DAGBLAD VOOR Dat Germaansch Nederland ontwake! Uitreiking Reichssportabzeichen te Avegoor. Soldateske levenshouding doel der lichamelijke opvoeding. Keuringen voor de Waffen - S.S. en het Legioen. Sfax ,en Kairoean ontruimd. Twee Sovjetbataljons vernietigd. Engeland heeft sedert vorigen oorlog niets geleerd. Rijkscommissaris over Amerikanisme. Verklaring der studenten. r Poolsche officieren door Uepeoe vermoord. STAD EN OMGEVING. Alkmaarders voor Rotterdamr NogmaalsVerkocht Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. JTelefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187291. DINSDAG 13 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 86. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Niet de Bijbel, maar het wapen boezemt den Bolsjewist ontzag in. Avegoor is voor de Nederland- sche SS-mannen een begrip gewor den: In dit scholingskamp hebben de meesten hun eerste opleiding ontvangen. In dit scholingskamp heeft Zon dagmiddag een bijzondere plechtig heid plaats gehad. SS-Gruppenführer en Generalleutnant der höhere SS und Polizei Rauter reikte daar aan 62 mannen der Germaansche SS in Nederland, waarvan er 32 de uni form droeg. van rijks- of gem.- politie, het Reichssportabzeichen uit. Tevens opende hij er de nieuw gebouwde turn- en exercitiehal. SS-Gruppenführer Rauter, de voor man der Germaanschê SS in Neder land, SS-Standartenführer Feldmeyer en de commandant van.het schaii.igs- kamp Hauptsturmführer dr. Brendel hebben daarbij in toespraken, die wij hieronder samengevat weergeven, de taak der Germaansche SS opnieuw belicht, benevens gewezen op het doel, dat door haar met lichamelijke opvoe ding wordt nagestreefd. Namelijk: het aankweeken van een soldateske levens houding, het vormen van weerbare mannen, van een weerbaar volk. Bovendien proclameerde SS-Gruppen- führer Rauter in zijn rede een op 19 en 20 Juni a.s. ter gelegenheid van het Zonnewendefeest voor alle SS-mannen te houden driekamp, welke over alle standarten een beeld zal geven van den door hen bereikten graad van weer baarheid. In verband met het soldateske karak ter der plecht'(heid werd deze aange vangen met muziek der kapel en het zeggen en zingen van spreuken en lie deren. waarin soldatendeugden worden geroemd. Vervolgens richtte als eerste SS-Standartenführer Feldmeyer het woord tot de mannen. SS-Standartenführer Feldmeyer spreekt. SS-Standartenführer Feldmeyer ving zijn toespraak aan met er op te wijzen dat de weg, dien de Germaansche SS de afgeloopen jaren is gegaan, wordt gekenmerkt door mijlpalen, in dien ontwikkeiingsgang, aldus spreker, zijn e_r momenten geweest van, bezinning, waarin we ons bewust werden hoezeer we innerlijk waren gegroeid en verder gekomen op den weg naar het ideaal. Ook thans -weer beleven wij zoo'n oogenblik. Er zullen jaren, komen, waarin gij mannen, die het geluk hebt hier tegenwoordig te zijn, u dezen dag zult herinneren. Ik ben er trotsch op te wetep, dat velen uit uw midden nog dit jaar de wapens in het Oosten zullen gaan voe ren. Toont u daar SS-man, en geeft er blijk van dat gij deze „chcol in Ave goor waardeert door den aard en de wijze, waarop gij uw plicht vervult, opdat bewaarheid worde: „Möge diese grosse Zeit kein kleines Geslacht fin den Hierna was het woord aan den com mandant der school, Hauptsturmführer dr. Brendel. Dr. Brendel roept herinneringen op. Hauptsturmführer dr. Brendel her innerde er aan hoe SS-Gruppenführer, Rauter begin 1941 het bevel gaf tot op-' richting der school en SS-Brigade- führer Jundaus, indertijd inspecteur der Nederlandsehe SS, met de leiding werd b.eiast. Dank zij de medewerking van den huidigen leider van het NAF, den heer Woudenberg, die dit voorma lig NVV-oord ter beschikking stelde, kon de school 1 Mei 1941 worden ge opend. Later werd spreker met de lei ding belast. Avegoor is in twee jaren gegroeid. In dit verband gevoelde spreker ei behoefte aan dank te brenger aan zijn medewerkers en vooral aan Gruppen- führer Raüter voor den steun,„dien hij persoonlijk en materieel zoo rijkelijk heeft verleend. Het verheugt mij, aldus vervolgde hij, in tegenwoordigheid van den chef en nspeeteur van het Amt für Leibesübung und '.eibeserziehung in Berlijn hier te mogen verklaren, dat Avegoor niet alleen dterlijk ge groeid is zooals blijkt uit den nieuwbouw op de terreinen maar ook in breedte en diepte van werken en scheppen. Want al wat we hier doen, hetzij exerseeren, marcheeren Of schieten, het is opvoeding. Alle opvoeding moet daarin haar hoogste doel en zin vinden. Wanneer jaren geleden werd ge schermd met pacifistische, philantropi- sche, religieuze en nog meer dergelijke internationalistische soortei van op voeding. dan zien we thans hoe die in elkaar storten, waar een volk strijdt om zijn dagelijksch brood, zijn leven, zijn recht. Wie gelooft het bolsjewisme met den bijbel in de hand te kunnen terugslaan of zelfs maar ophouden, kunnen wij slechts vragen: begrijpt gij er dan nog niets van? Soldateske levenshouding. De lichamelijke opvoeding moet, zoo als ik zeide, een onderdeel zijn van de opvoeding tot een soldateske levens houding. Zij moet laten aanvoelen, dat het iets heerlijks is, wanneer men zich mag inzetten voor het bestaan van zijn volk, zij moet vreugde wakker roepen over het feit, dat men zich weerbaar Weet en een geest van weerbaarheid aankweeken. Deze zaken hebben niets te maken met militairisme. Onze man- oen moeten slechts leeren hard,, taai, oprecht, gehoorzaam, eerlijk, trotsch en kereid tot den inzet te, zijn. Zij moeten 'en houding hebben/én een sterken Vil. De soldatendeugden onzer voor ouders moeten in hef hart onzer SS- ftannen een eeuwige woning vinden. Rauter over Germaansche schep pingen in Nederland. Gruppenführer Rauter sprak als be oorlog, waarin wu ons thans be vinden, is geen oorlog tusschen landen den liberalen zin, zooals die van 14- De oorlog die nu gevoerd wordt, is een van wereldbeschouwingen. Zoo w8 aan den eenen kant het Jood- ÏJe bolsjewisme, aan de andere züde ÏJt revolutionnaire nationaal-socialis- en ginds de stervende plutocrati- wereld. '«ei wij riannen der Germaansch indertijd hier in Nederland kwa men, geschiedde dat in tweeërlei func tie. Eenerzijds als Waffen SS, als sol daten dus die het vaderland naar buiten beschermen, anderzijds als Schutzstaffel, als veiligheidspolitie, die de kwalijke elementen en invloeden binnen het lichaam der gemeenschap bestrijdt. De algemeene SS, welke de wereldbeschouwing belichaamt en de eigenlijke moeder der Schuttstaffel is. Was helaas nog niet in werking getre den. Als belijders dier algemeene Ger maansche .SS vielen ons uw Ger maansche scheppingen hier in Ne derland op. Wij moesten in deze Ne derlanders wel onze broeders zien en velen hier, die deze SS-gedachte met ons deelden, deden daartoe een be roep op ons. In eerste instantie ging het er der halve om, dat wij ons tezamen Germa nen voelden en een beroep deden op hen, die zich bewust zijn tot hetzelfde ras te behooren, mede te willen helpen aan het scheppen van een groot Ger maansch Rijk. Het bewijs voor de stootkracht dezer gedachte is geleverd door de honderden en nog eens hon derden, die hier den weg vonden tot onze vanen, zich geschaard hebben on der onze zege-runen en dienst namen in de Waffen-SS. In die 2/ jaar zijn velen hunner gevallen in de gedachte aan hun idaal, bij de vervulling van een hoogen plitht. Zoo ontstond de Nederlandsehe SS, later Germaansche SS in Nederland geheeten, die niet anders is dan de Germaansche SS in Duitschland. Im mers, wanneer men Schutzstaffelman is, is men dat overal, onverschillig waar men staat. Nieuwe strijders voor een hooge idee. i Thans staan wederom een kleine honderd man op het punt Avegoor te verlaten als strijders voor een hooge idee. De overdracht dezer geheel in Germaansch—Nordischen stijl opge trokken turn- en exercitiehal kon niet feestelijker geschieden dan bij de uit reiking heden van het Reichssportab zeichen, dat gij in harden strijd ge wonnen hebt. Deze plechtige uitrei king geschiedt hier voor de eerste maal in Nederland. Ik hoop, dat na u nog veel t meer ma„nen zich het Abzeichen verwer ven. De grondslag daarvan is immers het flink, krachtig en taai maken van het lichaam. Moge, juin nu aan de fronten aan Germaansche lichamen de zwaarste eischen worden gesteld, hiervan een stimulans uitgaan. Daarom maak ik van deze gelegen heid gebrtiik hierbij te proclameeren, dat allen SS-mannen zekere normen op dit gebied zullen worden gesteld en dat op hét komende Zonnewendefeest in alle Standarten een edele wedkamp za'. worden gehouden, waardoor dit feest wederom zoo gevierd zal worden als onze voorouders dit plachtente doen. Bovendien verwacht ik, dat daar van een aansporing uitgaat voor de be oefening der weersport in onze gele deren. Germaansch' Nederland ontwake! ..Wij hebben, aldus besloot Gruppen führer Raüter zijn rede, indertijd ge roepen „Duitschland ontwaak" gij roept thans in uw volk „Germaar^-ch Nederland ontwaak", het gaat er om of Europa in de toekomst nctg leven zal of radicaal zal worden uitgebluscht. Daarom kan niet gedacht worden aan een oogenblik van zwakte. Ik ben er van overtuigd, dat uw aantal steeds grooter zal worden, Nederland zich uaardoor een weg naar de toekomst zai banen, en wij eenmaal zullen kunnen zeggen „Germanje is ontwaakt en op gestaan!" In dezen zin verleen ik u, kameraden van de SS en in de Politie, hot Sportabzeichen. Vervolgens trad Gruppenführer Rau ter op de gelederen toe en spelcde hij den mannen, terwijl de muziekkapel speelde, het Abzeichen op de borst. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot .opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Ludoen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra j levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. 14 April 1943, 9 tot 13 uui, Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 13 April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg! Lange Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Mark: 45. OPVOEDING VAN DE SOVJETJEUGD Dit is de jeugd, van wie Stalin ee^s zei: -zij zijn de bloemen van dfts leven". Hoe deze .bloemen" in werkelijkheid zijn, toont ons de .Pionerskaja Prawda" van 14 Mei 1938. De begroeting van deze beide .bloemen" is zoo doorspekt met gemeene scheldwoorden, dat alles ijlings op de vlucht slaat en zelfs een paard zijfy ooren dicht houden moet CNF-GFÈ-Pax m Tijdens zuiveringsgevechten ten Noord-Westen van Isjoem werden twee vijandelijke bataljons vernie tigd. Van het overige Oostelijke front wordt slechts melding gemaakt--van mislukte plaatselijke aanvallen der Sovjets bij het Koebanbruggehoofd en ten Zuiden van het Ladogameer. In Tunesië boden onze ashterhoeden in het gebied van Kairoean en Sousse den vijand hardnekkig tegenstand en hielden het oprukken van de voorhoe den der vijandelijke pantserwagens telkens weer op^. Onder voortdurende gevechten trokken zich de DuitschItaliaan- sche gevechtsgroepen naar het Noorden terug en ontruimden in den loop van deze bewegingen en na vernieling volgens de plannen van voor den oorlog belangrijke in stallaties Sfax'en Kairoean. Formaties Vliegende artillerie der luchtmacht steufiden de operaties van onze troepen en brachten tijdens ver rassende scheervluchten den vijand groote verliezen toe. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen drongen gisteren overdag de bezette gebieden in het Westen binnen tot aan de grens van het Duitsche Rijk. Vijf vliegtuigen werden daarbij neergescho ten. Tijdens een mislukten aanval van Britsche torpedovliegtuigen en bom menwerpers op een door lichte Duit sche zeestrijdkrachten beschermd con- vooi in de Golf van Biscaye werden twee, torpedovliegtuigen en drie bom menwerpers neergeschoten. Aan de kusten van de bezette gebieden in het Westen en van Noorwegen werden nog vier vliegtuig door lichte Duitsche zeestrijdkrachteq vernietigd. In het Westen van de Middellanfische Zee viel een Luitsche duikboot een formatie oorlogsschepen aan, bracht een kruiser van 8000 tón van de Fiji- klasse tot zinken' en torpedeerde een torpedojager. In de Sunday Pictorial oefent Lord Winster een scherpe critiek. Hij wijst er o.a. op, dat Enge land er telkens aan het einde van een "ïroriogsjaar sleohter voorgestaan heeft dan aan het einde van het voorgaande. Oorzaak van de mislukkingen is het feit, dat de Britsche admiraliteit den oorlog is begonnen in het opti mistische vertrouwen, dat de duik- booten minder gevaarlijk zouden zijn dan in den vorigen oorlog. En geland, zal in de komende zes maan den nog zware duikbootaanvallen moeten verwachten, waartegen het tengevolge van de fouten der afge- ïoopen .twéé .laar moet optreaen met ontoereikende middelen. 16 April 1943, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. 17 April 1943, 9 tot 11 uur. Hengelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Concerthuis. Poelastraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenwég 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur, «Jtrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidepüoutsehe- weg. Het Arbei»sbereich der N.S. D.A.F. in den Niederlanden heeft Zondag te Den Haag een werk vergadering gehouden met de waardigheidsbekleeders en ambtsleiders. De oijeenkomst werd o.a. door Generalkommis- sar Wimmer en den gevolmach tigde van den Rijkscommissaris als gast bijgewoonü. Hauptdienstleiter Schmidt opende de bijeenkomst met een herdenking van. het groote aantal in het afge loopen jaar gesheuvelde partijgenoo- ten uit het Arbeilsbereicn, cue hun trouw aan Führer en volk met den hoogsten inzet hebben bezegeld. Rede van den Rijkscom missaris. Vervolgens tiam de Rijkscommis saris, Rijksminister dr. Seys-Inquart, het woord, die in een fundamenteel overzicht over den politieken en ideologischen toestand, zooals die speciaal in' Nederland bestaat, de richtsnoeren gaf voor het komende werk. Van bijzondere beteekeais ,was dat deel van z;ijn uiteenzettingen, waar in hij zich bezighield met de Euro- peesche taak tegenover de beide ge varen, die het continent bedreigen: het bolsjewisme en het Amerikanis me. /van ae nanü van fjUriiKe voor beelden zette de Rijkscommissaris op overtuigende wijze uiteen, hoe het Amerikanisme niet alleen geen begrip voor de Europeesche vraag stukken toont, maar zelfs niet be reid is zich op verantwoordelijke wijze met die vraagstukken bezig te houden en er er de voor keur aan geeft het continent a(in het bolsjewisme over te leveren. De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming maakt het volgende hekend: 1. Studenden van bijzondere uni versiteiten en hoogescholen, dia hun studie aan een openbare instelling van hooger onderwijs wenschen voort te zetten, kunnen hiervan ken nis geven aan het departement, af- deeling H.O., Paschlaan 19, Apel doorn, onaer inzending van een on derteekend exemplaar der in veror dening 28/43 voorgeschreven verkla ring. Het onderwijs aan openbare universiteiten en hoogescholen zai met woruen stopgezet. 2. Studenten die niet in het be zit zijn gekomen van een exemplaar van dezeverklaring of wier exem plaar in het ongereede is geraakt, kunnen volstaan met de toezending of inlevering van een met de hand of met de schrijfmachine geschreven en door hen onderteekend exem plaar van de verklaring. Toezen ding kan ook geschieden aan boven staand adres, in verband hiermede wordt de tekst van de verklaring nog eens afgedrukt: De ondergeteekende, geboren te wonende te verklaar.t hier mede plechtig, dat hij de in het bezette Nederlandsehe gebied gel dende wetten, verordeningen en an dere beschikkingen naar eer en ge weten zal nakomen en zich zal ont houden van iedere tegen het Duit sche rijk, de Duitsche weermacht of de Nederlandsehe autoriteiten ge richte handeling, zoomede van han delingen en gedragingen, wel te de openbare ofde aan de inrichting van hooger onderwijs, gezien de vi- geerende omstandigheden, in gevaar brengen. DE W.A. VOOR DE RADIO. Met ingang van de week 11-18 April wordt het W.A.-kwartiertje niet meer op Donderdag uitgezonden, maar des Zaterdags van 18 tot 18.15 uur pver Hilversum II. DOMINEE MOET OP ZIJN GELD WACHTEN. De kerkelijke gemeente van het landelijke dorpje Wieringerwaard verkeèrt in ernstige financieele moeilijkheden. Op zichzelf is dit een verschijnsel, dat wel meer voorkomt, doch in het onderha vige geval is de nood zoo hoog gestegen, dat men den domine, den koster en den organist niet op tijd kan betalen.'Dagr het nu eenmaal gaen gebruik is derge. lijke functionarissen voor niets te laten arbeiden, heeft men den omslag verhoogd en tracht het kerkbestuur op deze wijze zijn verplichtingen jegens dominee c.s. na te komen. Nederlandsehe Vrijwilligers strijden In het Oosten SS PK Zschóckel-O-H-P m In F vurüari en maart I94Ü zijn te Smolensk lO.UOO Fonische officie ren, vermoedelijk hef geheele na de ineenstorting van Polen in 1939 zich op Sowjet-nussisch gebied bevinden de officierenkorps, op het terrein van het Gepeoe herstellingsoord Kose- gory (Ziegenberg) nabij E^nolenks doodgeschoten. DuAsche militaire autoriteiten hebben begin April in het bosch van het voormalige Gepeoe herstellings oord opgravingen verricht, waarbij het gelukt is een massagraf van 28 m. breedte en 16 m. lengte bloot te leggen. 'In dit massagraf lagen in twaalf lagen boven elkaar 3000 Pool sche officieren in volle uniform met het gezicht naar beneden, gedeeltelijk met de handen op den rug geboeid en gedeeltelijk den mond met zaag sel gevuld. Allen waren door mid del van een pistoolschot aan den hals gedood. Het was mogelijk de lijken te identificeeren, daar zij zich voor het grootste deel in gemummi- ficeerden toestand bevinden en de officieren, toen zij werden doodge schoten, in het bezit van hun papie ren zijn gelaten. Naar uit getuigenverklaringen der Russische bevolking blijkt, werden de terechtgestelden uit het internee- ringskamp Koselsk nabij Orel, waai de Poolsche offiieren na de ineen storting van Polen door de Sowjets waren heengebracht, per trein naar Smolensk overgebracht en vandaar naar het terrein van het Gepeoe- herstellingsoord Uit verdere opgra vingen is gebleken, dat ook onder de overige aanplantingen van tweejarige dennen een groot aantal lijken lig gen. Op grond van het resultaat der tot nu toe verrichte opgravingen noemen de Duitsche militaire autori teiten een totaal van minstens 10.000 doodgeschoten Poolsche offi cieren. VERDUISTER GOED. Deze week van 20.456.45. Maan op: 12.50, onder 3.57 20 April: Volle Maan. Dinsdag. Woensdag, Donderdag en Vrijdag komt de Ned. Volksdienst in de verschillende wijken voor de inzameling ten behoeve wan de geteisterde bevol king van Rotterdam. Het is schoonmaaktijd en vele huis moeders komt nu weer in handen, wat ieder 'jaar een beurt krijgt om weer nutteloos opgeborgen te worden. De bewoners van het geteisterde stadsdeel van Rotterdam kunnen alles gebruiken, omdat zij aan alles gebrek hebben en daarom is het beter, dat U nu afstaat, wat u eens denkt te kunnen gébruiken, maar wat zij thans beslist kunnen ge bruiken. Steunt daarom de werkers van den Volksdienst, Üie belangeloos hun tijd beschikbaar stellen om den oogst van meubelen, kleeding, schoeisel en dekking te komen halen. Morgen. Woensdag 14 April wordt het westen der stad afgewerkt- Deze wijk wordt begrensd door Geestersingel en Kennemersingel, dus alles ten Westen hiervan, hieronder be grepen de woningen over spoorbaan. Zuidgrens Lindenlaan, Varnebroek. WIJ ONTVINGEN.. Blijkens onze verantwoording van gisteren ontvingen wij voor onze in zameling voor de slachtoffers van het bombardement van Rotterdam aan ons bureau 497.40. Vandaag ontvingen wij van: W. C. S. 2,50, M. G. 2.—, M. J. 2.50, J. P. 1.—Zuster K. f 5.—, dariies N. N. 2.mevr. N. N. 20.— ei} R. N. 5.waardoor het totaal bedrag steeg tot 537.40. Voor het* Zeglis verantwoordden wij 83.50. Heden ontvingen wij van M. G. 1.-, M. J. 1.—, J. P. 1 dames N. N. "2.mevr. N. N. 5.—, R. N. 1.—, en O. A. 10.—, zoodat dit bedrag steeg tot 104.50. Het bedrag dat op het gironum mer van den gemeente-ontvanger, no. 25163 werd gestort, vermelden wij in het nummer van Zaterdag Meerdere bijdragen worden gaar ne verwacht. SPOORWEGDIEVEN GEKNIPT. Zondagnacht bereikte de politiewacht een telefoontje van den Commissaris met het verzoek een spoedbrief te ha len. Plichtsgetrouw voldeed de man aan zijn opdracht. Hoewel het reeds iets over vieren was verwonderde het hem toch, bij het passeeren van den Kruse- man v. Eltweg stemmen te hooren en zijn verwondering werd nog grooter, toen hij ook gestommel hoorde in een van de wagons. Onheil vermoedende, doch be grijpende, dat hij alleen weinig kans had om met succes in te grijpen, reed hij door alsof hij niets gemerkt had, om met de noodige assistentie terug te kee- ren. Toen een half uur later de Com missaris op het terrein'verscheen, had den zijn wakkere mannen reeds vier zware jongens uit Amsterdam ingeslo ten. Men bleek een goede vangst te heb ben gedaan, zakken met bruidsuikers, sigaren, enz., die de .dieven reeds had den klaar gezet, konden in beslag ge nomen worden. Na verder^ bleek, had men van elk der twee ploegen, ieder bestaande uit vier man, die naar Alk maar waren gekomen, twee te pakken gekregen. De eene ploeg had den diefstal reeds volbracht en de twee ontbrekende leden ervan zijn gis teren in Amsterdam gearresteerd. Ook de twee leden van de andere ploeg wor den opgespoord. De politie zal het mo gelijke doen om ook deze jongens aan meer gepast werk te helpen. Jn ieder geval heeft de politie Zon dagnacht een goede vangst gedaan. ONDERSCHEIDING. De heer P. H. Kleinjan, een oud stadgenoot, thans als Hauptsturm führer aan het Oostfront staande, is onderscheiden met het Kruis van verdienste met de "zwaarden. GESLAAGD. De heer J. J. Barkman te Leiden, voorheen te Alkmaar, is gister te Utrecht cum laude geslaagd voor het candidaats-examen biologie. HET hatelijke étalage-kaartje „ver kocht", aat wij in een artikel den eersten stap des winkeliers noemden naar het clandestiene pad, heeft een voorvechter gevonden in een win kelier, die ons schrijft, dat niet alle middenstanders zoo „zwart" zijn, als door ons zou zijn geschetst. „U laat uitkomen, zoo schrijft hij, dat win keliers, die artikelen in hun étala ges hebben met het bijschrift „ver kocht", deze artikelen voor den zwar ten handel bestemmen. Als win kelier moet ik hiertegen met alle macht protesteeren. De geachte briefschrijver heeft niet nauwkeurig geleeen, want wij schre ven niet wat hij ons in de schoenen schijnt. Wij hadden hét in de eerste Plaa\ (zie ons nummer van 3 April j.l.) Lver tal van winkeliers (en niet alle!), die hun klanten „neen" verkoopen en winkel of étalage vol hebben liggen met artikelen, waarbij zich het beruchte kaartje bevindt," terwijl deze artikelen niet een korten1 tijd maar maanden lang in het bezit van den .win kelier blijven. Dat is geheel iets anders en wan neer onze schrijvende winkelier dan zegt, „dat het dikwijls noodig is het kaartje in de étalage te plaatsen" en aantoont zelf dergelijke» artikelen ai' te leveren, „zoodra de étalage weer veranderd wordt, wat gemiddeld 10 dagen duurt." - en dus wèl verkoopt geeft hij daarmede aan hoe het kan en moe t, terwijl \wij schet sten hoe het zeker niet moet Te- geft hem en al zijn collega's, die het goed met den klant voor hebben is ons artikel niet gericht, hetgeen' er duidelijk genoeg uit te lezen is. Er' zijn goddank nog bona fide winke liers, maar de verleiding om zich op zijpaden, en vandaar naar het zwarte -goed te begeven, is groot. Een schijn baar onschuldige handeling kan de brug vormen over de kloof die goed en kwaad, scheidt. Onze waarschu wing tot den gevaarlijk handelenden winkelier moge den goeden op het rechte pad houden. HOE groot de verleiding en daar door de gevaren voor den win kelier zijn, bewust weer een recent voorbeeld. Nauwelijks is den détail list bekend geworden, dat als gevolg van de wijziging in de versnaperin gen-distributie. de toewijzing op de thans ontvangen snoepbonnen slechts voor de helft gehonoreerd zullen wor den, of als bij tooverslag is overal elke versnapering „uitverkocht". Een even groote toevalligheid als inder tijd de „uitverkochte" tabak, sigaren en sigaretten, toen men er de lucht van kreeg dat tabaksproducten ge distribueerd zouden worden. Zijn de versnaperingen dan inder daad eensklaps uitverkocht of wor den- zij opzettelijk achter gehouden? Een enkele winkelier is openhartiger geweest dan wellicht in zijn bedoe ling lag en motiveerde zijn hande- line aldus, dat hij heter zijn voor raad „bewaren"., kan voor verkoop tegen de straks te verwachten nieuwe snoepbonnen, die hem immers een volle toewijzing zullen verschaffen (Indien althans de waardeering dier bonnen niet geheel anders wordt!). Hiermede betreedt de winkelier zeer duistere paden, want hij heeft zijn toewijzingen niet gekregen om achter te houden, maar om ze op de aan geboden, geldige bonnen te v e r - koopen. .Hjj hoopt evenwel een grooteren voorraad te kweeken dan in verband met een eerlijke distri butie nooAig en gewenscht is, om daar straks profijt van te trekken. Hij bevindt zich zoo hard op den weg van den zwarten handel nog slechts één stap en het i S „zwart". En tot dien stap wordt hij maar al te dik wijls, te gauw en te gemakkelijk, door de omstandigheden gedwongen. Het is wellicht fout geweest den winkelier een blik te gunnen in de toekomstige distributiemaatregelen. maar dit wascht hem nog niet schoon van zijn schuld. Jan Publiek wordt de dupe. Dat eischt maatregelen van overheidswege ter bescherming van den consument. Zij zullen tevens den winkelier beschermen tegen m o - r e e 1 e ontsporingen. Jr. ONTSLAG BURGEMEESTER SCHELHAAS. Bü besluit van den colHmissaris-ge neraal voor bestuur en justitie van 3(1 Maart 1943 is, op eigen verzoek, on middellijk ingaand ontslag verleend aan H. Schelh.as, als burgemeester van Langedijk. ALKMAARSCH SYMPHONIE-ORKEST. Op Donderdag 15 April a.s. geeft het A.S.O. een specifiek operette concert in het Gulden Vlies te Alk maar. Soliste is mej. Annie Schrama. Uit gevoerd zullen worden werken van Fr. v. Suppé, Fr. Lehar, C. M. Zi-eh- rer én Carl Zeiler. BERGEN. VOOR GETEISTERD ROTTERDAM. Deze week zal in deze gemeente een inzameling van goederen (huis raad, kleeding, schoeisel, dekking etc.) worden gehouden ten behcfeve van de slachtoffers tengevolge Van den luchtaanval op Rotterdam. Het behoeft wel geen betoog dat de schade welke geleden is, zeer groot, is en dat deze slechts gelenigd kan worden door hulp van allen. Een ieder heeft den moreelen plicht zooveel zulks in zijn vermogen ligt, hulp te bieden aan diegenen die thans zoo zwaar getroffen zijn. Vanaf heden tot en met Vrijdag a.s. kunnen de goederen ten Raad- huize'worden bezorgd of kan worden opgegeven waar en wanneer goede ren kunnen worden afgehaald. Op Zaterdag 17 en Maandag 19 April a.s. zal tevens een speciale col lecte worden gehouden voor het zelfde doel. Geeft met milde hand. Bedenkt dat Gij straks ook hun hulp noodig kunt.heben. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Wilhelmus J., z. v. W. J. Bieman en G. Jonkman. Overleden: Hillegonda J. M. Schermer, gehuwd m. G. J. W. Veel, oud 60 j., Hendrik Deugd, gehuwd met A. A. Goudsblom, oud 43 j. Johanna M. Derogee. gehuwd m. G. van der Vegt, oud 45 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1