AANVALSACTIE BIJ DEN K0EBAN. ARBEIDSVERGRIJPEN VAN AMBTENAREN. DAGBLAD VOOR CONSI WILLEM II IS UITGESCHAKELD. Doelen in Engeland gebombardeerd. Bekendmaking. Staking in Engeland. Finsche helden herdacht. De Haagsche moordzaak. OPROEP VAN DEN N.A.D. Bij de renners groote belangstelling Utrechtsche wielerbaan. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voorilam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 17 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 113. 2 pagina's. Hoofdredacteur: a. r. jonker, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min.' 14 m.M. 1.40. elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet gebeele Rijk 2.63. Losse' nrs. 5 ets. 17 Amerikaansche vlieg tuigen vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 Mei. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: De aanval aan het Oostelijke front van het Koeban-brugge- hoofd werd voortgezet en lever de nieuwe successen op. Tijdens de tweedaagsche hevige gevech ten werd in samenwerking met de luchtmacht het gros der in fanterie van drie bolsjewistische divisies verslagen en den vijand zware, bloedige verliezen toege bracht. De bolsjewisten verloren behalve een aantal stukken ge schut en tanks vele lichte en zware infanteriewapens. Levendige eigen stormtroepactivi teit gn succesvolle afweer van egn vijandelijken aanval ten Zuiden van Soetsjinitsji worden van het overige Oostelijke front gemeld. Bij het Visschersschiereiland boorden, snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een vijandelijk vracht schip van 3.000 brt. in den grond. Het havengebied van Bone werd in den afgeloopen nacht opnieuw gebombardeerd, verscheidene sche pen werden getroffen. De aanval van twee sterke forma ties Amerikaansche bommenwerpers gisteren overdag op N.W. Duitsche havensteden werd door jagers en luchtdoelaTtillerie afgeslagen. Onze jagers wierpen den vijand tot boven zee terug en schoten tezamen met eenheden van de marine 9 viermo torige bommenwerpers neer. Vier eigen jachtvliegtuigen gingen »ver- loren. Boven de bezette gebieden in hét. Westen en den Atlantischen Oceaan werden 8 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder een fgroote vlieg- boot, vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigefi heb ben in den afgeloopen nacht sto- ringsvluchten gemaakt boven Noord en Midden-Duitschland. Snelle Duitsche fen vlogen overdag ust van Engeland taire doelen'aan. In den af nacht bombardeerde' de lucl met sterke strijdkrachten bij goed zicht -het scheepsbouwcentrum Sun derland. Brand- en brisant bommen veroorzaakten vooral in de werven» aanzienlijke schade. Drie Duitsche vliegtuigen keerden van de aanval len op het Britsche eiland niet terug. Bezette gebieden weer zwaar getroffen. De bevolking van de bezette Wes telijke gebieden is op 14 Mei dooi de aanvallen der vereenigde Britsch- Amerikaansche luchtmacht weer zwaar getroffen. Nog zijn de puin- hoopen -der verwoeste woonhuizen in verschillende steden der bezette Westelijke gebieden niet volledig doorzocht, maar reeds thans staat vast, dat bij den luchtaanval ver over de 100 burgers gedood werden eij een aantal anderen ernstig ge wond werd. Alleen in twee Belgi sche plaatsen wérden tot dusver de lijken van 91 burgers gevonden. Het Italiaansche bericht: weermacht- DuitschItaliaansche vliegtuigen hebben opnieuw de haven van Bone met bommen bestookt. Een formatie vijandelijke vliegtuigenheeft in den afgeloopen nacht de stad Trapani aangevallen. De schade is beperkt Vier vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie neergeschoten. De.Britsche admiraliteit heeft het verlies toegegeven van de duikboot „Splendid" die door den Duitschen torpedojager „Hermès" tot zinken is gebracht. •Aartsbisschoppelijk paleis van Reggio getroffen. Terwijl in den dom van Reggio di Calabria dé apostolische admini strator van den aartsbisschop, mgr. Moscato, de plechtige mis van re quiem opdroeg voorde onlangs ge storven/moeder van den eenige we ken geleden bij een vijandelijken luchtaanval gedooden aartsbisschop van Reggio di Calabria, mgr. Mon- tabletti, volgde een hevige aanval Tioor vijandelijke vliegtuigen die in twee golven de woonwijken der stad met bommen bestookten. Eeni ge bommentroffen het aartsbis schoppelijk paleis en het helende priesterseminarie, waarbij eenige semenaristen gedood werden. Als opvolger van mgr. Moniablet- ti heeft de paus mgr. Antonio Lanza benoemd tot aartsbisschop van Reg gio di Calabria. maar Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat zich, overeen komstig de verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied van Mei 1943 over den arbeidsinzet, heden.de in Maart en April van het jaar 1921 geboren personen bij het Arbeidsbureau in hun woonplaats moeten melden. Zjj, die den meldingsplicht niet nakomen, -worden met ge vangenisstraf of geldboete be straft. De bedrijfsvoerders zijn voor de melding van hun personeel verantwoordelijk. DE BEY VAN TUNIS. Generaal Giraud heeft den bey van Tunis in arrest gesteld op het motief, dat hij de veiligheid van Tu nis in gevaar brengt. transportarbeiders leggen het werk neer, De Engelsche transportarbei ders zijn volgens een bericht uit Genève in staking gegaan. In een drietal graafschappen breidt deze staking zich uit. Men heeft soldaten moeten ontbieden om de arbeiders der wapenfabrieken naar hun werk te kunnen trans porteeren, daar anders ook deze fabrieken het werk zouden sta ken. rede van den minister president. - Finland herdacht Zondag zijn hel den en tevens het feit, dat 25 jaar ge leden de vrijheidsoorlog eindigde. De plechtighederr droegen een eenvou dig karakter. In de Z.W.-Finsche plaats Jokioi- nen, die in de drie oorlogen naar ver houding de zwaarste offers heeft ge bracht, werd de v/ornaamste plech tigheid gehouden, waaraan president Ryti, de regèering en talrijke andere hooge persoonlijkheden uit Helsinki deelnamen. Minister-president Lin- komies hield voor het gedenkteeken voor de gesneuvelde helden een rede, waarin hij o.m. zeide, dat als een volk in vrijheid wil leven, het voor feen offers mag terugschrikken, inland weet dat het op den goeden weg is. Het Finsche volk idealiseert den oorlog niet, doch het.zal zich ook nooit buigen, indien een vreemde mogendheid haar imperialistisch streven in den eenen of anderen vorm op Finland richt zijn zelfstan digheid wil rooven en zijn nationale bestaan vernietigen. Het Finsche volle zal liever tot het allerlaatste vechten dan zich onder werpen aan de genade van zijn Oos- telijken buur. Geen „Burlityp' De échte eenheids-sigaret komt over twee weken. De échte Nederlandsche Eenheids-sigaret" is er nog niet! Zij zal eerst over een dag of veertien op de markt verschijnen en heet niet „Burlityp", maar „Con- si", zijnde de samentrekking van de beginletters der woor den „Concentratie Neder landsche Sigaretten-in dustrie". Ze is er dus nog n i e t de Ne derlandsche Eenheidssigaret! Zulks in tegenstelling tot ons bericht van Zaterdag j.L, welk bericht op een misverstand en op een naamsverwisseling berustte. Van verschillende zijden werden wij hierep attent gemaakt. De gesignaleerde „Burlityp" is namelijk niets anders dan het zooveelste nieuwe fabrieksmerk, dat men echter in deze dagën niet meer verwacht zou hebben en vooral niet onder een zoo kwasi-uitheemschen naam'. Onze ontboezeming verliest daarom ook niets aan waarde, daar zij zich richtte tegen den n a a. m. Ook nu nog begrijpen wij niet, hoe een fabrikant de zonderlinge gewoonte kon voortzetten, in stede van eindelijk eens een be hoorlijken Nederlandschen naam aan zijn product te geven. In feite geldt trouwens het zelfde de' „Consi". Deze naam moge dan een samenstelling vor men van in het Nederlandsch spraakgebruik bekende woorden, het resuj^at klinkt al weer even vreemd. *ij hopen daarom, dat de volksmond spoedig een beter in het Nederlandsche gehoor liggend woord zal weten te vin den en blijven ons óók ten aan zien van de „Cctnsi" voor een anderen, beteren naam aanbe volen houden. De échte Nederlandsche Een heids-sigaret verdient een éch ten Nederlandschen naam! decreet van den führer over regeerings- bevoegdheden. Voor een decreet van dén Führer over de r'egeeringswetgeving van 10 Mei 1943. blijft de Rijksregeering de haar«door de wet van 24 Maart 1933 verleende en formeel op 10 Mei 1943 verstreken bevoegdheden uitoefenen. Het decreet behelst het voorbehoud, dat deze bevoegdheden van de Rijks- rgeering door den Groot-Duitschen Rijksdag bevestigd moeten worden. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel ais geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd -te worden. Bij de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 18.5..43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- bfeek. 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, .Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam,' School, lepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23,5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, LeusderWeg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", \Bezuidenhoutscheweg. ook het vatic aan klopt tevergeefs. Het Vaticaansche bureau van in lichtingen deelt mede, dat alle po gingen die zijn aangewend om eenig levensteeken te vernemen over de Italiaansche krijgsgevangenen dia zich in Sovjet-Russische gevangen schap bevinden, tot duver volkomen vruchteloos verloopen zijn. Getrouw aan de door den Paus verstrekte op dracht zal het bureau zijn pogingen evenwel voortzetten. In geheel Duitschland wordt in den tijd van 23 Mei tot 12 Juni een inzameling gehouden van versleten textiel en schoenen ter verkrijging van nieuwe reserves- aan grondstof fen. I Koning Christiaan X heeft Za terdag de leiding der regeering weer qp zich genomen,welke hij wegens ziekte tijdelijk had overgedragen aan kroonprins Frederik. Een knap stukje knutselwerk. De heer Bal te Utrecht vervaardigde uit karton een model van het stadhuis van Gouda, over welk werkje hij 200 uren heeft gedaan. De heer Bal met het product van zijn nijveren arbeid CNF-Schipper-Pax m DE COLORADOKEVER. Naar wij van den Plantenziektekun- digen dienst vernamen zijn in*het Zui den van ons land de eerste Colorado kevers gevonden. De tuinders betrach ten dus de noodige waakzaamheid. Met betrekking tot den moord op het 16-jarig meisje B. de V„ ge pleegd op 21 Maart j.l. te 's-Graven- hage. kan nog het volgende' worden gemeld: Bij het onderzoek is gebleken, dat het slachtoffer, een Jodin, geduren de eenigen tijd clandestien was'ge huisvest bij de ouders van den 22- jarigen jongeman H„ die in verband met dezen moord is gearresteerd. Daarna werd het meisje door me juffrouw N. op illegale wijze gehol pen. De familie H. wilde haar niet langer in hujs hebben, waarna zij bij een andere kennis onderdak vond. Zij hield het aldaar niet uit en ver dween. Na eenige dagen dook zij weer op en ontmoette zij op straat den 22-jarigen jongeman H„ aan wien zii om geld en distributiebe scheiden vroeg. H. vernam in dien tijd van twee kennissen, waaronder mejuffrouw N. dat het meisje had gedreigd hen aan te geven bij de Duitsche politie, omdat zij haar hadden verborgen en op andere wij ze behulDzaam waren geweest, in dien 2ij haar geen geld en distribu tiebescheiden gaven. zaklantaarns met ontplofbaren inhoud. Efg Popoio di Roma schrijft;- dat Amerikaansche vliegers bij hun aan val op Civita Vecchia op 14 Mei als zaklantaarns gecamoufleerde voor werpen hebben laten vallen, die met ontplofbare stoften gevuld waren. Bij het da-ukken op den schakelaar explodeerden de voorwerpen. Feijenoord verliest een kostbaar puntje. Plotseling kwam Zaterdagmorgen de mededeeling, dat - de voetbalcom petitie toch zou worden voortgezet en verreweg de meeste clubs hebben de bedoeling van den NVB begrepen en hebben hals over kop* hun spelers opgeroepen voor den Zondagmiddag. Andere clubs evenwel hebben zich letterlijk gehouden aan den tekst van den brief, welken zij ontvangen hadden van het NVB-bestuur en le zende, dat h£t standrecht pas om 6 uur 's avonds zou worden opgeheven (in den brief stond, dat er gespeeld zou worden, indien het standrecht uiterlijk om 12 uur des middags zou worden opgeheven) hebben zij alles blauw-blauw gelaten, daarmee zich zelf een onplezierigen. middag bezor gende en de tegenpartij 'en het pu bliek dqpeerende. Weer anderë clubs konden hun spelers niet meer bij elkaar krijgen en waren dps wel gedwongen, om af- bericht te sturen, hetgeen dan ook steeds geschied -is. Intusschen zijn we benieuwd, welk standpunt de NVB zal innemen t.a.v. de clubs, die niet opgekomen zijn. De wedstrijd van den dag was na tuurlijk Willem II- Feyenoord, waar bij het o.a. ging om de laatste kans van de Zuidelijke kampioenen. De Tiibujrgers waren - den laatsten tij.a juist weer in vorm gekomen en w#- ren daardoor plotseling zeer gevaar lijke tegenstanders geworden, zoodat Feyenoord lang niet zeker was van een overwinning. Welnu, de partijen hebben de p'unten gedeeld cn dat resultaat was tenslotte de beste be looning voor beide clubs. Immers, geen van hen had de overwinning verdiend, al had Feyenoord voor de ■rust en Willem II in de tweede helft de beste papieren. De Rotterdam mers namen in die eerste helft een 2—0 voorsprong en alles leek er toen op. dat zij met de zege zouden gaan strijken. Echter direct na de hervat4 ting maakte Willem II er I2 van en toen rook zij haar kansLan gen tijd hield Feyenoord echter stand, totdat eindelijk de lahg ver wachte gelijkmaker kwam. Beide partijen hebben daarna nog eenige kansen gehad. Willem II misschien de meeste, maar het kruit was ver schoten en zoo eindigde deze wed strijd met een 22 gelijk spel. Zooals reeds boven opgemerkt, is Willem II thans definitief uitgescha keld voor het kampioenschap, omdat Feyenoord voor haar onbereikbaar geworden is. En eigenlijk kan ADO m haar vuistje lachen, wam deze club heeft nu zonder ^zelf te spelen, een verliespunt minder dan de Rot terdammers. Maar ADO heeft nog een zeer zwaar programma voor den boeg, zoodat het nog verre van zeker is, dat de Hagenaars hun titel zullen prolongeeren. De stand is thans aldus geworden: Zooals reeds is medegedeeld heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied een verordening uitgevaardigd op ar- beidsvergrijpen van ambtenaren én zekere beëedigde personen. Zij heeft den volgenden tekst: a Op grond van par. 5 van het Decreet van den Führer op de uit- oefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (rgbl. blz. 778) verorden ik: Par.'- 1. Een ambtenaar, die 1) Staakt of O 2) Zijn arbeidsprestatie vermindert met/ de bedoeling de vervul ling van overheidstaken te bemoeilijken, te vertragen of onmogelijk te maken, of die deze bedoeling op andere wijze tracht te verwezen lijken, wordt gestraft met gevangenisstraf tot een jaar, in ernstige gevallen met tuchthuisstraf. 2. In bijzonder ernstige èevallen kan levenslange tuchthuisstraf of de doodstraf uitgesproken worden. 3. Poging is strafbaar. Par. 2. v Voor de toepassing van deze verordening is een ambtenaar gelijk gesteld aan een persoon, die op-grond van een verdrag volgens het burgerlijk recht bij den staat, bij een provincie of bij een ander pu- bliekrechtejQjk lichaam in dienst is. Par. 3. Deelnemers worden als daders gestraft, ook wanneer zij niet béhooren tot dien in Par. 1 en 2 genoemden kring van personen, Par. 4. 1. Wie oproept tot een volgens par. 1. verboden handeling, of wie tracht een ambtenaar of een in par. 2. genoemden persoon te belemme ren in het hervatten van den arbeid, wordt gestraft met de in par. 1. genoemde straffen. 2. De voorschriften omtrent aanstichting blijven ongewijzigd. Par. 5. De voorschriften van par. 1 tot 4 worden op overeenkomstige wijze toegepast op personen, van wie v o o r de aanvaarding hunner wërk zaamheden aflegging van een eed of .gelofte wordt geëischt. Par. 6. De volgens par. 1 tot 5 strafbare handelingen zijn strafbare daden in den zin van par. 2 al. 2 van verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsche jurisdictie in strafzaken la de redactie van bekendmaking no. 72/1942.- Par. 7. 1 Deze verordening wordt op den dag harei afkondiging van kracht. Den Haag, 15 Mei 1943. W.g. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SEYSS-ÏNQUART. Bij onze Vrijwilligers. - In den Bunker wordt een Kaart van de omgeving bestudeerd - SS PK SI«p*k-0-H-P n WEDERZIJDSCHE NACHTELIJKE, LUCHTAANVALLEN. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben den geheeleij nacht boven Lon den gevlogen. In de aangevallen doelen ontstonden groote branden. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. De vijand ondernam in den afgeloopen nacht storingsvluchten boven N.-, Mid den- en W.-Duitschland. De bevolking leed verliezen. Volgens, de voorloopige berichten werden 4 der aanvallende bommenwerpers neergeschoten. „NIET ENG EN BEKROMPEN DENKEN." Hedenavond om 18.45 spreekt Max Blokzijl, in zijn politiek weekpraatje via den zender Hilversum 2, over het onderwerp: „Niet eng en bekrompen denken.". Den volgenden morgen om kwart over acht wordt een herhaling van deze uitzending gegeven. VERDUISTER GOED. t van 21.30 tot 5.45 uur. Maan op 18.22, onder 5.29 19 Mei: Volle maan. Feyenoord Enschedé Willem H ADO v Heerenveen 7 5 7 4 5 8—6 9—7 14—17 6—7 13—13 Voor de competitie werden nog en kele ondergeschikte wedstrijden ge speeld, waarvan o.a. in de 2e klasse A Alkm. Boys-West-Fri'sia en HBC WFC. Eerstgenoemde wedstrijd ein digde in een 73 overwinning voor de Enkhuizers. de tweede wedstrijd leverde een zege op voor HBC, dat Begin Juni 1943 vertrekt een corps van den Nederlandschen Arbeidsdienst naar Oostland, ten einde binnen de grenzen van het Groot Duitsche Rijk in N.A.D.- verband boseharbeid te verrich ten. Gedurende den inzet, welke vermoedelijk 3 maanden zal du ren, blijven de vrijwilligers on der'hevel van den commandant van Ven N.A.D.. gekleed in N.A. D. uniform en vallen zij onder het straf- en tuchtrecht, dat in den N.A.D. van toepassing 'is. Voor het vertrek vindt nog een vooropleiding plaats van onge veer 4 weken té „Waterloo", Oud-Leusden bij Amersfoort Slechts voor hen, die reeds in den N.A.D. hebben gediend, is de mogelijkheid opengesteld zich hiervoor op te geven. Aanmelding kan tot 1 Juni «persoonlijk geschieden bij de aanmeldirtgsbureaux, dan wel schriftelijk aan den commandant van den N.A.D., Stafafdeeling 7, Luykenstraat 40-42, te 's-Herto- genbosch. i Aanmeldingen, welke na 1 Juni 1943 binnen komen, worden ter zjj'de gesteld. OPROEP AAN BEDRIJFSLEIDERS. Betreffende de aanmelding voor den arbeidsinzet wordt van bevoegde zijde de aandacht er op gevestigd, dat 9e bedrijfsleiders er de verantwoor delijkheid voer dragen, dat gle on der hen geplaatste tot. aanmelding yerpliahte personen hun aanmel dingsplicht nakomen. Vooral moet den in aanmerking komenden leden van het personeel de noodige tijd gegeven worden om zich persoonlijk op het arbeidsbu reau aan te melden. De (trustee) zal een beschikking uitvaardigen, vol gens welke het loon doorbetaald moet worden. Voorts wordt de aandacht er op ge vestigd, dat ieder misbruik van de aanmeldingsformulieren onder de strafbepalingen valt. Smit miste en nu ook eens bewees, dat het zonder Smit ook nog wel gaat. Verder memor'eeren we nog even de zege vah DEM op het thuisspelen- de Schagen en wijzen tenslotte nog op de bekerresultaten, waarvan gis teren de eerste ronde begon. Alkm. BoysWest-Frisia 3-7. 't Liep alles wat vreemd. Een eigenaardige wedstrijd werd er gisteren nog gespeeld op het Boys-véld, waar de Enkhuizers de asten waren van de Alkmaarders. ie West-Frisianen, gesteund door den wind, waren voor de rust wer kelijk de gevaarlijksten en zij ver dienden toen ook een behoorlijken voorsprong. Maar deze voorsprong verkregen zij op een goedkoope wij ze, dank zij eenige eigenaardige be slissingen van den scheidsrechter, die eerst aan West-Erisia een doel punt toekends, dat de Bóys-doelman achter de lijn weggraaide (een vol kom juiste beslissing), daarna een Boys-doelpunt, dat een der Enk huizers voorkwam door het leer achter de lijn weg te trappen, niet toekende en tenslotte Ja, die Enkhuizer achterspeler trapte het leer snel weg, meteen ging zijn voorhoede er mée van door én was bet 0-2! In plaats dus van 1-1 kregen de gastheeren êen nog grooteren ach terstand. Deze misten direct daarop een strafschop, om onbekende reden toegekend en zagen nog in de eerste helft hun achterstand tot 0-4 Ver groot door twee goede schoten, waarvan Muskee de grondlegger was En toen het direct na de thee zelfs 0-5 werd, rekende men algemeen op een daverende Enkhuizer zege, maar juist toen begonnen de Boys zich te roeren haalden zoowaar op tot 3-5. Eenige goede kansen brach ten de Alkmaarders daarna nog om zeep en toen eindelijk West-Frisia zich. weer wat had los gewerkt en haar linkervleugel aan den arbeid zette, toen waren twee aanvallen voldoende, om de Boys-illusie volko men te dooven. De scheidsrechter - nam tal van vreemde beslissingen, waardoor de verhouding in het veld er niet o'ret- tiger op werd. Gelukkig bleef het bij hard spel, dat echter niemand kon bekoren. Voor de ronde van Alkmaar Op het parcours in het Bloekhove- park te Alkmaar zal Zondagmiddag a.s. de ronde van Alkmaar worden verreden, waarvoor de renners in het land groote belangstelling aan den dag leggen. Bij de amateurs, die een afstand van 60 K.M. rijden, hebben zonden uitzondering alle vooraanstaande renners ingeschrer ven. Namen als Bijl, Boskemper, Middelink, Rotschafer. Gerrit Blauw, Kuilman, de Heilooër L. Ekkers, voorspellen een interessanten strijd. Bij de nieuwelingen is eveneens het geheele landelijke rennerscqpps aan wezig. Deze categorie van jonge ren ners opent den sportmiddag. Veruit de belangrijkste wedstrijd is die van de beroepsrenners. Qok deze klasse is zoo goed als geheel volgeboekt. Het is spéciaal de groep van opkomende beroepferenners, die gehoor heeft gegeven aan den op roep Qfti in de ronde van Alkmaar uit te komen. De strijd zal er des te fraaier om zijn. Vooral als men na gaat dat knapen als Lakeman (Am sterdam), Van der Star (Den Haag), Cor Bakker (Zaandam), Jaap Engel (Amsterdam), Wim Reuter (Am sterdam), Van Boheemen (Amster dam), Leo Maas (Geldrop), Sneldere (Breda) hun contract voor de ronde van Alkmaar reeds hebben getee- kend. De profwedstrijd gaat over •een afstand van 120 ronden of 100 K.M. In totaal zullen niet minder' dan 120 renners deelnemen aan Alcma- ria's vijfde rondewan Alkmaar. Schulte en v. Vliet winnen. Zondagmiddag werd in 't Utrecht sche stadion een zeer interessant wie- Ierprogramma afgewerkt. Van Vliet en Schulte waren imhun besten vorm en hebben het publiek in extase ge bracht. De koppélwedstrijd over 70 km. was zeer interessant én reeds di rect na den aanvang begon een jacht, die ruim êen half uur duurde. Schul te en Boeyen wisten een ronde uit te loopen. Sprintwedstrijd: 1. van Vliet 12 3/5 sec., 2. D e r k s e n, 3. Van de Vijver en 4 Remkes. Ploegachtervolging voor wegren ners over 4 km: 1. ploeg Schulté- Pellenaers-Steenbakker-Franken 5 min. 8 4/5 sec., 2. ploeg Groenewe- gen-Verschuren-Hopétaken-K link op 45 meter. Koppelwedstrijd over 70 km: 1. Sehulte-Boeyen 1 u. 35 m. 59 4/5 sec 2. op 1 ronde: Braspenninx-Van Am sterdam 8 pnt., 3. Van Swelm-Ver- sehuren 8 pnt.. 4. Steenbakker-Fran- ken 5 pnt.. 5. Remkes-Groenewegen 2 nnt„ 6. P r o n k-E v e r s 2 pnt., 7. Peeters-Vooren 1 pnt., op twee ron den 8. Van Vliet-Klink 6 pnt., 9. Pellenaers- Van der Voort 3 pnt., 10. De Gans-Smits 2 pnt., 11. Derksen -Van Gent 2 pnt., 12. Van de Vijver- Hopstaken, op 3 ronden Joosen-Van Oers 5 pnt, Om het Kampioenschap van Nederland. Willem II-F.oord 2-2 DISTRICT I. Tweede klasse A. HBOWFC 3-1 Alkm. B.-W.Frisia 3-7 Derde klasse A. GVO-HRC Schagen-QEM 1-3 Derde klasse D. Purmerst.-de Meer 2-0 Vierde klasse A Atlas-BKC Vierde klasse B VVW-MFC Vierde klasse C. USVU-Bergen 1-3 Res. 3e kiatse A: HRC 2-Zaandi.jk 2 Beker-wedstrijden. LSW-Hollandia 1-2 Wieringerw-QSC Beverwijk-Terrasv. Zanidv.rn.-ADO 1920 Blauw Wit-Zaandijk 2-3 ZFC.ZSGO 2-1 Ajax-DWV 5-0 VVA-Swift 6-0 J. Hanzenkw.-ASVK 1-7 DWS-SDW 6-0 Zeeburgia-de Volew. 1-4 De Meteoor-OVVO 1-1 niet doorgegaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1