D1GBLAD VOOR Burgers om Antwerpen met mitrailleurs bestookt. Massagraf in Rotterdam. Keuringen voor de Waffen - S.S. en hei Legioen. Vijandelijke aanval in Tunesië hervat. Engelschen in Tunis in den aanval. REDERIJKERSLEVEN IN WEST-FRIESLAND. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3390 - Red. 3330. Giro 187394. DONDERDAG 8 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 82. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m-M. 1.40, elke %y. m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 3.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. 200 onbekende lijken opgebaard. In een groote vergaderings lokaal van Antwerpen zijn tot en 'met Woensdag 200 onherken baar verminkte lijken opgebaard, die uit' de puinhoopen van de door den Engelsch-Amerikaan- sehen luchtaanval vernietigde stadswijk zijn geborgen. De iden tificatie veroorzaakte steeds weer hartverscheurende toonee- len. Op vele kisten stond een ^bordje „onbekend". De familieleden van vermiste personen zoeken nog steeds in de gebombardeerde wijk onder hoopen ijzer, steen en hout naar ouders, broers, zusters en kinde ren, die zich nog steeds niet ge meld hebben. Naar wij nader vernamen werden in ae plaatselijke jongensscnooi tie knapen tijdens den speeaijü door den aanval verrast. Een gedeu.te vLuehtie de klassen binnen en werd daar door het geweld van een ontpioite bom, welke bijna het geheele schoolge bouw met den grond gelijk maakte, onder de instorting oedo1 ven. De an dere knapen die een toevlucht zeoli te tegen den muur van het speel plein, kwamen er met enkele schranj- men van af. ~- Burgers met mitrailleurs bestookt. Naar wij ter piaatse vernemen, heb ben de Amerikaansche vliegers ook in ce 'naburige gemeenten bommen uitge worpen tot op 20 km afstand van het bijzonder geteisterde stadsgedeelte. Zij hebben zelts op het land werkende ar beiders met mitrailleurs bestookt en gedood. Toen op een gegeven oogenblik een dezer groote bombardementsvlieg tuigen neergeschoten werd, sprongen de Amerikanen tijdig met hun para chutes uit het vliegtuig en kwamen behouden op den grond terecht. Zij staken na deze hemeltergende moord partij eenvoudig een sigaret op. Daar na gaven zij zich aan de inmiddels toe gesnelde leden vap de Duitsche weer macht over. Deze laatsten haddenalle moeite om te verhinderen, dat de bur gers, die razend van woede op de fleg matieke luchtpiraten kwamen toege sneld, de Amerikanen lynchten. Winterhulp collecteert. ■Winterhulp, het menschlievend werk bij uitstek, dat van de eerste oogen- blikken a£ zich inspande om de geieis- terden aan voedsel te helpen en over ging tot de uitdeeling van melk, vijgen, sinaasappelen, sardines enz., wil ook geldelijk steunen. Daarom hcudt Win terhulp Zaterdag en Zondag in Ant werpen een openbare collecte, waarvan de gteheele opbrengst ten goede komt van 'de geteisterden. Bij het Roode Kruis. In het bureau van het Roode Kruis aan de van Eyckleyk te Antwerpc.^ heerschte Woensdagnamiddag eap buitengewoon groote «drukte. In de groote zaal waren inlichtingsdiensten ondergebracht. Daar verdrongen zich honderden personen ten einde .inlich- tingef. over hun familieleden te krij gen. Met de meeste bereidwilligheid werden zij door de bedienden te woord gestaan. Men kon evenwel niet vermij den, dat zich af en toe zeer pijnlijke vootvallen afspeelden. Daar honderden gewonden naar de ziekenhuizen zijn overgebracht,, wer den ook deze, evenals de Roode Kruis Centrale, ijoor de menigte bestormd. PARIJS BEGRAAFT ZIJN DOODEN. Gisteren heeft te Parijs, onder groote deelneming van de bevol king, de begrafenisplechtigheid plaats gevonden van de door den terreüraanval veroorzaakte slacht offers. 220 lijkkisten stonden opge steld voor het in een rouwkapel her schapen stadhuis in de het sterkst getroffen wijk van Parijs. De echtgenoote van maarschalk Petain natfi aan de plechtigheid deel aa: de zijde jpn generaal Brecard, den officieelen vertegenwoordiger van den maarschalk. Alle te Parijs verblijvende ministers waren aanwe zig. Van Duitsche zijde was o.a. aan wezig de gezant Scheiier.' De aartsbisschop van Parijs, kar dinaal Suhard, droeg de mis op. De minister van financiën, Ca- thala, klaagde namens de regeering de Éngelsche vliegers aan, die in 1940-Frankrijk midden in den strijd in den steek hebben gelaten, en thans verschijnen om dood en ver derf te zaaien. Op de algemeene begraafplaats Crooswók te .Rotterdam zijn Woens- da middag 57 slachtoffers van den luchtaanval, die zoo verminkt waren, dat zij niet herkend konden worden, ter aarde besteld. Burgemeester Müller betuigde bij dit massagraf de gevoelens van diep medelijden met het leed, dat de na bestaanden heeft getroffen en deed Uitkomen, dat de band tusschen de burgèrs niet verbroken, maar inte gendeel versterkt is. Wij allen, zeide hij o.a., vereenigd in den eerbied voor den dood, die deze naamloozen tot zich nam, zullen hen niet vergeten. De burgemeester legde een krans bij de geopende groeve. De Beauftragte van den Rijkscom missaris voor de stad Rotterdam, Dr. Völckers, bracht zijn medeleven met de getroffenen tot uiting en legde namens den Rijkscommissaris een krans neer. Kransen werden eveneens neerge legd namens den höheren S. S. und Polizieführer Nordwest, S.S. Grup- penführer Rauter en in opdracht van den Befehlshaber der Ordnungr- polizai in den Niederlanden. Gen?- ralleutnant der Polizei Dr. Lanke- nau. Nadat ook kransen waren nederge- legd namens den N.V.D. en het N.A.F sprak Ds. James een slotwoord, dat hij besloot met het „Onze Vader" waarna het publiek gelegenheid kreeg langs de groeve te Joopen. Bulgarije en de oorlog. De minister voor openbare werken, Wassileff, heeft in een rede in Lom er over gesproken, wat zou gebeu ren, wanneer Engelschen en Ame rikanen, als zij in het Oosten van de Midaellandsche Zee de over macht zouden verkrijgen, zouden trachten te landen aan de kust van de Aegeisehe Zee, in Griekenland, Albanië of Dalmatié, zooals zij tijdens den"eersten wereldoorlog in Saloniki aan land AjTi gegaan." Het is duide lijk, zoo zeide de minister, dat waar dit ook op de kusten van het Bal kanschiereiland moge gebeuren, Bul garije niet buiten den actieradius van den oorlog kan blijven, en dat het dan tot werkelijk oorlogstooneel zal worden. Dan zal het Bulgaarsche volk als één man opstaan en den vijand, die het zou wagen -zijn vrij heid, zijn heiligen bodem, zijn oer oude rechten aan te tasten, in zee drijven. BOMMEN OP ITALIAAN SCH GEBIED. Dinsdagmiddag hebben formaties vijandelijke vliegtuigen bommen ge worpen op woonwijken van Trapani, Ragusa en Messina. Er is ernstige schade aan burgerlijke gebouwen, en er zijn 40 dooden en meer dan 1QP gewonden ondér de bevolking van Trapani, zes dooden en negen gewonden te Messina. DE JODEN IN PALESTINA. Volgens de jongste Palestijnsche statistieken heeft ongeveer de helft van de in Palestina Wonende Joden, n.l. 232.000, eind 1942 het Palestijn sche staatsburgerschap verworven. In Palestina zijn thans nog 58.000 Poolsche, 20.000 Duitsche, 8000 Ame rikaansche, 5000 Roemeensche,,7000 Britsche, 4000 Iraansehe, 3000 Iraak- schen 2500 Turksche en 3000 Griek- sche Joden, alsmede 37000 Joden van verschillende andere nationali teiten. PROF. SCHWARZGRUBER GESNEUVELD. Aan het Oostfront is gesneuveld Prof. Rudolf Schwarzgruber, een bekend alpinist uit de Donau- en Alpengau. Schwarzgruber heeft Zich met zün twee expedities naar den Kaukasus een wereldberoemden. naam gemaakt. VOORTVLUCHTIGE BANKBEDIENDE GEARRESTEERD. De bankbediende A. Y. de R., wiens opsporing.door de Amsterdam- sche politie was verzocht is gisteren op aanwijzing in een woning in de Hartenstraat aldaar, gearresteerd. De man, die zich door valsche boe kingen en handteekeningen een be drag van ruim 102.000.had weten toe te eigenen, verklaarde, door speculeeren tot zijn daad gekomen te zijn. Voor ongeveer 85.000 aan geld en effecten werd door de politie in beslag genomen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gcy huwden), die lichamelijk- zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid iot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- n^ansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uur, Rotterdam, heutsches Haus, Westzeedijk. Ij April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, kangs Schijstraat 66. „15 April 1943. 15 tot 17 uur, den Bosch. Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur. Roermond, "S.D.A.P- Swalmerstraat 61. 16 April 1943. 16 tot 18 uur, Arnhem, oeverstraat 16B. .11 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo putsches Haus. „1' April 1943, 15 tot 17 uur. Zwolle, «otgi peterSi Markt. April 1943, 9 tot 11 bur, Groningen "icerthuis. Poelestraat. Nederlandsctie Vrijwilligers strij den In het Oosten SS PK Zschackel-O-H-P m 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur, Utreoht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche weg. Ten gerieve van het reizend publiek wordt op de coupéramen der spoor wagons met groote witte ietter; de klasse van het compartiment ge schilderd. Speciaal in de avonduren vergemakkelijkt dit het instappen in de luiste wagen Schlmmelpenningh-Pax m Nieuwe successen ter zee, HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 April (D.N.B.). - Het opperbevelder weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijk -front wordt slechts uit enkele sectoren levendi ge plaatselijke gevechtsactie ge meld. Afzonderlijke sterk door ar tillerie gesteunde aanvallen der bolsjewisten mislukten. Een eigen aanvalsonderneming aan de, Midden Donetz bereikte, ondanks hardnelc- kigen vijandelijken tegenstand, het beoogde doel. Tijdens een succesvolle onderne ming iri den noordelijken sector van het front blies een stoottroep van de Spaansche vrijwilligersdivisie veer tien kazematten in de lucht en maakte gevangenen Aan het zuidelijke front in Tunesië ging de vijand na he vige voorbereiding door de ar tillerie opnieuw tot den aanval over. De gevechten zijn nog in vollen gang. Een hfzonderlijke Britsche bom menwerper werd tijdens een poging om plaatsen in Noordwest-Duitsch- land met de boordwapenen aan te vallen, neergeschoten. De verliezen van de burgerbevol king van Antwerpen tijdens den terreüraanval van BritschAmeri kaansche, vliegtuigformaties op den 5en April 1943 zijn tot meer dan 2000 dooden gestegen. Zooals in een extra bericht wordt medegedeeld hebben onze duikboo- ten in zware gevechten tegen de vij andelijke ravitailleering op den At- lantischen Oceaan en op de Mid- dellandsche Zee wederom veertien volledig geladen schepen met teza men een inhoud van 102.000 b.r.t. en een torpedobootjager in den grond geboord. Vijf andere schepen wer den getorpe ieerd. Door den ter stond beginnenden sterken afweer kqn niet worden waargenomen of zij zijn gezonken. In de Golf van Bis- caye heeft een onzer duikbooten, een aanvallenden vijandelijken zwaren bommenwerper neergeschoten. Het van Duitsch-Italiaansche zijde lang verwachte groote of fensief tegen den zuidelijken vleugel van de strijdkrachten der spil in Tunesië is hedenochtend begonnen. Met zijn volie sterkte is het achtste Britsche leger op het ongeveer 35 km. breede front tusschen de Zoutmeren en de zee ten noorden van Gabes tot den aanval overgegaan. De slag is in vollen gang en het zal, naar militaire kr-ngen alhier verkla ren. nog twee of drie daeen du ren, alvorens iets omtrent het verloop gezegd kan worden. Tot heden 25 millioen Brt. vernietigd. De frontpagina's der Berliinsche bla den worden beheerscht door de Woens dag bekend gemaakte nieuwe succes sen der Duitsche duikbooten. De „Ber liner Börsenzeitung" wijst er. ter verge lijking met het sedert het uitbreken van den oorlog door Duitsche duikboo ten aan de vijandelijke koopvaardij- tonnage toegebracht veilies van ruim 25 millioen brt. op, dat .Groot-Britannië en het Imperium tezamen den oorlog friet ongeveer 22 millioen brt. scheeps- ruimte begonnen. Van de 919 tanksche pen tezamen 6.1 millioen ton groot, die Engeland en de Ver. Staten op 1 Sept. 1939 bezaten, zijn er thans 770 met een tonnage van 5.6 millioen brt. vernie tigd. Dit verlies is des te grooter daar tankschepen moeilijker te vervangen zijh dan vrachtschepen. GROOT-ADMIRAAL DONITZ KRIJGT HET EIKENLOOF. De Führer heeft den opperbevel hebber van de mar.ne, groot-admi raal Dönitz, ontvangen en hem uit waardeering voor zijn unieke ver diensten voor de leiding van den duikbootoorlog als 223sten soldaat van de Duitsche weermacht het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis overhandigd. GEALLIEERDE CONFERENTIE VOOR VOEDSELVOORZIENING UITGESTELD. LISSABON. 7 April. - De conferentie voor de voedselvoorziening der Ver- eenigde Naties gedurende en na den oorlog, die 27 April in de Ver. Staten zou beginnen en waarvan veel ophef is gemaakt, omdat bij deze gelegenheid de Sovjet-Unie voor de eerste maal met haar bondgenooten aan de confe rentietafel plaats zou nemen, is voor or.bepaalden tijd uitgesteld. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan op: 9.09, onder 12 April: Eerste kwartier. Landstand leidt klompenreparateurs op. Nu door onvoorziene omstandig heden de plannen van den Land stand in Noord-Holland zelf klom pen te doen vervaardigen nog niet in vollen omvang kunnen worden uitgevoerd, heeft men naar andere middelen gezocht om in de dringen de behoefte naar houten schoeisel te voorzien. De prov. boerenleider van Noord-Holland, de heer J. Saai, heeft zich thans in verbinding gesteld met den heer Wijbrand froot te Beverwijk, die een bijzon dere methode heeft uitgevonden om klompen afdoende te repareeren. Resultaat van gehouden besprekin gen is, dat de heer Groot m ver schillende plaatsen zijn vinding zal demonstreeren en zijn methode zal onderwijzen in door den Landstand te organiseeren cursussen. Het ligt in de bedoeling kringen te vormen gegadigden voor den tillende en uit de gei cursus verschillende personen aan te wijzen, die een aantal dorpen zul len kunnen bedienen. Versnippering van krachten zal worden voorko men, -opdat de Aangewezen repara teurs een behoorlijk weekgeld kun nen verdienen. DELFTSCHE HOOGESCHOOL HERVAT COLLEGES. De rector-ïnagnificus der Tech nische Hoogeschool heeft bekend ge maakt, dat de colleges Maandag 12 April a.s. zullen worden hervat. Het onderwijs zal dan echter slechts mogen worden gevolgd door hen, die voor of op 10 April a.s. de loyaliteits verklaring hebben geteekend. „VOOR HEN, DIE HET NOG NIET SNAPPEN". Hedenavond om 19.— uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I, in de serie brandende kwesties, over het on derwerp: „Voor hen, die het nog niet snappen." VLASTELERS KUNNEN. TOT BEPAALDE HOEVEELHEID LINNEN KOOPEN. Ter aanmoediging van de teelt van vlas, oogst 1943 is bepaald, dat een ieder, die in 1943 vlas teelt, per 1000 kg gerepeld stroovlas, welke hij aan een Handelaar in stroovlas of aan een vlasfabrikant aflevert, tot een Waarde van 8.zuiver linnen weefsel zal kunnen koopen, zonder daarvoor punten van de textielkaart te behoeven in te-leveren. Dit linnen komt ter beschikking van den teler en zijn vaste personeel. Gekocht kunnen worden: handdoeken (bont) lakens (wit) en linnen stukgoed (wit). DE POLITIE DOET EEN GOEDEN GREEP. De Amsterdamsche politie is erirr geslaagd, twee mannen aan te hou den, die waarschijnlijk de daders zijn van de talrijke diefstallen, in kruidenierszaken en manufacturen winkels in die omgeving den laat sten tijd gepleegd. Een hunner, de 22-jarige transportarbeider S„ stond reeds zesmaal in het politieblad ge signaleerd en hij heeft o.a. nog twee straffen, resp. 1 jaar en 1 jaar en 3 maanden, tegoed. Uit het arrestan tenlokaal te B e r g en wist hij te ont vluchten en later eveneens uit het Palels van Justitie te Amsterdam. Ook bij zijn laatste aanhouding trachtte hij weer te vluchten, doch met behulp van eenige schoten wist de rechercheur hem opnieuw te grij- Een. De man wordt thans extra goed ewaakt. EIEREN VAN WATERWILD. Het zoeken, rapen en buiten open bare wegen en voetpaden vervoeren van eieren'van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes, is toe gestaan van 8 tot en met 19 April f943 Het vervoer en verkcopen van dez© eieren is toegestaan tot en met 21 April, met dien verstande, dat het vervoeren op 20 en 21 A&iil slechts is toegestaan binnen de bebouwde kom der gemeenten en,, langs open bare wegen en voetpaden, De Grieksch© regeering van prof. Logothetopoulos is afgetreden. De bekende politicus Joannis Rhjl- lys heeft een nieuwe regeering ge vormd. De premier heeft a .i. ook de portefeuilles van landsverdediging en ravitailjeering op zich genomen. OPVOEDING VAN Dfc SOVJEMEUGD Een verwaarloosde, zonder toezicht levends ieugd, die zich op de binnen-'aatsen der nulzen kazerne» aan allerlei liederlijke uitspattingen te buitgn gaat Een duidelijk beeld geelt ons da -Komsomolskaja Prawda" van 20 JuH 1939 CNf-Gl-L-Paxm Voor en achter de schermen van het dorpstooneel. li. In ons tweede artikeltje zouden wij het een en ander zeggen over het werken en streven van den Westfrieschen Tooneelbond, een organisatie, waarover zoo vaak schouderophalend is gesproken, doch waaraan men één verdienste toch niet kan ontzeggen: dat zij den rederijker in het algemeen meer bewust heeft gemaakt van de plaats, die h;j inneemt en van het doel, dat hij zich heeft te stel len en dat hooger ligt dan alleen maar de menschen nu en dan eens te laten lachen of huilen, al naar het uitkomt. Waarmede wii maar willen zeg gen, dat tusschen het rederijken van voorheen en thans een hemelsbreed verschil ligt. Gaat men terug naar derf „draken"-tjjd van het tooneel, dan waren er slechts twee eischen, waaraan 'de speler behoefde te vol doen. Doorslaggevend was, dat hij zijn rol goed uit het hoofd kende en met eenigen pathos weergaf en dit was zeer belangrijk dat de frimeur hem dermate had toegeta- eld, dat hij voor de neefjes en nichtjes mitsgaders andere zich in de zaal bevindende verwanten totaal onherkenbaar was. Hoe meer er met pruiken en schmink was gewerkt, des te zekerder kon men van het succes zijn. Dat men als rederijker een cultureele taak had te vervul len, daaraan werd nauwelijks ge dacht. Kentering. Toen voor ruim twintig jaar gele den de tooneelbond het levenslicht zag, beteekende dit een langzame kentering. Geleidelijk aan werd het tooneelleven in West-Friesland in betere banen geleid. Er werd een bondsbibliotheek opgericht, er wér den z.g. bondsavonden en tooneel- wedstrijden georganiseerd en het is van een dezer bijeenkomsten, dat de uitspraak van een quderwetsch, nu reeds overleden plattelandsburge meester dateert, dat „dat rederoiken toch maar een mooie sport was". Dit was alles echter nog slechts een begin; later zou men de vleugels nog veel wijder uitslaan. Een der op voedende factoren school Ook in het gezamenlijk bezoek aan goede too- neelvoorstellingen doch de eerste klas beroepsgezelschappen waagden zich slechts weinig in de provincie; van goede tooneelspeelkunst bleef men over het algemeen verstoken. De groote treje. Ook hier wist men echter raad op. Kwam Amsterdam niet naar de pro vincie, dan zou de provincie naar Amsterdam komen en- er werd een aanvang gemaakt met het organi seeren van de zoogenaamde bonds- reizen. Uit bijna alle dorpen van West-Friesland kwam men per auto bus op een centraal gelegen punt samen en vandaar vertrok de gehee le karavaan, soms uit tien, vijftien, twintig bussen bestaande, naar de hoofdstad. Meer dan eens kwam het voor, dat de Westfriesche rederijkers een groot deel van den schouwburg bevolkten. Inmiddels groeide de bond meer en meer; steeds nieuwe vereenigin- gen traden toe en het duurde maar kort of de oude Noordhollandsche bond, waarvan de Westfriesche in den beginne slechts een bescheiden zusterorganisatie was, was verre overvleugeld. Een ruim arbeidsveld. Dat hierbij een ruim arbeidsveld werd gevonden, behoeft welhaast geen betoog. De bond ging zich in teresseeren voor de auteursrechten, waarmede van weerszijden maar al te vaak werd gemarchandeerd, noo- digde menschen uit met tooneelerva- ring om van voorlichting te dienen in verschillende vraagstukken, zoo als b.v. de tooneelbelichting, welke voordien alles te wenschen overliet, liet voordrachtkunstenaars van naam op de planken verschijnen om door hun groote gaven meerdere bezie ling bii te brengen' aan hen, die het tooneei uit liefhebberij dienden. Men zette reciteercursussén en -mid dagen op touw en men hielp elkaar onderling door verhuur of uitlee- ning van décors of requisieten. Het bovenstaande vormt slechts een be scheiden overzicht van wat de West friesche Bond deed. Het vorig jaar is het bestuur weer een stapje ver der gegaan door het organiseeren van een regiecursus, wat inderdaad ihag gelden als een experiment. Johan M. Ridderikhoff, die de leiding had, is zelf regisseur in hart en nieren met* beide bee- nen staat hij midden in de practijk. Vorigen Zondag is deze cursus ge ëindigd met een soort examen en van de indrukken, die we hier.bij opdeden, schrijven we een y maal. De Koning der Zeeridders in de Kaasstad. Het was feitelijk één eindelooze lijdensweg Janus Kuiper, Koning der Blauwe Zeeridders, verwant aan Nieuwediep ais géén ander, was ook, als zoovele honderden mede-lotgenooten, ver plicht het geboorte-plaatselijke stof" van de voeten te schudden en te evacueeren. En de Koning ging. Hij woonde in diverse plaatsen van Noord-Holland. Hij woonde hier en hij woonde daar, doch ner gens gwerd hem de rust, die hij als hoogbejaarde zeeman noodig had. Noch in de grazige weiden van de Langedijksche landouwen, noch in de baksteenen woestijnen van Amsterdam en daaromtrent. Janus had veel verdriet. Want niet alleen dat men hem z'n zee afgenomen had, de zee, waar aan hij %edert zes en tachtig lange jaren met hart en ziel verknocht is, doch ook z'n vrienden mist hij, al die bekende Heldersche gezichten, behoorend aan personen, die nooit de gelegenheid verzuimden even een praatje met den grijzen zeeman te maken. En nu Er is uitkomst gekomen. Sedert enkele weken is Janus Kui per, Koning der Blauwe Zeeridders, neergestreken in Alkmaar, om het precies te zeggen: Nassaulaan 28. Door vriendelijke bemiddeling van een familie kon het zoo geregeld wor den. dat de bepjaarde zee-held hier z'n intrek kreeg, tegelijk met z'n dochter, zijn trouwe en zeer toe gewijde verzorgster. Janus kan het tot nu toe in Alk maar best hebben. Naar hij ons mededeelde maakt hij vrijwel lederen dag z'n wandelinge tje en begeeft hij zich daarbij bij vborkeur naar het station. Tenslotte verschijnen hier diverse malen per dag talrijke Heldersche gezichten en dat is het wat Janus, naast de zee, noodig heeft. Het kan wel niet anders, of menige oude vriend uit Jutterland (en daar buiten!) zal hem komen bezoeken. Janus heeft talooze vrienden in den lande en als men weet waar deze oude, doch nog levenslustige en vol komen gezonde Jutter zich gevestigd heeft, kan hij er staat op maken dat men hem niet vergeten zal. Natuurlijk is zijn grootste wenscÜ dat hij zoo spoedig mogelijk weer de steven Nieuwediepwaarts kan keeren en gaan wonen in Den Hel der. Het is zijn verlangen hier zijn levensavond te beëindigen. Hier, waar hij eens, zes en tachtig jaren geleden, zijn roemrucht leven aan ving. DE SPERTIJD VOOR HET GAS VERLENGD. Met ingang van heden 3 April wordt de spertijd waarin des middag» door de Alkmaarsche gasfabriek geen gas Wordt geleverd tijdelijk met een uur verlengd. Tot dusver was deze spertijd voor Alkmaar. Bergen en Heiloo van half drie tot half vijf. Vanaf .hedenmiddag wordt dit van half drie tot half zes. dien tijd is dus geen gas ver krijgbaar. Voor Schagen, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Winkel en Heerhugowaard welke door de gasfabriek tot de buiten gemeenten worden gerekend wordt de spertijd eveneens met een uur ver lengd en gebracht van twee uur tot vier uur op: twee uur tot vijf uur. Zooals gezegd betreft het hier een tijdelijken maatregel. MOEDER GAAT FILMEN. Schitterende rol van Aat Bouber. Het is met zoo gek, dat de film regisseur, wanneer liit een volks moeder noodig heeft, naar ergens; vier-hoog-aehter klimt en juffrouw Kraus,- die juist aan de waschtobba staat, beweegt „het maar te doen". Al kan het lieve geld gebruiken. Maar als zij in de studio is. loopt het in haar huishouden natuurlijk m het honderd. Vader gaat op naam van zijn beroemd wordende vrouw dagelijks de noodige borrels poffen; de dochter raakt zoo half en half op het verkeerde pad en de zoon koopt motorfietsen op afbetaling en begaat zoo'n beetje valschheid in geschrif te. En dan begrijpt moeder Kraus, dat de guldens wel goed zijn, maar clat een gelukkig gezin beter is, en ze gaat weer terug naar het wasch- bord. Het stuk heeft niet zooveel te be- teekenen, maar Aaf Bouber heft het tot ver boven zijn eigen grenzen uit. Deze moederrol wordt gespeeld, zoo als alleen Aaf Bouber haar spelen kan: met de wat ruwe teederheid van de vrouw, die weinig woorden gebruikt, maar die de gevoeligheid van haar hart in haar oogen en han den draagt. Wat een prachtig scène tje als vader Kraus (Herman Bou ber) wat boven zün theewater thuis komt en zij met een paar stille, haast aarzelende, woorden hem tot de or de roept. En zoo was haar geheele rol van een gaafheid, die waarlijk de hoogste vorm is van tooneelspeL De kenners weten het: de Boubers zijn voortreffelijke kunstenaars. Et- was een tijd, dat zii, tezamen met Annie Verhuist, Elsensohn en Jan Lemaire, in een volmaakt afgestemd ensemble, bijna wonderen deden. En telkens weer als men hen bezig ziet. hoopt tnen, dat wii allen zóó Oud worden, dat wij zoo'n vroegere voorstelling nogeens opnieuw mo gen beleven. H. P. v. d. Aardweg. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Arpad P. H. z. van Geza L. Warlam en A. M. Bot. Cornells N. z van Franciscus J. Pi ket en J. E. Mulders. GÉHUWD: Matthijs Lünbach en Margaretha Leeuwerink. Pieter de Ruyter en Anna Kramer. Jel- le Biesma en Jannigje C. W. H. van Houten. OVERLEDEN: Willemina A. H, Ligthart, oud 25 j. LAND- EN TUINBOÜWCURSÜS. v De burgemeester van Hensbroek heeft in <de vergadering van den boerenraad medegedeeld een ver licht en verwarmd lokaal ter be schikking te zullen stellen voor den eventueel volgend seizoen door den Mand te organiseeren land- en "•"iirsufi,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1