DAGBLAD VOOR 123 vliegtuigen binnen 48 uur. Opneming van tienjarigen in de Hitier Jugend. Grootste succes van Duitschen afweer in dezen oorlog. Von Horthy bij den Führer. Hongarije strijdt tot de eindoverwinning. De massamoord bij Smolensk. Plechtig appèl in tegenwoordigheid van N. J. S. en partij. Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. v Feijenoord won in laatste minuut. A.D.0. verliest een punt. Fotografeeren op openbare bijeenkomsten. Dirigent Smit in actie. HBC won met 3-1 VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: 11 Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 19 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145ste Jaargang No. 91. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJH. f 1.40, elke 3 V. m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ots. Geen groote gevechts handelingen in Tunis. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 18 April. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het front ten Z. van Noworossisk wercl de gevechtsactiviteit gisteren weer levendiger. Sterke formaties van de luchtmacht vielen herhaaldelijk vijande lijke stellingen met bommen van zwaar kaliber aan. Aan de overige sectoren van liet Oostelijke front werden enkele plaat selijke aanvallen der bolsjewisten afge slagen en werden eigen ondernemingen van verker.nings- en stormtroepen met succes uitgevoerd. Van het Tunesische front wordt alleen wederzijdsche activiteit der artillerie en verkenningstroepen ge meld. Op dit oorlogstooneel vernie tigden onze troepen in de Zware gevechten van 1 tot 15 April meer dan 200 Britsche en Amerikaansche tanks. Jachtkruisers en de luchtdoelartil lerie schoten gisteren in het gebied van de Middellandsche Zee 11 vij andelijke vliegtuigen, waarondêr 7 zware bommenwerpers neer. In den afgeloopen nacht deden Duitsche gevechtsvliegtuigen een zwaren aanval op' de haven van Algiers. Wederzijdsche Dichtactiviteit. Een formatie Amerikaansche bommen werpers viel gisteren de stad Bremen aan. Bommen op woonwijken veroor zaakten verliezen onder de bevolking. Door jachtvliegtuigen en luchtdoel artillerie werden onderdeelen van de vijandelijke aanvalaformaties vóór het bereiken van het doel gedwongen van richting te veranderen. Volgens de tot- dusver ontvangen rapporten werden 20 viermotorige bommenwerpers neerge schoten. Twee eigen jachtvliegtuigen gingen in luchtgevechten verloren. Op volle zee en in het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen wer den nog 11 andere vijandelijke vliegtui gen vernietigd. In 13 uur 70 vliegtuigen neer gehaald. Over de luchtactiviteit in den nacht van Vrijdag op Zaterdag meldt het D.N.B., dat de Duitsche nachtjagers en het luchtdoelgeschut in dien nacht hun grootste aiweersuccessen van dezen oorlog hebben behaald. De nachtjagers bleven de formaties zware vijandelijke bommenwerpers, die naar Zuid-Duitschland en het Zuiden van het Rijksgebied vlogen, hardnekkig achtervolgen en het afweergeschut be streed de vliegtuigen met bijzonder veel succes. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 18 April. - Op 16 April is de Rijksregent van het ko ninkrijk Hongarije, Nicolaus von Horthy voor een bez<)pk van twee dagen in het hoofdkwartier van den Führer aangekomen. De Führer heeft met den Rijks regent besprekingen gevierd over 1 de vraagstukken voort spruitende uit den algemeenen politieken toestand en over den strijd tegen de gemeenschappe lijke vijanden. De besprekingen met den Füh rer, waaraan ook 'de Duitsche mi nister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop deelnam en de mi litaire besprekingen tusscben gene- raal-veldmaarschalk Keitel en den chef van den Hongaarschen genera- len staf, generaal-kolonel Vitez Ferenc Szombathelyi werden gedra gen door den geest van de traditio- neele Duitsch-Hongaarsche vriend schap en wapenbroederschap. De Führer en de Rijksregent ga ven uiting aan hun vastberadenheid om den strijd tegen het bolsjewisme en zijn Engelsch-Amerikaansche bondgenooten onwrikbaar tot de eindoverwinning voort te zetten. Het Hongaarsche volk, dat reeds een maal de verschrikkingen van het bolsjewisme heeft ondervonden, zal schouder aan Schouder met de in het Driemogendhedenpact verbon. den naties tot de totale uitschake ling van de bedreiging van onze vol ken strijden en alle krachten in spannen voor de bevrijding van Europa en voor het waarborgen van het leven der Hongaarsche natie. De Duitsche gezant te Budapest Von Jagow en de koninklijk-Hon- gaarsche gezant te Berlijn, Sztojay namen aan de bijeenkomst deel. De Rijksregent is Zondagochtend vroeg in Budapest teruggekeerd. Een aanzienlek deel der getroffen toestellen viel met de bommenlading neer en ontplofte op den grond, zonder dat de bemanningen, die soms tien koppen telden, zich met de val schermen konden redden. Van 55 vliegtuigen is het zeker, dat zy zijn neergeschoten, doch aangenomen kan worden, dat andere toestellen boven zee of boven Engeland ver loren zijn gegaan. Bovendien gingen overdag 15 vlieg tuigen verloren bij aanvallen op het bezette gebied in het Westen. In 13 uur tijds verloor de Engelsch-Amerikaan sche luchtmacht dus 70 vliegtuigen. In Londen is officieel toegegeven, dat de Britsche luchtmacht in dien nacht 55 vliegtuigen heeft verloren. 1000 man vliegend personeel verloren. Blijkens de laatste berichten heb ben de Engelschen en Amerikanen op 16 en 17 April in totaal 123 vlieg tuigen verloren. Deze gevoelige ne derlaag beteekent voor de geallieer den het verlies van kostbaar vlieg tuigenmateriaal maar bovendien het verlies van meer dan duizend man jarenlang opgeleid personeel.' Bommen op Londen. Snelle Duitsche" gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van Vrijdag op Zaterdag bommen van zwaar kaliber laten vallen op het gebied van Groot- Londen. Taaie tegenstand in Tunis te verwachten. (Van onzen Berlijnschen correspondent). Omtrent den stand van zaken in Tune sië worden in bevoegde militaire krin gen te Berlijn eenige opmerkingen ge maakt, die de aandacht verdienen. De bewering van den Amerikaanschen mi nister van oorlog, dat er met een radi cale ontruiming van de troepen der Spilmogendheden binnen afzignbaren tijd kon worden gerekend, wordt op zijn minst voorbarig gepoemd. Men kan integendeel nog op een langdurigen en taaien strijd rekenen. Wanneer generaal- veldmaarschaik Rommel zijn troepen naar bergachtig gebied heeft terug ge trokken, dan beteekent zulks geen ach teruitgang, maar een verbetering van de situatie. Men staat van daar uit in direct contact met de haven en het transportprobleem is zooveel minder ge compliceerd geworden. Generaal Rom mel kent dit gevechtsterrein nauwkeu rig. Te Berlijn heeft men uit de korte legerberichten der laatste dagen den in druk, dat de strijd in een nieuw stadium is gekomen. In verband hiermede wordt er nog op gewezen, dat het 5e Ameri kaansche leger, dat zware verliezen heeft geleden, door nieuwe troepen is ver vangen. MOORDENAAR VAN TROTZKI VEROORDEELD Het districtsgerechtshof in Mexico- stad heeft den moordenaar van Trotz- ki, Jacques Mornard, tot 20 jaar ge vangenisstraf veroordeeld, zoo meldt4 United Press. STAAT VAN BELEG IN SYRIË. Voor Syrië is de staat van beleg afgekondigd, terwijl tevens een aan tal maatregelen aan de burgerbevol king is bekend- gemaakt, w.o. bet verbod zich des nachts op straat te bevinden. MUTATIES IN DUITSCHEN DIPLOMATIE KEN DIENST. Op voorstel van den minister van Buitenlandsche Zaken, Vön Ribben trop, heeft de Führer in den poli tieken buitenlandschen dienst van het Duitsche Rijk o.a. de volgende benoemingen gedaan: De staatsse cretaris van het Min. van Buiten! Zaken, Freiherr van Weizsaker is benoemd tot ambassadeur bij het Vaticaan. Tot staatssecretaris van het Min. van Buitenl. Zaken is be noemd de gezant eerste klasse baron Steengracht von Moyland. Dieckhoff, ambassadeur bij het Min. van Buitenlandsche Zaken en laatste Duitsche ambassadeur te Washington, is benoemd, tot ambas sadeur te Madrid. De leider der politieke afdeeling van het Min. van Buiten! Zaken, onderstaatssecre taris dï. Wörman is benoemd tot ambassadeur te Nanking. De am bassaderaad te Madrid, gezant eer ste klassg, Hancke, is benoemd tot onderstaatssecretaris en door den Minister van Buitenl. Zaken belast met de leiding van de politieke af deeling van het Ministerie. NIEtlWE SECRETARIS DER FASCISTISCHE PARTIJ. Tijdens de vergadering van het directorium van de Fascistische partij deelde de Duce mede, dat hij den plv. secretaris dér Fascistische partij, Carlo Scorza, als opvolger v. den aftredenden partijsecretaris Vi- dussoni tot secretaris der Fascists sche partij had benoemd. Vidussoni wordt chef van het bureau Verzor ging van de Weermacht. *zc'Th. PAsryjisiTbcs tjin HA bo«., «5 T O o h a r*yM K *XX A T OPVOEDING VAN DE SOVJETJEUGD Onderwijl de opvoeders .discussjeerert" neemt de bandeloosheid der Sovjetjeugd hand over hand toe, (.Komsomolskaja Prawda" - 11 April 1938) CNF-GFL-Pax ra van Toenemende activiteit in den Stillen Oceaan. Japansch offensief ontwik kelt zich. Naar het D.N.B. van militaire kringen in Tokio verneemt, hebben' de. militaire gebeurtenissen in het Zuiden van .den Stillen- Oceaan den vorm aangenomen van een Japansch offensief tegen de vitale ravitailee- ring van den tegenstander. De be richten der laatste weken over ver nietigde transportschepen en oorlogs bodems van den vijand in dit ge bied spreken duidelijke taal. Zij too- nen in ieder geval, dat de toestand in het Zuiden van den Stillen Oce aan zich ten gunste van de Japan- sche- weermacht heeft gewijzigd. Men mag derhalve in de naaste toe komst een levendige gevechtsactivi teit op. dit front verwachten. Australië wenscht hulp. De Australische minister-president Curbin heeft zich in een radiotoespraak opnieuw tot de geallieerden gericht met een verzoek om steun voor Australië. Men moet, zoo zeide hij voorts, zoo snel mogelijk tot een groot offensief tegen Japan overgaan. De reserves van Aus tralië zijn deels reeds' tot de grens van uitputting aangesproken. Het gevaar voor Australië mag geenszins onder schat worden. Luchtaanvallen op Amerika. De Japansche luchtmacht staat gereed om tot den aanval over te gaan op het Amerikaansche moeder land, zoo verklaarde generaal .Toyo van het ministerie van Oorlog. Van menigen Amerikaanschen burger zullen de illusies verstoord worden wanneer Japansche vlieg- tuigen bommen op hun wolken- krabbels zullen uitgooien. BEROEP OP HET INT. ROODE KRUIS. Te Berlijn heeft men met instemming kennis genomen van het beroep, dat de uitgeweken Poolsche regeering op het Roode Kruis te Genève gedaan heeft, te meer, daar op aanwijzing van den Führer ook het Duitsche Roode Kruis zich tot Genève heeft gewend. De opgravingen en identificatie-, werkzaamheden, alsmede het onderzoek werden intusschen door de Duitsche militaire autoriteiten met medéwerking van een Poolsche delegatie met spoed voortgezet. Tot dusver zijn de nauw keurige namen van meer dan honderd vermoorde officieren van het voormalige Poolsche leger bekend geworden. Poolsche officieren identificeeren collega's. Een delegatie van Poolsche officieren, die zich in EJuitsche krijgsgevangen schap bevinden, heeft een bezoek ge bracht aan het Bosch van Katyn, om zich te overtuigen van het lot der in Sowjet-banden gevallen kameraden. De Poolsche officieren hadden gelegenheid zelf lijken van hun kameraden op te graven en te doen identificeeren. De- bewijsstukken waren zoo evident, dat een vreeselijke opwinding en ver ontwaardiging zich van 4e officieren meester maakte. POLITIEK WEEKPRAATJE. Hedenavond houdt Max Blokzijl over den zender Hilversum 2 een weekpraatje, getiteld „Volk - aan 't geweer." VERDUISTER GOED. D«4e week van 216.30 uur. Maan op: 19.32, onder 6.38 20 April: Volle Maan. Aan den vooravond van den geboortedag van den Führer worden, zooals ieder jaar, de jongens en meisjes van 10 jaar in de Hitlerjugend opgenomen. Alle jongens en meisjes, die tus- schen 1 Juli 1932 en 30 Juni 1933 geboren zijn, worden daar mede voor acht jaar lid van de opvoedingsgemeenschap der Hit lerjugend en geven zichzelf aan den Führer Adolf Hitler en zijn' werk. Dit opnemen geschiedt iri alle Standorten der Hitlerjugend rpet een plechtig appel in aanwezigheid van den Nationalen Jeugdstorm be nevens vertegenwoordigers dear par tij en haar organisaties. Ook de ouders worden hartelijk uitgenoo- digd deel te nemen aan dit verbin- dingsfeesf hunner kinderen. Binnen het bestek van de plechtigheid zal de boodschap van den Rijks jeugdlei der aan de 10-jarige kinderen wor- en voorgelezen. Aan het slot van het appèl zal de bevoegde Jeugdstormleider een trouwbetuiging jritspreken van de Nederlandsche "eugd jegens den Führer van alle Germanen, Adolf Hitler, teneinde daarmede den Füh rer ook verjaardagsgroeten der Ne derlandsche Jeugd over te brengen. De Chef der Befehlsstelle Nie- derlande der Reichsjugendführung, Gebietsführer Blomquist, keert zich in een oproep eveneens tot de nieuw opgenomenen en roept hen op alles te geven en vrijwillig te dienen in de Qermaansche gemeenschap. Nederlanders van Arisch bloed, in dén leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden). die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de tischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataijon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra tevensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich tok diegenen melden, die tot, de Ger- 'f -insche SS in Nederland willen toe fden. J'> April 1943. 9 tot 13 uur. Utrecht. N.V Huis. Oudegracht 245. - bi, April 1943. 9 tot 13 uur, Amersfoort, ^nufgebouw Leusderweg. April 1943. 9 tot 13 uur, Den Haag, Café Nederlandsche Vrijwilligers strijden In het Oosten SS PK Zschackel-O-H-P m „Den Hout," Bezuidenhoutsche- Boodscbap van den Jugend- fiihrer des Deutschen Reiches und Reichsjugendführers der N.S.D.A.P., Arthur Axmann, bjj het plechtige appèl ter gele genheid van het opnemen der 10-jarigen op 19 April 1943. Kameraadskes en kameraden, Op "den verjaardag van den Führer wordt gij lid van de gemeenschap der Hitlerjugend. Ook voor jullie kleuters en jongemeisjes begint de tijd van hst dienen voor onzen geliefden Führer en Duitschland. Gij werd geboren, toen de Nationaal-Socialistische Beweging de macht in den staat veroverd had. Met de daad en geloofskracht der beste Duitschers had zij de leiding en ver antwoordelijkheid bevochten om jullie een blijde en gelukkige toekomst'in eea sierk en vrij Duitschland te verzekeren. Den opgang en het geluk van ons volk hebben ons onze vijanden misgund. Daarom hebben zij ons (jen oorlog ver klaard. Hun oorlogsdoel, mijn jongens en meisjes, is de vernietiging van jullie leven. Hun overwinning is jullie onge luk en jullie nood. Voor jullie echter strijdt Adolf Hitier met zijn dappere soldaten, jullie vaders, broeders en kameraden. Belooft daarom om dezen dag den Führer door jullie houding en verrichtingen steeds vreugde te bereiden. Daarmede vereeren jullie tegelijkertijd de helden aan het front en de werkenden in het vaderland. Begint als jongste strijders van het Rijk geloo- vig jullie weg in de Hitlerjugend, die een weg naar den Führer en naar de overwinning is. w.g. AXMANN. Oproep van den Chef der Befehlsstelle Niederlande der Reichsjugendführung, Gebiets führer Blomquist bij het op- nemen van de lichting 1932/33. Ooit dit jaar melden zich, zooals ieder jaar, de 10-jarigen, d.w.z. afle jongens en meisjes, die tusschen 1 Juli 1932 en 30 Juni 1933 geboren zijn, aan om lid te worden van de Hitlerjugend. De dienst in de Hitlerjugend is een eer voor iederen jongen en voor ieder meisje. Bovendien echter is hij in dezen tijd een verplichting, want anders zou de Duitsche Jeugd de daden van onze soldaten en het leed en verdriet van de Duitsche vrouw in dezen oorlog niet waard kunnen zijn. Deze oorlog, die in zijn totaliteit ieder lid van ons volk eischt, verlangt ook van de Duitsche Jeugd, dat zij in vrij willige gehoorzaamheid deze gemeen schap dient en zich voorbereidt op de taken, die haar eens te beurt zullen vallen. Het toetreden van alle jongens en meisjes, die 10 jaar geworden zijn, tot de gelederen van de Hitlerjugend zal voor den Führer zijn schoonste verjaarsge schenk zijn en hem den waarborg geven, dat zijn werk zal voortleven en groeien, ook wanneer de stichters daarvan eens weggeroepen worden. De vooravond van den 20sten April ,zal derhalve voor iede ren jongen en ieder meisje, een trotsche vreugde zijn en aan de wereld toonen, dat deze oorlog de Duitsche Jeugd niet laat verwaarloozen, maar haar slechts harder maakt en aanspoort tot steeds grootere prestaties in vrijwilligen dienst in haar volk. w.g. BLOMQUIST, Gebietsführer. De twee' kampioenswedstrijden hebben in zooVerre eenige beslissing gebracht, dat het thans wel zeker is, dat de nationale titel terecht komt in het Westen, maar wie der beide kampioenen straks met de eerste plaats gaat strijken, is nog niet te zeggen. Weliswaar staat Feijenoord met evenveel verliespunten als ADO er wat beter voor en zien we in de uitwedstrijden der Hagenaars nog diverse moeilijkheden, doch de kans is groot, dat de ontmoeting Feijen- oord-ADO de beslissing zal brengen. Willem II toonde zich tegen ADO van een even goede zijd»_ als ver leden week tegen Enschedé. De ach terhoeden waren de beste onderdee len van beide ploegen en hielden de voorhoeden langen tijd in bedwang. Ongeveer 10 min. voor de rust nam Willem II uit een hoekschop de lei ding. terwijl even na de hervatting door een misverstand in de Tilburg- sche achterhoede de gelijkmaker kwam. Feijenoord speelde een technisch knap spelletje tégen Heerenvësn, doch haar voorhoede schoot slecht en pas na ruim een half uur wisten de Rotterdammers de leiding te nemen. Ook daarna bleven zij sterker, tot dat Heerenveen ver in de 2e helft gelijk maakte en zoowaar zelfs een tijdje sterker werd. Pas toen Feijen oord er alles opzette, kregen de Rotterdammers weer kansen, om in de allerlaatste minuut tenslotte nog het winnende doelpunt te ma ken, zij het met behulp van een der Friesche achterspelers. Versnaperingsbonnen verlengd. De geldigheidsduur van de met „13'„14" en „15" genummerde bon nen voor versnaperingen is verlengd tot en met Zaterdag 1 Mei a.s. Het fotografeeren tijdens openbare bijeenkomsten van Duitsche en Ne derlandsche partij- en staatsinstan- ties is voortaan principieel slechts aan die personen (fotoverslaggevers) veroorloofd, die in het bezit zijn van een uitdrukkelijk voor de betrokken bijeenkomst afgegeven Ausweis der Hauptabteilung Volksaufklarung und Propaganda Referat Bildpresse Den Haag, Kneuterdijk 20. Personen, die trachten zonder deze Ausweis fotografische opnamen te maken, loopen gevaar, dat hun toestellen in beslag fvorden genomen. EXTRA ZEEP VOOR KAPPERS, ARTSEN, ENZ. Met ingang van 1 Mei a.s. komen kappers, practiseerende artsen, tand artsen en dierenartsen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskun digen en wijkverpleegsters, wederom voor een periode van drie maanden in aanmerking voor een extra rant soen zeep. 53 NEDERLANDERS GEDOOD I DOOR BRITSCHE BOMMEN. Door het neerwerpen van brisant- en brandbommen van Britsche vlieg tuigen op een stad in het Westen des lands heeft de Nederlandsche burger bevolking in den loop van gisteravond aanzienlijke verliezen geleden. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn 53 personen gedood, 60 zwaar ge wond en 60 licht gewond. Talrijke woonhuizen werden vernield, resp. be schadigd, onder meerook qen kerk. VRIJSTELLINGSBEWIjllEN. Controle door den Landstand. In een sp edeischende vergadering van dorpsboerenleiders hebben de boeren leider J. Saai en diens plaatsvervanger, ir. C. Koeman, medegedeeld, dat de vrij- stellingsbewijzen voor hen, die in den landbouw en de aanverwante vakken werkzaam zijn, afgegeven worden door de plaatselijke bureauhouders. De Landstand krijgt het recht en heeft den plicht deze bewijzen te con troleeren. Een tweede taak, welke ligt te wach ten, is het geven van advies voor uit stel van Arbeidsdienst voor personen uit den landbouw, die daarvoor zouden worden opgeroepen. DE VETTE PALING KOMT. éinds 15 April mogen de visschers op het IJselmeer voor de palingvangst be ginnen met het kuilvisschen. Vóór dien datum is er met het hoekwant gevlscht en kwamen er al kleine partijtjes aan den wal. De groote drukte komt echter, nu met het kuilvisschen is begonnen. Vaak is het al Mei voor de aal goed „los" komt. Nu wij echter zoo'n zachte winter hebben gehad, mag dit iets vroe ger verwacht worden. In de laatste weken heerscht er in de visschers- plaatsen jjondom het IJselmeer een be drijvige drukte. DE GIRO MET PASCHEN. Het Centrale Girokantoor te Den Haag zal ook Zaterdag voor Paschen gesloten zijn (eveneens voor spoed- behandelingen). De postkantoren nemen dien dag geen stortingen aan en betalen geen cheques uit. De stand is thans: Feijenoord 5 3 2 0 53 8 ADO 3 1 2 0 5—3 4 Heerenveen 5 2 0 3 1313 4 Enschedé 4 J 1 2 8—7 3 Willem II 5 1 1 3 8—14 3 BEKERWEDSTRIJDEN. De bekerwedstrijden leverden weer'diverse verrassingen op. Daar is bijvoorbeeld de nederlaag van EDO tegen AFC, nog wel op eigen, terrein; daar is verder de eerste ne derlaag van ZFC, nog wel een zeer gevoelige tegen Velox: 40! We mo gen verder noemen de groote zege van VSV op het onvoltallige Alcma- ria: 120 en de bijna even groote overwinning van Zandv. Meeuwen op Ripperda: 12—3. Daarnaast echter tal van spannen de ontmoetingen, die volkomen waard waren om er naar te zien: het verloop van HilversumDWV, waarbij geen doelpunt gemaakt werd, de eveneens blanco gehouden ontmoeting KFCStormvogels, de nederlaag van de 3de klasser DTS tegen de 4e klasser LSVV (01), de benauwde zege van Terrasvogels op Kinheim en het gelijke spel tusschen GVO en ADO '20. DE SPORT IN HET GEWEER VOOR ROTTERDAM. Met medewerking van .de Ne'd Athletiek Unie, het Ned. Gymnastiek Verbond, den Ned. Schaatsenrijders- bond, den Ned. Voetbalbond en den Ned. Zw. en'Redd.bond zullen met de Paaschdagen tijdens de door de verschillende sportbonden uitge schreven wedstrijden collecten wor den gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de slachtoffers te Rotterdam. Misschien zijn er ook vereem- gingsbesturen bereid van een wed strijd een gedeelte van de recette voor het goede doel te bestemmen. De bonden en vereenigingen, die voor deze collecte hun medewerking verleenen, gelieven hun bijdragen over te maken aan den N.V.B. te 's-Gravenhage, giro no. 58928. Uitstekend geslaagde wedstrijden van de Hitier Jugend. Onder overweldigende belangstelling heelt de Hitlerjugend gisteren een uit voering gegeven in de Apollohal te Amsterdam. Helaas moesten velen, die van heinde en ver gekomen 'waren, te leurgesteld worden. Talrijke hooge. autoriteiten van staat en partij gaven van hun belangstelling blijk. De sportieve kamp tusschen de Duit sche en de Nederlandsche jeugd is met gelijk spel beëindigd. De Stormers be haalden als eindresultaat 360 punten, tegenover de Hitlerjugend 355,5 punten. Bij de meisjes was het de B.D.M., die me- 336 punten over de Stormsters zege vierde. Ook de jongens van het Deut- sches Jungvolk overwonnen met 348 punten de Meeuwen, terwijl de Jung- madel het tegen de Meeuwkes moesten afleggen, welke laatsten 327 punten ver gaarden. Reeds des morgens vroeg waren de wedstrijden begonnen en het was drie uur in den middag geworden? toen, on der zeer groote belangstelling de finales begonnen. De prestaties welke werden geboden waren gezien de jeugd der deelnemers over het algemeen zeer goed te noemen en het programma werd in een vlot tempo afgewerkt. De bekerwedstrijd Alkm. Boys- HBC is in een verdiende 3-1-zege voor de bezoekers geëindigd, nadat de eerste, helft vrijwel gelijk opge gaan was. Die zege danken de Heem stedenaren aan Kick Smit, die vrij wel eiken aanval opbouwde en bo vendien tal van Boys-aanvallen on derschepte. Smit liet den bal het werk doen, dreef nimmer te veel, doch plaatste daarentegen steeds zuiver. Op hem dreef de HBC-ploeg, die overigens een vlot partijtje voet bal speelde. Bij de Boys zagen we een uitste kende eerste helft, waarin eenige kansen gemist werden ert zelfs een strafschop haar onthouden werd (wat trouwens in de tweede helft nog eens gebeurde!). Dat HBC een 1-0-voorsprong kreeg in de eerste helft, was niet verdiend, maar Smit legde het fundament voor dit doel punt. Ruim 10 min. na de rust kwam de gelijkmaker: Nol, de veteraan, was juist ingevallen en vierde ziin terug keer met een goed schot. De vreug de was van korten duur, want 5 mi nuten later stond het al 1-3 en daar bij bleef het. De tweede helft bracht lqng niet zulk aardig voetbal als de eerste, maar desondanks was dit de beste bekerwedstrijd, die we dit seizoen in Alkmaar zagen. Er was veel publiek. Een vrij lich'te galsteenaanval heeft het nooaig gemaakt, dat de Deensche koning vooreerst het bed houdt. Kampioenschap van Nederland. F.oord-Heerenv. "Willem II-AD O DISTRICT IV. Eerste klasse. Maurits-Spekholz.h. DISTRICT I. 4e klasse A. WieT.waard-Waterv. BEKER WEDSTRIJDEN. Afd. A. EDO-AFC De Kenn.-B! Wit Afd. C. Hilversum-DWV Alkm. B.-HBC Afd. D. DWS-WFC VSV-Alcm. V. RCH-Hercules Afd. E. Water gr.m.-Haarl, Velox-ZFC 4-0 Afd. F. 2-1 KFC-Storm vogels 0-0 1-1 Zeeburgia-Elinckw. 5-0 UW-Vriendensch. 4-3 Afd, G. 6-1 Helder-HRC 0-2 Afd. H. DTS-LSVV 0-1 1-2 Afd. N. GVO-ADO 1920 1-1 KW -Assen delft 3-5 Gouden Kruis- 0-2 wedstrijden. 1-4 HSV I-Berdos II 0-0 0-0 Schoolwedstrijden j_3 Zaterdag 17 April. Gymn. I-Lyceum I 1-3 2-0 HBS I-Hands.oh. I 2-3* 12-0 Lyceum II-HBS H 1-2 3-2 HBS III-Hand.s. II 4-2- Amb.sch. I Ulo 3 5 Alkmaar I 1-2 Ulo St. Jozef I- Ulo N.Scharwoude I 4-0 Lyceum III- Ulo Jul. van Stolt). 2-4 HBS IV-Amb.seft. III 5-8* Ulo Bergen I- Amb.sch. II 4-3* Amb.sch. I ingeloot Hockey (meisjes) HBS I-Lyceum I 2-1 Woensdag 21 April Voetbal Gymn. II-Ulo Heilóo H Lyc. V-Centr. 7e l.j. I Ulo Ju! v. St. II- Handelssch. ITï Dinsdag 20 April Hockey (meisjes) HIJS I-Gymnasium I (jongens): Gymn. I-HBS I HBS II-Lyceum I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1