DAGBLAD VOOR Onze trouw geschraagd door het vaste geloof in de overwinning. Aanmelding voor den arbeidsinzet. Zware gevechten ten Z.-O. van Tunis. De invasie een siap nader. De gezondheidstoestand van gen.-veldmaarschalk Rommel. Vijand bereikte Z.O.-kust van Kaap Bon. De strijd in Tunis. STAD EN OMGEVING. Dagblad Uitgave: voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 12 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 109. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.(0, elke 3y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. De 49ste verjaardag van Musseri. Beweging betuigde haar aanhankelijkheid. UTRECHT, 11 Mei. Hoewel op verzoek van den Leider der N.S.B. de viering van zijn 49sten verjaardag in verband met de tijdsomstandighe den geen uitbundig karakter droeg en beperkt bleef tot enkele interne samenkomsten, was de stemming in de ochtendbjjeenkomst in de groote zaal van den Utrechtschen Stads schouwburg allerhartelijkst. Nadat de Leider, vergezeld van me vrouw Mussert, en begeleid door den Secr.-Gen. der Beweging, Ir. Huygen, de zaal betreden had, herinnerde lr. Huygen eraan dat het de eerste keer is, dat Mussert zijn geboortedag her denkt als Leider van het Nederland- sche volk. Gij, Leider, neemt daarbij weer den zwaarsten last op uw schou ders. Naar de woorden van den Rijks commissaris, op 31 December van het vorige jaar uitgesproken, zult gij het zijn, en gij alleen, die, wanneer de tijd daartoe gekomen is, door den Führer zal worden geroepen om, voordat de nieuwe ordening in Europa zal worden doorgevoerd, met hem te bespreken welke plaats ons volk gaan inne men. De historie heeft ons, door den oor log, in zeer moeilijke omstandigheden gebracht. Ons ontbreken de mogelijkhe den, om de nationaal-socialistische re volutie door te voeren op een wijze, die in overeenstemming is met onzen ontembaren wil om de overwinning te behalen. Wij onderschatten de bezwaren van den huidigen toestand geenszins. Wij verhelen ons niet dat er bij enkelin gen twijfel is onstaan aan den goe den afloop van dezen strijd, zelfs on der degenen, die, geplaatst op verant woordelijke posten, onder alle omstan digheden onwrikbaar uitdrukking zou den moeten geven aan hun vertrouwen in de toekomst. Zij hebben een verkeer de, een onvolledige opvatting van het begrip „trouw". Onze trouw wordt geschraagd door de wetenschap en door het vaste ge loof, dat wij overwinnen zullen, wat ons ook persoonlijk overkome. Onze trouw aan u, Leider, is trouw aan het Nederlandsche volle waarvoor gij al tijd op de bres hebt gestaan. Onze trouw is trouw aan Nederland en aan het nieuwe Europa, trouw aan den .Germaanschen Führer Adolf Hitler. Dit besef zullen wij behouden, ook onder de grootste beproevingen. De le den der beweging moeten beseffen, dat er drie dingen noodig zijn om de uit eindelijke overwinning te bereiken. In de eerste plaats taai- volhouden en een gestaag volbrengen van de zware en moeilijke plichten, die ons door het lot zijn opgelegd; daarna het toonen van een onuitputtelijk geduld en tenslotte maar bovenal, het handhaven van een onbegrensd vertrouwen in den Leider. Ir. Huygen maakte zich de tolk van de geheele Beweging met het uitspre ken van den vurigen wensch, dat de voorzienigheid Mussert de kracht, en de gezondheid zal geven óm zijn histo- rischen arbeid voort te zetten. Als opbrengst van de loterij werd Mussert een bedrag van f 90.000 aange boden ten bate van de stichting Ge- zins- en Jeugdzorg. Dit bedrag zal worden bestemd voor sociaal werk. En dit jaar voor het eerst bood de Bewe ging den Leider ook een persoonlijk cadeau aan in den vorm van een groo te gekleurde stedenatlas uit 1749. De Leider spreekt. Vervolgens sprak Mussert zijn naaste medewerkers in een korte rede toe. Nadat de Leider de historie van de Beweging in vogelvlucht was nagegaan, merkte hij aan het eind van deze be schouwing op, dat met name de laat ste drie jaren zeer moeilijk zijn ge weest. De nationaal-socialist, zoo ver volgde spr. zijn rede, strijdt voor zijn volk en zijn vaderland en waar het in dezen strijd het meest op aankomt, is het karakter en het fatsoen. Wie zoo strijdt, mag inderdaad de volle over timing hebben, dat zijn idealen onder alle omstandigheden verwezenlijkt zul len worden. Ieder onzer heeft zijn taak te vervullen en moet dat doen voor 100"/t. Laat ons hopen, dat ons volk er aan het einde van dit jaar beter voor zal staan dan thans. Gij, mijne trouwe medewerkers, kunt het geloof in de overwinning van ons werk behouden, omdat ook Mussert zijn kameraden dankt voor alles, wat zij voor de Bewe ging hebben gedaan. Uw taak voor den komenden tijd zal zwaar zijn, doch altijd nog lichter dan wat de soldaat aan het front moet verzetten. Zoolang de soldaat daar staat, hebt ge zeker den plicht uw taak naar behooren te vervullen. Dat hebt gij ook altijd ge daan en daarvoor dank ik u. De middagbijeenkoinst. In de middagbijeenkomst, gehou den in de Blauwe zaal van den Stadsschouwburg, waren al diegenen aanwezig, die in aanmerking waren gekomen voor een der eereteekenen „Strijd en offer" of „Dienen en vol harden", benevens de verschillende prijswinnaars van de loterij, gehou den ten bate van gezins- en jeugd zorg en andere genoodigden, zooals met verlof in het vaderland vertoe vende Oostfrontstrijders. De leider en mevrouw Mussert en hun gevolg werden ontvangen met een krachtig „Houzee". Na een korte rede van den secretaris-gene raal reikte Mussert aan de meest prominente dragers en draagsters van het eereteeken vervolgens het onderscheidingsteeken uit, elk van hen een hartelijk woord van geluk- wenschen toevoegend. In het thans groeiende nieuwe Europa hebben zoo zeide hij o.a. de volkeren el kaar te waardeeren en te respectee ren. Dat kan eerst dan, wanneer die verschillende volkeren hebben ge leerd Europeaan te zijn. Zij, die net eereteeken hebben verdiend, hebben in de eerste plaats hun trouw ge toond. Velen hebben getrouw op eenvoudige posten hun 'plichten ver vuld en niet gevraagd naar eer en roem. Voor hen is dit eereteeken be stemd. Na aangemaand te hebben, dit teeken waardig en als een een voudig en trouw werker te dragen, zeide de leider: „Uw taak en ver antwoordelijkheid zijn grooter ge worden. Ik weet dat ons leven in dezen tijd moeilijk is, maar ook mijn weg gaat niet over rozen. Laten wij denken aan hen, die hun leven offeren aan het Oostfront. Boven de moeilijkheden van dezen tijd gaat ons geloof in de toekomst (Ap plaus). Ir. Huygen sloot met een kort woord deze samenkomst. In de ambtswoning van den com missaris van de provincie Utrecht had tot slot van dezen dag een re ceptie plaats, eerst voor de gasten, later voor ieder lid der Beweging. Honderden hebben den leider met zijn verjaardag gelukgewenscht. OPROEP. NEDERLANDERS BIJ DB DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienst nemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandantnren. die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten •taan vermeld CNF-Pax m Churchill te Washington. De Britsche berichtendienst meldt, dat Churchill te Washington is aan gekomen. Hij werd verwelkomd door president Roosevelt en zal gedurende zijn verblijf te Washington de gast van den president zijn. Churchill wordt vergezeld door militaire en marinedeskundigen van den genera- len staf. Te Washington is volgens den Brit- schen berichtendienst medegedeeld, dat Roosevelt en Churchill een be spreking hebben gehad. De Haagsche recherche heeft twee broertjes gearresteerd. 13 en 16 jaar oud. die Zondagmiddag uit een wo ning van kennissen 3000 gulden sta len. Heldenmoed op het Afrikaansche strijdtooneel. Uit het Hoofdkwartier van den Füb rer, 11 Mei. Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koe- ban viel de vijand gisteren slechts op enkele plaatsen met vrij groote strijd krachten aan. De aanvallen werden ten deele reeds bij den aanvang afgesla gen. Bij de succesvolle afweergevech- ten aan het Koeban-bruggehoofd van 29 April tot 10 Mei werden al leen door troepen van het leger DE FÜHRER VERLEENDE HEM EEN HOOGE ONDERSCHEIDING. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Mei (D N.B.). Het opperbevel van dè weermacht maakt bekend: Toen de Engelschen in October 1942 hun groote offensief tegen de stelling van El Alamein begonnen, bevond generaal-veldmaarschalk Rommel zich in Duitschland. Het lange verblijf in Afrika had tot zoo ernstige naaeelen voor zijn gezond heid geleid, dat de toen steeds weer uitgestelde medische behandeling niet langer uitgesteld kon worden. Nadat de eerste berichten over den Engelschen aanval waren ontvangen, brak de veldmaarschalk tegen den zeer dringenden raad zijner dokto ren in de nauwelijks begonnen kuur af en keerde naar Afrika terug. Na de landing van de Engelsch-Ame- rikaansehe strijdkrachten in Franseh-Noord-Afrika werd het slechts tijdelijk gedachte oponthoud bij zijn leger verlengd. Onder voort durende aanvallen op een numeriek superieuren vijand leidde de maar schalk zijn leger in een historisch weergalooze ontwijkende manoeuvre tot naar Tunesië terug. Toen de gezondheidstoestand van den .veldmaarschalk steeds slechter werd, besloot de Führer in overeen stemming met den wensch van den Duce maarschalk Rommel bevel te geven na het bereiken van de stel ling bij Gabes onmiddellijk naar Duitschland terug te keeren voor 't zoo noodzakelijke herstel van zijn gezondheid. Op 11 Maart 1943 meld de veldmaarschalk Rommel zich in het hoofdkwartier van den Führer en ontving hij aldaar als waardeering voor zijn unieke verdiensten in den tweejarigen veldtocht in Noord- Afrika van den Führer het eiken loof met de zwaarden en brillianten behoorende bij het ridderkruis van het ijzeren kruis. Generaal-veldmaarschalk Rommel is op het oogenblik aan de beter hand. De Führer zal hem ona volledig herstel van zijn gezondheid met een nieuwe taak belasten. De Korpstührer van het N S K K.. Erwin Krauss, werd tijdens zijn bezoek aan Nederland ontvanyen door den Rijkscommissaris, Rijksminister, ér. Seyss-lnquart SS Bildber. S. Fritz-Stapf-Faz m 159 SovjetpantserVvagens vernie tigd, buitgemaakt of onklaar ge schoten. In de- Barentszzee werd een vrachtschip van 3000 brt. door bomtreffers tot zinken gebracht. Ten li. O. van Tunis ondernam de vjjand met talrijke versche for maties infanterie en pantserstrijd krachten aanvallen op de stellin gen van de Duitsche en Italiaan- sche troepen. Ondanks de grootste ontberingen en de wekenlange onaf gebroken deelneming aan den strijd boden de heldhaftig strijdende sol daten van alle wapens ook giste ren het felste verzet aan den niet ophoudqpden stormloop van den vijand. De zware geveohten, die voor beide partijen met verliezen gepaard gaan, duren met onvermin derde hevigheid voort. Op het Afrikaansche oorlogstooneel hebben zich de 90ste lichte Afrika-divi- sie onder bevel van luitenant-generaal Graaf Sponeck en de 15e pantserdivi sie onder bevel van Generaal-Majoor Borowietz bijzonder onderscheiden. Beide divisies hebben zich sinds het begin van den veldtocht in Afrika schiterend geweerd. Een divisie lucht doelgeschut van de luchtmacht onder bevel van Generaal-Majoor Neuffer vernietigde nog met haar laatste gra naten 37 vijandelijke pantserwagens. Aan het Italiaansche weermachtbe- richt ontleenen wij: Ten Z. O. van Tunis bereikten vij andelijke infanterie- en pantsercolon nes bij den verderen opmarsch de Zuidoostkust van het schiereiland van Kaap Bon na felle gevechten met de Italiaansche en Duitsche strijdkrachten. De havens van Algiers en Gabes wer den doeltreffend met bommen bestookt. Vijandelijke luchtaanvallen waren ge richt op Trapani, Porto Empedocle en Pantelleria. De gemelde schade is niet van beteekenis. Zeven Amerikaansche viermotorige vliegtuigen werden door den afweer neergeschoten, waarvan vier in Trapani, een in Messina en twee boven Pantelleria. Twee andere vier motorige machines en acht jagers wer den ten Z. van Sicilië door Duitsche jagers omlaag geschoten en vielen in zee. HET DUITSCHE LEGER IN AFRIKA HEEFT ZIJN PLICHT GEDAAN. Over het verloop van den strijd in Tunesië deelt men van bevoegde zijde te Berlijn nog het volgende mede: De Britsche troepen zijn er na vele massale aanvallen in geslaagd ten Zuiden van Tunis bij Hamanfil in de Duitsche stellingen binnen te dringen en vervolgens door te bre ken, waarbij zij naar het Zuiden zwpnkten en nu dus in den rug van de Duitsche en Italiaansche troepen staan. De gevechten gaan verbitterd verder. Nogmaals werd in de "Wil- helmstrasse meegedeeld, dat de Duit. sche soldaten tot en met de laatste patroon zullen vechten alvorens zij den tegenstand opgeven. In tegenstelling met anders luiden de berichten wordt meegedeeld, dat het opperbevel van de Duitsche weermacht langs radiografischen weg bericht heeft ontvangen, dat de Duitsche troepen in het gebied ten Zuidoosten van Bizerta den strijd nog steeds niet hebben opgegeven, doch dat ook hier nog verbitterd gestreden wordt. Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft het opperbevel van de Duit sche troepen in Afrika overgedragen aan generaal Von Arnim, die thans de slotphaze van den strijd in Tu nesië leidt. Resumeerend stelt men te Berlijn vast, dat het Duitsche leger in Afri ka volkomen aan de verwachtingen heeft beantwoord. Het doel en de zin van den terugtocht van El Ala mein naar Tunis zijn bereikt en met een bevredigefid resultaat bekroond. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied (Com missaris-Generaal voor Bijzondere aangelegenheden) no. 43/1943. be treffende de verplichting tot aan melding voor den arbeidsinzet, wor den bii dezen alle mannen, geboren in het jaar •i, 19 2 1, wonende in het gebied van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar, opgeroepen om in de periode van Woensdag 12 Mei 1943 tot Vrijdag 21 Mei 1943 een aanmeldingsformulier bii het Arbeidsbureau of een Bijkan toor van dit Bureau in ontvangst te nemen en dit op de hierna genoemde dagen persoonlijk weer bij het be voegde bureau af te geven. In Jan. en Feb. 1921 geborenen mel den zich aan op Vrijdag 14 Mei 1943; In Mrt. en April 1921 geborenen mel den zich aan op Maandag 17 Mei '43: In Mei en Juni 1921 geborenen mel den zich aan op Dinsdag 18 Mei 1943; In Juli en Aug. 1921 geborenen mel den zich aan op Woensdag 19 Mei '1943. In Sept. en Oct. 1921 geborenen melden zich aan op Donderdag 20 Mei 1943. In Nov. en Dec. 1921 gebo renen melden zich aan op Vrijdag 21 Mei 1943. Uren van aanmelding 9.uur tot 12.30 uur v.m. en 1.30 uur tot 4. uur n.m De in de gebieden der Bijkantoren wonende tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen in het ten aanzien van hen bevoegde bijkantoor van het Arbeids bureau aanmelden. Bij de afgifte van het aanmeldings formulier moet de distributiestam kaart worden medegebracht. Zii, die tot aanmelding verplicht zijn, dienen persoonlijk bii het Ge westelijk Arbeidsbureau (resp. Bij kantoor) te verschijnen. Zii moeten desverlangd alle nood zakelijke bescheiden overleggen, als ook alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken. Indien tot- aanmelding verplichte personen in dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de ver klaring van den tot aanmelding ver plichten persoon aangaande den duur der dienstbetrekking op het formu lier door onderteekening en eventu eel door plaatsing van een firma stempel bevestigen. Van de verplichting tot aanmelding ziin vrijgesteld: 1) Zii. die de Duitsche Nationali teit bezitten en bij Bureaux van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het „Ar- beitsbereich" der Nationaal-Sozialis- tische Duitsche Arbeidspartij in Ne- Sigaretten en Rooktabak in eenheidsverpakking. Vereenvoudigde verpakking voor cigarillos en sigaren. 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. - In verband met de onlangs plaats gehad hebbende concentratie in de Nederlandsche tabaksindustrie, zullen sigaretten en rooktabak in den loop van de maand Mei nog slechts in eenheidsverpakkingen worden verkrijgbaar gesteld. Het groote aantal merken, dat wij tot dusver kenden, verdwijnt dus en maakt plaats voor een merk. Bovendien zullen de sigaretten slechts in drie prijsklasssen ver krijgbaar zijn. Verder zullen cflfe sigaretten een formaat krijgen, dat iets kleiner is dan het vroe gere. Kerftabak zal in twee prijsklas sen aan de markt komen. De pijp tabak, lichte shag, donkere shag en pruimtabak vullen Jus binnen kort in twee kwaliteiten en twee prijzen verkocht worden in slechts in kleur onderscheiden verpak kingen. Merken zullen ook hierin niet meer voorkomen. Op de ver pakking zal men slechts lezen: „Product van de Nederlandsche kerftabaksindustrie." Ook de verpakking van cigaril los en sigaren ondergaat een ver eenvoudiging. De cigarillos mogen slechts in kartonnen doosjes met klepsluiting worden afgeleverd, terwijl sigaren niet meer van sierbandjes mogen worden voor zien en de kistjes niet meer met randen en etiketten mogen wor den beplakt. De samenstelling van dé tabaks producten zal geen verandering ondergaan. derland, onderafdeelingen ervan of bij aangesloten organisaties werk zaam zijn; 2) Zii. die de Duitsche Nationaliteit bezitten en bii Bureaux van de Duit sche Weermacht, de Waffen-SS. de Duitsche Politie en den Rijksarbeids- dienst werkzaam zijn: 3) De ambtenaren en arbeidscon tractanten van het Rijk. de Provin cies. de gemeenten en andere pu bliekrechtelijke lichamen, alsmede zij. die werkzaam zijn bij de Spoor wegen. de P.T.T. en de Nederland sche Bank: 4) Leden der voormalige Neder landsche Weermacht, voor zoover zii volgens de bekendmaking van den Weermachtsbevelhebber Nederland d.d. 29-4-1943 onderworpen zijn aan de terugroeping in de krijgsgevan genschap: 5) Zii. die zich reeds ingevolge IX van de beschikking no. 30/1943 be treffende de sluiting van bedrijven moeten aanmelden; 6) Geestelijken en leden, van een geestelijke orde; 7) Personen. die overeenkomstig II. Lid 2. van de beschikking no. 43/ 1943 van de verplichting tot aanmel ding zijn vrijgesteld. Zii. die de Duitsche Nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht ziin, melden zich bij den Duitschen ..Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeids bureau. Tot aanmelding verplichte perso nen en werkgevers, die in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trach ten te ontduiken, dus b.v. hun ver plichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen. enz. worden gestraft, insgelijks uit lokkers, mededaders, en medeplich tigen. TREKKING LOTERIJ STICHTING GEZINS- EN JEUGDZORG. Maandagmiddag heeft op het hoofd kwartier der N«.B. te Utrecht de trekking plaats gehad van den hoofd prijs uit de loterij ten bate van de stichting Gezins- en Jeugdzorg. Een 30-tal van de 72 prijswinnaars was in de vergaderzaal in het ge bouw van de hoofdafdeeling finan cien bijeengekomen, verwelkomd door den gemachtigde van den Lei der, den heer van Bilderbeek. Om kwart over twee betrad de Leider de kleine zaal, door de aanwezigen met een hartelijk „hou zee" begroet. Na dat Mussert zich met elk der prijs winnaars een kort oogenblik had on derhouden, trok een jeugdstormster van de afdeeling financien uit een groote schaal den hoofdprijs. De ge lukkige winnaar was de heer J. M. de Coninck, uit Goes, wiens nummer 151882 was. De Leider wenschte hem persoonlijk van harte geluk en sprak toen de aanwezigen nog even kort toe. Hij wees erop, dat ons volk thans in grooten nood verkeert, maar dank zij ons godsvertrouwen, staat het voor ons vast, dat alles eens ten' goede zal keeren. Dat de Führer mij als Leider van het Nederlandsche volk heeft aangewezen, aldus Mus sert, is het beste bewijs, dat hij een Nederlandsch volk erkent. Mijn taak zal het zijn, om na den oorlog ons volk in goede harmonie te doen pas sen naast andere Germaansche vol keren. Tengevolge van de bestaande stand rechtbepalingen, zoo besloot de Lei der zijn toespraak, zal het niet moge lijk zijn, den avond van mijn ver jaardag te vieren in den kring, waar thans de hoofdprijs gevallen is, doch zoodra wij weer onder normale om standigheden leven, zal ik naar Goes gaan. BESLUITEN VAN DEN BURGEMEESTER. De burgemeester, waarnemende de taak van den Raad, heeft vastgesteld de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invorde ring van rechten voor het gebruik van openbaren gemeentegrond of water; de Verordening tot wijziging van de Verordening op het heffen en invorde ren van haven- en kaaigelden in de gemeente Alkmaar; de Verordening in acht te nemen bij het uitvoeren van werken en leverin gen ten behoeve van de gemeente Alkmaar. VET EN EEN FIETS GESTOLEN. De Bergensche monteur Hendrik P. ondernam op 30 September van het vorig jaar een onderzoekings tocht naar Broek op Langendijk met het oogmerk zich met wat aardsche goederen te verrijken. Deze opzet gelukte wonderwel, want P. zag kans bij den slager Ruiter een hoeveel heid vet te gappen, terwijl hij en passant een fiets, die voor het huis stond, meenam. De diefstallen werden echter ont dekt en zoo moest P. gister voor de Alkmaarsche rechtbank verschijnen. Wegens het ontvreemden van het rijwiel eischte de officier één jaar gevangenisstraf. De uitspraak zal over twee weken gedaan worden. HIJ STAL RIJWIELEN EN GROS! ,,'t Was om in het onderhoud van miin gezin te voorzien," vertelde de Alkmaarsche schilder Cornells K., die gister voor den rechter ver scheen wegens diefstal van een fiets. „Maar u had er toch eerder al vijf gestolen!" merkte de president op. Dat gaf verdachte toe, doch de motieven waren dezelfde geweest. En bovendien had hij voor die fietsen slechts 60 gemaakt. De eisch was een jaar en drie maanden, waarna mr. De Lange de moeilijke gezins omstandigheden van verd. schetste, die geen steun kon krijgen van Maatschappelijk Hulpbetoon en daardoor tot stelen verviel. Uitspraak over twee weken. INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELSREGISTER. Van 4—11 Mei 1943. Bestuurswijzigingen. De Rijp: Co öp, Spaar- en Voorschot bank „De Rijp" G.A., Oosteinde 110. Andere wijzigingen. Alkmaar: H. G, Licher, Nieuwezloot 61, aanleg van centrale verwarming enz, overgegaan aan Mevr. de Wed. M. E. LicherKroger. Permanent huis „Den Adel", eig. L. den Adel, Spoorstraat 66, dames- en heerenkapper, overgegaan aan de Wed. J. den Adel geb. Hoekmeijer C.V. Nederlandsche Bouwspaarkas „NEBO", Bergerweg 14L uit- en toetreding beh. venn.; ver plaatst naar Amersfoort, Steven van Hagenlaan 6. Bergen: B. J. Paping, Breelaan 8, manufacturenhandel, verplaatst naar Uithuizen, Vincentiusstraat B 179. Egmond aan Zee: S. Blok, Bergstraat 29, winkel in kruidenierswaren enz,, verplaatst naar Heiloo, Rijksstraatweg A 123. Koedijk: C, J. Groot, Benedenweg 108, grossier in koek- en Suikerwerken en bakkerij; de afdeeling gross, in koek- en suikerwerken is opgeheven. Langedijk: J. B. Jansen, Oudkarspel, Dorpsstraat A 382, winkelier in sigaren enz., bedrijf uitgebreid met handel in gist. Oude Niedorp: Jb. Doorn, Zuider- buurt 63, kleinhandel ln brandstoffen enz., rechtsvorm gewijzigd. OVERGEPLAATST. De heer M. van Hulst, marechaus- sée te Hoogwoud, wordt met ingang van 15 Mei a.s. overgeplaatst naar Alkmaar. Duitschland en zijn bond- genooten op alles voorbereid. Onze Berlijnsche correspondent telefoneert heden. Naar uit verschillende radioberich ten der Duitsche en Italiaansche troe pen kan worden afgeleid, aldus wordt van Duitsche zijde verklaard, wordt er op het oogenblik zoowel ten Zuid-Oosten van Bizerta als van de omgeving van Tunis nog steeds met onverminderde hevigheid ge vochten. Sedert generaal-veldmaarschalk Rommel zich tot herstel van zijn ge zondheid in Duitschland bevindt/ heeft generaal von Arnim de mili taire leiding overgenomen. De veld- Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijdfcran 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 13.5.43 815 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 u. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 8—15 u. Groningen, Coneert- liuis, Poelestraat. Bij onze Vrijwilligers. Het instellen van het meetapparaat voor het pantser-afweerkanon SS PK Grónert-O-H-P m 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg, maarschalk werd gister in het Hoofd kwartier van den Führer ontvangen en met de zwaarden en brillanten en met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheiden. De Duitsche en Italiaansche sol-fc daten, zoo wordt door de militaire woordvoerders in de Wilhelmstrasse nadrukkelijk geconstateerd, volgen Biet de taktiek der Engelschen bij Duinkerken en op Kreta, maar ver dedigen zich tegen den vijand, die over een tienvoudige meerderheid beschiet, tot zij hun laatsten kogel hebben verschoten. De praktische waarde van den Tu- nesischen veldtocht moet worden ge zocht in het feit, dat Engeland en Amerika geruimen tijd op dit Afri kaansche strijdgebied zijn vastgehou den. Iedere poging tot invasie op het vasteland moest tot nader order wor den uitgesteld en den tusschentijd hebben de Duitschers benut voor een rationeele uitbreiding van de Euro- peesche kustverdediging. Overal zijn inmiddels zware verdedigingswerken gebouwd, zoodat men op iedere actie van de geallieerden, al of niet met ondersteuning der Sovjets, op Noor wegen, Italië of den Balkan, is voor bereid. In frappante tegenstelling met den strijd in Nrd.-Afrika, waar dè Engelsche en Amerikaansche strijd krachten te land en in de lucht door die ter zee ondersteund konden wor den, zal dan weer de landmacht te genover de landmacht komen te staan. In 4 jaar tijd is aan de hand van historische feiten duidelijk ge worden wie daarbij de leiding in handen heeft. Zoodoende kunnen Duitschland en zijn bondgenqoten het verdere verloop van den strijd met kalmte tegemoet zien. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.30—5.45 uur. Maan op 12.30, onder 3.34. 19 Mei: Volle maan. KORTE BERICHTEN. Maarschalk Mannerheim is Zon dag van zijn kort verblijf tot herstel van gezondheid in Zwitserland, naar Finland teruggekeerd De bekende filmacteur Heinrich George, intendant van het Schiller theater tP Berlijn, zal eind Mei in het Deutsches Theater te Den Haag enkele gastvoorstellingen geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1