>tad Alkmaar" DAGBLAD VOO antie 2814. Stalin moet een masker dragen. De Communistische Internationale ontbonden. Lakeman wint de Ronde van Alkmaar. faat ET BETER heen ÏO. 1 eeft heden 'khandel t Brief van Roosevelf aan Sialin: De naburen rand in de oogen strooien. Terreuraanvailen op Itai. gebied. Betrekkelijke, rust aan het Oostfront, Uitreiking nieuwe Bonkaarten Belangrijke aanwijzing. Churchill in Amerika. Definitieve beslissingen op handen. Bewijzen van vrijstelling van Krijgsgevangenschap. BEKENDMAKING. De tragiek van de Korver, het noodloj van Bakker. Nationale titel naar West. Zaterdag-courses te Alkmaar. Hooge Totociiitkeeringen. VOETBALUITSLAGEN. re«f kuncfig Is van beste den winkelier van s« de oestellSngen jezetd tljn ven de laan. Krutdenier oedr. nmy Arbous, lLangenaken, v. Noppen; ny Klumper. 3n f 2. 11—1 uur. es vanaf f 1.10. sllige MUZIEK, r. geopend. HARLIN GEN doorverbinding vGEN. Boot- en ZAANSTREEK, dorp 15. Tel. 3723 SUR ANTIE. >W n sioomen. Ier stoffen, of WASSCHERIJ LKMAAR. nier 4.25. i: Soldaten tegen fsie ƒ3.50. Slaven den 3.90. ORGER kwart voor vjjf GROOTE KERK. 'I Uitgave: Dagblad 'voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320' - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 24 MEI 1943 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 119, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A..R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in „deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer f 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs pér 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Roosevelt belooft een Judasloon. Twee dagen na de overhandiging van de boodschap van Roosevelt aan Stalin door Davies worden in Lissa- bonsche geallieerde kringen de eerste aanduidingen met betrekking tot den inhoud van dit schrijven gemaakt, too meldt de Lissabonschê correspon dent van Europapress. Amerikanen te Lissabon, die contact hebbep met senatoren te Washington, verhelen niet, dat Roosevelt concrete verlan gens tegenover Stalin heeft geuit. De essentieele inhoud van deze verlan gens wordt als volgt samengevat: Het masker steviger voor. 1 Roosevelt richt het dringend ver zoek tot Stalin ten aanzien van de politieke taktiek met grootere voor zichtigheid dan tot op heden te werk te' gaan. daar door de premature pu blicatie van het poltieke en militaire doel van Moskou het mislukt is Fin land los te maken van het, front der tegenstanders van de Spw.iet-Ume, zooals in het voornëmen lag. De wolf, die de passie preekt. 2. Beveelt Roosevelt Stalin even na drukkelijk bijzondere voorzichtigheid aan bii het bekend maken van Russi sche oorlogsdoelen ten opzichte van de andere Westelijke buren van de Sowiet-Uriie. in het biizonder tegen over Polen, de Balkanmachten en Turkije, daar ook hier het gevaar be staat, dat deze staten door een pre mature onthulling van Sowiet-Russi- sche annexatieplannen in hun wil tot afweer versterkt worden en steeds grooteren tegenstand gaan bieden Het Judasloon. 3. Verzoekt Roosevelt Stalin om 'n doelmatige bijdrage tot ontlasting v. de spanningen op binnenlandsch po litiek gebied in Engeland en de Ver. Staten. Tot dat doel stelt, hij een on middellijke. althans formeele, ont binding voor van de internationale organen van het communisme en de liquidatie van de communistische in ternationale. 4 Als tegenprestatie voor het ver vullen van deze verlangens is RoBse- velt bereid zich te verplichten bii het sluiten van den vrede Stalin volkomen de vriie hand te laten in alle gebie den in Europa -waar de Sowjet-Unie belang bii heeft. Aan het Italiaansche legerbericht van 2* mei ontleenen wij het volgende*" - Vijandelijke vluchten naar centra in Sicilië, veroorzaakten een 'beperKt aantal slachtoffers en schade van geringen omvang. Boven het eijand werden in totaal 26 vijandelijke machines neer geschoten. In het legerbericht van Zaterdag werd melding gemaakt van terreuraanvallen aan de Straat van Messina, op Sicilië, Sardinië en Pantcilar-ia. In de woon wijken van Messin. en Reggio di Cala bria, waar een kindertehuis een voltref fer kreeg, werd aanzienlijke scnade aan gericht. De vijand verloor 27 vlieg tuigen. De nieuwe provinciale boerenleider, de heer C. Koeman Czn uit Wester blokker. die te Alkmaar werd geïn stalleerd in de plaats van den heer Saai, die benoemd is tot voorman van den Nederlandschcn Landstand CNF-Kuiper-Pax m Aan het Oostelijke front geen ge vechtshandelingen van eenige beteeke- nis De luchtmacht vernietigde ver scheidene aanvoerscbepen .oor de kust van den Kaukasus en onder nam zware bomaanvallen op spoor wegtransporten en l.eiangrjjke over- laadstations der Sovjets. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen brachten in de wateren van het Hooge Noorden een vijandelijk koopvaardij schip van 3.000 brt. tot zinken. In het gebied van de Middellandsche Zee werden door Duitsche jagers en luchtdoelartillerie der luchtmacht op 22 Mei 20 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. 's GRAVENHAGE, 22 Mei. De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstippen van. 23 Mei. tot en met 12 Juni 1943 tegen overleg ging van de distributiestamkaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel, bonkaarten „voedings middelen 7e periode 1943", alsmede tex- tielkaarten, en in bepaalde gebieden klantenkaarten 'voor groente uitreiken. Er wordt wederom onderscheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. Wat men ontvangt. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel KI of LI een 'bonkaart K117 en een klantenkaart voor groente. Aan houders van een in legvel K2 of L2 eeii bonkaart K217 en een' klantenkaart voor groente. Aan houders van een inlegvel K3 al L3 een bonkaart K317 en een klantenkaart voor groente. Aan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K417 en een klantenkaart voor grofente. Hou ders van L-inlqgvelien ontvangen bo vendien een toeslagkaart voor aard appelen. Zij, die geboren zijn tusschen 16 Mei en 14 Juni van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inlegvellen ruilen al vorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Voorts worden tegelijk met de bo vengenoemde kaarten nieuwe textiel- kaarten en toeslagkaarten voor tex tiel uitgereikt, zooals reeds in een afzonderlijk bericht is gepubliceerd. Bij de uitreiking van' de kaarten wordt die bon van het inlegveld ver wijderd, waarvan het nummer over eenstemt met het nummer der uit gereikte bonkaart voor voedingsmid delen. Bij de uitreiking van de bon kaart voor voedingsmiddelen en de klantenkaart voor groente, wordt 't vakje P 10 van de stamkaart afge- kruist en bii de uitreiking van -de textielkaart het vakje P 12 Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. aINSDAG 25 Mei moeten zich alle in de maanden Mei tot en met Augustus van het jaar 1922 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en bet salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplïchtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. „HET ZIJ HUN GEGUND". Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II, tijdens zijn politiek weekpraatje over het onderwerp „Het zij hun gegund". Dinsdagmorgen om kwart over acht kan men een herhaling van deze redio- causerie beluisteren. Churchill heeft, naar de Britsche be richtendienst meldt, zijn residentie van het Witte Huis naar de Britsche am bassade te Washington verlegd. Hij heeft daarmede, te verstaan gegeven, al dus wordt verder gezegd, -dat defini tieve beslissingen onmiddellijk op han den zijn. Tegenover het personeel van de, Britsche ambassade heeft Churchill o'.a. verklaard, dat er geen reden is niet met een langen, oorlog rekening te houden. Ook'is er geen reden voor een plotse linge verlossing (deliverance) te ver wachten. Het Britscheleger is na de beschamende nederlagen bij Tobroek en Singapore weer in het strijdperk verschenen en alles gaat op het moment goed, doch het personeel van de am bassade moet zich wapenen op „harden komenden arbeid". De Duitsche en Nederiandsche instanties (Dienststellen) hebben ieder in hun ressort nagegaan, welke Nsderlandsche staatsburgers voor de behartiging van de belangen van de Duitsche Weermacht en ten behoeve van het Nederiandsche bestuur en het economische, leven, in het bijzender den Landbouw en Voedselvoorziening, in hun tegenwoordigen werkkring gehandhaafd moeten blijven en eventueel van de teragvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld dienen te werden. Voor deze personen reiken de instanties,'die hun belangen behar tigen, „Bescheinigungen" (Bewijzen van vrijstelling) uit. Deze be wijzen zijn vcor de werknemers in het bezit van de werkgevers en voor de werkgevers ia het fcszit van de instantie, die hun be langen behartigt. Zoodra een werknemer of werkgever zich moet melden, hetzij, bij een Duitsche militaire instantie (bij oproeping door den Wehrmaehtbefehls- haber in den Niederlanden), dan wel bij een Arbeidsbureau (melding voor den Arbeitseinsatz), dient hij de „Besclieinigung" tijdig op te vra gen bij de instantie, waar deze wordt bewaard en moet hij deze bij de melding persoonlijk toonen. Na. de mel-'ing iro-t c"e ..Bescheinigung" weder direct aan ,den hier-, vorengenoemden werkgevers of de instantie, welke de belangen behar tigt, worden teruggegeven. Het bezit van een „Bescheinigung" (Frei- stelluhgisschein) ontheft nieonand van de verplichting om zich in voor komend geval persoonlijk te melden. De werkgevers zijn persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de gegeven aanwijzingen en in het bijzonder voor het voorkomen van-on rechtmatig gebruik van de „Bescheinigungen." Het indienen van verzoeken om vrijstelling aan den Wehrmachtbe- fehlshaber in den Niederlanden heeft geen zin. Op elke „Bescheinigung" moet rechts boven, schuin, het nummer van het persoonsbewijs zijn aangebracht. -r* TECHNISCHE DAG VERSCHOVEN Naar wij van het bestuur van den N.V.B. vernemen, is de Technische Dag van 30 Mei tot 14 Juni a.s. verschoven, zjilks in verband met de bekerwedstrijden, welke voor rang moeten hebben. TEXTIELPRODUCTEN VOOR EERSTGEBORENEN. 's GRAVENHAGE, 22 Mei. In de periode van de uitreiking der texli®,- kaarten van 24 Mei 1943 tot en met 12 Juni 1943 wordt, haar van uevoegde zijde wordt medegedeeld, tot het ver krijgen van een toeslagkaart ten behoe ve van eerstgeboren babys, geboren na 13 Juni 1942 en vóór 14 Juni 1943, overlegging van trouwboekje vereischt. VERDUISTER GOED. j Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 2.04, ond. 4.29 u. De inlevering ven Radiotoestellen. In verband met de verordening inzake het inleveren van radio-ont- vanginstallaties van 13 Mei 1943 wordt het volgende medegedeeld: 1. De formulieren, die bij de in- - levering van radiotoestellen inge vuld moeten werden afgegeven, kunnen onmiddellijk ingaand bij de loketten der P.T.T. tegen beta ling van vijf cent per stuk worden verkregen. 2. Geëvacüeerden, die hun radio toestellen in hun voormalige wo ningen hebben achtergelaten, ziin eveneens verplicht hun toestellen aan te èeven. Overeenkomstige bij zondere formulieren moeten bij de voor hun tegenwoordige woon plaats bevoegde politiebesturen (burgemeester) worden gehaald. 3. Formulieren voor het indienen van een verzoek tot ontheffing volgens Artikel 9 par. 2 en 3 der Verordening worden als volgt ver strekt: a) Duitsche staatsburgers moeten zich van Donderdag 27 Mei 1943 af wenden tot de plaatselijk bevoegde Ortsgruppe der N.S.D.A.P. b) De leden der N.S.B. en haar or ganisaties ontvangen de formulieren van" hun bevoegde politieke leiders. c) De familieleden van de in de Duitsche weermacht vrijwillig die nende Nederlanders ontvangen, voor zoover zij reeds schriftelijke aanvra gen tot de Abteilung für Angelegen- heiten deutecher Staatsangehöriger beim Generalkommissar für Verwalr tung und Justiz, Utrecht, Catharijne- singel' 48, hebben gericht, deze for mulieren zonder meer toegestuurd. Indien geen aanvrage is ingediend, moeten deze forpnulierpn bij genoem de Dienststellé worden aange vraagd. Zij moeten ingevuld daar weef worden ingeleverd. d. Familieleden van de in de Waffen-SS en het Vrijwilligersle gioen Nederland dienende Nederlan ders moeten de formulieren aanvra gen bij den Fürsorgeofficier der Waffen-SS, 's-Hertogenbosch, Son- niusstraat 3. Voor zoover zij, reeds schriftelijke' aanvragentot deje Dienststelle hebben gericht, worden deze formulieren den., aanvragers zonder meer toegezonden. Deze for mulieren moeten dan ingevuld weer aan de SS-Fürsorgeoffizier worden teruggestuurd. Er wordt op gewezen, dat als fa milieleden in den zin van deze ver ordening worden beschouwd ouders, vrouwen en kinderen der vrijwilli gers. EXTRA RANTSOEN AARDAPPELEN. 's-GRAVENHAGÉ, 22 Mei. Van r 22 tot en met 29 Mei 1943 wordt een extra rantsoen van 1 k.g. aard appelen op Bon „576 Algemeen" van de Bonkaart voor Voedings middelen beschikbaar gesteld. De reactie in diverse staten. Naar Radio-Moskou meldt, is in de Prawda van 15 Mei een be sluit gepubliceerd van den voor- zitter van het uitvoerende comité van de Communistische Interna tionale, volgens welke de Commu nistische Internationale als lei dend centrum van de communis tische beweging in de* afzonder lijke staten wordt ontbonden De organen der Communistische In ternationale in de anti-fascistische landen worden van de totdusver bestaande verplichtingen ontsla gen en krijgen opdracht om de Anglo-Amerika arische vliegtuigen hebben dan laatsten tijd, eerst in Italië, thaSS ook In Noord- Duitsch'and en in de bezette gebieden dynamietpatronen in den vorm van vulpenhouders, vulpotlooden, zaklantaarns,* handtaschjes, ja zells in den vorm van poppen en ander kinder speelgoed neergeworpen. Zoodra men probeert den dop van den vulpenhouder af te schroeven, de" zaklantaarns aan te steken of de voorwerpen te gébruiken, ontploft de dynamietpatroon. Over dezen vorm vafi oorlogvoering, waarvan de slachtoffers in de eerste plaats spelende kinderen zijn, kan het oordeel aan ieder weldenkend mensch en vooral aan de moeders worden overgelaten. Het is een plicht van ouders, onderwijzers en andere m$t de opvoeding belaste personen om de kinderen te waarschuwen dergelijke voorwerpen, v/anneer zij deze ergens op straat vinden niet op te rapen, doch onmiddellijk het dichtstbijzijnde militaire- of politiebureau van dergelijke vondsten in kennis te stellen. - De foto's zijn afkomstig uit Zuid-ltalië, toen daar voor den eersten keer dergelijke voorwerpen werden neergeworpen. Zij laten een kind zien, dat slachtoffer is geworden v3n deze oorlogvoering en geven vernis een afbeelding van een dergelijk potlood in onbesc .„igden toestand en na de ontploffing O-H-Faz m regeeringen van hun staten in den strijd tegen Hitier met alie kracht te steunen. Deze resolutie is door devol gende, leden der Communistische internationale geteekend: Gott- wald, Dimitrof, Sjdanof, Manoeil- ski, Martin, Pik, Torres en anderen. DUITSCH COMMENTAAR. De Völkischer Beobachter schrijft: Na de „schijnophefiing van de Komintern" weet men. welke bijzon dere boodschap Roosevelt aan Stalin beert laten brengen Het ging oiri het door een grootscn gebaar dringende verzoek, de spits af te bijten van het toenemende anti-semietisme in de Engelsch-Amerikaansclïe landen en van de toenemende vrees van Enge land en Amerika voor verderfelijke bolsjewistische invloeden. Dit ge schiedde aoor de vormelijke opheffing van de derde internationale. De z.g. ontbinding wordt in de Wil- helmstrasse gekenmerkt als een be- driegeliike manoeuvre;. Stalin doet t masker voor vah 'n nationalen recht schapen kerel en probeert als hoofd van den Russischen staat zijn plan nen te pousseeren. Door den nieuwen maatregel moet de grond onder de voeten worden weggetrokken aan de anti-Joodsche en anti-bolsjewistische krachten in de Ver Staten en moet Stalin zelf rlip worden voor de „sa lons". Daarmede is de grondslag gè- legd voor de samenkomsttusschen Rocevelt. Churchill en Stalin. Men kan hoogstens zeggen: Stalin heft de derde internationale op en is bezig met de oprichting van de vier de. nl. de verschillende Soviet-regee- ringen voor Polen. Littauen. Estland. Letland. Finland. Noorwegen. Zwe den en de Z.O.-Europeesche landen, die hij reeds sinds lang in zijn belan- gengebied heeft .opgenomen. Men is er van overtuigd, dat de stimulans tot dezen stap van Roose velt is uitgegaan, omdafc deze zoo de mogelijkheid hoopt te krijgen, ziin politiek voort te zetten en tevens aan Stalin de kans wil geven, de vriie hand te kriiaen in Europa. ■De mogendheden, die vechten voor cte Euroneesche veiligheid en nieuwe rr'~. zullen zich door dezen bluf m hun anii-commuriistisché politiek niet laten misleiden. Bijl winnaar der amateurs. ALKMAAR, Zondagavond, De Vijfde Ror.de van Alkmaar, ge organiseerd door de Alkmaarsche Wielerclub Alcmaria, heeft een zeer spannend verloop gehad en het onge kend groot aantal toeschouwers naar schatting rond .4500 heeft kunnen genieten van een zeer leven- digen wedstrijd die zijn hoogtepunten vond in een formidabele vlucht van twee renners, de Korver en Bakker, en van een vinnigen eindspurt, welke tenslotte door den Amsterdammer Lakeman werd gewonnen. Maar er was meer, dat genoteerd dient te worden. Een wedstrijd wordt pas gewonnen, als men de eindstreep passeeren kan en dat vergat blijkbaar de Korver. Hij begon onmiddellijk na den start met er tusschen uit te trekken en na eerst eenige ronden alleen te hebben gereden, kreeg de Rotterdammer gezelschap van den Zaandammer Bakker, die hem uit stekend steunde. Tientallen ronden ble ven beide renners op vrij grooten af stand van het veld, dat soms wel eens vinnig trok, 'maar dan weer afzakte, om dat niemand den kop wilde of durfde nemen. Zelfs een premie kon daar geen verandering in brengen. Intusschen verdwenen verschillende renners uit het veld en Bakker en de Korver, elkaar fraai steunende, nader den elke- ronde meer de groote hoofd groep, zoodat het er op begon te lijken, dat weldra de ronde genomen zou zijn. Doch ziet, juist op het kritieke oogen- blik ging van Amsterdam het veld aah- vóeren, even later 'Lakeman, en de af stand met de leiders werd weer kleiner. Totdat eindelijk het veld weer afzakte en toen sloegen de beide vluchtelingen hun slag. Een vinnige spurt bracht bfide renners aanlflen staart van het hoofdpeleton en dus zouden deze twee den eigenlijken strijd moeten uitvechten. Zoo dacht men althans, doch niets was minder waar.tWant nauwelijks was de aansluiting verkregen, of de groote groep verhoogde het terflpo en nu bleek_ dat de Korver veel te veel van zijn krachten gevergd had. Hij zat „steen- dood" en kon niet over de ram heen komen. Met als gevolg, dat hij in slechts enkele minuten niet alleen zijn kostbaren voorsprong geheel verloor, maar daarna voortdurend verder af zakte, om tenslotte twee ronden achter stand te noteeren! De Korver was wel het voorbeeld van den moedigen rijder, die zijn eigen krachten verre overschat had: hij was totaal leeg gereden en van den eens zoo soepelen rijder was niets meer over. Bakker uitgeschakeld. En Bakker? De stoere man uit de Zaan? Hij reed met gemak het verhoog de tempo mee en dacht er niet aan, om ook maar één meter van het gewonnen terrein weer prijs te geven. Doch ook hij zou den eersten prijs niet krijgen. Toen er nog ongeveer 10 K.M. te'rijden was, kwam Bakker in aanraking met Hofman uit Roermond. Beiden kwamen te vallen en Bakker, ofschoon piet ge wond, moest den strijd staken, omdat zijn fiets stuk was. Hem ontging de vrijwel zekere eerste prijs.... Plotseling was de wedstrijd dus weer geheel open geworden, want de ieiding was van dat oogenblik af bij een twaalf tal renners, die elkaar niet vertrouw den en die geen van allen werkelijk aurfden weg te spurtéh. Wel probeerde v. d. Star het nog even, maar hij was weldra weer ingehaald en toen werd het duidelijk, dat de beslissing zou val len in een eindspurt. Zulks geschiedde ook en het was Lakeman uit Amster dam, die zich de meerdere toonde over allen. Met eenige meters voorsprong passeerde hij als eerste de eindstreep, direct daarop gevolgd door de anderen. De uitslag was: 1. H. Lakeman, Amsterdam, 100 K.M. in 2 uur 32 min. 27 sec.; 2. F. v. d. Zande, Halsteren; 3. C. v. d. Star, Den' Haag; 4. M. Verveer, Rotterdam; 5. C. Wijdenes, Eindhoven; 6. W. C. Reuter, Amsterdam; 7. L. Motké, Amsterdam; 8. M. Buurom, Bergen op Zoom; 9. A. v. Amsterdam, Prinéenhage; 10. H. Seijen, Maastricht. x Amateurs en Nieuwelingen. De amateurs, die 60 K.M. moesten, rijden, zorgden voor menig spannend oogenblik. Groote uitblinkers waren er echter niet: het zwaar bezette veld was aan elkaar gewaagd, zoodat het bijna niet mogelijk was, om een winstronde te behalen., Slechts, vfel in deze eerste periode op het gave werk van Kuilman uit Bever wijk ,die reeds in de eerste ronde ..pech kreeg en van rijwiel moest verwissele i. Daardoor kreeg hij een vrij grooten^ achterstand, welken hij echter geheet" alleen weer inliep, om zich daarna steeds in de voorste gelederen te be wegen. Pas tegen het einde werden er enkile uitlooppogingen ondernomen en wel door hen, die niet over een eindspurt beschik ken. Deze pogingen hadden echter geen enkel resultaat, zoodat ook hier een* spurt de beslissing, moest brengen. Met een voorsprong van 3 meter won Bijl uit Den Haag; de overigen-kwamen met verschillen van slechts enkele deci meters over de eindstreep. De uitslag was: 1. C. H..Bijl, Den Haag, 60 K.M. in 1 uur 35 min. 10 sec.; 2. J. Middelink, Amsterdam; 3. P. de Reijer, Schevenin- gen; 4. G. Blauw, Zaandam; 5. P. van Meetelen, Den Haag. Bij de Nieuwelingen wist v. d. Veen 15 ronden voor het ein^e weg te loopen en den voorsprong van 200 meter tot het einde toe te behouden, waardoor deze jonge renner winnaar werd. De uitslag was: 1. C. G. v. d. Veen, Den Haag, 30 K.M. In 45 min. 20 sec; 2. C. Kleefstra, Am sterdam; 3. L. de Booy, Amsterdam;. 4. J v. d. Broek, Soestdijk, 5. V.*. C. H. Duyker, Amsterdam; 6. J. M. Hennink, Alkmaar. Enschedé verliest. Heerenveen speelt gelijk. De titel van nationaal kampioen komt ongetwijfeld weer in het Westen terecht, -omdat de provin ciale kamipoenen zoo onverstandig waren om niet te winnen. Enschedé had tot Zondag goede papieren, doch verloor in Tilburg van Willem II en kan nu hoogstens nog met Feyenoord gelijk 'komen, als de Rotterdammers tenminste hun laatsten wedstrijd verliezen! Hetzelfde is het geval met Hee renveen. dat gelijk speelde tegen ADO en nu ook hoogstens 9 Dunten kan behalen!' O ia. er zi.in theoretisch nog vele mogelijkheden, maar daar zullen we ons maar niet mee bezig houden! Heerenveen-ADO werd gelukkig in de beste verstandhouding ge speeld. De thuisclub nam de leiding, maar nog voor de rust werd het ge lijk. Na de rust was ADO sterker, maar de uitvallen van Heerenveen waren zeer gevaarlijk. Met wisselen de kansen t-erliep de strijd, maar ge doelpunt werd er niet meer. In Tilburg werd er in de eerste helft niet gedoelpunt In de tweede helft was het snei levendiger en Wil lem II nam de leiding, om deze ge leidelijk zelfs te Vergrooten tot 30. Toen vonden de Zuidelijken het ge noeg en kreeg Enschede kansen. Het werd 32 voor de thuisclub, die, nu uitgespeeld is. doch op een fraaie eindsnurt kan terug zien. Fevenoord 7 3 3 19 8-6 Willem II 8 3 2 3 8 17-19 ADO 5 13 15 7-8 Enschede 6 2 1 3 5 11-10 Heerenveen 6 2 1 3 5 14-14 De draverijen Zaterdagmiddag door het Sportcomité Vooruit op het Alk maarsche Sportpark georganiseerd zijn door de buitengewone belangstelling, de spannende nummers en de goede op komst der paarden een groot succes ge weest. Het eerste nummer bracht al direct een verrassing door de mooie overwinning van Grace Moore, die bij de toto 29.40 voor 1 uitbetaalde. De kortebaandraverij werd op ver rassende wijze gewonnen, door Cisca. die definitief 55.10 uitbetaalde. De serie- strijd tusschen Donum Vita en AUouez was bijzonder èn de gelijke aankomst was een mooi resultaat. I. Meidoornprjjs. Prijzendr. vöor paarden, die nog geen 1000 hebben» gewonnen. Afstand 2C40 M. Ingeschreven 15, opgekomen 13 paarden. I. Grace Moore 2000 m. van J. Rooden- burg Jr., rijder eig. tijd 3.22.3 (km.tijd 141.4); 2. E. Lady G 2040 m. van G. Poppen, rijder eig. tijd -3.23; 3, Fleying Star 2000 m. van J. de Vlieger, rijder eig. tijd 3.25; 4. Elvira 2040 m. van P. Dekker, rijder eig. tijd 3.26.2. Toto: winnend 29.40, pi. 5, 1.40, 1.30 en 1.50. II. Berkenprijs. Handicapdraverij Amateurrijders. Afstand 2000 m. Inge schreven 10 paarden. Opgekomen 8. 1. Xaverius 2020 m, van A. E. Groe- nink, rijder N. Doeven, tijd 3.03.6 (km.tijd 1 30.8); 2. Guard 2040 m. van J. A. WÜ- lmge Brantsma, rijder W. Bosma, tijd 3.05; 3. Donum Vita 2080 m. van C. Stein, rijder eig. tijd 3.05.2; 4. Croton 2000 m. van Stal Minerva, rijder W. de Graaf, tijd 3.09. Toto: Winnend: 5.10, pl. 1,80, 2.30 en 1.90T III. Lindenprfls. Prijzendr. Winsom J 10006000. Afstand 2000 m. Inge schreven 13 paarden. Opgek. 12. 1. Fleetniss T, 2000 m., van J. de Vlieger, rijder eig., tijd 3.07.4 (km.tijd 1.33,7); 2. Dipnares, 2000 m. van C. v. Dam, rijder M. Siderlus, tijd 3.08; 3. Fred Mc. Klyo K, 2020 m. van Stal Neder- horst, rijder G. J. Venneman, tijd 3.08.6; 4. Bleriot, 2020 m. van W. Dompeling, rijder J. Goedendorp, tijd 3.08.7. Toto: Winnend 2.50, pl. 1.30, 1.60, 1.50 en 4.30. IV. Eikenprjjs. Prijzendraverij voor paarden, die 5000 of meer hebblh ge wonnen. Afstand 2320 m. Ingeschreven 9 paarden. Opgekomen 7. 1. Y Kemel 2280 m., van M. Zuidland, rijder eig. tijd 3.26.5 (km.tijd 1.30.6); 2. Anselor 2320 m. van L. Dooper, rijder K. Kramer, tijd 3.265; 3. Zamp'a v. N. Z. 2340 m. van J. Witteveeri, rijder eig. tijd 3.27.6: 4. Diana Norton 2320 rr. van H. v. d. Pol, rijder W. H. Geersen, tijd 3.27.8. Toto: Winnend 7.90, pl. 2.10, 4 en 1.40. V. Kastanjeprjjs. Kortebaandraverij, 'afst. 690800 fn. Ingeschr. 25 paarden. Opgekomen 20. Geloopen in 5 series van 4 paarden. Seriewinnaars le serie: 1. Akron B, tijd 1.04,5. Toto 4.30. 2e serie: 1. Zdmpa v. N. Z., tijd 1.06. Toto 1.70. 3e serie: 1. Cisca, tijd 1-.06.2. Toto: 3.80. 4e serie: 1 Douglas H; tijd 1.09.8. Toto 3.30. 5e serie: 1. Donum Vita en Allouez, dead heat, tijd 1.02.6. Toto: 1 en 1. Beslissing: 1. Cisca 740 m. van A. G. Hibma, rijder L. Hof, tijd 1.03.5; 2. Do num Vita, 750 m. van C. Stein, rijder W. H. Geersen; 3. Douglas H, 740 m. van A. Blom Hzn., rijder J. H. v. d. Berg; 4. Zampa van N. Z., 2750 m. van J, Witte- veen, rijdeo eig.; 5. Akron B, 760 m. van W. Kohier, rijder K. Kramer; 6. Allouez. 790 m., van J. de Vlieger, rijder eig. Toto: 11.10. Toto Definitief: Cisca 55.10, pl. 7. Donum Vita pl. L70. Douglas H 2.10 en Zampa van N. Z. 5. Kampioenschap van Nederland. Heerenveen—ADO 1-1 Willem IIEnschede 3-2 COMPETITIE DISTRICT I. Reserve 2e klasse A Hc'der 2-De Kenn. 2 5-1 RCH- 2-Stormv. 2 l4 eserve 3e klasse A. - RC 2-AI':m. B 2.7-1 Zaandijk 2-Assend. 2 4-4 BEKERWEDSTRIJDEN Eerste ronde: W'waard-QSC 0-2 B'wijk-Terrasvogels 2-5 ADO '20-Zandv.m. 5-1 Tweede rondei Zaandijk-ZFC 2-1 Ajax-WA 13-1 ASVKDWS 2 3 Volewijckers-OVVO li'0 DE NOORD- HOLLANDSCHE. Oudorp-Helder 3 0-5 (H. kamp.) Alkm. B. 4-Vios 2 0-6 Schagen 3-Helder 4 7-0 DTS 5-Dirkshorn 2 2-3 LSVV 3-Holl. T 1-2 r-rriECWEDSTRIJDEN Schagen-Bergen foï t KI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1