vma DAGBLAD VOOR ELT. Demonstratie van den N.A.D. te Leeuwarden. tOUBER. Lril, hall 8 voor jezöcht loordijk, ALKMAAR De Rijkscommissaris zet de beteekenis van den Arbeidsdienst uiteen. Rede van den Rijkscommissaris. Vier Belijdenissen van een Brandstoffenbonnen verloopen 15 April. Ruim 200 dooden in Parijs. Zware gevechten bij Koeban-bruggehoofd. Plaatselijke gevechtsacties in Tunis. REDERIJKERSLEVEN IN WEST-FRIESLAND. STAD EN OMGEVING. ABRIEKEN $Ëefl heerlijk bord Pltrt fermicellisoep geeft iltijd blijde gezichten Kaan tafel. Een verstan* ilge huisvrouwkooptdus )p haar malzsnaboftl rantsoen )ONMAAK als vorig ijaar? t U 't zon- |zeep niet klaar? jbeer dan |eens goed 5LORINE ,voor U doet! _jidermidde!^oSI schoonmaak t >1' m HUTH. BOUBER. SMPER - RJMAN 4EYER DIJK 'ERLACH. af dag. van Ik was -emakkelgke klant!" nakkeltjk mag ae dan wezen, is toch al jaren Albert Heijn, jien oorlog van at distributie beeft zij dus iding. En als Dede raad van lit aannemen: pu Albert Hejjn denier 81) A R b«nl U bon-al mei Uvr. bon i Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. v Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 6 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 80. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y„ m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 - maanden voor Alkmaar 2.10, voor het gebeele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. i i Deze lichting zal haar paraatheid in het eigen vaderland toonen. Zaterdag en Zondag heeft de Ned. Arb. Dienst een groote demonstratie in Leeuwarden gehouden. Propaganda-marschen werden door de stad gemaakt,, waarbij de troepen begeleid werden door het staforkest, dat Zaterdag een concert gaf. Na de melding van de op het Zaad- land opgestelde afdeelingen aan den Rijkscommissaris en inspectie van de arbeidsmannen, werd het woord ge voeld door den commandant van den N.A.D., die er op wees, dat de jonge mannen, die door de in-werking-tre- ding van het Arbeidsdienstplichtbe- sluit onder de schop zijn gekomen, evenals hun voorgangers bereid zijn getuigeni- af te leggen van hun vasten wil, het vaderland te dienen. De dienst plichtigen van deze lichting zullen niet in het Oosten-staan doch hun paraat heid in het eigen vaderland toonen. Dé inzet van den geheel n A.D. voor de vejligstelling van den oogst zal een zegen voor het volk blijken. Nadat de arbeidsmannen het Frie- sche volkslied hadden gezongen hield de Rijkscommissaris, Rijksminister Seys-lnquart een rede. De Rijkscommissaris Mannen van den ..Arbeidsdienst; Ik wil van de gelegenheid gebruik maken, om U mijn opvatting uiteen te zetten over de taak, die gij hebt en de plichten, welke g-, behoort te vervul len. Als een deel van U mij niet direct verstaat, omdat ik niet in Uw taai tot V kan spreken, kunt gij er, wanneer Uw superieuren mijn woorden voor U zullen vertalen, toch van overtuigd zijn, dat ik er met groote aandach. en zeer veel ernst over nadenk, waarom gij in de Nederlanden ook in Arbeids dienst vereenigd dient te zijn. Ik besef volkomen, dat voor U, Hollanders, Friezen en andere Ne- derlandeis deze vereeniging in een organisatie, die zoozeer een militair karakter draagt, iets ongewoons is. Ik zie U hier voor het eerst niet als een afdeeling, die uit vrijwilligers bestaat, die uu om een of andere reden vanzelf hier gekomen zijn, maar als een lichting, dus zuiver als eén groep van de Nederlanders van Uw leeitijdsklasse. Ik begrijp, dat deze orde en disriplin: op me nigeen van U den indruk van een dwang zou liuiiren maken. Paarover wil ik U dit zeggen. Zoolang een van U den Arbeidsdienst gevoelt als dwang, heeft hij de beteekenis van den Arbeidsdienst nog in het geheel niet begi pen. Hier is sprake van iets anders. Gij moet de overtuiging krijgen, dat gij hier in een gedisciplineerde orde naast elkander zijt geplaatst, dat gij met el kaar werkt in een orde, die niet zofider beteekenis is want dan zou het geen orde zijn. maar, dat gij voor de ver wezenlijking van een gedachte en voor een goede zaak bijeengebracht zijt. Waarom Duitsche formaties? Voor U, Nederlanders in het alge meen, is het totdusverre misschien nog niet noodig geweest, dat het geheele v.lk in dergelijke formaties bijeenge bracht werd. Voor ons, Uw buren in het Duitsche rijk, is dit noodig geweest op grond van de ervaring van onze eeuwenoude geschiedenis, want wij midden in dit werelddeel, met grenzen bijna zonder natuurlijke bescherming, zijn steeds weer aangevallen. Onze vijanden beweren thans, dat het omge keerd is. Maar wanneer gij de geschie denis onderzoekt dan zult gij zeggen, dat de andere.i ons steeds weer hebben overvallen. Ik herinner aan de oorlo gen, die de Franschen eeuwenlang te gen ons gevoerd hebben. Ik herinner aan de stormloopen, die steeds weer uit bet Oosten kwamen en- over Duitsch- land geheel Europa wilden overstroo- men. Daarom was het noodig. dat wij al onze krachten leerden samenvoegen in een gedisciplineerde orde, dat wü niet pas op het oogenblik van het ge vaar om ons heen mochten zien, waar onze vrienden en buren en onze vijan den waren. En zoo is onze soldateske houding niet een dressuur, maar de uiting naar buiten van onze inwendige Paraatheid. Zoo moet ook gij de orde in den Arbeidsdienst opvatten, want ik ge loof, dat voor U deze tijd, waarin gij eenigszins buiten de geschiedenis en haar oorlogen gestaan hebt, voorbij schijnt te zijn, immers thans i» de schok, die zich over den ge- hcelen wereldbol voortplant, te groot dan dat een volk op den duur afzijdig kan blijven. Daarom lijkt hot mij noodig en voor U van be lang, U te brengen tot een vereeni ging en een formatie, die U de er varing en de wetenschap van het gezamenlijk naast elkander staan in een gedisciplineerde, sodateske orde bijbrengt. Maar wat ik hier tucht noem. raag niet alleen tucht zijn. Tot deze tucht beüoort !ïog reis, dat noocug is om het geneei beteekenis te geven. Dat is de vrijheid van den enkeling binnen deze orae, waarin hij geplaatst is om zijn uraenten naar beste weten en volgens geweien te gebruiken. Wanneer gij dus erover nauenkt, wat dan deze soiciates- Ke orde is, waarin gij geplaatst zijt, dan moet gij steeas tot Uzeil zeggen, dat zij aiet een dwang moet zijn, maar een zinrijke orde, die ieder afzonderlijk ook ae ypiie vrijheid moet geven, zijn Kr-chten op de beste wijze voor de ge- meenscnappelijke taak in te spannen. De verantwoordelijkheid van het lluitsciie voik. Nedeiianosche Arbeidsmannen. ik heo er U reeus op gewezen, uat net lot van net Duns cue vont veei moenijkei was. En uit, lot is ook tnaus weer on eindig veei moeilijker. Op ons rust een zeer groove veraiu-wooruenjkiieia. onze mik rient zien laans toe ver Duiten cut comment. Thans, nu wij kunnen zeg- g^.i aai wij ons in den tweeuen were.u- oonog oevmuen, gaat het niet meer om czononiiscue vooiueeien oi om staats- Hij die geiOOit, dat het nog n nef verwerven van econo misch geoied ol om uitoreiomg aei staatsgrenzen, begrupt aezea ooriog met. u September 193y was bet mogelijk geweest uit axies te vernnjuen, ais toen ue gerecntvaai'u.gue aauspiaak van net uuitsene ruk op uantz.g einenq was. Dan nauuen wil ons dit aues kunnen Despa- ien. Dat wnaen onze vijanaen niet. net uoet nu werkeujk Deiacneujk aan, wan neer wij ons inaenken, aat door deze reeütvaarcfige erkennmg van onze aan spraak alles had kunnen woraeu voor komen. Maar ait kon zoo met Zijn, want net zeer groote conflict, aat wn tnans meemaken, bereiaae zich voor. Wij i.unnen nu zeggen, aat ae were.ddeeien met eikander strijuen. Oostelijk van ons dreigen de horuen, der Oost-Euro- peescn-fsinnenaziatiscne steppen geneei Europa te overstroomen. in net Westen vormt zich «en nieuwe concentratie van krachten op het Westelijk half rond, nieuwe groepeenngen ontstaan in het Verre Oosten. Wij in het oude werelddeel Europa zien ons gep.aatst tegenover deze continenten en hun concentratie. Maar het zijn niet ae con tinenten, belangrijk en besiissena is de geest, a.e de menseden in ae geschiede nis stoot en bestuurt. Wat op het spel staat. Zoo zien wij, eji ik zeg thans wij, alle Europeanen in geneei Europa vooraf de noodzaak, ons te nananaven tegenover liet Oosten'met de drommen uit zijn Binnen-Xziatische steppen. Kier staat net behoud van onzen eigen aard, van ons wezen, van ons leven op het spei. Arbeidsmannen, het bolsjewisme, dat aaar naaer rolt, is niet datgene, aat wij m de binnenianasche politiek als com munisme hebben meegemaakt en over wonnen. Hier is het mogelijk, dat de Nederlanders zich vergissen, wanneer zij geiooven, dat liet er siechis om gaat het communisme niet tot bloei te laten komen, een dwaling, die hier en daar kon worden opgemerkt. Het bolsjewis me is' de tegenwoordige levensvorm Van den binnenaziatisehen steppengeést, zooals die om de paar eeuwen op Europa toestormde. Dat is niet een menscnelijke uiting, die iets uitstaande heeft met tucht oi zelfs met vrijheid, maar een massale opeenhooping van mensohen, die zielloos tot machinemenschen geworden.en zelfs gemaakt zijn. Maar het is voor ons even belang rijk eraan te denken, dat wy ook tegenover het Westen voorzichtig heid m acht hebben te nemen. Want ook daar vormt zich een geest, die met den Europecscnen meis gemeen heeft in die mate, dat wij aan een lotsgemeenschap kunnen denken. Bet Amerikanisme, dat zich aan de over zijde vurmt, moet zich maar ontwik kelen zooals het wil, wij zullen het niet storen. Maar wü moeten het af wijzen, dat dit Amerikanisme in onze Europeesche aangelegenheden bin nendringt. Wij kunnen thans reeds constateeren, hoe ongeschikt en misplaatst het is, dat de Amerikanen zich met onze zaken willen bemoeien. Wij nemen juist thans aan de overzijde steeds weer de grenze- looze onwetendhei I cmtrent en het vol ledige gemis aap begrip voor onze toe standen alsmede een aan gewetenloos heid grenzend gebrek aan verantwoorde lijkheidsgevoel waar. Ik herinner er slechts aan, dat toonaangevende man nen daar eenvoudig zeggen, dat het het Jjeste jou zijn, dat in deze Europeechse wanorde, welke zij meenen te zien in de verscheidenheid van onze volken en sta ten, orde wordt gebracht do„r bolsje wisten en dat ér geen enkel bezwaar tegen kan worden gemaakt, indien de ^uren van de Sowjet-republieken ver- LOOPEN. Te Leeuwarden had Zondag een bijeenkomst plaats van verschillende a,deellngen van den Nederlandschen Arbeidsdienst, waarbij de Rijkscom- ®bsaris. Rijksminister dr. Seyss-lnquart en de nieuwbenoemde commandant den N A D Generaal Arbeidsieider L. A. C. de Bock, een rede hielden. Tijdens de inspectie van de arbeidsmannen. In het midden: Rijksminister dr. 5tïss Inquart; tweede van rechts: Generaal Arbeidsieider LAC.de Bock CNF-J. Zeljlemaker-Paz m 4. Churchill voor het Lagerhuis op 12 November 1942: „Ik heb een diep vertrouwen in de wijsheid van Stalin en den goeden wil van dezen mërkwaardigen man. Mijn hart heeft met Sovjet-Rusland gebloed en ik voel, wat U allen ook gevoeld zult hebben, de vurigen wil, tezamen met Sovjet- Rusland te lijdèn en een deel van zijn last te dragen." Inlevering vóór dien datum. De bonnen „09 BV" en „10 BV" der DV-kaart, de bonnen KF 01 t,m. KF 06 der kookkaart DZ en de bonnen „één eenheid eers.e periode" i.m. „één een heid twaalfde periode", die recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen zijn slechts geldig t.m. 14 April 1943. De geldigheidsduur wordt dus met i6 dagen teruggebracht. Eveneens wordt de geldigheids duur van de toewijzingen welke zijn uitgereikt aan grootverbruikers in de groepen B, C en D, teruggebracht tot en met 14 April 1943,' ook al staat op deze toewijzingen vermeld, dat zij tot een na 14 April 1943 gelegen da tum geldig zijn. Alle betrokken verbruikers diénen daarom de no^in hun bezit zijnde of nog voor dien datum te ontvangen bonnen of toewijzingen vóór 15 April 1943 aan hun leverancier af te geven. Lie leverancier is in dat geval ver- plielft hierop eventueel ook na 14 April 1943 te leveren. De Secretaris-generaal van het dep. van Financien heeft goedgekeurd, dat het besluit op de loonbelasting en op dc vereveningsheffing t.a.v. de verstrek- kinge,. van kost, kleeding en zakgeld, door het diaconessenhuis aan de diaco nessen verleend, buiten toepassing blij ven. Volgens de laatste berichten van officieele Fransche zijde zijn bü den Engelsch-Amerikaanschen aan val op Parijs meer dan 200 men- schen om het leven gekomen, en 500 gawond. Van 50 gewonden is de toestand hopeloos, zoodat het aantal dooden nog belangrijk, zal stijgen ook al omdat het opruimingswerk nog lang niet geëindigd is. 120 woonhuizen werden geheel ver nield, talrijke andere zwaar be schadigd. DE ARBEID IN DEN LAND EN TUINBOUW. De aandacht wordt er op geves tigd, dat van de ziide van het Ne- aeriandsche Arbeidsfront, eventueel met medewerking van andere in stanties, de regeling voor de belang hebbenden wat betreft de nieuwe regeling der loon- en arbeidsvoor waarden, nader zal worden toege licht in een binnenkort uit te geven orochure. Wegens het vervoeren of in voorraad hebben van Belgis,che shag zijn de laatste dagen te Eindhoven met minder dan 25 personen be keurd, waarbij enkele honderden kilo's shag in beslag konden worden genomen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 April. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De bolsjewisten hebben gis teren met verscheidene divisies den verwachten aanval op het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd ingezet. De steeds hernaaide aanvallen, die ge steund werden door krachtig artillerievuur en vele pantser wagens, werden door Duitsche en Roemeensche troepen uit eengeslagen met zware vijande lijke verliezen aan ménschen en materiaal. De gevechten duren voort. Een eigen aanvalsoperatie tën O. van Orel had een geslaagd verloop. Aan de rest van het Oostelijk front alleen ten zuiden van het Ilmen- meer en voor Leningrad levendiger plaatselijke gevechtsactie. Aan het front in Tunis had de dag bij plaatselijke actie van verken ningsgroepen en stormtroepen een rustig verloop. De luchtmacht be stookte met sterke afdeelingen vij andelijke concentraties van voertui gen en pantserwagens, tentenkam pen en artilleriestellingen. Duitsche lagers behaalden acht overwinnin gen -in de lucht. Ten Oosten van riougie deden gevechtsvliegtuigen een aanval op een groot vijandelijk vrachtschip, zij braenten het zware schade toe. Een gemengde BritschAméri- kaansche formatie heeft gisteren overdag het gebied van Parijs aan gevallen. Tengevolge van bomtref- ïers ui woonwijken, parken en sportterreinen der stad zijn er ver scheidene honderden dooaen en ge- wonaen onder de bevolking. Bij de zen terreuraanval en bij andere vij andelijke aanvallen op het bezette geoiea in het Westen en Noorwegen werden 19 vliegtuigen neergescho ten. Drie eigen vliegtuigen gingen verloren. - In den afgeloopen nacht hebben Britscne vliegtuigen lukraak bri sant en branaoommen laten vallen op open plattelandsgemeenten in 't kustgebied van JNlóord-Duitschiand. Tien der aanvallende bommenwer pers werden door nachtjagers en alweergeschut der marine neerge haald. Voor en achter de schermen van het dorpstooneel. Koning Boris van Bulgarije bij den Führer Telefoco Hoffmann-Stapf-Pax m I. Zonder overdrijving mogen wij zeggen, dat het rederijkersleven vrijwel nergens in den lande een zoo groote vlucht heeft genomen als in West-Friesland. Men vindt bijna geen dorp öi gehucht, of het heelt zijn eigen rederijkers kamer, die enkele malen per jaar voor het voetLcht verschijnt. Men mag de cultureele beteekenis van dit o.p treden niet onderschatten, vooral niet in het verleden. De tijd immers ligt nog niet ver achter ons, dat het platteland leefde in een be paald isolement, waaruit de moderne verkeersmogelijkheden het nog niet hadden verlost; de mogelijkheid om elders, in casu in een van onze groote VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan cp: 8.13, onder 22.15 12 April: Eerste kwartier. zoeken in de Sowjetunie te worden op genomen, zich dus voor het.Bolsjewisme uitspreken. Dit is hei doorslaggevende bewijs voor het feit, dat er daar geen begrip is- voor ons Europeanen, maar ook niet de wil om zich op verantwoor delijke wijze met onze aangelegenheden bezig te houden. De lieden daar aan de overzijde zouden ons voor hun andere aanspraken op de wereldheerschappij slechts verraden en verkoopen. Ik zou u allen op heivhart willen drukken, dat wij Europeanen, om wie het thans gaat, or.s ervan bewust moeten .zijn, dat wü een lotsgemeenschap. vormen, die zich tegen het Oosten moet verdedigen om zijn of niet zijn, die echter ook haar volksche en cultureele bestaan moet verdedigen en handhaven tegenover dit Amerikaansche westen. Duitschland's strijd. Nederlandschearbeidsmannen, het Duitsche volk heeft dezen strijd aan vaard. Ik wil u volkomen openlijk zeg gen, dat wij dezen oorlog natuurlijk in de eerste plaats voor onszelf voeren. Het zal niet zoo zijn, zooais het drie ol vierhonderd jaar geleden was, toen het vraagstuk der geestelijke en gods dienstvrijheid ten koste van het Duit sche volk werd uitgevochten, toen in de hervormingsoorlogen voor het Avond land de .vrijheid van geweten werd be vochten, maar het Duitsche volk en het Duitsche Rijk de kampprijs voor de andere landen waren. Het zal niet we derom zoo zijn, dal thans te geestelijke strijd om de sociale gerechtigheid en de volksche vrijheid ten koste van het Duitsche volk wordt gevoerd. Het Duit sche volk voert dezen oorlog om zijn toekomst, die thans vooral tegen het Bolsjewisme moet worden gevoerd ln zijn meest doeltreffenden gemeenschaps vorm, het nationaal-socialisme. En wij, Duitschers zullen dezen strijd uitslui tend en nooit in een andere orde voeren dan volgens onze nationaal-socialistische levenswet Maar in dezen zegevierenden strijd voert Duitschland thans ook den oorlog voor Europa en juist de sol dateske levenswetten, die ons door de geschiedenis der eeuwen geleerd zgn, hebben' ons tot de grootste krachtsinspanning gereed en geschikt gemaakt. De machtsontplooiing van het Duitsche volk in dezen oorlog is oneindig groot. Wij hebben tot dusverre met ongeveer een vijfde deel van de verliezen van den eersten wereldoorlog onze vijanden uit Öit werelddeel geslagen en den vijand in het Oosten reeds half op de knieen gedwongen. En juist in dit jaar 1943 worden wü zooals onze vijanden met verbazing zien, omdat zü een 1918 ver wacht hadden door den concentratie en den inzet der thans opgeroepen krachten met den dag sterker. Er is slechts onderscheid'van prestatie. Kameraden zoo wil ik u als arbeids mannen thans noemen de dienst moet vbor u een belevenis zün, gü moet de belevenis hebben, dat gü, wat ook uw afkomst is, of uw ouders gegoed zqn, een vermogen hebben, hoo- gere staatsambten bekleeden, een voor aanstaande plaats innemen in handel of industrie, of dat zü handswerklieden, boeren of arbeiders zijn, allen gelük züt, opgeroepen voor denzelfden inzet en hetzelfde deel, en dat er slechts een onderscheid bestaat, dat van uw pres taties. Wie meer presteert, beteekent meer. En dat, Nederlandsche arbeids mannen, moet ook de eerste wet zijn, volgens welke wü de maatschappelijke orde in dit nieuwe Europa willen op bouwen. Ook hier moet de eerste wet de prestatie voor de gemeenschap wor den. Deze belevenis moet gü ondergaan. Met deze belevenis moet gü dan uw bur gerlijk beroef) aanvaarden en weten, dat gü eenmaal naast elkander gestaan hebt als mannen van uw leeftijd, waarbü er geen verschillen van welken aard wa ren, maar een gemeenschappelüken band van gedisciplineerde orde en zin rijken arbeid. Ik zou u, doch ook allen anderen Nederlanders op zeer ondub belzinnige wijze willen zeggen, dat dit het eenige doel van den arbeidsdienst is. Want, wanneer dit doel wordt be reikt, wanneer gü aldus bijeengebracht en paraat gemaakt züt, dan is een der belangrijkste grondslagen in u gelegd, waarop wij onze toekomst, zooals deze ons allen ln Europa gemeen is, willen opbouwen. De arbeidsdienst zal Aechter voor u nooit gewetensdwang beteeke- nen. Hij zal zich ook nooit Indringen in de verhouding van den mensch tot God. Mannen van den N. A. D. zoo eindigde spr., ik heb heden voor U slechts een wensch, dat gij openhartige, opgewekte mannen züt; die zich vooral bewust worden van hun volksche en rasver- antwoordelükheid in het volk en in den grootereh kring der Germaansche Volken, die zullen ontwaken en bereid zijn ook het laatste in te zetten voor de toekomst. Gü voor het Nederlandsche volk, wij voor het Duitsche volk en wij allen voor een gemeenschappelijke, ge lukkige toekomst. steden, aen geest te verkwikken aan een goed tooneelstuK, was niet bijster groow Ook de radio, welke alle af standen overbrugt, had haar intrede nog niet geoaan en zoo was men op het geb.eo van ontwikkeling en ont spanning voor een groot oeel aan gewezen op zich zelf. - OP HOOG PEIL. Het was vooral in rfieze jaren, dat het iieihebberijiooneel in West-Fries land bloeioe; namen als van „De Oefenschool" te Wognum en „Het iviosterazaadje" te Wijoenes om er maar eens een paar te noemen vereenigingen, die reeds meer dan een halve eeuw hebben bestaan, haüden een bekenden klank. In plaatsen als Grootebroek en An- oijk, waar de kunst van het rederij ken een groote hoogte had bereikt, ging er een ontwikkelenden en be- schavenden invloed van uit. Ook school er echter nog veel kaf onder het koren en was in menig dorp de toonèelavond niet meer dan het nu eenmaal' noodzakelijke aanloopje voor de danspartij na afloop, waarbij aan het spel nauwelijks aaridaaht werd bggteed en de uitvoering niet voor honderd procent geslaagd mocht heeten, wanneer zij niet in een fik- sche knokpartij na afloop haar be kroning vond. In het generaal be zien echter, ging van het rederijkers- tooneel een invloed ten goede uit zoowel voor de spelers als van het publiek. HET GETIJ VERLOOPT. Wanneer wij deze periode achter ons laten, breekt een tijdperk aan, waarin het plattelandstooneel ten offer dreigt te vallen aan den voor uitgang in de techniek. Het is reeds met enkele woorden gezegd: men trok verder van huis, de radio bracht de wereld dichter bij, men zag en hoorde meer dan voorheen en ging hoogere eischen stellen. Wat de eigen dorpelingen opvoerden, was niet meer goed genpeg en de belangstelling voor bun prestaties kwijnde ziender- oogen.- Men zag geen mogelijkheid meer om gelijken tred te houden met de verlangens van het publiek, dat de rederijkers ontrouw werd en zijn belangstelling eenerzijds meer liet uitgaan naar de kunst met een groote K en anderzijds dit wel voor het grootste gedeelte zich vergaapte aan het klatergoud en de bloote bee nenparade van de wereldstad-revue met haar driehonderd en zooveel op voeringen. Men had moeite 't leden tal op peil te houden en veelal speelde men voor halfvolle zalen. De toe komst zag1 er voor het rederijkers gilde verre van rooskleurig uit. NIEUWE MOGELIJKHEDEN. Uit dezen tijd nu dateert de op richting van den Westfrieschen Too- neelbond, opgericht door eenige man nen, die verder zagen dan htm neus lang was en die beseften, dat, wilde het tooneel voor West-Friesland be houden blijven,- men in organisato risch verband diende te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het dilet- tantentooneel te doen aanpassen aan de eischen van den tijd. De bond werd als kleine organisatie opgericht en had met allerlei kinderziekten te kampen; velen zullen er, althans in den beginne, hooger verwachtingen van hebben gekoesterd dan de resul taten in de practijk uitwezen, doch men hield voet bij stuk en liet zich aiet door moeilijkheden uit het veld slaan. Thans telt de bond meer dan veertig aangesloten vereenigingen en beweegt hij zich op een uitgestrekt werkterrein. In een volgend artikel zullen wij hierover iets naders mededeelen. Begrafenis van burgemeester Hetterscheid. Te Roermond is onder zeer groote belangstelling het stoffelijk over schot ter aarde besteld van den op zoo lafhartige wijze vermoorden burgemeester van Barxem en Gra- hem, den heer W. A. Hetterscheid. Gesproken werd door Graaf Mar- chant et d'Ansembourg, die er o.a. op wees, dat men verzuimd had den overledene een kerkelijke begrafenis te geven. Hauptdienstieiter Schmidt bracht den overleden burgemeester voor diens arbeid dank namens den Rijks commissaris. Hij legde namens dezen en de N.S.D.A.P. een krans neer. Ir. Mussert sprak woorden van dank tot de Duitsche kameraden en van troost tot de familie. RECHTER-PLAATSVERV ANGER BENOEMD. Bij besluit van den Secretaris- feneraal van het dep. v. Justitie is enoemd tot rechter-plaatsvervan- §er in de Arrondissements-recht- ank te Alkmaar mr. C. J. de Lange, notaris en advocaat te Alkmaar. CENTRAAL NEDERLANDSCH HENGELAARS VERBOND Het Centraal Ned. Hengelaars Verbond afd. Alkmaar hield Zon dagmorgen zijn ledenvergadering. De opkomst was buitengewoon groot, er waren nl.. 95 leden aan wezig, hetgeen beteekent 1/3 van alle leden. Na de opening door den voorzitter, las de secretaris de no tulen der laatstgehouden ledenver- tadering voor, welke notulen zon- er eenige aanmerking werden goedgekeurd. Vervolgens bracht de penningmeester zijn verslag uit, het welk eveneens accoofd werd bevon den en toen kwam aan de orde: In diening en behandeling van Statu ten en huish. regiment. Daar het CNHV' te Alkmaar een onderafdee- ling van den Haag is, die eigen sta tuten heeft, kon worden volstaan met een huish. reglement. Het door het bestuur ingediende ontwerp werd, behoudens een paar kleine wijzigingen en aanvullingen; zonder stemming aangenomen en zal den leden t.z.t. worden toegezonden. Het bestuur vertrouwt er echter op, dat de leden de kosten hiervan zelf wil len dragen, welke kosten ongeveer f 0.25 zullen beloopen, daar het an ders uit de kas der vereeniging moet komen, wat weer een post van f 75 zou beteekenen. Na de pauze kwam de clou van den dag „Mededeeling omtrent gepacht water". Het bestuur kon, onder groote bijvalsbetuigingen der leden, mededeelen, dat het CNHV onderpachtster is geworden van de Schermeer", alzoo de Noorder-, Zui- der- en Laanvaart, terwijl er ook nog werk van wordt gemaakt om wat spciaal snoekwater in handen te krijgem Na de rondvraag werd deze ver gadering, die een zeer prettig ka rakter droeg, omstreeks half een ge sloten. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN ALKMAAR. Georganiseerd door de. Alkm. Bridgeclub. De eerste ronde van dezen wed strijd werd Zondag in de groote ser re van den Muziektuin gespeeld. Deze zaal bleek voor de 96 deelne mers uitstekend te voldoen. Na span- nenden strijd werd de uitslag be kend gemaakt. 28 paren zijn gekwa lificeerd voor de 2e ronde en zullen a.s. Zondag den strijd voortzetten. Dan valt weer de helft af. De derde ronde gaat tusschen 14 paren, -de vierde tusschen 8 paren en de eind strijd om de vier prijzen wordt door 4/ paren gestreden. NED. REIS VEREENIGING. Bridgewedstrijd. In het winterseizoen 1942-1943 is door de afd. Alkmaar van de Ned. R.V. een bridgewedstrijd gehouden, verdeeld over zes bijeenkomsten. Dezelfde 16 paren namén aan- deze zes wedstrijden deel. Naar aanlei ding van de behaalde resultaten werden telkens winstpunten toege kend. Gisteravond had de eindwed- striid plaats. Namens het bestuur van de afd. Alkmaar werden door mej. J. Roldanus met eenige harte lijke- woorden, o.a. aan den leider, de viif prijzen uitgereikt. Het resul taat was: ie pr. de heeren A. Visser en H. C. Slotboom te Alkmaar. 38 winstpunten; 2e en 3e pr. de paren mevr. Fels en de heer G. J. Janssen en de heeren G. C. v. Gulik en J. Haasbroek te Alkmaar, beide met 35 w.p.; 4e pr. de heeren W. C. Beeld man en S. Terpstra te Alkmaar met 34 w.p.; 5e pr. de paren: mevr. J, Slotboom en de heer C. Burger en de heeren H. Pijpers en M. v. Stock te Alkmaar, beide met 33 w.p. De extra-priis viel ten deel aan den heer en mevr. v. Steeg te Heiloo. De wedstrijden hebben een zeer sportief .en geanimeerd verloop ge had. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Jacobus z. van Her mann Meyberg en A. C. Schoonho ven. Cornelis P. z. van Johannes Hof en C. C. Bruin. Johannes z. v. Jan J. Burgèring en J. C. P. M. Peereboom. Cornelis z. v. Gerard Mazereeuw en J. Bakker. GEHUWD: Michel L. Boortman en Marrigje de Jong. NOORDSCHARWOUDE. Politie. - Gevonden: een heeren- want met bont, een kinderwantje, een zilveren armband, een paar por- temonnaietjes met inhoud, een gou den oorbelletje. Inlichtingen bij den heer van der Mars. GEMEENTELIJKE PUBLICATIE ALKMAAR. De BURGEMEESTER van ALK MAAR, waarnemende de taak van Burgemeester 'en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat is ingekomen een verzoek van den heer J. A. Evegaars, alhier, om een verlof B verlof voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in het perceel Voormeer nr. 18. Binnen twee weken na dagteeke- -ning dezer kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verleenen van dit verlof indienen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1