DAGBLAD VOOR De „Provincie" zorgt voor twee verrassingen! Vliegkampschip „Ranger" vernietigd. De wereld in weinig woorden Rationalisatie bij de wapenproductie. Het Duitsehe volk verdeelt zijn rantsoenen. Men staat vrijwillig iets af. STAD EN OMGEVING. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3.30. Giro 187394. DINSDAG 27 APRIL 1943. 1 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 96. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3J4 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rtik 2.(3. Losse nr». 5 oio. Afweerslag in Tunis duurt voort. Het Duitsehe legerbericht van 26 April luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN riiHRER. - Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: van het Oostelijke front worden geen gevechtshandelingen van beteeke- nis gemeld. Voor de kust van den Kau- jrrsus brachten lichte Duitsehe zee strijdkrachten een vijandelijke motor torpedoboot tot zinken, beschadigden verscheidene andere booten ernstig én schoten een schip in brand. De afweerslag aan het Westelijke Tunesische front duurt met onvermin derde hevigheid voort. Ondanks groote numerieke superioriteit bleef den vijand ook gisteren elk succes om door te breken ontzegd. Doorbraken van ge concentreerde pantserutrijdkrachten werden opgevangen en de vijand werd na verbitterde gevechten onder zware verliezen aan pantserwagens verdre ven. Overdag en des nachts bevonden zich sterke formaties der luchtmacht boven den vijand en vielen gereed staande pantserstrijdkrachten, batte rijen en troepencolonnes met bommen en boordwapens aan. In luchtgevech ten en door luchtdoelgeschut werden 12 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Twee eigen jachttoestellen worden ver mist. Op het brandpunt van den strijd op gesteld, hebben zich de laatste dagen de tiende pantserdivisie, de divisie „Hermann Göring" en het regiment grenadiers 754 door voorbeeldigen strijdgeest en onverschrokken dapper heid bijzonder onderscheiden en de hoop van den vijand op een doorbraak verijdeld. Zooals in een extra bericht is bekend gemaakt, heeft een onder zeeboot onder bevel van den Kapi- tan-Ieutnant von Biilow in het midden van het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan het ter bpwcking van de Atlantische convooiwegen gebruikte Ameri- kaansche vliegkampschip „Ranger" tot zinken gebracht. De Fiihrer heeft Kapitan-leutnant von Biilow als 234en soIda..t van de Duitsehe weermacht het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. HET BESTUUR DER FASCISTISCHE PARTIJ. Met den enkele dagen geleden be noemden nieuwen partijsecretaris en door den Duce nieuw benoemde vice- secretarissen der partij is thans het geheele beptuur van de fascistische partij vernieuwd. De leiding van de fascistische partij bestaat uit den Duce als opperste partijleider, den secretaris der fascistische partij, die den rang van een minister bekleedt eji uit vier vice- secretarissen. Voorts heeft de Duce door de benoeming van «wen nieuwe leden van het partijdirectorium ook in dit partijbureau een personeele 'reorga nisatie tot stand gebracht. OPSTANDIGE BEWEGING OIJDER KAUKASISCHE BERG-VOLKEREN. De onlusten welke onder Kaukasi- scLe bergvolken terstond na het uit wijken der Duitsehe en Roemeensche troepen naar het Koebanbruggehoofd ■zijn uitgebroken tegen de terugkeeren- de bolsjewieken, hebben zich de laatste weken tot een opstandige beweging t-vgespitst. De oorzaak daarvoor is te zoeken in het onmenschelijke optreden der bolsjewieken tegenover de vrij heidslievende bergvolkeren. Daar komt bij, dat de bolsjewieken in de ontruim de gebieden geen onderkompns'of voor reden, laat staan oorlogsmateriaal aan troffen, en dat alle verkeerswegen en in .chtingen grondig verwo.-st waren. De bergvolkeren zetten hun guerilla tegen de Sovjets met alle middelen voort. Het Massagraf van Tatorka. Omtrent de ontdekking van het massagraf van Tatorka bij OdesSa heb ben de Roemeensche militaire autori teiten nieuwe inlichtingen ontvangen. Deze zijn, dat de Gepeoe te Odessa in de jaren 1940/'41 talrijke personen van Duitsehe, Oekrainische en Bulgaarsche nationaliteit gearresteerd en naar de politieke gevangenis aldaar heeft over gebracht. Ook moeten vele Roemeen sche gezinnen uit Bessarabië en de Boekowina in deze gevangenis zijn op gesloten. Begin October 1941 zouden zich in totaal ongeveer 6000 Duitschers, Roemenen, Bulgaren en Oekrainers in deze gevangenis \bevonden hebben. De Gepeoeagenten brachten in de dagen van 13 en 14 October 1941 al deze poli- •tieke gevangenen om het leven. De ge vangenis was leeg toen twee dagen later de stad bezet werd. De Roemeen sche autoriteiten staan nu voor de vraag, of in het ontdekte graf deze lij ken liggen pf dat zij in andere massa graven in de omgeving van Odessa ge zocht moeten worden. Het laatste vliegkampschip der Ver. Staten. Over het tot zinken brengen van de „Ranger" meldt het D.N.B. nog, dat dit moderne snelle Amerikaansche vlieg kampschip een bemanning van meer dan duizend koppen en ruim 50 vlieg tuigen aan boord had. Met de „Ranger" is thans de laatste der vliegkampschepen gezonken, waar mede de Ver. Staten den oorlog zijn ingegaan. De Amerikaansche marine heeft juist in dit scheepstype verliezen geleden, di' tijdens den duur van den oorlog nauwelijks aan te vullen zijn, daar nieuwe vliegkampschepen die in middels in dienst geste'zijn of hulp- vliegkampschepen die van groote pas sagiersschepen zijn omgebouwd, even eens «tot zinken gebracht werden. Van de Amerikaansche vliegkamp schepen boorden de Japanners de vol gende in den grond: de Saratoga bij Hawaii', de Lexington, de Yorktown en de Wasp in de Koraalzee en de Enter prise en de Hornet bij de Midway- eilanden. Thans is als laatste de „Ran ger" gevolgd. BOMMEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Aan het Italiaansche legerbericht van 26 April ontleenen wij het volgende: Vijandelijke vliegtuigen vlogen gis termiddag boven plaatsen van Sicilië en lieten bommen van klein kaliber vallen. Eenige gebouwen werden be schadigd, een burger te Licata (Agri- gento) werd gedood. In de vroege och tenduren van heden werd een aanval gedaan op het gebied van Cagliari. Het aantal slachtoffers is nog niet vastge steld. Vier onzer machines zijn de laat ste dagen van de krijgsverrichtingen niet op haar basis teruggekeerd. FAMILIEDRAMA TE ZflRICH. Paaschzondag is te Zurich een ver schrikkelijk familiedrama voorgevallen. Tegen eenen 's middags zagen voor bijgangers, hoe een man op h-t balcon der vierde verdieping van een huis zichzelf met een pistoolschot trof en daarop over de balustrade in de diepte stortte, waar hij dood bleef liggen. De politie trof in de woning zes menschen aan, van wie slechts een elfjarig meisje leefde, dat evenwel kort daarop in het ziekenhuis eveneens den geest gaf. Uit het onderzoek is gebleken, dat de 43-jarige Damm, directeur van het bij kantoor van een bank, eerst in de eet kamer, waar de tafel gedekt stónd voor den maaltijd, zijn 78-jarigen vader heeft gedood door een schot in het hoofd en vervolgens in de keuken twee schoten heeft gelost op zijn 38-jarige vrouw. Daarop schoot hij in de gang zijn moeder neer en snelde toen naar de badkamer, waar zijn driejarig doch tertje kort tevoren door de grootmoe der was gebaad, en schoot het kleintje dood. Ten slotte doodde hij in de kin derkamer zijn beide andere dochtertjes van zes en elf jaar. Gebleken is, dat Damm reeds geruimen tijd zwaar over spannen is ge eest. ZWEEDSCHE MARINE ROUWT OVER VERLOREN DUIKBOOT. De geheele Zweedsche pers publi ceert de mededeeling van den marine staf, dat de pogingen om de beman ning van de verdwenen duikboot „Ul- ven" te redden, op Paaschzondag ge ëindigd werden, daar er geen hoop meer bestaat, dat er nog leden der be manning in 'leven kunnen zijn. Dien tengevolge is heden op schepen en ge bouwen van de Zweedsche marine de oorlogsvlag halfstok geheschen. Nader wordt gemeld, dat het zoeken na Paschen zal worden hervat. De commissie, welke de IJslandsche regeering verleden jaar heeft benoemd tot het doen van voorstellen voor een republikeinsche grondwet, heeft voor gesteld, dat IJsland met ingang van 14 Juni 1944 een republiek zal worden. Naar de Duitsehe minister van Volksvoorlichting en propaganda mede deelt, wordt de „Nationale feestdag van het Duitsehe volk" dit jaar op 1 Mei gevierd. Feestelijkheden vinden op dezen dag, die als Zondag wordt be schouwd, niet plaats. T Radio Moskou deelt mede, dat de Sovjetregeering besloten heeft de di plomatieke betrekkingen met de uitge weken Poolsche regeering te Londen te verbreken. Naar de Engelscheberichtendienst uit Ottawa meldt is de hertog van Connaught overleden. VERDUISTER GOED. Deze wéék van 21.156.15 uur Maan op: 3.22, onder 12.25 27 April: Laatste Kwartier. De massamoord op de Polen bij Smolensk door de Gepeoe. De Russische boer Kieselow vertelt tijdens het bezoek van het Poolsche Roode Krule aan de leden de toedracht van den bestialen moord der Gepeoe PBZ-Rtcla-Pax m De rijkelijk in bloei staande prulmes- boomen in „De Bangert" bieden een prachtig gezicht CNF-Kuiper-Pax m (Van onzen Berlijnschen correspond.) Onze Berliinsche correspondent te lefoneert heden: Ter besparing van tiid en materiaal heeft de Duitsehe minister van pro ductie van munitie. Speer, een reeks maatregelen afgekondigd, die reeds aanzienlijke resultaten hebben opge leverd. Een dezer technische maatregelen wordt aangeduid met het begrin „Entfeinung". Het berust op het principe, dat verschillende werk stukken niet meer zooals vroeger in uiterst volkomen vorm worden afge leverd. Vroeger placht men bijv. bom men en granaten over de geheele mantelonp.vlakte te schuren en te po lijsten. terwijl volgens de nieuwe methode uitsluitend de belangrijkste deelen op die manier worden behan deld, waardoor tijd en arbeidskrach ten worden bespaard. Bovendien streeft men er naar zoo zuinig moge lijk met de grondstoffen om te gaan. Voor een bom van 250 kg gebruikte men vroeger een blok staal met een gewicht van 275 kg. Thans neemt men voor een zelfde projectiel een blok van 180 kg. zoodat een besparing van niet minder dan 95 kg per bom wordt bereikt. Gelijktijdig spaart men ook tijd. En de slijtage van werktuigen, machines en transportmiddelen is eveneens ge ringer. Door deze methode komt der halve tijd, eenergie en materiaal vrij voor de productie van andere soor ten oorlogsmateriaal. Tenslotte is in de laatste maanden de rationalisatie in de wapenindustrie en in de werkplaatsen voor muni tie nog aanzienlijk verhoogd. Aangezien deze rationalisatie pas enkele maanden aan den gang is, is nog een reeks andere maatregelen, die op het program staan, te ver wachten. NIEUWE PETROLEUMRANTSOEN- BOIJNEN. 's GRAVENHAGE, 27 April. Van 1 Mei 1943 af zullen nieuwe rantsoenbon nen voor petroleum, elk recht gevende op een half rantsoen (1 liter), in om loop worden gebracht. De oude petro- leumrantsoenbonnen, die recht geven op een heel rantsoen (2 liter), worden van dien dag af niet meer uitgereikt. Deze laatste bonnen die vóór 1 Mei 1943 in circulatie zijn gebracht, blijven tot 15 Mei 1943 geldig. DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN CHINA. Domei meldt van een Japansch steun punt aan het front van Hoegei en Honan, dat, nadat generaal Soentienying, de bevelhebber van de gereorganiseerde vijfde divisie der 24-ste legergroep, zich had overgegeven, de vijandelijke limes volkomen ineengestort en de ongeor ganiseerde resten der troepen overal in de pan gehakt zijn. Duizenden ge vangenen werden gemaakt, het grootste deel van het 24-ste vijandelijke leger werd omsingeld. NIEUWS IN 'T KORT. Op Goeden Vrijdag is in de kerk te Naarden de traditioneele uitvoering door de Ned. Bachvereeniging van het evangelie 'van Mattheus, de Mattheus Passion gegeven. Twee uitvoeringen bleken dit jaar niet voldoende waarom ook de generale repetitie op Witten Donderdagmiddag voor het publiek toegankelijk werd ge steld. Ongeveer 6000 personen uit alle deelen van het land 'woonden de drie uitvoeringen bij. Een arbeider te Rhenen heeft bij den Cyneraweg een merkwaardig stee- nen voorwerp opgegraven, dat een vuursteenen beitel uit het steenen tijd perk bleek te zijn. De uit de 13e eeuw dateerende gast huiskapel in de Koningstraat te Rhe nen is ingestort. De overgebleven ruïne men zou juist met de restau ratie beginnen is ook neergehaald om instortingsgevaar te voorkomen. Op den Ringdijk te Overschie is Za terdag een 6-jarig knaapje door een autobus van de R.E.T. aangereden en aan de verwondingen overleden. De 13-jarige A. G. te Maasland is Zaterdag van een wagen gevallen, er onder gekomen en op slag gedood. Te Groningen is op 81-jarigen leef tijd overleden mr. dr. J. Boot, oud gemeentesecretaris van Utrecht. In verband met het jubileum van de Bossche postzegelvereniging zal daar ter stede op 9 Mei een tentoonstelling van postzegels en poststukken worden gehouden. De Staatcourant no. 79 van 22 April bevat het besluit van den secr.-gen. van het Dept. van Financien tot uitvoering van het besluit van 9 Aug. 1941, betref fende de vermogensbelasting en de verdedigingsbelasting I. Hierin wordt uiteengezet hoe de schatting der effec ten zal plaats vinden. De minister van buitenlandsche zaken van Uruguay deelde mede, dat verschillende Zuid-Amerikaansche re geeringen bereid zijn een „Vrije Spaan- sche regeering", zoodra die gevormd wordt, te erkennen. (Van onzen Berlijnschen correspondent) Onze Berlijnsche correspondent telefoneerde ons hedenmorgen het volgende: Binnenkort zal een reeks maatrege len worden getroffen ten behoeve van de bevolking in die deelen van het Rijk, die in buitengewoon groote mate bloot staat aan luchtaanvallen. Daarbij is allereerst gedacht aan de industrie-centra van West-Duitsch- land en aan de havensteden in het Noord-Westen, die. tot oorlogsterrein verklaard zullen worden. De Duitsehe regeering plaatst zich op het standpunt, dat de bewoners dezer gebieden offers moésten bren gen, welke aanzienlijk zwaarder zijn dan de oorlogslasten welke de overige bewoners van het Rijk hebben te dragen. Niet alleen lijden de men schen in deze bedreigde gebieden materieel, doch ook in geestelijk en lichamelijk opzicht hebben zij een moeilijken last te dragen. Tengevolge van de nachtelijke alarmeeringen ontberen zij dikwijls den noodigen slaap. Iemand, die 's nachts moet werken, voortdurend op zijn hoede moet zijn en steeds bereid moet blijven bij het blus- schingswerk mee te helpen, zal meer voedsel noodig hebben dan iemand, die zijn normale nachtrust geniet. Aan dezen toestand zal door doel treffende maatregelen een einde wor den gemaakt. Dr. Göbbels heeft in Das Reich deze maatregelen .aangekondigd. Het frontkarakter dezer gebieden eischt, volgens hem, dat zij ook als front worden behandeld. De be woners zullen in de toekomst extra rantsoenen levensmiddelen krijgen. In dit verband doet de minister een beroep op de bevolking der gouwen die niet of slechts weinig onder'luchtaanvallen hebben te lij den en een levensstandaard heb ben, die aanzienlijk beter is dan in de bedreigde gebieden. De minister is er van overtuigd, dat het niet alleen rechtvaardig, maar in den geest van het volks gevoelen zal zijn. indien de overige bevolking een deel van haar rant soenen beschikbaar stelt voor de volksgenooten in de bedreigde ge bieden. FINANCIEEL® TEGEMOETKOMING VAN WERKERS IN HET BUITENLAND De leider van het Ned. Arbeidsfront, de heer W. J. Woudenberg, heeft een uiteenzetting gegeven over de finan- cieele tegemoetkoming voor in het bui tenland tewerkgestelden. Hieraan ont leenen wij het volgende: Het is inderdaad waar, dat de Ne- derlandsehe werker, die verplicht werd buiten de grenzen werk 'te aanvaarden, een offer brengt; het grootste offer werd echter gebracht door de vrouw, die nu voor alle kleine en groote moei- liikheden in bet gezin alléén kwam te staan. Nog erger werd dit toen bleek, dat de overgemaakte gelden niet vol doende waren om vooral de financleele moeilijkheden het hoofd te bieden, Veelal kwam het voor, dat zij den on- waardigen gang naar Maatschappelijk Hulpbetoon moesten gaan om hulp in te roepen in verband met deze finan- cieele moeilijkheden. Er zijn eenige gemeenten geweest, die bij deze hulp verleening een royaal standpunt inna men, maar in de meeste gemeenten werden deze werkersvrouwen officieel behandeld als armlastigen. Dit laatste verschijnsel heeft bij het NAF groote ergernis opgewekt. Hij, die, onder wel ke omstandigheden ook, zijn arbeids plicht nakomt, moet daaraan het recht kunnen ontleenen, dat zijn gezin in het vaderland kan bestaan. Thans kon spr. mededeelen, dat het NAF tezamen met het Dep. van Soci ale Zaken verder gewerkt heeft aan de uitwerking van de finaneieele tege moetkoming ten behoeve van deze werkers. Het betreffende besluit zal niet lang meer op zich laten wachten. De finaneieele tegemoetkoming kan verschillende vormen aannemen: Direct na de tewerkstelling In het buitenland zal gedurende vier weken het volle loon doorbetaald worden, dat debetreffende werker verdiende vóór zijn tewerkstelling. Dit is het zoogenaamde „overbmg- gingsgeld'. Voorts zal vanaf de 5e week van zijn tewerkstelling de mogelijkheid bestaan een sociale toelage te ontvangen, wan neer blijkt, dat zijn nieuw verdiende loon belangrijk minder is dan wat hij vroeger ontving. Voorwaarde hierbij is echter, dat 60% van het nieuw ver diende loon overgemaakt wordt. Er zijn tevens nog reiskostenvergoeding, verteringsgeld bij lange reizen en een kleedingtoelage. Ten aanzien van de reiskosten is een uitbreiding van een bestaande regeling door het NAF bewerkstelligd kunnen worden, waarbij de reiskosten voor de aansluitende reisgedeelten in Neder land voortaan ook vergoed zullen wor den bij, officieel verlof (voor gehuwden tweemaal en voor ongehuwden éénmaal per jaar). Op 63-jarigen leeftijd is te Zwolle Zaterdag de aldaar staande Ned. Herv. predikant dr. G. Horreüs de Haas over leden. De eerste nederlagen voor de westelijke kampioenen. Zoo is er tijdens de Paaschdagen plotseling groote spanning geko men in den strtid om den hoog stelt titel, welke de N.V.B. kent. Immers, zoowel Feijenoord als ADO hebben hun eerste neder laag geleden en in beide gevallen was die nederlaag verdiend 1 Het gevolg hiervan is, dat feite lijk alle ploegen nog een kans hebben op de eereplaats en zeker moet met Enschedé ernstig reke ning gehouden worden. Enschedé speelde den Eersten Paaschdag in Nijmegen tegen Feijen oord en bleek niet alleen over een minstens even sterke verdediging te beschikken, maar bovendien over een gevaarlijker voorhoede, zoodat de Feijenoord-verdediging langen tijd op vólle toeren moest spelen om onheil te voorkomen. Toch nam Enschedé de leiding na ongeveer een half uur en behield die, ook toen in het laatste kwartier Feijenoord alles op den aanval zette. Toen bleken de doelman van de Sportclub en zijn kleine achterspeler Hagels schier niet te passeseren. ADO nam op den tweeden Paasch dag weliswaar de leiding tegen Willem II, maar al spoedig bleek, dat de Tilburgers over een veel betere ploeg beschikten en zij na men het spel dan ook weldra in handen. Nog voor de rust wérd het 3—1 voor Willem n en toen het na de thee zelfs 41 werd, was ADO royaal geklopt. De stand luidt thans: Feijenoord 6 3 2 1 54 8 Enschedé 5 2 1 2 97 5 Willem II 6 2 13 12—13 5 ADO 4 1 2 1 6—7 4 Heerenveen 5 2 0 3 1313 4 De beslissing in de tweede klasse is gevallen .In de A-afdeeling wist ÖSV gelijk te spelen tegen HBC en dat was voor de Oostzaners vol doende, om onbereikbaar bovenaan te blijven. In de B-afdeeling werd DOS kampioen dank zijeen fraaie 41 zege op AFC, dat trouwens op een goed seizoen kan terug zien. De overige wedstrijden waren van geen enkel belang meer West-Frisa won met 10 van ZFC, dat zich niet al te zeer inspande, terwijl Alcma- ria met 63 van de Kennemers won, welke uitslag ook niets ter zake deed. Wat de overige competitiewed strijden betreft, DTS speelde gelijk tegen TYBB, wat voor de Oudkar- spelieren een behoorlijk resultaat is. HALLO, MET DASKO. In de zaal van den heer Slikker heeft de gymnastiekvereeniging Dasko te Warmenhuizen op beide Paaschdagen een opvoering gegeven van haar turnrevue „Hallo met DASKO." voor op beide middagen een zoo goed als uitverkochte zaal. Onder leiding van den directeur, Wim Veldstra uit Alkmaar, is in een zeer vlot tempo een turnprogram uitgevoerd, dat een bewijs leverde, van ernstig trainen. De vereeniging beschikt over een goede dames- en heerenafdeeling; de eerste bracht een zeer goede ryth- mische oefening en- eveneens goede brugoefening. De heeren-afdeeling was vooral aan de rek bijzonder goed, terwijl de oefening aan de brug eveneens goed verwerkt werd. Ook de meisjes- en jongensafdee- lingén bevatten enkele nog jon- ■ge krachten, die voor de vereeniging veel waarde kunnen hebben. De paard- en brugoefeningen der jon gens werden vlot verwerkt. t Bij het reknummor der heeren deed zich het gemis aan voldoende ruimte zeer voelen. Thans moest worden volstaan met een laagrek nummer, dat desondanks van zeer goede gehalte was- De overige nummers kunnen we onbesproken laten. Alles stond op een zeer goed peil en geeft ons de overtuiging, dat DASKÖ een ver eeniging is, waar men met veel am mo werkt en waarvan de resultaten niet zullen uitblijven. Ter afwisseling zong mej. Truus Schot pit Alkmaar enkele aardige nummers, terwijl het Hawaï-trio van mej. Gus Greve met haar optreden veel succés had. Tenslotte noemen wij nog het springballet en de Japan- sche lantaarndans. „Hallo, met DASKO," was ze ker voor den leider Veldstra een welverdiend succes. Belangrijker evenwel was de over wining van LSW op Atlas, waar door de Langedijkers weer wat dichter bij den titel zijn gekomen. Tenslotte won KFC voor den be ker van UW en plaatste zich daar door in de eerste ronde. Maar de froote verrassing was wel het gelij- e spel, dat Wieringerwaard bevocht in den Helder op HRC, waardoor de Wieringerwaarders zich klasseerden voor den beker! Alcmaria-De Kennemers 6-3. De laatste competitiewedstrijd, welke Alcmaria dit seizoen speelde, is er een geworden, die het aankijken ten volle waard was. Beide partijen toch speel den een vrij snellen en zeker leven- digen wedstrijd, die speciaal voor de rust elkeen kon bekoren. De thuisclub was wel iets beter, haar voorhoede was wat gevaarlijker voor het doel, haar middenlinie was steunend een sterker trio dan dat van de Kennemers, haar achterhoede toon de ook wat solieder te zijn. Toch was het verschil niet zoo groot, dat de wedstrijd eenzijdig was. Verre van dat! Beide elftallen waren beurtelings in den aanval en al veroverde Alcmaria in de eerste helft ook al een veiligen voorsprong, de Kennemers hielden moedig vol en zorgden er voor, dat Alcmaria er geen salonspelletje van maken kon. Intusschen bleek duidelijk, dat de meeste spelers van beide ploegen een ernstig tekort hadden aan baltechniek en hierin moet zoo spoedig mogelijk verbetering komen. Met ernstige trai ning onder goede leiding komt men er echter wel. Alcmaria nam al spoedig de leiding, vergrootte den voorsprong in het eer ste half uur tot 3—0, waarna de Kèn- nemers er 31 van maakten. Nog voor de rust werd het 4—1. Het eerste kwartier na de hervatting was rijk aan doelpunten: Eerst zorgde Alcmaria voor een doelpunt, daarna maakten de Kennemers er twee, zoo dat de stand 5—3 werd. Beide partijen kregen toen nog tal van kansen, maar slechts de laatste trap >van een der Alcmarianen leverde nog een doel punt op, zoodat de withemden met 6—3 wonnen. De wedstrijd, die in de beste ver standhouding werd gespeeld, werd ge leid door een fluitist, die al te veel fouten maakte. VERRASSINGEN OP DUINDIGT. Zaterdag, Zondag en Maandag heb ben de liefhebbers van de paardensport hun hart kunnen ophalen. De eerste twee dagen had Duindigt voor zich ge reserveerd, de derde dag was voor Mereveld. j Er werd goede sport gegeven op alle drie Courses, terwijl de noodige verras singen niet ontbraken. BOUWMEESTERS VARIéTé. Onder buitengewone belangstelling zijn op de beide Paaschdagen in het Gulden Vlies 's middags en 's avonds voorstellingen gegeven door Bouw meesters Variété-Gezelschap. En de aanwezigen hebben zich telkenmaal met het goede uitgebreide program ma uitstekend vermaakt. Er was veel afwisseling. De „Drie Schavuiten", een nieuw zang-trio, behaalde met zijn jodel-, cowboy- en andere liedjes een groot en verdiend succes. Ook de Vijf Blauwe Hawaiïans vielen in den smaak. Een fraai nummer acrobatiek gaven de twee Matterns. De bekende revuester Louisette wist ook nu weer hejt pu bliek onmiddellijk te boeien met haar liedjes, voordrachten enz. Spontaan verleende het publiek in haar num mers medewerking, vooral in het Tirolernummer. Na de pauze trad zij met haar part ner op als Pierre en Pierlot in een humoristische vogelscène. Heel aar dig gevonden en met succes uitge voerd. Tonio Manti, de jeugdige equili* brist, verrichtte een aantal moeilijke toeren in vlot tempo, terwijl Bosani, de opvouwbare man, tal van ge slaagde experimenten verrichtte, die men met bewondering gadesloeg. Als conférencieh trad op Jonny Pims, die de nummers aan elkaar verbond en met een liedje en een praatje voor het voetlicht trad. Een aardig orkestje zorgde voor de muzikale begeleiding. G. C. van Gulik. Noordhollandsche renners roeren zich. Pronk—Evers eerste in Nijmegen. Nadat Wieringcn het wielerseizoen geopend had. is het gedurende de Paaschdagen tot volle ontplooiing gekomen: twee wegwedstrijden in het Zuiden des lands, een kleinere in het ^estgn en twee groote. goed be zette baanwedstrijden, respectievelijk in Utrecht en Nijmegen. Wat die baanwedstrijden betreft, de Noordhollandsche vertegenwoordigers toonden hun mannetje te staan. Natuurlijk was Arie van Vliet in Utrecht weer de sterkste op de sprint (Derksen ontbrak nog wegens een on willige spier!), maar dat Peters uit Haarlem op het sprintnummer de twee de plaats bezette, stemt tot voldoening. 1-4 0-1 1-2 6-1 Kampioenschap van Nederland. ADOWillem n FoordEnschedé DISTRICT IV. Eerste klasse. NoadRoermond LongaPicus DISTRICT V. Eerste klasse. LSCSneek 1-1 DISTRICT L Tweede klasse A. OSV—HBC 3-3 West-Frisia-ZFC 1-0 A. Victrix-de Kenn. 6-3 Tweede klasse B. DOS—AFC 4-1 DWVZeeburgia 2-0 HVC—Hercules 2-3 DISTRICT I. Derde klasse A. ZaandijkOSC 1-0 Schagen-r-GVO 1-1 Derde klasse B. DTS—TIJBB 1-1 HalfwegHelder 2-3 Derde klasse D. Hollandia-De Meer 3-0 BEKER WEDSTRIJDEN. LSW 1926-Atlas MFCOudesluis Vierde klasse C. USVU—CSV DISTRICT I. Afd. F. UW—KFC Afd. G: HRCW'waard Kamp. N.V.B. Noord-Holland. De RijpBerdos AFC—Berdos II 7-0 8-3 4-2 1-4 1-1 2-5 2-0 Trouwens, ook de verrichtingen van Remkes en Pronk moeten genoemd worden. Zij werden resp. 3e en 4e. Een ploegachtervolging was voor Schulte—Boeijen—Bakker—van Am sterdam en de koppelwedstrijd moest halverwege gestaakt worden. Op dat oogenblik lagen Schulte—Boeijen en v. Amsterdam—Evers aan den kop. v In Nijmegen versloeg v. Vliet Rem kes, nu werd Peters 4de achter v. d. Vijver en vóór Pronk en Smits. De ploegachtervolging leverde een over winning op voor v. d. Voort—Bakker- Klink—Groenewegen en het hoofdnum mer, de koppelwedstrijd over 50 K.M., werd op fraaie wijze gewonnen door Pronk—Evers. Gedurende alle ronden werd er zoo gejaagd, dat geen enkel klassement kon worden verreden! De zege was echter geheel verdiend, omdat Pronk—Evers steeds aan den kop gingen en tenslotte met een halve ronde voorsprong als eerste eindigden. Tweede waren Rem kes—Groenewegen. -terwijl de rest een of meer ronden achterstand had. Zaankanten op den weg. Eenige Zaankanters namen deel aan de Ronde van Stein, een zeer zwaar parcours, dat slechts door 13 van de 149 deelnemende renners werd uitgereden. Vooral de bergen maakte hier slacht offers. Schulte was onbetwist eerste en hij won bovendien de z.g. bergpremie. Tot d e geplaatsten behoorden twee Zaan dammers, die op een uitstekenden inzet van het seizoen kuniien terugzien. De uitslag was: 1. Schulte; 2. Seijen; 3. Steenbakker; 4. Bakker (Zaandam): 5. Pellenaars: 8. Schellingerhout (Zaan dam); 7. Lambrichts. Tenslotte plaatste de Zaandammer Blauw zich 4e in het Laakcriterium, dat Maandag in den Haag werd gehou den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1