DAGBLAD VOOR DE ONTMOETING CHURCHILL-ROOSEVELT. BESCHIKKING betreffende het verbeurdverklaren van radio-ontvangtoestellen. De strijd in Tunesië. Vastberaden strijd in de bergen rond Zaghouan. Een rustige dag aan het Oostfront. De aanmelding voorden arbeidsinzet. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. f.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 13 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 110. 2 pagia's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y: m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs, per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOE MEN ER IN DUITSCHLAND OVER DENKT. Churchill's komst in de V.S. heeft In Berlijn in 't geheel geen verrassing gewekt. Dat een dergelijke samen- Komst zou plaats hebben, viel vol gens den stand van zaken te ver wachten. De toestand is nl. nog in het geheel niet opgehelderd. Hij blijft gekenmerkt door de op den achtergrond van Katyn voortsmeu- lende politieke kwesties. Daarom zullen in het middelpunt der bespre kingen te Washington minder mili taire belangen staan het militaire gezelschap van Churchill is een vrij doorzichtige camouflagemanoeuvre dan wel de politieke situatie, die haar bijzonder kenmerk krijgt door het feit, dat Stalin van dergelijke besprekingen nog altijd afwezig blijft. In Washington gaat het dit maal in de eerste plaats wel om het vraagstuk hoe men de noodzakelijk heid, om Stalins de facto reeds er kende eischen te bevredigen, in over eenstemming kan brengen met de om propagandistische redenen begrij pelijke wenschen van de Engel- schén en Amerikanen, den schijn van de reeds sterk verbleekte Atlan tische handvest naar-buiten te hand haven. Een dienovereenkomstige formule zou naar de opvatting van Churchill en Roosevelt ook de moge lijkheid geven vaii de lang ge- wenschte bespreking met Stalin. In die omstandigheden mag men met spanning ernaar uitzien, of het den beiden onderhandelaars ditmaal zal gelukken, een zoodanige formule te .vinden. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Roosevelt en Churchill hebben, volgens de eerste berichten uit Amerikaansche bron, gesproken ovfer militaire en politieke kwesties. De militaire kwesties zouden betrek- Icing hebben gehad op de „Invasie van Europa" en op de mogelijkheid van een krachtiger optreden tegen Japan. In dit verband wordt oncter verwijzing naar de conferentie van Casablanca ook elk „vredesoffensief" waaraan niet een onvoorwaardelijke capitulatie ten grondslag ligt, niet belangwekkend genoemd. - Van Duitsche zijde wordt gewezen op de rriededeeling, dat onder de op de agenda staande politieke kwes ties de betrekkingen tusschen Sov jet-Rusland en de overige geallieer- 1 De strijd in Tunesië schijnt thans zijn einde te naderen. Reeds giste ren werd gemeld, dat geallieerde troepen komende uit het Noorden tot in den rug van' de Duitsche en italiaansche troepen waren doorge drongen, nadat zij door de verdedi- gingsstellingen waren gebroken. Ook van het Westen uit hebben, de geal lieerde troepen thahs een doorbraak kunnen forceeren en bij het. aan de kust gelegen plaatsje Bou Ficha heb ben beide colonnes zich vereenigd, waardoor de strijdkrachten vaa.'/,d«, Spil in twee groepen zijn gesplitst. Het schiereiland Bon is reeds door de Engelsche en Amerikaansche troepen bezet. En het is niet waar schijnlijk, dat er voor een aftocht over zee voor de troepen van de Spil nog wegen open staan. Te Berlijn heeft men trouwens verklaard, dat men een dergelijken aftocht ook nooit gewenscht heeft, daar voor de Duitsche soldaten de stelregel geldt: vechten tot de laat ste patroon. Italië's Eerste Leger houdt nog stand. ROME, 12 Mei. - In zijn weer- machtsbericht no. 1082 .maakt het italiaansche opperbevel o.m. het vol gende bekend: Nog gelegerd in de stellingen ten Z. van het schiereiland van Kaap Bon, in den rug bestookt door de vijandelijke troepen die uit het N. komen en bedreigd door de vijande lijke luchtmacht, biedt ons eerste leger, waarop gisteren nog de aan vallen van het achtste Britsche leger zjin verijdeld, met al zijn krachten weerstand en vecht met zijn Ita- liaanschDuitsche formaties met de grootste verbittering verder, terwijl tevens met onwrikbaren heldenmoed .tegenaanvallen worden ondernomen. Een voorstel om zich over te geven, gedaan door Generaal Freyberg, is verworpen door Gene raal Messe, den commandant van htet eerste leger. In de andere zones van het front van Tunis hebben de troe pen van de As, na hun munitie ver schoten te hebben, den strijd moeten staken. Catania, Marsala, het gebied van Trapani en het eiland Pantelleria riin gebombardeerd door formaties viermotorige bommenwerpers. Er is aanzienlijke schade .aangericht te Catania en Marsala. In totaal werden 22 vijandelijke vliegtuigen vernield. den de eerste plaats innemen en op gehelderd dienen te worden. Uit drukkelijk wordt hierbij gewezen op de PoolschSovjet-Russische meeningsverschillen en. de hierdoor ontstane vraagstukken. Dit_yormt een bevestiging van eds i van Duitsche zijde ree gepubli ceerde opvatting, dat Roosevelt en Churchill zich zullen moeten bezig houden met de verstrekkende Sov jet-Russische aanspraken, zooals thans ook tot uiting komen op het Pan-Slavische congres te Moskot, wanneer zij Stalin willen tevreden stellen. De voorwaarde voor een gé- meenschappelijke bijeenkomst met Stalin, kan alleen bestaan in het accepteeren van eischen, waaraan ook vele tot dusver door Engeland en de- Vereenigde Staten geprote- eerde kleine naties ten offer zou- en vallen. Churchill en Roosevelt staan zoodoende dus voor een zeer zeker niet gemakkelijke taak. Wie er in Churchills gezel schap zijn. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, bevinden zich in het gezelschap van Churchill veldmaarschalk Wavell, de opperbe velhebber van de vloot in de O. wa teren admiraal Sir James Somer- ville en vele andere hooge militare autoriteiten. Japansch oordeel over Churchills bezoek. De Japansche woordvoerder heeft met betrekking tot het gemelde be zoek van Churchill aan Washington verklaard, dat het de bedoeling van den Britschen premier if;, de drama tische samenkomst met den meester van het Witte Huis te gebruiken, om den indruk te wekken, dat er groote belangrijke veranderingen in de oorlogvoering op til zijn als ge volg van jongste ontwikkeling der situatie Noord-Afrika. Gezien den algemeen en - oorlogstoestand in Europa en Azië, zoo verklaarde Hori, zou net een dwaasheid zijn van den kant der Engelschen en Amerikanen, om de resultaten van hun campagne in N.-Afrika als pen overwinning te beschouwen. Zij zullen moeten in- zien, dat hun beweerde overwinning hen slechts in een diepen afgrond zal kunnen storten. Hoofdkwartier van den Führer, 12 Mei. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Tunis strijden de Duitsche- Italiaansche troepen in de bergen ter weerszijden van Zaghouan tegen den van alie kanten met inspanning van de sterkste strijdkrachten aan vallenden vijand met uiterste vast beradenheid. De vijandelijke aanval len werden, deels in tegenaanval len, met het blanke wapen afgesla gen. Alle uitnoodigingen tot overga ve zijn door de formaties, die nog munitie en voorraden bezaten, tot dusverre van de hand gewezen. Aan het Oostelijk front verliep de dag, met uitzondering van plaatselijke gevechtsactiviteit aan het Koeban-brug- gehoofd en in het gebied van Lissits- jansk, over het algemeén rustig. Het luchtwapen bestreed overdag en des nachts met -sterke strijdkrachten troe penconcentraties van den vijand en luchtsteunpunten en spoorwegdoelen. In het kustgebied van Sicilië hebben Duit sche en Italiaansche jagers en afweer geschut van het luchtwapen 22 vijande lijke toestellen neergeschoten. Bij een verrassenden aanval in scheer- vlucht overdag van het luchtwapen op Great Yarmouth aan de Oostkust van Engeland werden aanzienlijke vernie lingen aangericht. Een eigen vliegtuig wordt vermist. De gevechten aan de Koeban. Aan het Koebanbruggehoofd zijn Dinsdag nog plaatselijke gevechten geleverd, nadat de bolsjewisten den voorgaanden dag hun offensief in den otfsteliiken sector plotseling hadden gestaakt. De tijdelijke onderbreking der vij andelijke aanvallen in den sector- Krymskaja vindt haaroorzaak in de uiterst zware verliezen der bol sjewisten, die de laatste 12 dagen bij na 30.000 dooden en gewonden had den, terwijl 200 van hun pantser wagens vernield of zwaar bescha digd waren. Het aanzienlijke getal gevangenen staat nog niet vast. ..HET WARE ÉN HET SCHIJNBARE EENHEIDSFRONT." Hedenavond, om 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl, via Hilversum II, in "C serie „Brandende kwesties" over ..Het ware en het schijnbare een heidsfront." DE ONDERSCHEIDING VAN ROMMEL. Uitvoerig schrijven de Duitsche bladen over de hooge onderscheiding, die aan generaal-veldmaarschalk Rommel is verleend. Het Duitsche volk, aldus de Berliner Lokalanzei- ger, gevoelt deze onderscheiding als dankbetuiging voor prestaties, die in de oorlogsgeschiedenis haars gelijke niet vinder). De stoutmoedige wijze, waarop hij' den woestijnoorlog ztin wil oplegde, heeft Rommel in het eerste gelid geplaatst van de veldhee- ren van dezen oorlog. Ook de nieuwe taak, die de Führer hem zal opdra gen, zal hij met het oude meester schap oplossen. NEDERLANDERS BIJ DE'DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienstnemen vin Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden iaclliteiten staan vermeld CNF-Paz m Op grond van artikel 64 der verordening openbare orde 1943 beschik ik met het oog op de handhaving der openbare orde en veiligheid, ond^r verwijzing naar het door den Rijkscommmiss-aris voor het bezette Ne derlandsche gebied afgekondigde politiestandrecht: Artikel 1. 1. Alle zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen zijn met on middellijke werking verbeurdverklaard. 2. Dit is niet van toepassing op radio-ontvangtoestellen, -toebe hooren en -onderdeelen, waarvan de voor den bouw van radio ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen toegelaten fabri kanten eigenaar of houder zijn. 3. Ieder beschikken over verbeurdverklaarde radio-ontvangtoe stellen, -toebehooren en -onderdeelen, alsmede de beschadiging daarvan is verboden. Artikel 3. 1. De verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen, -toebehoo ren en -onderdeelen moeten, voor zoover de hoogere SS- en Poli tieleider niet anders bepaalt, door den houder bij den ter plaatse bevoegden politiegwzagdrager worden ingeleverd, die rich hierbij van de medewerking van het staatsbedrijf der P.T.T. bedient. Plaats en tijdstip van de inlevering worden binnen tien dagen na afkon diging van deze beschikking door den Politiegezagdrager door middel van een bekendmaking in de dagbladpers of op de ter plaatse gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 2. Hij, op wïen de inleveringsplicht rust, dient de in te leveren voorwerpen van een daaraan stevig bevestigd cartennen kaartje groot 10 x 15 can. te voorzien, onder bijvoeging van de ingevuld voorgeschreven formulieren, bevattende het fabrikaat, het type en het numyner der voorwerpen, alsmede den naam, het beroep en het adres van dengene, op wien de inleveringsplicht rust. ■3. De inlevering geschiedt tegen bewijs van ontvangst. 4. Handelaren (groot- en kleinhandelaren), die handel drijven in radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen, dienen deze voorwerpen, waarvan zij op het tijdstip van afkondiging van deze be schikking eigenaar of houder zijn en die zij in voorraad hebben, op lijsten te registreeren en deze lijsten in flrievoud binnen drie weken na afkondiging dezer beschikking bij den ter plaatse bevoegden politie gezagdrager in te leveren. Deze vaardigt verdere beschikkingen betref fende de inlevering van deze voorwerpen uit. Artikel 3. 1. Voor tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voorschriften (Artikel 2, leden 2 en 4) ingeleverde radio- ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen wordt een pas sende schadeloosstelling toegekend. Nadere voorschriften, in het bijzonder betreffende de schadeloosstelling aan de handelaren, worden door een uitvoeringsbeschikking uitgevaardigd. •2. Het in Artikel 2, lid 3, genoemde bewijs van ontvangst betreffen de tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voor schriften ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen geeft in de toekomst recht op levering bij voorrang van zoo danige voorwerpen. Artikel 4. 1. De uitgereikte luistervergunningen blijven rusten vanaf het tijdstip der inlevering. 2. De luisterbijdragen moeten worden betaald tot het einde van de maand, waarin de inlevering plaats vindt. Vooruitbetaalde bij dragen worden gerestitueerd. 3. Tegen dengene, die in overeensteming met deze beschikking een radio-ontvangtoestel inlevert, wordt geen vervolging ingesteld terzake van ontdoken luisterbijdragen. Bereids aangevangen vervolgingen worden gestaakt. Artikel 5. De ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen worden, voor zoover niets anders wordt bepaald, door de polï- tiegezagdragers bewaard, die zich hierbij van de medewerking van het staatsbedrijf der P. P. T. bedienen. Artikel 0. Antennes worden niet verbeurd verklaard en behoeven niet te wor den ingeleverd. Deze moeten binnen drie maanden na het inwerking treden van deze beschikking door den houder worden verwijderd. Artikel 7. 1. Het vervaardigen, het afstaan en het in houderschap nemen van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen is verboden. De hoogere SS- en Politieleider kan uitzonderingen toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 2. De bepalingen van de Verordening, houdende het verbod om te beschikken over radio-ontvangtoestellen (No. 222/1941) blijven onaan getast. Artikel 8. De bepalingen van deze beschikking zijn niet van toepassing op de aansluitingen op de Radiodistributiecentrales met inbegrip van den bij deze aansluiting behoorenden, uitsluitend hierbij te gebruiken luid spreker. Artikel 9. 1. Deze beschikking is niet van toewassing op de bureau's van het Duitsche Riik, van de Duitsche Weermacht, van de „Waffen- SS" van de Duitsche notitie en van het Arbeidsgebied van de Na- tionaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij In Nederland, als mede on het op deze bureau's werkzame personeel van Duitsche nationaliteit. 2. De Hoogere SS- en Politieleider kan voor de in lid 3 genoem de personen on hun desbetreffend verzoek ten aanzien van de toe passing van de bepalingen van deze beschikking een uitzondering toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 3. De verzoeken tot het toestaan van een uitzondering moeten binnen den in artikel 2, lid 1. der bekendmaking bedoelden ter mite worden ingediend en wel: door personen van Duitsche nationaliteit bij den ter plaatse bevoegden „Ortsgrupneleiter der N.S.D.A.P." door leden der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlan den en harer onderdeelen langs den herarchieken weg hij den ter plaatse bevoegden distrietsleider der N.S.B., door de verwanten van de vrijwillig hij de Duitsche Weermacht dienende Nederlanders bij den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie, afdeeling voor aangelegenheden van personen van Duit sche nationaliteit en door de verwanten van de vrijwillig hij de „lVaffen-SS or het "Vrijwilligerslegioen Nederland dienende Nederlanders bij den „SS- Piirsorgeofflzier." De instanties, bij welke de verzoeken moeten worden ingediend, rei ken de verzoeker een bewijs ter zake van het ingediende verzoek uit. De Hoogere SS- en Politieleider beslist over de verzoeken. 4. Voor personen, die een verzoek als bedoeld in de leden 2 en 3 tijdig en in overeenstemming met de voorschriften he/bben ingediend, en die in het bezit zijn van het in lid 3 genoemde bewijs, wordt de ver beurdverklaring -en de plicht tot inlevering volgens de bepalingen van deze beschikking eerst van kracht vanaf den dag van toezending van een afwijzende beslissing. I Artikel 10. 1. Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, met de op grond daarvan uitgevaardigde beschikking of met de in overeenstemming met de Artikelen 7 en 9 gestelde voorwaarden, dan wel tracht deze te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. 2. Uitlokkers, mededaders en medeplichtigen worden als daders gestraft). 3. Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheïts- polizei blijft onaangetast. De Höhere SS- und Polïzeiführer, RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. 's-GRAVENHAGE, 13 Mei 1943 In verband met den gister door ons geplaatsten oproep tot aan melding bij het Gewestelijk Ar beidsbureau voor den arbeids inzet kunnen wij nog het vol gende mededeelen: Het doel van den maatregel is niet de tot aanmelding ver plichten in te schakelen, maar de lichtingen na te gaan, óm uit te maken of de arbeiders zóó te werk zijn gesteld, als in over eenstemming is met den totalen oorlog, en om eventueel hun een andere werkplaats aan te wijzen. (Met andere woorden: niet allen moeten per se naar Duitschland, doch ook hier te lande zal men de arbeiders rationeeler over de bedrijven verdeelen.) DE VERJAARDAG VAN MUSSERT. Naar de persdienst der N.S.B. mede deelt heeft Mussert te Den Haag in zijn kabinet ter gelegenheid van zijn verjaardag diverse' Duitsche autori teiten ontvangen benevens diverse autoriteiten uit de Beweging. Hauptdienstleiter Schmidt, verge zeld van zijn naaste medewerkers, bood Mussert namens het Arbeitsbe- reich Niederlande der N.S.D.A.P. een borstbeeld van den Führer apn en namens Korpsführer Kraus diens portret, terwijl hij als persoonlijk ge schenk de portefeuille plattegronden van Nederlandsche steden in de 16e eeuw van Jacob van Deventer heeft overhandigd. ZONDER AANMELDING BIJ EEN ZIEKENFONDS GEEN ZIEKENGELD Het blijkt, dat niet alle arbeiders er van ztin doordrongen, dat zti geen recht op ziekengeld hebben, indien zij niet als verplicht verzekerden bij een erkend ziekenfonds staan inge schreven. De ziektewet bevat namelijk de be paling. dat geen ziekengeld toekomt aan den verzekerde, die niet bij een erkend ziekenfonds is aangemeld. Het is dus zaak, dat ieder, op wien de ziektewet van toepassing is, eri die daardoor tevens onder de bepalin gen van het ziekenfondsenbesluit valt, zich, zoodra de dienstbetrekking een aanvang neemt, bij een erkend ziekenfonds laat inschrijven. Het enkele feit, dat door den werk gever van het loon de wettelijke pre mie wordt ingehouden en coupons worden afgegeven, beteekent nog niet, dat men verzekerd is. Daarvoor is in de eerste plaats aanmelding bü een ziekenfonds noodzakelijk Daar toe dient een formulier te worden in gevuld en onderteekend, hetwelk bii ieder erkend fonds verkrijgbaar is. Voor zoover in dit formulier geen zoogenaamde ..werkgeversverklaring" is opgenomen, moet een dergelijke verklaring, door den werkgever on derteekend. afzonderlijk worden over gelegd. Eerst van dat oogenblik af kan aanspraak op geneeskundige verzor ging vanwege het fonds worden ge maakt. Keuringen voor WaffervS.S., het Legioen en de Landwacht. Bij onze Vrijwilligers. Met verlof naar huis SS PK H. Ahrens-O-H-P m Nederlanders van Arisch bloed. 'in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam. School, Iepenweg 13. 22.5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 815 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 13.43, onder 3.58 uur. 19 Mei: Volle maan. BENOEMD. Tot lid van de Commissie 1943, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de ak ten Na en Ns, de aanteekêning op de akten. Na van het dameskleer- maken en de verklaringen, bedoeld in art. 38 der Nijverheidsonderwijs wet, is o.m. benoemd mevrouw D. van MienisBruin te Graft. GESLAAGD. Aan de Academie vooi Lieh. cul tuur te Amsterdam slaagde de heer G. Pieterse voor Med. Chiropodist. DE GRAAF VAN LUXEMBURG. De onlangs uitgestelde opvoeringen van „De Graaf van Luxemburg" operette in 3 bedrijven gaat thans door in 't Gulden Vlies, waarbij men gebruik kan maken van de kaarten van 1 Mei. Twee beruchte inbrekers gearresteerd. Knap en avontuurlijk werk van Alkmaarsche recherche Na eenige dagen van onvermoeid speuren is de Alkmaarsche recher che er in geslaagd te Haarlem de daders te arresteeren van een in braak met diefstal, welke in den nacht van Zondag op Maandag j.l. in een pakhuis aan het Zeglis te Alk maar is gepleegd. Het bleken twee beruchte individuen te zijn, die ook reeds lang gezocht worden voor een aantal andere ernstige delicten, zoo dat van een goede vangst kan wor den gesproken, waarvoor de recher che een bijzonder woord van lof toe komt. De ontknooping is overigens niet zonder avontuur verloopen. De in braak aan het Zeglis leverde den daders een 12-tal autobanden op artikelen ,die vooral in dezen tijd bijzonder gewild zijn. Dit en enkele andere gegevens bracht de recher che op een spoor, dat naar 'n sleep boot leidde, die in 't afgeloopen week einde in de buurt van het bewuste pakhuis had gelegen. Na tal van omzwervingen kwam de politie via IJmuiden in Amsterdam terecht, waar de kapitein gearresteerd werd. Het verhoor wees uit, dat men mis gegrepen had en het onderzoek kon opnieuw beginnen. Al spoedig bleek, dat de recherche niet zoo ver mis geweest was en dat er sprake was van een andere sleepboot. Er had dus slechts een verwisseling plaats gevonden. Ten slotte werd Woensdag dë „goede" sleepboot in Haarlem ont dekt. Twee opvarenden werden ge arresteerd en konden niet anders doen dan bekennen. De banden en de gasolie konden in beslag geno men worden. Woensdagavond zijn de van Alkmaar uitgezonden politie mannen, de beide daders en de in beslag genomen goederen per auto bus van Haarlem naar Alkmaar ge bracht. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johannes, z. v. Pie- ter M. B. Wester en Th. M. de Wit. Jacobus P, z. v. Hielke J. van der Gaast en D. Reitsma. Gehuwd: Klaas Slooten en Wilhelmina A. van 't Hof. Jan de Jager en Hermina van der Vecht. Nicolaas Beentjes en Neeltje Flutsch. Oud-burgemeester van Heemskerk veroordeeld. De Rechtbank te Haarlem heeft heden den oud-burgemeester, W. M. J. A. V., veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden onder aftrek van de voorloopige hechtenis en ontzeg ging een openbaar ambt te mogen bekleeden voor den tijd van 5 jaar. De eisch was 3 jaar en ontzeg ging om een openbaar ambt te be kleeden voor den tijd van 8 jaar. Hem was ten laste gelegd:' le. Zich 300 te hebben toege- eigend, ten nadeele van de Stichting Winterhulp, 2e. zich op onderscheidene tijd stippen benzine van de Gemeente te hebben toegeëigend. 3. zich, „omstreeks Juli 1942 door middel van valschelijk opgemaakte bevelschriften tot betaling 84, op naam van H. van Tunen, te hebben doen uitkeeren, 4. zich in Juli 1942 als waarne mend burgemeester van Castricum ten onrechte 168.40 te hebben doen betalen, 5. in Mei 1940 van den heer C. Beentjes onder valsche mededee- lingen te hebben geleend 1000, al thans 700. (De heer V. was sinds 10 October 1924 burgemeester van Heemskerk feweest als opvolger van den heer M. Wiegman wegens diens be noeming tot burgemeester van Was senaar. Zijn laatste herbenoeming dateerde van October 1941. Vorig jaar was de heer V. tevens eenigen tijd waarnemend burgemeester van Castricum. Op 24 October j.l. vond zijn arrestatie plaats. Sedert dien vertoefde hij in voorarrest.) DE BURGEMEESTER VAN ALK MAAR, waarnemende de taak van Burgemeester" en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar nrs. 1793. 1796 en 1797 zijn opgenomen onder scheidenlijk de besluiten van 25 Mrt. en 26 Febr. 1943 waarbij zijn vast gesteld: a. een Verordening tot wijziging van de Verordening voor het Murmel- lius-Gymnastium te Alkmaar: b. een Verordening tot wijziging van de Verordening met betrekking tot de bezoldiging van het onderwij zend personeel aan het Murmel- üus-Gymnasium te Alkmaar. c. Een verordening tot wijziging van de Verordening met betrekking tot de bezoldiging van het onderwij zend personeel aan de Handels school te Alkmaar. Deze verordeningen zijn heden af gekondigd en gedurende drie maan den ter gemeente-secretarie ter lezing gelegd. Zij zijn aldaar tevens in af druk. tegen betaling dér kosten ver krijgbaar Alkmaar. 13 Mei 1943. De Burgemeester voornoemd B. A. VAN DER SLUIJS. De Secretaris. A. KOELMA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1