Italië zal naar Afrika -terugkeeren, DAGBLAD VOOR Fronibocht bij Krymskaja rechtgetrokken. Rede van den Duce: De historische missie zal voortgezet worden. De oogst van April 423.000 Brt. Medisch rapport over de massa graven le Katyn. Opnieuw 102.000 brt. scheepsruimte tot zinken gebracht. De krachi van het fascisme. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar N.V. Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 6 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 104. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Indrukwekkende demonstratie te Rome. Hedenavond heeft op de Piazza Venezia een groote demonstratie van Bet Italiaansche volk voor den Duce plaats gevonden. Na de ontvangst ran alle hoogwaardigheidsbekleders der fascistische partij uit de ver schillende Italiaansche provincies door den nieuwen partijsecretaris, minister Scorza, verzamelde zich op het groote plein voor het Palazzo Venezia een groote menigte, die ook de omringende straten vnlde. Toen de Duce op het balcon verscheen, brak een stormachtig gejubel los. Met den fascistischen groet, het ge roep „Duce, Duce" en luid gejuich begroette de bevolking van Rome den Duce, die vervolgens een korte toespraak hield. „Negen jaar geleden", zoo zeide de Duce, is van deze plaats het einde van de campagne in Afrika en de vorming van het Italiaansche Imperium medege deeld. Deze ontwikkeling is thans geenszins afgesloten. Wanneer de ge beurtenissen van den laatsten tijd tot den huidigen toestand hebben geleid, dan beteekent dit slechts een pauze en niet he"t einde van een ontwikkeling. Italië moet en zal naar Afrika terug keeren". Toen de Duce nog eenmaal ver klaarde: „Wij) zullen naar Afrika terug keeren", ontstond een stormachtige bij val, die geen einde scheen te willen nemen. De Afrika-ziekte. Vervolgens zeide de Duce: „Vele mil- lioenen Italianen lijden thans aan de Afrika ziekte. Hun geheele verlangen en streven gaat er naar uit naar Afrika terug te keeren en aldaar de historische missie voort te zetten, die Italië op het Afrikaansche vasteland op zich heeft ge nomen. God is rechtvaardig. Italië is onsterfelijk. Wij zullen overwinnen. Wij moeten den frontstrijders eer be wijzen en alle verraders, alle lafaards en zwakkelingen wegzenden. Den verra ders van allerlei soortkomt de kogel toe. Voor de millioenen Italianen, die thans aan de Afrika-ziekte lijden is er slechts één geneesmiddel: De terugkeer. En wij zullen terugkeeren'zoo riep de Duce met stemverheffing van het bal kon van het Palazzo Venezia de menigte toe. Na deze toespraak ontstond opnieuw een geestdriftige bijval. Steeds weer verlangde de menigte met Duce-geroep Mussolini op het balkon. De indruk wekkende demonstratie sloot met het zingen van de volksliederen. Opnieuw bleek de onwankelbare trouw, liefde en onlosmakelijke verbondenheid van het Italiaansche volk met den Duce. Bevolking van Martinique verhongert. Van het eiland Martinique vluchten steeds meer inboorlingen naar de ove rige Antillen en naar het vasteland van West-Indië. Zij schilderen den toestand, vooral op het gebied der levensmidde lenvoorziening, als onhoudbaar. Gouver neur Robert is desondanks vastbesloten, zijn standpunt te handhaven. Volgens het in het voorjaar van 1942 ontworpen verdrag, dat admiraal Robert ten slotte weigerde te onderteekenen en dat Huil thans heeft herroepen, zijn de oorlogs schepen in de haven van Port de France, waaronder het vliegkampschip Beam van 22.000 ton, het schoolschip Jeanne d Arc van 6500 ton en de kruiser Emile Bertin van 5900 ton, ontwapend. De to tale inhoud der Fransche koopvaardij schepen, die in de haven van Port de France aan den ketting liggen, bedraagt volgens Fransche gegevens 74.000 ton. Betreffende liet resultaat van tot zinken gebrachte schepen door Duit- sche duikbooten gedurende April, verneemt het D.N.B., dat de ravi tailleering der Britten en Noord- Amerikanen door de activiteit der duikbooten ook in de maand April weer zwaar geschaad is. Er werden 63 volgeladen koopvaardijschepen met 423.000 bt. of 634.000 Am. ton nen tot zinken gebracht. Van de overige 18 door torpedotreffers zwaar beschadigde schepen, waar van het zinken niet met zekerheid kon worden vastgesteld, is beslist nog een aanzienlijk deel ten onder gegaan, zoodat het werkelijke cijfer van tot zinken gebrachte schepen boven een half millioen brt. moet liggen. De Japansche en Italiaan sche resultaten vallen hier nog bui ten. De wereld in weinig woorden. Onder de passagiers, die met het Amerikaansche vliegtuig van generaal Andwers bij IJsland om het leven zijn gekomen, bevond zich ook volgens een Associated Pressbericht in Aftonbladet de Amerikaansche bisschop van de Episcopale kerk, Leonard, die onderweg was naar Europa om de Amerikaansche troepen te bezoeken. Generaal-majoor der vliegers Mario Piccini, commandant van de Italiaan sche Luchtmacht in Slovenië en Delma- tië is, tijdens de vervulling van zijn taak bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Met generaal Piccini verliest Italië den vijfden generaal van de Ita liaansche luchtmacht tijdens den huidi gen oorlog. Protocol, dat aan duidelijkheid niets te wenschen overiaat. In de periode van 28 tot 30 April heeft een commissie van vooraanstaan de vertegenwoordigers van gerechtelijke medici en criminologen der Eurbpee- Bche universiteiten en andere professoren van medische faculteiten de massagra ven der Poolsche officieren in het bosch van Katyn bij Smolensk aan een we tenschappelijk onderzoek onderworpen. In deze commissie zal; o.l». voor het neutrale Zwitserland Dr. Raville, hoog leeraar in de gerechtelijke - geneeskun de aan de universiteit te Genève; voor Nederland Dr. de Burlet, hoogleeraar in de anatomie aan de universiteit te Groningen. Do commissie heeft persoonlijk en kele Russische inheemsche getuigen ge hoord en het onderzoek en de lijkschou wingen nagegaan, waarbij is geconsta teerd dat alles zich zoo heeft toegedra gen als door de Duitsche autoriteiten gepubliceerd is. De commissie kwam tot het volgen de samenvattende rapport^ In het bosch Katyn zijn door de commissie massagraven van Poolsche officieren onderzocht, waarvan er tot dusver zeven geopend zijn. Daaruit werden 982 lijken te voorschijn ge haald, onderzocht, ten deele werd daarop lijkschouwing gehouden, en reeds voor 70% werden zij geïdentifi ceerd. De lijken vertoonen als doods oorzaak uitsluitend schoten in den nek. tJit de getuigenverklaringen, de bij de lijken gevonden papieren, dagboeken, kranten enz. blijkt, dat het ter dood brengen in de maanden Maart en April 1940 heeft plaats gehad. Daar mede zijn volkomen in. overeenstem ming de in het protocol geschilderde bevindingen aan de massagraven en de afzonderlijke lijken der Poolsche offi cieren. De conclusie van Berlijn. Het protocol dat thans opgesteld is door internationaal bekende vertegen woordigers der gerechtelijke genees kunde en criminologie, geeft een ant woord, zoo wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat aan duidelijkheid' niets te Wenschen overlaat. Dit protocol ver dient in de geheele wereld, vooral ech ter in Europa, de bijzondere aandacht, ®mdat de vondst van Katyn aantoont, lot den Europeeschen volkeren Siw, ?ren zal z^n» die de oogen zou- de ten voor het feit» dat in Katyn beginsel^ verheven werd tot politiek DUITSCH WEERMACHTBERICHT. Het Duitsche legerbericht van 5 Mei luidt ais volgt: Uit het hoofdkwartier van den Führer. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front van het Koe- ban-bruggehoofd hebben de Sovjets gisteren tjjdelqk hun zware aanvallen gestaakt. Bij de "gevechten op den 3en en 4en Mei werden alleen in den sec tor eener Duitsche divisie 28 'vijande lijke pantserwagens vernietigd. In de vroege ochtenduren van 4 Mei werden onze in de vooruitspringende frontbocht van Krymskaja staande troepen teruggetrokken op een sinds lang voorbereide en versterkte verde- digingsstelling ten Westen van de plaats. Krymskaja zelf werd na verwoesting van alle belangrijke inrichtingen ont ruimd. Ten .Zuiden van het Ilmenmeer wer den verscheidene aanvallen afgeslagen, die door sterke artillerie en geschut vuur werden ondersteund. De luchtmacht zette haar aanvallen op den vijandelijken aanvoer overdag en des nachts voort en schoot op 3 en 4 Mei 75 Sovjetvliegtuigen omlaag. Aanval en tegenaanval in Tunis. In den centralen sector van het front van Tunis viel de vijand met steun, van pantserwagens de Duitsch-Italiaan- sche stellingen aan. Hij werd na onbe- teekenende successen in een tegenaan val verdreven. Aan de overige front- sectoren slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Bij militair ondoeltreffende aanvallen overdag door Britsche en Amerikaan sche luchtstrijdkrachten op twee plaat sen in het Fransche en Belgische kust gebied werden 5 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten, zonder dat aan Duitsche zijde verliezen voorkwamen. Twee andere Britsche torpedovliegtui gen werden voor de Noorsche kust in een luchtgevecht vernietigd. Een ontmoeting Stalin-Roosevelt-Churchill Uit New York wordt gemeld: Joseph Davies, die als bijzonder vertegenwoor diger van president Roosevelt bij Sta lin naar Moskou zal vertrekken, heeft, naar de New York Times vernomen heeft, o.a. tot taak, een uitnoodiging van Roosevelt aan Stalin over te bren gen, volgens welke Stalin met Roose velt een ontmoeting zou hebben voor een bijzondere bespreking. Naar ver luidt, zou deze uitnoodiging wellicht ook tot Churchill worden uitgebreid. Het blad verneemt, dat Roosevelt met Stalin op dezelfde wijze wenscht te confereeren, als hij in Casablanca on derhandeld heeft met Churchill. eerste groep Landwacht-recrurer is in de kazerne aangekomen, om de mi taire opleiding te ontvangen. De rlaggenparade op het kazerne terrein CNF-Meijer-Pax m Britsche terreuraanval. Britsche bommenwerpers vielen van nacht Westduitsch gebied aan en wier pen talrijke brisant- en brandbommen omlaag, hoofzakelijk op woonwijken der stad Dortmund. De bevolking leed verliezen. In de stad ontstond vrij groote schade aan gebouwen. Nacht- jagers en luchtdoelartillerie der lucht macht schoten volgens de voorloopige berichten 36 der aanvallende overwe gend viermotorige bommenwerpers neer. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 4 op 5 Mei doelen in Zuidoost-En- geland met talrijke brisant- en brand bommen bestoqkt. 102.000 brt. scheepsruimte tot zinken gebracht. Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben Duitsche duik booten in het centrale deel van Het Noorden van den Atlantischen Oceaan 16 schepen in den grond geboord met een gezamenlijken Inhoud van 102.000 brt. die deel uitmaakten van een vol geladen konvooi dat op weg was van Amerika naar Engeland en van een konvooi dat naar Amerika terugvoer. Vier andere schepen kregen torpedo- treffers. Afleidingspogingen van den vijand mislukt. In aanvulling op het weermachtbericht van heden verneemt het D. N. B., dat het opmerkelijk is, dat er zich onder de in het weermachtsbericht genoemde tot zinken gebrachte schepen enkele be vonden, die in ballast voeren en op den terugweg naar Amerika waren. Na een pauze, die gelegenheid bood tot hergroepeering der Duitsche duik booten, werden weder twee eonvooien in het midden van het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan ontdekt en aangevallen. Het eene van het Noord oosten komende convooi Was op weg te rug naar de Vereenigde Staten, het andere, geladen met oorlogsmateriaal en goederen van allerlei soort, voer naar de Britsche eilanden. Blijkbaar had dit varen van twee eonvooien door hetzelfde zeegebied afleiding en versplintering van de duikbooten in het Noorden van den Atlantischen Oceaan ten doel. Deze poging van den vijand is mislukt. Elk der beide eonvooien werd door een groep duikbooten ontdekt en aangeval len. Wederom had de vijand zeer krachtige beschermingsstrijdkrachten meegezonden, die de duikbooten mojs- ten afdrijven en verhinderen te schieten. Ofschoon behalve torpedojagers, fre gatten, corvetten en andere beveili gingsvaartuigen ook vliegtuigen voor verkenning op den langen afstand en be waking werden gebruikt, mislukte dit eveneens. De vliegtuigen werden van^ groote koopvaardijvaartuigen gelanceerd en cirkelden aan alle kanten rond de eon vooien. Deze sterke concentratie van alle afweerkrachten van den vijand stelde de hoogste eischen aan het kunnen der Duitsche onderzeebooteommandanten en hun bemanningen. Zij slaagden er in zoo lang onopgemerkt te blijven tot zich de gelegenheid voordeed met goed ge richte torpedoschoten den aanval te ope nen. De strijd duurde verscheidene da gen en had tot resultaat, dat 15 schepen van tezamen 102.000 brt. tot zinken wer den gebracht en vier beschadigd. VERPLAATSING HOOFDINSPECTIE BRANDWEERWEZEN. De hoofdinspectie van het brand weerwezen bericht, dat het bureau met ingang van 10 Mei a.s. verplaatst zal worden van Koninginnegracht 50 naar de le v. d. Boschstraat 2 te 's-Gravenhage. Op dien datum zal van 14 uur af het nieuwe telefoonnummer luiden: 720155. Voor het jaar 1Ö43 is een regeling tot stand gekomen inzake het handels verkeer tu3schen Nederland en Fin land. Een tractade. Aan de kinderen op de openbare scholen in Amsterdam worden gedurende eenlge dagen sinaasappelen uitgereikt Bij het uitgaan der school deelt „juf" de kostelijke vruchten uit CNF-De. Haan-Pax m Handhaving der overwerk- beschikking bij verlenging van arbeidstijd. Het onlangs afgekondigde besluit van den Secr.-Gen. van het Dép. van So ciale Zaken, waarbij een verlenging van den arbeidstijd tot 9 3/4 uur per dag en 54 uur per week werd toege staan, geeft den Gemachtigde voor den arbeid aanleiding de werkgevers er op te wijzen, dat dit besluit de bepaling der overwerkbeschikking no. 1 van 27 Februari 1943 niet aantast. Het in die beschikking bepaalde om trent het normale maximum-aantal ar beidsuren per week en de verplichte vergoeding voor overwerk blijven onver minderd van kracht. Als normale wekelijksche arbeidstijd in den zin der overwerkbeschikking no. 1 blijft dus onafhankelijk van den in de onderneming feitelijk gelden den werktijd de 48-urige werkweek gelden, tenzij bij of krachtens een der bovengenoemde wetten voor bepaalde bedrijven of afzonderlijke categorieën van arbeiders een anderen normalen wekelijkschen arbeidstijd is of wordt vastgesteld. Ook waneer de werkgever derhalve gebruik maakt van de algemeene ver gunning van den Secr.-Gen. om den arbeidstijd in zijn onderneming te ver lengen tot 54 uur per week of minder, blijft hij gehouden de overwerkvergoe ding te betalen, waartoe de overwerk beschikking hem verplichtte. Indien niet bij schriftelijke indivi- dueele of collectieve arbeidsovereen komst of bij regelingen van arbeids voorwaarden in den zin van artikel 10 der verordening no. 114/1942, betreffen de de ordening van den arbeid, daar voor een ander bedrag is vastgesteld, bedraagt de overwerktoeslag 25°/o voor elk uur boven het bij of krachtens de arbeidswet, de stuwadoorswet of de steenhouwerswet vastgestelde normale maximum-aantal uren per week. Landjeugduitwisseling. Op 19 Mei a-s. zullen de Duitsche deelneemsters aan de Landjeugduit wisseling in ons land aankomen en zich naar de boerenschool te Rijs begeven. Ook de Nederlandsche deel nemers en deelneemsters komendaar dien dag aan om er gezamenlijk tot 25 Mei te blijven. Zij leeren elkaar daar kennen en geraken tevens eenigszins opide hoogte met het be drijf, waar ze zullen heengaan. Op 25 Mei gaan de Nederlandsche deel nemers naar Duitschland, terwijl de Duitsche gasten" door een der huis- genooten van hun gastheer worden afgehaald. Ze zullen een half jaar in ons land blijven om bekend te geraken met de landbouwbedrijfvoering hier te lande. Daar de deelname van Duitsche zijde grooter is dan uit Nederland, worden nog enkele bedrijven gezocht, waar een Duitsch meisje haar leertijd van een half jaar kan doorbrengen. Aanmeldingen hiervoor of vragen om inlichtingen te richten tot den Nederlandschen Landstand, Den Haag. NIEUWS IhPï KORT. De trein van half negen uit Zand- voort is Dinsdagochtend door een ver keerden wisselstand bij het station Overvéen uit de rails geloopen en het perron opgevlogen. Het ongeluk gebeurde, doordat onder het binnenrijden van den trein de wis sel werd omgegooid. Een der rijtuigen werd over een af stand van enkele 10-tallen meters dwars over het perron getrokken, waarbij eenige masten van de boven leiding meegesleurd werden en afknap ten. Het rijtuig werd aan de onderzijde vrijwel geheel vernield. Een van de passagiers werd licht gewond. Aan de spoorbaan en de bovenleiding, alsmede aan het perron werd groote schade aangericht. Het treinverkeer tusschen Haarlem en Zandvoort was geheel ge stagneerd. De politie te Laren heeft den Am sterdammer A. B. op heeterdaad be trapt, toen hij den heer H. een be drag van f 2000,afperste onder het motief dat de heer H. een jood verborgen zou hebben. H. had juist f 1000,op tafel uit feteld, toen een politieman uit de leerenkast stapte en den chanteur arresteerde. Voor de leerlingen van de thans loopende vakcursussen voor den tex tielhandel wordt op 3 Juni e.k. het schriftelijk examen en op 2, 3, 4, 5 en 6 Augustus e.k. het mondeling examen gehouden. Rijksgecommitteerde bij deze exa mens is de heer D. J. ten Cate, uit Winschoten, voorzitter van de vak groep „Detailhandel in Textielgoe deren". Overeenkomstig art. 84 der wet tot regeling van het hooger onder wijs worden de studenten aan Neder landsche instellingen van hooger onderwijs door de Rijksuniversiteit te Groningen uitgenoodigd hunne krachten te beproeven op de behan deling van eenige* onderwerpen, uit geschreven doof de faculteit der godgeleerdheid, die der rechtsgeleerd heid en die der wis- en natuur kunde. Rede van den partij-secretaris. De Italiaansche partijsecretaris, mi nister Scörza, heeft gisteren in de ver gadering der hoogwaardigheidsbeklee- ders der" partij in het Teatro Adriano uiteengezet, dat hij niet wilde spreken over de kracht, de waardigheid, de eer en ,de revolutionnaire intransigentie van he^ fascisme, maar over verschillende problemen, die den laatsten tijd aanlei ding hebben gegeven tot diseüssie en die de aandacht der fascisten zeer le vendig getrokken hebben. Fascist zijn beteekent in de eerste plaats den strijd zoeken en wenschen, beteekent hinder palen zoeken en overwinnen en den vijand zoeken en vernietigen. Allen, die deze eigenschappen niet kunnen aantoonen, zullen uit de lijst der fas cistische partij geschrapt worden. „De fascistische partij is de revolutie zelf", zeide de minister, „aangezien zij in al haar handelingen en al haar doel stellingen streeft naar de nieuwe orde in het binnenland evenals aan gene zijde der grenzen." Iedere hooge functionaris moet de met zijn positie in de fascistische partij verbonden verantwoordelijkheid volle dig op zich nemen en er trotsch op zijn, daarvoor met zijn geheele persoon te mogen instaan. Voorts sprak Scorza nog over de kwestie der zuivering van de partij, waaruit allen gestooten zullen worden, die zich de partij niet waar dig hebben getoond. WAARSCHUWING AAN ZWlTSERSCHE BLADEN. Officieel wordt uit Bern medegedeeld, dat de perscommissie van de afdeeling pers en omroep van den generalen staf heeft besloten een openlijke waarschu wing te richten tot de redacties van de Tribune de Lausanne en Het Volk te Olten, wegens ernstige overtreding der persvoorschriften betreffende de hand having der neutraliteit, VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 7.10, onder 22.14 uur. Distributie van stroo voor de teelt Yan tuinbouwgewassen. Ei- zal, evenals het vorige jaar, ook dit jaar weer een hoeveelheid stroo ter beschikking worden gesteld van de tuinders, ten behoeve van de teelt van tuinbouwgewassen, zooals: het forceeren van de witloftrekkerij, het maken van warme rijen kom kommers, sla, meloenen enz., aldUs meldt de Tuinderij. De door het Be drijfschap voor Hooi en Stroo ter oeschikkmg te stellen hoeveelheid zal daartoe over de daarvoor in aan merking komende tuinders zoo bil lijk mogelijk worden verdeeld. Het Centraal Bureau v. d. Veilin gen zal binnenkort aan alle veilingen m Nederland een aantal aanvraag formulieren toezenden, welke de vei lingen dan weer doorzenden aan de aangesloten tuinders, die daarvoor in aanmerking komen. Uiterlijk 7 Juni moeten de tuinders deze weer aan de veiling terugzenden. De vei lingen zullen des formulieren, voor zien van hun advies, uiterlijk 30 Juiij. doorzenden naar het Centraal Bureau, dat de aan iederen tuinder toe te wijzen hoeveelheid berekent, waarna de aankoopvergunningen door het Bedrijfschap voor Hooi en Stroo zullen worden uitgereikt. Een belangrijke voorwaarde, waaraan voldaan moet worden is, dat, wil men voor een aankoop vergunning of toewijzing voor stroo in aanmerking komen, het pers draad, afkomstig van het vorig jaar ontvangen stroo, in gestrekten toestand en gebundeld, bij een erkend handelaar in stroo moet worden ingeleverd. Voor het na 1 September 1942 ingeleverde draad moet dóór den handelaar aan den tuinder een z.g. persdraadverkla- ring (model P.D.) worden afgege ven, welke verklaring door den tuinder met zijn aanvraagformu lier voor stroo bij de veiling moet worden ingediend. Ook het persdraad, gebruikt voor stroo uit eigen oogst, moet worden ingeleverd. De in te leveren hoe veelheid persdraad bedraagt min stens 2 k.g. per 1000 k.g. aangevraagd stroo. Slechts in enkele gevallen zal van deze verplichting ontheffing kunnen worden verleend. Het Bedrijfschap zal zelfs boeten kunnen opleggen ten bedrage van f 10,per 1000 k.g. aangevraagd stroo. Deze bovenstaande regeling geldt uitsluitend voor stroo, dat gebruikt zal worden voor de teelt van tuin bouwgewassen. Stroo voor overige doeleinden, zooals voor het vorstvxij afdekken en inkuilen van land- en tuinbouwproducten en voor den vee stapel, moet worden aangevraagd bij den plaatselijken bureauhouder. Een zitting met een vischlucbt. De zitting der Alkrh. Arrond. Reehtb. van Woensdagmorgen was er een, waarop bijna zonder uitzonde ring visch'delicten werden behandeld. Het ging over snoekbaars en baars, over witvisch, bot en schar en natuurlijk over de allerwegen zoo zeer begeerde gerookte paling. De delicten zelf waren ook al van de meest verschillende soort. Er waren verdachten, die 'n kleine hoe veelheid visch hadden vervoerd, klaar blijkelijk voor eigen gebruik. In zulke gevallen waren de straffen gering: 125 of 5 dagen. Erger was het, wanneer visschers hun bedrijf hadden uitgeoefend zonder aan gemeld te zijn bij de Nederlandsche Visscherij-Centrale. Intusschen we hadden te döen met een dooreen ge nomen eenvoudig slag menschen bleken de delinquenten nog al eens te goeder trouw, zoodat weliswaar waar schuwende stoffen werden uitgedeeld, maar de waarschuwingen waren hier nog al wat kostbaarder: ze varieerden van 40 of 8 dagen tot 100 of 20 dagen. J. Mos uit Andijk, die twee partijen gerookte paling buiten de veiling om had verkocht, in totaal niet minder dan 140 kg., zag zich, omdat het de eerste keer was, beboet met 200 of 40 dagen. Zijn knecht werd vrijgesproken. Het ergst gelaakt werd C. Molenaar, garagehouder te Hoorn, die misbruik had gemaakt van de defecte motor van den visscherman J. Visser, om hem een partijtje paling afhandig te maken. De motor kon wel gerepareerd worden, maar alleen voor een pond of wat van dit begeerde goedje. De rechter vond geen aanleiding een boete op te leggen en veroordeelde tot 14 dgn., conform den eisch. J. Visser zelf, wiens omstandig heden men kon begrijpen, kwam er met 10 of 2 dagen heel clement af. Jan Koopen uit Enkhuizen, timmerman van beroep, stelde zich voor als een vischeter van belang. Hij had 52 j j kg. witviSch vervoerd, bovendien was een 24 kg. snoekbaars bij hem aangetroffen. Het heette alles vooreigen geblhik! Geloofd werd hij echter niet en daar de rechter dacht, dat h\j leugentjes ver telde, kreeg hij een gevoelige aderla ting: f 200 of 40 dagen. TURNLUST. De lesuren van Turnluet zijn door omstandigheden tijdelijk gewijzigd. Den leden wordt verzocht daarvan nota te nemen. TRIUMPH DES WILLES Zondagochtend 9 Mei te 10 uur des morgens wordt 'n bet Victoria-Theater de bekende Duitsche film Triumph des Willes gedraaid. Vooraf gaat een vol ledig jouriiaal. De vertooning gaat uit van de NSB en de NSDAP hier ter stede. „EEN NOODZAKELIJKE WAARSCHUWING". Hedenavond om 18.45 zal Max Blokzijl, via Hilversum, in de serie brandende kwesties, spreken over „Een noodzakelijke waarschuwing." Vrijdagmorgen om kwart over acht wordt een herhaling van deze radio- causerie gegeven. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 5" Mei. 5000.— 11483. f 2000.— 17403. f 1500.— 14039. f 1000.— 5602, 11085, 18508, 20588. f 400.— 1591, 4050, 18624. f 200.— 8231, 15260. f 100.— 1510, 2325, 9626, 13454, 19192, 21075. Als opvolger van generaal Frank M. Andrews, die tot dusver bevelvoerend generaal was van de Amerikaansche strijdkrachten in Europa en die bij een vliegtuig ongeluk om het leven Is ge komen, is benoemd generaal-majoor Harry C. Ingolls, zoo meldt de Ameri kaansche berichtendienst. Blijkens een publicatie in de „Staatscourant" van 3 dezer, is met in gang van 1 Mei het verkoop- en afle veringsverbod van batterijen voor hand en zaklantaarns uitgebreid met batte rijen voor gehoortoestellen voor slecht- hoorenden en medische apparaten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: "Welmoed J., z. v. Alexis R. Jonker ea A. S. A. Blok. Johan, z. v. Johannes N. Schot en A. Bergs- ma. (Le t r o u w d Aalbert L. Hoppen- brouwer en Maria E. Westerbeek. - Jo hannes M. Cornelissen en Soutje Roos Jouke Pieket Weeserik en Willemina Lijnbach. Overleden: Neeltje Blom, wed. van W, Duin, 80 j. Jan Louw, geh. met A. Drijver, 71 j. Hermanus Weijmer, 25 j. Trijntje Waagmees- ter, geh. met J. Kuijper, 77 j. Geer de Besse, geh. met C. Kemp, 79 j. PROV. BOERENLEIDER SAAL TOT VOORMAN BENOEMD. Ter rectificatie van een vroegere mededeeling meldt men ons, dat de heer J. Saai te Kolhorn, thans boe renleider der prov. Noord- en Zuid- Holland, niet is benoemd tot generaal- adviseur-voorman, doch tot voorman. DE RIJP BURGERLIJKE STAND APRIL 1943. Geboren: Anthonia J. F., d. v. Her man de Haardt en W. M. Molenaar. Reens C., z. v. Jan Dekker en G. H. Zomerdijk. Martin S., z. v. Jacob Dalenberg en A D. Rijpman. Ondertrouwd: Cornelis G. Schipper, te Alkmaar en Cornelia A. Oudejans. GRAFT BURGERLIJKE STAND APRIL 1943. Geboren: Gerrit, z. v. C. Kaai en G. Schuitemaker. Cornelia, d. v. Jb. Bierens en P. Olij. Overleden: Hendrik Felix, oud 50 ja ren, echtgen. v. Hilligje Janssen. HEILOO Hoofd luchtbeschermingsdienst. De heer R. van 't Hof, sinds drie jaar 'n ijverig blokhoofd van vak 7, is be noemd tot hoofd van den luchtbescher mingsdienst. Sinds een half jaar was de heer v. 't Hof pl.v. hoofd, welke func tie nu wordt vervuld door den oud majoor van den Rijkaveldwacht, den heer H. Steen. LIMMEN Verstrekking warme maaltijden. Gedurende den duur van de storing in de gasvoroziening kunnen de inge zetenen dagelijks warme maaltijden be trekken. Deze worden uitgereikt in het café van den heer Swart aan den Dus- seldorperweg. BEVERWIJK. Belangrijke inbraak in het station. In een der laatste nachten hebben inbrekers een goeden slag geslagen in de goeder/nloods van het station Be verwijk. Een gröote hoeveelheid goede ren, ter waarde van enkele duizenden guldens, werd bij deze inbraak ont vreemd. Onder de ontvreemde goederen bevinden zich talrijke kleedingstukken. Enkele dagen na- den inbraak bemerk ten twee op surveillance zijnde agenten een man, die op zijn rijwiel een kof fer vervoerde en bij de nadering van de politie in tegenoverge stelde richting de vlucht nam. Met achterlating van den koffer wist de onbekende wielrijder te ontkomen aan de politiemannen, die direct een ach tervolging hadden ingezet. Twee an dere wielrijders, die op hetzelfde tijd stip en op den zelfden weg op ver dachte wijze koffers en een jutte zak vervoerden, konden evenmin worden achterhaald, daar de politie bij haar achtervolging door een verkeersobsta kel werd opgehouden. De door den eerste wielrijder ach tergelaten koffer bleek 14 paar hee renschoenen en 2 paar kinderschoe nen te bevatten, welk schoeisel was ontvreemd bij de inbraak in de goe derenloods van het station.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1