ibod. DAGBLAD VOOR Tweeduizend dooden in Antwerpen. Nederland Westwal van Europa. URAMMA meisjes Misdadig spel der geallieerde vliegers duurt voort. Werkkrachten voor den oogst. Opnieuw 600 W.A.-mannen naar hei Oostfront. Studenten dienen loyaliteits- verklaring te teekenen. Vóór 10 April. 102.000 brt. in den grond geboord. Gestaakte Sovjet-aanval bij Bruggehoofd van Koeban. Een reis langs de kustversterkingen. Ons land één groote vesting. STAD EN OMGEVING nadat zij zijn afge- re wijze zijn afge- n af te leveren aan opers of handela- akoming van dit g woTden opgetre- DAG. 12.45, 16.45, 18.30 II) cn 21.45. .15 Jonge Matroos je gouden morgen- rengen U heden... gr.) 9.3J—9.37 Spie- in. 10.— Ons liedje 10.30 Voordracht. !0 Zang en clave- c. 12.05 Theo Uden Act. beschouwing. 13.40 Strijkkwartet lassola. 14.40 Helga Melodie en rhyth- ek. 17.30 Jan van iporkest. 18.40 Om niet in de krant psymph.-orkest en orismen. 20.25 Om en soliste. 21.10 15—7.40 Zie Hllv. I. 7.50 Sportnieuws, ndsvrouw. 8.15 Gr. 9.— Amus.-ork. >r de huisvrouw.) 40 Koren uit de 11.Voor de rliedjes (opn.) 11.30 12.30 Uitwisseling Duitsche Boeren- verz. 13.05 Zang 15 Drieluik-progr. 14.— Godsd. uitz. 14.50 Rhapsodie ard Lalo (gr.) 15.30 Marcel Wittrisch r. en het Sylvestre ugd. 17.30 Klanken (gr.) 17.45 Spie- BNO Brabantsch etteconcert. 19.15 55 Lentepotpourri d in Weenen (gr.) nker; piv. hoofd- Iweg; Buitenl.: Tj. Prov., Stad: D. A. htsz J. Werkman; len te Alkmaar. j, oruitbetallng. kraankoppel, 25, 1 rijwielzit- uur. Bezooijen, it 26. itafel, 30. H. haepmanstr. 15. ;erensch„ m. 43, hoedjes v. bej. 3. H. v. d. raat 62. 5., m. 40, 10, X 6, 1 p. d.sch. 36 7.50. P. losters treat 12. (jwiel. Burgers en, 35. Kan- Schaperstr. 1. 'h., m. 40, 15, 1. 2, 1 p. A.B.- P. Veen, Pater- 2. ss m. 22 6 èn 1.75. Z.g.a.n. ied 150, Moes, 2. ienhokken, 15. indenlaan 67. rtulgjt 1.25, bloemvazen steengoed 5. ed Nieuwsl. 51. 3.50, waterstel oeden p. st. 3, chje 5. Eïkel- ieuwesloot 51. pumps, m. 39, De Labije, Vis- 8, 2 p. d. mo- 4.50 Booij, it 24. 0. A. Bestevaar, istraat 3. ligstoel m. voet- rima rolbezem, risen, Stuartstr. jasje z.g.a.n. m. Bloemtafeltje ingen compl. 4 n. 52 2 Wed. uinstraat 56. kapstok 17.50. eld, Leeuwen- 13 eeren roefsjes- 36 15 en een ilschort lft. Hoorderkade 66 ïh. tafel 25. ers'raat 25. erscost.,piqué ird en das, 25. Kanaalstr. 10. staal dr.matras vit satijnen sch. Lamoraalstr. 5. jas voor slank een flinke dub- roedkooi, 10. ade 5 na 7 uur. x 100 40, gra ph 35,'wan- 40, rolschuier r, Waterschap- e 200, wasfch- Kapteijn. Ken- 2g 76. leeren zitting ik met veeren izer, Bovenweg as. linnenkast an, Nic. BeSts- i. toelen.met ta- i haardfauteuil Rijkhoff, 1ste I. pon met onder- 0. Rijkhoff, 1ste en 12.50, 1 p. n schoenen, m. -ibbermat 100 x Kracht, Krela- amesschoenen tessch., m. 32 's avonds tus- u. Zandvoort, II. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 7 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 81. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A R. JONGER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse in. 5 ets. Maandag is Groot-Antwerpen het doel geweest van den ter reur der Anglo-Amerikanen. Deze 'aanval is al bijzonder mis dadig geweest. Op vreeselijke wijze is de burgerbevolking ge troffen. Volgens de Dinsdagavond jne- degedeelde cijfers bedraagt het aantal slachtoffers reeds 2007 v dooden, 603 gewondenen 130 vermisten. Het blijkt dat meer dan 200 bom men werden uitgeworpen en bijna evenveel woonhuizen met daarbij 4 scholen en een kerk zijn getroffen. Met man en macht werd van Maandagmiddag_af gewerkt om te redden wat er nóg te redden viel. Alle instanties spanden hun krachten samen om de eerste hulp te verlee- nen. Alle voertuigen werden opge- eischt om dooden en gewonden te vervoeren. In de vier getroffen scholen beloopt het getal doode kinderen meer dan 300; ook werden 16 zusters gedood, terwijl er twee andere vermist wor den. Op de stadsmuren heeft burge meester Delwaide een biljet met rouwband laten aanslaan. Ten teeken van rouw zullen alle openbare vermakelijkheden tot en met 9 April gesloten blijven. Muziek uitvoeringen moeten achterwege blijven. Het stadsbestuur heeft uitgebreide hulpmaatregelen getroffen, maar het is noodig dat alle Antwerpenaars het hunne bijdragen door giften in na- tura en geld. De burgemeester doet een heroep op den burgerzin, de naastenliefde en de offervaardigheid van allen. 10 Miljioen frank voor de slachtoffers. Belgapress verneemt dat de Mili- tar Verwaltungschef Dr. Reeder in naam van den militairen bevelheb ber voor België en Noord-Frankrijk 10 miüioen frank ter beschikking van den burgemeester van Antwerpen heeft gesteld om den dringenden nood te lenigen. De leider van de Unie van Hand en Geestesarbeiders, heeft meege deeld, dat de Unie aan de gezinnen van haar gedoode leden een onmid- dellken steun van 1.000 fr. zal uitkee-, ren en aan de gezinnen van de ge doode niet-leden een steun van 500 frank. Bommen van 7 KM. hoogte geworpen. Nader wordt gemeld, dat de En- felsch- Amerikaan sche vliegtuigen uij bommen vanaf een hoogte van 6 tot 7000 M. hebben geworpen, zoo dat de aanval niet als een aanval op militaire doelen kan worden be schouwd. Honderden woonhuizen zijn ver woest of zwaar beschadigd en dui zenden menschen dakloos. Een fraaie oude kerk werd zwaar beschadigd. KarcUt,aal Van Racy, primaat van België, bracht een bezoek aan het geteisterde gebied. Gemeld wordt, dat de vijand 'in het bijzonder bij den aanval op Ant werpen 19 vliegtuigen heeft ver loren. De dienst van den gemachtigde voor den; oogst treft voorbereidingen, dat overal waar een tekort zal op treden hulp aan den boer kan wor den geboden zonder dat dit den boer extra zware lasten oplegt. De boer behoeft zich er dus niet toe te laten leiden gewassen te ver bouwen, welke zoo "weinig mogelijk werk vragen in verband met 'n door hem gevreesd tekort aan arbeids krachten. De verbouw van aardappelen en suikerbieten zal de boer met een gerust hart kunnen uitbreiden. LEGION TRICOLORE IN TUNIS. De eerste Afrikaansche eenheid van het onder opperbevel van Pé- tain staande Fransche vrijwilligers legioen, dat onder den naam Legion Tricolore zich heeft onderscheiden in den strijd van Europa tegen het bolsjewisme, waarbij het bijzondere dapperheid toonde, is dezer dagen in Tunis beëedigd. Zij zal thans aan het front van Tunis den strijd op nemen tegen de Britsch-Amerikaan- sche irki-irigers. Leerlingen van de Iruitteeltschool te Furmcrend, een ónderatdeeling van '^tuinbouwschool te Hootn. krijgen thans practisch onderricht in den hön ngaard Na het enten def vruc ".o'-'en wordt de wond met was. ingesmeerd. CNF-Sagsi j-lJax m Beeld van verschrikking. Vanaf het Antwerpsghe stadhuis heèft men een indrukwekkend ge zicht op de verwoestingen. Langs de Groote Baan over een afstand van meer dan een kilometer vormen de huizen met hun weggerukte voorge vels, met de ingestorte daken en de gesprongen vensters ,een blok waar in geen enkele woning onbeschadigd is gebleven. Hier heeft een bom 34 woningen vernietigd en slechts roo- kende puinhooren achter gelaten. Bommen van het zwaarste kali ber werden op een school gewor pen 180 schoolmeisjes, die na'het ontploffen der eerste bommen naar hun onderwijzeressen gesneld wa-, ren, werden ter plaatse gedood, of wel op de Cour ofwel in de ge bouwen onder de ruïnen, die de lijken nog"verborgen houden. Verpleegsters van het Vlaamsche Roode Kruis en het Roode Kruis dra gen overb ijfselen van afgrijselijk verminkte lijken met een deken be dekt. weg. Dit alles gebeurt in ake lige stofwolken welke door een ge weldigen wind worden opgedreven. De kindermoord. In de kruin van een bopm bemerkt men de alpenmuts van een school kind, aangrijpend zinnebeeld van de vreeselijke slachting welke aange richt werd. 200 Meter verder ziet men de normaalschool voor meisjes, welke ook niet ontsnapt is aan dit bloed-, bad: 100 jonge meisjes, evenals vijf zusters, werden gedood. In ue jongensschool aan den an deren kant van den Steenweg meer dan 500 meter verder, werden 25 kinderen het slachtoffer van den laffen aanval. Maar het afschuwelijkste in dezen plotsen overval is het feit dat de be volking tijdens haar werk verrast werd, in de namiddaguren, op het oogenblik dat het verkeer het druk ste was. 328 dooden te Parijs. Het aantal dooden na den En- gelsch-Amerikaanschen, t^rreuraan- val op Parijs van afgeloopen Zon dag is inmiddels tot 3^8 gestegen. Nieuw stadium in den strijd in Tunis. De strijd in Tunis is in een nieuw stadium gekomen. Het DuitSchIta- liaansche pantserleger van Rommel heeft zich vereenigd met de troepen van Von Arnim, die het- noordelijke deel van Tunesië verdedigen, en men kan thans zeggen, dat het na den terugtocht uit Egypte eindelijk zijn definitieve stellingen heeft bereikt. De thans komende gevechten zullen wellicht een beslissend karakter dragen. Door knap manoeuvreeren heeft Rommel tijdens zijn terugtocht steeds de hem achtervolgende En- geischen opgehouden en aldus tijd gewonnen. Door de vereeniging der beide le gers orider Rommel en Von Arnim- men kan aannemen, dat Rommel als oudste in rang tnans het opper bevel voert, onder den Italiaanschen opperbevelhebber (irpmers het is een Italiaansch oorlogstooneel) is de positie der strijdkrachten van de spil uiteraard versterkt en daar zij het voordeel van korte aanvoer- wegen voor de ravitailleering heb ben, terwijl de tegenstander alles over grooten afstand moet aanvoe ren, zijn de voorwaarden voor een succesvolle verdediging tegen de BritschAmerikaansche overmacht niet ongunstig. De Duïtschers en Italianen beschikken over een ves ting, waarin zij ongetwijfeld tegen een langdurige belegering bestand zullen blijken. Te Utrecht stonden Zaterdagmiddag aan den voet van den hoogep Domtoren 600 W.A.-mannen opgesteld, die bin nenkort naar het Oos.tfront zullen ver trekken. Veien waren samengekomen om van de plechtigheid van het afscheid ge tuige te zijn. Een podium was voor den ingang van den toren opgesteld, gesierd met witte voorjaarsbloemen. Nadat Mussert het vrijwilligerscorps had geinspecteerd, werd hij toegespro ken door den commandant der W.A., mr. Zondervan, die mededeelde, dat spontaan vele honderden uit alle rijen der W.A. zich als vrijwilliger beschik baar stelden, waarvan de 600 goedge- keurden thans staan aangetreden. Zij zullen de plaatsen innemen van hen die gevallen zijn of met verlof in het vaderland komen. Mussert zeide in zijn toespraak, dat iedere nat.-socialist zijn plicht doet, zich niet afvragend of dat offers vergt. De Nederlandsche strijder aan het Oostfront behoeft voor geen ander on der te doen. Te velen in den lande beseffen nog niet dat een bolsjewis tisch Europa een volslagen vernietiging van het oude cultuurland beteekent. Alleen het nat.-socalisme kan de bols jewistische overheersching breken. Al leen een Hitler en eqn Mussolini kun nen» Europa voor het bolsjewisme be hoeden. Dat de W.A. medehelpt een herboren Europa te verkrijgen aldus Mussert is mijn trots. EEN WONDERBARE VERSCHIJ NING IN FRANKRIJK? Een\ dertienjarig meisje in het dorpje Montmeyran nabij Valence heeft beweerd verscheidene malen een verschijning te hebben gezien van de H. Maagd. Ht bleuwe kleed van de Madonna vertoonde het op schrift: „Paschen 1943". Het verhaal he^ft in de streek diepen indruk ge maakt en reeds wordt de door het meisje aangeduide plek der „wonder bare verschijning" door tal van pel grims bezocht. Inmiddels heeft de kerkelijke overheid het raadzaam geacht de geloó"igen tot de grootste voorzichtigheid aan te mapen. Te Roermond heett de plechtige be grafenis plaats gehad van het stoffelijk overschot van den burgemeester van Baexem. den heer W. A. jjetterscheidt. die door onbekende daders in zijn woning lafhartig werd neergeschoten. De leider van de Nationaal Soeialisti- iche-BevOeging der Nederlanden, ir. A. Mussert, spreekt aan de groeve CNF Fotodienst NSB-Cino-Pax m Liquidatie Ned. Banken in Ned. Indië. De Japansehe regeering heeft volgens de „Deutsche Bergw. Ztg'. bevel gegeven, dat in ver sneld tempo tdt liquidatie van de Nederlandsche banken in de vroegere Nederlandsche kolo niën moet worden overgegaan en dat door dezen maatregel ook de filialen in de aangrenzende door de Japanners veroverde Engels sche en Amerikaansche gebieden zullen worden getroffen. Bij de liquidatie komt in plaats van de guldenvaluta de yen. De om- ruilverhouding is echter zeer en- gunstig gekoz^p, zoodat de houders- van guldenrekeningen aanzienlijke verliezen zullen lijden. i MILLERAND OVERLEDEN. De vroegere president van de Fran sche republiek, Alexander Millerand, is Dinsdagochtend in zijn woning te Versailles overleden. Millerand werd in.September 1920»tot president der republiek gekozen en bekleedde dit ambt tot 1924. Van" 1914 tot 1915 was hij minister van oorlog. AARDBEVING IN CHILI VERWOEST EEN STAD. Omtrent de ernstige aardbeving in Chili wordt nog gemeld, dat militaire vliegtuigen hebben waargenomen, aat van Salamanoa, dat ongeveer 5000 in- wonerS heeft, nauwelijks meer iets overeind staat. In de stad La Sierena is het aantal slachtoffers naar ver houding gering, daar de aardbeving overdag geschiedde. Het aantal gewon den is echter des te grooter. RUIM 150 DUIKERS WERKEN AAN BERGING DER „NORMANDIë." Oceaanreus wordt troepen- transportschip. In Duitsche scheepvaartkringen be schikt men over informaties, waaruit blijkt, da£,er met man en macht ge werkt wordt aan de berging der „Nor- mandië," die Indertijd tengevolge van een zwaren brand in de haven van New York is gekenterd. De werkzaam heden, waaraan ruim 150 duikers deel nemen, staan onder leiding van 30 ingenieurs der Amerikaansche marine. Men wil de „Norpiandië," die reeds was omgedoopt in „Lafayette," zoo spoedig mogelijk in dienst stellen als 'troepentranss^ortsghip, daar de Ameri kaansche koopvaardij slechts over weinig voor dit doel geschikte passa giersschepen beschikt. Ter beveilieinf van de orde aan universiteiten en hooge- scholen, is het van 10 April a.s. af aan studenten, die «Te voorge schreven loyaliteitsverklaring niet hebben geteekend, verboden aan universiteiten en hoogescho- len de lesseVi te volgen en exa mens af te leggen. Voor alle studenten bestaat de ge legenheid om in het bureau van den Rector-Magnificus te teekenen. Aan de studenten van openbare universi teiten en hoogescholen wordt deze verklaring bovendien zeer binnen kort ter teekening toegezonden. De aandacht wordt er op geves tigd, dat zij, die vóór of op 10 April aan den oproep tot teekening gehoor geven, binnen den numerus clausus zullen vallen en dus de garantie hebben hun studie ongestoord te kunnen voortzetten. Zij, die niet op 10 April geteekend zullert hebben, zullen weliswaar in de gelegenheid gesteld worden zulks n'a dien datum te doen, doch een garantie; dat zij binnen den nume rus clausus vallen, kan hun echter niet worden gegeven. Ook kan de secretaris-generaal te werkstelling in .Duitschland van stu denten, die weigeren te teekenen, niet verhinderen. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan op: 8.39, onder 22.15 12 April: Eerste kwartier. Niëuwe verordeningen. 's-GRAVENHAGE, 6 April. - Het verordeningenblad voor net bezetie Nederlandsche gebied van 6 April 1843 bevat venscheidene nieuwe verordeningen. Allereerst bepaalt verordening no. 31, dat iedere man, die zich vrij willig aanmeldt voor deelneming aan een cursus militaire training, 'van zijn werkgever voor den duur der deelneming aan dezen cursus verlof moet krijgen met inbegrip van de heen- en terugreis. Eveneens zijn leerlingen, die zich vrijwillig aanmelden voor zoo'n cursus, voo% den tijd. van den oproep vrij vai» school. Degenen, die opgeroepen worden voor een cursus mogen uit de deelneming geen nadeelen onder vinden in hun arbeidsbetrekking en in hun sociale positie. In het bij zonder heeft de werkgever niet het recht het arbeidscontract wegens deelneming aan zoo'n cursus te ont binden. Den werknemer moet het loon of salaris doorbetaald worden, eveneens moet voor den tijd van de deelneming aan -den cursus het stu die- of schoolgeld doorbetaald wor den. Verordening no. 32 bepaalt, dat in gevallen, waarin joden om juridi sche of feitelijke redenen hun ver koopsplicht volgens de verorde ning op de ariseering van den land bouw niet kunnen nakomen, het be trokken stuk grond ter nakoming van deze verplichting in beheer kan worden genomen door de Neder landsche administratie. De verordeningen no. 33 en 34 be palen, dat tabakssurrogaat .en ta- bakssurrogaatproducten, evenals ha ringen, bewerkt of niet bewerkt, distribu£iegoed zijn. UIT EEN BOOM GEVALLEN Te Oud-Ootmarsum is de 12-jari- ge jongen J. Krop, bij het uithalen van een eksternest uit een boom gevallen en aan de gevolgen over leden. ^HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 April. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In z^yare gevechten tegen de vijandelijke ravitailleering heb ben onze duilfbooten op den At- lantischen Oceaan en op de Mid- dellandsche Zee wederom veer tien volledig geladen schepen met tezamen een inhoud van 102.009 brt. en een torpedoboot- jager in den grond geboord. Vijf andere schepen werden getorpedeerd. Door den ter stond beginnenden sterken af weer kon niet worden waarge nomen of zij zijn gezonken. In de Golf van Biscaye heeft een onzer duikbooten een aan vallenden vijandelijken zwaren bommenwerper neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 6 April (D.N.B.). - Het opperbevel der» weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koeban heeft de vijand zijn aanval len tengevolge van de den vorigen dag geleden verliezen niet meer voortgezet. Ook aan het front in Tunis verliep de dag over het algemeen rustig. Bij een eigen aanvalsactie in Zuid- Tunis werd een belangrijke hoogte ingenomen. In het gebied van de Middel- landsche Zee heeft het luchtwapen vliegvelden en spheesjJdoelen met succes aangevallen. Jagers en afweergeschut der ma rine hebben 18 vijandelijke vlieg tuigen vernield, twee eigen toestel len worden vermist. Britsch-Amerikaansche formaties vilegers hebben gisteren de bezette westelijke gebieden, vooral de stad Antwerpen, aangevallen. De bevol king leed aanzienlijke verliezen. In een school werden 180 kinderen gedood. Jagers en afweergeschut van het luchtwapen schoten 19 vijandelijke toestellen neer. In Noord-Noorwegen is een vijan delijke sabotagegroep bij de nade ring van de kust tot den strijd ge dwongen en vernietigd. Gebruikt papier inleveren. Ten aanzien van den inleverings plicht voor gebruikt papier wordt medegedeeld dat in de naaste toe komst geleidelijk voorschriften voor particuliere ondernemingen en voor hen. die een bedrijf of beroep uit oefenen, kunnen, worden verwacht. Eveneens behooren bewaard te worden de bescheiden, welke voor een goeden gang van zaken onmis baar worden geacht en bescheiden, Waaraan een zekere historische waar de kan worden toegekend voor de •geschiedenis van het bedrijf, van de plaats, waar het gevestigd is of voor de economische geschiedenis van ons land Men kan aan den inleveringsplicht voldoen door aan den persdienst van het Dep. van Handel. Nijverheid en Scheepvaart, Bezuidenhoutscheweg no. 30 te 's-Gravenhave, opgave te doen van de ter inlevering beschik bare hoeveelheden. Zij, die reeds thans hun inleveringsplichtige be scheiden opgeven, zullen in de toe komst vrijgesteld worden van ver dere verplichtingèn.'Het beschikbaar gestelde papier zal worden aange kocht door erkende papierhandelaren tegen de daarvoor vastgestelde prij- V T-Ten reis door Nederland is thans meer nog dan kort na de Juni dagen van 1940 een reis door oorlogs gebied. De enkele reminiscenties aan de krijgsoperaties in dat voorjaar zijn zoo goed als verdwenen. Men zou zich in vollen vredestijd wanen, wanneer men niet hier en daar in de steden en dorpen versche sporen zag van de bom bardementen der geallieerden op Ne derland met het doel ook hier door ter reur de bevo'king tegen het Duitsche rijk in het harnas te jagen. Wanneer men niet overal op straat het veldgrijs van de Duitsche weermacht zou zien, wanneer men niet overal in de polders borden zou tegenkomen met de mede- deeling dat hier een militair versper- ringsgebied begint en dat daar een ander ophoudt; wanneer niet langs de geheele kust, waar eens de bonte kleu ren van een vroolijk strandleven te- geerden, thans de grauwe kleur van reusachtige versterkingswerken te zien zou zijn, die elk civiel leven uitsluiten. Unieke verdedigingswerken. Inderdaad, nergens in Europa krijgt men zoo opeens den indruk, dat een geheel land veranderd is in één enkele groote vesting zooals hier in Nederland. Aan een militair geschoold oog ontgaat het niet, dat al deze uitgestrekte installaties, die hier in den loop van de laatste twee jaar zijn ontstaan, een enkel geheel vormen: een verdedigingswerk, waaraan de ervaringen van de Maginotlinie en van den Westwal evenzoo ten grondslag liggen als die van den veldtocht in het Oosten met zijn eerst daar ontwikkelde totaal nieuwe camouflagemethoden. Artilieristisch gezien," is een uniek werk ontstaan, niet alleen met het oog op de aanwezigheid van de meest ver schillende kalibers, doch juist met het oog op de beweeglijkheid. Van de Duitsch—Nederlandsche grens tot aan de kust is er geen vierkante meter, die in geval van nood niet onder het vuur van een ontelbaar aantal stukken ge schut, mitrailleurs of) van batterijen pantser- en luchtafweergeschut ligt. Drieledig doel. Alle installaties, die men reeds sedert het begin van dit jaar als ..klaar voor DE militaire correspondent van het D.N.B. is op een reis langs de Nederlandsche kust door het opper bevel van de weermacht in de gele genheid gesteld, de aldaar gebouwde omvangrijke en diep geëchelon- neerde versterkingswerken in oogen- schouw te nemen. Zijn bevindingen geeft hij in nevenstaand artikel weer. de verdediging" beschouwen kan hoewel koortsachtig aan de vervolma king gewerkt wordt hebben een drieledig doel. Zi' dienen voor: 1. De verdediging met het front gericht naar de kust, dqf het afwe ren van elke landingspoging van vijandelijke strijdkrachten. Langs de kust vindt men daarom ook de zwaarste en verdragende stukken geschut, ingebouwd in moderne pant serkoepels op reusachtige betonnen kazematten, waarvan de camouflage zich telkens zoo natuurlijk bij het ter rein aanpast, dat zij zelfs, wanneer men er vlak voorstaat voor het meest geoefende oog niet te zien zijn. Op de strategisch bijzonder belangrijke pun ten aan de kust is een zoodanige mas sale vuurkracht aanwezig, dat een vijandelijke actie van zee uit reeds ver uit de kust tot een jammerlijke misluk king is gedoemd, temeer daar de Duit sche marine hier met nieuwe eenheden klaar staat, die vanuit de verte geleid, voor den vijand niet minder gevaarlijk zullen zijn dan de verdragende zware kustartillerie. Door beide wapens eï- kaar te laten aanvullen, schijnt hier een middel geyonden te zijn, dat aan spraak kan maken op de benaming „universeel." Tevens echter zijn langs de geheele kust voor afweer en tegenaanvallen pantserbrekende wapens geconcen treerd, zijn diepe en breede pantser grachten en pantserhindernissen aan gelegd, waaraan de ervaringen, opge daan in het Oosten klaarblijkelijk op de Krim en het .Taman-schiereiland - ten grondslag liggen. Op meester-» lijke wijze gecamoufleerd, loopen grach ten en hindernissen zoo door "de duinen en geëvacueerde kustplaatsen, dat men ze eerst ontdekt wanneer men zelf hier over is gestruikeld. Dat juist hier in deze sectoren de kunst van de Du'it- schers in het ondermijnen, de kunst van het aanleggen van zeer diepe mijn- versperringen hoogtij viert, behoeft wel niet te worden vermeld. 2'. Voor de verdediging met front gericht naar het binnenland voor het geval van een gecombineerde invasiepoging door middel van af- deelingen 'valschermjagers resp. uit de lucht gelande troepen en marine eenheden. Hier is een nieuw systeem ontwik keld. De pantserkoepels van de stukken geschut zijn niet meer zoQals nog in de Maginotlinie het geval was tot max. 180 graden, doch tot 360 graden draai baar. Het geheele achterland is voorts in z.g. steunpunten ingedeeld, die op zichzelf een gesloten deel van de ves tingwerken vormen, voorzien van alle wapens, uitgerust met groote onder- aardsche munitie- en levensmiddelen depots onder betonnen lagen ven me ters dikte die ervoor zorgen, dat zij ab soluut „veilig voor beschieting" zijn. Deze steunpunten zijn van hun kant nog onderverdeeld in kazematgroepen, waarvan ieder afzonderlijk met haar vuurkracht de doóde hoeken van de aansluitende tweede en derde groep bestrijkt. Als gevolg van den moeras- sigen bodem is het gebruiken van tanks voor een aanvallenden vijand nauwe lijks mogelijk. Toch heeft de Duitsche versterkingskunst ook met deze on waarschijnlijkheid rekening gehouden en zijn pantserversperringen opgeno men in het stelsel van deze steunpun ten, waarvan er honderden" over het geheele land verspreid liggen. 3. Alle installaties dienen tevens ook voor den luchtafweer, waarvan de werkelijke sterkte pas dan dui delijk wordt, wanneer het geval zich zou voordoen, waarvan de weermachtbevelhebber in Neder land. generaal der vliegers Friedrich Christiansen, ter gelegenheid van een ontvangst van buitenlandsche journalisten zeide: ,De vijand kan zich verzekerd houden van een warme ontvangst. Wij zien he. met die belangstelling tegemoet, die de welvoorbereide soldaat voor elke gewaagde operatie koestert." Het is geen toeval, dat aan dezen ouden Pour ie Mérite-vlieger van Zeebrugge, den aan den strijd gewenden zoon van Friesehen bodem, die den Engelschen reeds in den eersten wereldoorlog veel zorgen bereidde, de verdediging van Nederland is toevertrouwd. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN ROTTERDAM Ook de wnd. burgemeester van Hoorn wekt de bevolking van deze oude West-Friesche hoofdstad en omgeving op een-bijdrage te offeren voor de talrijke rlachtoffers van het luchtbombardement der vorige week. Wij hopen, dat in deze natio nale actie ons volk zich één zal töo- nen. De oorlog vordert tallooze on schuldige slathtoffers. Het minste wat wij kunnen doen toch zeker mede te werken de getroffenen, die de ramp overleefden, weer in het bezit te stellen van hetgeen verlo ren ging, voor zoover dit mogelijk is. Dit is een daad van zuivere mensche- lijkheid en staat boven de politiek. De oorlog maakt de menschen koud, maar wij hopen toch dat de men schen in onze omgeving niet zoo ge voelloos zijn geworden, door de ei gen moeilijkheden die him zijn op- telegd, dat ze gevoelloos ziiir gewor- en voor het zoo veel zwaardere leed, dat de Rotterdammers trof. Mogen velen daarom den gang naar ons bureau Voordatn C. 9, waar bij dragen in ontvangst worden geno men, weten te vinden. Ook gaven voor onzen plaatsgenoot, wiens woning in 1941 door een bom bardement werd verwoest en dus nu voor den wederopbouw een hy potheek móest sluiten, worden aan ons bureau in ontvangst genomen. De eerste verantwoording van de i ingekomen gelden geschiedt in ons nummer van Zaterdag. BENOEMD Onze plaatsgenoot, de heer J. Lie- nesch is benoemd tot tijdelijk lee- raar aan de R.H.B.S. te Oóstburg (Zeeuwsch-Vlaanderen W.-G. KRUIS AFD. ALKMAAR. Dinsdag slaagden op het gehouden examen in het St. Elizabethzieken- huis-voor het bakerdiploma, al)e candidaten, te weten de dames: L. Duimen, Hoorn; W. Beekema, Wie- ringerwerf; C. Hoogland. Abbekerk; P. Appelman. Middenmeer; L. Vis, Hem; J. Kunst. Oudorp. GESLAAGD Bij het te Amsterdam gehouden examen voor apothekers-assistente slaagde o.m. mej. C. Holsmuller, al hier. Te Wageningen slaagden gister, voor Rijkstuinbouwvakondirwijze)- in Tuinaanleg (Riikstuiharchitect), de heeren M. F. H. Doggenaar en N. J. Veeken, alhier. SCHAAKCLUB D.O.S. Stand der wintercompetitie. Ie klasse: 1. H. A. Schouten 16'uit 16; 2. R. v. Wezop 12 uit 14; 3. J. Kooy 11 uit 15; 4. H. Slenters 9*/t uit 14; 5. C. Mazereeuw 6% uit 10; 6. J. Geurts 9 uit 17; 7. 3. B. te Brake 6V4 uit 13- 8. M. N. Spranger 5 uit 11; 9. R. Godijn 5% uit 14: 10. P. Man- té 6 uit 18; 11. S. Vos 3% uit 18; S. Kaptein teruggetrokken. 2e klasse: 1. A. Slikker 11% uit 15; 2. J. Smit 11 uit 15; 3. J. C. Molenaa» 9 uit 14; 4. J. P. Bakker 8 uit 13; 5. Th. Kamp 7 uit 13; 6. H. Kruiden berg 7 nit 15; 7. J. Slikker 6% uit 14; 8. v. Vliet 5 uit '15; 9. ChT. v. Oor schot 3 uit 13; 10. G. v. Amstel CW 13. 3e klasse: 1. Bayema 8% uit 11; 2. J. J. de Mik 9 uit 14; 3. H. K. Bekker 7 uit 11; 4. J. Wortel 8 uit 13; 5. H. v. Leyen 6 uit II; 6. J. v. d. Made 3 uit 7; 7. L. J. Meijer 2 uit 9; 10. Wouters teruggetrokken. BURGERLIJKE STAND Geboren: Antoon, z.v. J. M. van den Oord en L. Trinko. Jo- ■han H., z.v. J. Oushoorn en J. J. Riepen. Gehuwd: Th. van Wanrooy en G. Schmidt H. D. Wilke en CJ. W. M. Teijken. ber'gen Kostelooze inenting en herinen ting tegen pokken. - De wnd. bur- femeëster van Bergen N.-H. maakt ekend, dat op Dinsdag 13 April a.s., des namiddags half vier uur, de ge legenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting of hermenting tegen pokken van hen, die zich daartoe in het Wijkgebouw, Karei dé Grootelaan 27, alhier, melden. Voor een juiste vermelding in de vaccinatiebewijzen van de namen en geboortedata der kinderen, dienen geboortebewijzen der kinderen of het trouwboekje der ouders te wor den medegebracht. HEERHUGOWAARD. Kindje verdronken. Maandag tegen den middag geraakte het onge veer twee-jarig dochtertje van den heer Jc. Oudhuis aan den Jan Glij- nisweg te Heerhugowaard in een onbewaakt oogenblik te "water. Zij werd door een buurmeisje drijvende gevonden. De levensgeesten bleken reeds geweken. vereeni- in - ting waarvan we reeds eerder melding maakten, is thans na verkregen goedkeuring der bevoegde autori teiten definitief opgericht. LANGEDIJK. Geboren: Cornelis, z. van Cornells Hink en Adriana H. L. van der Panne. Reinoutje, d. van Klaas Kaas en Jo hanna Kosteljjk. Johannes P. J., z. van Petrus C. Hoogeboom en Guurtje K. Mettes. Catharina Emmerantiena, d. van Johannes Beemsterboer en Alida A. Bruin. Ondertrouwd: Antonie N. de Bree te Anna-Paulowna en Sijtje C. Potter. Huwelijksafkondiging vanHendrikus A. Kramer te Koedijk en Gerarda Schuit. Hendrik Selders en Dirkje Greeling te Amsterdam. Pieter de Ruyter te Alkmaar en Anna Kramer te Alkmaar, onlangs te Langedijk. Getrouwd: Jan de Groot en Aagje Dekker. Wijnans J. Groesbeek en Grietje G. de Bakker. Overleden: Pieter Blokker, echtgen. v. Elisabeth de Ruiter, 63 jaar. Jannetje Peetoom, gehuwd met Gerrit Bu'ter, 49 jaar. Trijntje Wagenaar, wed. van Jan Wagenaar, 85 jaar. HOOFDPRIJZEN DER NEDERL. STAATSLQTERIJ f 20.000.—: 14339. f 5000.—: 15313. f 2000.t: 17390. f 1000.—: 1817, 12446, 12980. f 400.—: 4224, 13560. f 200.—: 10417, 12756, 15237. f 100.—: 1444, 3262, 5202, 9822, 11476, 14319, 16477), 21585.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1