i mm draverij W F Aanmelding voor den Arbeidsinzet DAGBLAD VOOR intie Landstand-roer in nieuwe handen. Oproep voor mannen GRAMMA. I 26 Blei, KRTET TERIJ Cor Koeman te Blokker, provinciaal boerenleider in Noord-Holland. Oproep van den N.A.D. Amerikaansche bommenwerper boven Noord-Duitsch kustgebied. De nieuwe bonnen. Bekendmaking. De suikerpremie voor boeren en arbeiders. Appèl aan ons volk. STAD EN OMGEVING. i 21 MEI I, 12.15, 16.13, IS.» [9.45 en 21.45 (HUt, 6.45 Kinderic. „Zang» nil. 7.20 De vroe^ verz. 8.15 Morgen» 9.00 Berlljnschf 9.37 Sp. v. d. dat 0.45 Boekbespr.'lXOO ang en piano. 12.00 :ht orfceone,' 13.® en. 15.00 De hqcjj^ 3.00 Peter Kreud'en e. sol. 17.00 Dies "tool en piano. 18.0(1 long. ork. 18.40 voor Valsjes. 19.00 Duit» 25 Het wekelijkschê höne Scliwyz, muz. ■uwe partner ta den uropa", lezing. 20.15 .•h e. sol. 20.45 Luik» ïoudt, wint de reis" 6.45—8.15 Zie HJIft resties. 8.30 Voor de Licht morgencone. huisvrouw. iÓ.Oj) iwartetten. 1L00 V» )'e Wiener Sanger* Blodisten en gram, n Oostland. 13.00 Symph. cone. 14.00 Salonork. e. gram. 16.00 Zang enjpièi* Bugd. 17.30 Comp. 18.00 Sp. v. d. dag. ertelt over sociale rork. qomp. 18.45 Zeeland! 19.00 Van muz. progr. 19.55 :stuinders. 20.00 En» land's political as- intr.: Berliner Mo- ovoordr. 20.45 Sted. sol. 21.45 Act he- ondwijding. onker; plv. boofd- -dweg; Buitenl.: Tj. Pro v., Stad: D. A» :htsz.: J. Werkman{ illen te Alkmaar. leureniitm SÖDERBAUM KLÖPFER UFA-lllm Dl) OEOANG IS IAA» ienom4uur) uur af. Ou., 7.30 u, uur af. ftatinée. tdr. fiy Arbous Jangenaken Noppen' Klumper' en f 2. 0111 11 uur. «ALKMAAR. 4.30 en Send, Gzn. 22 MEI. raverij TP ARK loketten 1 nut. 1948 6T!;fa0(L*HIS81] '5898 8831 «908 4247, 4294 4728 5411' 9467 5645 6500 7900 7960 8995 8454 6469 9269 9993 9956 10211 10491 10503 11553 11083 11781 19350 13370 13418 14663 15083 13077 16297 18383 18550 18020 18206 1923» 18743 18774 1878» 20442 20819 907^ Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: x Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330.' Giro 187294. VRIJDAG 21 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 117, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per tn.M.j min. 14 'm.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Een man van formaat neemt de leiding in ons gewest over. (Van onzen specialen verslaggever.) TEGENOVER ons zit Cor Koe man van Blokker, als opvol ger van Jan Saai benoemd tot Boe renleider voor de provincie Noord- Holland. De nieujve fuctionaris wordt vandaag officieel geïnstalleerd. Wie hij is, laat zich in weinig woorden zeggen. Hij werd in 1897 te Blokker geboren op de boerderij van de" familie Koeman, welke ge durende generaties van vader op zoon is overgegaan en waar hij ook thans «log het beroep van zelfka- zend «boer .uitoefent. Cor Koeman is boer, doet zich voor als boer en wil niets meer of minder wezen dan dat. En hiermede is hij reeds vrijwel ten voeten uit geteekend. Een strijdbare figuur. Doch er is nog iets meer. De nieuw benoemde Boerenleider, die zich een ongetwijfeld zware taak op de schou ders zag gelegd, is bovenal een strijd bare figuur, iemand die geen blad voor den mond neemt, doch die de dingen precies zegt zooals hij ze ziet. Daarbij is hij eerlijk en oprecht, waardoor juj veel waardeering ondervindt ook in het kamp van zijn politieke tegenstan ders. Een strijdbare figuur, inderdaad beter zou men hem niet kunnen schet sen. Dit kwam reeds tot uiting lang voordat er nog sprake was van de op richting van een Landstand, toen hij nog zitting had in de Hollandsche Mij. J^AAR thans bekend is geworden, is, als opvolger van Jan Saai, tot nieuwen provincialen boerenleider in Noord-Holland benoemd de heer COR KOEMAN te BLOKKER. De nieuwe functionaris wordt heden In een bijeenkomst te Alkmaar, waar tegelijkertijd afscheid geno men wordt van den scheidenden boerenleider Saai, officieel geïnstal leerd. Een onzer redacteuren heeft met den nieuwen boerenleider een praatje aangeknoopt en hem ge polst over de plannen, die hjj in de naaste toekomst ten aanzien van den Landstand koestert. Het resul taat van dit onderhoud vindt men hiernevens. Als opvolger van Jan Saai is tot prov. boerenleider in Noord-Holland benoemd, de heer Cor Koeman te Blokker. Foto Kuiper. Talrijke arbeidsmannen hebben zich vrijwillig aangemeld om in. de thans tot rust gekomen Oostelijke gebieden «oor boscharbeid te worden ingezet en op grond hiervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Ne- derlandschen Arbeidsdienst daarheen vertrekken. Gedurende de drie maanden Juli, Augustus en September zullen deze jongemannen daarginds als N.A.D. on derdeel arbeiden en 'derhalve de vol-' ledige N.A.D.-verzorging genieten. Echter zijn ook reeds verscheidene verzoeken tot deelname aan dezen in zet binnengekomen van voormalige ar beidsmannen en in verband hiermede maakt de staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst het volgende bekend: 1. De aanmelding van .voormalige ar beidsmannen' is toegestaan. 2. Hun inzet zal geschieden in gelij ken graad of rang als waarin zij den Arbeidsdienst Verlieten. 3 Vrijwilligers, die zulks verdienen, kunnen gedurende dezen inzet in de Oostelijke gebieden worden bevorderd en later, in Nederland worden aange steld als N.A. D kaderlid. 4. De schriftelijke aanmeldingen, wel ke vergezeld moeten gaan van een eigenhandig geschreven levensloop, die nen vóór 1 Juni 1S43 te zijn binnenge- gekomen bij: N.A.D.-staf, afdeeling 1, Huize La Foret, te Doorn. van Landbouw. Reeds toen was het hem volkomen duidelijk, dat de boerenstand zwak was 'door eigen verdeeldheid, dat men tegen elkaar vocht in plaats van Jegen den gemeenschappelijken vijand .en hij stak dit niet onder stoelen of banken. Zijn streven was toeff reeds ge richt op de eenheid van het Nederland- sche volk, niét zoozeer uit materialis tische als wej uit icjeëele overwegingen. Naar d» N.S.B. Dit bracht Boerenleider Koeman er toe, zooals hij ons verklaarde, reeds tien jaar geleden als een der eersten in dit gewest toe te treden tot de N.S. B., waarvan hij steeds een der eerste leden is gebleven. Hij was en is daarbij zooals aan ieder in' den omtrek bekend is een persoonlijke vri'end van Mus- sert, die hem meermalen, ook in de moeilijke jaren, met een bezoek op de boerderij kwam vereeren. Men moet Koeman in allen eenvoud over deze jaren van strijd hooren ver tellen. Eerst in het Agrarisch Front, toen in het Boerenfront en tpn slotte toen de organisatie meer. vasten voet krpeg, in den Landstand. Hoe het be gon met praatavonden van .vier of vijf menschen bij de boeren aan huis en hoe het langzamerhand is geworden tot 'wat wij nu kennen. Eerst dan beseft men, hoe zeer, de nieuwe Boerenleider voor Noord-Holland heeft gevochten tegen vooroordeel en tegenkanting en hoe zeer de plaats, waarop hij thans is gesteld, hem rechtens toekomt. Natuurlijk kwam het gesprek ook 'op den man, die ging om den Landstand in een andere fuctie te dienen, op Jan Saai. Met hem heb ik van den beginne af samengewerkt, zoo zeide Koefnan ons. Wij waren twee menschen, maar ons .bezielde één geest. Zoo heeft hij het vaste voornemen, de' voetsporen van zijn voorganger te drukken. Hoogstens zal. er eens sprake kunnen zijn van een verschi. in de wij ze van uitvoering. ,,Zoo wil ik", verklaarde hij, „de Landsvrouwen wat meer steunen. De vrouw heeft niet alleen haar plaats in het gezin e'n in het bedrijf, doch vooral thans, nu het Germaansche ras dood bloedt aan de fronten, »is er een groote en verheven taak voor haar wèggeiegd voor de instandhouding van dit ras.' Ook de organisatie van de Landjeugd, heeft zijn volle belangstelling, doch in oorlogstijd, nu zoo velen elders zijn ge roepen, valt df ze moeilijk op te bouwen. Boerenbelang in goede handen. Wij hebben met den nieuwen. Boeren- leder nog ^enigen tijd gesproken over allerlei urgente onderwerpen,, over de voedselvoorziening en zooveel meer, dat het ons te ver zou voeren, er hier over uit te weiden. Het moge echter gezegd zijn, dat de Landstandbelangen in Noord- Holland, zoo lang Koeman deze be hartigt, zijn toevertrouwd aan" een man uit één stuk, aan iemand, die geen redenaar is weliswaar, .geen man van schoone woorden, doch man van de daad, die zich zijn richtlijnen scherp gesteld ziet. En meer dan woorden zullen daden in de toekóipst spreken. Bij onze Vrijwilligers. Welverdiende rust in het voorjaarszonnetje SS PK Büschel-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ohtwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven.aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, dié om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen hij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S, in Nederland willen toe treden., Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeeleri, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. - - 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front verliep de dag over het algemeen zonder bijzon dere gebeurtenissen. In de kustgebieden van Sicilië en Sardinië vernietigde de luchtmacht tezamen met Italiaansche jagers 14 vijandelijke vliegtuigen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht Oran aan. Door bomtreffers in de haveninstallaties ontstonden zware branden. Gisterenmiddag wierpen Ameri kaansche bommenwerpers vanuit groote hoogte bommen op plaatsen in het Noord-Duitsche kustgebied. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en voor een deel aan zienlijke schade aan gebouwen, in het bijzonder in Flensburg. Door, jagers en luchtdoelartillerie van de marine werden 14 viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Vijf Britsche vliegtuigen vlogen in den afgeloopen nacht boven het Noor delijke Duitsche Rijksgebied. De luchtmacht bombardeerde in den nacht van 19 op 20 Mei opn'euw mili taire doelen in Londen en aan de Britsche Kanaaikukt. Een vliegtuig wordt vermist. In de periode van 11—20 Mei, scho ten lichte Duitsché vlootstrijdkrachten 13 vijandelijke vliegtuigén neer. DE AANVAL OP DE STUWDAMMEN. Volgens de jongste tellingen bedraagt het aantal dooden als gevolg van den Britsche luchtaanval op de stuwdam men 370. Zesendertig personen worden nog vermist. Dat niet nog meer slacht- offërs te betreuren zijn is te danken aan eenige autoriteiten, die de. tegen woordigheid van geest hadden de daar voor in aanmerking komende oevolking onmiddellijk te waarschuwen en tevens onmiddellijk de noodzakelijke hulp maatregelen troffen. De inlevering van radio- ontvangtoestellen. Er bestaat aa'nleiding om er op te wijzen, dat het doelloos is reeds nu by een of andere Dienststelle verzoeken in te dienen om vrij stelling van inlevering te verkrij gen in verband met de verordening inzake de inlevering van radio ontvangtoestellen van 13 Mei 1943. In de eerstvolgende dagen zal in de bladen worden bekend gemaakt waar de voor net ..indienen van een dergelijk verzoek op grond van ar tikel 9 lid 3 van genoemde veror dening gerechtigde personen de betreffende aanvraagformulieren kunnen afhalen. Alleen die ontvangstbewijzen van ingediende verzoeken zijn gel dig, welke na indiening van dit formulier aan dengene, die het verzoek doet, zijn afgegeven. 125 gram boter of margarine. 23 Mei t.m. 29 Mei 1943: 22A Brood 4 rants. 22B Brood 1 rants. 22 Beschuit 1- rants. 22A Aardapp. 2 kg. 22B Aardapp. 1 kg. 22 Tabak 1 rants. 23 Mei t.m. 3 Juni 1943: 21A Boter (boter of marg.) rants. 21B Boter (boter of marg.) Vi rants. De volgende bonnen zijn binnenkort niet meer geldig: Na Zaterdag 22 Mei: 21 Brood, be schuit, aardappelen, tabak. De geldigheidsduur van de volgende bonnen is verlengd: t.m. Zaterdag 29 Mei: 527 t.m. 529 Alg. (Kaas), 541 t.m. 543 Alg. (Kaas). t.m: Zaterdag 12 Juni: 3-14, 3-15, 4-19 Res. (Sinaa^ppelen), Op 29 Mei nog 125 gram Van 23 Mei tot en met 3 Juni 1943 zijn de bonnen „21a boter" en „21b boter" aangewezen voor het koopen van 125 gram boter of margarine. O] deze bonnen ,mag echer reeds van 2: Mei a.s. af worden gekocht. In tegenstelling met de normale hoeveelheid, waarop de „a-bonnen" recht geven, n.l. 250 gram, wordt ditmaal dus de helft, nl. 125 gram per bon beschikbaar gesteld. Met ingang vanv!9 Mei a.s. zal ech ter eep tweede boterbon „a" worden aangewezen, eveneens voor 125 gram, geldig tot en met 3 Juni a.s. Op deze wijze ontvangen zij, die over „a"-bonnen. beschikken, evenals de houders van „b"-bonnen, hun nor male rantsoen per tijdvak van 12 da gen, n.l. 125 gram voor kinderen be neden 4 jaar en 250 gram voor per sonen van 4 jaar en ouder. INDIEN NOODIG WORDT OOK ROME GEBOMBARDEERD. Kapitein Balfour, Engelse!» onderstaats- secretaris van luchtvaart, die in het La gerhuis dndervraagd werd over de kwestie of de Britsche luchtmacht be vel gekregen had Rome niet te bombar deeren, verklaarde, dat er geenjverzeke ring noch accoqrd bestaat dat zich tegen het bombardement van de Italiaansche hoofdstad verzet. De „geallieerden zou den juist integendeel niet aarzelen om Rpme te bombardeeren, indien de ope raties dit noodzakelijk of nuttig zouden doen blijken", besloot Balfour. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 23 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum Xt °P golflengte 415 meter, naar de Stem der S.S. Uitgezonden worden ge deelten uit een rede tot de Germaans sche adspirant-officieren in de S.S.- Junkerschule Toelz. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 21 49, onder 742 uur. 26 Mei: Laatste kwartier. in 1922 en 1923 geboren. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Commissaris-Generaal z.b.v. no. 43/1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet wor den hiermede'a llemann-engeb or e n in 1922 en 1923 opge roepen om terstond een aanmeldingsformulier in ontvangst te «nemen bij het voor hun woonplans bevoegde Arbeidsbureau en dit persoonlijk weder in te leveren, op de hieronder genoemde dagen bij het ArbelBs- bureau. s, In Jan. t/m. Apr. 1922 geb. personen melden zich aan op Maandag 24 Mei '43. In Mei t/m. Aug. 1922 geb. persJilen melden zich aan op Dinsdag 25 Mei '43. In Sept. t/m. Dec. 1922 geb. personen melden zich aan op Woens dag 26 Mei '43. In Jan. t/m. Apr. 1923 geb. personen melden zich aan op Donder dag 27 Mei 1943. In Mei t/m. Aug. 1923 geb. personen melden zich aan op Vrijdag 28 Mei '43. In Sept. t/m. Dec. 1923 geb. personen melden zich aan op Zaterdag 29 Mei '43. In den tijd van 917 uur, volg ens de door 't Arbeidsbureau vast gestelde yolgorde, en wel bij de voor hen bevoegde afdeeling. De in de ressorten der Bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het •voor hen bevoegde Bijkantoor van het Arbeidsbureau, Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distribu tiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (of Bijkantoor). Zij moe ten op verlangen alle noodige papieren Voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekkén. Voorzoover tot aanmelding verplichte personen iri dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de verklaring van den totaanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn hand'teekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van den- aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: 1. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gtebied, van het Arbeits- bereich der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Neder land, derzelver organisatie of aangesloten organisaties. 2. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duit sche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche polite en dèri Reichsar- beitsdienst. 3. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank. 4. Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Neder land van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. 5. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking no. 30/1943 oetreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6. Geestelijken en leden van geestelijken orden. 7. Personen, die volgens II alinea 2 van de be6chikkng nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanen, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, worden nog speciaal opgeroepen. Personen, die zich moeten aanmelden en werkgevers, die handelen in strijd met de'bepalingen van bovengenoemde beschikking of trachten haar te ontduiken, dus bjjv. hun aanmeldingsplicht niet of niet op be hoorlijke wijze nakomen, opzettelijk of door nalatigheid onjuiste opga ven verstrekken enz., worden ges! raft, evenals degenen, dié daartoe opruien, medeplichtigen en handlangers. De Presse-abteilung deelt mede: De Nederlandsche onderdanen 1. Willem Theodoor Pahud de M o r- t a n g e s, student in de scheikunde, geboren 1 Juli -1921 te Heemstede, woonachtig te Delft, 2. Eduard Ellis van R a a 11 e, student in de werktuigbouwkunde, geboren 13 October 1918 Je Rotter dam, woonachtig te Delft, 3. Piet Marinus Arnoldus Huur man, scheepsbouwer, geboren 10 Juni 1917 te Velp, woonachtig te Capelle, 4. Adriaan Gerhard Smit, em ployé, geboren 4 September 1920 te Alblasserdam, woonachtig te Alblas- serdam, 5. Menko Hendrik Herbert Kö- ■n i g, student, geboren 19 Juni 1917 in Den Haag, woonachtig te Delft, 6. Charles Okes van der Plas, student in de mijnbouwkunde, gebo ren 8 September 1920 te Leiden, woonachtig te Delft, zijn. door een krijgsraad ter dood ver oordeeld, omdat zij ondanks allé te voren gegeven waarschuwingen in het jaar 1942 deels gemeenschappe lijk spoorwegaanslagen en andere daden van sabotage verricht,'-, deels pogingen daartoe gedaan hebben. Zij hebben leven en eigendom van .leden van de bezettingsmacht en van Nederlanders in gevaar ge bracht en vernietigd. De vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. Wie sabotage pleegt, verbeurt zijn leven. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. De sui kerpremie welke de boeren ontvangen bedraagt 1 4/10 kg. per 1000 kg. gelever" de suikerbieten. Deze wordt verstrekt in den vqrm van bonnen, na levering der bieten in "het najaar van 1943. Van de premie moet de helft worden ver deeld onder de arbeiders, welke op het bedrijf werkzaam zijn. Momenteel kunnen de boeren echter een voorschot krijgen op hun toewijzing. Dit voorschot wordt uiteraard het ko mende najaar "^afgetrokken van hun eigen gedeelte en niet van het gedeelte der arbeiders. De boeren zijn verplicht om van h'et voorschot, dat ze nu-reeds ontvangen, een gedeelte af te staan aan de arbeiders. Door den Landstand zal er nauwlettend) op worden toegezien, dat elk ifét deel krijgt, waarop'hij recht heeft. De moord te Oistérwijk. Het gerechtshof te 't-Hertogenboscb heeft gister opnieuw den kindermoord te Oistérwijk, op 29 Augustus 1841 ge pleegd op een daar logeerend Rotter- aamsch meisje, A. Remken, behandeld. Als verdacht van dezen moord werd kort nadien gearresteerd de 36-jarige monteur Th. van Berkel uit Tilburg, die door de Bredasche rechtbank tot vijftien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Tegen dit vonnis kwam zoowel verdach te als de officier van Justitie in hooger beroep. Reeds in Maart wijdde het Hof in hooger beroep een drietal zittingen aan deze zaak,die ten slotte werd terug gewezen naar de instructie, voor het in stellen van een medisch onderzoek. De eisch was de maximumstraf, le venslange gevangenisstraf. De verdediger concludeerde tenslotte vrijspraak. Het Hof zal over veertien dagen uitspraak doen. DE BRUGINSTORTING BIJ WAARDENBURG. Het Amhemsche gerechtshof heeft gister bevestigd het vonnis van de, Arnhemsche rechtbank, waarbij de ingenieur W. v. d. L. uit Bloemen- daal werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde schuld aan den dood van eenige %rbeiders tijdens de brug- inst'orting, welke op 30 Augustus 1940 bij Waardenburg plaats vond. PLUIMVEESTEÜNREGELING' GEDURENDE DE ZOMER MAANDEN. De secretaris-generaal van het De partement van Landbouw en Vissche- rij heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat in verband met de werkzaamheden in den landbouw wederom besloten is voor het jaar '43 de hulpverleening aan door de in krimpingsmaatregelen in nood ge raakte pluimveehouders gedurende de maanden April tot en met Octo ber'stop te zetten. DE Rijkscommissaris heeft in het Oos ten des lands tot de arbeidersgroep van een groote fabriek gesproken. Hij heeft die plaats en die omgeving uitgezocht om van aangezicht tot aan gezicht te staan met de menschen, die, zooals hij het heeft uitgedrukt, in een oogenblik van verwarring en opgehitst zijn, geloofd hebben zichzelf en de an deren van voordeel te zijn door tot on rust en ordeloosheid te vervallen, In een zeer uitvoerige rede heeft hij aan getoond, dat deze stakingspogingen niet tot eenig resultaat konden leiden, om dat Duitschland daarvan geen nadeeii- ge gevolgen van eenig belang zou on dervinden en zij, die thans deze wanor delijkheden hebben uitgelokt, allereerst zelf de dupe van hun onberaden optre den zouden worden. Men mag er zich over verwonderen, dat er nog breede kringen van ons volk zijn, die niet begrijpen hoe nutteloos en gevaarlijk het is zich tegen het bevel der bezettingsautoriteiten waarachter desnoods de kracht van de geheele hier te lande aanwezige weermacht staat te verzetten. Men moettoch begrijpen, dat elke poging tot verzet, tot het uit lokken van daden welke den loop der dagelijksche gebeurtenissen zou versto ren, onmiddellijk in de Ifiem gesmoord zou worden en het aantal nu reeds ge vallen slachtoffers bewijst Wel, dat zij, die den kén hun vaderland op deze wijze te kunnen dienen, een boemerang éls wapen gebruiken, welke zich ten slotte tegen den gebruiker keert. De Rijkscommissaris heeft daarbij de moeite genomen nog eens zeer uitvoerig en zeer precies uiteen'te zetten hoe de algemeene toestand is en" welke kans ;n onzen landgenooten worden geboden als de geallieerden dan wel de Spilmogend- heden zullen winnen. Het is vanzelfspre kend dat hij daarbij liet uitkomen, dat een overwinning van Duitschlands vij anden de vernietiging van alle cultuur zou beteekenen aangezien de bolsjewis tische horden Europa zouden overstroo- men; ook óns land zouden behandelen, zooals zij in de Baltische staten hebben huisgehouden, en Nederland een Sovjet vriend als oppersten heerscher zouden geven, die er voor zorgen zou, dat onsa land in eên minimum van tijd met Ka-®1 tynsehe heuvels overdekt werd. De Rijkscommissaris' heeft er op ge wezen hoe onverantwoordelijk het is als lid van een emigrantenregeering, dat wil naar hij z er scherp liet uitko men zeggen, als lid van een ille gaal comité, dat op veilige afstand zit, raad te geven aan menschen, die, wanneer zij dezen raad zojiden opvolgen alleen hun eigen hoofd zouden wagen. Nog te velen zijn er, die dit niet be grijpen. Wellicht,, dat zij, na het thans gegeven exposé hun verstand gaan gebruiken. De Staatscourant van 20 Mei bevat voorschriften betreffende het in den handel brengen van het gevelde of gerooide hout uit Nederlandsche bosschen of andere inlandsche hout-op standen. DAVIES DOOR STALIN ONT VANGEN. Naar het persbureau der Sowjet- unie meldt, heeft Stalin gisteren in tegenwoordigheid van Molotof den persoonlijken vertegenwoordiger van president Roosevelt, Joseph Davies, ontvangen. Davies werd aan Stalin voorgesteld door den ambassadeur der Ver. Staten, Standley. AMERIKAANSCHE POLITICI PLEITEN VOOR DE JODEN. De Manchester Guardian meldt, dat 34 Amerikaansche setatoren en uleiten er voor, dat Engeland Pales- ina volledig aan de joden overgeeft en den joden toestaat, een e^gen leger te vormen. Naar de Engelsche berichten dienst meldt, heeft Roosevelt Chur- chil uitgenoodigd deel te neriien aan de bijeenkomst van den oorlogsraad voor de Stille Zuidzee, die Donder dag onverwacht bijeen werd geroe pen. Conflict op de kaasmarkt 'bijgelegd. De aanvoer bestond heden uit 1250 kg. fabriekskaas, waarvan slechts een klein deel uit 40 plus kdas bestond, die de hoogste markt, 68 per 50 kg., kon halen. De hoogste markt voor de 20 plus kaas was 34.50. Tot groote voldoening van den handel was de fabriek uit Oostwoud, met den heer Nes als markter eer aanwezig. Te elfder ure 1 het conflict, waarover wij de vorige week schreven, nog een goed einde gekregen. De commissie van herkeuring uit den handel had de kaas n.l. slechts een halv? cent per pond lager getaxeerd, terwijl de heer Nes had toegegeven,, dat het beter was geweest om de paar honderd kaasjes uit de laatste kaasbakken af zonderlijk te presenteeren. De keurmeesters hadden daarop de kaas, waarvan ook zij erkenden, dat het prima consumptiekaas was, met een waarschuwing aan den producent vrij gegeven. Met nadruk verzekerden dé keurmeesters ons heden, dat zij niets tegen de markt hebben en er in tégen- deel voorstanders van zijn. Zooals wij de vorige weekreeds schreven, hebben zij echter den plicht de kaas naar den momenteejen toestand te keuren. Wanneer een stapel kaas verkocht is, dan y/ordt de verkoopprijs aan de keur meesters (medegedeeld. Wanneer deze Van oordeel zijn, dat de kaas te duur verkocht is, dan wordt de partij nog, door een commissie van herkeuring uit den handel gekeurd. Komt deze tot een anderen prijs, dan wordt de kaas nog door een tweeden keurmeester nagezien. De keuring is in het belang van het publiek. Het conflict zou de vorige week niet hebben plaats gehad, wanreer de fabriek-te Oostwoud de afwijkende kaas uit de partij, zooals thans, apart had aangeboden. Wij begrijpen volkomen, dat de keu ring noodzakelijk is. De handel heeft behoefte aan kaas en is wel genegen voor elke kwaliteit den hoogsten prijs, die betaald mag wdrden, neer te tellen. Was er geen controle, dan zouden de boeren steeds meer vocht in het product doen en was het hek van den dam. Wanneer echter de partij naar het oordeel van den handel e'n producent voor de consumptie en daarvoor was de partij bestemd prima is, en zelfs de voorkeur verdient bqven de kaas, die als opzet hier bestemd is, dafi vragen wij daarvoor, ook bij den keurmeester, inzicht. Intusschen doet het ons genoegen, dat dit inzicht de vorige week te elfder ure nog voor den dag is gekomen en maken wij met voldoening melding van ae verzekering der keurmeesters, dat ook zij de markt, die de verdediging van iederen Alkmaarder verdient, een warm hart toedragen. Voor de rust van de markt hopen wij dan ook, dat conflicten, waarvan wij de vorige week melding moesten maken, zullen uitblijven. AGENDA. Zondag 23 Mei. 10.30 u. v.m. Victoria Theater, Vliegende Schaduwen, cultuur film over Centraal-Afrika. Zaterdag 22 Mei. 2.30 u. Gem. Sport park, langebaandraverij. Bioscopen. In alle theaters eiken av. 7.30 u. en Wöensdagmidag 2.30 u. Zondag in Vic toria-, Cinema- en A.B.T.-Theater door- loopo. voorost. van 2 u. af; in Harmo- ni-Theater 3 voorst., 2 u., 4.30 u. en 7.30 u. Cinema-Theater: Autobandieten (sens.) 14 j. Alkm. Bioscoop-Theater: Het verraad van dr. Bennet (sens)' 18 j. Victoria-Theater: De- ijzeren Kroon (,(rom.) 18 j.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1