DAGBLAD VOOR BEKENDMAKING. Beschikking over de aanmelding van vroegere studeerenden. Zware artillerie beschoot Leningrad. akse B»«r BEKENDMAKING. 's Avonds een^yr later op straat. Luchtaanval op Antwerpen. Zwitserland na den oorlog. Boterbon 13 en 17 gaan voor, Het tegoed uit ingeleverde bankbiljetten, Nederlandsche krijgsgevangenen in Osaka. k Ned. Landwacht aangetreden. Er zijn grenzen aan toegevendheid. Een verklaring van Sikorski. GROOTE POSTDIEFSTALLEN TE ARNHEM. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 5 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 102. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. 's-GRAVENHAGE, 4 Mei. - Op grond van par. 64 van de verorde ning tot bescherming der orde 1943 beschik ik met verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandscjie gebied afge kondigde politiestandrecht voor het geheele bezette Nederlandsche ge bied tot handhaving van de openbare orde en veiligheid: 1. Alle mannelijke personen, die in het studiejaar 1942/43 een Neder- jandsche universiteit of hoogeschooi bezocht en hun studie nog niet vol gens het leerplan beëindigd hebben, moeten zich met uitzondering van de onder 3 genoemde studeerenden op 6 Mei 1943 tusschen 10 en 18 uur voor de inschakeling bij den arbeidsinzet melden bij de volgens de plaats van hun verblijf bevoegd zijnde commandanten der SS- und Polizei- sieherungsbereiche, en wel voor het Polizeisicherungsbereich Gelderland: in Arnhem, Rest. Royal, Jans. Binnensingel 1. Overijssel: in Hengelo, Rest. Haverkade, Enschedesche straat 132. Groningen, Friesland en Drente: in Groningen, Rest Harmonie, Kijk in 't Jatstraat. Limburg: in Maastricht, Kweekschool, Tongerscheweg 135. Zuid-Holland: in Den Haag, Nieuwe Frederikkazerne, Alkemadelaan. Noord-Holland: in Amsterdam, Koloniaal Instituut. Noord-Brabant en Zeeland: in Tilburg, Willem H-kazeme. Urecht: in Urecht: Seypesstijn-kazerne. 2. 1. De tot aanmelding volgens 1 verplichte personen moeten bij de aan melding hun persoonsbewijs toonen. Bovendien moeten worden mede gebracht: stamkaart, levensmiddelenkaart en aanwezige arbeidspapieren, alsmede mondkost voor een dag. 2. Zij moeten gewone burgerkleeding bij zich hebben. Zij moeten daag- sche en Zondagsche kleeding, wollen dekens, ondergoed en werkschoeisel meebrengen. De geheele bagage mag den inhoud van twee handkoffers niet te boven gaan. 3. De bepalingen onder 1 en 2 gelden niet ten aanzien van studeeren- den, die vóór het van kracht worden van deze beschikking een verkla ring overeenkomstig par. 2 der verordening nr. 28/1943 tot verzekering der orde aan universiteiten of hoogescholen hebben afgelegd én in het bezit zijn van de bevestiging door universiteit of hoogeschooi van het af geven van deze verklaring, 4. 1. Wie in strijd met de bepalingen van deze beschikking handelt of ze tracht te ontduiken, wie in het bijzonder de verplichting tot aanmelding niet nakomt of wie opzettelijk of door nalatigheid onware mededeelingen doet, wordt gestraft,met gevangenis en boete tot onbeperkte hoogte of met een dezer straffen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een strengere straf bedreigd is. 2. Voor aanstichters, medeplichtingen en helpers geldt dezelfde straf als voor den dader.zelf. 3. Maatregelen van de Sicherheitspolizei, in het bijzonder overbrenging naar een strafwerkkamp, blijven voorbehouden. 4. Zij, die het ouderlijke gezag of de voogdij over de onder 1 genoemde personen uitoefenen, zijn mede verantwoordelijk voor het verplichte verschijnen dezer personen. Tegen hen blijven maatregelen der Sicher heitspolizei voorbehouden, ook wanneer zij niet strafbaar zijn volgens het onder 1. en 2. bepaalde. Deze beschikking wordt door haar afkondiging van kracht. Der höhere SS- und Polizeiführer beim Reichs- kommissar für die besetzten Niedérlandischen Gebiete: RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. 's-GRAVENHAGE, 4 Mei. De höhere SS- und Polizeiführer Nord- I t west deelt mede: „Onder den indruk van de ingrijpende maatregelen, die het politie standrecht medebrengt, is in den loop van Maandag de rust in het ge heele land hersteld en zijn de nog bestaande stakingshaarden uitge roeid. De bewakingstroepen der SS en politie hebben op den derden dag na de afkondiging van het standrecht volgens de bevelen in ver scherpte mate ingegrepen. De standgerechten velden opnieuw een reeks doodvonnissen, welke onverwijld ten uitvoer werden gelegd. In een provincie in het Noorden van het land verzetten zich mar xistische elementen onder de plattelandsbevolking tegen het ordenende ingrijpen der politie. In overeenstemming met de bepalingen van het politiestandrecht maakte deze gebruik van de wapens en schoot dege nen, die actieven tegenstand boden, neer." Der höhere SS- und Polizeiführer Nordwest (gez.) RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Mateur in Tunesië volgens de plannen ontruimd. Het Duitsche legerbericht. van 4 Mei luidt als volgt: Hoofdkwartier van den Führer.' lJeke!uk>erbeVe^ der weermac'lt maakt heeft de zware aanvallen maar °ehan-bruggehoofd voortgezet, nen h» i en geen successen kon ten duren voort6 harde afweerSevech" Aan de rest van het Oostelijk front 4JI1 C. ag rustie verloopen. Zware ar- Van het leger heeft met succes j en 00rI°B belangrijke Installaties in Leningrad beschoten. b 'U,t front van Tunis hebben geen gevonden.6 geVCChtshand<=»ngen plaats bew?gningeneVetrokLnanonzSySttematiSC^e den Noordelijken sector Z 'r°ePen ongemerkt voor den v'iia^a 681 gunstige stellingen. DaarhH stad Mateur, na vernieüeil W£rd voor den oorlog bSSgfë JSbUt ttes,t zonder strijd aan den^vyand"over- hemmemvemerc nlgen' ^aaronder 12 iapoJe neerëeschoten. Twee vechten verloren?'tydens hmhtge- De ontruiming van Mateur. De ontruiming van Mateur in Tunesië, die in het legerbericht werd medegedeeld, heeft volgens mededeeling van het Duitsche opperbevel een stelsel matig verloop gehad. Een halven dag na het vertrek der Duitsche en Italiaansche troepen rukten de Amerikanen de stad binnen. Mateur, dat zeer langen tijd verdedigd is, bood voor de troepen van de spil geen voldoende bescherming meer, daar de stad in het Noorden aan een breede vlakte grenst, die geen dekkingsmoge lijkheden biedt. Achter deze vlakte ver heft zich een voor verdedigingsdoel einden uitermate geschikte berghelling, waarin de Duitschers en Italianen zich thans verschanst hebben. In hoeverre de inneming van Mateur door de geallieerden een bedreiging voor Bizerta vormt, zal moeten worden afge wacht. Te Berlijn spreekt men evenwel met vertrouwen over de mogelijkheden, die de nieuwe linies bieden. REDE VAN FRANCO. Generaal Franco heeft naar aanlei ding van ziin bezoek aan Hüelva ter gelegenheid waarvan de bevolking den Caudillo als uiting van dankbaar heid voor de bevrijding der bolsje wisten een zeer kostbaar „overwin ningszwaard" overhandigde, een poli tieke rede gehouden, waarin hii o.a. zeide, dat Spanje, dank zij de natio nale beweging, thans in vrede en rust zijn opbouw kan verwezenlijken. Onze beweging, zoo verklaarde gene raal Franco woordeliik. is geen gril doch heeft ten doel Spanie zijn na tionale grootheid te hergeven. Naar de Daily Express meldt, heeft president Roosevelt aan de journalis ten medegedeeld, dat hij voornemens is eenjarigen arbeidsdienstplicht in te voeren voor jonge arbeiders en arbeid sters. Om economische redenen wordt de tijd waarna men zich 's avonds niet op den openharen weg mag bevinden, tijdens den duur van het Politiestandrecht, met ingang van Woensdag 5 Mei 1943 nader bepaald op 21.00 uur. Ik verzoek de bevolking aan de uren, waarin men zich niet op den openharen weg mag bevinden, dus van 21.00 ot 04.00 uur, strikt de hand te houden, daar tegen overtreders zeer streng zal worden opgetreden. Der Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest (w.g.) RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. By het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn worden twee perssilo's ge bouwd voor het Inkuilen van gtas. Deze methode van inkuilen (systeem Schmidt), welke voor ons land nieuw Is, wordt in Duitschland reeds sedert jaren in verschillende plaatsen toe gepast CNF-J. Zeijlemaker-Pax m Amerikaansche bommenwerpers heb ben den 4en Mei naar het D. N. B. ver neemt, hun terreuraanval op de burger bevolking van Antwerpen herhaald. Zij bombardeerden laat in Óen middag van groote hoogte woonwijken der stad. De bevolking leed opnieuw zware verliezen. Over dezen luchtaanval verneemt het D. N. B. de volgende bijzonder heden: Ongeveer 45 bommenwerpers van het type Boeing naderden op 1300 meier hoogte, begeleid door talrijke jagers van het type Spitfire. Qnmiddellijk stegen Duitsche jagers op, terwijl de Duitsche luchtdoelbatterijen een doeltreffend ver- sperringsvuur legden. Wederom zijn er dooden en gewonden onder de burgerbevolking, ook kinderen. De Duitsche afweer slaagde er echter in eer, slachting als van 5 April te voor komen. Het eerste bericht, dat sprak van zware verliezen der burgerbevol king, wordt niet bevestigd. Ook ditmaal zijn echter weer talrijke woonhuizen vernield. Een viermotorige bommen werper en een Spitfire stortten, door het luchtdoelgeschut getroffen, aan den rand der stad neer. VIJANDEIJKE DUIKBOOT IN DEN GROND GEBOORD. Aan het Italiaansche weermachtbericht van 4 Mei ontleenen wij het volgende: Eén onzer corvetten onder bevel van corvetten-kapitein Alberto Ceccacci uit Ancona heeft een vijandelijke duikboot in den grond geboord. De commandant, vijf officieren en 41 leden der bemanning werden gevangen genomen. OPSTANDEN IN IRAK. Wegens verschillende opstanden die den laatsten tijd in Irak zijn uitgebroken heeft Noeri Said een kabinetszitting ge houden. Bovendien heeft hij een ver klaring gepubliceerd, waarin de bevol king wordt gewaarschuwd tegen het deelnemen aan „verraderlijke machina ties" en waarin gedreigd wordt met be straffing volgens het Standrecht, wan neer nieuwe onlusten zouden uitbreken. De Bondspresident Cello heeft op den officieelen dag van de Jaarbeurs te Bazel een rede gehouden, waarin hij er vooral den nadruk op legde, dat het voornaamste doel van Zwitserland is zijn onafhankelijkheid en territoriale ongereptheid te bewaren. Voorts sprak hij in het bijzonder over het probleem der werkgelegenheid na den oorlog, dat in Zwitserland, naar Celio zeide, in be- teekenis alle andere vraagstukken ver achter zich laat. Zooals men weet is de geldig heidsduur van de bonnen „boter 13a", „13 b boter", „boter 17 a" en „17b boter" verlengd t.m. 10 Mei a.s., terwijl als nieuwe bon nen zijn aangewezen „boter 18 a" en „18 b boter", waarvan de gel digheidsduur inmiddels is ver lengd tot 22 Mei a.s. In aanslui ting op de bonaanwijzing deelt het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd mede, dat de houders van de bonnen 13 en 17 alsmede van de rantsoenbonnen voor boter voor rang genieten bil den verkoop van boter of margarine en van rund- vet of bak- en braadvet. BONAANWIJZING GENERATOR- ANTHRACIET EN BAGGERTURF. Van 1 tot en met 31 Mei 1943 geeft elk der bonnen „generator-anthra- ciet 17e periode" recht op het koopen van één hectoliter (maximaal 75 kg.) anthracietnootjes 4 of 5, en elk der bonnen „generatorturf 17de periode" op het koopen van 50 stuks bagger- turf. VERKOOP- en AFLEVERINGS VERBOD VAN BATTERIJEN. Nu ook voor geboortoestellen en medische apparaten. Blijkens een publicatie in de Staats courant van 3 dezer, is met ingang van 1 Mei j.l. het verkoop- en afleve ringsverbod van batterijen voor hand en zaklantaarns uitgebreid met batte rijen voor gehoortoestellen voor slechthoorenden en medische appa raten. Inzake de uitvoering van de veror dening omtrent het ingeleverde groote bankpapier heeft de secretaris-generaal van financiën een instructie uitgevaar digd, volgens welke de ontvangers voor eiken leveraar eeif rekening-courant- kaart moeten aanleggen, waarop eener- zijds de waarde der ingeleverde bank biljetten wordt genoteerd en anderzijds de aangezuiverde belastingschulden en andere schulden aan de overheid. Met machtiging van den Inspecteur der be lastingen kan verrekening plaats vin den. Loonbelasting, eommissarissenbe- lasting en dividendbelasting kunnen niet worden verrekend. Indien het tegoed van een rechtheb bende voldoende is voor opvorderbare belastingen, wordt hij voor de laatste niet vervolgd. Het bedrag der in 1943 nog invorderbaar wordende belastingen wordt van het tegoed geblokkeerd. Zijn alle in 1943 vorderbaar wordende belastingen afgeboekt, dan geeft de ontvanger een overschot aan rechtheb bende terug door overschrijving op de girorekening of de rekening van recht hebbende bij een bank of spaarbank. Bedragen tot 500 kunnen in contan ten worden uitgekeerd. Alleen de tegoeden van bonafide te achten inleveraars mogen in behande ling worden genomen. De inspecteur neemt bij de verrekening aan, dat de volgende belastingen in 1943 vorder baar zullen worden: inkomstenbelas ting over 1942 (definitief) en 1943 (voorloopige aanslag), vermogensbelas ting 1943, ondernemingsbelasting 1943, vennootschapsbelastingen 1942 (1942/43), vermogensbelasting II 1943, grondbelas ting 1943 en personeele belasting 1943. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 7.10, onder 22.14 unr. VERTRAGING IN HET BINNENLANDSCHE TELEGRAAF- VERKEER. In verband met de groote toeneming van het telegraafverkeer, moet met ernstige vertraging van binnenlandsche telegrammen worden rekening gehouden. DE VIERDE PHASE VAN DEN STRIJD OM TUNESIë In den Westelijken sector van Midden-Tunis is de vijand die met sterke troe pen en strijdkrachten een offensief had ingezet, afgeslagen. Verscheidene reeds eerder in de berichten genoemde brandpunten zijn op de kauri aangegeven o.a. Medjez el Bab, Pont du Fahs en de zóne ten Noorden van Teboerka. 's-GRAVENHAGE, 4 Mei. Het In formatie-bureau van het Nederland sche Roode Kruia, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan op gaven van Nederlandsche krijgsgevan genen in Osaka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende persoen nog geen be richt aan de familie worden gezonden: Leger: infanterie soldaten g beth pen braspot geeraros dj aspeling lm poppe sh van sitteren re lemaire j rosenguist; artillerie sgtmaj a gillet sergeanten wc fisher 1 klaare ep scheepers ro bursemeerstre as nywit soldaten eft kloek jw rudolph If bethbeder p veerman lf kraag kw meijer aj eysink ah schiffer h rudolph jh bilderbeek cah barkmeyer ha gomis ha kretzsefcmar jb convens dj werner sergeanten wem grosfeld gh burghart soldaten 1 barbier dirk bouwer fl fain- tuch martinus saffrie cu3taaf van gumster donald steinfort aa vandalen pl gissot sergeanten e degraaff hw roo- zen jkh hoteappet soldaten jca siau jac hesseluek; genie korpls aa smith k ecaubert rj jut sergeanten g ernst ffw mijnlieff v sietering hcc baier wj kolle gerrit hazenberg hl remeus soldaten h vankempen j coppen ca jacobs n van- demberg fa daniel wy heijligers jd al- lart g wijnschenk b deweerd nc coen- raad jf kanters wa mathlener ahc huiskes al kareis h pelk fh heynen; burgerambt e bos; transportserv sgtmaj ah zink sergeanten jf kaneldik ca hay es bj bosdyk soldaten pctacw leeghburg- hauwers maurits vermeereii ferdinand lebert; medserv medoff 1 indorf korpl cp delaanooij; private jc best; store keepers sergeant jpm wakkers korpl mm beck; airforce w/o 1 slothouwer sgtmaj ah kluge 1 silooy sergeanten eg mooien me Wernicke w vanpolanen ar rookens nep bettinger g middleton korpls r haasjes hr vanswieten b was- suer t niland jj paaver soldaten th baars fw wardenaar fwgp steinert w klop mm debats jj herman. Marine: mineserv corporal ml pottger sailors gej Vuurpyl pc muller cj lefeu mw koritke stokers paul mul ler ja demay olieman wh wunschmann patrolserv corporal mj dervies sailors wl beer carlos morbeck earf vonger- hardt fw vonhugo stokers wmp dehaas gr macgillavrij torpedoserv sailors Wil lem jackson hf meeng pf denhaan oil- mans jw-^chepens cma post fa kramer navy guardserv sailors max johannes wpt deylius bej vandendungen so soei marine luchtvaart sailors fc schreuder wj schattevoet lieutenant aja vantfirn- hout secondoff jcf klusman thirdorff kf fender thirdengrs gha kool abg wal- lerdiemont sailors jc nolten j paulus maurits pyttersen hendrik jacques kh surig submarineserv corporals ja mil ler 1 vander linder torpedoserv lieute nant cae vanrhee mineserv oilmkn Wil liam nort seaman r alexandre patrol serv. seamans ccp olmeyer eh vandervoort j «landmans coastguard pri vate eg ottenhoff fadserv sailor h rijke airforce corporal he delarmbelje sailors lfg vanzuylen ha aveling theodorus rapmund ke loos burgerambt we mag- gillavry intendance sergeant jar erke- lens. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens omtrent deze personen, tot bo vengenoemd informatie-bureau te wen den. De Nederlandsche Landwacht heeft thans haar Intrede gedaan. Uit alle deelen van het land zjjn de tot het eerste contingent behoorende vrijwil ligers voor deze troepen, die geheel uit Nederlanders bestaan en die tot taak hebben binnen Neerlands grenzen de verdediging des lands op zich te nemen, naar hun garnizoensplaatsen getogen. Het A. N. P. was getuige van de aan komst van vele honderden dezer mannen in een oude kazerne, die voor hun le gering een extra schoonmaakbeurt had gekregen en die inwendig reeds een completé verjongingskuur heeft onder gaan, waarbij veel zin voor decoratieve kunst en voor hygiënische inrichting aan den dag is gelegd. Nog geen twee maan den geleden werd de verordening van den Rijkscommissaris afgekondigd, die binnen het raam der SS deze Neder landsche Landwacht instelde. Daarop zijn de aanmeldingen en keuringen ge volgd en van nu af verricht de Land wacht haar werkzaamheden, terwijl zij tevens den grondslag vormt voor het- toekomstige nieuwe Nederlandsche leger. Aanvankelijk zijn het. er enkele duizenden in den lande, die zich voor dienstneming bij de Landwacht hebben opgegeven, doch het laat zich aanzien, dat hun aantal sterk zal stijgen. De vrij willigers verbinden zich voor een tijd van drie maanden oefening, waarna zij bii de reserve worden, ingedeeld. In op gewekte stemming vingen de mannen hun taak aan, die met een plechtige vlaghijsching werd ingewijd, waarop onmiddellijk een stevige erwtensoep maaitijd volgde. Aanvankelijk zullen Duitsche SS- officieren als leiders dezer Landwacht fungeeren, doch zco spoedig mogelijk zujlen deze door Nederlanders worden vervangen. Verscheidene Nederlandsche onderofficieren zijn reeds bij onze Land wacht ingedeeld. NIEUWS IN 'T KORT. De Nederrijnsche Kuituurdag is Dins dag onder auspiciën van de N.D.K. te Arnhem gehouden. Het doel is verloren gegane kultureele tradities weer in eere te herstellen. Prof. dr. Steinmetz hield een rede. Met declamatie en muziek werd de dag besloten. Toen te Leiden Maandagmiddag het 3-jarig dochtertje van den heer D. aan de hand van haar zusje op den Sta tionsweg wandelde, rukte het kind zich plotseling los om den rijweg over te steken. Het kwam daarbij onder de wielen van eed juist voorbijrijdende tram en werd vrijwel op slag gedood. De rechtbank te Rotterdam heeft den vierden verdachte in de zaak met betrekking tot den drievoudigen moord, in het Sterrebosch te Schie dam gepleegd, veroordeeld tot twin tig iaar gevangenisstraf. De eisch was levenslang. Formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in de vroege ochtend uren van heden een stad in O.-Enge land aangevallen. De neergeworpen bommen veroorzaakten verscheidene branden in de doelen, waarheen de Duitsche jagers zich een weg baan den in gevechten met talrijke nacht jagers. In aansluiting op de bekendmaking i.z. het tarief voor paardentractie, die in de bladen van 17 April j.l. is gepu bliceerd, vestigt de gemachtigde voor de prijzen er de aandacht op, dat de daarin genoemde prijzen maximum prijzen zijn. De Franscbe regeeringschef Pierre Laval bij den Führer. Rechts de Italiaansche staatssecretaris van Buitenlandsehe Zaken, Bastianini Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax m STOCKHOLM, 4 Mei. De Lei der der Poolsche uitwijkelingen te Londen, Sikorski, heeft een verkla ring verspreid, waarin hij zegt, dat „de onverzoenlijke houding van zijn aanhangers jegens de Duitschers, on danks de Duitsche onthullingen over de zwarte tragedie der Poolsche offi cieren bij Smolensk", voortduurt. De Polen willen hun souvereiniteit niet opofferen ten gunste van één van hun bondgenooten. Zij willen vriend schappelijke betrekkingen met Sow- jet-Rusland handhaven. Derhalve moeten de scheidende feiten zoo spoedig mogelijk uit den weg geruimd worden. Wij verwach ten, dat de Sowjet-autoriteiten zoo spoedig mogelijk tienduizenden leden van Poolsche gezinnen alsmede kin deren en weezen zullen toestaan hun land te verlaten. Zij eischen verder ook de vrijlating van mannen, die wapens kunnen dragen, en voortzetting van het ondersteunings- werk voor Poolsche onderdanen in de Sowjet-Unie, die na 1939 gedeporteerd werden. Wanneer deze kwesties zijn opgelost, zal dit wellicht nuttig kunnen zijn voor de hervatting der diploma tieke betrekkingen. Doch er zijn gren zen aan toegevendheid, die Sikor3ki niet wenscht te overschrijden. Het standpunt van de Amerikaan sche pers Inzake het verbreken der be trekkingen tusschen de Sovjet-Unie en de uitgeweken Poolsche regeering te Londen geeft over het algemeen on danks eenige critiek op de Sovjets, een scherpe Veroordeeling te zien van de Polen. De examens voor prot. kerk organist zullen dit jaar wel worden af genomen, en zal in de tweede helft van Juli plaats hebben. 22 hulpbestellers gearresteerd Den laatsen tijd had het aantal post- diefstallen in Aiaphem een schrikbaren- den omvang "aangenomen. Vrijwel geen pakket met levensmiddelen of rookgerei bleek den geadresseerde meer te bereiken en het aantal klachten over verdwenen pakketten was dan ook le gio. Hoewel het onderzoek door de po litie met kracht ter hand was geno men, kwam er aan deze diefstallen geen einde, totdat een hulpbesteller kon worden aangehouden, die in het bezit bleek te zijn van een postpakket, waar aan zich nog een gedeelte van een la bel bevond. Na een langdurig verhoor viel de man door de mand en het bleek dat de politie een goede vangst had ge daan. Het onderzoek wordt voortgezet. Zijn verklaring wezen uit, dat hier een georganiseerde bende aan het werk was, die haar practijken met groote brutaliteit uitoefende. Zelfs op de perrons van het Arnhemsche sta tion werd de inhoud van postpakket ten ontvreemd. Steeds meer verdach ten werden in deze zaak gearresteerd, zoo, dat zich tenslotte 22 hulpbestel lers aan het politiebureau in arrest bevonden. Zij zijn allen in het Huis van Bewaring ingesloten. WESTDUITSCH GEBIED AAN GEVALLEN Britsche bommenwerpers hebben in de tweede helft van den nacht van 4 op 5 Mei West duit ach gebied aangeval len. Neergeworpen brisant- en brand bommen veroorzaakten verliezen onder de bevolking en schade in woonwijken. Volgens tot dusver ontvangen berich ten werden 16 Britsche bommenwer pers neergeschoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1