teller etpleging OORN t*A! Bij den vier en vijftigsten verjaardag van den Führer. TRECHT DAGBLAD VOOR ANK Göbbels over de behekenis, van den Führer. DORT. alkade 38, r auto door erland. ÏBERTS R0GAAT Proclamatie van Göring. Zijn geest doorgloeit de heldhaftige 1 Duitsche Weermacht. Bevrijder en redder van de cultuur van het Avondland. Britsche artillerieboot tot zinken gebracht. Enthousiaste menigte luisterde naar zijn woorden. Keuringen voor de Waffen-S.S. en het Legioen. Dagorder van Göring aan de weermacht. Duitsche jeugd in partij opgenomen. De wereld in weinig woorden. STAD EN OMGEVING. MA VAN 12.45, 16.45, Hilv. H), 21.10 v. H). 6.45 Mannen- Ierschap"' (op- 7.20 Ochtend- ogr.-overz. 8.- 8.15 Kleine let Philh. Or- im.) 9.30-9.37 opn. 10. ït Heyn kwar- ylvestre Trio. nc', 12.Al en Masman en schoone stem- 15 Gev. „Tus- concert (gr.)., De legende ugust, voordr. reen. en solist. 18.00 Piano kleuters. 18.45 Duitsche taai piano. 20. kbeeld— 20.35 20 45 Wat de 5—8.15 Zie H. (opn.) 8.30 eleid. 9.- Ope- 9.20 Voor de sd. uitz. 10.30 Paaschstemm. ié. 11.30 Fluit Componisten (gr.) 12.30 v. d. land- evelen, soliste 14.38 W. Kok z'eken. 16.- 17.- Voor de jeugdkoor. 18.- en B.N.O. Bin- icht. 1&.15 KI. ïenschen. 18.45 19.- D. Wille- v. Strauss ws en wenken 20.- Eng. uit- the economic de radio-cen- a-aria's - gr.) Pianokwartet, concert No. 6 Bach (gr. ,ANETA". singel 75. raat 39. Ding van de IE LEDEN- eeniging, op jingsgebouw te acht uur. Laire punten uishoudeUjk d zich reeds STUUK. KLINGEN— Drverbinding N. M>ot- en INSTREEK. 15. Tel. 3723 ANT1E. aar. lirectie. >on kWI FSDEN, Leusden. VAN i.)t De Bilt. lieuwersluis. Amsterdam, j Duurstede, bouwers. SEVER WIJK. fER. i mm Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditiei Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 20 APKIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145ste Jaargang No. 92. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Naar aanleiding van den verjaardag van den Führer heeft Rijksmaarschalk Göring den volgenden oproep uitge vaardigd: Duitsche volksgenooten, Met een warm en ontroerd hart biedt het geheele Duitsche volk vandaag den Führer zijn gelukwenschen aan. Voor hem en zijn werk smeekt het in den zweren oorlogstijd de bescherming en den zegen van den Almachtige af. Moge een gunstig lot den Führer ook in het komende jaar kracht en gezondheid schenken. In de sterke hand van den Führer be rust het Duitsche lot: Welk een onbuig zame kracht er van hem uitgaat is in de afgeloopen wintermaanden opnieuw be wezen. Door het op de been brengen van enorme troepenmassa's hebben de Bol-jewisten gepoogd het Duitsche front omver te rennen en de poort naar he} Duitsche Rijk te doen springen. De geest en de wil van dep Führer echter doorgloeiden de heldhaftig strijdende Duitsche "Weermacht en voerden haar uit de verdediging vol offers weder naar den zegenvieren- den aanval. De geschiedenis waardeert de groot heid van een man niet naar gemakkelijk bevochten successen. Den hoogsten on- vergankelijken roem schenkt zij slechts hem, die ook in het meest gevaarvolle uur mét dapper hart volhoudt, zich nooit buigt en elk vijandig geweld trotseert. In de gigantische worsteling met dui- zendvoudigen tegenstand vervult de Führer zijn leven van bevrijder van het vaderland en redder van de cultuur van het Avondland. Het Duitsche lot in handen van den Führer. Sedert tientallen jaren staat het leven van den Führer ingespannen in dienst van Volk en Rijk. Dat hebben wij allen nooit sterker en directer gevoeld dan in deze van strijd vervulde jaren.. Hij gunt. zich geen rust, op hem rust een bijna bovenmenschélijke last van ar beid. Zijn eenvoudige, soldateske hou ding en zijn volkomen, tot elk offer be reid zijnde, plichtsvervulling geven ons allen een lichtend voorbeeld. Wij vol gen hem ijverig na, thans meer dan ooit, want het gaat om overwinning of ver nietiging. De tijd der hardste en beslis- sendste beproeving van ons volk en van eiken afzonderlijken Duitscher is geko men. Wat wij den Führer in de afge loopen jaren, bezield door de door hem bevochten successen, vol vreugde heb ben beloofd, zuilen y wij thans in de zwaarste stormen van dezen oorlog ge trouw nakomen. Dat geldt voor het front, dat geldt ook voor het vaderland. De Führer weet, hoe hard de eischen zijn, die hij aan elk afzonderlijk stellen moet, en hoe bitter ook de offers zijn, die deze oorlog op de slagvelden en in de uit de lucht bedreigde Duitsche gou wen vergt. Doch hij verlangt den onzelf- zuchtigen inzet van allen niet voor zichzelf, doch slechts voor de vrijheid van het vaderland en voor het bestaan van Volk en Rijk. Zijn dappere niet te overwinnen strijders. Laat ons, niet met woorden, doch met daden, mijn Duitsche volksgenooten, vandaag en in de toekomst onzen on wankelbare trouw aan den Fühfer on onzen vastbesloten wil tot medewerking aan zijn groot .werk verkondigen. Too- nen wij ons in het beslissende tijdperk van onze geschiedenis zijn dappere, niet te overwinnen strijders voor ons trot- sche, eeuwige Duitschland. Richten wij onze blikken vast op onzen plicht, ver vullen wij onder uiterste inspanning va"n krachten en naar beste kunnen wat het dagelijksqhe leven van den oorlog van ons eiseht. Dat zij ons geschenk op den 54sten verjaardag van onzen Führer. Het aantal geïdentificeerde clpoden is in Rotterdam tot 260 ge stegen. Ingeschrevenen bij de bedrijfsgroep IJzer en Staal moeten hun aanvragen voor het 2e kwartaal vóór 1 Mei a.s. in dienen. Men leze de bedoelde mede- deeling. De Italiaansche duikbootcommandant Emico Grossj, is tot opperbevelhebber van de Italiaansche duikbooten in den Atlantischen Oceaan benoemd. De geboortedag van Leonardo da Vinci, is thans officieel vastgesteld op 15 April 1452. DE MASSAMOORD BIJ SMOLENSK. Na den terugkeer van de tweede Poolsche delegatie uit Smolensk heeft het Poolsche volk via die Pool sche bladen nadere bijzonderheden vernomen. Na de aankomst te Smolensk hebben de leden van de commissie een Mis van Requiem voor de vermoorde Poolsche offi cieren bijgewoond. Onmiddellijk hierna begaf de com missie zich naar het bosch van Ka- tyn, waar de leden de graven be zochten. H. Hoffmann-Stapf-Pax ra De Führer aller Germanen, Adolf Hitler, herdenkt heden zijn 54sten verjaardag. De gedachten van millioenen zjjner geestverwanten gaan heden naar het groote hoofdkwartier, Waar de Führer, bjj den staf van zjjn weermacht, ook op dezen dag het lot van zijn volk in handen houdt. Vanzelfsprekend geeft deze dag in Duitschland en alle daarmede door het lot verbonden landen aanleiding tot herdenkingsbijeenkomsten. s VERDUISTER GOED. Deze week van 216.30 uur. Maan op: 20.46, onder 7.01 27 April: Laatste Kwartier. Levendige gevechtsactie bij Noworossïsk. Het opperbevel van de weermacht maakt d.d. 19 April bekend: Ten Zuiden van Noworossisk duurt de levendige geveohtsactie voort. De luchtmacht ondernam zware aan vallen op vijandelijke stellingen en steunpunten voor den aanvoer in het kustgebied van de Zwarte Zee. In eenige sectoren der overige deelen van het Oostelijke front werden plaatselijke aanvallen der Sovjets afgeslagen.» Aan het Tunesische front verliep de dag over het algemeen kalm. Het haven gebied van Algiers werd door gevechts vliegtuigen der Duitsche luchtmacht op nieuw gebombardeerd. Bij een zeegevecht in de ochtenduren van 18 April brachten Duitsche bewa- kingsstrijdkrach.en voor de Nederland- sche kust een Britsche artillerieboot tot zinken en beschadigden drie andere boo ten ernstig. Een eigen vaartuig is ge zonken. Maandagavond vond in de Ber- lijnsche Philharmonie een fees telijke bijeenkomst plaats waar aan door leidende vertegen woordigers van partij, staat en weermacht, oorlqgsgewon&en, bewapeningsarbeiders en vele andere volksgenooten werd deelgenomen. Rijksminister Drr. Göbbels hield 'n rede, waarin hij verkiaarae, dat 't Duitsche volk dezen dag viert in 'n bijzonder ernstige houding en stem ming. De oorlog heeit zijn totnu- toe hardste stadium bereikt, een uit weg uit zijn druk of zijn einde is vooreerst nog nergens te bespeuren. Deze oorlog draagt een volkomen volksch en raskarakter en wordt derhalve aan be.de zijden met taaie verbittering gestreden. De vol ken weten nauwkeurig, dat het dit maal gaat om hun nationale leven. Spr. verklaarde, dat men niet tot oorlog behoefde te komen om te voldoen aan de gerechtvaardigde nationale eischen van Duitschland. Engeland heeft er zijn nationaal be staan aan gewaagd en moet consta- teeren, dat dat thans geleideliik on dermijnd wordt. De minister herinnerde aan Hit- Iers vergeefsche pogingen om voor het uitbreken van den oorlog de be wapeningen te vermijden, maar ge- wetenlooze kringen, welke den oor log wenschten, bekommerden zich niet om het leed der volkeren, wan neer zij zich slechts persoonlijk konden verrijken. De Führer is voor alle Duitschers het beeld van het Duitsche volk. De hardheid van den strijd en het ieed van zijn volk hebben zich op zijn gelaat afgeteekend, maar 'de sterke magische kracht van zijn' persoon- Jijkheitï doet zich steeds meer ge voelen. De Führer staat volgens eigen wil volkomen achter z'n werk. dat op het punt staat voltooid te worden, maar juist daardoor is hij Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de tisehen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. 4 Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke, voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. lijdens deze keuringen kunnen zich 5^ diegenen melden, die tot de Ger- ensche SS in Nederland willen toe fen. j.?1 April 1943, 9 tot 13 uur, Amersfoort, u,enstgebouw. Leusderweg. April 1943. 9 tot 13 uur, Den Haag ..Den Hout," Bezuidenhoutsche Nederlendsche Vrijwilligers strij den in het Oosten SS PK Cantzler-0 H-P m nader tot het volk gekomen. Men kan thans nog niet beseffen wat het bewustzijn den Führer te hebben voor Duitschland als oorlogvoerend volk beteekent. Wanneer het Duitsche volk aan den vooravond van den 54sten ver jaardag van- den Führer zich rond hem verzamelt, doet het dat dit jaar in het gevoel van een bijzonder ver trouwen vol geloof. Wanneer er iets voor de Duitschers vanzelfspre kend is geworden., dan zijn het de trouw en het onvoorwaardelijk vol gen door allen van den man, die de veiligheid van het. Duitsche heden en de verwachting voor de Duitsche toekomst belichaamt. „Wij gelooven, zoo verklaarde dr. Göbbels woordelijk, „in de groote Duitsche overwinning, omdat wij in hem gelooven. Trouw en onwankel baar als steeds willen wij hem vol gen, waarheen hij ons leidt. r De rede-van den minister eindig de met een geestdriftige verklaring van trouw der oude medestrijders van den Führer. Diep ontroerd ga ven duizenden uiting aan hun be sluit ook in de toekomst evenals tot op heden alle krachten ia te span nen voor het werk van den Führer en voor Duitschland. Het muzikale hoogtepunt van de bijeenkomst werd gevormd door de uitvoering van Beethovens Negende Symphonie onder leiding van prof. Knappertsbusch. Rijksmaarschalk Hermann Göring heelt den volgenden dagorder tot de Duitsche Weermacht gericht: „Soldaten der Weermacht, voor de vierde maal in de geweldigste vol- kerenworsteling van alle tijden treedt ge heden aan, in trotsche vreugde den verjaardag van onzen zeer geliefden Führer en veldheer vierend. Wat gij in onwrikbare trouw aan en liefde voor Adolf Hitler gevoelt, ligt be sloten in uw soldateneed. In dit uur uiten wij voor de geheele wereld de bede tot de Voorzienigheid, dat zij den Führer moge zegenen en bescher men zooals tot dusverre; de gelofte, als dappere soldaten op ieder oogenblik in eiken strijd te land, ter zee en in de lucht met onzen hoogsten inzet de met roem bedekte vaandels te volgen; de we tenschap van de onoverwinnelijkheid van onze wapenen en van de eeuwige grootheid van Duitschland. Kamera den, vrij groeten den eersten soldaat van ons Rijk, heil onzen Führer." Eed op den-Führer afgelegd. Ieder jaar op den verjaardag van den Führer treden de besten uit de rijen der Duitsche jeugdorganisatie, Hitler-jugend en B.D.M., aan, om te worden opgenomen in de gemeen schap der N.S.D.A.P. Zondag waren de jeugdige partij-adspiranten uit Nederland in den Stadsschouwburg te Amst. bijeengekomen voor de plechtigheid, in tegenwoordigheid macht, Uebietsführer Blomquist hield een rede tot zijn jonge kameraden. Rede van Hauptdienstleiter Schmidt. Hautdienstleiter Schmidt herint- nerde, om het doel en den strijd van de Nat. Soc. beweging duidelijk te maken, aan de eerste jaren, toen de Nat. Soc. als een kleine groep in het -Duitsche volk stonden. De zegevie rende legers van 1914—1918 waren door de oneenigheid van het volk ontwapend en in het vaderland te ruggekeerd. Zij vonden hun oude Duitschland niet meer. Wij Nat. Soc. waren het, die door den Führer geroeen, ons tot taak stelden dit Duitsche volk weer op te bouwen. Met alle klem hield de Haupt dienstleiter den jongen kameraden uit- de rijen der H. J, de plichten voor, die hen wachten bij hun in trede in de gemeenschap der partij. Het is voor een Duitscher de hoog ste onderscheiding, dat hij als partij genoot voor het volk mag werken. Spr. drukte den jongen partij-adspi ranten op het hart, goede kameraden te zijn voor hun Nederlandsche medestrijders. De Amerikaansche en Engelsche soldaten, die thans in N. Afrika vechten, zullen leeren, wat't beteekent op Europeeschen bodem tegenover de zonen van Germanje te staan. Wanneer de besten van ons aan het front" vallen, is het de taak der Duitsche moeders er voor te zorgen, dat Duitschland blijft leven. Zooals de Führer qen soldaat het ridderkruis verleent voor den hoog sten inzet, zoo verwerft de Duitsche moeder voor haar- inzet het haar door den Führer verleende moeder- kruis. De eedsaflegging. Staande legden vervolgens de jon gens en meisjes de gelofte aan den Führer af: „Ik beloof plechtig trouw aan mijn Führer Adolf Hitler. Ik beloof steeds achting voor en 'gehoorzaam te zullen zijn aan hem en de lei ders, die hij boven mij stelt". Door handslag aanvaardde Haupt dienstleiter Schmidt de verbintenis der jonge mannelijke en vrouwelijke partijgenooten, wien hij tegelijker tijd het partij-insigne overhandigde, terwijl het muziekcorps der H. J. met plechtige tonen deze symboli sche handeling begeleidde. Met den groet aan den Führer ein digde de plechtigheid. REIZEN IN D-TREINEN MET PASCHEN. In het tijdvak /van 21 t.e.m. 28 April 1943 zijn de treinen D 111, D 112, D 137, D 138, DMW 161/162 en S.F.R. 211/311 uitsluitend open gesteld voor reizigers naar én van het buitenland. Deze beperking geldt niet voor personen, behoorende tot de Duit- sche^wéeiunacht. BESPREKINGEN IN HITLERS HOOFDKWARTIER., In de Wilhelmstrasse werd gisteren in anjwoord op een desbetreffende vraag verklaard, dat de politieke besprekingen dje de Führer met de vertegenwoordi gers van bevriende resp. verbonden landen gehad heeft, een essentieele bij drage geleverd hebben tot de krachts inspanning met het oog op het komende gevechtsseizoen. Als bijzonder opmerkelijk wordt in bevoegde Berlijnsche kringen de bijna stereotiep in de verschillende communiques over de besprekingen terugkeerende formule gekenmerkt, dat de in het pact van drie verbon den naties besloten zijn den strijd zonder compromis voort te zetten tot aan de eindoverwinning en dat deze bereidheid tot optreden niet alleen gericht is tegen het Bolsje wisme, maar ook tegen zijn Anglo- Amerikaansche bondgenooten. Daarmede wordt duidelijk tot uiting gebracht, dat deze oorlog ondeelbaar is, zoodat alle speculaties der tegenpartij over eventueele mogelijkheden om een bres te slaan in het ondeelbare front tot mislukking gedoemd zijn. Overigens wordt in de Wilhelmstrasse uiting ge geven aan de verwachting, dat zeer spoedig de opvatting der asmogendheden en haar bondgenooten, zooals die in de verschillende besprekingen tot uitdruk king is gekomen, zich in concreten vorm zal voordoen. Britsche terreuraanval op een stad in het Westen van ons land. Arbeiderswoningen en huizen werden verwoest en,vooral waren vrouwen en kinderen het slachtoffer CNF-M-Pa* ra In Sjanghai is men van oordbei, dat het de militaire commissie van Tsjoeng- king tijdens zijn verblijf in de V. S. niet gelukt is, een definitieve belofte ten aanzien»van de. Amerikaansche onder steuning te verkrijgen. Van Duitsche militaire zijde wijst men er op, dat de Amerikanen, in tegen stelling tot de Engelschen, in hun be richtgeving over de luchtgevechten sterk overdrijven. Men wijt dit aan de oner varenheid van de piloten, die ieder duikend en stortend jachtvliegtuig tel len als een overwinning in de lucht. Het Vaticaan heeft besloten, met het oog op de luchtaanvallen, alle kostbaar heden uit de musea en de bibliotheek te verwijderen en in yeiligheid te bren gen. In Essen zijn 1400 kruisen van ver dienste aan de bewoners der stad, die zich bij de luchtaanvallen dapper had den gedragen, uitgereikt. Van het Japansche hospitaalseWip, Foejo Maroe, dat op 15 April in den Stillen Oceaan door vliegtuigen werd gebombardeerd, is geen bericht meer ontvangen. De benoeming van staatssecretaris Baron Weiszacker tot Duitsch ambas sadeur bij de H. Stoel, heeft bij het Vaticaan een goeden indruk gemaakt. JAPANSCHE STAATSJEUGD EN HITLERS VERJAARDAG. Groeten aan diepvereerde Duitsche volk. De Japansche radio heeft ter ge legenheid van den verjaardag van den Führer een uitzending gegeven, waarin de voorzitter van de japan sche staatsjeugd, kol.-generaai Soe- zoeld, zich tot de Duitsche jeugd keerde. Hij zeide o.m.: In deze uren, nu het Duitsche volk den verjaar dag van zijn Führer viert, zenden ook de l5 millioen leden der Japan sche staatsjeugd hun hartelijkste groeten. Zooals Japan in Oost-Azië de wapens heeft opgenomen ter ver nietiging van de Angelsaksers, strijdt het door ons diepvereerde Duitsche volk tegen Engeland, Ame rika en Rusland voor een nieuwe orde in de wereld. Wij verzekeren jelui, dat wij in diep wederzijdsch begrip, in hechte, kameraadschappe lijke vastbeslotenheid en samenwer king met alle krachten voor een nieuwe wereldorde zullen strijden. ZUINIGHEID MET SUIKER GEBODEN, Er moet straks een periode overbrugd worden. Suiker van den nieuwen bieten- oogst komt zeker niet voor Novem ber ter beschikking. Aangezien de thans nog voor het. Nederl. Y°lk beschikbare voorraden consumptie- suiker te beperkt zijn om verstrek king van het geheele suikerrant soen tot den nieuwen oogst te ver zekeren, staat het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd voor de noodzakelijkheid om maat regelen te beramen, die in het sui kertekort zullen voorzien op de voor de bevolking minst 'gevoelige wijze. Het zal daarom een beper king van het verbruik aan con sumptiesuiker verschuiven tot het einde van het loopende oogstjaar. Het ligt in de bedoeling dan, dus in den herfst van 1943, gedurende een vierwekeltjksche distributieperiode, geen suiker te verstrekken. De bevolking kan zich derhalve reeds nu op de komende leemte in de suikervoorziening instellen HITLERJUGEND EN JEUGD STORM OP DEN DAM BIJEEN. Op den vooravond van den ver jaardag van den Führer zijn de Am- sterdamsche leden van de Hitlerju- gend en van den Nationalen Jeugd storm op den Dam bijeengekomen. Bijna honderd Duitsphe jongens en meisjes, die tien jaar zijn geworden, werden in de Hitlerjugend. opgeno men. Er werden een drietal redevoerin gen gehouden waarna een marsch door de stad werd gemaakt. TWEE STUKGESNEDEN LIJKEN GEVONDEN. De laatste twee jaar zijn in het Gooi vier kinderen vermist en in een spoorsloot werd destijds het lijk je van een der vermisten, een 9-jarig meisje, gevonden. Hetlijkje was in stukken gesne den en thans zijn in dezelfde omge ving üi Naarden wederom de in stukken gesneden lijken van twee meisjes gevonden. Het betreft naar het onderzoek heeft uitgemaakt meisjes van circa 11 en 18 of 19 jaar. Tot nu toe ktn de identiteit der lijken niet worden vastgesteld. Zij zijn niet van de verdwenen kin deren en een reeds ingesteld onder zoek heeft aangetoond dat alle in ons land vermiste vrouwen ouder dan de thans gevondene zijn. ACHTHONDERD PERSONEN GEFOUILLEERD. De bezoekers van de Nieuw- markt te Amsterdam, waar naast den bonafiden handel ook de sluik handel Jielaas maar al te welig tiert, beleefden dezer dagen een on gewone sensatie. Aan alle kanten werden zij omringd door ongeveer tachtig, in burger gekleede, politie beambten, die plotseling van alle kanten waren komen opzetten. Alle personen die zich op de markt bevon den en dat waren er circa 800 werden naar een gebouw in de om geving gebracht en daar gefouil leerd. Tegen 'n aantal hunner wercl wegens overtreding der distributie voorschriften procea-verbaal opge maakt. Klaarblijkelijk bevonden zich ook handelaren in plaatsbewij zen voor den voetbalwedstrijd Feijenoord—Heerenveen onder de aangehoudenen, want onder de goe deren die ter plaatse Waren wegge gooid, bevond zich ook een aantal dezer plaatskaarten. VOOR ROTTERDAM, Bij de gister ingekomen gelden i» gemeld dat door F. P. f 5.is ge geven voor Rotterdam. De initialen van den gever zijn niet F. P. maar T. K. SLUITING GEMEENTEBUREAUX OP GOEDEN VRIJDAG EN ZATERDAG 24 APRIL A.S. De Burgemeester van Alkmaar maakt bekend, dat de gemeentelijke bureaux op Goeden Vrijdag en op Zaterdag 24 April a.s., voor zooveel de dienst het toelaat, gesloten zullen zijn. Het Bureau van den Burgerlijken Stand zal voor het doen van spoedaan- giften op Zaterdag 24 April geopend zijn van 10.3(412 uur v.m. DIERENBESCHERMING. •Sinds eenige dagen zwerft in Alk maar een licht bruine langharige hofad met korten staart, reu, middel matig groot. De eigenaar van het Vrijdag aangereden en thans geheel herstelde hondje (donker van kleur, reu, staande ooren) wordt dringend verzocht het diertje in ontvangst te nemen bij den inspecteur Dieren bescherming, adres: C. Verwer, Baanstraat, Alkmaar. HINDERWET. Heden is op de gemeente-secreta rie ter inzage gelegd een verzoek met bijlagen van de Directie van het Dagblad voor Noord-Holland, alhier, om vergunning tot uitbreiden van de Boek- en Handelsdrukkerij, dooil het bijplaatsen van 1 rotatiepers met een electromotor van 20 pk., 1 op» tommachine verbdndeli aan de ro» tatiepers met een electromotor van 4,5 pk. en 12 zetmachines aangedre ven door een electromotor van 1/3 pk, in het perceel Voordam nr. 9. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten stad» huize, mondeling op Dinsdag 4 Mei a.s., voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Ge durende' drie dagen vóór gemeldtenl dag kunnèn de verzoeker en hij, 'die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van dia terzake ingekomen stukken kennis nemen. HEEMSKERK'S OUD-BURGE MEESTER VOOR DE RECHTBANK Wij vernemen, dat de zaak van den oud-burgemeester van Heemskerk, den heer W. M. J. A. V., op Donder dag 29 April a.s., 's morgens half tien, door de Haarlemsehe Rechtbank zal worden behandeld. De oud-burgemeester wordt ver dacht van het plegen van fraude, o.a. met gelden, toebehoorende aan Win terhulp, en bevindt zich sedert 24 October jl.. in voorarrest. INLICHTINGEN VERZOCHT. De Groepscommandant der Mare chaussee te Heiloo verzoekt dengenen, die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent het vinden van een heerenrij- wiel van het volgende signalement: zw. gelakt heerenrijwiel, merk "Windsor, Nordlicht rijwiellamp, bagagedrager, terugtraprem, gescheurde kettingkast, voorzien van handen, om den achter band een loopvlak van een autobinnen band, zich te vervoegen aan zijn bureau Kennemerstraatweg A 301 te i-leijoo. BEVERWIJK, jSAAGSEL, INPLAATS VAN MACHINE-ONDERDEELEN. Aan een alhier wonenden installa teur was in het laatst der vorige week vanuit een stad in het Noorden van. ons land per hoot een kist verzonden, inhoudende verschMende onderdeeleni en gereedschappen. In Amsterdam werd bedoelde kist overgeladen op een vrachtauto, die haar in Beverwijk op de plaats van bestem ming afleverde. Toen de kist werd opengemaakt, bleek deze, inplaats van de verwachte bnderdeelen, slechta waardeloozen rommel te bevatten, o.a. oen zak zaagsel. Van dit mysterieuze geval is aangifte gedaan hij de pol^la,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1