DAGBLAD VOOR Regiment Grenadiers moet zich melden. LANDDIENST BEKENDMAKING. Op 29 Mei en 1 Juni te Amersfoort. Belangrijk arrest inzake ideëele schade. Melchert Schuurman niet alleen liedjeszanger Tien schepen tot zinken gebracht. Italiaansche eilanden gebombardeerd. Een initiatief van het N. A. F. Belangrijke aanwijzing. De handel in oude radiotoestellen STAD EN OMGEVING. GERMAANSCHE COSTLAND ROEPT! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 25 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaa.gang, no. 120, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubli ceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Nieder- landen betreffende terugveering in krijg: gevangenschap van de voor malige Nedcrlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van cfficier van het regiment grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regimentvoortgekomen oor- logsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover mogelijk militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den jverkgever resp. de instantie, die dc belangen behar tigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. Dé Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aan melding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loket ten, e.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. .Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te bren gen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehls haber in den Niederlanöen, of zich op andere wijze aan de terugvoe ring in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. NIJMEGEN, 22 Mei De Hooge Raad heeft voor het eerst een prin- cipieele uitspraak gegeven in de veel omstreden kwestie van de ideëele schade, gevorderd op grond van art. 1407 B.W In een procedure tusschen zekeren K. te 's-Gravenhage en een Haagsche onderneming heeft eerstgenoemde als gevolg van een aanrijding waardóór hij invalide is geworden, een vorde ring tot schadevergoeding ingesteld. In den schadestaat kwamo.m. een bedrag voor van f 17.329.20 als ver goeding voor geleden pijn en ge derfde levensvreugde. De rechtbank te 's-Gravenhage be sliste dat pijn en levensvreugde geen- op geld waardeerbare begrippen zijn en voor het lijden en missen daarvan geen schadevergoeding kan worden toegekend. In hooger beroep heeft de appel lant van deze uitspraak der recht bank een grief gemaakt, waarop het Haagsche Hof overwoog, dat ons bur gerlijk wetboek geen recht op geldelijke schadevergoeding erkent ter zake van geleden smart of gederfde levens vreugde. In cassatie voerde K. aan, dat het schadevërgoedin.esrecht, om.schreven in art 1407. vergoeding omvat van iedere schade, veroorzaakt dopr on voorzichtige kwetsing of verminking van eénig deel des lichaams. met name ook van schade, welke geleden is in ten gevolge van bedoelde kwet sing of verminking, geleden smart of gederfde levensvreugde. Ten aanzien van dit punt heeft de Hooge Raad in een thans gewezen ar rest het volgende o.m. gezegd: In overeenstemming met hetgeen van oudsher in ons land agolden heeft en met hetgeen thans volgens wet of. rechtspraak in de naburige landen geldtvalt het toekennen van vergoeding Voor ideëele schade ge leden ten gevolge van moedwillige of onvoorzichtige kwetsing- of verminking van eenig deel van het. lichaam als redelijk en billijk te beschouwen. Bij de waardeering van de schade komt mede die van ideëelen aard in aanmerking. Het staat in het onder havige geval derhalve aan den rech ter vrij. een vergoeding toe te ken nen voor de smart en de gederfde levensvreugde, welke voer den re- quirant het gevolg waren van het geen hem onrechtmatig was aange- daan- De Hooge Raad vernietigde het ar rest en wees de zaak terug naar voornoemd gerechtshof. Het honkbalselzoen werd te Haarlem geopend met den wedstrijd Schoten— Blauw Wit. Een moment uit deze ontmoeting CNF-J. Zeiilemaker Pax in DE EERSTE PEULEN. Op de veiling te Heiloo werden gisteren de eerste peulen aangevoerd door J. Stuifbergen te Heiloo De vastgestelde weekprijs is f 1.25 per kilogram. BEKENDMAKING. Het SS-Ersatzkommando Neder- .and deelt mede: De Fürsorgcoffizier der Waffen SS is voortaan l^oensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe Parklaan 74, Den Haag, maUr iederen Woensdag van 912 en van 1417 uur in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Haag. Het vaste adres van de Dienststelle des Fiirsorgeoffïziers blijft: 's-Hertogenbosch - Sonniusstraat 3. In „Volk en Vaderland" van deze week schrijft Leg. Sturmmann E. Jas pers over een ontmoeting, welke hij in de voorste gelederen gehad heeft met Pdelchert Schuurman, die naar hij voorts mededeelt thans wegens ziek te op „non-actief" is gesteld, maar spoedig weer hoopt erop los te kun nen gaan. „Wat ik schrijven wilde aldus, Jas pers is over één der drie Muske tiers. Een poosje geleden ontmoette ik vóór in de loopgraaf onzen vriend Mel chert Schuurman. Er was nogal veel ophef gemaakt en ik was benieuwd of het ook werkelijk .„kerels" waren. Nu, ik ben blij te kunnen melden, dat onze Melchert èen kerel is. Zoo gauw hij hier was, wierp hij zich met een élan in den strijd, zooals wij „ouderen" dat alleen maar këhden uit onze begin periode. Wij zeiden: „Daar zit goed Nederlandsch bloed in; die heeft ka rakter." Ik was zoo blij. dat één van de drie zich zoo gedroeg, dat ik meer van hem moest weten. Alléén op den vijand af. Ik was gelukkig in dezelfde KoippaSnie Funker en op een goeden avond ging hij een. uur te vroeg op. post, omdat hij een paar vijandelijke scherpschutters wilde „neerleggen". Op zijn eentje heeft hij, dat gedaan. Een paar dagen, of liever gezegd, een paar nachten later, heeft hij heelcmaai al leen een SVLCf.-nest vernietigd. Hij kroop met zijn M.G. over de dekking „niemandsland" in en bracht daar zijn M.G. in stelling. Iwan, van die zijde niéts vermoedend, kreeg van hem de volle lading en terwijl de voltreffers stuk voor stuk in Iwan's M.G.-steiling gejaagd werden, was hij aan het schel den: „Vuile bloedhonden, roode ban dieten, ik zal je leeren." Hij smaakte het genoegen. Ik weet uit goede bron, dat hij voor deze feiten voorgedragen is voor het IJzeren Kruis. Ik wilde nu graag, dat de Leider te weten kwam. dat Mel chert een kerel Is. dat hij durf in Melchert een kerelis, dat hij durf in zijn hart heeft en niet alleen de lied jeszanger, maar tevens een held is. Dat zal den Leider ook goed doen. Nu trof ik hem in het lazaret. Hij ligt ook ziek, maar popelt van ongeduld weer naar vóór te mogen." HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 25 Mei. - f 1000 2061 3486 9734; f 400 1429 6127 5735 14615; 200 5509 7598 8203 9349 16108; f 100 4923 6759 7709 9496 11037 15653 16240 16726 16739 20433. COIMEIIS HAD 'I GLAS GEBROKEN. maar.-- hoert de stukkeu verstoken! (Doet u dat óók. als u glas op straat ziet liggen: schopt de scherven even weg, voor ze een fietsband ruïneeren). Ned. Toeristenbond (A.N.W.B») Onderzeebooten loopen van stapel. In een geweldig arbeidsrhytroe wordt het Duitsche U-bootwapen dagelijks groot er. Weer ts een onderzeeër op de wert zoover gevorderd, dat, hij aan zijn element kan worden toevertrouwd. Nog ligt de boor op de helling. Groot en machtig verheft zich haar boeg io de lucht PK Schubert-Transo F-P m Zware luchtaanval cp Dortmund. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 24 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front vonden slechts krijgsoperaties van plaatselijke 'oeteekenis plaats. In het Middellandsche Zeegebied vle ien Duitsche gevechtsvliegtuigen in jden afgeloopen nacht schepen en militaire installaties in de haven Djidjelli aan. Duikbooten brachten in zware ge vechten van krachtig beschermde con- vooien in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan en bij afzonder lijk optreden tien schepen met een ge- zamenlgken inhoud van 55.GG0 brt. tot zinken. Vier andere schepen werden getorpedeerd. Het zinken van deze schepen kon wegens den sterken af weer niét meer waargenomen worden. Een gevechtsvliegtuig beschadigde een vijandelijk koopvaardijschip op den At lantischen Oceaan door bomtreffers zwaar. Een duikboot schoot boven de Golf van Biscaye een vijandelijken bommenwerper neer. Formaties vijandelijke bommenwer pers wierpen in den afgeloopen nacht talrijke brisant- en brandbommen op Dortmund.Et ontstonden verliezen onder de bevolking en aanzienlijke materieele schade werd aangericht. Volgens de tot üusver ontvangen be richten werden 33 der aanvallende vliegtuigen, voornamelijk viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen deueu gisteren een verrassenden aan val overdag op de Z. Engelsche haven steden Bournemouth en Hastings. In den nacht van 23 op -4 Mei viel de luchtmacht oynijuw het scheepsbouw- centrum Sunderland met sterl e strijd krachten aan. In stad- en haven gebied ontstonden na bomtreffers zware branden. Aan het Italiaansche weermachtbe- richt ontleenen wij: De havens van Bizerta en Djidjelli werden dopr de luchtmacht der spil- mogendhed'en met goede uitwerking aangevallen. Formaties vijandelijke vliegtuigen hebben de eilanden Pantelle- ria en LampeduSa, alsmede de stad Mes sina herhaaldelijk gebombardeerd. In het centrum der stad werd aanzienlijke schade veroorzaakt. 'Het aantai slacht offers onder de burgerbevolking wordt op het oogenblik onderzqcht. De lucht- doeiartillerie op de beide eilanden ver nietigde zes vliegtuigen Voorts werden door Duitsche jagers twee Spitfires bo ven Malta en een tweemotorig vliegtuig ten Z. van Sardinië neergeschoten. NIEUW DUITSCH LUCHTDOEL KANON. De Duitsche alweer heeft, zoo wordt thans van militaire zijde te Berlijn me degedeeld, een aanmerkelijke verster king gekregen in' den vorm van een nieuw soort luchtdoelkanon. Het is een vierlingssnelvuurkanon met twee centi- meter-granaten, dat ook voor vlieg tuigen, die op groote hoogte vliegen, niet ongevaarlijk is. Het 'vierlingskanon, dat tot nu toe hoofdzakelijk in het Westen gebruikt werd, waar het de laatste maanden veel succes heeft gehad, heeft thans ook aan bet Oostfront zijn intrede gedaan en tot de eerste daden ,van het nieuwe wapen behoorde onder andere het neerschieten van zes Bolsjewistische jachtvliegtuigen binnen acht minuten. DE ONTBINDING DER KOMINTERN. Hoe men er in Italië over denkt. In de Messaggero schrijft Pavolini, oud-minister van Volksopvoeding, dat Stalin met de schijnbare ontbinding der Komintern tegemoet is gekomen aan de wenschen van Churchill en Roosevelt, die vreezen voor het voortbestaan van ae z.g. Vereenigde Naties. De openbare meening in de Angelsaksische landen zal harerzijds' den schijn aannemen, dat zij gelooft, dat Stalin afziet van uitbreiding van het Bolsjewisme. In werkelijkheid echter heeft men te doen met één der arglistigste plannen van Stalin, dat ten doel heeft, in het Westen de deur voor het communisme wijd open te zetten. Het eerste gevolg van het besluit zal een onmiddellijk toenemen der actie van de communistische partijen in de Ver eenigde Staten en Engeland zijn. Met een enkelen pennestreek heeft Stalin minstens drie resultaten bereikt: hij heeft zich den schijn gegeven, dat hij de eenheid der geallieerden een dienst heeft bewezen. Hij heeft de openbare meening in Engeland en de Vereenigde Staten in slaap gewiegd wat betreft het gevaar van het communisme. Hij heeft den Sovjetpartijen in Londen en New- York het burgerrecht verzekerd. Ruim baan voor begaafden. AMSTERDAM. 22 Mei. De cen trale persdienst van het Nederlandsch Arbeidsfront schrijft o.a. Het is den leider van het N.A.F opgevallen, dat in geen enkel Euro- peesch land de geestelijke krachten, die schuilden in het leger van de handarbeiders, zoo weinig tot ont plooiing werden gebracht als in Ne derland. dat nergens de leidende krin gen zoo weinig begrip getoond heb ben als juist hier voor de noodzaak: en de wenscheliikheid, om het aan de begaafde zonen van de groote'. groep van financieel niet draagkrach- tigen mogelijk te maken door studie aan een instelling van hooger onder wijs de voorwaarden te scheppen'om hun land op een belangrijken post te kunnen dienen. Hii heeft daarom be sloten een aantal vrtie plaatsen aan inrichtingen van hooger onderwijs in te stellen om het practische bewiis te leveren, dat in de kringen van de ge zonde Nederlandsche arbeiders in ruime mate krachten aanwezig zijn, die het vermogen en het recht hebben een leidende functie op alle terreinen binnen de volksgemeenschap in te nemen, opdat oude vooroordeelen snel mogen verdwijnen, en opdat de be tredende staatsorganen nieruit hun gevolgtrekkingen zullen kunnen ma ken. Daar het hart van het Nederland sche Arbeidsfront in de bedrijven ligt. 2ial ook de mogelijkheid gescnapen worden om begaafde jongens, die reeds enkele jaren in een bedrijf werkzaam waren, middelbaar of voorbereidend hooger onderwiis en aansluitend hooger onderwiis te doen genieten. Het ligt in de bedoeling van den Arbéidsfrontleider dit werk te doen uitgroeien tot een omvangrijken dienst voor hulp aan begaafden. DE SUIKERPREMIE VOOR BOEREN EN ARBEIDERS. Ten aanzien van de Suikerpre mie welke de boeren en arbeiders ontvangen voor de geleverde sui kerbieten, deelt de persdienst Landstand mede, dat de boeren niet verplicht zijn. reeds van hun voorschot een deel aan hun ar beiders af te staan. Te Groningen is plotseling in den ouderdom van 69 jaar overledep jhr. J. B. Burmania van Andringae de Kempenaar. De overledene was sedert 1912 nota ris te Haren en genoot in stad en provincie als zoodanig algemeene be kendheid. Ook in het openbaar leven bewoog de overledene" z.ch veel. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 2.40, onder 12.45 u. 28 Mei: Laatste kwartier. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. WOENSDAG 26 Mei moeten zich alle in de maanden September tot en met December van het jaar 1922 geboren manden overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor,'van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den.tijd dien zii hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeklingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. Een ernstige waarschuwing. 's-GRAVENHAGE, 24 Mèi. Het heeft cie aandacht van de politie ge trokken, dat zich een levendige handel in oude radio-ontvangtoestellen begint te ontwikkelen met het doel om deze in te leveren en hét eigen toestel te behouden. Daar betwijfeld wordt, of het publiek wel ten volle beseft, dat zij, die aldus handelen, zich aan zware straffen blootstellen, komt het den politieautoriteiten gewenseht voor om thans, nu de voorgeschreven inlevering nabij is, nog een ernstige waarschuwing tot het publiek te richten. Zooals bekend is, zijn sedert 13 Mei 1943 bij beschikking van den Höheren SS upd Polizeiführer -'alle radio-ont vangtoestellen, -toebehooren en -on-, derdeelen met onmiddellijke werking verbeurd» verklaard en is sedertdien ieder beschikken over deze verbeurd verklaarde zaken alsmede de beschadi ging daarvan verboden. De houders zijn verplicht deze zaken op nader bekend te maken data in te leveren. Ook zijn verbóden het afstaan en het in houder schap nemen van radio-ontvangtoestel len, -toebehooren ..en -bnderdeelen. Luidsprekers, behoorende bij aanslui tingen op radiodistributiecentrales, uit sluitend daarbij te gebruiken, zijn al leen uitgezonderd. Ieder, die in strijd handelt met de be palingen dier beschikking, wordt- ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag, voor zoover niet yplgcns andere bepalingen eên zwaar dere straf is verbeurd. Heldersche drieling in Alkmaar. De drieling, die 26 Mei 1937 in Den Helder in het gezin van de fam. Baas werd geboren, wordt morgen 6 jaar. Cornells, de jongen en de beide eisies Antje en Jansje, groeien voorbeeldig op, hoewel ze bij hun geboorte slechts 3 en 4 pond wogen. Bij hun geboorte zorgde het Witte Kruis te Den Helder, door zuster De Wit, 6 weken voor de noodige huis houdelijke hulp, terwijl daarna mei. Bergman nog 46 weken haar taak overnam. DeZe stetjn, alsmede de daadwerkelijke belangstelling'van de bevolking van Den Helder voor de eenige Heldersche drieling, heeft voor de kleuters een goeden grond-" slag gelegd. Naar Alkmaar. Het oorlogsgebeuren deed het gezin tijdelijk naar Alkmaar, naar het perceel Jaagpad 33, verhuizen. De man werkt nog dagelijks op de Marinewerf en ook zijn echtgenoote, die het In de gege ven omstandigheden aan het Jaagpad vestigen veiliger vindt, is Heldersche gebleven, zoodat het gezin, zoodra de omstandigheden dit toelaten, weer naar Den Helder zal terugkeeren en Den Hel der weer met trots op zijn drieling kan terugzien. In den Germaanschen Landdienst,. waarin vrijwilligers uit Noorwegen, Denemarken, Duitschland, Nederland en Vlaanderen, zich in het Oosten een bestaan verwerven, it plaats voor eiken stoeren Nederlandschen jongen en voor ieder fier Nederlandsch meisje. Reeds staan eenige honderden Nederlandsche jongens en meisjes in Oostland voor hun Vaderland op den bres. Thans kunnen wederom jongens en meisjes met belangstelling en liefde voor het boerenhandwerk, zich melden als vrijwilliger voor den Germaanschen Landdienst. Wil je meer weten over het werk van hen, die reeds in Oostland staan, wil je iets lezen over. onze voorvaderen, die eeuwen geleden al naar het Oostan zijn getrokken of over de idealen, die de pioniers van toen envar/ thans gedreven ^hebben, vraagt dari de gratis brochure „Oostland roept" aan bij het adres g Monseigneur Van de Weteringstraat 118 - Utrecht Roosevelt vraagt steunpunten Kamsjatka. in De president der Vereenigde Staten heeft zich, naar verluidt, tot Stalin ge wend met het verzoek, den Ver. 'Staten in het N.O. der Sovjet-Unie vloot- en luchtste.unpunten toe te staan. Tot dus verre heeft Moskou er .zich van ont houden, hieromtrent nadere mededee- lingen te doen, wat voor Tokio even eens aanleiding is geweest, om het stil zwijgen over deze aangelegenheid te be waren. Uiteraard onthoudt men zich ook te Berlijn van elk commentaar, niettemin hoort men veelal de verwach ting uitspreken, dat Japan nauwelijks zou kunnen berusten in een zoo fla grante schending van het verdrag, dat de Japansch-Russische verhoudingen regelt, als Roosevelt n^ar het schijnt van Stalin meent te mogen verwachten. De wenschen vah het Witte Huis zijn overigens duidelijk genoeg. De sprong van Attoe naar' Kamtsjatka is niet groot en de weg van Zuid-Kamtsjatka naar Noord-Japan wordt overbrugd door de keten der Koerilen. WIJZIGING IN BRITSCHE KABINET? De „News Chronicle" schrijft, dat na den terugkeer van Churchill een reconstructie van het kabinet aan staande is. Het is mogelijk, dat de minister van binnenlandsche zaken, Morrison, benoemd wordt tot minis ter van financien. Sir Kingsley Wood zou dan lid van het Hoogerhuis wor den. Bij die gelegenheid, zoo ver klaart het «blad, zou ook de post van 'Onderkoning van Indië opnieuw be zet worden. JAPANSCHE OVERWINNING BIJ DE ALEOETEN. Jn kringen die nauw contact onder houden met de vloot wordt omtrent een Japansche overwinning bij de Aleoeten verklaard, dat alle teekenen erop dui den, dat een zwaar beschadigd Ame- rikaansch slagschip en een zwaar be schadigde kruiser gezonken zijn. Terstond na ontvangst van het bericht, dat Amerikaansche troepen op het punt stonden, een landing op Attoe te onder nemen, zijn Japansche vlooteenheden naar het Noorden uitgevaren om tegen de vijandelijke vloot op te treden. Sinds dien hebben ook Japansche duikbooten torpedo-aanvallen op de vijandelijke vloot ondernomen en mijnen gelegd. Bovendien verschenen op 23 Mal Japan sche marinevliegers boven het strijd- tooneel. Zij schoten een kruiser onklaar, boorden een torpedojager in den grond en bombardeerden een anderen torpedo jager in brand. SOVJET-UNIE VERLOOR 30 MILLIOBN MENSCHEN. Volgens ramingen van den Moskou- schen correspondent van de „Daily Ex press" Paul Huid, die thans in Londen vertoeft, heeft de Sovjet-Unie in den oorlog tegen Duitschland 30 millioen menschen aan dooden.en gewonden op ae slagvelden, krijgsgevangenen en aan burgers verloren, die gestorven zijn door honger en ziekten. Men moet derhalve niet gelooven, aldus deze correspondent, dat de reserves der Sovjet-Unie aan soldaten onuitputtelijk zijn. Ruim 70 mil lioen Russen leven thans in gebieden, oic door de Duitschers bezet zijn. CONCERT HOV. Dirigent: Marinus Adam. Solist: Willem Andriessen. Dit tweede Beethoven-concert vond plaats voor een meer dan uit verkocht huis. Geopend werd met de 2de van de 4 Leonore-ouvertures. Met groote geestdrift, en bijna op ro mantische wijze voerde Adam zijn orkest aan, dat uitstekend daarop 'reageerde, zoodat een heerlijke weer gave ons in verrukking bracht. De groote en geliefde pianist Andriessen had gekozen het 4de piano-concert. Met meesterschap, ©ogenschijnlijk zoo heel rustig en gemakkelijk speel de hij dit heerlijke majeur-werk. De lyrische opvatting en klankkleur, niet mis te verstaan door zwakheid gaf het geheel een kleur, zooals we meestal niet bij Beethoven denken te vinden, de heerlijke zon uit een schoonere wereld, de eigenlijke we reld uit het onderbewuste van dezen denker en lijder. Er ging verwant schap naar Schubert van uit. Hoewel het orkest de poëtische klank van de vleugel niet geheel kon benaderen, was' het samenspel zeer te roemen, en het was goed dat An driessen. den dirigent en het orkest liet deelen in het zeer. zeer dankbare applaus, dat staande een ovatie werd. De heerlijke, -warme stemming werd doorgezet in de 2e symphonie. ook al Beethoven vol zon. Het tweede deel was e.en en al rustig geluk, en maakte diepen indruk Aan het einde werd een buitengewoon spontane hulde gebracht, die dubbel en dwars verdiend was. Nu de Waardeering voor zulke con certen zooveel grooter is geworden, is het misschien mogelijk, dat de HOV eens in onzen prachtigen mu- ziektuin komt? Het zou te probeeren zijn. Jac. Jansen. BESLUITEN VAN DEN BURGEMEESTER. De burgemeester, waarnemende da taak van den gemeenteraad, heeft vastgestéld: a. de Verordening tot wij ziging van de verordening tot rege ling van het onderwijs aan de school voor buitengewoon lager onderwijs te Alkmaar; b. De Verordening tot wijziging van de verordening tot regeling van het gewoon en uitgebreid lager on derwijs; c De Verordening tot wijziging van de 'verordening voor het Murmellius- Gymnasium te Alkmaar; d. De Verordening tot wijziging der verordening, houdende bepaling van het aantal ambtenaren van den burgerlijken stand; de regeling van de werkzaamheden tusschen de ver schillende ambtenaren en van de uren, waarop de bureaux van den burgerlijken stand geopend zullen zün; e. De Verordening tot wijziging der verordening houdende regelen om trent de toekenning van kinderbijsla gen aan het personeel in dienst der gemeente Alkmaar; f De Verordening tot wijziging van de verordening met betrekking tot de bezoldiging van het onderwijzend personeel .aan de Handelsschool te Alkmaar; g. De Verordening tot wijziging van de verordening met betrekking tot de bezoldiging van het onderwij zend personeel van het Murmellius- Gymnasium; h. De Verordening tot wijziging van de verordening van het Murmel- lius-Gymnasium. In deze laatste verordening is bepaald, dat het col lege van curatoren uit vijf leden be staat, die door den burgemeester be noemd en ontslagen worden. GESLAAGD. Voor het op 13 Mei te Alkmaar ge houden examen voor de Vereen, van Leeraren in Stenogr. en Mach. schr. slaagden de volgende candidaten; Voor kantoorstenografe de dames: SH. A. Kes, K. M. Madderom, W. F. J. van Rutten, C. Winder, allen te Alk maar, en de dames C. Miltenburg te Bergen en G. van Oostende te Broek op Langendiik. Voor handelstypist: de heer P. v. Hooff te Alkmaar. Voor kantoortypiste de dames: C. H. den Adel, A. Dekker, G. Greve, G. E. Oly, M. G. v. d. Riet, M. Strijder, Z. Vedder, allen te Alkmaar, G. Kerkhoven en C. Miltenburg te Ber gen, N. Smit te Broek op Langendijk. G. de Zwijger te Heiloo en de hee- ren: P. Kramer, S. Lodder, J. J. Mors, C. Tak, L. B. P. van Westen en Th. Walberg, allen te Alkmaar, W. Buisman te Bergen, D. W. N. Seven- huysen te Warmenhuizen, G. Komen te Heiloo, P. Klaver te Oudkarspel, C. Welner te Zuidscharwoude, P. Slot te Noordscharwbude. V.oor diploma A. Machineschrijven: mei. H. Agelink, te Alkmaar. Voor diploma B. stenografie: de dames; C. H. den Adel, L. Küsters en G. Winder allen te Alkmaar, mej. N. Vinke te Broek op Langendijkt J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1