DAGBLAD VOOR PHILATELISTISCHE SPIEGELS Blijde gebeurienis. Belangrijke installaties in Leningrad gebombardeerd. De Russische Vrijwilligers-Bataljons. Gayda over den zenuwenoorlog. Nederlandsche krijgs gevangenen in Thailand. Bommen op Zwitserland. Studenten en het teekenen der verklaring. van nationale drama's. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. ^turean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 19 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. 145e Jaargang, No. 115, 2 pagina's. -HOLLAND Hoofdredacteur: A. R. JONjCER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs, 5 ets. Wederzijdsche luchtacties HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 18 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koebanbruggehoofd Werden bii succesvolle gevechten opnieuw talriike gevangenen ge maakt. Aan het overige deel van het Oostelijke front heerschte gisteren slechts geringe plaatse lijke gevechtsactiviteit. De lucht macht bombardeerde met zicht baar succes voor den oorlog be langrijke installaties in Leningrad. Luchtaanvallen overdag van den vijand on eenige plaatsen in de be zette gebieden in het Westen veroor zaakten onaer ae nevoiking zware verliezen, vooral in de stad Bordeaux. worden, bedankte en de verzekering gaf. dat men dit voorstel zeer zorg vuldig zou onderzoeken. Het bericht laat, naar de Berlijnsche pers schrijft, er geen twijfel over. be staan, dat deze aanslag op de stuw dammen een door joden geïnspireerde misdrad is. Natuurlijk zal ook deze jongste joodsche misdaad op de juiste wijze worden gestraft en op de aan stichters terugvallen. Terreuraanvallen op Italiaansche steden. ilaliaansche torpedovliegtuigen hebben op de reede van Bougie een lichten kruiser en een varend schip van middelbare tonnage door torpe do's getroffen. Een viiandeliike formatie liet bom men vallen op Alghero (Sassari) waarbii eenige woonhuizen instortten Hierbij werden in luchtgevechten en en slachtoffers ontstonden onder de door de luchtdoelartillerie 17 voor het bevolking. meerendeel meermotorige viiandeliike vliegtuigen verpietigd Bii den afweer van Britsche lucht aanvallen op Duitsche convooien en boven Nederland schoten bewakings vaartuigen 4 en luchtdoelartillerie v. d. marine 6 vijandelijke vliegtuigen neer. Boven den Atlantischen Oceaan vernietigden Duitsche gevechtsvlieg tuigen 2 Britsche bommenwerpers, waaronder een groote vliegboot. Vier eigen iagers gingen verloren. Enkele Britsche vliegtuigen, waar van er een werd neergeschoten, vlo gen in den afgeloópen nacht boven 't Westelijke en Zuidelijke Duitsche riiksgebied. De luchtmacht zette den stmd tegen belangrijke doelen in het gebied van Als gevolg van dezen luchtaanval zijn 11 dooden en ou gewonden te betreuren. DE STRIJD IN BIRMA. Het keizerlijke Japansché hoofd kwartier heeft het volgende commu- niaué gepubliceerd: Japansché strijdkrachten hebben op 14 Mei Maungdaw. een belangrijk steunpunt aan de- Indisch-Birmaan- scae grens, uezei,. Deze sa-ijaxraen,en bereiden zich thans voor op nieuwe operaties. De resultaten, die-in dezen veldtocht sedert het begin der ope raties in den Arakan-sector in de 2e helft van December tot 10 Mei ziin behaald, luiden als volgt: De viiand verloor op de slagvelden ---- - 04i4 soldaten. (Dit ziin alleen de sol- L°ndel? ook m den nacht van 17 op daten, die door de Japanners begra- 18 Mei gedurende verscheidene urenven zjjn voort en viel met een sterke formatie j ^vangenen werden gemaakt, zware gevechtsvliegtuigen de belang- on(jer wie een groot aantal Britsche rijke aanvoerhaven Cardiff aan het Bristolkanaal aan. Duikbooten boorden tijdens afzon derlijke tochten in het Noordeliike deel van den Atlantischen Oceaan 8 schepen met een gezamenliiken in houd van 51.000 brt in den grond, waaronder een koelschip van 12.000 brt.. dat volgeladen met vleesch on derweg was naar Engeland. Boven dien schoten zij drie aanvallende meermotorige bommenwerpers neer. De beschadiging van de stuwdammen. In den nacht van 16 op 17 Mei wer den zooals bekend, naar in het weer- machtbericht van 17 Mei werd gemeld, door Britsche bommen twee stuwdam men beschadigd, waarbij door den hier door veroorzaakten watervloed zware verliezen onder de burgerbevolking verden geleden. Op dezen terreur aanslag valt een bijzonder kenmer kend licht door een bericht van den Britschen ReuLerdienst, welks voor malige Berlijnsche correspondent Bet- tany het volgende meldt: Epn bekende joodsche specialist- uit Berlijn, die thans in Londen zijn prak tijd uitoefent, vroeg mij eenigen tijd geleden waarom de Britsche lucht macht de stuwdammen in Duitschland nog niet gebombardeerd had. Zijn mededeelingen gaven mij aanleiding om een brief te sturen aan het minis terie van luchtvaart, waarin ik zijn inlichting doorgaf. Later ontving ik antwoord, waarin men mij voor dit voorstel van den joodsehen specialist, wiens naam niet bekend gemaakt kan Een strijdmacht waarmee niet te spotten valt. Dat aan de zijde van de Duitsche weermacht in de Sovjet-Unie ook uit de inheemsche bevolking samenge stelde formaties strijden, is algemeen bekend. Reeds meermalen zijn van Duitsche zijde berichten verschenen over de vorming van Russische vrij- willigersbataljons, die naast Duitsch land actief aan den strijd tegen het bolsjewistische regime in hun land deelnemen. Zelfs is in dit verband de naam van den Russischen gene raal Wlassow genoemd, die bij de or ganisatie van deze nationale forirta- ties een belangrijke rol speelt. Geleidelijk zijn deze vrijwilligers- formaties thans geworden tot een factor, die in het verdere verloop van den strijd in het Oosten een be langrijke rol' belooft Je zullen spelen. De „Ëerliner Börsen'Zeitung" noemt dit verschijnsel een der belangrijkste, die deze oorlog heeft teweeggebracht. Het blad schrijft, dat thans een punt van ontwikkeling is bereikt, waarop men dezen nieuwen factor als een van de grootste njilitaire en politieke beteekenis kan bezien. Het aantal der vrijwilligers is aanzienlijk toegeno men. In garnizoenen en troepenkam pen in het Oosten worden steeds weer nieuwe vrijwilligers-batajons voor den beslissenden strijd tegen het bolsjewisme opgeleid. Hun optre den in het operatiegebied zoowel als in het achterland vormt op het oo- genblik het opvallendste nieuwe ac cent in het beeld van het Oostelijke front. De tijd van tasten en zoeken op dit gebied is lang voorbij. Wat thans aan soldaten, die uit de Oost- Europeesche volken gerecruteerd ziin onder de wapenen staat, aldus be sluit de ..Berliner Börsen Zeitung", is een strijdmacht, waarmede niet te spotten valt. LANDWACHTDIENST KOMT IN MINDERING VAN DEN ARBEIDSDIENST. Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, heeft de Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied beslist, dat voor Nederlan ders, die bij de landwacht dienen, (doch onder den arbeidsdienstplicht vallen, de diensttijd van drie maan den bij de landwacht in aanmerking wordt genomen vvoor den arbeids dienstplicht. Dienstplichtingen voor den arbeidsdienst, die drie maanden bij de landwacht hebben gediend, worden dus slechts voor den tijd van drie maanden voor den arbeidsdienst opgeroepen. soldaten. 327 Viiandeliike vliegtuiger werden neergeschoten en 225 op de'- grond vernield en 207 stukken ge schut werden buitgemaakt. Verdei werden o.a. 83 tanks en pantserwa gens en 255 vrachtauto's buitgemaakt VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 20.57, onder 6.30. 19 Mei: Volle maan. Poging van de geallieerden om eigen nervositeit te verbergen. Gayda schrijft in de „Giomale d'Italia", dat na het beëindigen vah de campagne in Noord-Afrika een nieuwe faze begonnen is van den Engelsch-Amerikaahschen zenuwoor log tegen Italië. De Angelsaksische mogendheden achten het blijkbaar doelmatig den zenuwenoorlog tegen het Italiaansche volk, nu de oorlog in een buitengewoon spannende faze is gekomen, met alle middelen te bespoedigen en te verscherpen met de ondubbelzinnige bedoeling den oorlog tegen Italië zoo snel mogelijk tot een einde te brengen. Om die reden zijn thans de meedoogenlooze bomaanvallen op Italië in verscherp te mate begonnen. De Angelsaksi sche mogendheden hopen de burger bevolking' te kunnen terroriseeren en uit het evenwicht brengen. Ook de onlangs uitgeworpen vlugschrif ten en de verscherpte radioactie, waarbij het Italiaansche volk tot vrede wordt aangespoord, heoogën hetzelfde. De vijandelijke agitatie verzuimt echter wijselijk, aldus Gay da, mede te deelen, dat het Italiaan sche volk onder „vrede" in feite de volledige vernietiging van de Ita liaansche natie en van alle verdere ontwikkelingsmogelijkheden moet verstaan. Ook dezen keer zal-de zenu-' wenoorlog der Angelsaksische mo gendheden geen succes hebben. Tot de nieuwe methoden van den zenuwenoorlog behooren, naar Gayda verklaart, de voortdurend door den vijand verspreide, gefantaseerde be richten over interne gebeurtenissen in Italië, zooals de vorming van een oppersten raad van zes, waartoe de Koning, de Duce en de vier maar schalken Graziani, Cavallero, de Bono en Caviglia zouden behooren. Andere gefantaseerde berichten ma ken melding van het overnemen van het opperbevel in Zuid-Italië door maarschalk Badoglio en van het af treden van den Koning, en van de regeering. De bewering van den vijand, dat in Italië „nervositeit" héerscht, is slechts een manoeuvre om eigen nervositeit te verbergen. De strijd tegen, Engeland. Zwaie gevechtsvliegtuigen van het type De 217 «taan voor den Iniet tegen Engeland gereed PK Speck-DV-R-P m 's-GRAVENHAGE, 18 Mei. Het Informatie-bureau van het Neder landsche Roode Kruis Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederland sche krijgsgevangenen in Thailand. Wegens het ontbreken van adres sen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie wor sten gezonden: T h a il a n d landmacht sergean ten infanterie gf demey cf wesselman vanhelmond msh harders wft eygels- heim w vanpelt ea stakenburg ws ophof jg dicke jah vanwankum g vanoort jaj caris na kleist r degraaff j vanvliet gm vantrienen mc aalbers .1 boerhout h kamst al haighton ftj witterland a greve jg wunnink hgw vanderlee th vanhaasen p plooster h scholtens w rijs n swier p jochems w buis cpe spalding k heineman jj ren- ne emh holwerda jj kravse hf kraus ja berghahn w stalder ela drval jbt geerling aj janssen dc overduin e boekhout a kleinsmit let sijthoff In den nacht van 17 op 18 Mei hebben vreemde vliegtuigen op groote hoogte in W. richting ten N. van de lijn St. Gallen-Zürich-Ko blenz over Zwitserland gevlogen. In Oost-Zwitserland werd luchtalarm gegeven. Aan de stadsgrens van Zürich wer den twee brisantbommen neergewor pen. De eene- kwam terecht in de buurt van de wegkruising Rümlang- Leimgruben. Er werd schade aange richt, maar personen kwamen niet om het leven. Een bom kwam terecht op de spoorlijn Seebach-Affoltern- Wettingen zonder echter te ontplof fen. RUIM 29 MILLIARD DOLLAR VOOR HET AMERIKAANSCHE VLOOT- PROGRAMMA. Het Noord-Amerikaansche begroo- tingsontwerp voor het op 1. Juli a.s. aanvangende financieele jaar is thans bij het congres ingediend. In deze be grooting is een bedrag van 29.463 mil liard dollar uitgetrokken voor de uit voering van het Noord-Amerikaansche vlootptogramma, hetgeen 5.725 milliard dollar meer is dan het voor de vloot uitgegeven bedrag in het laatste finan cieele jaar. KAAK'-- VAN F-EL.T Een kaart die de ligging aangeeft van het eiland Attoe, waar momen teel hevig gevochten wordt tusschen Japanners en Amerikanen. phcnr hermans jwhj tegelaars ca koot wfschurmann wa evers gjw zeehuizen am roestenburg bf vanaist a paans ac ketelaar cjl vanhaasen-» breetveld f jongbloed j braaksma m vanwely. lel vanveldhuizen cj lamai- tre' lt busser ca vanlaar e polak a drogt ha vangurchoru jm ferdinanöus jg rademaker ap heeres kl vanling thgf marges sffa schiff o couyn ps ■reynst fh hupkens jm hoffman df degroot aj solleveld w vanderkuyp j spitse fdj dekonins lhw daal gj de- lange j verhoeven n vinck jt masten broek a kosmeyer ef siekman jcj moolenburgh a renema f dechaufe- pied hhj wagenaar «kjf hazebroek sk vanhof jf tloót hg kromsigt c knoes- ter e knops jn koomen jc vandertuin hfj dewijngaart pj zijdenbos j feld- hoen jar visscher ta achthoven dw dekrie'k t weiier jg .knevel c middle- ton ca nijhoff cf holman jc vaneijk g vanderworm c singerling jfk bas- lias cornelis konijnen borg fam deelen ca dekoter fhenk neuteboom korpo raals infanterie ap timmers r duin j bruining aj seller gf holwerda a kleevens bf samson i vanham p bra- konie jaal intveld cp vanling w ho- big kt tinkhof amw schaap ff post- ma a van wier j hoogvliet cgw milar lr nort fh boet cgj vandepoll lc van- ameydenvanduyn ng anthonys phm vanbronkhorst c broekema r brem- mer w buitendijk j bruinier sm buse ajch chatelin tmh diebels. Familieleden enz. gelieven zich onde opgave van zoo volledig moge lijke gegevens der betreffende per sonen, zooals range onderdeel of wa pen, geboortedatum en laatst be kende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informaie-bureau te wenden. Wacht niet tot U er over valt maar ruimt zelf den rommel op. De Secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming deelt mede, dat zij, die in den cursus 1943 1944 de studie aan een der Neder landsche universiteiten of hoogescho- len wenschen te beginnen, alsmede de in het studiejaar 1942-'43 niet ingeschreven studenten, die vroeger ingeschreven zijn geweest of een aca demisch examen hebben afgelegd, in de gelegenheid worden gesteld thans de voor studenten voorgeschreven verklaring te teekenen. Na teekening worden zii wat te werkstelling in Duitschland betreft, gelijk gesteld met de studenten, die de verklaring vóór 5 Mei 1943 hebben geteekend en kunnen zij hun studie aanvangen, respectievelijk voortzet ten. Hiertoe dienen zii zich zoo spoedig mogelijk onder opgave van volledi- gen naam en adres schriftelijk te wenden tot het departement van Op voeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming. afdeeling hooger onder wijs, te Apeldoorn, Paschlaan 19, met mededeeling aan welke universiteit of hoogeschool en in welke faculteit men wenscht tp studeeren. Ook zii, ,die het toelatingsexamen tot de universitaire studie of het eindexamen noe moeten afleggen, dienen zich thans, ter voorkoming v. moeilijkheden aan te melden. Tevens wordt de aandacht er op gevestigd, dat a.s. studenten zich nog tot en met 22 Mei a.s. voor het vervullen van hun arbeidsdienstplicht kunnen aan melden bij de aanmeldingsbureaux van den N.A.D. Het Engelsche Lagerhuis is he denochtend in geheime zitting bii- eengekomen om na&r een verklaring te luisteren van den Britschen mi nister van Buitenlandsche Zaken Eden. zoo meldt de Britsche berich tendienst. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel -als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eiscfeen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bjj de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de'verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de. Landwacht Neder land of bij hét Waclïtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder- KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S., LEGIOEN EN LANDWACHT. Het S.S. Ersatzkommando Neder land deelt mede: Voor personen van 1835 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor de keuring voor de Walfen S.S., Nederl. Legioen, Ned. Landwacht en S.S. Wachtbataljon. Zjj worden gedurende hun verbin tenis bfl een der bovengenoemde onderdeeien van den arbeidsinzet vrygesteld. staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeeien, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgahgslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutseheweg. Bij onze Vrijwilligers. De SS-par\tsergrenadiers beklimmen hun pantserwagen voor een inspectie SS PK Hoffmann-O-H-P m Postzegels als exportmiddel. (Van onzen Berlijnschen correspondent) SEDERT de Britsche regeering aan de ministers van Financiën der in bal lingschap levende vorsten vergunning heeft verleend om postzegels voor hun „eigen land" te drukken, is er een leven dige handel met dit philatelistisch pro duet onstaan. Deze betrekkelijk nieuwe postzegels zijn zelfs een gezocht export artikel geworden. Zij worden niet alleen voor het frankeeren van brieven, maar minstens evenzeer voor het aanvullen van postzegel-collecties benut. Vrijwel elk vliegtuig neemt vanuit Engeland eenige collecties buitenlandsche post zegels mede naar de Ver. Staten, waar ze met een aardige winst van de hand worden gedaan. Op de Noorsche zegels ziet men ko ning Hakon weergegeven, de midder nachtzon, ^evige skiloopers en andere herinnerin^n aan het land dat voor bepaalde personen weliswaar betrekke lijk dichtbij, maar toch weer onbereik baar ver ligt. Nederlandsche pdstzegels herinneren o.m. aaji onze overzeesche bezittingen, terwijl koning Peter van Joego-Slavië zichzelf voor deze propa ganda beschikbaar heeft gesteld. De Grieksche emigranten brengen de Olym pische Spelen en den Acropolis in her innering. Souvenir-jacht. Toen men in Engeland merkte, dat er met zulk soort postzgels goede zaken gedaan konden worden, ging men over tot het drukken van postzegels, die als het ware een Souvenir zijn van'het ge bied, dat men in den Stillen Oceaan in den loop van den huldigen oorlog is kwijtgeraakt. Het resultaat was niet onbevredigend^ want men hoort bewe ren, datreeds het tienvoudige van de nominale waarde wordt betaald. Het ligt voor de hand, dat men zich nu ook in Amerika voor de fabricatie van oorlogszegels is gaan interesseeren. Men heeft eenige series uitgegeven, waarop de staatshoofden of ministers van dè „groote mogendheden" staan af gedrukt: Stalin, Roosevelt, Tsjang Kai Sjek en Winston Churchill. Natuurlijk hebben vervalschers er voor gezorgd, dat eenige misdrukken en rariteiten in omloop werden gebracht. Een groote zeldzaamheid". Volgens berichten in Amerikaansche magazines pasten zij zich handig aan bij de toevallige omstandigheden. Zoo ver scheen er op zekeren dag een postzegel, waarop alle bondgenooten, die tegen de spilmogendheden actief en passief stre den, staan weergegeven. Per stuk ver langde en verkreeg men duizend dollar! Een consortium van vervalschers bracht daarop denzelfden postzegel zonder Tsjan Kaj Tsjek in omloop en kreeg per stuk voor „die groote zeldzaamheid" maar liefst 5000 dollar betaald! In de pers kon men lezen, dat deze zegel aan den handel was onttrokken, nadat men had vastgesteld, dat Tsjang Kai Tsjek ook tot de groote bondgenooten gerekend kon worden. Nu de handel in deze postzegels zoo florissant is geworden, worden er zelfs prijsvragen voor nieuwe ontwerpen uit geschreven. De handel met postzegels was trouwens altijd productief, want de inwoners van het kleine Liechtenstein behoefden jaren achtereen geen belas ting te betalen, daar de philatelisten uit 'alle landen ter wereld verzot waren op de postzegels, die daar in omloop wer den gebracht! ERGERLIJK VANDALISME. In den nacht van Maandag on Dinsdag hebben baldadige handen hun vernielzucht gebotvierd in de jongensschool aan de Klooster laan te Schinveld. Letterlijk alles wat te vernielen viel, werd vernield. De boeken werden uit elkaar gescheurd, de banken en lessenaar omverge worpen en de wandkaarten vernield. Tenslotte werden alle kranen der waterleiding open gedraaid en liep de kelder onder water. De kinderen werden naar huis gestuurd en de school gesloten. Te Beilen wilde de 17-jarige H. Tingen op zijn fiets de Kruisstraat in rijden, maar daar hij aan een juist na derende vrachtauto geen voorrang ver leende werd hij aangereden en zoo zwaan gewond, dat hü korten tijd la ter overleed. Enkhuizer verrassing. - De aandacht van een paar opspo ringsambtenaren, die gistermorgen in de omgeving van de Buitenhaven zwierven1, viel op een vrouw, wier lichaamsomvang nogal buitengewoon was. Enfin, de ambtenaren dachten er het hunne van en noodigden de dame uit om even mee te gaan naar het bureau. Doch toen werd ze plotse ling onwel en vroeg om den dokter. Vóór deze goed en wel ter plaatse was, was het ongeluk (of was het een geluk?) reeds geschied; geen spiksplinternieuwe Haringstadter deed zijn intrede in .deze wereld, maar wel kwam een behoorlijk zak je paling te voorschijn. Gelukkig was de ziekte nu meteen geweken. Morgen 20 Mei moeten zich alle in de maanden Sep tember en October van het jaar 1921 geboren mannen overeen komstig den op Woensdag 12 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. BEETHOVEN-CONCERT H. O. V. Op Zaterdag 22 Mei a.s. 's midSags. te 3 uur zal de Haarlemsche Orkest- vereeniging in de Harmonie het 2de Beethoven-concert geven, onder lei ding van Marinus Adam. Het concert wordt geopend met de ouverture „Fidelio", waarna de solist van dit concert. Willem Andriessen, met orkestbegeleiding het 4de piano concert in G gr. terts zal vertolken. Na de pauze wordt de symphonie No. 2 in D. gr. terts Op. 36 uitgevoerd. DE COKESDIEFSTALLEN BIJ DE GASFABRIEK. In de laatste maanden van 1942 en in Januari van dit jaar had de bedrijfsknecht Adrianus v. K., die belast was met de afgifte van cokes aan de Alkmaarsche gasfabriek, aan eenige brandstofhandelaren cokes zonder bon afgeleverd. Hij bereken de ƒ1.per H.L. en stak dit geld in zijn zak. Toen de zaak werd ontdekt, bleek, dat v. K. niet minder dan 270 H.L. cokes had ontvreemd. Als getuige verscheen gister mede voor de rechtbank de directeur van de Gemeentelijke Liehtbedrijven te Alkmaar, de heer A. Hofman, die verklaarde, dat de controle altijd ruim voldoende was geweest, maar dat desondanks v. K. kans had ge zien zijn slag te slaan! Het O.M. achtte het subsidiair ten laste gelegde, diefstal van cokes, be wezen en eischte 4 maanden, mede uit een oogpunt van algemeene pre ventie. Mr. Smal bepleitte clementie. ZIJN BAAS BESTOLEN. De negentien-jarige Johannes B. was in dienst bij den banketbakker H. J. de Winter te Alkmaar en daar, zooals het spreekwoord zegt, de gele genheid den dief maakt, wist hij op meerdere tijdstippen van het vorige jaar brood- en bloembonnen te ont vreemden en bovendien vet, suiker en gecondenseerde melk mee te ka pen. Alles verdween dan natuurlijk in den zwarten handel. Voor de rechtbankTVerklaarde ver dachte gister, dat hij altijd minder geld had dan zijn vrienden en om toch „de groote meneer" te kunnen uithangen, was hij tot zijn daad ge komen. De Officier merkte in zijn requisi toir op, dat verdachte misschien voor verbetering vatbaar is en eisch te derhalve 6 maanden. Verdachtes raadsman, mr. Knook, verzocht een psychiatrisch onder zoek. Uitspraak over 14 dagen., BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: Theodorus P. Blokkeren Engelina Th. J. Groothuizen. Johan nes Grin en Neeltje Kelder. Corne lis de Geus en Maria Zomer. Overleden: Gerardus P. J. Pedro- li, geh. m. L. C. M. Buers, oud 65 j. CURSUS VOOR MELK- CONTROLEURS TE HOORN. De jaarlijksche cursus tot opleiding van melkcontroleurs voor rundvee- fokvereenigingen, zuivelfabrieken en melkinrichtingen, welke van half September 1942 tot begin Mei 1943 vanwege het Rijkszuivelconsulent- schap voor Noordholland is gegeven, werd tot het einde gevolgd door 32 leerlingen. Na afgelegd eindexamen, waarbij de Zuivelcommissie tegenwoordig was, kon aan 30 deelnemers het di ploma worden uitgereikt, n.l. aan: WA van der Blij, Haarlem; Jb. Buis, Alkmaar; A. Dekker, Hoog- karspel; A. C. van Doorn, Uithoorn; J. W. Galesloot, Weesperkarspel; H. J. van de Giessen, Velseft; C. de Groot, St. Maartensbrug; D. J. de Groot, Uitgeest; J. J. Hamstra, Pur- mer; J. L. van Herwerden, N.-Nie- dorp; C. Hooyberg, Edam; G. Houter, Benningbroek; P. J. Kern, Amster dam; G. Kieft, Heiloo; W. Koop- mans, Amsterdam; W. Kooyman, Wognum; H. Kraay, Zaandam; J, W. de Leeuw, Roegras; H. P. Mole naar, Assendelft; J. H. te Paske, Berilhout; C. S. Ruige, Spanbroek; A. Th. Ruiter, Berkhout; D. J. Sand, stsa, Enkhuizen; T. R. Schipper, Schagen; Chr. Scholtens, Amster dam; K. Schotanus, Schellinkwoude; mej. D. B. Stuurman, Berkhout; R. Visser, Heerhugowaard; J. C. Willig, Avenhorn en G. Zeekant, Wijde Wormer. Tevens ontvingen 5 oud-leerlingen van de Rijkslandbouwwinterschool te Schagen, die te Hoorn een afzon derlijken opleidingscursus hadden ge volgd," het diploma, n.l.: R. Bakker, Venhuizen; H. P. Kramer, Koedijk; W. R. Lieshout, Hoorn; D. Otjes Pz., Grosthuizen en P. J. Visser, Purmer. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's Gravenhage, 19 Mei 1943. f 1500.— 6807; f 1000.— 20499: f 400 2836 5215 8495 14873: f 200.— 19281: f 100.— 4289 7847 8072 17339 20164 20828.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1