BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. DAGBLAD VOOR DuitSch succes in Tunesië* Arbeidsfront bestaat één jaar. Stoot tot verbetering van de positie der werkers. 52 Sovjet-vliegtuigen vernietigd. Nieuwe bon: 19. Woudenberg vertelt: Beschikking STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie^ Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 30 APRIL 1943. ALKBfAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 99. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJU. 1.40, elke 3 y, m.M. meer f 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. 's-GRAVENHAGE, 29 APRIL - De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr, Christiansen, maakt het volgende bekend: Na de capitulatie van de Nederlandsche weermacht in Mei '40 heeft de Führer en Opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten uit de krijsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelf sprekend genomen op voorwaarde, dat de Nederlandsche Officie ren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dien overeenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikke ling gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden wegge voerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter afzonderlijke leden van de voormalige Nederlandsche weermacht door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig te ruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt der halve dat de leden van de voormalige Nederlandsche weermacht ter stond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot persoon lijke aanmelding'oproepen. Wie aan den oproep van den Wehr machtbefehlshaber geen gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maat regel noodzakelijk maakten. Britsche artilleriebooten in Kanaal tot zinken gebracht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRFR, 29 April. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koeoan bruggehoofü en ten Zuidoosten van Leningrad ble ven vijandelijke aanballen zonder succes. De luchtmacht vernietigde 52 Sovjetvliegtuigen zonder zelf •gerliezen te lijden. In Tunesië werd ten Noordoosten van Metijez' Ei Bab een superieure vijan delijke pantserformatie, die erin ge slaagd was, onze stellingen binnen te dringen, door Duitsche reserves tot den strijd genoopt, verslagen en in een tegenaanval onder zware vijandelijke verliezen tot voorbij haar stellingen van uitgang teruggedreven. Aan de rest van het front werden plaatselijke aan vallen ten deele in tegenaanvallen af geslagen. Formaties van de luchtmacht ondersteunden in alle sectoren van het Tunesische front de troepen van het leger. Jagers schoten voor Kaap Bone eeii vijandelijke motortorpedoboot in brand. In den nacht van 27 op 28 April ontstond er in het Kanaal een ge vecht tusschen de bewakingsstrijd krachten van een Duitsch convooi ea een Britsche formatie torpedo jagers, die door motortorpedoboo- ten vergezeld was. In het verloop van dit gevecht werden twee vijan delijke artilleriebooten tot zinken gebracht, terwijl twee andere en een torpedojager zwaar beschadigd werden. Tijdens den korten maar hevigen strijd, waaraan later nog een vijandelijke formatie bommen- NIEUWE VERORDENING VAN BRITSCHEN ONDERKONING. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit New Delhi meldt, heeft de onderkoning van Indië de recente verordening, waardoor ruim 9.000 Indiërs zonder verhoor gearresteerd werden en die pas kort geleden door het Indische bondsgerechtshof voor ongeldig verklaard werd, door een nieuwe verordening uitgebreid, welke de mogelijkheid schept, om verdachte personen te arresteeren, wanneer dit gewenscht voorkomt. Voorts wordt daarin geze'gd, dat geen enkele maatregel, die op grond van de vorige verordening is geno men, ongeldig verklaard kan wor den. De verordening behelst voorts, dat daden vair geweld onvoorwaar delijk onderdrukt moeten worden. Volgens Radio Moskou zou de vertegenwoordiger der Poolsche emigranten in de Sovjet-Unie Ro mer met zijn personeel gister uit Moskou vertrekken en naar Koei- bysjef reizen. Hij zou bet het ge heele personeel, bestaande uit on geveer 100 personen, de Sovjet-Unie verlaten en doorreizen naar Iran. werpers deelnam, gingen twee eigen vaartuigen verloren. Drie bommen werpers werden omlaag geschoten. In den afgeloopen nacht drongen vijandelijke vliegtuigen tot het Noord- westduïtsche kustgebied alsmede tot het Oostzeegebied en tot Oost-Pruisen door. Door lukraak uitgooien van bom men ontstond er lichte schade. Bij deze aanvallen werden 18 vijandelijke bom menwerpers neergeschoten. Vier andere machines werden boven de bezette Westelijke gebieden neergehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen lieten in den nacht van 28 op 29 April bom men van zwaar kaliber vallen op eeni- g plaatsen van Zuid-Engeland. 30 BRITSCHE BOMMENWERPERS NEERGESCHOTEN. BERLIJN, 29 April. (D.N.B.) - Naar het D.N.B. verneemt, is het aantal der in den nacht van 28 op 29 April neer geschoten Britsche vliegtuigen inmid dels van 18 tot 23 gestegen. Met de vier overdag boven de bezette gebieden in het Westen en de drie boven het Ka naal vernietigde vijandelijke machines, hebben de 3ritteh binnen 24 uur dertig bommenwerpers verloren. Hofönann-Stapf-Pax m De Duitsche minister van Buiten- landiche Zaken Von Ribbentrop, die heden 50 jaar wordt. Vleeschbonnen aangewezen. 's-GRAVENHAGE. 30 April. - Voor de volgende week is bon 19 aange wezen voor bet koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, b e- sehuit, aardappelen en tabak. In het tijdvak van Z tot 15 Mei kan v I e e s c h gekocht worden op de bonnen 19a (1 rantsoen), 19b (1/4 rantsoen), 4—24 en M-20 Reserve (11/4 rantsoen) en M-22 en M-24 Reserve (21/2 rantsoen). Radiorede van den Leider op 1 Mei. HILVERSUM, 29 April. - De pers dienst van den Nederlandschen Omroep deelt mede, dat de Leider op den „Dag van den Arbeid," 1 Mei, om 13.— uur over den zender Hilversum 1 een rede tot het Ne derlandsche volk zal houden. Bommen op Italiaansch gebied Aanvallen van vijandelijke bom menwerpers veroorzaakten gisteren verliezen en schade te Napels, Mes sina, Syracuse en Lampedusa. Ze ven viermotorige bommenwerpers werden in gevechten met onze ja gers neergeschoten en wel vier te Napels, twee te Messina en één aan de kust van Posigento. Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. In aanvulling op 't Ital. iegerberient van heden worden officieel de volgende tot dusver vastgestelde verliezen onder de burgerbevolking bekend gemaakt: 41 dooden en 88 gewonden te Napels, 3 dooden en 12 gewonden te Messina en tezamen 5 gewonden in Syracuse en Lampedusa. KANTOORBEDIENDE STAL f 10.000.— De Middelburgsche recherche heeft een 22-iarigen kantoorbediende uit Terneuzen gearresteerd, die ten na- deele van de Nederlandsche bank te Middelburg een bedrag van f 10.000 had ontvreemd. Een minister van soc. zaken in het bedrijf. Een tn de Caribische Zee opereerende U-boot heeft een i geallieerd vracht schip getorpedeerd en heeft zich tot dicht bij het slachtoffer begeven. De uitkijk blijft verder de omgeving ver kennen Krlegsmarine- Trausoceau Fellinga Pax m Wat op 1 Mei van het vorige jaar velen voor onmogelijk hadden ge houden, is tot werkelijkheid gewor den: het Nederlandsche Arbeids front staat en is bovenal geworden tot een levend begrip voor den Nederlandschen werker. Honderd duizenden hebben den weg naar het Nederlandsche Arbeidsfront gevon den. Waarom? Dit was de vraag, die wij ter gelegenheid van den Dag van den Arbeid den Arbeidsfrontleider H. J. Woudenberg, stelden. De oorlogsom standigheden brengen uiteraard voor den Nederlandschen werker en zijn ge zin vele moeilijkheden mee. Toch zijn zij gekomen in groote getalen. Hierin ligt het bewijs opgesloten, dat de Ne derlandsche werker juist in dezen moeilijken tijd om leiding vraagt. En het Nederlandsche Arbeidsfront al dus de heer Woudenberg wil juist in de eerste plaats een organisatie zijn van menschenleiding. In de nieuwe sociale orde, welke thans wordt gebo ren staat de levende scheppende mensch op den voorgron Taak van den socialen voorman. „Wat is de taak van de- socialen voorman" vroegen wij vervolgens. Het Arbeidsfront, dat zijn sociale voor mannen als gemachtigden heeft uitge zonden in de bedrijven, slaat de wer kers van dag tot dag gade en neemt derhalve waar, welke wenschen en ver langens er leven en welke nooden er bestaan. Men zou den socialen voorman kunnen noemen den minister van sociale zaken in het bedrijf. Den enkelganger, ging de heer Wou denberg voort." wordt veel vreugde ent- houden, in gemeenschap vindt de Ne derlandsche mensch kracht. En dit be sef is tot steeds breeder lagen der Ne derlandsche werkers doorgedrongen. „De toestand brengt vele moeilijkhe den mee" merkten wij op. Wij wezen reeds op die moeilijkheden welke de oorlog nu eenmaal meebrengt. En het zijn ook de oorlogsomstandigheden, welke bepaalde economische grenzen stellen aan den opvoer van het sociale peil, waaronder de Nederlandsche wer ker leeft. Het Arbeidsfront heeft ui teraard evenzeer den invloed van deze oorlogsomstandigheden ondervonden. Prestaties in eerste Arbeidsfrontjaar. Toch kon in het eerste Aibeids- frontjaar reeds veel worden gedaan. Op velerlei gebied kon pioniersarbeid worden verricht voor werkend Ne derland. Het Nederlandsche Arbeids front gaf den stoot tot de verbetering der sociale positie van de werkers in vele bedrijfstakken, waarvoor de loon- en arbeidsvoorwaarden werden her zien. De rechten der sociale verzeke ring werden uitgebreid, met name wat betreft de Ziektewet en de zie kenfondsverzekering. De kinderbij slag werd, mede dank zij de stoot kracht van het Nederlandsche Ar beidsfront, verhoogd. En bet zelfde geldt voor de verbeteringen met be trekking tot de steunverleening en de werkloozenzorg. Het Arbeidsfront zorgde voor een hechte rechtsbescherming voor den Ne derlandschen werker. Ruim een half millioen gulden loon en andere gelden konden langs minnelijken weg behou den blijven. De bureaux voor rechts bescherming van het Nederlandsche Arbeidsfront gaven 75.000 adviezen, ter wijl voor een goede naleving der sociale verzekeringswetten werd zorg gedragen. Geestelijke en lichamelijke verzorging. „Hoe staat het met de geestelijke en lichamelijke verzorging van den arbei der?" De geestelijke en lichamelijke verzorging van den Nederlandschen werker, antwoordde de heer Wouden berg, had de bijzondere aandacht van het Arbeidsfront. De gemeenschap „Vreugde' en Arbeid" organiseerde ruim duizend voorstellingen, welke een half millioen bezoekers trokken. Het Arbeidsfront organiseerde jeugdkam pen, sport- en ontwikkelingscursussen. Enkele weken geleden stichtte de Ar- beidsfrontit'der een nieuwe afdeeling in het Arbeidsfront en wel de afdeeling „Atbeidsontspanning." En op 15 Mei a.s. zal voor de werkers, wier gezond heidstoestand door de verhoogde krachtsinspanning van het oogenblik dreigt te worden aangetast, arbeids- ontspanning in eigen oorden van het Arbeidsfront beginnen. Betredende de jongste maatregelen ten bate van den werker in het buitenland merkte de Frontleider op: Het Arbeidsfront gaat een nieuw jaar tegemoet. Wij hebben de marschroute aangegeven en ik als Arbeidsfrontlei der zou dit gesprek gaarne willen be sluiten met de woorden, die ik steeds op de bedrijfsappels gebruik: het Ar beidsfront roept, volgt tot den laatsten man! Drie jaar geëiscfit tegen Heemskerk's oud- burge/neester. De officier van justitie te Haarlem heeft gister tegen den oud-bur|emees- ter van Heemskerk V., die van een ker misexploitant f 300.- had ontvangen ten bate van Winterhulp, waarvoor de ker misexploitant een lunaparkvergunning zou krijgen, hem niet had bereikt, en welk geld de verdachte niet aan Win terhulp had doen 'toekomen, 3 jaar ge vangenisstraf geëlscht met 8 jaar ont zegging van de waarneming van eenig openbaar ambt. GEÏNTERNEERDE BURGERPER SONEN TE CHANGL 's-GRAVENHAGE, 29 April. - Het Infirmatiebureau van het Neder landsche Roode Kruis ontving uit Japan een opgave van namen van te Changi geinterneerde burgerper sonen. Deze lijst bevat de volgende na men: dutch housewives mrs tm callen, 35 jaar, wilhelmina degraff, 38 jaar, toosje dejagfr, 33 jaar, kh rolff, 50 jaar, kathleen toussaint, 30 ,jaar, edith waiter, 47 jaar, antoinet- te winters, 59 jaar. stenographer miss pauline jeltes, 22 jaar, school teacher miss gae vanroode, 31 jaar, spastic parplegia (zielszieke) miss em vonnagt, 18 jaar, hairdresser miss ethne vonhagt, 25 jaar, school- gnl miss teresa waiter, -5 jaar. occupations nil miss de vonhagt, 26 jaar, miss gn vonhagt, 22 jaar, miss hw vonhagt, 31 jaar, mrs roslaind, vonhagt, 58 jaar, miss yr vonhagt. 20 jaar, misss violet vonhagt, 23 jaar, miss diana waiter. 18 jaar. Familieleden vari deze geïnter neerden gelieven zich tot het beko men van inlichtingen omtrent cor- respondentie, enz. te wenden tot de 2e afdeeling van het Informatiebu reau van het Nederlandsche Roode Kruis, Dr. Kuyperstraat 9, 's'-Gra- venhage. JEUGD VAN NEDERLAND. Schaar je bi] de pioniers van ons volk, die in harden arbeid in het Oos ten een bestaan opbouwen en daarmee een rijke traditie van ons stoere voor geslacht voortzetten. Meld je als vrij- williger(ster) voor den Germaanschen landdienst. Aanmeldingen en inlichtingen te richten aan het adres: Monseigneur v. d. Weteringstraat 118, Utrecht. De afdeeling lichamelijke opvoe ding van het opvoedersgilde hield gister haar landdag in Utrecht, waar m de oude raadzaal van het ge meentehuis een viertal voordrach ten werd gehouden over de lichame lijke opvoeding en de sport van den Commissaris-Generaal voor het* Veiligheidswezen betreffende het verbod van tewerkstelling van studeerenden. Op grond van par. 52 der Veror dening op de bescherming van de Orde 1943 (no. 1) beschik ik om re denen van het handhaven der open bare orde: Par. I. 1) Werkgevers mogen in het be zette Nederlandsche gebied perso nen, die in het studiejaar 1942-1943 of later een Nederlandsche Univer siteit of Hoogeschool hebben be zocht en hun studie nog niet vol gens het leerplan hebben voltooid (in het vervolg studeerenden ge naamd) niet tewerkstellen. 2) Studeerenden mogen geen werk aannemen bij werkgevers in het be zette Nederlandsche gebied of ver der werk verrichten. Zij moeten de werkplaats met het van kracht worden dezer beschikking verlaten. Par. 2. 1) De werkgevers zijn verplicht te onderzoeken of zich onder hun werknemers studeerenden bevinden, die vallen onder de bepalingen van par. 1. 2) Werknemers, die studeerenden zijn, moeten dit aan hun werkgever mededeelen. Dit geldt m.m. bij aan stelling in een nieuwe positie. Par. 3. 1) De bepalingen van par, 1 gelden niet ten aanzien van studeerenden, die een verklaring volgens par. 2 van de Verordening nr. 2/1943 be treffende de beveiliging van de orde aan Universiteiten of Hooge- scholen afgelegd hebben of afleggen. 2) Het bewijs betreffende het af leggen van de in Art. 1 genoemde verklaring wordt geleverd door de bevestigingsverklaring van de Uni versiteit of Hoogeschool. Par. 4. 1) Wie opzettelijk of door nalatig heid inbreuk pleegt op de bepalin gen van deze beschikking of tracht haar te ontduiken wordt gestraft met hechtenis tot zes maanden en met een boete tot 2000 gulden of met een van deze straffen. 2) Maatregelen der veiligheids politie blijven voorbehouden. Par. 5. Deze beschikking wordt op 3 Mei 1943 van kracht. DEN HAAG, 27 April 1943. Der Generalkommissar für das Si- cherheitswesen gez. RAUTER. SS-Grüppenführer und General- leutnant der Polizei. A.D.M.-KAMP TE LAREN. LAREN, 29 April. (A.N.P.) - De arbeidsdienst voor meisjes bréidt zich stee.ds uit; zoo werd Woensdag in de omgeving van Laren (N.H.) 't 14e A.D.M.-kamp geopend. In tegen stelling tot de arbeidsmannen zijn de meisjes niet in barakken, doch in »roote villa's ondergebracht. Deze lij Laren is wel buitengewoon mooi gelegen. Over den geheelen dag ver deeld kwamen de 36 nieuwe ar- beidsmeisjses aan, afkomstig uit bij na alle provincies. De meestén komen uit de steden, doch er zijn ook verscheiden plattelanders bij.' Binenkort worden wederom eenige nieuwe A.D.M.-kampen geopend. 'sGravenhage, 30 April. - De Wehrmachtbefehlshaber in den Nie derlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt bekend: In vcrVhlg op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde Bekendmaking wordt hiermede 1'cr aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap opgeroepen: Het beroepspersoneel van de voormalige Nederlandsche Weer macht beneden den rang van officier met geboortedatum na 31 Maart 1898, voor zoover dit' personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst van de Nederlandsche Weermacht stond. In het weermachtskamp te Amersfoort', Zonnebloemstraat, moeten zich telkens tusschen 8 en 11 unr de volgende personen aanmelden; De leden. 1. Van het wapen der Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Tech nisch Personeel, Politietroepen, op 7 MEI 1943. 2. Van de Zeemacht met beginletter AH en de léden van het wapen der Genie, Pontonniers en Torpedisten, Militaire Luchtvaart, Mil. Geneeskundigen Dienst op 10 MEI 1943. 3. Van de Zeemacht met beginletter I—Z en de leden van alle boven niet genoemde wapens en onderdeelen op 13 MEI 1943. Bij de aanmelding moeten het persoonsbewijs en voor zoover nog aanwezig de militaire identiteitspapieren worden vertoond. KLEEDING: Zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aanbevolen daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel mede te brengen. De gezamenlijke ba gage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrijden. Van de aanmelding en ^émgvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitgezonderd: L Alle leden der Nederlandsche Politie en haar nevenorganisa ties in zooverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bij: a. De Staatsordepolitie. b. De Gemeentelijke Ordepolitie. c. D^Marechaussee (Gendarmerie). d. De Politie te water. e. De Staaterecherche (Recherchecentrale, Recherchehoofdafdee- lingen, Rechercheafdeelingen). f. De Gemeentelijke Recherche. g. De S taatsb randweer. h. De Gemeentelijke Brandweren. i. De Vrijwillige Brandweren voor zoover deze personen daar als hoofdgroep een functie uitoefenen of leiders zijn. k. De vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst (bezoldigd door den Staat). 2. Onderofficieren, die tijdens hun actieven diensttijd bestuurs ambtenaren (administrateurs) waren. 3. Personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederland schen Arbeidssdienst uitoefenen. 4. In Duitschland werkende personen. De onder 1. genoemde personen moeten vóór 15 Mei 1943 een be vestiging van de boven hen staande Nederlandsche Dienstinstantie betreffende hun tegenwoordige aanstelling (actief dienstverband) inzenden aan den Commissaris voor de Belangen van de Voormaliga Nederlandsche Weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7. Wie geen gevolg geeft aan den oproep van den Wehrmachtbe fehlshaber of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgs gevangenschap probeert te onttrekken, moet op de scherpste maat regelen rekenen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Verdere oproepingen zullen volgen. COMMISSIE OPGEHEVEN. De Burgemeester van Alkmaar heeft de In 1931 door het Gemeente bestuur in het leven geroepen Com missie voor Ontwikkeling en Ont spanning van Werkloozen ingevolge haar desbetreffend verzoek met be tuiging van ziin erkentelijkheid voor de goede diensten, die de Commissie aan de werkloozen en daardoor aan de gemeenschap heeft bewezen, met ingang van 1 Mei 1943 opgeheven. De Commissie heeft zich bil haar verzoek laten leiden door de over weging. dat de zeer veranderde maatschappelijke omstandigheden, vooral ten aanzien van het werkloo- zenvraagstuk. haar feiteliik haar reden van bestaan hebben ontno men. Voor zoover hiervoor aanleiding bestaat, zullen de hiervoor in aan merking komende werkzaamheden der Commissie na 1 Mei 1943 door de gemeentelijke takken van dienst worden voortgezet. LANDSTANDNIEUWS. Tot plaatsvervangend boerenleider van Wieringerwaard is benoemd de heer J. Schenk Kz., tot idem te Win kel de heer C. Schaap, tot idem te N.-Niedorp de heer N. Stammes en ':ot idem te Schoorl de heer J. W, Schoone. VESTIGINGS- EN VERBLIJFS- VERBOD IN BERGEN. Bij het Bureau van de Vereeniging toit Bevordering van het Vreemde lingenverkeer te Bergen N.H. komen nog steeds aanvragen binnen van vacantiegangers, terwijl anderzijds ook vele anderen pogingen in het werk stellen zich tijdelijk of metter woon in deze gemeente te vestigen. In verband hiermede vestigt de burgemeester van Bergen er de aan dacht op, dat zij, die zich in Bergen vestigen of daar meerdere dagen, zonder toestemming van den Ortz- commandant, verblijven of daar, na evacuatie, zonder toestemming terug keeren, gestraft en uitgeleid zullen worden, terwijl hun goederen wor den achtergehouden. Men zal dus ver standig doen geen reizen naar Ber gen voor verblijf te ondernemen. Voorts wordt onder de aandacht ge bracht, dat vergunningen aan ge- evacueerden tot terugkeer voorloopig niet worden verleend. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem G„ z. v. J. B. v. d. Meulen en G. Kollof. Getrouwd: Gerardus Louter en Catharina C. Bakkum. Ondertrouwd: Jouke P. Weeserik en Willemina Lijnbach. Gerard J. Leen en Johanna W. E. Voorman. Adolf A. ,T. M. Boogaard en Huber- ta P. Husken. Nicolaas Beentjes en Neeltie Flutsch. Overleden: Cornelis Snel, geh. m. M. J. Ransijn, 55 j. VIJFTIG JAAR SCHOORSTEENVEGER. Morgen, 1 Mei, herdenkt onze siadsschoorsteenveger L. P. Hofman, Kmheimstraat alhier, den dag waar op hij zich vóór 50 jaar zelfstandig als schoorsteenveger en rookverdrij ver in onze stad vestigde. Wij komen morgen nader op' dit merkwaardige jubilëtnn terug. LUCHTBESCHERMING De zaal van het Gulden Vlies was Donderdagavond geheel gevuld ter gelegenheid van de door den lucht beschermingsdienst georganiseerde bijeenkomst, waarop de heer K. Rijp- ma, uit Haarlem, districtsinspecteur voor de luchtbescherming, een cause rie hield over de gevaren van een bomaanval en de noodzaak van zelf bescherming daartegen. Na door den heer B. Fels te zijn ingeleid, vertelde de heer Rijpma op geestige wijze van zijn ervaringen op het gebied van luchtbescherming, brand- en brisantbommen en de be veiliging daartegen. Aan de hand van foto s en tal van onderdeelen van de bommen maakte spreker duidelijk, dat genoemde bommen zeer goed on schadelijk kunnen worden gemaakt door de bewoners van de getroffen huizen, mits zij slechts beschikken over water en zand. Aangezien men nooit vooraf kan zeggen waar of wanneer er bommen zullen vallen, is het noodzakelijk altijd water en zand met een schop gereed te hebben staan om op elk moment te kunnen ge bruiken. In verband hiermee drong spre ker met klem aan op de vorming van een krachtige organisatie ter bestrij ding van de gevolgen van bominslag, een organisatie waarbij de gemeente is verdeeld in blokken van eenige straten, waar een aantal mannen on der leiding van een blokleider wordt geïnstrueerd in alles wat in tijd van nood gedaan moet worden. Hier naast moet ook het publiek zelf we ten wat te doen staat om onmiddel lijk te kunnen optreden in afwach ting van de komst van de „lucht beschermers". De spreker gaf in dezen allerlei wenken, waarbij hij erop o.m. wees, dat het bij brisant bommen hoofdzakelijk gaat om de scherven. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 24. Van 1 tot en met 31 Mei 1943 wor den op bon 24 van de Voederkaart voor Honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als voor de afgeloopen periode. Op bon 24 van de Voederkaart voor Hondenbrood (groep K) wordt over deze periode IV? kg. katten brood beschikbaar gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1