DAGBLAD VOOR 21 schepen tot zinken gebracht. Beteekenis van de samenkomst HITLER-MUSSOLINI. Aanvaarding van welk compromis ook uitgesloten. Strijden tot de eind-overwinning, Keuring' De Defensie van de Atlantische kust en voor de Waffen-S.S. en het Legioen. Japanners in actie. Mussert temidden van zijn kameraden. STAD -EN OMGEVING. Verblijf van loden in Utrechi, Noord- en Zuid-Holland verboden Wat wil de technische noodhulp? Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red- 3330. Giro 187294. WOENSDAG 14 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 87. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.JVl.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. S ets. (Van onzen Haagschen redacteur) Voor de zevende maal tijdens dezen oorlog zijn de Duce en de Führer bijeengekomen teneinde be sprekingen ie voeren omtrent de te volgen gedragslijn. Uit de gepubliceerde communi que's blijkt uuidelijk, dat men bij deze besprekingen uitgegaan is van twee principe s, üp de eerste plaats van het principe, dat deze oorlog gevoerd zal worden tot er een totaie overwinning der Spnmogendheden op volgt en dat men geen enkel compromis zal aanvaarden. Wanneer men oe Europeesche re serves naaer Pestüaeerc, merkt men, dat dit nesiuit alleszins mogelijk is, daar de aanwezige reserves ue noo- dige krachtsontplooiing volkomen garandeeren. keker, men is er van overtuigd, dat het nog een harde en bittere strijd zal zyn voor de over winning Devocnten is; doch de over winning is niet alleen in het ver schiet, men is er in alle opzichten zeker van. Rechtvaardige oorlog. In' de tweede plaats gaat men er van tut, dat deze oorlog een recht vaardige oorlog is en als zoodanig ook ae otiers reclftvaara.gt, die er nu eenmaal gebradht moeten wor den. nei, gaat m wezen om oe voor een ieder ciuidelijke grondbeginselen van 'n verstandige en verantwoorde oruening van het Europeesche Con tinent. net oorspronkelijke doel van de geallieerde oorlogvoering is bereids sinds lang naar de rommelkamer ver wezen. Dat blijkt uit allerlei teiten. Wilde men indertijd middels het At lantisch Charter den schijn nog op houden thans heeft men zelfs ook deze luchtkasteelen onverbiddelijk weggeblazn. Weliswaar tracht men aan Angio- Amerikaansche zijde zich thans voor te doen als drager van een nieuwe idee, als brenger van een innerlijke rëVolutie in den boezem der demo cratie, maar in wezen zijn al de naar voren gebrachte maatregelen men dan ook pas na afloop van den oorlog wil doorvoeren afkooksels van datgene wat fascisme en natio- r - -socialisme reeds sedert jaren niet alleen in woorden, doch ook in dader uitdragen. Hoe ver deze imi- tatiezucht gaat, bewijst niet alleen t zoo geroemde plan-Beveridge, doch ook een onlangs verschenen artikel i van- den emigrantenminister van Sociale Zaken Van den Tempel, die enthousiast een aantal te nemen maatregelen aanprijst, die in zijn eigen land al verwerkelijkt waren vóór den vorigep, oorlog! De democratische landen verzaakten de* kansen. Afgezien hiervan de democrati sche landen nebDen na den vorigen oariog rwmtig jaren lang den ujü gehaa, met aiieen in eigen land, doen 0ve- geheel Jguropa oi'ue bp zanen te stellen en een verstandig en aan vaardbare Eurepeescne politiek te voeren. Zij hebben dat met genaan. Hun sociale voorzieningen nieiden steeds in dé eerste plaats tekening met de kapitalistische belangen dei- ingezeten werkgevers, terwijl de werknemers vaak zwaar moesten strijden om de meest elementaiie sociale gerechtigheid. Men behoeft slechts terug tè denken aan de wan hopige toestanden onder de werkloo- zen die vóór de» oorlog in Europa en Amerika tot de orde van den dag behoorden en waar toch j bist om de kapitalistische en imperialistische belangen der plutocraten met te schaden slechts zoo min mogelijk aan gedaan werd. Doch dat niet al leen. Van een gezamenlijke Europee sche politiek was geen sprake. De groote landen bedreven een imperia lisme te eigen bate en de kleine Sta ten werden koelbloedig aan dit im perialisme opgeofferd. En dat in een tijd dat alle voorwaarden voor oen verstandige regeling der Europee sche problemen aanwezig waren. Ontmoeting tusschen den Führer en Mussolini Teiefoto Hoffmann-Stapf-Pax m Het recht verbeurd. Dit alles heeft hun het. recht ont nomen zich thans op te werpen ais de dragers eener Nieuwe Orde. Ze ker, d.e nieuwe orde zal er komen, doch niet door hun toedoen. flet recht deze Nieuwe Orde te brengen, ligt in handen van Hitier en Mussolini. Zij hebben eerst in eigen land orde op zaken gesteld. Zij hebben dat ge daan op een wijze, die alle garanties inhoudt, dat een door hen doorge voerde nieuwe ordening van ons Continent volkomen aan de te stel len eis'chen zal voldoen. Zij kunnen wijzen op een staat van dienst; iets dat de andere zijde absoluut niet kan. Vandaar dan ook, dat ook wij, Nederlanders, slechts ons heil van deze beide staatsmannen kunnen verwachten "en niet van mensehen, die zich reeds in het verleden in capabel toonden de toenmaligle roblemen op te lossen en dl'-- ze er buiten staat zijn de probl len van een na-oorlogstijd bevredigend te hanteeren. VbRDUiSlER GOED. Deze week van 20.456.45. Maan op: 13.51, onder 4.32 20 April: <yolïa Maan. Sterke luchtactiviteit aan het Oostelijk front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 April. 1 Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front verliep de dag bij plaatselijke gevechts actie over het algemeen kalm. Sterke formaties der luchtmacht vielen op vele plaatsen van het front en in het vijandelijke achter terrein stellingen, troepenverblijf plaatsen, ravitailleeringscolonnes, spoorwegdoelen en Iuchtstennpun- ten aan. In Tunesië verliepen de bewegingen van onze troepen ten Noorden van de lijn Kairoean—Sousse volgens de- plan nen. Achterhoeden vertraagden den op- marsch van den vijand. De luchtmacht beschermde de bewegingen der Duitsch Italiaansche troepen met goed effect en bombardeerde ir. den afgeloopen nacht scheepsdoelen en ravitaillee- ringskampen in de haven van Bone met succes. In de Middellandsche Zee vernietig den Duitsche duikbootjagers twee vij andelijke duikbooten. Vijandelijke vliegtuigen vielen in den den nacht van 12 op 13 April eenige plaatsen in Oost-Pruisen, Vooral Ko ningsbergen, met brisant- en brand bommen aan. In woonwijken, aan zie kenhuizen en aan de^ universiteit werd schade toegebracht. In het kustgebied van de bezette ge bieden in het Westen en Noorw-e gen werden vier Britsche vliegtuigen neergeschoten. Zooals is een extra bericht is mede gedeeld, hebben Duitsche duikboo- ten haar onophoudelijken strijd voortzettende, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan een zwaar geladen, naar Engeland varend con- vooi aangevallen. Daarbij, alsmede bij de aanvallen op alleen varende schepen iu de Caribische Zee en voor de kust van Zuid-Afrika heb- ben zij 24 schepen met een totalen 9 inhoud van 138.500 ton tot zinken gebracht en 6 andere schepen met torpedo's getroffen. De Kanaaikust is één enkele vesting. Omtrent ontstaan, en aanleg van den Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftüS van 17-45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de etschen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- ir-_ansche SS in Nederland willen toe tjeden. 1 13 April 1943, 9 tot 11 uur, Tilburg, •Langs Schijstraat 66. 15 April 1943, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noojra-Brabant, Markt 45. 16 Aprilf1943, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61. 16 April 1943, 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16B. v 17 April 1943; 9 tot 11 uur, Hengelo Deutsches HauS. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur. Groningen, Concp-thius. Poetestraat. 18 April 1943,. 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur. Amster dam, school Iepenw'eg 13. 20 April 1943. 9 tot 13 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag, Ca*4 „Den Hout." Bezuidenhoutsche- weg. z.g. „Atlantik-Wall" zet een speciale corresponuent het voigende uiteen: Nauwelijks een jaar is het geleden, dat de Führer aan. de órganisation- Todt opdracht gaf en reeds staat de Atlantik-Wail 'in al zijn grondtrekken gereed en is kiaar voor den strijd. De onder leiding van den rijksminister dr Todt gebouwde1 Westwall heeft zun hoogste beproeving gevonden in het fa't, dat hij te sterk was om aange vallen te worden. "Wij staan bij één der gevallen her- denkingsteekens, die naar aanleiding van de eerste landing van Amerikaan- sche troepen in den vorigen oorlog op Franschen bodem waren opgericht. Een heel systeem van betonnen steun punten vinden wij hier dicht bijeen, bunkers van de meest verschillende soort, voor militaire bewoning inge richt, bunkers van het afweergeschut, van de kustartillerie, voor mitrailleur nesten, pantse. afweergeschut, munitie etc. Bunkers met betonnen wanden van een dikte van meer dan een meter, die wel een en ander verdragen kunnen. Langs de geheele kust strekt zich een soortgelijk systeem van sterk geforti- fieerde steunpunteh uit, waarbij uiter aard de beveiliging heel in het bijzon der versterkt is aan riviermondingen, bij. haven en duikbootsteunpunten. In het bijzonder vertoont ook de Ka naaikust een fortificatie, die gelijk staat met één enkele vesting. Met vëelvuld'ige hulpmiddelen, zooals tank- Versperringen en mijnenvelden, wordt de gefortifieerde linie-versterkt en bij de beslissende havens wordt de zeebe scherming aangevuld door een landbe- scherming, die in wijden boog om de havenplaats heen een verder, diep ge- echeloneerd systeem van kazematten en fortificaties trekt, dat de defensie niet alleen mogelijk maakt tegen een van de zeezij binnengedrongen vijand, maar eveneens naar de landzij. Hier moest het werk overwegend met buitenlandsche arbeidskrachten verricht worden. Voor iederen Duitschen front arbeider waren er vele buitenlanders van alle naties. Iedere man 'aan de kust' moet schot vrij ondergebracht zijn, zoo luidt het bevel van den Führer. Dat is bij den Atlantik-Wall verwezenlijkt. Van zijn omvang kan men zich een klein begrip vormen, wanneer men weet, dat het inaandelijksche betonverbruik. vergele ken met den Westwail, die indertijd als een onovertrefbare prestatie gewaar deerd werd, bijna verdubbeld is. Achter den Atlantjk-wail staan de Duitsche divisies gereed om den tegen stander te verslaan, waar hij het mocht wagen aan de kust voet aan land te zetten. Wat sinds Dieppe tot stand is gebracht, is vele malen meer dan .wat het Dieppe van toén bood. Ook de ne derlaag der geallieerden zal daarom bij ecu landingspoging des te beslissender zijn. Luchtmacht brengt vijanden zware verliezen toe. TOKIO, 13 April. (D.N.B.) - Het kei zeriijk Japansche hoofdkwartier deelt mede: Formaties der Japansche marinelucht macht hebben den elfden April een aanval gedaan op de Ore-baai. Drie vijandelijke transportschepen en een torpedojager werden in den grond ge boord en sch&de toegebracht aan klei nere oorlogsschepen. Zes Japansche vliegers stortten zich op vijandelijke doelen. Verder deelt het keizerlijk hoofd kwartier nog mede: Formaties der Japansche marine luchtmacht hebben den 12en April een aanval ondernomen op vliegvelden van Port Moresby op Nieuw Guinea. Een vijandelijk transportschip werd tot zin ken gebracht, 28 vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten en eenige andere op den grond vernield. Door uitgeworpen bommen werden militaire installaties van den vijand ernstig be schadigd. Vijf Japansche vliegers stortten zich vrijwillig op militaire d elen." PLUNDERAARS NAAR CONCENTRATIEKAMP. 'sGRAVENHAGE, 13 April. - Wegens plundering in het geëva cueerde gebied alhier zijn de vol gende personen voor, geruimen tijd naar een concentratiekamp in Duitschlarad gezonden: 1. Alex Wilhelm Linnenbank, 28 jaar oud; 2. Van de Pluyn, 29 jaar oud; 3. Cornelis de Raad, 31 jaar oud; 4. Jakobus P. Th. van de Mey, 42 jaar oud; 5. Leendert C. de Jonge, 23 j aal oud. Ondanks de verscherpte, bewa king in het geëvacueerde gebied van 's-Gravenhage, blijken de in braken en diefstallen aldaar toe genomen te zijn. Het gaat hier om vergrijpen te gen de eigendommen van men- schen, die noodgedwongen ;m- dat de veiligheid van het land en van henzelf zulks eischte hun woningen hebben moeten verla ten. Men dient dergelijke euvel daden dus te brandmerken als de meest laffe en verfoeibare misda den, die iemand begaan kan. On der eerlijke menschen zal hierom trent geen verschil van opinie bestaan. In Duitschland uilen deze „hel den" bnder het begrip „Volks- schadlung" en loopen de kans hun weerzinwekkende daden met den dood te moeten bekoopen. Dat ook hier te lande met de uiterste gestrengheid tegen deze lieden opgetreden wordt, is toe te juichèn. AAN DE FAMILIELEDEN VAN DE VRIJWILLIGERS IN DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Het is weer mogelijk pakjes voor de vrijwilligers in de Waffen- SS en het Legioen te verzenden. Pakjes tot 100 gram zijn portvrij, van 100 tot 250 gram portvrij met „Ztflassungsmarke", van 250 tot 1000 gram met porto en „Zulassungs- marke". Het bovenstaande is alleen gel dig voor hen, die een veldpostnum mer hebben, terwijl de z.g. „Zulas- sungsmarke" alleen aan soldaten worden uitgereikt en door hen aan hun familieleden toegezonden wor den. Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar. Voor vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veld- postnumragr, zijn geen zegels noo- dig. Aan hen kunnen pakjes tot 100 gram zonder zegel worden verzon den. - In het belang van een goede en snelle verzending is het noodzake lijk, dat de adressen duidelijk iees*- baar en met inkt geschreven wor den en met het volledige adres van den afzender. Brieven en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das SS-Ersatzkommando Niederlande, DEN HAAG, Korte Vijverberg 5. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnummer of adres: (fiU.) DE VERKLARING DER .STUDENTEN. De Secretaris-Generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming inaakt, in aansluiting op de reeds gepubliceerde bijzonderheden, inzake net hooger onderwijs, bekend: Studenten, die aan eenige instel ling van hooger onderwijs zijn in geschreven en die de verklaring, Dedoeld in mijn besluit van 10 Maart 1943 wenschen te onderteekenen, kunnen, indien deze hun niet werd toegezonden, zich schriftelijk tot het departement, Paschlaan ^9, Apel doorn, wenden, met het verzoek om toezending van deze verklaring. Zij kunnen daarbij hun inschrijvings- kaart opzenden, die door het depar tement zal worden afgestempeld. Voorts kunnen studenten, die van een der inrichtingen voor bijzonder onderwijs naar een der rijksuniver siteiten willen overgaan, een desbe treffend verzoek tot het departe ment richten. Indien men naar de gemeentelijke universiteit te Am sterdam wil overgaan, richte men dit verzoek: tot den burgemeester. Ook voor Nederland zal een nieuwe morgenstond gloren. Enkele honderden N.S.K.K.-mannen, met verlof in het vaderland, waren met familielieden en verwanten van gevallen kameraden Zaterdagmiddag in Krasnapolsky te ^Amsterdam' bijeen gekomen. De Leider, met groote geestdrift be groet, herinnerde aan den hoon en de verdachtmaking, welke men vroeger had ondervonden terwijl bleek, dat ons land in een oorlog van vier-en-een-haK>en dag terneergeslagen kon worden. Had men tijdig, aldus Mussert, naar ons geluisterd, dan zou men op het beslissende oogenblik aan de goede zijde hebben gestaan. Een Duitsche nederlaag zou Europa slechts het bolsjewisme brengen met de vernietiging van alle cultuur en be schaving. Mussert keerde zich zeer scherp tegen de reactamnairan en enkele annexionnisten in eRen gelederen. Hij zeide nog nooit een goeden Duitscher te hebben ontmoet, die beweerde dat hij Nederlander wilde zijn, en evenmin zijn het goede Nederlanders, die be weren Duitschers te willen zijn. In het nieuwe Europa is plaats voor een nieuw Nederland, waarvan de N.S.K.K.- mannen de pioniers zijn. Na den donkeren nacht van den oor log zal' ook voor Nederland een nieuwe morgenstond gloren. Te Apeldoorn is de 12-jarige jon gen J. Langes, die bij het spelen in een langs den weg liggende rioolbuis was gekropen, daarin door het breken van deze buis zoo ongelukkig bekneld ge raakt, dat zijn borstkas werd ingedrukt. Kort daarop is hij aan dit ernstig letsel bezweken. De eerste Inzameling van kleeding, huisraad e.d. voor de door den Brit- schen terreuraanval getroffen bewoners van Rotterdam door den Nederland- schen Volksdlenst In de hoofdstad ie een groot succes geworden. Het Inzamelen in Amsterdam-Noord CNF-J. Zeylemaker-Pax m VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN N.O.-DUITSCHLAND. Naar het D.N.B. verneemt zijn in den nacht van 12 op 13 April een gering aantal vijandelijke bommen werpers boven Noordoost-Duitsch- land verschenen. De uitgeworpen bommen veroorzaakten een gering aantal slachtoffers onder de burger- bevolkng, alsmede schade van wei nig beteekenis aan woonhuizen. Nederlandsche Vrijwilligers stri|den In het Oosten O-H-D-P m Beschikking van den Commissaris-Generaal vooj- de openbare veiligheid betreffende het verblijf van joden in de provin cie. Op grond van artikelen 47 .en 52 van de verordening 1/43 van den Rijks commissaris voor het bezette Nedér- landsche gebied betreffende de hand having van de openbare orde be paal ik: Artikel 1. Met iqgang van 23 April 1943 is aan joden het ver blijf in de provincies Utrecht, Zuid- Holland en Noord-Holland verboden, met uitzondering -van de stad Am sterdam. Artikel 2. Joden, die zich op het oogenblik in de genoemde provincies ophouden, moeten zich naar het kamp te Vught begeven. Artikel 3. Bij het vertrek naar het kamp te Vught is het me- denemen van reisbagage en waarde- voorwerpen toegestaan. Vóór het verlaten van hun woonplaats moe ten de jodep zich melden bij het hoofd der**plaatselijke politie, waar zij woonachtig zijn, opdat hun wo ningen behoorlijk kunnen worden afgesloten en aan hen een reisver gunning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt. Artikel 4. (1) Uitgezonderd van de voorschriften der artikelen 1 tot en met 3 zijn gemengd gehuwde joden. (2) In andere uitzonderingsge vallen kan de „Zentralstelle für jüdische Auswanderung" te Amster dam vergunningen tot verblijf en reizen in de genoemde provincies uitreiken. Artikel 5. Jood in den zin van deze beschikking is hij, d'ie in gevolge artikel 4 van do verorde ning 189/40 betr. de aanmelding van ondernemingen iood is of als jood wordt aangemerkt, 'Artikel 6. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van artikel 1 tot 3 of deze ontduikt, wordt in zoover niet ingevolge andere voorschriften êen zwaardere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maan den en met geldboete van ten hoog ste tweeduizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in de hand werkt, deze mogelijk maakt of er aan medewerkt, ontvangt dezelfde straf. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspo- lizei blijft onaangetast. 's-Grav.enhage, 13 April 1943. De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid: get. RAUTER SS SA-Gruppenfiihrer und Generalleutnant der Polizei, VOOR ROTTERDAM De bijdragen voor de slachtoffers van het geteisterde Rotterdam blijven aan ons bureau vloeien. Velen die zjch hebben voorgenomen ook hun bijdra ge te geven, hebben dit echter, om de een of andere reden, nog nagelaten en daarom dringen wij er "bij hen alsnog met klem op aan dit goede voornemen ten uitvoer te brengen. Zij kunnen dit doeD door hun bijdrage te storten op het gironummer van den gemeente ontvanger no. 25163, terwijl wij aan ons bureau tot en met Zaterdag gaav- ne gaven in ontvangst blijven nemen Tot nog 'toe ontvingen wij f 537 16. Dit bedrag werd heden verhoogd als volgt: P. J. v. d. K., Hoiloo f 5.Mr. D. B„ Loenen a.d. Vecht, f 10.J. T. Alkmaar, f 1H. G„ Alkmaar, 10J. Z„ Heiloo f 5.—, J. R., Bergen f 5.M. v. L., Heiloo, f 10. Wed. G., Alkmaar, f 2.50, zoodat tot op heden door ons f 585.90 ontvangen werd. Yooi: het Zeglisgeval ontvingen wij 104.50. Heden mochten wij hiervoor ontvangen van H. S. f 1.—, P. v. d. B. en Z. K. f 4.50 en van J. R. 'te Ber gen f 5.—., zoodat dit bedrag steeg tot f 115 In het nummer van Zaterdag ver melden wij het bedrag dat bij den ge meente-ontvanger werd gestort. Zie uw kasten na! Voor de inzameling van huisraad, kleeding, dekking, schoeisel enz. willen de mannen van den Ned. Volksdienst morgen, Donderdag 15 April, in het centrum oost werken. Deze wijk is vanaf Waagplejn ais volgt samengesteld: Mient, Huig- brouwerstraat, Hofstraat en Baan gracht, binnen Nieuwlandersingel en Baansingel, Kanaal vanaf Kaar senmakersgracht t.m. VoormeeT, als mede de woningen overzijde Kanaal. Men kan het werk van de opha lers vergemakkelijken door hetgeen men beschikbaar wil stellen, vooraf gereed te zetten. Bedenk, dat men 'in Rotterdam aan alles behoefte heeft. Zij wil helpen waar zij kan. Deze organisatie stelt zich ten doel deskundige technische hulp te ver- leenen bij bombardementen,bosch- en heidebranden en andere groefte rampen.' Haar grootste kracht ligt in het feit, dat zij beschikt over des kundig en in hulpverleening ge schoold personeel. Men denke zich bijvoorbeeld het geval in, dat menschen in kelders op gesloten zitten, doordat een huis boven hun hoofd is ingestort. In zulke gevallen zijn menschen noodig, voorzien van breekwsrktuigen, die daarmede vaardig en snel kunnen omgaan. Bij spoorwegongelukken, bosch- en heidebranden, scheepsongelukken„ dijkdoorbraken, mijnverzakkingen» ernstige gevolgen van noodweer, enz. In al deze gevallen kunnen de men schen van de T.N. de gemeenschap van dienst zijn. Het devies dezer mannen is: „te heipen, waar zij kunnen". Op de oefenavonden leeren dg vrij willigers van elkander en zelfs ook nog iets van hun vak. Op deze oefen avonden wordt b.v. les gegeven in autogeen lasschen. Er wordt niet gekeken naar gods dienstige- of politieke richting. Alleen zij, die niet doordrongen zijn van den wil tot opbouw van een nieuw Europa, kunnen niet meedoen. Naast werkende leden neemt de Technische Noodhulp ook leden op, die met een periodieke bijdrage doel en streven willen steunen. Nadere inlichtingen zijn te beko men voor Alkmaar aan het Gebouw van de Technische Noodhulp, Blee- kerslaan 151, iederen Maandag-, Dinsdag- en Donderdagavond van 810 uur. Voor Schagen bij den heer N. Kamp, Noord en voor den Langen- dijk bij den heer G. Nieuwenhuis, Prins Hendrikkade 518, Broek op Langendijk. „MATTHaUS-PASSION" IN DE GROOTE KERK. De uitvoering van Bach's wereld beroemde „Matthaus-Passion" in de Groote Kerk alhier, welke op 15 en 16 Mei a.s zal plaats vinden, be looft een gebeurtenis van groote muzikale beteekenis te worden. Het orgel zal worden bespeeld door Jac. Bonset, de cembalopartij zal in den heer Nic. Akkerman haar vertolker vinden. Voorts werken mededehee- ren Gijs Beths, Stotijn en Prins. So listen zijn Ankie van Wickevoort Crommelin, Roos Boelsma, Jan Schipper, Lourens Bogtman, Han le Fevre, Arie van Mever. Zeventig jongens vórmen het knapenkoor. De Haarlemsche Orkest Vereeniging zal het geheel begeleiden. Bij Corn. Jonker en Nic. Akkerman berust de algemeene leiding. GEEN STRAF. Bij tijdige aanwijzing van verborgen Joden en Joodsche vermogens waarden. Van bevoegde Duitsche zijde wordt op het volgende gewezen: Sedert de afkondiging- van de be schikking van den Generalkommissar für das Sicherheitswesen inzake het verblijf van Joden in de provinciën is een groot aantal voortvluchtige Joden of verborgen Joodsche vermogenswaar den door de medewerking van de be volking achterhaald. Met het oog op de vrijwillig en tijdig verstrekte aanwij zingen zijn in alle gevallen de Neder landers en hun gezinnen, die oorspron kelijk daaraan deel hadden zonder straf ervan af gekomen. Daarentegeft moesten onlangs een aantal Nederlanders worden gearres teerd die getracht hadden te verhinde ren, dat de politie kennis kreeg van het verblijf van verborgen Joden of vermogenswaarden. Teneinde een vergissing inzak» het tot het Joodsche ras behooren van wo ningzoekende personen en tevens het gevaar van een strafbare handeling te vermijden, wordt dringend aanbevolen alle in de huiselijke gemeenschap op genomen personen overeenkomstig do bepalingen onverwijld aan te geven bij de meest nabije politieautoriteit. DIERENBESCHERMING. In de Langestraat zwervend aange troffen een ruwharig wit hondje, zwar te ooren, teef, 4 maanden oud. Adres: Inspecteur C. Verwer, Baanstraat, Alk maar. VERZOEKEN TOT VERLEENING VAN DE DUITSCHE NATIONALITEIT. De commissaris-generaal voor be stuur en justitie deelt mede: Voor het beslissen over verzoeken van niet-Duitschers en statenloozen met domicilie in het bezette Nederland- sche gebied tot verleening van de Duitsche nationaliteit is de Rijkscom missaris voor het bezette Nederland- sche gebied bevoegd. Met de behande ling is de commissaris-generaal voor bestuur en justitie (afdeeling voor aan gelegenheden van Duitsche staatsbur gers) belast. Personen, die de Duitsch» nationaliteit wenschen te verkrijgen, moeten hun verzoek indienen bij d» officieele Duitsche adviesbureaüx bij den Beauftragte van den Rijkscommis saris voor de Provinciën (voor de ste den Amsterdam en Rotterdam) of bil den Ortsgruppenleiter (Stuetzpunktlel- ter) van het Arbeitsbereich der N.S.D. A.P. in dep Niederlanden. Daar lytnnen ook vragen worden gedaan en inlich tingen worden ingewonnen, in het bij zonder over de stukken, die bij het verzoek moeten worden gevoegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1