DAGBLAD VOOR Sffls S&JS*- a« v V® Gevechten in het kust- gebergte van Tunis. De strijd in Noord- Af ri ka. De nieuwe bonnen. Lugubere samenzwering tegen 16-jarig jneisje. BESCHIKKING STAD EN OMGEVING. Opheffing van een aantal Gemeentelijke Arbeidsbureaux. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 14 MEI 1943. ALKMAARSGHE EDITIE, NOORD-HOLLAND I45e Jaargang No. 111. 2 pagna's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Pres der gewone advertenties io dez* éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. ^1.40, elke 'i% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Zware terreuraanval op Duisburg. Aan het Oostelijke front alle aanvallen afgeslagen. 33 aanval lende vliegtuigen boven Duitsch- Iand neergeschoten. Hoofdkwartier van den Führer, 13 Mei. (D.N.B.).. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op het bruggehoofd van Tunis hebben de Duitsch-Italiaansche troepen ook gisteren met uiterste verbitterdheid ge- Jireden tegen den in superieure sterkte frontaal en in den rug aanvallenden tegenstander. Na uitputting der laatste munitie en vernietiging van alle oor logstuig is ook in vrij groote sectoren van het Zuidelijke front de tegenstand gestaakt. Daarentegen zetten in het kust- gebergte van Tunis afzonderlijke gevechtsgroepen, voor zoo ver zij nog over munitie beschikken, in voorbeel dige soldateske plichtsvervulling hun Weerstand voort. Aan het Oostelijke front zijn vijande lijke aanvallen op het Koebanbrugge- ïioofd en ten Noorden van Lissitsjansk afgeslagen. Het luchtwapen viel voor het front en in het achterwaartsche gebied van den vijand talrijke troepen- ijeelen en belangrijke spoorwegverbin dingen aan. Op de Noordelijke IJszee brachten Duitsche jagers een vracht schip van 3000 brt. tot zinken en scho ten een vijandelijke motortorpedoboot in brand. Britsche bommenwerpers deden in den nacht op 13 Mei een zwaren aan val op West-Duitsch gebied. In eenige plaatsen, vooral in het stadsgebied van Duisburg, ontstond aanzienlijke schade door brisant- en brandbommen. Vol gens tot dusver ontvangen berichten Werden 33 der aanvallende vliegtuigen, overwegend viermotorige bommenwer pers, door nachtjagers en afweerge schut van het luchwapen neergescho ten. Sterke formaties snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben gisteren twee maal aanvallen gedaan op de Oostkust van Engeland en installaties der stad Lowestoft en patrouillebooten vóór de gust gebombardeerd. Alle vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug. De veldslag in Afrika voor Italië geëindigd. Na uitersten tegenstand heeft het eerste Italiaansche leger op bevel van den Duce den strijd gestaakt. Aan het Italiaansche legerbericht ontleenen wij het volgende: Op bevel van den Duce heeft het 1ste Ital. leger den strijd gestaakt. Onderworpen aan de concentrische en onafgebroken actie van alle Engelsch- Amerikaansche strijdkrachten te land en in de lucht, de munitie verschoten hebbende en verstoken van alle ravi tailleering, had het gisteren nog,al leen door de kracht van zijn infanterie, den schok van den vijand dapper vol gehouden. De veldslag in Afrika, die 35 maan den met wisselende kansen geduurd heeft, is hiermede afgeloopen. DE BESPREKINGEN TE WASHINGTON. Naar uit de berichten van den Engelschen. nieuwsdienst blijkt, is er nog niets bekend geworden over den inhoud der besprekingen te Washington tusschen de Engelsch- Amerikaansche staven, die zeer lang geduurd zouden hebben. Evenmin is er een bericht ontvangen, hoe lans Churchill in de Ver. Staten zal vertoeven. Ook heeft de Canadee- sche minister-president Mackenzie King het plan naar Wash ington te komen om aan de besprekingen deel te nemen. De Amerikaansche pers wijst in ver band met de besprekingen weer op het dringende karakter van de stra tegische vraagstukken van Oost- Azië. Nader wordt gemeld: Inzake de besprekingen heeft de particuliere secretaris van Roosevelt, Stephen Early, in het Witte Huis verklaard, dht ze bijna zonder onderbreking zijn voortgezet. Zij werden deels tusschenChurchill en Roosevelt on der vier oogen, deels in tegenwoor digheid van hun- militaire adviseurs gevoerd. Bovendien hebben de mi litaire delegaties zonder onderbjk -king inlichtingen uitgewisseld. BP De correspondent te Washington van de New York Times schrijft, dat de enkele aanknoapingspunten, die tot dusver beschikbaar zijn, het vermoeden wettigen, dat ook grootes aandacht is geschonken aan offen sieve maatregelen tegen Japan. Woorden van lof van Führer en Duce. Uit het hoofdkwartier van den Führer deelde het opperbevel der weermacht op 13 Mei net volgende mede: De heldenstrijd der Duitsche en Italiaansche afaeelingen in Afrika heeft heden zijn eervol einde gevon den. De laatste ii\ de omgeving van Tunis vechtende verzetsgroepen, die sedert dagen zonder water ën ver zorging waren, moesten, na de ge heele munitie verschoten te hebben, den strijd staken. Ten slotte hebben zij den strijd moeten opgeven we gens het gebrek aan aanvoer, niet wegens den stormloop van den vij and, die de meerderheid' onzer wa penen oolc op dit oorlogstooneel vaak genoeg heeft moeten erkennen. De Duitsche en Italiaansche strij ders in Afrika bonden zeer sterke vijandelijke strijdkrachten en brach ten den vijand de zwaarste verlie zen aan menschen en materiaal toe. De daardoor verkregen ontlasting van andere fronten en de gewonnen tijd zijn de leiding der Spilmogend- heden in de hoogste mate ten goede gekomen. Een boodschap van den Führer. De Führer heeft Generaal-oberst Von Arnim op 10 Mei de volgende radioboodschap doen toekomen: ,,Ik betuig U en uw heldhaftig strijdenden troepen, die in trouwe wapenbroederschap met de Italiaan sche kameraden eiken duimbreed van den Afrikaanschen grond ver dedigen, mijn dank en hoogste waar- deermg. Met bewondering volgt met mij het geheele Duitsche volk den heldenstrijd zijner soldaten in Tunis. Voor het totale succes van den oor log is deze strijd van de grootste Waarde geweest. De laatste strijd en de houding van uw troepen zullen een voorbeeld voor de geheele weer macht van het Groot-Duitsche rijk JUn en als eon bijzonder roemrijke maazijde in de Duitsche krijgsge schiedenis gelden. Een dankwoord van den Duce. Op U Mei heeft ook de Duce den ueneral-oberst een radiotelegram gezonden. "Oe bijna 2% jaar lange heldhaf tige worsteling van onze strijdkrach- .in Afrika, voor welker totale verrichtingen 'n bijzondere waardee ring voorbehouden blijft, zegt hij aaann 2ai steeds een der meest j ,en roemrijkste hoofdstukken 5? de soldateske geschiedenis van 't Duitsche volk zijn." p,®eil Phülippijnsche vrouw te Gua- vjua m de provincie Pampanga ten van Manilla heeft op 7 Mei j.l. Zffl-knaaW?s ter wereld gebracht Logies door pensionhouders voor korter dan vijf dagen. De directeur van het Rijksbureau voor het Hotel-, Café-, Restaurant- en Pensionbedrijf heeft aan alle bij het rijksbureau ingeschreven pen sionhouders, die hun bedrijf uitoe fenen: a. in de provincie Utrecht, met uitzondering van de gem. Utrecht, b. in de provincie Gelderland, c. in de prov. Overijssel, d. in de gemeen ten (of gedeelten van gemeenten) Bergen (N.H.), Blaricum, Bussum, s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren (N.H.), Naarden toegestaan gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September 1943 logies tegen betaling te ver strekken voor korteren duur dan 5 dagen. ij het ontbijt mag dan per per soon niet meer dan 10 gram boter (margarine), geen vleesch of vleeschwaren worden verstrekt, ten zij op uitdrukkelijk verlangen van den gast, tegen afzonderlijk vast te stellen tarief. Indien maaltijden worden ver strekt, moeten de verschuldigde con sumentenbonnen door of vanwege den ondernemer gelijktijdig met de bestelling in ontvangst worden ge nomen. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS, LEGIOEN EN LANDWACHT. 's-GRAVENHAGE, 14 Mei. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Voor personen van 18-35 jaar, die aanmeldingplichtig zijn voor den arbeidsinzet, bestaat op him verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor ae Waffen SS, Nederlandsch legioen, Ned. land wacht en SS-wacht-bataillon en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van den arbeidsinzet vrijgesteld. Ter gelegenheid van den 49sten ver jaardag van den leider van de Natio naal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. A. Mussert, werd den jarige namens de Beweging door den heer Van Bilderbeek een gekleurde stedenatlas welke omstreeks 1750 Is gedrukt, aangeboden CNF-Fotodienst NSB-Ctno-Pas m (Uitknippen en bewaren). Van 16 Mei t.m. 22 Mei 1943: Brood 21A 4 rants. Brood 2 IB 1 rants Beschuit 21 1 rants. Aardapp. 21A 2 kg. Aardapp. 21B 1 kg. Tabak 21 1 rants. Van 2 Mei t.m.'29 Mei 1943: Vleesch 19A Vleesch 19B Reserve 4-24, M-20 Reserve M-22, M-24 Reserve M-27, M-28 Reserve M-31, M-32 Reserve M-33 Van 16 Mei tan, Suiker 562 Jam 563 Gort 564 Havermout 565 1 rants. Yk rants. Wt rants. 2 rants. 5 rants. 3 rants. 4 rants. 12 Juni 1943: 1 kg. 1 rants. 250 gr. 250 gr. Vermicelli enz. 566 100 gr. Bloem, brood of gebak 569 t.m. 572. Taptemelk 21, 22, 23 134 L Melk 21, 22, 23 4-28 Res. Keuringen voor Waffen-S.S., 'het Legioen en de vLandwacht, Nederlanders vap Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed Qontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bjj de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. F die arbeidsinzet, op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 134 1. - SH 1. 3-28 Res. (karne- of taptem.) 3Vs 1. 24 taptem. (karne- of taptem.) 134 1. Rijst 21-B, 23-B kindervoedsel 250 gr. (0 en 1 jaar). Gort 21-A, 23-A kindervoedsel 250 gr. (2 en 3 jaar). Cacao m. suiker 3-27, 4-27 Res. 150 g. Versnaperingen 21 100 gr. choc. 22, 23 100 gr. suikerw. Koffiesurrogaat 567 alg. 250 gr. Van 29 April t.m. 22 Mei 1943: Boter 18A 1 rants. Boter 18B y2 rants, geldige bonnen voor div. artikelen: Petroleum 07, 08, 1 1. t.m. 13 Juni '43 Brandstoffen 15 t.m. 19 BV. 1 eenheid tot 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11 K.F. 1 eenh. t.m. 30 April 1944 Eenheidszeep 556 alg. 1 rants. t.m. 31 Mei 1943. Eenheidszeep U-eenh.zeep 1 rants. t.m. 31 Mei. 1943. Waschpoeder 557 alg., 1 rants. tot 31 Mei 1943. U-waschp. 1 rants., tot 31 Mei 1943. Toiletzeep U-toiletzeep, 1 rants., tot 31 Mei 1943. Scheerzeep S (textiel mannen) 45 g., tot 31 Aug. 1943. De volgende bonnen zijn binnen kort niet meer geldig: Na Zaterdag 15 Mei 20 brood, be schuit, aardapp., tabak, 558 alg., 526 alg, 544 t.m. 553 alg. 17, 18, 19 melk, taptemelk, ver snaperingen. 2-20, 3-14, 3-15, 3-20, 3-21, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22 res. 17B, 19B, 17A, 19A kindervoedsel. De geldigheidsduur van de vol gende bonnen is verlengd: t.m. Zaterdag 29 Mei: 527 t.m. 529 alg. (kaas), 541 t.m. 543 alg. (kaas). EXTRA RANTSOEN AARDAPPELEN. Van 15 tot en met 22 Mei 1943 wordt zoowel voor houders van stadkaarten als van landkaarten een extra rant soen aardappelen van 1 kg op bon „Algemeen 568" van de bonkaart voor voedingsmiddelen beschikbaar gesteld. Licht in Haagsche moordzaak. Men zal zich herinneren hoe in den avond van Zondag 21 Maart in een kuil op een stuk land te 's-Gra- venhage het lijk werd gevonden van een 16-jarig meisje P. de V. en in de nabijheid daarvan de 22-jarige kap persbediende H. werd aangehouden. Uit verschillende gegevens heeft de Haagsche recherche afgeleid dat nog anderen dan H. bij de zaak betrok ken moesten zijn. Het onderzoek heeft talrijke feiten aan het licht gebracht, die erop wijzen dat hier sprake is geweest van een koel bloedige samenzwering om het meis je te vermoorden. Allereerst heeft het onderzoek uit- geweza^ dat het vermoorde meisje tal van personen chanteerde. Zij perste hun geld af of distributie bescheiden en deze chantage heeft er toe geleid, dat de gedupeerden op een avond bijeen kwamen om plan nen te beramen haar uit' den weg te ruimen. Op deze lugubere bijeenkomst werd op voorstel van de 26-jarige gehuwde vrouw v. d. H. besloten het meisje te vergiftigen, voor welk doel de 30-jarige ongehuwde vrouw N. in het bezit was van een hoeveelheid vergif. Nadat men verschillende manie ren, waarop deze vergiftiging zou moeten geschieden, had besproken, werd de 22-jarige jongeman H. be reid gevonden door middel van bon bons het meisje het vergif toe te die nen. Zooals afgesproken geschiedde. Mej. N. besmeurde op 20 Maart eenige fondantjes met vergif en de jongeman maakte een afspraak met het meisje. Den bewusten Zondag wandelde bij met haar en liet haar van de fondantjes snoepen. Toen hii oogenschijnlijk echter geer. onmid dellijke uitwerking zag, werd hij bang. Gekomen op het stukje land aan den Winterweg, greep hij het meisje dan ook aan en pakte haar sjaal beet, dien hij stevig aantrok. Het slachtoffer pleegde verzet, gilde, en zakte-kort daarop in. elkaar. Op dit moment kwamen een vriend van den dader, die inmiddels even eens is gearresteerd, en de vrouw (NI, die beiden het drama hadden ge volgd, toegeloopen en zouden H. en de vriend het meisje, zooals afge sproken, in het water gooien. Juist toen zij het lichaam zouden opnemen, kwamen ér echter menschen aan en werden zij gestoord. De hoofddaders en daderessen ziin gearresteerd. Verder zijn bij deze zaak po» verschillende andere per sonen betrokken; die een minder be langrijke rol hebben gespeeld. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 14.49, onder 4.20 uur. 19 Mei: Volle maan. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815. u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 u. Hengelo, Calé Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22.5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, PoL Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. De Nederl. krijgsgevangenen in Thailand en Taiwan. Ret informatiebureau van het Neder- landsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, te 's-Gravenhage, ontving uit Japan ,ppgaven van Nederlandsche krijgsgevan genen in Thailand en Taiwan. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen be richt aan de familie worden gezonden: Thailand: landm. Infanterie kapit. amw leyder ev mackenzie ojhne vanse- low eh kuhr le luitenants fewp vanlooe- icinge hj dlthuis ke bos 2e luitenants ea uehlbaum wj brocx taj froger ensign jw vannes administration ensign ke de- pagter airforce ensign hé olive adjudan ten de landkoer aw willemsen lt van- deutekoo mph vanmelis sj noteboom sgtmajs kws deproen ac verbaak c van luxemburg hjt mulder h btfltenhuis lfl decharondestgermain jhw terbeest jp steffen aajh vanderhruggen 'ja beudel wj botterman ega melgerfe hetzel a jurgens abh bosman sergeanten m broekstra wc leenheer fw devolder h lodéwijk jw lapre am leyse pm hodsel- mans na mollet f merkelbach h raedt -van oldenbarnevelt hw hekking ah vanoudvorst aj vanpesch jpm pluijmen eg philipsen 1 van rumpt aer roell jb scharff jwf evens 'hj eldering cmj veth jam vanhulzen he claessen c deklerk jsma sorge c arnold tg brouwer gw breedveld a bloemhard la berger jpa vanderiviere r braaksma gaf koppe m caris nk casslanus gj cramer fe cachius eag doorlag j dendulk jb dumont p vandogen el dommerS 1 eijting r eisen re filet er fransz pja gielen g ginus vka gast h hamiltonofsilvertonhill s johann- sen pg dykmaiv rm dentz hij vanhouten d daane hz vanwalsum dw vankrimpen w vanhuut js ochtman je dehochepied a hantuijl ea scaf hd fontein rw jans w henss jp vanrichteren ld berkhout d toekamplammers wj vanvechgel d van' zanten wj steen ge schroder jc vos he devries ha houtman hc dorlas hr graadt- vanroggen 11a beek of schwaner w roesink cam vandelisdonk hg craye j noteboom. Taiwan: sergeant wc vannaerssen 71415 privates Ine baier 339164 alexander bünk 50202 jh kroeze 13627 ljb leeplan 180823 om leeuwenburgh 125519 jr van delden 169922- ake vonderoelsnltz 49722 m/v genota j intveld simon neerings gm braams cp holier daniel kastercum jacob vanduin jfu vanderveen w timme motor- servoce sergeant ha schllrmay infanterie sergeanten gerhardus langenberg koos abels private war segondvonbanchet militarypolice he gunnik engineer ogh schulz motorservice fh debatz cjm baams anton deangst artillerie rgf marlouw examination officer sublieuts jw boon gl schultz signals sergeants dt vandentol merchant navy fitter willem speaken- brink merchant navy engineeroff jan- vanbladeren. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens der betreffende personen, zoo als rang, onderdeel of wapen, geboorte datum en laatst bekende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informatie bureau te wenden. Bij onze Vrijwilligers. Een nieuwe zending laarzen voor onze jongens is aangekomen SS PK Hoffmann-O-H-P m De Britsche berichtendienst meldt uit Washington, dat Churchill a.s. Woensdag een toespraak zal houden tot het Amerikaansche con gres. SINAASAPPELBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de siaaas- rppelbonnen 3-14 (land), 3-15 en 4-19 reserve is verlengd tot en met 12 Juni 1943, zulks in afwijking van 'de me- dedeeling in de bonnenlijst van t he den 14 Mei 1943, dat bedoelde bonnen na Zaterdag 15 Mei niet meer geldig zouden zijn. vatt dien Commissaris-Generaal van de Openbare Veiligheid betreffende het verblijf van Joden in de stad Amsterdam. DEN HAAG. 15 Mei 1943. Op grond van art. 47 en 52 van de verordening 1/43 van den Rijkscom missaris in het bezette Nederland sche gebied, betreffende de handha ving van de openbare orde bepaal ik: Artikel 1. Met ingang van 21 Mei 1943 is aan Joden het verblijf in de stad Amster dam verboden. Uitgezonderd daarvan zijn Joden aan welke door de SteRe Jü- densche auswonderung uitstel van den arbeidsinzet verleend is. (sperr- stempel). Artikel 2. Joden, aan wie volgens artikel 1 het verblijf in Amsterdam verboden is, moeten zich op Donderdag, den 20sten Mei 1943 tusschen 6 en 16 uur in de marechaussee-kazerne, Polderweg, mel den. Artikel 3. Het medenmen van reisbagage en dat de woningen behoorlijk afgesloten zijn, moeten de huissleutels bij het he rwaarde-voorwerpen is toegestaan. Na- voegde hoofd der plaatselijke politie afgegeven wgrden. Stamkaarten en levensmiddelenkaarten moeten worden medegebracht. 'Artikel 4. Jood in dep zin van deze beschik king is hij, die ingevolge artikel 4 van de verordening 189/40 betref fende de aanmelding van onderne mingen Jood is of als Jood wordt aangemerkt. Artikel 5. 1. Hij, die in étrijd handelt met de deze ontduikt, wordt in zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoog ste zes maanden en met geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze be- palignen in de hand werkt, deze mogelijk maakt of er aan medewerkt ontvangt dezelfde straf, het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Q 's-GRAVENHAGE, 14 Mei 1943. De Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: (get.) R AU TER, SS-Grüppenführer und General- leutnant der polizei. SCHIKT U NAAR DE OMSTANDIGHEDEN! In hotels en restaurants. In hotels, café's en restaurants is het heerschende tekort aan personeel voor het publiek wel 'zeer voelbaar. Daar komt nog bij, dat de nog be schikbare arbeidskrachten voor de bediening en in de keuken niet steeds volledig bedreven zijn. Zij worden daardoor zwaar belast en het is on vermijdelijk, dat het dienstbetoon dientengevolge tot het allernoodzake lijkste wordt beperkt Dit heeft invloed op de stemming van de gasten, die hieraan niet steeds op gerechtvaardigde wijze uiting geven. Natuurlijk is het voor het publiek niet aangenaam, niet op zijn wenken bediend te worden, maar ook de ondernemers zouden het graag anders zien. Doch de nood breekt ook de wetten der beroepsmatige gastvrijheid en voorkomendheid. Het'zou voor alle partijen het pret tigste zijn, wanneer dat deel van het publiek, dat -zich tot dusverre niet naar de omstandigheden heeft geble ken te kunnen schikken, hietvoor begrip toonde, en bereid zou zijn tot meer inschikkelijkheid. Daarmee be wijst het den bedrijven, het personeel en zichzelf een dienst. HERVATTING SCHOOLMELK- VOOKZIENING. Het Schoolmelkcomité te Alkmaar verzoekt ons opneming van het volgende: Op Woensdag 19 Mei 1943 zal de schoolmelkvoorziening hervat wor den op de Tesselschadeschool, de Vondelschool, de Bosboom-Tous- saintschool, de Lindenschool, de openbare school voor B.L.O„ de St. Willibrordusschool en de R.K. school voor B.L.O. Indien van de Nic. Beetsschool en/of van de. Rochdale- school een aantal leerlingen ge standaardiseerde melk op school wenscht te nuttigen, zal overwogen worden om ook op deze scholen de schoolmelkvoorziening te hervatten De leerlingen, die gestandaardi seerde melk op school willen drin ken, moeten tijdig, d.w.z. op de -dóór het onderwijzend personeel hiervoor vastgestelde' dagen, een distributie bon voor gestandaardiseerde melk, alsmede het bedrag der wekelijk- Sche bijdrage medebrengen, tenzij zij gratis melk op school kunnen nut tigen; in laatstgenoemd geval moe ten de leerlingen aan ,de(n) klasse- onderwijzer(es) overhandigen een distributiebon voor gestandaardi seerde melk, en, voor zoover zij deel uitmaken van het gezin van een on dersteunden werklooze of een onder steunden vluchteling, een door den Directeur van het gemeentelijk bu reau voor sociale zaken uitgegeven specialen waardebon. Voor zoover noodig, wordt er nog maals de aandacht op gevestigd, dat ondersteunde werkloozen, onder steunde vluchtelingen en door de Gemeentelijke Instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon ondersteun de armlastigen, van wie kinderen een bij de schoolmelkvoorziening be trokken school bezoeken, verplicht zijn er toe mede te werken, dat deze kinderen van den maatregel van verstrekking van gestandaardiseerde melk op school gebruik maken; zij behoeven geen wekelijkscbe bijdrage te voldoen. Nieuwe gebiedsindeeling. Bij besluit van den Secretaris-ge neraal van het departement van So ciale Zaken is het aantal gewestelij ke arbeidsbureaux van 37 op 24 'ver minderd. Opgeheven is o.a. het ge westelijk arbeidsbureau te Zaan dam. Voor het gewestelijke arbeidsbu reau te Alkmaar is de volgende in deeling vastgesteld: Alkmaar, mei, de bijkantoren: Den Burg, Edam, Enk huizen, Den Helder, Hoorn, Medem- blik, Purmerend, Schagen en Wie- ringerwerf. Het bijkantoor Zaandam va^t on der het gew. arbeidsbureau te Am sterdam. Onder het gew. arbeidsbureau van Haarlem vallen de bijkantoren: Beverwijk, Hoofddorp en IJmuiden. DE KAASMARKT. Voor het eerst leverde de kaas markt weeg een fleurig beeld. Er was- weer kaas aangeveerd, kaas die wij in geen maanden op het markt plein hadden aanschouwd. De aan voer bedroeg 900 kg. en bestond uit 6 stapels fabriekskaas en 1 stapel boerenkaas. Aangezien de fabrieken slechts 20 plus mogen fabriceeren, bestond alleen de stapelboernkaas uit 40 plus kaas, waarvoor de hoogste markt f 56 per 50 kg. gemaakt werd. Onder de stapels fabriekskaas was er een, die van de fabriek te Oost woud, markter de heer Nes, bestaan de uit 1900 stuks. Van deze stapel bevonden zich een 200 stuks uit de laatste kaasbakken, waarvan de korst zeer bros was. Deskundigen waren het er over eens, dat deze afwijking over een paar dagen her steld is en dat dok deze kaas, even- ■als dat met de stapels uit Óostwoud steeds het geval was, uit prima kwa liteit bestond en dat het dus nor maal was, dat de handel hiervoor de hoogste markt, f 43.50 pier 50 kg. had betaald. Het oordeel van de keurmeesters Jansen en Beets, wees hier echter van af. Zij stelden zich op het stand punt, dat de hoogste markt slechts mag worden toegeloofd aan een pro duct, dat op het l'ioment der keuring aan de hoogste eischen voldoet. De stapel wordt daarom in zijn geheel afgehuurd, tot groote ontstemming van de handelaren en de producen ten. Een commissie .van bescherming uit den handel, bestaande uit de hee- ren.Keysper èn Adrichem rapporteer den tot afkeuring van slechts 200 st„ doch de keurnieester, die al maan den lang dem arkt bezocht hadden, den, lang de markt bezocht hadden, en zich dus nu formeel van hun taak wilden kwijten, bleven de markt blokkeeren-, met als gevolg, dat de handelaars, waarvan het- zuiveïbür. hen in het gelijk stelt, in plaats van een standje een boete krijgen te in- casseeren. De heer Nies, die steeds een voor stander van de markt is geweest en al jaren de hoogstêmarkten maakte, was over het gebeurde zoo ontstemd (een vijftigtal kazen was onnoodig aapggr boord), dat hij met nadruk verzekerde, de markt met zijn product niet mèer te zullen bezoeken, terwijl de heer Keijsper het besluit nam, om zich niet meer als keurmeester beschikbaar te stellen. Hij, die als deskundige ver grijsd is, kon het net zetten, dat de keurmeesters in koppig, lomatnalisme, hun standpunt, tegen alle zedelijkheid in, bleven handhaven. Handel en pro ducenten waren eenstemmig van oor deel, dat de keurmeesters/ als ze de markt kapot willen hebben, op deze wijze moeten dóórgaan. (Ongeeorirgeerd). BESLUITEN BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft besloten: 1. Tot wijziging van de verorde ningen voor het Murmellius-Gymna- sium, de Handelsschool, de Handels avondschool voor handels- en kan- toorbedienden, het gewoon en uit gebreid lager onderwijs en het bui tengewoon lager onderwijs, in dien zin, dat voortaan onder het geven van privaatlessen of privaatonderwijs, waarvoor het onderwijzend personeel Vergunning behoeft, begrepen wordt het houden 'van toezicht bij het ma ken van huiswerk. 2. Tot verpachting van 420 m2 grónd, gelegen 'nabij het Zeglis, tegen een pachtprijs van f 10,50 per jaar aan de Vereeniging „Zorg voor de leerlingen en oud-leerlingen van de school voor buitengewoon lager on derwijs te Alkmaar". 3.. Tot wijziging van de Kinder bijslagverordening, waardoor van deze verordening worden uitgezon derd arbeidscontractanten (v^ste kern) v. d. luchtbeschermingsdienst, van de centrale keuken en van het distributiekringbureau „Alkmaar", tengevolge waarvan de bijslagrege ling der Kinderbijslagwet op hen van toepassing wordt. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Maria G., d. v. Dirk Karbaat en A. Kroone. Ondertrouwd: Hendrik J. Weij- mer en Bernardina M. J. Izereef. Jan Steensma en Maartje Barten Henricus Dammann en Jannetje C. J. Ackermann. Adrianus J. van der Veer en Engelina Overman. Johan nes B. Schurer en Jacoba Jansma. Gerhardus B. Hogeling en Geertruida Rodenburg. Johannes A. N. M. Proot en Irmgard Suren. Overleden: Geertje Modder, wed. v. J. de Boorder, oud 86 j. Johan na M.. Landman, wed, v. C. H. Weij- mer, oud 77 j. UITGEEST. Aanvaring. - Toen de veehouder P. M. dezer dagen van het melken per roeibootje naar huis terugkeerde, werd het bootje ter hoogte van de brug over de Provincialen weg over varen door dè motorboot van de N.V. Holl. Melksuikerfariek. M. ge raakte te water, terwijl de melk ver loren ging. Door den schok van hét roer geraakte óok de motorschipper te water, zoodat de boot doorvoer en. in den kant terecht kwam Dit gecom» pliceerde ongeval liep goed af, aan gezien beiden zich zelf op hét droge wisten te brengen. Er was alleen eenige materieele schade

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1