ibod. DAGBLAD VOOR COLLECTE VOOR ROTTERDAM Gratis haarknippen en een kwartje toe. Goebbels in „Das Reich". HISTORISCHE TAKEN VAN DEN OORLOG. Het oog Gods is op ons gericht. ZEER ZWARE SOVJET-VERLIEZEN. Sousse ontruimd. Ook UW bijdrage helpt den nood der getroffen landgenooten lenigen Laat Uw gift een OFFER zijn! Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. De vermoorde Poolsche© officieren. MENE TEKEL. ril 1943. 179 kg. Boeren- k'er, pi», hoold" weg, Buitenl.: TJ. 'rov„ Stad: D. A. tsz.r J. Werkman; en te Alkmaar. m. lamp, handw.. u-uitbetaling. te d.zomerhoed Wed. Vreeker, le 3, huis. gl. vitrine v. 1.d. ƒ5. v. d. 23. n gastafel, a. n. stoelen a 6, 4.50. Kooiiman, 10. Klooster, 25. z. b. herm, 45. Brant, Vis- :n, m. 46 en 48. kwal., z.g.am. a an, Burg. Peeck- Jchoorl. onverwoestbaar damessch., h. h, 0. Morsch, St. 2. offer, berging v. 4 laden 45. Jacobstr. 12. jn teil 17.50, Bosboomstr. 4. s. veeren bed m. h. ledikant m. mah. wascht. en opz. 17.50. in.str.w. 169. es, m. 41 5.50, ich, m. 41 9, 1 0, Ift. 10 j., 2 z.- 12-44 3.50 p. St. Stuartstr. 8L onnen 2.50- na's, 10 j. 3. 1. Stuartstr. 81. J0, 5 mah. h. ood pluche 15. nansstraat 2a. amel m. rekstok 15, accu 2.50. nansstraat 2a. fletstasch 15, ie m. toebeh. 'landria, Lange- bordenrekje 1. 2, mooi eiken ast je, handwefk .ter, Karnemelks- mantélpak, z.g. 60. W. den Vlotbrug, Lut- 1. 12.50. Dokter, buurt 15. meisjesjurk, 10. 6.50. P. Dokter, buurt 15. meshoed 5.50. legracht 32. 15. Tev. ge- ittheus Passion. ksstraatw. A 257, oenen, m. h. h„ n. lak, z.g.a.n., m. Schouten, Papa- mollères, m. 38 Balder, Nieuw- 70 E. :h., m. 40 18, 1 i. 38 8, 1 p. d.- 6. A. Pieper, .slaan 11, mderbroek, 16 j. m. 20 1.50, id 1, 2 schortjes, 2.50, 1 vilthoedje, Langeveld. Pink- raat 16. •n 1.50, 3 keu- i,.k. trapr. o.glazen op voet ïbaksch. op vo^t ns, v. d. Woude- —9 uur. 10, 1 wascht. len 12, 2 stroo- 2 pers. matras ikenst. 3. Ele- Woudestraat 28. m. potten 10, 2 3 en 2, hooge 1.50, gazen deur ns, v. d. Woude- '—9 uur. egels f 5 en 2. .tafels a 1.B0, 2.50, electr. strük- k.lamp 2.50. d. Woudestr. 28. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland s Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 17 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 90. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In desa éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJO. 1.40, elke &y, m.M. meer 0.85. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeie Rijk 2.63. LoSse nrs. 5 ets. Duitschland Hecht aan feiten, niet aan illusies. „De eeuwige wet," aldus luidt het opschrift van het nieuwe artikel van dr. Goebbels in het nieuwe nummer van het weekblad „Das Reich," waarin hij den nadruk Iaat vallen op de noodzakelijkheid om onder de voortdurende wijzigingen van den oorlogstoestand vast te houden aan de historische taken, die de oorlog stelt. Oorlog ontdaan van elke romantiek. De rijksminister voor de propaganda wijst er op, dat de uitbreiding van den oorlog van een strijd tusschen volken en groote mogendheden tot een wor steling tusschen continenten ook de positie der volken ten aanzien van den oorlog zelf van den grond af heeft ge wijzigd. De oorlog, zoo schrijft de propaganda- minister, is intusschen door de hardheid der gebeurtenissen ontdaan van iedere romantiek en idyllischen aard. Wij zien hem volkomen nuchter en geven ons ten aanzien van zijn innerlijke wetten aan geenerléi illusies over. Wij stellen ook niet prijs op bedriegelijke en illu soire voorstellen, die morgen of over morgen door de ontwikkeling weer legd worden. Een politiek onrijp volk is in den oorlog natuurlijk veel gemak kelijker te leiden dan een politiek ge schoold en ontwikkeld volk. Daarom hebben de regeeringen aan den kant van den vijand het zoo gemakkelijk. Zij kunnen zich veroorloven haar openbare meening van het eqpe uiterste tot het andere uiterste te laten springen, omdat morgen reeds vergeten is, waaraan van daag nog hartstochtelijk is geloofd. Bij het Duitsche volk is dat uitgesloten. Het raadsel van alle raadsels. Dr. Goebbels zet in dit verband uiteen, dat het natuurlijk te veel verlangd is van een regeering te eischen, dat zij in ieder geval gelijk krijgt. Want ook zij beweegt zich in dezen oorlog op een haar onbekend terrein. Zeker en onver anderlijk blijven daarop alleen de men- schelijke dèugden, die zich met haar psychische ""kracht den steeds wisselen den gevaren in den weg stellen. Men moge de zaak keeren zooals men wil, steeds weer zal het inzicht naar veren komen, dat deze oorlog voor alle betrokkenen en zelfs niet- betrokkenen het raadsel van alle raadsels is en dat het er daarom in hoofdzaak op aan komt hem met beslistheid van karakter en vastheid van hart tegemoet te treden. Het groote gevaar van Nov. 1918. De rijksminister wijst er op, dat ook in November 1918 het groote gevaar er niet in gelégen was, dat het Duitsche volk het slachtoffer werd. van een. nood lottige dwaling, maar in het fef£, dat het daarbij vrijwillig zijn historische taak prijs gaf en zich vertrouwd maakte met de gedachte als natie uitgedoofd te worden. Het is vaak genoeg gezegd, dat deze oorlog de logische consequentie is van het toenmalige nationale falen. Wanneer wij, zoo schrijft dr. Goebbels, hem ook eenmaal zoo verkeerd zouden begrijpen, dat wij zouden willen geloo- ven, dat er een losmaking uit den oorlog bestaat zonder totale en beslissende overwinning, dan zouden wij daarmede ongetwijfeld onze laatste historische kans verliezen. Zooals reeds in alle tijden, zoo is ook deze generatie Van ons vólk aangetre den voor den strijd om haar leven. Zij zet daarmede hethistorische proces van het zelfbehoud onzer voorouders vóört en geeft aan het zelfbehoud van haar nakomelingen een nieuwe, betere basis. Het gaat ook ditmaal, zooals nog altijd, om alles. De latere geschiedenis zal ons minder beoordeelen naar het leed, dat wij daarbij verduren dan naar de deug den, die wij daarbij toonen, naar de sla gen, die wij daarbij overwinnen en naar de overwinningen,1 die wii daarbij be vechten. Wjj zjjn, zoo besluit de minister, in dit reuzeiidrama van ons volk niet onopgemerkt. Het oog Gods is op ons gericht. Voor Hem vinden wij als strijdende generatie ten slotte slechts genade, wanneer wii de eeuwige wet vervullen. VERVROEGDE OPKOMST VAN SPAANSCHE LICHTINGEN. Het Spaansche staatsblad publi ceert een decreet van generaal Franco, krachtens hetwelk de lich tingen, welke in 1944 dienstplichtig worden, reeds dit jaar voor den mi litairen dienst worden opgeroepen. Levendige gevechten in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 April (D.N.B.j. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Bij liet Koebanbruggehoofd zetten de sowjets ook gisteren hun aanvallen vergeel» voort. Zij weiden in samenwerking met de luchtmacht bloedig algesla- - gen of in onmiddellijk volgenden tegenaanval uiteengeslagen. De vijand -leed zeer zware verliezen. Aan het overige oostelijke front verliep de dag rustig. De luchtmacht vernietigde gisteren, terwijl ze zelf twee toestellen verloor, zestig sow- jetvliegtuigenr Voor de kust van den Kaukasus boorden lichte Duitsche zeestrijdkrachten een sowjet-Rus- sisch kustvaartuig in dien grond. Van het front in Tunis wordt le vendige plaatselijke gevechtsactie gemeld. Vijandelijke aanvallen op eenige heuvelstellingen werden af geslagen en tarijke gevangenen werden daarbij genlaakt. Een eigen tegenaanval bereikte het gestelde doel. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht de haven van Bone aangevallen,, een vijandelijk oorlogsschip en een vrachtschip beschadigd en voltref fers geplaatst op»de kadewerken en pakhuizen. Duitsche moiortorpedóbooten voe ren in den nacht van 14 op 15 April onieuw naar de Britsche kust en brachten in een gevecht met nume riek sterkere vijandelijke kustbevei- ligings-strijdkracliten een krachtig bewapend groot vrachtschip tot zinken. Onze bootenkeerden zonder- beschadigingen te lie-bben opgeloo- pen 00 hun steunpunten terug. SAMENVOEGING VAN STATEN IN BRITSCH-INDIE. De Britsch-Indische regeering heeft door dén omroep bekend ge-r maakt, dat zij voornemens is de kleinere Indische staten met de groote te vereenigen. Honderden kleine staten; aldus deze mededee- ling, kunnen zich niet om het wel zijn van hun bevolking bekomme ren, doordat zij financieel te zwak zijn. In Baroda is reeds zulk een poging tot veïeenigen van staten gedaan. De hyaciuthen in de bloembollenstreek staan in vollen bloei. Deze jongedame snijdt een aantal exemplaren af ter verfraaiing van de huiskamer CNF-Stevens-Pax- m Terreuraanvallen op Italiaansche steden. Aan het Italiaansche legerbericht van 16 April ontleenen wij het vol gende: Aan het Tunesische front gecon centreerd artillerievuur van weers kanten en hevige gevechten van plaatselijk karakter. Sousse is ont ruimd. De luchtmacht der Spil be stookte autocolonnes en deed met goede resultaten aanvallen op kruispunten van wegen en vijande lijke havenbases. Amerikaansche viermotorige vlieg tuigen hebben gistermiddag brisant- en brandbommen laten vallen in de omgeving van Napels en op Paler mo, Catania, Messina en Sciacca, waardoor de burgerbevolking ver liezen leed. Er zijn in liet geheel 102 dooden en 115 gewonden. van de Reichskarte für Urlauber, kpnnen deze bij den provincialen Beapftragte van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied, dan wel bij het Duitsche Wirtschaftsamt in Den Haag inwis selen. Wehrmachtsangehörige en Wehr- machtsgefolge kunnen him bonnen van de Reichskarte für Urlauber in wisselen bij de Ortskommandantur. Ter vermijding van misverstand v/ordt er de aandacht op gevestigd, dat de groene bonnen van de „Le- bensmittelkarte der Deutschen Wehrmacht in den Niederlanden" wél geldig -blijven. ZATERDAG en MAANDAG Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten SS PK ZschSckel-O-H-P m Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- «•aansche SS in Nederland willen toe treden. 18 April 1943, 9 tot 11 uur. Groningen, Concerthuis. Poelestraat. 18 April 1943, 15 tot 17 uur, Leeuwar den, Huize Schaèf, Breedstraat. 19 April 1943, tot 13 uur, Amster- #»m, school Iepaoweg 13, - 4 20 April 1943, 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 21 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 22 April 1943, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout," Bezuidenhoutsche- DE JAPANSCHE AANVAL BIJ DE MILNE-BAAI. Vernomen wordt, dat de Amerika nen bij den aanval van Japansche bommenwerpers op een convooi in de nabijheid der Milnebaai 70.000 ton scheepsruimte hebben verloren. In den grond geboord zijn 5 groote schepen van 8000 ton elk. 5 vracht schepen van 5000 ton elk en een schip van 300Ö ton. Al deze schepen waren geladen met kostbaar oor logsmateriaal, ontplofbare stoffen en moesten de geallieerde bases op Nieuw-Guinea versterken. Sedert begin April is alleen al'in het Z.O. van den Stillen Oceaan, naar verder verluidt, 177.000 ton ge allieerde scheepsruimte door de Ja pansche luchtmacht tot zinken ge bracht. Tkisschen 28 Maart en 14 April verloren de geallieerden bo ven Nieuw-Guinea en de Salomons eilanden 196 vliegtuigen. Een clementie uit de Sovjet-Unie. BERLIJN, 16 April'- (A.N.P.) Na een stilzwijgen van drie-dagen heeft Sovjet-Rusland .t.a.v. de ontdekking der met duizenden Poolsche offi- cierslijken gevulde massagraven bij Smolensk een standpunt bepaald. Het Sovjet-Russische communiqué is zoo -weinig steekhoudend, dat zonder meer de verlegenheid, waar in de verantwoordelijke machtheb bers geraakt zijn door de ontdek king der gruwelen, maar al te dui delijk wordt.' Het vermoeden wordt uitgesproken, dat het bij de vondst gaat om „archaeologische opgravin gen van een historisch graf en dat bovendien vroegere Poolsche krijgs gevangenen van Duitsche zijde naar de streek! van Smolensk gebracht en daar als arbeiders tewerk gesteld en later omgebracht zijn. Van Duit sche zijde stelt men daar de nuch tere feiten tegenover. Bijzonder de aandacht trekt m Duitsche politieke kringen het «door Reuter uitgegeven Engelsche com muniqué, volgens hetwelk vele dui zenden Poolsche officieren na de in eenstorting van Polen in Sovjet- Rusland waren en men ondanks alle demarches omtrent hun lot niets na ders heeft kunnen vernemen. Onder deze omstandigheden moet, zoo verklaart men te Berlijn, de verdraaiing van de waarheid of de verdoezeling daarvan een bijzonder grotesken indruk maken. Slachtverbod van honden en katten. 's-GRAVENHAGE, 16. April. - De secretaris-generaal van het dep. van Sociale Zaken heeft een besluit uit gevaardigd, waarbij het verboden is honden of katten te slachten of te doen slachten, dan wel vleesch van honden:of katten te verkoopen, aan te bieden, af te leveren of weg te geven. Ook het voor verkoop of afleve ring in bézit 'hebben.'van vleesch van honden of katten is verboden. Overtreding van deze verbodsbe- paligwordt .gestraft met. hechtenis van ten hoogste 30 dagen qf een geldboete van ten hoogste 1000. REICHSKARTE FÜR URLAuiïER SINDS WOENSDAG NIET MEER GELDIG. De met een adelaar in blauwen opdruk gemerkte bonnen van de Reichskarte für Urlauber, zijn met ingang van Woensdag in Nederland niet meer geldig. Het gebruiken en in ontvangst nemen daarvan in Ne derland is strafbaar. Winkeliers, restaurants, café's e.d., kunnen de reeds door hen in ont vangst genomen bonnen nog tot en met Zaterdag 10 April a.s. inleveren bij het plaatselijke distributiekan toor, dat zal onderzoeken of de in geleverde bonnen echt zijn. Na Za terdag a.s. zullen de distributiekan toren deze bonnen in geen geval meer aannemen. Duitsche burgers, die in 't recht- matig bezit zijn van echte bonnen- 312V2 gram voedingssuiker in vloei- 1 baren vorm. Tecen inlevering van een rijst- bon naar keuze: 250 gram gort. gortmout, gortbloem, gemengd meel. grutten (alle soorten) of aardappel- tapioca, 4 liter gortpap, 3 pakjes ge malen gort, bereid met gemalen magere blokmelk met suiker, 250 gram voedingssuiker in poedervorm. 3121/» gram voedingssuiker in vloei baren vorm. Tegen inlevering van een b e - bon naar keuze:, 250 gram rijst, rijstgries, rijstemeel, rijstebloem, 250 gram kindermeel (alle soorten), 250 gram zuivere tarwebloem, 250 gram speciaal als kindervoeding bereide gortbloem, 250 gram voedingssuiker in poedervórm, 3121/2 gram voedings- suiker in vloeibarèn vorm. Tegen inlevering van een be schuitbon naar keuze: 70 gram beschuit, ongeveer 100 gram brood, een rantsoen gebak, 75 gram z.g. kinderbeschuit, 100 gram voedings suiker in poedervorm, 125- gram voedingssuiker in vloeibaren vorm. Tegen inlevering van drie be schuitbonnen. naar keuze: 250 granï speciaal als kindervoeding be reide gortbloem, 250 gram zuivere tarwebloem, 250 gram kindermeel, voor zoover dit uit andere grondstof fen is bereid dan rijst. Wijziging in de distributie van voedingsmiddelen voor kinderen. In de regeling van de distributie van voedingsmiddelen, die naar hun aard als regel voor kleine kinderen en zuigelingen bestemd zijn, zijn eenige wijzigingen gebracht. Voort aan zal men op de resp. voor melk, suiker, havermout, gort, rijst en be schuit aangewezen bonnen ook wanneer deze in het bezit zijn van oudere personen de hieronder ver melde hoeveelheden kindervoedsel kunnen betrekken. Tegen inlevering van een melk- bon naar keuze: 13/4 liter ge standaardiseerde melk, een hoeveel heid yoghurt, bereid uit 13/4 liter gestandaardiseerde melk, 1 liter eiwit- melk, 0.8 liter gecondenseerde karne melk met bloem en suiker, 0.8 liter gecondenseerde karnemelk „d", 1.2 liter gecondenseerde karnemelk met bloem, 1.2 liter gecondenseerde kar nemelk met voedingssuiker, 1.6 liter z.g. kindermelk 1 liter z'-g. kinder- yoghurt," 1 3/4 liter speciaal als kin dervoeding bereide pap, 175 grar farine lactee. Tegen inlevering van een s u i kerbon naar keuze: 1000 gram suiker, 1000 gram voedingssuiker in poedervorm, 1250 gram voedingssui ker in vloeibaren vorm. Tegen inlevering van een haver m o u t b o n naar keuze: 250 gram havermout, haverbloem, havervlok ken, havergort of gemengd meel, 250 gram voedingssuiker in poedervorm. HET TWEEDE El I Bij de aanwijzing van bon „Alge meen 540" voor één ei is de vorige week bekend gemaakt, dat voor personen beneden den ijeeftijd van 21 jaar een tweede ei zou worden verkrijgbaar gesteld. Thans kan worden medegedeeld, dat hiervoor de bonnen „Reserve 2-20", „Reserve 3-20" en ,;Reserve 4-20" zijn aange wezen. Deze bonnen dienen vóór Za terdag 24 April bij den detaillist te worden ingeleverd, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. De detaillis ten zullen deze eieren zoo spoedig mogelijk afleveren. Op de terreinen van het ontspanningsoord der Gepeoe, Kosegory, bij Smolensk, zijn by opgravingen in tegenwoordigheid van hooge officieren der Duitsche weermacht, deskundigen op medisch gebied en journalisten de lijken gevonden van ongeveer Jp.000 Poolsche officieren, die in Februari en Maart 1940 door de Gepeoe zijn doodgeschoten. Benige massagraven, waarin de door schoten in den nek vermoorde Poolsche officieren in volledige Uniterm met het gezicht naar beneden in meerdere rijen boven elkaar lagen, werden blootgelegd. Door de zich in goeden staat bevindende papleren en zakboekjes in de uniformen konden de lijken nauwkeurig geïdentificeerd worden. Onder de vermoorden bevindt zich de Poolsche brigadegeneraal Smorawinsky uit Lublin. Een der massagraven. Hierin lagen in twaalf rijen boven elkaar de lijken van duizenden door de Gepeoe doodgeschoten Poolsche officieren Transocean-Bröse-Pax m De klant is koning. AANPAKKEN. Wij hebben ons grootsch verleden niet aan het toeval te danken. Het aanpakken zit ons in het bloed en als dè gelegenheid zich daartoe niet direct biedt, we], dan moeten we ons die gelegenheid scheppen. Vakstudie is niet gemakkelijk in deze dagen. Er moet hard gewerkt worden en dan is er niet altijd de gelegenheid om 's avonds nog lessen te volgen. Vooral voor hen, die in Duitschland werken, is dit een groot probleem. De jaren vervliegen echter snel en stil zitten heeft geen zin. Wie werkelijkovooruit wil, wete, dat het Langemarck-Studiuin ook hem de kans wil geven iets te be reiken. Nederlandsche jonge mannen, tusschen 16 en 22 jaar, waar zij ook wonen, kunnen zich bij deze instel ling aanmelden voor een voortge zette vakstudie of, als ze voor het hoogste doel niet terugdeinzen, voor een academische opleiding. Het Langemarck-Studium, Waals- dorperiveg 12, Den Haag verstrekt hieroyer nadere inlichtingen. Hl. Er waren hoofden die 'zich uitste kend voor een „gedekt" model leen den en andere, die minder gedekt of heelemaai niet gedekt moesten wor den men zal ons wel vergeven, dat wij na één les te hebben bijge woond niet precies kunnen vertel- ln, welke modellen er zooal in de kapperswereld zijn uitgevonden. Het kwam er maar op neer, dat iedere klant weer een aparte behandeling vereischte en weldra bogen zich acht jongelui over de hoofden van hun slachtoffers, wipten met' scherpe schaarpunten de haartjes uit hun ooren en kamden en knipten overal net zoo lang tot ze voldaan over het resultaat waren en den leeraar ver zochten eens te komen kijken wat ze ervan terecht gebracht hadden of beter gezegd hoe gesoigneerd deze min of meer in hun haartooi verwaarloosde mannen en jongens er uitzagen nadat ze geknipt en als het model zich daartoe leende zelfs „gegolfd" en geschoren waren geworden. Geen druppeltje bloed, geen kreet van pijn zelfs, is er dien middag te bespeuren of te hooren geweest. Men knipte en kapte zwijgend, want al behoort ook de conversatie gedurende de opératie tot een der theoretische lessen, de gratis model len behandelt men zwijgend, niet omdat ze de conversatie niet waard zouden zijn, maar omdat de leerlin gen hier alle aandacht aan hun werk moeten houden. Een paar jongelui hadden zich op enkele haarvlechten geworpen, die met spelden op grijze kussens waren vastgemaakt en oefenden zich in het fabriceeren van kunstmatige..golven. Zij spoten er Eau de Cologne op het kan ook wel water gewéest zijn en draaiden het haar zoo kunstig in elkaar, dat er telkens weer nieu we variaties ontstonden en tegelij kertijd gaf de heer De Does theorie aan een jongere klasse waar duizend en één vraagstukken - werden be handeld, o.a. de kwaliteit van net gereedschap, de zeep en m het alge meen de manier waarop de klant in een goed geoutilleerd kappersmilieu behandeld dient te worden. De ouderwetsche gewoonte om de klanten bij den neus te nemen en hun hoofden ifaar links of naar rechts te draaien heeft vanzelfspre kend afgedaan. De klant is hier meer dan ergens anders koning, die als zoodanig toegesproken en behandeld dient te worden. Men spreekt, zegt het dikke leer boek, dat open op tafel lag, niet uit sluitend meer over het weer en ver telt den klant die dat zelf wel kan zien evenmin, dat het re gent of dat het een vroeg voorjaar is geworden. Men praat nog veel minder over politiek, vooral als men niet weet in welke richting de ge voelens van den man onder het mes gaan. Men zegt, als hij iets abnor maals belieft te beweren, niet, dat hij abuis is, of zelfs, dat hij het liegt. Men prikkelt daarop komt het ten slotte neer den klant niet, zelfs niet door te spreken als hjj liever wil zwijgen, maar men geeft hem als hij praten wil evenmin altijd gelijk opdat hij niet den indruk krijgt in zeker opzicht toch „bij den neus te worden genomen". En daarnaast zijn er ontelbare onderwerpen van meer wetenschap- pelijken aard welke een goede kap per moet weten, wil hij om het zoo maar eens in kapperstiil te zeg gen „geknipt" voor zijn vak zijn. Daarover, over den duur der op leiding, de vooruitzichten van den ijverièen leerling en de tevreden- heidsbètuiging der gratis knip- en scheerklanten zullen we nog in een slQtajtjJsel vertellen. A/I ET afschuw heeft de beschaafde 4 1 wereld kennis genomen .van de. vondst der Duitsche overheid in het woud van Katyn, waar tienduizend Poolsche officieren in massagraven lagen, afgeslacht met het beruchte nekschot der Gepeoe. Een zooveelste Mene Thekel is aan den horizon verschenen, ditmaal in 'n zoo vlam mend schrift, dat zelfs de meest verstokte zich wel bedenken moet. Immers, de afslachting te Katyn is een symptoom van een streven, dat hoe zorgvuldig ook verhor- gen toch genoeg sporen nagela ten heeft, om den eigenlijken opzet van Stalin met vrij groote stelliu-- heid te kunnen aangeven. Een ieder weet, dat met de komst van Stalin een veranderng plaats gevonden heeft in den koers van het communisme. De antithese Sta lin—Trotsky ligt nog versch in het geheugen. Trotsky was een voor stander van een zoo snel mogelijk door te voeren algeheele wereld revolutie, terwijl Stalin op de eer ste plaats het potentieel van de UdSSR wenschte uit te bouwen en eerst dan een wereldrevolutie wenschte, wanneer zijn leger dus danig sterk geworden was, dat hij gebruik makend van de door een revolutie ontstane troebelen als veroveraar kon optreden. Ook in de UdSSR zelf hestonden op dit gebied meeningsverschillen en de beruchte processen van 1934, '35 en '36 tegen de Trotskistische saboteurs weet een ieder zich nog te herinneren. Uit allerlei symptomen blijkt, dat Stalin zich in den loop der jaren hoe lan ger hoe meer is gaan voelen als de voortzetter der tradities van het Mongoolsch imperialispie en een vermongoliseering van het Eurazia- tische continent als voorbereiding tot een Mongoolsche heerschappij over den geheelen aardbodem wenschte. t-\IT Mongoolsch imperialisme is al U zeer oud. Reeds de Cliineesche en de Mandchu-keizers droomden in continenten; Attila organiseerde eerst het Aziatische menschenreser- voir, alvorens de tegenstellingen tus schen Oost- en West-Romeinen uit te buiten. En Dzjingïs Khan leg de zijn imperialisme vast in een leer omtrent de Mongoosche pene tratie. Dit alles heeft Stalin bestu deerd en hij heeft zich opgeworpen als de Mongoolsche heerscher par excellence. Hij heeft Siberië geïn dustrialiseerd en het Siberische le ger uitgebouwd tot èen elite-strijd kracht. Ten slotte heeft hij met ge weld de mongoliseering doorge voerd van de Westslaven uit het Europeesche gebied van de UdSSR. Met tien- ja honderdduizenden zijn de Kozakken, de Oekraïners, de Ru thenen, de Witrussen, naar Siberië gesleept om daar met Mongolen vermengd te worden. Op deze wijze verkreeg hij een onmetelijk men- schenreservoir met sterk Mongool- schen inslag. Ondertusschen werd de intelligentia, die nog te Westersch was, middels sabotageprocessen uit gemoord. Hetzelfde proces werd ge volgd bij de bezetting van nieuwe gebieden: de Baltische landen, Bes- sarabie, Polen. Hierin vindt men de oorzaak van den moord op de Poolsche officie ren. Zij waren de leiders. dus moesten zij geliquideerd worden. Stalin wist, dat het conflict in het Westen in de lente van 1940 moest uitbreken. Hij reken-de er eghter op, dat de beide tegenstand» in een stellingenoorlog verwikkeld zouden raken en dat hij dan eerst in Polen, later in Duitschland en Centraal- Kuropa de vrije hand zou hebben. Vandaar, dat er niet de minste po ging gedaan is om de Polen van hun uniformen en papieren te ont doen. Vandaar ook het verdwijnen van 1.8 millioen Polen in Siberië. f)P deze wijze hoopte Stalin, ge- bruik makend van een conflict tusschen de Westmachten, van Si berië uit het«Europe,esche continent te veroveren en te mongoliseeren. Niet voor niets werd te Moskou ge sproken over 't belachelijke schier eiland Europa. Niet voor niets ver scheen er van de hand van IIja Ehrenburg een boek, dat zich bezig hield met de vernietiging der Euro peesche volkeren. Stalin's bedoeling was en is nog steeds de vorming van een groot Euraziatisch Rijfc on-' der Mongoolsche suprematie. En dit Euraziatische Rijk zou dan over genoeg potentieel beschikken, om gebruik makend van in Amerika te verwekken communistische troe belen ook het Amerikaansche continent te onderwerpen en te mongoliseeren. Zoo denkt Stalin den duizenden jaren ouden droom eener Mongoolsche wereldsuprema- tie te verwerkelijken. Een ieder kan zich voorstellen, wat er van onze Westersche bescha ving overgebleven zou zijn, wan neer deze plannen verwerkelijkt waren. De opmarsch der Duitsche en verhonden legers heeft ze ont maskerd. Doch nog menige inspan ning zal noodig zijn om het ontzet tende gevaar voor goed te keeren. Vandaar de noodzaak van den to talen inzet. De vondst in het woud van Ka tyn spreekt duidelijke taaL Europa dient de handen ineen te slaan en zijn levensruhnte te be vrijden van deze nachtmerrie. Eerst wanneer Stalin voorgoed neerge slagen is, zal Europa ,een veilige woonplaats zijn voor ons, onze kin deren en onze kindskinderen. VE. Het driejarig zoontje heer N. J. de van den Jager, dat met zijn moeder bij zijn grootmoeder te Krimpen aan de Lek vertoefde, i« daar achter haar woning in e«n sloot te water geraakt en verdron ken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1