Rechten en plichten in oorlogstijd. BEKENDMAKING DAGBLAD VOOR Stalin beantwoordt twe(e vragen inzake Polen. Grondwet, Landoorlogsreglement en Volkenrecht over bezetting, bevolking èn emigranten: Het Nederlandsche antwoord aan Professor Gerbrandy. Alle aanvallen in Koebangebied afgeslagen. De wereld in weinig woorden De nieuwe bonnen. Nieuwe beursmaatregelen. Mededeeling van Mussert. Aan de leden der N. S. B. STAD EN OMGEVING Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 7 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND I45e Jaargang No. 105. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 m.M. meer -0.33. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. S ets. IN zijn radiopraatje van Donder dagavond heeft Max Blokzijl aan de hand van onze Nederlandsche Grondwet, het Landoorlogsreglement en het Volkenrecht het bewijs ge leverd van, zijn j.l. Maandag gegeven stelling, dat de z.g Nederlandsche regeering in 'Londen niets anders is dan een comité, bestaande uit emigranten van Nederlandsche Na tionaliteit, dat derhalve geen enkele bevoegdheid bezit om te handelen zooals het doet, vooral met betrek king tot de huidige gebeurtenissen in ons land. Dit comité, alduS Max Blokzijl, noemt zich nog altijd regeering, maar men behoeft er de Nederlandsche Grondwet slechts op na te slaan, om tot de ontdekking te komen, dat een staatshoofd en een regeering, die het grondgebied des Rijks verlaten, zichzelf daardoor uitschakelen. Art. 21, tweede zin, luidt n.l.: „In geen geval kan de zetel der rêgeering buiten het Rijl worden verplaatst". Door hun-vlucht naar Engeland en hun reeds driejarig verblijf buiten het grondgebied van het Rijk, hebben Staats hoofd en vroegere ministers dus vrij willig alle rechten opgegeven en zijn daardoor particuliere personen ge worden. Smds hun vertrek is ons grondgebied in Europa door Duitschland militair volkomen bezet. N In strijd met het Volkenrecht. Als een regeering het land verlaten heeft en, zooals dat met het gebied van ons Rijk in Europa het geval is, geen enkel gezag meer kan uitoefenen, is elke poging, die zij daartoe toch aan wendt, in strijd met het Volken recht Het Ned. emigranten-comité in Londen mag volgens net Volkenrecht niet meer als wettige regeering erkend worden, omdat zij sedert de bezetting door de Duitsehe weermacht, niet meer in staat is, door haar genomen maat regelen in de daad om te zetten en van een normale uitoefening van de regee- ringsmacht dus geen sprake meer is. Tracht zij toch op de bevolking van het door haar verlaten land invloed uit te oefenen, dan handelt zij lijnrecht in strijd met het Volkenrecht. Het Nederlandsche volk heeft niet het recht zuike bevelen op te volgen. Wie dat als Nederianosch onderdaan in het bezette gebied toch doet, maakt zich schuldig aan de overtreding van een regiement, aan welks tot stand komen de Staat der Nederlanden in'derdjd zélf heeft meegewerkt. Lamioorlogsreglement. Het Landoorlogsreglement is te dezen aanzien duidelijk ge..oeg. Hooidstdk 111, art. 42, zegt, dat eeh gebied ais bezet geldt, zooara het zien werkelijk in de macht van een vijandelijke weermaent bevindt; een situatie, die voor ons land na de capitulatie en de volledige be zetting in Mei lsio, aanwezig is en moeilijk ontkend kan worden. Vervolgens zegt art. 43, dat de wettige macht dan overgaat in de handen van de bezettende macht en dat dus ceze de eenige, wettige macht in zulk een bezet gebied is. Dit Haagsche Landooriogsreglement, op 18 Oct. 1907 óók door ons land nog weer eens uitdrukkelijk bekrachtigd en ondcrteekerid, schakelt derhalve bewust de uitgeweken Nederlandsche regeering uit en verbiedt haar elke poging om op de bevolking van dat gebied, in welken vorm dan ook, gezag uit te oefenen. Hetzelfde reglement omschrijft ook de verplichtingen van de bevolking van een bezet gebied, door te bevelen, dat zij verplicht is, alle verordeningen van de bezet tende macht gehoorzaam na te komen, en slechts deze alleen. Maatregelen van bezetttende macht. De bezettende macht \fieeft daar tegenover de verplichting, de orde en rust te herstellen en te handhaven. De bevolking-heeft weer niet het recht, be velen der bezettende macht niet op te volgen, als deze naar haar meening in strijd met het recht zijn. De bezettende overheid neemt de volle verantwoordelijkheid voor haar maatregelen en verantwoordt zich practisch pas bij het sluiten van den vrede. Zij is tijdens de bezet tingsperiode gerechtigd, voorzorgs maatregelen te nemen. en zo.. noodig tot repressailles over te gaan. UET is van hoogst actueele beteeke- 1 nis, aan deze zeer duidelijke inter nationale voorschriften, op het oogen- blik nog eens te herinneren. Want wat hen we gebeuren?' Een niet meer wettige, maar zich re boot middel van speciale kokers gorden de zich In de bollenvelden •windende zieke gewassen met grond »1 verwijderd. Een tuinder in de ngevlngvan Limburg bezig met het ..kokeren" van zieke bollen CNF'Kuiper Pax rr geering noemende club van Nederlan ders in Londen is weer ijverig bezig het internationale recht te schenden en daardoor de bevolking van het bezette Nederland in gevaar te brengen. De zich nog altijd Nederlandsch minis ter-president noemende prof. Gerbrandy geeft voor den Londenschen microfoon bevelen, die hij niet geven mag; en een verklaring nog wel namens zijn z.g. regeering, die geen regeering maar een propagand a-c e n t r a 1 e van een Britsche regeering is, dat geen Nederlander gevolg mag geven aan de jongste bevelen van de eenige voor Nederland thans wettige macht. De inbreuk op het internationale recht gaat dezen keer nog. veel verder. Prof. Gerbrandy zei op 3 Mei j.l. woor delijk: „Tegelijkertijd verklaar ik na drukkelijk, dat dit geen oproep tot ge wapend verzet beteekent. Als het oogen- blik daartoe gekomen is, zal de Neder landsche regeering U dat op zeer dui delijke wijze ter kennis brengen". Misdadige onverantwoorde lijkheid. Na al hetgeen hiervoor in herinnering is teruggeroepen, kan men nu zelf be- oordeeien of de bezettende overheid niet 't recht en den plicht heeft al die maat regelen te nemen, die voor het benoud van de rust en de orde in ons land noo dig zijn en tot welker handhaving zij volgens het internationale recht ver plicht is. Er is nog meer. Dinsdagavond j.l. heeft een radio spreker namens het opperbevel der geallieerde mogendheden een boodschap 'gericht tot, naar hij in het Engelsch verklaarde, „alle patriotten in Neder land", waarin o.m. voorkwam: Ik wensch er nog eenige woorden aan toe te voegen uit naam van het opper bevel der geallieerde volken. Deze heb ben plannen uitgewerkt voor Uw bevrij ding, maar nog is de tijd daartoe niet gekomen. In verband met deze plannen is het van het allergrootste belang, dat gij de militaire machtsmiddelen, waar over gij beschikt, niet in beweging brengt vóór het oogenblik is gekomen, waarop wij en gij gemeenschappelijk kunnen handelen". De misdadige onverantwoordelijkheid, waarmee hier alle internationaal recht met voeten wordt getreden, ligt er duimendik op. Men weet in Londen dat er in Nederland buiten de bezettende weermacht géén militaire machtsmid delen zijn, en dat, mochten er hier en daar wat geroeste revolvers, gummi knuppels, dorschvlegels, bijltjes en an dere „strijdmiddelen" het verlokkend bezit van onze z.g. patriotten gebleven zijn, deze militaire machtsmiddelen niet in staat zijn de sterkste weermacht ter wereld méér schade te berokkenen dan een mug het een olifant kan doen. En dat het gevolg slechts zou zijn, dat één enkele vliegenklapper in de hand van een Duitschen grenadier aan het leven van duizenden muggen een snel einde zou maken. Onschuldigen slachtoffer. De overgroote meerderheid van ons volk weet dat óók wel, maar er zijn altijd nog domme menschen, die zich door ophitsing van binnen of buiten tot onvoorzichtige handelingen laten ver leiden; waarbij het dan meestal niet de raddraaiers zijn, die er de vrijheid of het leven bij inschieten. Wanneer nu mannen, die zich na de capitulatie van onze weermacht, jegens de eenige wettige overheid, dat is dus de Duitsehe, loyaal gedragen hebben, maar desondapks door de door Londen uitgelokte nieuwste verordeningen getroffen worden, zich verongelijkt voelen, dan behooren ze hun klachten te richten tot hen, die het Landoorlogsreglement met voeten tre- deh en hun egoïstische doelen nastreven ten koste van het volk, dat zij in tijd van nood in den steek hebben gelaten om hun eigen veege lijf te bergen. Het is niet alleen het recht, maar het is de volkenrechtelijk vast gelegde p l i c h t van een bezettende macht alle maatregelen te nemen, die noodig zijn om orde en rust in het bezette gebied te handhaven. Het is verder de wettelijke plicht der bezette bevolking zulke voor schriften op te volgen en geer enkel ander hevel op te volgen dan dat der bezettende overheid. Er is nog slechts meewerken aan den opbouw in loyale samenwerking met de staten, die Europa's cultuur en onaf hankelijkheid met de wapens verdedi gen tegen bolsjewisme er. Amerika nisme, óf berusten in het onvermij delijke en-zich houden aan het inter nationale recht. Wie zich tot het eerste niet bereid verklaart, of aan inblazingen van op hitsende particulieren het oor leent en op het z.g. teeken van overzee wacht, moge zich inbeelden patriot te zijn, maar is juist het tegendeel en moet daar de gevolgen van dragen. Gewaarschuwd is hij. VAN DEN COMMISSARIS VOOR BELANGEN VAN DE VOORMALIGE NEDERLANDSCHE WEERMACHT. Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche Weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeen komstig de regelen, die bq opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinnersvergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet daartoe aanvraag doen op de Gemeente- Secretarie van haar of zyn woonplaats, nadat de desbetreffende mili tair zich voor afvoering in krijgsgevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den Burge meester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventueele nadere bekendmakingen f van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbe taling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den Commissaris voor de Belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht, Lange Voorhout 7, Den Haag. Britsche motortorpedoboot tot zinken gebracht. Het Duitsehe legerbericht van 6 Mei meldt het volgende uit het hoofd kwartier van den Führer: Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front van het Koebanbruggehoofd viel de vijand gisteren den geheelen dag met sterke strijdkrachten aan. Alle aanvallen werden afgeslagen en daarbij talrijke pantserwagens vernietigd Van het overige deel van het Oos telijke front worden, met uitzondering Van den afweer van plaatselijke vijandelijke aanvallen ten zuiden van het Ilmenmeer, geen gevechtshandelin gen van beteekenis gemeld. In Tunis. In Tunis werden verscheidene vijandelijke aanvallen op den noorde lijken en centralen frontsector afge slagen. Daarbij werden ten oosten van Mateur van 24 aanvallende pant serwagens 13 stukgeschoten. Duitsehe en Italiaansche formaties vliegtuigen vernietigden bii duikaanvallen een vrij groot aantal voertuigen en ver scheidene pantserwagens. Zware ge vechtsvliegtuigen vielen in den af- geloopen nacht havenwerken aan de Algeriinsche kust aan. In de ochtenduren van 6 Mei brachten Duitsehe strijdkrachten der kustbescherming voor de Bretonsche kust. zonder zelf verliezen te lijden, een Britsche motortorpedoboot tot zinken en beschadigden drie andere booten ernstig. INVOERING ARBEIDSBOEK VOOR BUITENLANDERS IN DUITSCHLAND. Door eén verordening van den alge meen gevolmachtigde voor den arbeids inzet is een arbeidsboek voor buiten landers ingevoerd, dat de in het Duit sehe Rijksgebied ingezette buitenland- sche arbeidskrachten door bemiddeling van het arbeidsbureau zullen ontvan gen. Over deze arbeidskrachten zal een centraal kaartsysteem in Berlijn wor den ingericht en worden bijgehouden van de voornaamste gegevens omtrent persoon en werkzaamheid van den hou der van een arbeidsboek. De Führer heeft naar de Natio- naalsozialisti/che Parteikorrespon- denz meldt, bepaald, dat den over leden Stabschef der S.A., Viktor Lutze. een partij begrafenis zal wor den gegeven. Zware defensieve gevechten in Tunis. Aan het Italiaansche legerbericht van 6 Mei ontleenen wij het volgen de: In den sector van het front van Tunis hielden de Italiaansche en Duitsehe troepen ook gisteren de zware defensieve gevechten op doel treffende wijze vol. Boven de Straat van Sicilië schoten Italiaansche ja gers, die 'een konvooi door de lucht escorteerden, negen Curtis-machines in zee, ria een korten on hevigen striid met een viiandeliike formatie. De Britsche admiraliteit maakt bekend, dat de duikboot „Sahib" in de Middellandsehe Zee tot zinken is gebracht. De bevelvoerende officier, ij andere officieren en 41 leden der bemanning zijn in gevangenschap geraakt. De vriendinnen der Amerikaan- sche soldaten in Groot-Britannië moeten zich thans, naar de Britsche berichtendienst meldt, onderwerpen aan een selectie om te bewijzen of zij „geschikt" zijn. Elk Britsch meisje, dat met een Amerikaanschen soldaat wil uitgaan of dansen, moet van te voren een vergunning voorzien van een foto hebben. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DENEMARKEN. De gemeenteraadsverkiezingen in Denemarken hebben, afgezien van zekere verschuivingen in eenige pro vincieplaatsen, geen essentieele ver andering gebracht tegenover het resultaat der gemeenteraadsverkie zingen van 1937. In een aantal pro vinciesteden hebben de sociaal democraten hun meerderheid ver loren, terwijl de conservatieven ten deele goede vorderingen konden maken. MILITAIRE ACTIE TEGEN MARTINIQUE? De situatie op en om het Fransche eiland Martinique heeft zich der mate toegespitst, dat men binnen kort met gewelddadige maatregelen der geallieerden rekening kan hou den. Te Vichy betreurt men de ont wikkeling der gebeurtenissen ten zeerste en verwijt men den voormali- gen bondgenooten, dat zij thans ook de op Martinique gestationneerde Fransche vlooteenheden en het Fran sche goud willen bemachtigen. Een militaire operatie tegen het weer- looze eüand zou volgens Fransche kringen een nieuwe vernedering voor Frankrijk beteekenen. Een sterk Polen gewenscht als basis voor de Sovjet Russische Poolsche betrekkingen. EEN ALLIANTIE ALS HET PGOLSCHE VOLK DIT WENSCHT. De „New York Times" publi ceert een schriftelijk antwoord van Stalin op twee vragen van den correspondent te Moskou van dit blad. Het schrijven is geda teerd 4 Mei en behandelt bet vraagstuk der betrekkingen tus- schen Polen en de Sovjets. De vraag, of de Sovjet-Russische regeering een sterk, onafhanke lijk Polen wenscht, beantwoordt Stalin met „ja". De 2de vraag, cp welke grondslagen de be trekkingen tusschen de Sovjet- Unie en Polen na den oorlog ge plaatst moeten worden, beant woordt Stalin als volgt; „Op den grondslag van hecn^e be trekkingen van goede nabuur schap en wederzijdsche achting, of ingeval het Poolsche volk dat wenscht op den grondslag eener alliantie." De „New York Times" voorziet deze verklaring van den almachtige van het Kremlin van een commen taar van zijn Moskouschen correspon dent, die dit standpunt van Stalir, beschouwt als een geschikten grond slag om te onderhandelen over een herstel der betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsche emi granten en eraan herinnert, dat Sta lin reeds in December 1941 aan Sjkorski de verzekering gegeven heeft, dat de Sovjet-Unie een „sterk en onafhankelijk Polen" wenscht als basis der Sovjet-Russisch-Poolsche betrekkingen: Stalins verkapte machts wellust. Feitelijk is de verklaring van Sta lin niets anders dan een bevestiging van het door Europa reeds ingeziene feit, dat overal waar de Sovjet-Unie haar machtsgreep wil uitbreiden, de daardoor getroiren vomeren desbe treffende wenschen op de een of andere wijze aan het verstand ge bracht worden. De Moskousche cor respondent van de New York Times teeft overigens zelf toe, dat de hou- ing van de Sovjet-Unie tegenover Voor de week van 9 t.e.m. 15 Mei zijn aangewezen voor BROOD de bonnen 2ÜA en 20B, BESCHUIT 20, AARDAPPELEN SOA en 2ÖB, TA BAK 20 (1 rantsoen). Van 2-15 Mei zijn voor vleesch of vleeschwaren geldig: 19A en 19B, 4-24 res., M-20 res., M-22 en M-24 res. Voor boter is aangewezen voor de periode 29 April-22 Mei b,on 18A (1 rants.) en 18B rants.). De volgende bonnen zijn binnen kort niet meer geldig: Na Zater dag 8 Mei 19 brood, beschuit, aardappelen en tabak. De geldigheidsduur van do vol gende bonnen is verlengd: Tot en met Zaterdag 15 Mei: 527 t.e.m. 529 alg. (kaas)Tot en met Zaterdag 22 Mei: ISA, 18B, 17A en 17B boter. HET VERBOD VAN VERBLIJF IN DE OPEN LUCHT. 'S-GRAVENHAGE, 7 Mei. De Höhere S.S.- und Polizeifiihrer bjj den Rijkscommissaris voor het be zette iNederlandscne gebied wijst er op, dat het door zijn bekendmaking van 5 Mei 194S (Deutsche Zeitung no. 327) gegeven verbod van ver blijf „op operibare straten en plei nen'' thans van 9 uur aldus opge vat moet worden, dat vanaf ge- *noemd tijdstip „het verblijf in de open lucht" verboden is. De oorlogssituatie in Oost-Azië. In het weekoverzicht van het D.N. B over den oorlogstoestand in Oost- Azië wordt o.a gezegd, dat twee fei ten de laatste week in het oorlogs gebeuren van Oost-Azië naar voren zijn getreden en wel: 1 de versterkte Japansche lucht actie in het zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan en het optreden van Japansche duikbooten in dit ge bied. 2. de succesvolle voortzetting van de vernietigende operaties tegen troe pen van Ts.ioengking in Nuord-Ohina. In Japansche militaire kringen is men er van overtuigd, dat de uitge breide actie van japansche vliegtui gen en duikbooten zal leiden tot een verdere vermindering van het moreei van den vijand, alsmede tot een snel le daling in den aanvoer van levens middelen en oorlogsmateriaal voor den vijand. Wanneer men zich de oorlogsgebeurtenissen der laatste- we ken in Oost-Azië voor oogen houdt, kan men inzien, dat de Japanners besloten ziin om na een jaar van voorbereiding en versterking dér verkregen posities te voorschijn te treden uit hun schijnbaar defensieve houding. de na-oorlogsche plannen der geal- lieeerden t.a.v. Europa hoofdzake lijk afhankelijk zal zijn van de om standigheid. in hoeverre tusschen alle betrokken partijen nog vóór het einde der vijandelijkheden een ac eoord bereikt wordt over de zóne van Oost-Europa, die gelegen ik tus schen Rusland en het naar Stalins eigen woorden overblijvende Duit sehe volk en staat. Dat beteekent niet meer en niet minder, dan de eisch om erkenning eener regeling van alle Oost-Europeesche kwesties door de bondgenooten van Moskou overeenkomstig de we'nschen die Stalin probeert te pousseeren door het te berde brengen van zijn con flict met de Poolsche emigranten te Londen. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 8.16, ouder 0.17 uur. 12 Mei; Eerste kwartier. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bjjt de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Bij onze Vrijwilligers. Welver diende rust na harden strijd SS PK Zschackel-O-H-P m Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Neoeriand willen toe treden. 11.5.43 815 u. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 12.5.43 815 u. Breda, Restaurant Mo dern, ivfarkt. 13.5.43 815 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 u. Hengelo, Calé Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 u.. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22.5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 815 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. HET VINDEN VAN DE ULVEN. De sedert 20 dagen vermiste Zweed- sche duikboot Ulven is, zooals wij reeds publiceerden, gevonden. Een vis- schersboot, die deelgenomen had aan de opsporing, raakte met haar stalen trossen het eerst het wrak. Een duiker kwam juist neer op de duikboot, waar hij de letters U en V kon lezen. Het bergingswerk zal waarschijnlijk zeer moeilijk en langdurig worden. De Ul ven schijnt aan den voorkant bescha digd te zijn. Het voorste luik en het torenluik waren gesloten. DIENSTBODE VERMOORDDE HAAR ZUSJE. Het Arnhemsche gerechtshof heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen de 24-jarige dienstbode G. H. W. van B., die onlangs op den weg langs het Hazegrietje, even buiten Arnhem, haar zesjarig zusie door verstikking om het leven heeft gebracht. De Arnhemsche rechtbank had de dienstbode verooroeeld tot acht jaren gevangenisstraf. Het Hof heeft haar thans v^róordeeld tot zes jaar gevange nisstraf, met aftrek van het voorarrest. Een nieuw ontwerp. Door de verschillende beursvoor- ..chriften, niet het minst het vaststellen van een 'koershoogtegrens voor tal van fondsen, is het effectenbedrijf in hooge mate beïnvloed. In de omraming van de algemeene prijsbeheersching moeten deze maatregelen nuttig wordên ge acht, maar dit neemt niet weg, dat de beurshandel toch op een dood spoor is geraakt. Voor de meeste aandeelen, welke tot den plafondprijs zijn geste gen, bestaat nog goede vraag, terwijl het aanbod daarentegen over het alge meen gering is. V.olgens de vigeerende beursusances is het zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, om de gaping tusschen koopers en verkoopers te overbruggen en het feit, dat verscheidene fondsen het geruimen tijd zonder noteering hebben moeten stellen, spreekt in de ze een duidelijke taal. Intusschen kun nen de bezitters die hunne stukken tot de topkoersen willen afstaan, niet rea- liseeren en ten einde in de zich voor doende lacunes te voorzien, Is een ont werp gemaakt volgens hetwelk de hou ders die hun stukken wenschen af te stooten, daartoe in de gelegenheid kun nen worden gesteld, terwijl ook de koopers tot op zekere hoogte kunnen worden bevredigd. UITVOERING VAN HET KARTEL- BESLUIT. Bij de jongste wijziging van het kar- telbesluit zijn ook de kartels met slechts één Nederlandschen deelnemer ondeg de definitie van „Bedrijfsregeling" ge bracht, zoodat zij thans in beginsel ook vallen onder de verplichting om zich aan te melden. Ter uitvoering van deze wijziging heeft thans de Secr.- Gen. van het Dep. van Handel, Nijver heid en Scheepvaart een beschikking genomen. Mussert heeft, blijkens „Volk en Vaderland", de volgende mededee ling gedaan aan de leden der Natio- naal-Socialistische Beweging der Ne derlanden: 1. Het in krijgsgevangenschap terugvoeren van de leden van de voormalige Nederlandsche, weer macht is een militaire maatregel, waarvan ik uit de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber heb kennis genomen. Beschouwin gen daarover kan ik op dit oogen blik niet geven. 2. De afkondiging van het stand, recht is een politiemaatregel, die helaas noodig was. omdat er volks- genooten zijn, die gehoor geven aan de gewetenlooze ophitsingen uit Londen tot het plegen van verzet, welk verzet volkomen nutteloos is en alleen Nederlandsch bloed kost. Ik verwijs naar mijn radiorede van 1 Mei, waarin ik dringend heb ver zocht het gezonde verstand te ge bruiken en dwaasheden achterwege te laten. 3. Zoolang de uitzonderingstoe stand duurt, worden door do N.S.B. geen openbare of besloten vergade ringen gehouden, noch wordt in for matie gemarcheerd. 4. De interne werkzaamheden met inbegrip van de bijeenkomsten der functionarissen, benevens de colpor tage gaan gewoon door. Werkt aan de inwendige versterking der Bewe ging, gij hebt daar nu de gelegen- heid voor. 5. Het standpunt der N.S.B. en de weg, diqn de Beweging gaat, blijven onveranderd. De uitschakeling van iederen buiten-Europeeschen invloed en de vernietiging van het bolsje wisme zijn en blijven de voorwaar, den, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van Europa. Daarop dienen in de eerste plaats al onze handelingen gericht te zijn. 6. De eenheid en de solidariteit der Beweging, de vastbeslotenheid en rechtschapenheid der leden be nevens de trouw aan mij zijn en blijven de voorwaarden voor de wederopstanding van ons volk. Ik reken daarop onvoorwaardelijk. De ervaringen sinds 1937 hebben bewe zen, dat ik daarop aan kan. 7. Ook onder moeilijke omstandig heden zooals nu, kunnen wij geza menlijk, schouder aan schouder staande, in vast vertrouwen de. toe komst tegemoet zien. Ons uitgangs punt is juist; de weg dien wij gaan is de eenig mogelijke; het doel zal worden bereikt en eens zal ons ge heele volk dit inzien en ons erkente- lijk zijn. w.g. MUSSERT.' DEPUTATIE NAAR BEGRAFENIS ^STABSCHEF LUTZE. Het. kabinet van den Leider deelt mede: Ter gelegenheid van de begrafenis van den'Stabschef der S.A. Viktor Lut ze, heeft de Leider de navolgende depu tatie naar Berlijn doen afvaardigen: De plaatsvervangend Leider Van Geel kerken, de commandant der W.A. Zon dervan, de voorman der Germaansche S.S. in Nederland Feldmeyer, de ge machtigde van den Leider voor da N. S. B. in Duitschland de Jager Mee- zenbroek, de gemachtigde van den hoofdstormer voor den jeugdstorm Ger- lings, de heerbanleider Damhof, S.S. Untersturmführer Peese Binkhorst ad judant. CONCERT VAN HET MUZIEKCORPS VAN HET L. d. H. In de Luthersche Kerk, Lindegr- die welwillend voor dit doel werd af gestaan. geeft het Leger des Heils- muziekcorps van Amsterdam a.s. Zondagmiddag om 3 uur. onder, leiding van den heer J. E. v. Eeken. een stonde van gewijde muziek en zang. Meermalen heeft bovengenoemd corps in verschillende plaatsen der gelijke stonden, waarvoor steeds groote belangstelling bestond, gege ven. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marijke, d. v. Dirk v. Dom melen en J. F. Melching. Edith, d. v. William Kennedy en N. Beekhoven. Ondertrouwd: Pieter Blankendaal en Attje Brouwer. Geert E. E. R. Th. Boortman en Marijtje Zonneveld. Cornells de Geus en Maria Zomer. Overleden: Aaltje van der Ham, wed. V. E. van der Vliet, oud 80 j. Leo- nardus J. P. ter Berg, wedr. v. M. A. de Groot, oud 82 j. TUINGROND UITGEGEVEN. Door bemiddeling van den dorpsboe renleider van Egmond-Binnen is aan 25 personen tuingrond uitgegeven van geëvacueerden, zoodat geen grond on gebruikt blijft liggen. EGMOND AAN ZEE Burgerlijke stand (April). Ondertrouwd: A. Groen en G. van Kuilenburg, wonende te Heiloo. Overleden: Fl. Hoogland, oud 67 j. (overleden te Alkmaar). E. van der Lee, oud,81 j., echtg. v. Jac. van Vliet (overleden te Vlaardingen). EGMOND AAN DEN HOEF, Ophalen afvalstoffen. Voor het op halen van afvalstoffen is als eenig ge rechtigde voor de gemeente Egmondv binnen aangewezen H. Burgering, wo nende te Alkmaar. Dit houdt dus ia dat men voortaan afvalstoffen (lompen, papier enz.) alleen aan hem mag, doch' ook moet afgeven. DIMMEN Diamanten huwelijksfeest. - Het echt paar C. DekkerCath. Ory, wonende Vischweg 34, herdenkt op Maandag 24 Mei a.s. zijn 60-jarige echtvereeniginft Uit het huwelijk werden- 5 kinderen ge boren, waarvan nog 4 in leven zijn. Eü zijn 37 kleinkinderen en 16 achterklein kinderen. Beide oudjes zijn nog kras, De bruidegom is 40 jaren onafgebroken) in dienét geweest als bloemistknechü bij de voormalige Firma Elderihg. De Pagelaan. - Het tweede gedeeltfl van de Pagelaan is thans straatweg ge worden. Dit mag een flinke verbetering genoemd worden, daar deze weg voor heen bijna slechts een graspad wag. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1