DAGBLAD VOOR Krachtige Sovjet-aanval bloedig afgeslagen. Gratis haarknippen en een kwartje tóe. Successen der Duiische iorpedobooten. HET BEZOEK VAN ANT0NESCU AAN DEN FüHRER. De „trust voor de veVwoesting van Europa". Schending van Duitsche graven. HELPT! Naam en adres bij advertenties. STAD EN OMGEVING. NIEUWE BONNEN. VERDUISTER GOED. Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. T Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 16 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 89. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkifiaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/ m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per S maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrt. 5 ets. Aanzienlijke vijandelijke verliezen in Tunesië. HOOFDKWARTIER VAN DEN- FüHRER, 15 April (D.N.B.). Het opperbevel der weerwacht deelt mede: De vijand heeft me/ verschei dene divisies en talrijke pant serwagens een krachtigen aan val op het Koebanbrnggehooid gedaan, die bloedig werd afge- slagen. Aan de andere sectoren van het Oostelijk front vonden geen belang rijke gevechtshandelingen plaats. Aan het front in Tunis mislukten talrijke plaatselijke grootere en kleinere aanvallen van den vijapd na zware gevechten. Eenige kleine bressen werden "door onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen opge vuld. Formaties gevechtsvliegtui gen en gevechtsvliegers voor den korten afstand vielen vijandelijke gemotoriseerde strijdkrachten: die naar het front marcheerden, aan en brachten den colonnes aanzien lijke verliezen toe. Duitsche torpedomotorbooten hebben in den nacht van 13 op 14 April in het "Kanaal een Britsch convooi aangevallen. Zonder eigen verliezen of scha de brachten zij twee Britsche torpedojagers tot zinken en be schadigden zij een patrouille vaartuig en een artilleriemotor boot zoo zwaar, dat die als vernietigd kunnen worden be schouwd. Zij boorden een tank schip van 4000 ton in den grond, dat een te hulp gesneld kleiner vaartuig in zijn ondergang mee sleepte. Twee torpedo's troffen een ander schip van 4t)00 ton, dat in zinkenden toestand uit het gezicht raakte. Behalve een storingsaanval op O.- Duitsch gebied hebben afdeelingen vijandelijke vliegtuigen in den af- geloopen nacht een aanval op Stutt gart gedaan. Door bomtreffers op de woonwijken der stad leed de burger- bev.oking verliezen. Nachtjagers en afweergeschut schoten tenminste 23 Britsche bommenwerpers neer. Voorts werden gisteren 5 vijande lijke vliegtuigen vernield aan de kust van het bezette gebied in het westene Een sterke formatie zware Duit sche gevechtsvliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht een zwaren aanval gedaan op de industriestad Chelmsford, ten noordoosten van Londen. Nadat talrijke brisant en brandbommen waren neergeworpen ontstonden groote branden en wer den groote vernielingen aangericht. Het bezoek van maarscnalk An- tonescu aan het hoofdkwartier van den Führer geschiedde onmiddellijk na de ontmoeting tusschen ïiihrer en Duce, waarbij voor de komende maanden de politieke en militaire richtlijnen werden vastgesteld. Maarschalk Antonescu heeft on der deze omstandigheden, zoo ver klaart men te Berlijn," indrukken opgedaan, die onmiddellijk het ka rakter en de beteeken is van de his torische bijeenkomst der leidende persoonlijkheden van de Spil weer spiegelen. Bij deze gelegenheid wii- zen Duitsche politieke leringen na drukkelijk er op, dat Roemenië in den raad van het nieuwe Europa een der meest vooraanstaande plaat sen inneemt en door zijn economi sche en militaire prestaties een es sentieel aandeel heeft aan den strijd voor de vrijheid van het continent. Ook geografisch gezien, zoo wordt verder verklaard, is de positie van Roemenië van het grootste belang. Wanneer thans maarschalk Antonescu de vastbeslotenheid van zijn volk te kennen geelt om den strijd tot de overwin ning zonder compromis voort te zetten, moet aan deze uitlating in deze beslissende faze van den - oorlog de grootste beteekenis gehecht worden. De mededeeling in het communi qué, dat de Roemenen in den strijd gekomen zijn om met de bevrijding van Europa den grondslag voor de garantie van de toekomst yan het Koemeensche volk te scheppen, wordt m Berlijnsche politieke krin gen onderstreept met de verklaring, dat voor Duitschland de toekomst van het Roemeensche ..volk niet slechts een politieke kwestie doch ook een zaak van het hart is. Het oorlogsdoel der geallieerden. Het kort geleden in Engeland en de vereemgue ötaten onae. aen titel „Trust voor de verwoesting van Europa" uitgegeven boek van den in nauwe verbinding tot Stalin staan- den .ournansi. ünrcnoui'g wordt door de Berlijnsche pers algemeen beschouwd als een publicatie van het oorlogsdoel van het internatio nale jodendom. De „Völkischer Beobachter" schrijft naar aanleiding van de uit lating van Ehrenburg, dal een jaar voldoende 'is om het continent met zijn 350 miliioen menschen te ver nietigen, dat dit het „plutocratisch- boisjewisische vredesprogramma" is waarvoor de Engelschen en Ameri kanen een bondgenootschap met de bolsjewisten hebben gesloten. Het blad wijst er op, dat, zooals een Amerikaansche journalist thans mededeelt, voor de uitvoering van dit programma vele duizenden Vliegtuigen en nog meer tanks naar Moskou zijn gezonden. De „Berliner Börsenzeitung" schrijft: Ehrenberg kenmerkt in zijn boek de ware bedoelingen van de Sovjetmachthebbers: Het antwoord op deze plannen heeft de Führer ge geven in zijn Rijksdagrede van Ja nuari 1939, waarin hij" verklaarde: „Wanneer het aan het internatio nale financieele joddndom binnen en buiten Europa zou gelukken de volken nog eens in een wereld oorlog te drijven, dan zal het resul taat niet zijn bolsjewiseering van de wereld en overwinning van het jodendom, doch de vernietiging van het Joodsche 'ras in Europa". Doodcn werden onherken baar verminkt. Bij de herovering van Óharkof hebDen Duische soldaten de 'graven van hun gesneuvelde kameraden op de heidenkerkhoven volkomen ver woest aangetroffen. Door ontplof fing met dynamiet hadden de sov jets de "graven uiteengereten. De kruisen waren afgehakt. Op een heldenkerkhof, waar indertijd bij de ontruiming van Charkof eénige in het lazaret gestorven Duitsche sol daten gekist, maar nog niet begraven waren achtergelaten, "vond men na de herovering van de stad de kisten opengebroken en de dooden ont kleed en beroofd. Vele lijken waren uit de kisten gegooid en verrem ki. Ook de Duitscne gesneuvelden wer den verminkt aangetroffen. Den dooden grenadiers had,- men de oogen uitgestoken, de ooren afge sneden, en de beenen en armen af gehakt. Met de bajonetten waren de gezichten der gesneuvelden onher kenbaar verminkt teneinde aldus de identificatie te verhinderen. Ver scheidene lijken vertoonden groote brandwonden. Het affiche, dat door den Nederland- schen Volksdienst is uitgegeven in verband met de collecte, welke op Zaterdag en Maandag a.s. gehouden zai worden ten bate van dè door den Britschen terreuraanvai op Rotterdam getroffenen CNF-Pax m Nederl. krijgsgevangenen in Fukuoka en Osaka. Het iniormctie-bureau van het Ne derlandsche Roode Kruis, Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsgevangenen in Fukuoka en Osaka. "Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezon den: r ukuoka: leger Makassar: ag lut- ters pa frissarj petrus flissaard antoon flissaard ca denkeiaar anton crommelin hg schaaffer hp Salomons taj nieuwen- juys e marcar ia altingduclonx w namm jwk rogerdecampagnolle jw looye jh hardenberg ab scnenkhuizen wf holtrop jc alexander greotbluemink ja grootbiuemink wa degrpaf j van- deutioogen ph kros jag araayenbrinr jr prins hr voll jf voll jp banse pj banse fe fontein be mliller ha muller hr muller kr piclaat kw prins max van rijk jg scheepe. Leger Manado: cj kruimel ma lefrandt md hartman j ennen. Fukuoka: marine, saillors dutch navA airbase soerabaya we stavers wa aibreeht nh oosterhof ms verlinden sa melger jm mangindaan je pattynama fhj huffner ge simon gl zwiers g har- ting ra apon ee dumas jpk vandomburg vj marinussen fj johaftn h vankempen, gj merling eg vanminde tjh snallenvan- vollenhovin pa theuvenet wf revoet m paulus g debruyn rw latumeteh cc de- mey ahw vinkisailors wa vanleeuwen wm vanvoorthuijsen ajf vanzanten ha loos ef desera hv wilgen hl vossenaar hj puttenaar 'gb isely we zomerdijk la aibinus fj heyl ma dekoster me kuhr cej eouwerens ja vanlingen hw maul e moorees j pratasik jw teillers lje ten- berge wr vantongeren owg veelings e wardenaar jlvd wiel bg flissinger je brinkert c admiraal ca maat pf cort-' vriendt ptsw algra r rosenquist hd wijnveldt rc vandentouw. Osaka: marine, secondoff hj pen ning chiefengrs jc eijnwachter ha meel- huysen secondeqgr piet van tilborg thirdengrs i knoop alfred maugenest km hilliger corporals her schoumac av leonardus bootsman we devries-sailors henry nieuwenboom ca netten pp pruys mhf lauterbach pl apfel jes vanderley lhl deviso sfp sehellings fb manuel anton westerkamp rg carter, gouverne- ments navy captains william vanhobo ken ah alfrink secondengrs henry van beugen pa blommaert secondoff ljp asjes. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent deze personen, tot bo vengenoemd informatiebureau te wen den. Nederlanders! Vaderlanders! Vaak waren uw daden groot; Hqe spontaan werd vaak geholpen In den allergrootsten nood! Waren w' ook verdeeld in klassen, Vroeg men hulp: 't ging al' terzij. D'eendracht deed ons samen I komen, Ondanks godsdienst of partij. Weer is er veel leed te stillen. Reikt elkander dus de hand! Weer vraagt men uw hulpverleening Voor ons dierbaar vaderland! Duizenden van Rotterdammers Raakten alles, alles kwijt: Kleeding, huisraad, schoeisel, dekking, In een paar minuten tijd. Toen 't lawaai der bommenwerpers In de Maasstad was verdoofd, Waren duizenden van menschen Van hun eigendom beroofd Hier moet hulp worden geboden Hulp door heel ons vaderland; Laten we eendrachtig geven Naar den eeuwenouden trant. Morgen komt men collecteeren Voor 't geteisterd Rotterdam; Geef spontaan, dankbaar i gedenkend, Dat het u niet overkwam. Geef met milde hand uw gave, Neen, maak er een offer van! Zoodat hierdoor dan de Volksdienst Menschen w e r k 1 ij k helpen kan! Nederlaiiders! Vaderlanders! Toont u weer waarachtig groot! Leg gereed 'tgeen gij kunt missen: Landgenooten zijn in nood! HENK VAN HEESWIJK. J. W. A. C. VAN LOENEN OVERLEDEN. Te Beverwijk is in den ouderdom van 76 jaar overleden de heer J. W. A. C. van Loenen, die daar meer dan 44 jaargemeentesecretaris geweest is. Hij schonk groote aandacht aan de oplei ding van gemeente-ambtenaren en was een kwart eeuw werkzaam in de be trokken commissie. Vele belangrijke studiewerken ver schenen van zijn band o.a. het bekend^ werk „De gemeentewet en haar toe passing." Toen hij 40 jaar gemeentesecretaris was werd op zijn verlangen een fonds gevormd voor de stichting van de Kennemer Oudheidkamer. 's-GRAVENHAGE, 15 April De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Volksvoorlichting en Kunsten heeft bepaald, dat met in gang van Vrijdag 16 April adver tenties in nieuwsbladen en tijdschrif ten, waarin onroerende goederen te koop worden aangeboden, een op gave moeten bevatten van den naam en het adres van den aan bieder en den prijs der aangeboden goéderen. Voorts moeten advertenties in nieuwsbladen en tijdschriften waar in onroerende goederen te koop worden gevraagd, een opgave be vatten van den naam en het adres van den aanvrager. GOEDE VRIJDAG IS DE BEURS GESLOTEN. De voorzitter van de Veréeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfs groep Effectenhandel) heeft be paald, dat met goedkeuring van den wnd. Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën, Goede Vrijdag 23 April als beursvacantie- dag is vastgesteld, zoodat op dien dag de prijscourant niet zal worden uitgegeven, op de kantoren niet zal worden ontvangen noch geleverd en de. lokalen der Vereeniging gesloten zullen blijven. Opvoeding van de Sovjetleugd. Er zijn ook enkele speeltuinen met veel attracties, zooals ons de „Woschacij" Nr. 8 van Augustus 1930 toont. Daar heeft men de „attracties" overdreven tot in het mateleoze CNF-GFL-Pax m Een „gedekt" model. H. -k Het bleef niet bij dien eenen klant want telkens piepte de deur open en kwam er een nieuwe binnen. Het gratis knippen of mis schien de gratis kwartjes bleken een groote aantrekkingskracht te hebben want weldra zat er een heel rijtje slachtoffers op de voorste stoelen van de zijloge, diakenhuis mannetjes, maar ook landbouwersty pen en schooljongens, die blijkbaar gespijbeld hadden omdat zij meen den hun tijd hier productiever te kunnen' besteden dan bii de lessen van hun tevergeefs wachtende on derwijzers, die, tusschen .twee haakjes, al menigmaal bii de kappersleeraren geprotesteerd heb ben tegen het misbruik, dat leerlin gen van den schoolplichtigen Dins dagmiddag maken. (Uitknippen en bewaren). Van 18 April t.m. 24 April 1943: Nederlandsche Vrijwilligers strijden In het Oosten SS PK ZschAckel-O-H-P m Deze week van 20.4^—6.45. Maan op: 16.onder 5.28 20 April: Volle Maan. BURGEMEESTERS BENOEMINGEN. Het Rijkscommissariaat maakt be- kend: De commissaris-generaal voor Be- stuür en Justitie heeft tot burgemees ter benoemd: den burgemeester M. H. Keiler te Susteren tevens tot bur gemeester in Nieuwstad, den burge meester W. Henkes in Amstenrade tevens tot burgemeester in Oirsbeek, den wethouder W. de Kalle m West- 4orpe tot burgemeester in Westdorpe, den gemeente-secretaris P. P. Hensels te Cadier en Keer tot burgemeester Posterholt. den gemeente-ambte naar A. Roodzant in Oude Tonge tot burgemeester in Heinenoord, den W. van Leer in Leerdam tot fe^Remeester in Leerdam, den heer r1' Gieters in Leek tot burgemeester Orootegast en den heer Hdzeb9S ^.Groningen tot burgemeester Wll<iervank. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden, dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen:- kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- rraansche SS in Nederland willen toe treden. I 17 April 1943, 9 tot 11 uur, Heiigelo Deutsches Haus. 17 April 1943, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18 April 1943, 9 tot 11 uur, Groningen, Cnncp-thnls. Poelsstraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat. 19 April 1943, 9 tot 13 uur, Amster dam, school Iepenweg 13. 20 April 1943, 9 tot 13 uur, Utrecht N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag. Café „Den Hout." Bezuidenhoutsche- wcg. DE TIJD WERKT VOOR JAPAN. Naar de Britsche berichtendienst uit Melbourne meldt heeft de Australische minister-president Curtin, tijdens* een bijeenkomst vèn het kabinet verklaard, dat de Japanners hebben ingezien, dat de tijd in den fctillen Oceaan voor hen werkt. Australië ziet zich geplaatst tegenover een voortdurende doodelijke bedreiging van een aanval, die alles eischt, wanneer men zich daartegen verzetten wil. Men moet aannemen, dat de omvang van 8e Japansche aanvallen grooter zal borden. DE PAASCHFEESTEN VAN HET N. A. F. De centrale persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront schrijft ons: De Paasclifeesten, welke op 21, 22, 24 en 27 April a.s. door de ge meenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche Arbeidsfront worden georganiseerd, zijn niet al leen voor de kinderen, waarvan de vader in Duitschland werkt, doch ook kosteloos toegankelijk voor alle kinderen, waarvan het gezinshoofd elders in het buitenland werkzaarti is. Brood 17A Brood 17B Beschuit 17 Aardappelen 17A Aardappelen 17B Tabak 17 Van 18 April t.m. 1 Vleesch 17A Vleesch 17B Reserve 4-23, M-19 Reserve M-21, M-23 Van 18 April t.m. 15 Met 1943: rants, rants, rants. 2 kg. 1 kg. 1 rants. Mei 1943; 1 rants. Yt rants. 1Y. rants. 2% rants. Suiker 548 1 kg. Jam 549 1 rants. Gort 550 250 gr. Havermout 551 250 gr. Peulvruchten 552 250 gr. Verfnicelli enz. 553 100 gr. Kaas 541, 542, 543 elk 100 gr. Bloem, brood of gebak 544 t.m. 547 1 rants. Taptemelk 17, 18. 19 XV. L. Melk 17, 18, 19 lYt L. Melk 4-22 res. 5V. L. Rijst 17B. 19B kindervoedsel 250 g. Gort 17 A, 19A kindervoedsel 250 g. Cacao m. s. 3-21, 4-21 res. 150 g. Versnaperingen 17 100 g. choc. Versnaperingen 18. 19 100 g. suikerwerk. Van 21 Maart t.m. 15 Mei 1943: Koffiesurrogaat 526 250 g. Van 17 April t.m. 28 April 1943: Boter 17A (boter, margarine, i vet of rundvet) 1 rants. Boter 17B rants. Bijzondere rantsoenen (geldig t.m. 15 Mei 1943): 3-14 (land) Res. 350 gr. sinaasapp. 3-15, 4-19 Res. 540 Algemeen 1 ei. 2-20, 3-20, 4^20 Res. 1 ei. Geldige bonnen voor div. artikelen. Petroleum 05 1 lit. petr. t.m. 21 April '43. Eenheidszeep 534 alg. 1 rants. Eenheidszeep-T Eenhz. Waschpoeder 535 Alg. Waschpoeder T waschp. Toiletzeep T tolletz. t.m. 30 April Scheerzeep N textiel 45 g-, t.m. 30 April De volgende bonnen zijn binnenkort niet meer geldig: Na Zaterdag 17 April: 1.6 Brood, beschuit, aardapp., tabak; 15 vleesch, 4-14, M 14. 16, 18-res. 520 t.m. 523, 530 t.m. 533 alg. en 3-13, 4-15. 4-16, 4-17, 8-18 res. Verlengd: 13A en 13B-boter t.m. Woensdag 28 April. 527 t.m. 529 kaas alg. t.m. Zaterdag 15 Mei. Dè bonnen, waarvan de geldigheids duur op Zondag begint, mogen op den daaraan voorafgaanden Zaterdag wor den gebruikt, met uitzondering van d :n bon voor vleesch, vleeschwaren en aardappelen. 9 De kappersleerlingen werden m tweeën gedeeld, dat wil zeggen na tuurlijk niet de leerlingen zelf, maar het groepje van ongeveer zestien leergierige knépen, waarvan de helft zich onder leiding van- den leeraar De Does aan de theorie ging wiiden en de andere helft zich onder opper toezicht van den heer De Jonge op het levend model ging oefenen. Laten wij, alvorens verder te gaan, even vaststellen, dat het een der eerste eischen van kapperswel levendheid is, geen onderscheid tus schen de klanten te maken. De boerenarbeider die zóo van het land komt en ziin klompen .bui ten de deur laat staan, wordt m n behoorlijke .^kapperszaak met dezelf de égards behandeld als de meneer in de bontjas. Zij zijn beiden klant, tout court, zij betalen allebei hetzelfde tarief en hebben daarom recht op een gelijkwaardige pretti ge en beleefde behandeling. En om dat den jeudigen Figaro's van den beginne af bii te brengen, wordt ook op deze lessen de gratis en nog meer dan gratis klant met alle egards behandeld en krijgt Hij geen oogenblik de gedachte, dat hij eigenlijk een proefkonijn is, die zich alles moet laten welgevallen en zich al gelukkig mag prijzen als hij na afloop niet op een holletje naar den busdakter moet om zijn wonden te laten verbinden. „Meneer is gelsof ik eerst aan de beurt", zei de leeraar tegen het grij ze mannetje toen er een achttal scheerspiegels op de tafels waren ge plaatst en een even groot aantal ge makkelijke stoelen daarvoor op een rijtje gezet waren.. Meneer de gratis klant knikte vol daan en nam ziin plaatsje in en naast hem groeide weldra de rij zij ner medeslachtoffers, die naaj- de leeraar met voldoening constateerde allemaal verschillende haardos sen hadden, zoodat er dien middag, wat de edele knipkunst betreft, heel wat te zien en te leeren zou wezen. De journalist werd uifgenoodigd den rondgang langs de diverse hoof den mede te maken en bij elk le vend model stond al een witgejast jongmensch met gereedschap klaar om te bewijzen, dat hij de theorie met vrucht gevolgd had en zich vol ambitie voor de moeilijke knipkunst aan de practijk ging wiiden. „Meneer heeft mooi haar," prees de leeraar bij de bestudeering van het hoofd van een klant, „het be dekt de plooien van den nek en wat zullen wé- er dus van maken?" „Een gedekt model", zei de be diende en hii kreeg een goedkeu rend knikje, omdat het antwoord precies was als zijn leeraar ver wacht had; EvenweL er waren ook nog andere modellen waarover we in eeq, vol gende bijdrage zullen spreken. v BERGEN. BUURTSCHAPSHOOFD WINTERHULP EN NEDERL. VOLKSDIETJST. Teneinde aan het werk van „Win terhulp Nederland" en „Nederland- schen Volksdienst" een meer volksch karakter te geven, is het plaatselijk bureau alhier niet meer ten Raad- huize gevestigd, doch overgebracht naar de woning van het nieuw be noemd buurtschapshoofd, den heer B. Heijïffikamp, Dorpsstraat 77. De heer G, C. J. Ros, die vanaf den aanvang op zoo, lofwaardige wijze en geheel belangeloos de func tie van buurtschapshoofd Jieeft waar genomen, werd door den waarne mend-burgemeester ongevraagd eer vol ontslag verleend, onder dank zegging voor de bewezen diensten. ZATERDAG EN MAANDAG COLLECTE. De Nederlandsche Volksdienst or ganiseert, ten bate van de slaeht- bffers van het bombardement te Rotterdam, Zaterdag 17 en Maandag 19 April een buscollecte. De collec te wordt gehouden met Winterhulp bussen, waaromheen manchetten met de letters N.V.D. zijn aange bracht. De N.V.D. rekent er op, dat ook in Alkmaar, evenals dat elders het geval is, de bevolking zal toonen deze-hulpverleening te zien als een daad van nationale saamhoorigheid, die los staat van elke politiek. Wij hebben de overtuiging, gezien wat Alkmaar reeds deed, dat onze ge meente in de hulpverleening aan Rotterdam een schitterend figuur in den lande zal maken en twijfelen er niet of ook zij, die reeds him bij drage aan ons bureau offerden, zul len ook in de bussen van den Volks dienst een offertje brengen. De Nederl. Volksdienst afd. Alk maar, roept collectanten en collec- trices op voor de buscollecte langs de huizen voor Zaterdag en Maan dag 17 en 19 April. Bussen' kunnen Zaterdagochtend a.s. om 9 uur afgehaald worden aan het gebouw Winterhulp, Langestr., alhier, Ingekomen voor Rotterdam en Zeglis. Aan ons bureau ontvingen wij tot en met gisteren voor Rotterdam 774.40. Heden ontvingen van; Hoogiand's vischhandel 100,J. v, G. ƒ25.—, J. W. S. /I—, T. de W. 2,50, Laadvrouwe S. f 10,C. N. T. 2.50, allen te Alkmaar, Het totaal bedrag voor Rotterdam steeg hier door tot 865.40. Voor het Zeglis bedroeg de oogst aar, ons bureau tot en met gisteren 158,—. Dit bedrag "werd heden verhoogd door: Hoogiand's Vischh. 50.J. van G. 25.—; C. S. 5.—; B. S. 5.—; J. W. T. 1.—; T. de W. 1— Het totaalbedrag voor Zeglis steeg hierdoor tot 245. Voor Rotterdam en Zeglis ie zamen ontvingen wij derhalve tot hedenochtend reeds niet minder dan 1110.40. T.lta. Zaterdag kan mén aan ons bur. zijn bedrage nog brengen. In ons nummer van morgen vermelden wij tevens het totaalbedrag, dat op het gironummer van den gemeente-ont vanger no. 25163, waarop men zijn bijdrage kan blijven storten, werd overgeschreven. EERSTE BOLLENDAG Zondag eerste bollendag! In Liinmen zijn vele mooie wegen te bewandelen waar men terdege kan genieten van mooie ajtkers met bol len. Zoowel langs den Rijksstraat weg als langs den Dusseldorperweg staan de tuinen met bloeiende hya cinthen en vroege tulpen reeds volop in bloei. Ook langs den Hoogeweg in de richting Heiloo is het de moeite waard een kijkje te nemen. Gemakkelijk kan men ook per rijwiel de ronde doen. Operette-CQncert A.S.O. Het extra concert van het Alk maarsche Symphonie-orkest Is we der een groot succes geworden. Dit eeht-Alkmaarsohe orkest verheugt zich in groote belangstelling en waardeering. Als soliste werkte mede mej. Annie Schraima. Men vertelde mij, dat zij opgeleid zal wor den voor de opera. Of zij daarvoor geschiktheid heeft, kan" ik nog niet beoordeelen; wel heeft zij ongetwij feld talent voor het lichte operette genre. Het Vil ja-lied mislukte, hoofd zakelijk door de traagheid van het orkest; de aria uit „Der Vogelliand- ler" was veel beter; „Hab ich nur deine Liebe" was uitstekend, even als de „Csardas", echter de inlei ding daarvan zeker niet. Maar ja, men kan van de Alkmaarders ook zoo maar geen Zigeunens maken. Het orkest had veel {temperament voller moeten zijn. Van de or kestwerken werden de ouverture „Piqué dame" en de wals „In Lau- schiger Nacht" het beste gespeeld. De beidie fluiten in de ouverture waren zeer goed, hoewel de 2e fluit zich veel meer moet richten naai de eerste. Nog* enkele opmerkingen: Operettemuziek spelen lij'kt een voudig, maar is juist zeer moeilijk. Het tempo moet vol golving, soepel heid, vol hartstocht zijn; kortom, het vuur, de gloed, kan nooit wor den tegengehouden. De goede bla zers komen, door de zware gordij nen die er hangen, niet voldoende tot hun recht Dit orkest steunt op de blazers. De strijkers dienen dezen zomertijd! zich technisch te ontwikkelen. Zij moeten de hoogte van de blazers probeeren te bereiken. Dan het ge heel nog iets levendiger en we gaan eé'n prachtig nieuw seizoen met dit orkest te gemoet. Studeert met groot genqpgen, maar hard en streng. Ik eindig met hetzelfde als op het programma staat: „Wij rekenen op u\ Jac. Jansen. OVERNAME-MARKTEN RUNDVEE. In verband met de a.s. feestdagen is de reeling van de overname- markten voor rundvee .als volgt ge wijzigd: Maandag, 19 April: Alkmaar en Amsterdam; Dinsdag 20 April: Hil versum en Purmerend; Woensdag, 21 April: Hoorn, Uithoorn en Schg* gen'; Donderdag, 22 April: marlet Haarlem vervalt; Vrijdag, 23 en Za- terda, 24 April: geen overname» markt; Dinsdag, 27 April: Amster dam, Allernaar, Purmerend. Hilver sum; Woensdag, 28 April: Hoorn; Donderdag, 29 April: Haarlem en Schagen; Vrijdag, 30 April: Uit hoorn,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1