DAGBLAD VOOR Hitler's verjaardag. Gratis haarknippen en een kwartje toe. Herdenkingen van den verjaardag van den Führer. Dè besprekingen van den Führer. Hevige gevechten bij Noworossisk Quisling bij- den Führer. Keuringen voor de Walfen-S.S, en hei Legioen. Uitreiking van nieuwe bonkaarten. De Beemster' in vollen bloei! Alkmaar herdenkt den verjaardag van den Führer. Führer befehl, wir folgen." Citga vie: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3339. Giro 187294. WOENSDAG 21 APRIL 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145ste Jaargang No. 93. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3y, m.M. meer 0.35. Tarieven/ voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. r».. i,i.n u||tt J..L. ons deel van het Rijk der Germanen, Bijeenkomsten in ane aeeien soi,jat0Il Van den Führer, dien wij groe- van het land. IN AMSTERDAM. In Amsterdam is de verjaardag van Adolf Hitler gisteravond in het Con certgebouw herdacht door Duitsche en Nederlandsche nationaal-socia- listen. De bijeenkomst werd o.a. bijge woond door gener. Liburg, den gevol machtigde voor de stad Amsterdam, dr Schroder, den burgemeester, een vertegenwoordiger v. d. fascistischen partij en vele militaire autoriteiten. Redevoeringen werden gehouden door— Hauptdienstleiter Schmidt en den neer Van Geelkerken, die er op wees, dat Hitier zijn volk gewekt heeft en dat volk het geloof heeft teruggegeven. Deze oorlog is niet alleen een Duit sche, maar een Europeesche, aangele genheid, want Duitschlands lot is het onze. Wij erkennen Hitler van harte als den Führer der Germanen. Wjj willen vastberaden verder marcheeren. Er is voor ons geen weg temg. Als wij ons allen voor den strijd geven, zal men Europa nimmer kun nen vernietigen. Onze rijen/ zijn gedund, maar wij staan nog onwrikbaar. Roosevelt- en Churchill mogen sa menkomen waar zij willen, eens zul len zij ergens samenkomen om hun nederlaag in ontvangst te nemen. God spare den Führer voor - Duitschland voor ons en voor Europa. IN DEN HAAG. In Den Haag werd de plechtigheid gehouden in de groote zaal van den Dierentuin, waar zich eenige duizen den Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten hadden verza meld. Spreker was, hier mr. Rost v. Ton- njngen, die Adolf Hitler wilde ge denken als Führer aller Germanen. Onder luiden bijval constateerde spre ker, dat thans 10.000 goedgekeurde vrijwilligers hun geloof in eigen lei ding hebben uilgesproken en over twee jaar zullen het er meer dan 100.000 zijn, want hoe meer ter- reuraanvalien in Nederland, des te meer soldaten komen ér voor het front. Men spreekt in Amerika over Duit sche rassenhaat, maar lyncht er de negers. Daarna schetste hij Hitiers arbeid tot opheffing van zijn volk. Wij voelen 'ten, omdat zijn werk eeuwig zal zijn Daarna sprak Dr. Schönbeck, die zeide den Führer niet beter te kunnen gedenken dan door zijn gehoor te wij zen op de plichten /van dit oogenblik. De geheele wereldbeschouwing .van het nat.-socialisme komt hierop neer, dat mens beseft kind te zijn van een groote bloedsfamilie welke gehoed moet wor den als een gave Gods. "Spreker keerde zich tegen hen, die het bolsjewisme kleineeren, Thaar van een systeem dat duizenden van zijn eigen volksgen >oten uitmoordt kan men niet verwachten dat het elders met consideratie optreedt. Strijd én arbeid moeten de zege be vechten welke het den Führer mogelijk zal maken in een Rijk den volken deel achtig te doen worden aan sociale ge rechtigheid. Wanneer men aldus spr. ons verwijt, dat -wij Hitler te veel hulde brongen, dan is dat om dat men hem ons benijdt. Wij groeten hem in het bewustzijn, dat de volken hem straks op hun knieën zullen dan ken voor wat hij tot stand bracht. IN HILVERSUM. In Hilversum werd een groote ieest- vergadering in het theater Gooiland ge houden. Hier traden de SS-Siandarte- iührer Feldmeyer en de heer Schu mann als redenaars op. De heer Feld meyer wees er op, dat, toen de onder gang van het Germaansche rijk dreig de, Hitier de man tvas, die de branding uit bet Oosten stuk sloeg en de volks kracht vernieuwde. -"Thans is Hitler de groote -Ger maansche i.guur geworaen, het mid- üerpunt van uenken en handelen der Germaansche volkan. De heer Schümann wees et\ op, dat de tegenstanders van vroeger, tnans schouder aan schouder met de par-uj-genooten van nu staan. Wij be seffen thans, dat Germanen nooit meer op Germanen zullen schieten, maar kunnen en zullen ovebwinnéh. Europa zai thans genoemd worden naar de goddelijke wenen van ras en bloed volgens den wil van den Fü.xer. Van onzen Berlijnschen. corresp.) BERLIJN 21 April Uit het feit zoo telefoneert onze Berlijnsche correspondent, dat achtereenvolgend Koning „oris van aaugarx,^. ^eni- to Mussolini en Graaf Horthy, de Rijksbestuurder van Hongarije, lange besprekingen in het Hoofd kwartier van den Führer hebben gevoerd, 'waaraan door de naaste medewerkers van beide partijen >s deelgenomen, wordt in diplomatieke kringen te Berlijn afgeleid, dat er in de naaste toekomst met belang rijke beslissingen op miiitiar en po litiek gebied kan worden gerekend. Toen het communiqué omtrent deze besprekingen geubliceerd was, trok men daaruit te Rome de conclusie, dat hiermede een nieuwe phase in den oorlog werd ingeluid. Men stelde het Zuidelijke front in Europa op den voorgrond en deed zulks op het oogenblik toen- de strijd in de Middellandschq Zee» el ke particuliere sfeer in Italië aaa- tastte. In de Staatscourant van 30 Maart is n.i. de mobilisatie van alle- staatsambtenaren en het per soneel in publieken dienst aange kondigd en uit de besprekingen der „vier dagen, tusschen den Führer en den Duce meende men te kunnen afleiden waar het om gaat: Een sterke concentratie van alle be schikbare krachten in het belang van den totalen oorlog. Dezelfde beteekenis wordt thans te Berlijn toegekend ana de bespre kingen tusschen den Führer en Graaf Horthy. Men herinnert in de Wilhetmstrasse aan den strijd, dien de Hongaarsche regeering te gen het bolsjewisme onder jood- schen invloed heeft moeten voeren. Het aantal offers dat Hongarije in den huidigen porlog heeft gébracht spreekt duidelijker dan alle offi- cieele verklaringen, voor het feit dat Hongarije het belang eener nauwe samenwerking met de Spil- mogendheden heeft erkend. Graaf Horthy. die door den heldendood van zijn zoon zelf een zwaar offer bracht, heeft met nadruk verklaard, dat Hongarije vast besloten is den strijd tegen het bolsjewisme met zijn bondgenooten tot het beslissen de einde voort te zetten. IN ROTTERDAM. In Rotterdam w.erd de plechtig heid in pet nuxortheater gehouden en werd deze o.a. bijgewoond door den Beaufiragte dr. "volkers en den burgemeester. De burgemeester, de heer Müiler, gaf een overzicht van de levensgeschiedenis van Adolf Hitler. Dank zij Hitler was Duitschland in staat met de vijanden van Europa af te rekenen. Volk na 't volk sluit zich aan bij het Duitsche Rijk en zijn histofischen strijd. Spreker memoreerde zijh bezoek aan Hitler in 1942 en zeide getorffen te zijn door diens grooten eenvoud. Namens de N.S.. richtte spreker een gelukwensch tot de kameraden van de N.S.D.A.P. Daarna sprak Kreigsobmann Löser, die Hitiers 'jeugd uitvoerig beschreef en zijn grooten arbeid ten bate der menschheid in hetlicht stelde. Wij vertrouwen in de overwinning, zeide spreker, en wij kunnen den Führer geen beter verjaarsgeschenk aan bieden dan, door te zeggen: Führer, wij gelooyen in U, in een betere toekomst. N.J.S. EN HITLER'S VERJAARDAG. In alle deelen van Nederland trok ken gisteren de Nat. Jeugdst. en de Hitler-Jügend op, om daarmede een vlammende' belijdenis van de Ger maansche jeugd jegens den Führer af te leggen. De marschen werden besloten met een gemeenschappelijk appèl, waarbij een oproep werd voorgelezen van deri hoofdstormer van Geelkerken en van den chef der Befehlsstelle Niedeflande der Reichsjugendführer Gebietsführer Blornquist. In het Hoofdkwartier. N De Führer heeft, naar het D.N.B. meldt, zijn verjaardag doorgebracht in het Hoofdkwartier zonder eenige fees telijkheden of felicitatie-ontvangsten. De aanwezige leden van het Hoofd kwartier en de leden van zijn persoon lijken staf boden den Führer hun geiuk- wenschen aan. Gelakwenschen. De koning en keizer "Victor Ema nuel heeft, den Führer bij zijn ver jaardag een gelukstelegram gezon den, waarin hij de hoop uitspreekt op een gelukkige toekomst. Mussolini zond den Führer zijn kameraadschappelijke groeten en bekrachtigde zijn onwrikbaar ver trouwen in de overwinning der spilmogendheden. Er waren evenèens Japansche ge- lukwenschen. Deze telegrammen werden met hartelijke dankwoorden door den Führer beantwoord. Leider wenscht Hitier geluk. De Leider heeft in een persoonlijk schrijven den Führer zijn gelukwen- schen doen toekomen ter gelegenheid van diens 54en verjaardag. In 3 dagen 178 Sovjet vliegtuigen vernietigd. Het Duitsche iegerbericht van 20 April luidt ais volgt: Ten Zuiden van Noworossisk du ren de hevige gevechten, waaraan de luchtmacht weer met sterke strijdkrachten deelnam, voort Aan de kust van Westelijk Kaukasie werd een vijandelijke motortorpedo boot. aooi' gevecni&viixgers in aen grond geboord, en werden drie schepen beschadigd. Van de overi ge deelen van- liet Oostelijk front wordt sléchts geringe gevechtsactie gemeld, th den tijd van 16 tot 19 April werden 178 Sovjetviiegtuigen vernietigd. Daarvan schoten alleen Finsche jagers 22 machines neer. EJf eigen/vliegtuigen gingen in het zelfde tijdvak verloren. Plaatselijke aanvallen van den vijand óp de hoogtestellingen van het Tunesische. Westelijke front werdén af geslagen.In de andere gevechtssectoren lieerschte levendi ge wederzij dsche actie van artillerie en verkenners. In den nacht van 19 op 20 April vlogen acht vijandelijke bommen werpers via Nederland naar het Noordwestelijke gebied van het Duitsche Rijk. Vier vliegtuigen wer den omlaag geschoten. Een vijfde machine werd door .mijnenvegers boven het Kanaal neergehaald VERDUISTER GOED. Deze week van 216.30 uur. Maan op: 22.02, onder 7.27 27 April: Laatste Kwartier. HOOFDKWARTIER'VAN DEN FÜHRER, 20 April. - Op 19 April heeft de Führer den Nourschen minister president Vidkun Quisling in zijn, hoofd kwartier ontvangen. In een vrij lang durig onderhoud, dat ge'dragen werd door den geest van wederzij dsch ver trouwen, werden de vraagstukken van den Europeeschen lotsstrijd besproken. Van Duitsche zijde namen aan dit on derhoud deel Rijkscommissaris Ter- boven, met Hauptabteilungsleiter Neu mann, rijksminister en chef der rijks kanselarij Or. Lammers, de leider van de partijkanselarij, Reichsleiter Bor- mann. alsmede de Reichsführer SS. Himmler. OVEREENKOMST TUSSCHEN DUITSCHLAND EN TURKIJE INZAKE "GOEDEREN- EN BETALINGSVERKEER. De-' laatste weken zijn te Ankara economische onderhandelingen tus schen Duitschland en Turkije ge voerd. De getroffen overeenkomsten zijn Zondag onderteekend. Er is een overeenkomst gesloten tot regeling van het goederen- en een tot regeling van het betalingsverkeer, die zonder beperking van tijd' door- loopen, wanneer zij niet door een der partijen is opgezegd met den over eengekomen termijn. De onderhandelingen, werden ge voerd in den geest van vriendschap en wederzijdsch begrip. NIEUWS IN 'T KORT. Er wordt op gewezen, dat alleen zij, die daartoe een vergunning ge kregen hebben, gerechtigd zijn meeuwen- en sterneieren te rapen, voor wat betreft de soorten, in de vergunning genoemd. Gister vond de politie te Rotterdam in de Jobshaven het .drijvende lijk van den 39-jarigen poetser der R. E. T., A. Verhage, die sinds 31 Maart werd ver mist en vermoedelijk door de duisternis misleid is verdronken. In Finland is Maandag de uitvoe ring begonnen van de aigemeene ar- beidsmobüisatie der mannelijke arbeidsplichtigen in den leeftijd van 20 tot 55 jaar. VRIJSTELLING VAN TEWERK- STEI LING ELDERS. Ook voor werknemers in het boschbouwbedrjjf. De voor den landbouw enz. getroffen regelipg t.a.v. het opmaken van bewij- zenter vrijstelling van tewerkstelling elders, is ook van toepassing op de werknemers in het boschbouwbedrijf en het personeel van bepaalde houthande laren. Deze categorie van werknemers die nen zich te vervoegen bij den houtvester van het Staatsboschbeheer of bij den door dezen gemachtigden boschwachter, in wiens ressort het boschbouwbedrijf of de houthandel, waarbij zij in dienst zijn, gelegen is. Voorts kunnen eveneens onder deze regeling vatten -werknemers in hout be werkende bedrijven, alsmede werk nemers in den houthandel. Het Gerechtshof te den Bosch ver oordeelde den arbeider W. van G„ die 500 pond tabak had gestolen, tot 2 jaar gevangenisstraf. Gistermiddag is op den Fahrenheit- singel te Den Haag een jongen van 8 jaar bij het spélen te water geraakt en vertronken. De Ver. van Ned. Landsvrouwen hield in Hotel Proof, alhier, voor het eerst haar Lentefeest. Een zangkoor voert eenige lenteliederen uit. (CNF-Kuiper-Pax m). IV. De volmaakte kapper. Wij hebben beloofd nog een en ander over de opleiding en de voor uitzichten van een kappersleerling te zullen vertellen. Wie mocht denken, dat deze jon gelui na enkele theoretische en practische lessen een scheerstoel en een spiegel kunnen koopen om zich in een volkrijke buürt als haarkun- stenaar te vestigen, maakt een groo te vergissing. Niet minder, dan zes jaren duurt de opleiding, waarvan de eerste vier jaren in eigen gemeente de les sen van de Vakgroep voor het kap- persbedrijf gevolgd worden. In die jaren, leeren de jongelui niet alleen schaar en mes hanteeren zonder ongelukken te veroorzaken, maar hebben zij alles van hoofü, huid en Haren te weten, van spieren e.n plooien, van wratten en verstopte poriën, van haarwasschen en mas sage en dat alles niet alleen voor heeren, maar en niet in de aller laatste plaats ook voor de dames. Zij moeten de beginselen van schei kunde en warenkennis weten, zij moeten houding en manieren ken nen,^ Zij moeten elk hoofd, hoe vreemd ook gevormd of '(begroeid, deskundig en artisitek kunnen be snoeien en zij leeren dat alles des Dinsdagsmiddags in de vier eerste leerjaren, 'behalve het baardknippen waarover alleen theorie wordt gege ven, omdat er helaas geen mannen met baarden op de lessen verschij nen, al zal daarin wellicht verande- Nedeïftnders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de tischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid - tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer, vrijwilli- Sers hebben gelijke voorrechten al9 die dienen in de Watten-isS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, hosteiooze" ziekenverpleging, extra ''.'ensmiddelen enz. widens deze keuringen kunnen zich diegenen melden, die tot de Ger- kede^he ss 'P Nederland willen toe- April 1943, 9 tot 13 uur. Den Haag. e ..Den Hout," Bezuidennoutsche- wtg. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in bet Oosten O-H-D-P tn ring komen mi de gilettemesjes niet meer te krijgen zijn en menige heer der schepping al» peinzend naar de portretten van zijn grootvader met den aristieken baard zit te kijken. Wanneer hun'rapporten voldoende zijn, kunnen de leerlingen in vier jaren het staatsexamen voor gezel doen en zij ijioeten daarna nog twee jaren in de practijk alvorens het pa troonsdiploma te kunen behalen en bovendieii nog twee jaren een cur- ,sus in Utrecnt volgen,' als zij als leeraar willen optreden. Na het staatsexamen wacht hun nog het middenstandsdiploma boekhouden enz. en tenslote wor den zij op credietwaardigheid ge toetst en kunnen, na overal gewo gen en zwaar genoeg bevonden te zijn, een kapperszaak annex scheer- salon voor dames en heeren openen dat wil zeggen wat de dames betreft* alleen voor kappen en knippen en het fabriceeren van korte en lange golven en alles wat er op dat ge bied nog meer verlangd en gepres téérd kan worden. 1 Een „gestudeerd." kapper moet na een dergelijke opleiding een wel levend en beschaafd man zijn, die haarfijn weet wat hem bij ieder mo del te doen staat. Al is er dan voor hen geen am bachtsschool, de kappers zelf zorgen voor eeh perfecte theoretische en practische opleiding en de gratis klanten, die zich eiken Dinsdagmid dag weer in het gebouw op de Heul presenteeren, zijn het levend bewijs, van de uiterste zorg waarmede de lessen hier worden gegeven. Men behoeft hun niet te 'vragen of zij tevreden zijn, want de voldoe ning over de nette en correcte be handeling al hoort deze laatste tirade dan oók eigenlijk meer in de bedankjes voor de „nette" begrafe nissen thuis straalt van aller vol dane gezichten, als zij keurig ge.kapt, „gegolfd" en geschoren langs den reeds gereedstaan den penningmees ter wandelen en de heer Schouw hen, met een gebaar alsof zij slechts bedankt moeten worden, discreet een kwartje in de hand stopt. Gratis haarknippen en een kwart je toe, het is alles heel anders dan men zich dat onwillekeurig voor stelt.'Er is blijkbaar maar één ding dat deze klanten betreuren, name lijk, dat hun haren niet zóó hard willen groeien dat zij elke week naar hot leslokaal kunrten gaan om er als heer behandeld, als klant ver zorgd en als werkgever beloond te kunnen worden. Tj. A. De plaatselijke dlstributiedionsten zullen op nader te bepalen tijdstippen tusschen 27 April en 15 Mei 1943 bon kaarten „Ypedingsmiddelen 6e periode 1943" en klantenkaarten voor groente uitreiken. ï>e inlegvellen van hen, die geboren zijn tusschen 18 April en 17 Mei van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten worden geruild, alvorens men de bonkaarten in ontvangst neemt. De diensten zullen uitreiken: aan hin ders van een inlegvel K l^pf L 1 een •bonkaart K 116 en een klantenkaart voor groente; aan houders .van een in legvel K 2 of L 2 een bonkaart K 216 en een klantenkaart voor groente; aan '"houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 316 en een klantenkaart voor groente; aan houders van een in legvel K 4 of L 4 "een bonkaart K 416 en een klantenkaart voor groente. Hou- .ders van L-inlegvellen ontvangen bo vendien een toeslagkaart voor aardap pelen. Men kan de kaarten uitsluitend af halen bij den diotributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzonde ring kan slechts gemaakt worden voor hen, bij wie uit een desbetreffende ver klaring op de 3tamkaart en het inleg vel blijkt, dat zij tengevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders verblijven, en voor schippers en woon wagenbewoners (indien zéj zijn opge nomen in het centraal bevolkings-re- Het Iaat zich aanzien, dat de boomgaarden in den Beemster met Goeden Vrijdag en Paschen in vol len bloei zullen staan. giater), gedetacheerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. Bij de uitreiking van de kaarten wordt het vakje O 10 van de stam kaart tefgekruist, terw ij 1 die bon van het inlegvel wordt verwijderd, waar van hei nummer overeenkomt met dat van de uitgereikte, bonkaart voor voe dingsmiddelen. ZEEPBONNEN VOOR KINDEREN Tegelijk met bovengenoemde kaarten zullen de diensten bonnen voor zeep en toiletzeep voor kinderen uitreiken. Kin- deren, geboren na 16 Mei 1941, ontvan gen drie bonnen voor eenheidszeep, drie bonnen v^or waschpoeder en drie bon nen voor toiletzeep. Kinderen, geboren tusschen 16 Mei 1935 en 17 Mei 1941, ontvangen drie bonnen voor eenheids- zeep en drie bonnen voor waschpoeder. Bij deze uitreiking' zal het vakje O 11 van de stamkaart worden gewaar merkt. Voorts zullen de diensten bonkaarten voor vaste brandstoffen uitreiken. Men dient hiertoe het ingevulde aanvraag formulier in te leveren, alsmede de oude brandstoffenkaart „DV", met de bonnon ,41 BV", „12 BV", „13 BV" en „11 BV". Wij mogen medebouwen aan de Germaansche levènsruimte. Rede van den heer Ouwerkerk. In een geheel gevulde zaal van het Wapen van Heemskerk is gis teravond te Alkmaar de verjaardag van den Führer herdacht door leden van de Nat. Soc. partij der Nederlanden en de N.S.D.A.P. Na op het tooneel, dat met den Duit- schen adelaar, met hakenkruisvlag- gen en voorjaarsbloemen versierd was, door den Stützpunktleiter der N.S.D.A.P., den heer Meyer, te zijn ingeleid, sprak de kringlcider der Alkmaarsche partijgenooten, de heer H. Ouwerkerk, de feestrede uit. Spr. wees er op, dat er in ons land nog een gemis aan begrip is ten op zichte van den man, die op dit tijdperk der wereldgeschiedenis zijn stempel ge drukt heeft, maar mede door de Britsche terreuraanvallen begint een beter inzicht zich baan te breken. Ons volk gaat de ware bedoelingen door gronden/van de machten, welke tegen de nat. soc. strijden. Men begint te begrijpen wat het bolsjewisme en het Amerikanisme beteekenen en de Brit sche politiek, die alles aan het eigen belang offert. Ons volk is jarenlang door Joodsche propaganda om den tuin geleid. Wij dachten, dat de Duitschers kinderen waren in de politiek en zagen niet, dat onze eigen regeerders in alles •tekort schoten. Hitier werd afgeschil derd als de tiran, als de groote vijand van het volk, als de martelaar der Jo den en de verdelger der kerken. Ons volk, deed denken aan renteniers, wier leven slechts bestond uit het wieden in andermans tuintje en het knippen van coupons. Maar weldra kwam de tijd, dat de effecten geen waarde meer had den en dat de rentenier,, die zijn be staan 'opnieuw moest opbouwen, Hitier als de schuld van alle ellende be schouwde en niet ais de man, die waarschuwend aan de bel trok, toen het links en rechts van ons ging branden. Wij nat. soc. aldus spr. mochten dezen man verstaan in zijn brandende liefde, in zijn verbeten wil zijn volk vrij en tot het middelpunt van een nieuw Europa te maken. Wij eeren hem als schepper van het nat. soc., als onze redder uit de klauwen van het bolsje wisme, als den genialen mensch en den leider bij de gratie Gods. Als het groote huis brandt, behooren wij niet aan de DE JUISTE GROOTTE VAN HET GEBAKRANTSOEN. Het blijkt nog niet voldoende be kend te zijn, wat men op de bonnen welke recht geven op het koopen van gebak, kan betrekken. Daarom wordt nogmaals medegedeeld, dat men per rantsoen een hoeveelheid gebak 'kan verkrijgen, waarin 70 grapa meel of bloem is' verwerkt, met' dien verstande, dat men van de volgende artikelen per rantsoen kan verkrijgen: 60 gram ongezoet^ biscuits (crackers), 85 gram gezoe te biscuits, 125 gram geglaceerde biscuits, 150 gram wafels met jam- of siroopvulling, 100 gram wafels met suikervulling, 75 gram ijswa fels, 90 gram koekjes, 100 gram speculaas, 140 gram ontbijtkoek, 200 gram cake, 350 gevuld korstge- bak, taart of gebakjes, 65 gr. toast of weert erbeschujj en 70 gram pa neermeel. Op een beschuitbon kan men 70 gram beschuit verkrijgen. HET AANTAL DOODEN TOT 74 GESTEGEN. In de stad in het Westen des lands, die op 16 April zooais bekend is, het" slachtofler is geworden van een Britschen terreüraanval, is het aantal dooden gestegen tot 74, on der wie 31 vrouwen en 21 kinde ren. INSTELLING VAN PARKET WACHTERS. Het Verordeningenblad bevat een be schikking van den secr.-gen. vaö Justi tie, betreffende de instelling van parket wachters, waarbij wordt bepaald, dat er parketwachters worden aangesteld, die in strafzaken kunnen optreden bij de handhaving der orde ter terechtzitting, beteekening van stukken, in dringende gevallen bij voorgeleiding van verdach ten, getuigen, deskundigen en tolken ter zitting, de aanhouding van veroor deelden ter tenuitvoerlegging van straf fen, en bij de tenuitvoerlegging van straffen, voor zoover sprake is van bijzondere maatregelen ter bewaking. inrichting van onze ei'gen -kamer te denken. Dan moeten wij mede het vuur bestrijden en daarom strijden er ook •Nederlandsche soldaten waar er Duit schers staan en zij zijn in de ure des gevaars van niet minder gehalte. Spr. herinnerde aan het werk van onze voorouders, die pioniers waren op ve lerlei gebied- en de zeeën bevoeren. Er is wel eens gezegd, dat God de wereld schiep, maar dat de Hollanders hun landje zelf gemaakt hebben. Wij zijn niet minder dan onze voorvaderen en ook Adolf Hitier erkent ons yolk als gelijkgerechtigd deelgenoot bij den opbouw van Europa. Ons volk .zal weer vrij en zelfbewust worden, er daagt ook voor ons een nieuwe morgen. Dit jaar, op het hoogtepunt van den strijd, wordt het uiterste gevraagd van weermacht en thuisfront. Laten ook 3 wij trouw zijn aan de ons opgelegde taak. Een toenemend vertrouwen tusschen de Nederlandsche en Duitsche nat. soc. zij het geschénk. dat wij op dezen dag den Führer brengen. Moge God hem bewa ren, voor U, voor ons en voor Europa en de overwinning schenken tot heil van alle 'Germaansche landen en vol ken. Met een „den Führer heil!" besloot spr. xijn luid toegejuichte rede. 1 Een Duitsche beschouwing. Na den heer Obwerkerk werd het woord gevoerd door den heer Gruffke. Referent beim General Kommissar te Den Haag, die in het kort de geschie denis van het Duitsche volk vanaf de jaren van den wereldoorlog memoreer de. Spr. herinnerde aan den val in 1918, toen het leger geen innerlijke kracht meer bezat en het hongerende volk niet tevergeefs door de vijandelijke propa ganda bewerkt was. Het was Hitleg, toenmaals nog de kleine, eenvoudige Gefreiter, die zag wat er gebeuren giijg en hoe het gekeerd zou moeten wor den. Spr. gaf een beeld van den strijd van dien enkeling, den man die stond tegenover zestig millioen menschen, die hem niet begrepen eti beschreef hoe de wilskracht van dien éénen alle moeilijk heden geleidelijk heeft overwonnen. Vestingstraf kon hem niet buigen, steeds grooter werd het'getal van zijn geestverwanten en toen men bemerkte, dat men hem met bespotten niet klein kreeg was het reeds te -laat om zijn groeiende macht te kunnen keeren. V/ij zijn, zeide spr., met een herinnering aan het optreden van de S.A. in dien storm- achtigen, maar door velen nog als „mooie dagen" beschouwden tijd. /Wij zijn er doorgekomen, maar het was een lange lijdensweg en wij hebben voor onze overwinning zware offers moeten brengen. Spr. ging aan de hand van de geschiedenis der laatste jaren de ge beurtenissen in Duitschland verder na en stond stil bij het uitbreken van den door Duitschland niet gewilden oorlog, den strijd tegen het bpgehitste en in den steek gelaten Polen, de bezetting van diverse landen en den strijd tegen de Sowj et-Unie. Hij herinnerde aan den strengen winter van het vorige jaar, welke de Duitsche troepen doorstonden en waarin hét thuisfront van een groote opofferingsgezindheid blijk gaf en aan den val van Stalingrad, welke slechts oorzaak werd, dat men in 'Duitschland de tanden vaster op elkaar heeft ge klemd. Nu erst is de oorlog aangevan gen. Men kan in andere landen kanon nen en pantsers maken, maar men heeft er geen leider als de Führer en daarom zal men den strijd verliezen. Als Holland zichzelf gemaakt heeft, kan men dat ook van het tegenwoordige Duitschland zeggen en dat was slechts mogelijk door het genie vdn den man, die thans voor de vierde maal in den porlog zijn verjaardag herdenkt. Met een „Führer befehl, wir folgen", •beëindigde spr. zijn met applaus be loonde rede. Nadat een koortje van den Bund Deutscher Madel een lied had gezon gen, bracht de heer Meyer in een decla matie dank en hulde aan den Führer en, stemden alle aanwezigen geestdrif tig in met een driewerf „Sieg Heil". De bijeenkomst- werd besloten met het ge zamenlijk zingen van het Deutschland- lied, het Horst Wessél-lied en het Wil helmus. NOORDSCHARWOUDE. Veennan's fruittuin in vollen bloei. - De beken ue fruittuin van den heer Veerman, bij station Noordscharwoude, staat thans in vollen bloei. De pruimen zijn al bij na uitgebloeid, de peren bloeien nu volop en binnen enkele dagen zullen ook de appelboomen hun bloesem- tooi vertoonen. Evenals vorige jaren stelt de heer Veerman belangstel lenden (kinderen natuurlijk onder geleide) in de gelegenheid, een wandeling door zqn tuin te maken. Daarvan zal wel weer veel gebruik worden gemaakt. -•

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1