DAGBLAD VOOR Duitschland's wacht op den Oceaan. Invasie kan thans geen beslissing brengen. Spiltroepen bezetten nieuwe linies in Tunesië. Honderden slachtoffers te Antwerpen ter aarde besteld. Het eerste IJzeren Kruis en zijn drager. Keuring ien voor de Walfen-S.S. en het Legioen. Twee raadsheeren ontslagen. Het verbergen van Joden. Cyrill Falls over hei geallieerde krijgsplan. Amerikanisme. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 10 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 84. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in.dese éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Militaire doelen in Leningrad beschoten. Het Duitsche legerbericht van 9 April luidt als volgt: „Van het Oostelijk front worden slechts gevechten van plaatselijke be- teekenis gemeld. Tijdens zuiveringsoperaties aan de Midden-Donets werden twee vijande lijke bataljons vernietigd en een aantal gevangenen binnengebracht. Zware artillerie van het leger beschoot voor den oorlog belangrijke doelen in Leningrad met goede uitwerking. In Tunesië duurt de groote aanval van vele malen sterkere vijandelijke strijdkrachten tegen de Duitsch- Italiaansche troepen voort. Aan het zuidelijk front weken onze formaties onder voortdurend zware gevechten naar nieuwe linies uit. Omsingelings pogingen werden in verbitterde ge vechten afgeslagen. In den centr. en noordelijken sector mislukten verscheidene sterke doorbraakpogin gen van Britsch-Amerikaansche strijdkrachten. Daarbij werden 33 pantserwagens vernield. De vijand verloor bij aanvallen over dag op de kusten der bezette gebieden in het westen drie vliegtuigen. Britsche bommenwerpers wierpen in den afgeloopen nacht brisant- en brand bommen op Westduitsch gebied. De be volking leed verliezen. Luchtdoelartillerie der luchtmacht en van de marine, alsmede nachtjagers schoten vijftien vijandelijke vliegtuigen neer". ZEESLAG BIJ DE FLORIDA- EILANDEN. Sterke formaties Japansche marine- luchtstrijdkrachten hebben een aanval ondernomen op een vijandelijke vloot voor de kust der Florida-eilanden en de volgende resultaten bereikt: een vijan delijke kruiser, een vijandelijke torpe dojager en tien vijandelijke transport schepen tot zinken gebracht, drie vijan delijke transportschepen beschadigd, waarvan twee ernstig, 37 vijandelijke Vliegtuigen neergeschoten. Onze verliezen bedragen zes vliegtui gen, die zich vrijwillig op de vijande lijke doelen stortten. Voldoening in Duitschland. De nieuwe Japansche overwinning wordt door de Duitsche bladen gezien als een bewijs voor de toenemende ver sterking der stelling en de ongebroken activiteit van den spilpartner in Oost- Azië. De vernietiging van zoo talrijke transportschepen beteekent voor de Amerikanen een slag, maar de Ber liner Bör^enzeitung schrijft, die des te zwaarder is, daar volgens onverdachte getuigen de positie der Jaoanners in het Z.W. van den Stillen Oceaan steeds sterker wordt. De Japansche oorlog voering maakt bij 'de versterking harer macht in het Zuiden van den Stillen Oceaan volledig gebruik van de voor- deelen der binnenlinie. Zij vult de ruiihte systematisch en ongestoord op. De slag voor de kust der Florida- eilanden toont, dat de Japanners uit hun steeds sterker gefortificeerde stel lingen op wacht zijn en toeslaan, wan neer de Amerikanen trachten hun eigen kracht te versterken. NED. OPENLUCHTMUSEUM MET PASCHEN. Zondag 25 April a.s. Eersten Paaschdag zal het Rijksmuseum voor Volkskunde te Arnhem, „Het Neder- landsch Openluchtmuseum" zijn poor ten weer openen. Het museum heeft verscheidene uitbreidingen en verbete ringen ondergaan. OP GOUDEN BRUILOFTSDAG TEN GRAVE GEDRAGEN. In het St. Franciseusgasthuis te Gilze zou Dinsdag de eerste gouden bruiloft worden gevierd sedert het 25-jarig bestaan der inrichting. De gouden bruidegom, de 85-jarige Franciscus Kleijsen, is gisteren ech ter rta een korte ongesteldheid over leden en zal nu op den dag, waarop •hij zijn gouden huwelijksfeest zou hébben gevierd, ten grave worden gedragen. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.30-7. Maan op 10.21, onder 1.38 Morgen maan op: 11.10, onder 2.28 12 April: Eerste kwartier. 21 BRITSCHE BOMMENWERPERS VERLOREN. Volgens Reuter heeft het Britsche ministerie voor luchtvaart medege deeld, dat bij den aanval der Britsche luchtmacht op Westduitsch gebied in den nacht van Donderdag op Vrijdag 21 bommenwerpers verloren zijn gegaan. STEMMING EN HOUDING VAN EEN VOLK IN OORLOGSTIJD. In het weekblad „Das Reich" bespreekt Minister Dr. Göbbels de geestelijke en moreele houding van een volk in den modernen oorlog. De minister wijst er op, dat het b.v. na een nachtelijk bom bardement niet van beteekenis is of de burgerbevolking als gevolg daarvan een treurige stemming aan den dag legt, maar wel, dat zij houding bewaart. Dr. Göbbels wijst er op, dat het hart ineenkrimpt, wanneer men verneemt, dat Duitsche cultuurmonumenten, die volkomen onvervangbaar zijn, gan den luchtoorlog moeten worden prijsgegeven. Nog erger zou zijn, indien men tegen over die infame terreur zijn houding zou- prijsgeven. Dag en nacht, zoo schrijft hij, wordt bij ons aan de mogelijkheid gewerkt, om de Britsche terreur met ge lijke munt te betalen. Den Engelschen luchtoorlog bekijken wij volstrekt niet met de armen over elkaar. De Engel schen zijn ons op het gebied van den luchtoorlog voorloopig slechts psycho- log''sch de baas, want de gevolgen van den luchtoorlog kunnen door iedereen worden waargenomen, terwijl de gevol gen van onzen duikbootoorlog door de breede massa van het Engelsche volk pas na een bepaalden tijd gevoeld wor den. Met den luchtoorlog heeft Engeland ons aan de pols, met den duikbootoor log hebben wij Engeland aan de keel. Dat is het verschil, het zal nog blijken, wie daarbij het eerst den adem verliest. Tenslotte wijst de minister er op, dat Duitschland in dezen oorlog de militai re slagen heeft uitgedeeld en niet zijn vijanden. De Engelschen en vooral de Amerikanen, zullen nog heel veel moe ten presteeren, om ook maar een brok je daarvan in te halen. Voorloopig kun nen zij tegenover onze overwinningen aan alle fronten slechts bepaalde ge deeltelijke successen stellen, die ons troffen aan de periferie, maar het cen trum van onze oorlogsvoering in het ge heel niet raakten. .De straten van het geteisterde district van Antwerpen, waar door de Amerikaansche vliegers dood en vernieling werd gezaaid, waren gis ter getuige van een stoet, zoo droef en van een plechtigheid zoo indruk wekkend als nooit tevoren. De stukgeslagen gevels op heel den weg van den tragischer stoet zagen zwart van volk. Intusschen reden rijen auto's met of zonder rouwfloers, maar allen met bloemen, den weg op naar de school waar de lijkkisten, ongeveer 500, werden ge laden. «Op het gemeenteplein werden de voertuigen met 8 en meer kisten in drie lange rijen naast elkaar ge plaatst. De eerewacht werd be trokken door in het wit gekleede Roode Kruis-verpleegsters. Schoolkinderen vormden een haag rond het plein, terwijl dragers van kronen en bloemen a.h.w. een om lijsting vlochten rond het lugubere schouwspel der kisten. Nadat de geestelijkheid was gekomen, waren de autoriteiten die in de hoofdkerk te Antwerpen den lijkdienst had den bijgewoond, ter plaatse ver schenen. Even later kwamen de lijk wagens met de 10 onbekende lijken aangereden, begeleid door een eere wacht gendarmen. Zijne em. kardi naal van Roey schreed langs de mi litaire en burgerlijke autoriteiten naar het verhoog. Een koor zong het „Libera", waarna kard. van Roey, bijgestaan door de plaatse lijke geestelijkheid de absouten- zong. Nadat de lijkkisten met wij water waren besprenkeld, zette de stoet zich in beweging voor den tocht naar het kerkhof. Bloemen dekten de kisten en achter elk voertuig stapten de nabestaanden. Aan de dorpskerk nabij het kerk hof, vormden schoolkinderen weer de haag.In het Eerepark werden meer dan 40 kisten geplaatst. Burgemeester Delwaide legde aan de voeten van een zwart hoog hou ten kruis, mei het opschnit „5 April 1943", bloemenkransen neer van koning Leopold en koningin Elisa beth. Daarna werd om het kruis een berg van bloemen gevormd door kransen van diverse autoriteiten en steden. (Van onzen BerlijnsChen oorrespondent.) T* ijdens de huidige groote cata- strophe, waarvan alles voor ons vaderland afhangt, verdient de sterke geest, die heel ons volk bezielt, door een speciale onder- schelding geëerd en vereeuwigd te worden. Dat de standvastigheid, waarmede ons volk het euvel van een moeilijken tijd torste, niet tot versaagdheid werd, staaft de hoo- ge moed, die thans ieder hart ver vult. Wij hebben derhalve beslo ten, de verdienste, welke in den thans gevcerden strijd om vrij heid en onafhankelijkheid wordt verworven, op een speciale wijze te onderscheiden en deze speciale onderscheiding na afloop van dezen oorlog niet meer toe te ken nen." Aldus schreef Pruisen's Koning, Friedrich Wilhelm II van Hohenzol- lern op den lOdeti Maart 1813, den verjaardag van zijn hem te vroeg ontnomen gemalin, Koningin Louise, niet vermoedende, dat deze militaire onderscheiding 130 jaar later nog al tijd als een der waardevolste be- leeningeij voor mannelijke dapper heid gewaardeerd zou worden. Het ontwerp stamt van den Koning zelf, de definitieve vorm werd door Friedrich Schinkel bepaald. Het om vat twee klassen en het grootkruis, dat ook thans nog tweemaal zoo groot is als het normale en uitslui tend bestemd was voor legeraan voerders, die een vijandelijke ves ting veroverd of 'n béslissenden slag, gewonnen hadden. Rijksmaarschalk Hermann Göring is in den huidigen oorlog de eerste en -eenige comman dant, wien deze hooge onderschei ding ten deel viel. Het IJzeren Kruis werd uitsluitend volgens verdienste en zonder onderscheid van rang of stand verleend, want Koning Fried rich Wilhelm had bepaald: „Der Ge neral und der Soldat ganz gleich! Want iedereen weet, wanneer hij een généraal en een soldaat met hetzelfde insigne ontmoet, dat bei den het door hun persoonlijke ver dienste hebben verworven." Vier generaties achtereen heeft deze on derscheiding de borst van menigen Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zü, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rraansche SS in Nederland'willen toe treden. 14 April 1943. 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 15 April'1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 16 April 1943, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt, 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Coaeerthuis. Foelestraat. soldaat getooid en ook nu nog wil het wat zeggen, wanneer men met de vereischte bescheidenheid van zichzelf khn getuigen: „Ik heb het EK 2 of het EK 1 gekregen!" De fuzelier Lemke, onderoffi cier bij het Keizer Alexan der-Regiment, was de eerste soldaat, die het IJzeren Kruis Tweede Klasse op zijn borst mocht spelden. Deze Jacob Lemke was afkomstig uit 'hei, Westfaalsche stadje Siechen, de ge boorteplaats van Willem den Zwij ger. Hij moet trouwens eefn soldaat van meer dan normale courage zijn geweest, want door den Keizer van Rusland werd hij met de Sint Geor- ge-orde 5de Klasse bedacht. Toen hij den 2den Juli 1824 den militairen dienst vaarwel zegde, getuigde zijn chef, kolonel von Schacntmeijer, commandeur van het Keizer Alexander-Grenadier-Regiment, van hem: „Onderofficier Jacob Lemke, 37 jaar oud, bevond zich 14 jaar en 11 maanden in militairen dienst. Hij heeft dezen tot bijzondere tevre denheid zijner superieuren vervuld. Volgens kabinetsorder van 20 Januari 1822 komt hij als grens wacht ih aanmerking. Telkens weer is déze onderschei ding op kritieke momenten in de Duitsche geschiedenis op den voor grond getreden: den 19den Juli 1870 werd zij ten tweede male officieel ingevoerd, den 5den Augustus 1914 ten derden male, den 2den Septem ber 1939 ten vierden male. En nog altijd luidt daarbij de waarschu wende spreuk, die van Maart 1813 dateert: „Niet overwinnen of ster ven moet onze leuze zijn, maar zonder meer: overwinnen! In den Wierlngermeerpolder is men begonnen de schapen van zgn. .oor merken" te vooraien, teneinde den sluikhandel in deze dieren te bestrijden CNF-Kuiper-Pax m Wegens grove plichts verzaking. 'SGRAVENHAGE, 10 Aril. - Het Rijkscommissariaat deelt mede: de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft de raads heeren in het gerechtshof te Leeu warden mr. F. F. Viehoff en Mr. J. Wedeven wegens grove verza king van hun ambtsplichten onmid dellijk ingaande uit hun ambt ont slagen. De Stichting Nationaal Zang feest deelt ons mede. Jat het tweede Nationale Zangfeest dat op Zondag 5 September a.s. zal worden gehouden, ook dit jaar op den Dam te Amster dam zal plaats vinden. Aanmeldingen voor deelname aan het zangfeest kunnen gedaan worden aan het secre tariaat van de Sti«hting Nationaal Zangfeest, Tasmanstraat 85, Den Haag. Nieuwe gevechtsmethode der „grijze wolven (Van onzen correspondent). BERLIJN, 10 Apr. - Per telefoon: Admiraal Dönitz, de commandant van het onderzeewapen, wiens re cente benoeming tot opperbevelheb ber der Duitsche vloot teekenend is voor de Duitsche oorlogsvoering, is de geestelijke vader eener geheel nieuwe gevechtsmethode der Duit sche duikbooten. Deze gevechtsmethode bestaat ten eèrste uit een scherpe bewaking van den Oceaan en ten tweede uit een verrassenden overval door aanzien lijke onderzeesche strijdkrachten op vijandelijke convooien. Een aan tal frontberichten die den laatsten tijd in de Duitsche 'pers gepubli ceerd zijn, hebben 'n tipje opgelicht van deri sluier, die tot dusverre het geheim van de nieuwe gevechtsme thode der duikbooten zorgvuldig bedekt hield. Op de stafkaarten der Duitsche marine wordt de Oceaan verdeeld in een bepaald aantal vierkanten. De duikbooten worden zoo verdeeld, dat zij een keten vormen, die dwars door de belangrijkste trans-atlanti- sche routes loopt. Het woord route dient men hierbij zeer ruim op te vatten, omdat de convooien gere geld een sterk afwijkenden koers varen. Neemt nu zoó'n „op wacht staande onderzeeër" een convooi waar, dan probeert hij niet zooals vroeger, een of meer schepen te torpedeeren (dat zou trouwens bij de sterke bewapening^uiterst gevaar lijk zijn), maar hij seint ooger.blik- kelijk aan de commando-centrale van het onderzeewapen in welk vierkant het convooi. zich bevindt, welke richting het uitgaat, hoe groot het is en welke snelheid het heeft. De ontvanger zendt nu onmiddel lijk aan alle onderzeeërs in de om geving bericht, dat zij zich met vol le kracht naar een bepaald punt moeten begeven, waar zij het con vooi opwachten. De duikboot die het convooi heeft ontdekt, blijft NIEUWE ENGELSCHE TERUG TOCHT IN BIRMA. Uit het hoofdkwartier van gene raal Wavell wordt gemeld, dat de Japanners er aan het front in N. W. Birma in geslaagd zijn zoover op te dringen, dat de Britsche verbindin gen bedreigd werden en een nieuwe terugtocht onvermijdelijk bleek. Wavell's offensief in Birma, dat vooral de herovering van de haven stad Akyab betoogde, is hiermede definitief mislukt. Een speciale ver slaggever van de ..News Chronicle" seint o.a.. dat slechts door een groots opgezet offensief te land, ter zee en in de lucht thans nog bereikt zou kunnen worden, d. t men de Japan ners uit Birma verdrijft. Nederlandsche Vrijwilligers snij den In het Oosten SS PK Zschiekel-O-H-P m 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- „DIPLO" OVER EDENS VERKLARINGEN IN 'T LAGERHUIS. De „Deutsche Diplomatisch-Poli- tische Korrespondenz" noemt het in een commentaar op het rapport van Eden in het Lagerhuis opvallend, dat de Britsche minister van Buiten- landsche Zaken de brgndendste kwesties is voorbijgegaan. Wanneer het aan hem lag, zou Éden den oor log tot het eind willen voeren, blijk maar om een toekomstige herhaling na 20 jaar te voorkorten. Hij wil blijkbaar onder geen omstandig heden iets weten van de oplossing der problemen, terwijl er alleen reeds onder de „geallieerden" vele open, onontwarbare geschilpunten bestaan, die in reeds veel korteren tijd tot gewapende conflicten moe ten leiden. Niet zonder reden, aldus de „Diplo" heeft Eden het probleem „Sovjetunie-Europa" in het geheel niet aangeroerd en evenmin aan dacht geschonken aan de Atlantische charta. Niet in de laatste plaats toont Edens rapport aan, dat Engeland geen cer- antwoordelij liheid kent voor de ove rige wereld, laaf staan voor Europeesche continent, in zooverre is elk nieuw bewijs voor het Britsche gebrek aan verantwoordelij kheids gevdel, vooral jegens hen die Albion reeds eenmaal heeft verraden en ijl ffgtojgpbi. ftecUJs «tart. STANDRECHT VOOR PLUNDERAARS. Te Berlijn is door middel van aan plakbiljetten bekend gemaakt dat individuen, die zich tijdens de luchtaanvallen schuldig maken aan plundering, oogenblikkelijk voor een bijzondere rechtbank worden ge daagd. De doodstraf zal drie uur na de verkondiging van het vonnis door middel van fusilleering worden vol trokken. voeling houden, d.w.z. zij volgt het convooi om 'n eventueelen nieuwen koers direct te kunnen melden. Is nu de kudde .grijze wolven bijeen, dan wordt het convooi omsingeld en de aanval begint. Steunend op zijn zeer groote snelheid waagt de 0117 derzeeër zich bij zoo'n overval vrij geregeld boven water, waar zij ui teraard over een groote vrijheid van beweging beschikt. Deze aanvals- methode heeft het voordeel, dat be- gcieidende destroyers en corvetten dikwijls van het convooi worden weggelokt, waarna de onder zeeër tot het convooi kan doordrin gen en dan de torpedo's kan lan- ceeren op de grootste en meest waardevolle schepen in het midden van het convooi. Men betrachte de grootste voorzichtiheid, 's-GRAVENHAGE, 10 April. - Van bevoegde Duitsche zijde wordt op het volgende gewezen: Sedert de afkondiging van de be schikking van den Generalkommissar für das Sicherheitswesen inzake het verblijf van Joden in de Provinciën werd een groot aantal voortvluchtige Joden door demedewerking der be volking gevat en naar een arbeids kamp overgebracht. Met het oog' op het va* ijwillig en tijdig ver strekken der aanwijzingen zijn de Ne derlanders en hun gezinnen, die oor spronkelijk deel hadden genomen aan de verberging der Joden er in alle gevallen zonder straf vanaf ge komen. Daarentegen moest onlangs een aan tal Nederlanders worden gearresteerd, de geitracht hadden te verhinderen, dat de politie kennis kreeg van het verblijf vari verbrogen Joden. Teneinde een vergissing inzake het al of niet behooren tot het Joodsche ras van woningzoekende personen en te vens het gevaar van een strafbare handeling te vermijden, wordt dringend aanbevolen alle in de huiselijke ge meenschap opgenomen personen over- eenkomtsig de voorschriften en onver wijld aan te geven bij de meest nabije politieautoriteit. Vier mogelijkheden. Kapitein Cyrill Falls is één der be- dendste militaire deskundigen van Engeland. Hij is militair commentator van den Engelschen berichtendienst, medewerker van de Times en schrijft voorts in verschillende tijdschriften over actueele militaire vraagstukken. Zoo publiceert hij thans in het jong ste nummer van Illustrated London News een door het Hamburger Frem- denblatt, uitvoerig weergegeven be schouwing „Tunesië en de Toekomst". Hoe de strijd in Tunesië Sok moge beslist worden, de spil heeft in ieder geval ondanks vrij ongunstige omstan digheden'en tegenover een numeriek sterkeren tegenstander „een aanzienlijke vertraging van het Anglo-Amerikaan- sche krijgsplan bereikt", stelt Falls reeds terstond vast. Deze vertraging be draagt minstens drie tot vier maanden, die niet zonder invloed op de verdere plannen der Anglo-Amerikanen zullen blijven. Wat zal nu na een eventueele verove ring van Tunesië de volgende stap der geallieerden zijn? Falls ziet vier moge lijkheden: een aanval op Sicilië, een aanval op Sardinië met een landings poging in Zuid-Italië, een opmarsch op den Balkan via de Donaumonding en tenslotte een invasie in Frankrijk. Op zichzelf bieden deze mogelijkheden wei nig nieuws, daar zij in de Engelsche en Amerikaansche pers reeds uitvoerig be sproken zijn. Falls gaat echter op elke mogelijkheid dieper in en komt dan tot de conclusie, dat in geen enkel geval een den oorlog beslissende slag moge lijk is. Sicilië is „zeer aanlokkelijk", omdat eerst de bezetting van Sicilië een onge- stoorden doorvaart door de Middelland- sche Zee mogelijk maakt. Bovendien zou een aanval op dit eiland veel ervaring in gecombineerde operaties geven. Een aanval op Sardinië zou volgens Falls al leen zin hebben bij een gelijktijdige landingspoging in Zuid-Italië. De moge lijkheid hiertoe is geheel afhankelijk van de sterkte der beschikbare strijd krachten en zeer problematisch. Wat een opmarsch op den' Balkan betreft, blijkt Fails een_ tegenstander van het herhaaldelijk ndar voren gebrachte plan om eerst op Kreta en dan eerst op den Balkante landen. Dit plan ia «.1 wegens het gebrekkige verkeersnet en het moei lijke terrein onuitvoerbaar. Meer succes zou een doorbraak door de Dardanellen kunnen hebben. De hiermede verbon den moeilijkheden van politieken aard zouden zeer groot zijn, terwijl de Bolsje wisten bovendien gelijktijdig moeten doorbreken in den zuidelijken sector van het Oostfront. Tenslotte de invasie in Frankrijk. Ook in dit geval ziet Falls meer nadeelen dan voordeelen. Na een geslaagde bezet ting van Frankrijk zou de Westwal be stormd moeten worden. Dit zou, zooals ook elke leek moet bekennen, een enorme onderneming worden. De huidi ge krachten der geallieerden zijn voor een» dergelijke onderneming niet vol doende en wegens de ernstige scheep vaartmoeilijkheden, waarmede de tegen standers der spil voorloopig te kampen hebben, zou de eenmaal begonnen ope- r tie slechts zeer bezwaarlijk kunnen worden voortgezet". HET bekende Amerikaansche tijd schrift ,Lifê' geeft op onver dachte wijze een zeer duidelijke uit eenzetting over het begrip „Ameri kanisme". dat een evengroote be dreiging voor Europa is gaan vormen als het bolsjewisme. Het blad, dat reeds eerder van zich deed spreken door een opzienbarend interview met den vroegeren gezant in Moskou, Joseph Davies, heeft nu zelfs een extra Sovjet-nummer uitgegeven om het Kremlin welgevallig te zijn. Daarin heet het dat er tusschen de Sovjet-Unie en Amerika in wezen geen verschil bestaat. De bolsjewisten, aldus schrijft „Life", zien er precies zoo uit als de Amerikanen; zij kleeden zich als Amerikanen en denken als Ameri kanen. Lenin, zoo heet het verder nog, is waarschijnlijk de grootste man van onzen tijd; hij heeft de re volutie tot .een zinrijke gebeurtenis gemaakt. In dezen geest gaat 't blad verder en het is niet moeilijk de bedoeling van dit geschrijf te begrijpen. Even als in Europa is ook 31 Amerika ja renlang Moskou voorgesteld als een. wereldgevaar; daarom moet thans de opinie „omgevormd" worden, moet den Amerikaan een „juister" begrip bijgebracht worden over de Sovjet-Unie. Men moet wa' doen voor zijn bondgenooten T") E vergelijking van het „Sovjet- i-J paradijs met „Gods eigen land" kan verder doorgetrokken worden. Omgekeerd kan immers vastgesteld worden, dat de Amerikanen juister wellicht: de Anglo-Amerika nen derhalve eender denken en handelen als de bolsjewisten er is -tóch geen enkel verschil. Dit blijkt trouwens niet alleen uit het exra- nummer van „Life", maar ook uit de terreurvluchten der Anglo-Amerika nen naar Europa, uit den „zegen" van den New-Yorkschen aartsbis schop op den moord op Antwerpen, en uit de mogelijkheid dat in Ame rika een revue „gewijd" kon worden aan den Godsdienst! Gods eigen land: daar is immers alles mogelijk. Het Amerikanisme is hetzelfde als bolsjewisme, zij het met een ver nisje overtrokken: een luxe uitgave, zooals in Amerika alles in luxe uit gave wordt gemaakt, omdat het de wereld is waar geleefd wordt bij de gratie van het goud. En zooajs de bolsjewisten hun Gepeoe bezitten om onwilligen te dwingen een nummer te worden in de vorm- en hoofde- looze sovjet-massa, heeft het Anglo- Amerikanisme zijn Secret. Service en het even beruchte wapen van den boycot om de „vrije meeningsuiting" in de gewenschte Joodsch-plutocrati- sche richting te drijven. Verlangde de goede democratische opvatting aanvankelijk nog. dat men de massa ..vrij" moest laten praten (omdat toch de m i d d e 1 e n ontbra ken den anders gerichten volkswil door .te zetten ook op dit punt is Amerika al even „ver" als de Sovjet- Unie en kan men slechts de „offi- cieele meening aanhangen." T zijn rede voor de mannen van den Nederlandschen Arbeids dienst heeft de Rijkscommissaris ook gewezen op de gevaren van bolsje wisme en Amerikanisme. Hij om schreef duidelijk hoe het bolsjewis-® me in zijn tegenwoordigen levens vorm niet een menschelijke uiting is, maar een massale opeenhooping van menschen, die zielloos tot machine- menschen geworden en zelfs gemaakt zijn, om vervolgens tot voorzichtig heid te manen tegenover het Westen, waar zich een geest vormt, die met den Europeeschen niets gemeen heeft, zoodat „wij het moeten afwij zen dat dit Amerikanisme in onze Europeesche aangelegenheden bin nen dringt! In het licht van de publicaties in „Life" zijn deze woorden thans nog beter te begrijpen, waar dit blad im mers onomwonden schreef, dat er geen verschil is tusschen bolsjewisten en Amerikanen. Bolsjewisme e: Amerikanisme vormen een en hetzelfde gevaar voor Europa. De „luxe-uitgave heeft de zelfde doodelijke uitwerking op de menschelijke beschaving, den vrij heidszin en andere waarden, die wij in Europa als het hoogste goed der menschheid beschouwen. Men moet in Amerika maar doen, wat men wil, maar God behoede ons voor zoo'n Amerikaansche „cul tuur" in Europa. Wij zullen hier onze eigen boontjes wel doppen. Jr. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 11 April van 11.3011.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 m„ naar de stem der S.S., onderwerp: „De les van het Front". De Fübrer begroette deter dagea Ia rijn kwartier in tegenwoordigheid van den dief van bet oppercommando der weermacht, G roeraat-veld maarschalk Keitel, den opperbevelhebber van het aan bet Oostelijk front ingezette Sste Iuliaaoacbe leger, GeoeraloberM Gariboldl, wien hij bij deze gelegenheid persoonlijk bet beta verleende lUddorkmii va? het IJzeren Krul» uittikte Hoffmaj^StipLPai a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1