. Wederom stonden Woensdag-na middag 600 Nederlandsche jonge mannen in de groote zaal van den Haagschen Dierentuin aangetreden voor het plechtig afscheid in ver band met hun vertrek naar de oplei dingsplaatsen van SS en Legioen Nederland om straks te kunnën deel nemen aan den strijd tegen het bol sjewisme. De leider van het Nederlandsche volk en de SS-Gruppenführer Gene- ralieutnant Rauter inspecteerden de opgestelde troepen vrijwilligers en hielden daarna korte toespraken. Mussert zeide o.m., dat het voor degenen, die thans naar het Oosten gaan om hun plicht te doen ais Ne derlander, als Germaan, als Euro-j peaan, namelijk den strijd pp te ne men tegen de bolsjewistische horden, die sinds twee jaren Europa bedrei gen, wel een bijzondere dag was. Het afscheid'zal velen moeilijk val len, doch millioenen Duitsehers en andere Germanen zijn reeds voor gegaan. Engelschen en Amerikanen behoorden in dezen strijd eigenlijk aan onze zijde te staan, doch de, wer-, kelijkheid is helaas anders en daar-' van levert het te Rotterdam voor gevallene weder het bewijs: een deel van Rotterdam werd op dezen dag door Engelsche vliegers in brand ge stoken. Gij hebt aldus spreker ge voeld wat noodzakelijk was, gq gaat vrijwillig naar het Oostfront in het belang van het Germaansc^ie volk, waartoe wij behooren, in het belang ook van hen, die u thans beschim pen en belasteren. Gij zult toonen, dat Nederlanders goede soldaten kunnen zijn, zooals duizenden uwer voorgangers dit reeds hebben, bewe zen. Op die wijze worden de belan gen van ons volk het best gediend. Ik hoop, dat gij uit dien sthijd krach tiger en sterker zult terugkeeren en dan hoop ik u namens het Neder landsche volk te mogen verwelkomen. Generalleutnant Rauter bracht eveneens lof aan deze vry'willigers en hij laakte daartegenover het op treden van eenige categorieën aca demische intellectueelen, die hier den boel in de war trachten te sturen. Indien deze intellectueelenniet wij zer worden dan zou spreker den Reichsführer der SS wel willen ver zoeken de tienduizend Nederlanders, die aan het front strijden, een maand je verlof te geven om hier eens op hun manier deze intellectuelen tot de orde te roepen. Huurman bedreigt de A-klassers. De Alkmaarsche athletiekvereeniging A. V. A. organiseerde Zondag haar jaar- lijkschen singelloop, waarvoor van de zijde van het publiek groote belang stelling bestond, terwijl de deelname van de athleten ook zeer viel te roemen. De Suomi-man Weenink werd alge heel winnaar en veroverde daarmede definitief de Alkm, Courant-wisselpla quette. Zijn voornaamste-tegenstander was de Amsterdammer Meyer, die ge durende '8 Yt K.M. vlak, achter Weenink liep. Toen maakte de-Beverwijker ech ter een kleine spurt, waardoor Meyer moest lossen en op dat oogenblik was de strijd eigenlijk beslist. Even tevoren had zich uit de groote groep de Helder-man Huurman los gemaakt en op 30 M. afstand volgde hij de leiders. Wel verkleinde Huurman zijn achterstand nog tot 10 M., doch verder kwam hij niet. Intusschen toonde hij de A-klasse waardig te zijn en in elk geval ver boven de B-klassers uit te steken Hetzelfde zouden we kunnen zeggen van de C-klassers Jansen en Tervoort, die beiden een moedige race liepen en alle B-klassers op Huurman na achter zich lieten. De uitslagen waren: A-klasse: 1. J. Weenink, Suomi, Be verwijk, 12 min. 27.3 sec.; 2. J. Meyer, Meteoor, Amsterdam, 12 min. 34.8 sec. B-klasse: 1. P. Huurman, H. A. V., den Helder, 12 min. 42.1 sec; 2. T. Kalkhuis, S. L. T. O., Amsterdam, 13 min. 19 sec.; 3. C. Hamerling, A. A. C., Amsterdam. G-klasse: 1. E. Jansen, de Meteoor, Amsterdam, 13 min. 9.3 sec.; 2. L. Ter voort, N. A. U., Breezand, ,13 min. 15.1 sec.; 3. G. Donker, W. A. C., Benning- broek; 4. G. v. "Beekum, A. V. A., Alk maar; 5. J. Gest, S. L. T. O., Amster dam; 6. H, Vessies, D. E. M., Bever wijk. D-klasse: 1. G. Bakker, Wit-Rood, Hoog- karspel, 14 min. 41.6 sec.; 2. R. Hiemstra, Victrix, Alkmaar; 3. G. P. v. Beekum, Alkmaar; 4. P. Wit, S. S. S., Alkmaar; 5. B. Verhullen, Wit-Rood, Hoogkarspel. Alom bekerwedstrijden. Met Willem II is het toch wel heelemaal mis. Een paar weken geleden leed ze thuis een groote nederlaag tegen Heerenveen en gisteren," toen ze de gelegenheid kreeg, om revanche te nemen, was het weer mis; met 4-2 wonnen de Friezen, die er blijkbaar niets voor voelen, om de rij der kampioenen te sluiten! Technisch was Willem II de beste ploeg, doch uiterst zwak was ze m het afwerken der aanvallen. Dat deed Heerenveen beter en het ge volg was een 4-1-voorsprong, die slechts door het benutten van een strafschop tot 4-2 gereduceerd kon worden. Wat de bekerwedstrijden betreft, er is overal gevoetbald, maar helaas was het spel lang niet overal even spannend. Slechte daar, waar een lager geklasseerde het moest opne men tegen een hooger geplaatste, vertoonde het spel een enthousias me, dat prettig aandeed. In die ge vallen waren de' lagere goden volko men opgewassen tegen de hoogere. We noemen AFC, dat Bl.-Wit klop te, RCH, dat gelijk speelde tegen DWS, Hercules, dat van VSV won, ZFC, dat Haarlem klopte, enz. enz. Mogen wij verwijzen naar de uit slagen? Ze spreken wel voor zich zelfl De Rotterdammer van de* Pol is er Zondagmiddag in geslaagd het kampi- oenschaü_yirA(ftlarten 45'2 te behalen dooBsgMMBWlt'winning op den Amster- dammeraë Leeuw. In de beslissende partij tegen de Leeuw begon v. d. Pol met een magis trale 207 van acquit! De hoogste serie van het tournooi! De Leeuw kon zich van dezen schok niet herstellen. In de voorlaatste beurt' maakte hij nog een goede 91 (deze serie standde door touché) maar in de volgende beurt maakte van de Pol San alle onzekerheid een einde. Zondag vonden te Amsterdam de landelijke handbal- en hockeywed strijden van jien Jeugdstorm plaats. Hockey werd doer de Stormst^rs en handbal door de Stcrmers gespeeld. Het vertoonde spel stond, de oefen tijd in acht genomen, op een behoor lijk peil.lBij de voorwedstrijden had den vooral de hockeywedstrijd Am- sterdam-Noord-Holland cn de gelijk namige handbalwedstriid een span nend verloop. Voor hockey kwamc tenslotte de ploegen van Noord- Holand en Den Haag in de, finale, terwijl voor handbal dit de ploegen van Noord-Holland en Nedersticht waren. Daar de beide finales door Noord-HoHand gewonnen werden, vielen dit gewest twee eerste prij zen ten deel. De prijzen werden uitgereikt door stafleider Quispel. Deze week van 20.30-7'. Maan op: 7.48,, onder 21.02. 12 April: Eerste kwartier. De tweede coursedag van „Vooruit" op het Gemeentelijk Sportpark was nog drukker bezocht dan de openingsdag. Er waren zeker nog 1000 menschen meer. Het prachtige weer deed ook zijn invloed gelden. De verbeterde toto-gebouwen vielen bij het publiek ten zeerste in den smaak. De omzet aan de totalisator is dan ook nog veel grooter geweest dan drie weken geleden. De draverijen wa ren zoo spannend als men tnaar wen- schen kon en brachten diverse verras singen, wat ook enkele hooge uitkee- ringen ten gevolge had. De Galantusprijs gaf Dobrien een over winning, die aan de toto met 22.30 werd gehonoreerd. Don Brewer was tweede en E Lady G derde. De Crocusprljs was voor één der fa vorieten, n.l. Carla Scott gevolgd door Croton en Bafon Harvester. Douglas gaf een surprice in den Nar- cisprijs, en op Eduard Anvil voor de plaats (2e) had men ook niet veel ge rekend, gezien de uitbetaling van 12.70. Allright won de Tulpeöprijs met Zampa van N. Z., die zich gisteren weer kranig hield (ook in de korte baan) als tweede en Dalver als derde. Dienares, Fleetness T, Zampa van N.Z., Allouez en Baron Harvester waren de seriewinnaars in de kortebaan. De fi nale was voor de snelle Allouez. Fleet ness T. viel buiten de prijzen. Het waren als geheel buitengewoon i geslaagde courses, waarover men zekef tevreden zal zijn geweest. De uitslagen volgen hieronder: I. Galantusprijs. Draverij voor paar den, die nog geen 1000 hebben ge wonnen. Ingeschreven 12 paaiden. Op gekomen 30. 1. Doebrien 2000 m., van D. F. Olivier, rijder K. Kramer, tijd 3.27.8 (km.tijd 1.43.9). Toto: Winnend 22.30, pl. 4.50; 2. Don Brewer, 2000 m. van J. A. Bakker, rijder eig. Toto pl. f 2.70; 3. E. Lady G, 2000 m., van G. Poppen, rijder A. R. Nottelman, pl. 1.80. II. Crocusprijs. Prijzendr. voor paar den, die 2000 hebben gewonnen, doch nog geen 3000. Gereden door amateurs. Ingeschreven 10 paarden. Opgekomen 6. l^Carla Scott 2020 m. van P. Dekker, r. Gr Poppen, tijd 3.10 (jcm.tijd 1.34.1). Toto: Winnend: 2.20, pl. 1.30; 2. Croton, 2000 m. van Stal Minerva, rijder W. de Graaff, pl. 1.60; 3. Baron Harvester, 2040 m. van H. W. Hoejenbos, rijder eig. pl. 1.60. III. Narciaprjjs. Prijzendr. voor paar den, die 1000 hebben gewonnen, doch nog geen 3000. Ingeschreven 16 paar den. Opgekomen 11. 1. Douglas, 2000 m. van C. J. Zwetsloot, rijder J. de Vlieger, tijd 3.11 (km.tijd 1.35.L. Toto winnend J' 6.80, pl. 2.30; 2. Eduard Anvü, 2000 m., van P. Koster, rijder eig. pl. 12.70; 3. Fred. Mc. Clyo V, 2040 m. van Stal Nederhorst, rijder J. Goedendorp, pL 2.40. IV. Tulpenprijs. Prijzendr. voor paar den, die 4000 of meer hebben gewon nen. Ingeschreven 11 paarden. Opge komen 9. 1. Allright 2000 m. van C. J. Zwetsloot, rijder K. Kramer, tijd 3.02 (km.tijd 1.30.1). Toto winnend 16, pl. 3.90; 2. Zarrma van N. Z. 2060 m. van J Witteveen, lijder eig. pi. 1.90; 3. Dalver 2000 m. van L. J. H. Englebert, rijder W. H. Geersen, pL 1.60. V. Hyacinthprijs. Kortebaandraverij 690800 m. Ingeschreven 30 paarden. Uitgekomen 23. le serie: 1. Dienares, 750 m., tijd 1.07.2. Toto winnend 2.40; 2e serie: 1. Flpetness T, 720 m., tijd 1.08. Toto winnend 1.60; 3e serie: 1. Zampa van N. Z., 740 m., tijd 1.05.3. Toto win nend 2.90. (Ciamphie Scott als eerste gediskw. wegens coupeeren); 4e serie: 1. Allouez, 780 m., tijd 1.09: Toto winnend 1.10; 5e serie: 1. Baron Harvester, 750 m., tijd 142. Toto winnend 1.30. Finale. 1. Allouez, 780 m. van J. de Vlieger, rijder eig.; 2. Zampa van N Z.; 3. Dienares; 4. Baron Harvester. Toto win nend Allouez en Fleetness T 2.20 (Stai- weddensehap. Toto definitief: Allouez en Fleetness T stalw. 3.60, pl. Allouez 1.60; Zampa v. N. Z. pl. 2; Dienares pl. 2.60; Ba ron Harvester pl. 2.60. ALCMARIA VERLIEST VAN W.F.C. In een weinig aantrekkelijken wed strijd heeft Alcmaria het onderspit moeten delven tegen 'n niet veel beter spelend W.F.C. Na een half uur spelen maakte WFC het eerste doelpunt en Alcmaria kon er niet in slagen gelijk te maken. Vijf minuten vóór de rust kreeg W.F.C. 'n strafschop toegewezen voor een overtreding op den rand van het strafschop gebied, wat wel éen zware straf was. W.F.C. maakte hieruit 2—0 met welken stand de rust inging. Daarna werd het spel verplaatst wat aan jle achterhoede van W.F.C. druk werk bezorgde. Een strafschop werd door Schaaper onhoudbaar ingeschoten, waarna ten Herkél 3 min. later den ge lijkmaker in het net deponeerde. Het spel golfde nu op en neer en 7 minuten voor het einde maakte W.F.C. het win nende doelpunt en zoo werd W.F.C. winnaar van dezen weinig boeienden wedstrijd. ALKM. BOYS-HILVERSUM 5-1. Een oninteressante wedstrijd. Voor de nst ging het spel op en neer en kwa men beide doelen beurtelings in gevaar. In de laatste minuut van de eerste hélft nameii de Boys de leiding uit een hoekschop. De tweede helft was minder boeiend. Hilversum bracht er niets van terecht, terwijl de Boys regelmatig den stand opvoerden tot 4—0. Toen kwam er een tegenpunt,doch waar de thuisclub ook nog een maal doelpuntte, won deze met 5—1. Technisch viel er niets te genieten; overigens stelde Hilversum zeer teleur, terwijl de Boys met open aanvallen succesvol waren. Kampioenschap van Nederland Heerenv.-Willem H 4-2 DISTRICT IV le klasse BW-PSV 2-1' 4e klasse A Texel-Atlas onb. Waterv.-N.Niedorp 4-2 Res. 3e klasse A Alcmaria III-OSV II1-3 ZFC IH-Assend. II 6-1 BEKER- JVEDSTRJDEN Afd. A AFC-Bl.-Wit 3-2 EDQ-W.Frisia 4-2 5«„S9*JSS 1 Afd. B DOS-'t Gooi 7-2 OSV-De Spart. 6-3 Afd. C Ajax-DWV 3-1 Alkm. Boys-H'sum 5-1 Afd. D WFC-Alcmaria 3-2 DWS-RCH 2-2 VSV-Hercules 1-3 Afd. G BKC-HRC 2-1 Afd. H Oudesluis-LSW 0-2 MFC-Schagen 0-1 Afd. N ADO '20-Assend. 2-0 GVO-USVU 2-2 f „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D Alk. Boys ni-Helder m 3-5 Waterv. Il-Alcm IV 2-1 HRC III-HRC IV 13-2 IE Koedijk-VIOS 2-0 4H Con Zelo ÏI-DTS V 2-0 LSVV II-N.Nied. III 4-2 GOUDEN KRUIS- WEDS1RIJDEN Alkmaar II-CSV II 7-S Schoorl-HSV 2-4 DTS IV-Barsingerh. 0-5 (w.n.o.) Winkel III-DTS III 1-3 Dirksh.-Schagen III 2-1 1 Hl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1