D1IBLAD VOOR Regiment Grenadiers moet zich meiden. BEKENDMAKING GERMAAMSCHE LÜB3D£>!ENST BEKENDMAKING. Op 29 Mei en 1 Juni te Amersfoort. Plaatselijke Duitsche successen in het oosten. Spoorwegen staken afgifte abonnementen. De verwoestingen in Italië. Distributie van bouillon blokjes enz. Bon „577 Algemeen" in leveren. Extra boterbon voor kinderen. Binnenkort conductrices op de treinen. De volksmond geefï een naam. Belangrijke aanwijzing. Kinderen hei slachtoffer. Jongens en meisjes van hef land! STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland Alkmaar Voordam C *.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam O 9, Alkmaar* Telefoon Adm. 2320 - Bed. 3890. Giro 181294. WOENSDAG 26 MEI 1943 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 121, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A; R. JONKER, Alkmaar. i Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.min. 14 m.M. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubli ceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshabcr in Óen Nieder- landea betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voor malige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regimentgrenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regimentvoortgekomen oor- logsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtslager" te Aipersioort, Zonnebioemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943, op beiae oagen tusscnen 0 en 12 uur. Bij ae aanmelcung moeten women overgelegd het persoonsbewijs, de distriDutiestamkaart en voor zoover mogelijk m>u-aire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „greiisgangersvoor wie een „ocscjienitgung" ivermaring van omms- baarneiaj aigegeven is, moeten uit uewijs dij dun wemgever oi inj ue instantie, die nun Deiangen oenartigt, opvragen en u*j ue aanmeiuing toonen. iva ue melding inoet ue „ueacueinigung-' zoo spoeu,g niogenju weaer aan uen wersgever resp. ue instantie, uie ue pe.angen oeuar- tigv, woruen teruggegeven, ue werkgevers zyu verpuent utgenen, uie zien moeten meiuen, uaarvoor in ue geiegenueiu te stenen en hun net loon (saiansgeuurenue uen verzuiruuen tiju uit te netaien. De Neuerianusciie Spoorwegen veneenen aan aue voor de aan- meltung opgeroepen personen viij vervoer uerue Kias. Degenen, Uie tot aamne.uing velpncnt zijn, moeten z.cu mervoor vervoegen aan ue loket ten, c.q. Dij uen stationsener, van net station van vertren. Kleeding. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend worut aangeraden uaagscne en Zonuagsene Kiet.wi, wouen uenens, on- dergoea en extra scnóeisei, a-smecie itoongerei en lepei rueue te oren- gen. ue gezamen.,jite Dagage mag niet meer ueuragen uan twee nor male nauunoiiers. Van aanmeiuing zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor uen „irroenseinsatz" in Duitsemann oi m ue uoor ue Duitscne weermaent uezette geuieuen ounen iveuerianu nevmnen. Wie geen gevoig geeit aan ue oproeping van uen wenrmachtsbefehls- hauer .n ueii ivieuerianuen, or zien op anuere wijze aan ue terugvoe ring m nrijgsgcvangeusenap uaent te ou..rennen, moet remmen up ue Strengste maatregelen. Dit geiut ook voor personen, uie ue ueiromtcnen bij uergenjKe pogingen steunen. Engeianci verfoor in één nacht 44 bommenwerpers. Hoofdkwartier van den Führer. 25 rviei. net opperoevei van de weermacht maaat pexend: „Van het Oostelijke tront wordt slecnts uit emteie sectoren succesvolle eigen siorniuoepacaviteit' gemeid. De lucntmacnt aeea zware aanvallen op los-stauons waarin veie soiuaten wa ren en bombardeerde aan den mid- demoop van ue woiga ten grooie ia- brien van de vuegtuigbewapenings- industrie. Bri een aanvaispoging van een rormatie vuanaeimie siagvlieg- tuigen op een- Duitscn vliegveld aan het iront werden van de eii aanval lende bowjet vliegtuigen er tien nog voor n=t parenten van t aoei neer geschoten. Bij een aanval zonder eenig succes van een krachtige formatie Britsche geveLii.svi.eKtUigen op een Duitscn convooi voor de Nederlandsche kust schoten bewakingsvaartuigen van de marine zeven meermotorige Britsche vliegtuigen neer en beschadigden vier anuere zwaar. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen nacht de havens Bone en Dudieiii. Een koopvaardusemp kreeg zoo zware treffers dat aangenomen kan worden dat net vernietigd is Luchtdoeiartiherie van de lucht macht schoot boven het Middeiland- sche zeegebied 9 vijandelijke vliegtui gen neer. Naar definitief is vastgesteld verloor de Britsche luchtmacht bil den aanval op West-Duitsch gebied in den nacht van 23 op 24 Mei 44 bommenwerpers. Formaties Roemeensche jachtvlieg tuigen aan het Oostelijke front heb ben zich in den laatsten tijd bijzonder onderscheiden. Zij schoten in een korte periode 31 Bolsjewistische vlieg tuigen in luchtgevechten neer en ver nielden'vijf andere vliegtuigen op den grond. Zoowei algemeene ais ö-daagsche. In verband met de Beschikking 30/1343 van den Ryxscommissaris voor het bezette Neuerlandsche ge bied betreffende de sluiting van bedrijven, deeïen de Nederland sche Spoorwegen mede, dat de af gifte moet worden gestaakt van algemeene abonnementskaarten, waarvan de geldigheid op 1 Juni 1943 oï later ingaat, terwijl voorts de afgifte van 8-daagsche abonne mentskaarten met ingang van den zelfden dag moet worden stopgezet Verlenging van loopende alge meene aoonnementskaarten, welker geldigheid niet later dan op 30 Mei a.s eindigt, is nog eenmaal mogelijk voor den zelfden' tijd waarvoor de afloopende kaart geldig is. Nieuwe algemeene abonnementskaarten wor den slechts afgegeven voor den tijd van een maand, mits ingaande en af gegeven uiterlijk 31 Mei a.s. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 3.09, ond. 14.02 u; 28 Mei: Laatste Uivaitier. Voorai v^atarna zwaar geteisierd. De frontpagina's van de Noord- Itanaanscne oiauen worden den laat sten tijü geneet in oesiag genomen aoor tatfjjse speciaie Denenten uit ae fcioor ue Angio-AmeriKaanscne terreuraan- vallen geteiStCiue geo.euen. uit aue meaeueeimgen biijKt, aat talrijke ker nen vermeia en aat overal vrouwen en Kinderen op net ianü or op weg naar scnüupiaatsen met ue mitrailleurs be stookt zun. Zoo wuiuüü op barumie in een iandenjite gemeente vrouwen overvallen, aje m een rivier,je aan net wasschen waren, in een kerk bij Reg gie weruen acut nonnen geuoou, .eiwiji zij in geöea verzonken waren. Het ergste werü Catania geteisterd. -Negen kerken weraen totaal verwoest, 22 an uere atsmeae ae Dom weraen mm of meer zwaar bescnaaigd. De uit een oude moskee gebouwde oudste kerk ilh Santa Maria dena Rotonsa werd even eens zwaar geteisterd. Ook het huis waar Bellini geboren werd, werd door een bom getronen. in ae laatste oagen zijn de aanvallen voornamelijk gericht op de dicht bevolkte arbeiderswijken, waardoor natuurlijk de verliezen aan menschenlevens zeer hoog waren. Zooals eerder gemeld zullen met ingang van 12 Juni a.s. een aantal producten ais bouillonblokjes, soep tabletten, jusblokjes, spijs- en soeparoma en ketchup in distribu tie gebracht worden. In verband met de voorbereiding van deze distributie is gedurende het tijdvak van Woensdag 26 Mei tot Zaterdag 12 Juni a.s. het koo- pen, verkoopen en afleveren van de volgende producten verboden: Bouillonblokjes, bouillontabletten, bouillonkorrels, bouillonpoeder, bouil- pasta, exiracttabletten, extractolok- jes, soepkorrels, soeppoeder; soeppas ta, gedroogae soep oi soep in drogen vorm, justabletten, jusbiokjes, jus- korreis, .luspoeder, juspasta, spij'saro- ma, soeparema, spijs- en soeparoma, plantenextract, pikante saus ketchup en alle proaucten, welke kunnen woraen gebruikt voor de vergrooting van het oiie-, vet- of botervoiume, of ter vervanging van olie, vet, boter, ootersaus, room, slasaus of mayo naise. Bovenstaand verbod geldt zoowel voor het publiek ais voor den handel. Handelaren mogen bovengenoemde proaucten met ingang van Woensdag 26 Mei a.s. uitsluitend nog betrekken tegen mlevermg van toewijzingen voor vervangingsmiddelen. Ten eincie uen nanuei in staat te stenen cp 12 Juni te kuumn afleveren, ment het publiek van VV'oensaag 26 Mei tot en met Za terdag 3U Mei bon „oï'ï Alge meen" van de bonkaart voor voe- mngsmiuacien bi] den handelaar in te leveren. De hoeveelheid van de m distri butie te brengen proaucten, die per pon telkens voor een tijdvak van vier weken beschikbaar zal woraen gesteld, bedraagt: of bU gram bouillontabletten, bouil lonkorrels, bouillonpoe der, pouiilonpasta, ex- tracttapiewen, extract- korreis, extractpoeder, excractpasta, soeppasta spysaroma, soeparoma of' spi.js- en soeparoma; öf EO gram bouillonblokjes of ex tractblokjes, met dien verstande, dat deze hoe veelheid m maximaal 12 blokjes verpakt mag zijn; óf 100 gram gearoogde soep of soep in drogen vorm, uitge zonderd vermiceilisoep; öf 100 gram jusniokjes, justabletten, juskorreis of jusnoeder, met dien verstande dat deze hoeveelheid ver pakt mag zijn in maxi maal 7 blokjes, tablet ten of pakjes; öf 100 gram juspasta; öf 125 gram pianten-extract; öf 200 gram pikante saus of ket chup; öf 100 gram van die producten,- wel ke gebruikt kunnen worden ter vergrooting van het olie-, vet- of bo tervoiume, of ter ver vanging van olie, vet, boter, botersaus of room; öf 200 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter vervanging van mayonaise; öf 400 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter vervanging van slasaus. „TIJGER EN MENSCH." In de onlangs in ons blad gepubli ceerde recensie van het boek „Tij ger en Mensch" is abusievelijk niet vermeld de naam van de uitgeverij. Het boek is van de hand van Bengt Berg en is verschenen bij de uitge verij Westland te Amsterdam. VAN DEN COMMISSARIS VOOR DE BELANGEN VAN DE VOORMALIGE NEDERLANDSCHE WEERMACHT. Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche Weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig cie regelen, die bij opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinnersvergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kun nen komen, moet daartoe aanvraag doen op de gemeentesecretarie van haar of zijn woonplaats, nadat de desbetreffende militair zich voor afvoering in Krijgsgevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burge meester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventueele nadere bekendmakingen van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbeta ling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den commissaris voor de beiangen van de- voormalige Nederlandsche Weermacht, Lange Voor hout 7, Den Haag. Die iWllner Künstlerfahrt onder leiding van Minlsterialdirektor Staatsrat Haïti f-bnkel speelt momenteel voor de soldaten in het Nederlandsch kustgebied. Staatsrat Hans Hinkel temidden der soldaten SS Blldber. Fritz-Stapf-Pa* m De vrouw op het land. In alle vroegte trekt in den Wieringermeerpolder de onkruidverdelgingsploeg erop uit. De vrouwen helpen ijverig mede bij het wieden en dragen aldus het hare bij ln den productieslag CNF-Kulper-Pa* m Het is thans mogelijk den z.g. „extra" boterbon aan te wijzen voor personen tot 21 jaar, welke bestemd was voor het tijdvak van 12 Maart tot en met 10 Mei 1943, In verband hiermede zijn thans voor het tijdvak van 27 Mei tot en met 3 Juni 1943 de met „24A Boter" gemerkte bon voor per sonen van 4 tot en met 20 jaar geldig verklaard voor het koo- pen van 250 gram boter of mar garine en de met „24B Boter" gemerkte bon voor personen be neden 4 jaar voo. ,het koopen van 125 gram boter of margarine. Naar wij vernemen, zal de di rectie van de Ned. Spoorwegen binnen afzienbaren tijd over gaan tot het aanstellen van conductrices op de treinen Alle voorbereidenae maatregelen daartoe zijn reeds getroffen en het is tnans zoo, dat voor ieder ongehuwd meisje van 23 jaar en ouder de gelegenheid bestaat in dienst te treden bij de spoorwegen. Zij moeten ten minste het onderwijs van de lagere school hebben gevolgd en bovendien vóór haar toekom stige betrekking worden ge keurd. Voor men echter overgaat tot het aanstellen van conductrices in de treinen, zal men eerst vrouwelijk personeel voor de ingangsbewaking bii, de spoorwegen in dienst nemen. De eerste groep meisjes, dertien in getal, treedt a.s. Maandag in Am sterdam in het'openbaar op Hoe zal hij de Eenheids sigaret gaan noemen H EN week geleden stelden wij de vraag: Zou er geen andere en bétere naam voor de Nederland sche eenheids-sigaret te vinden zijn? De lezers zijn gaan piekeren en een deel der aieiceraars zond ons hei? resultaat in. Doorgaans met commentaar. Dat commentaar was meestal niet van smeuïgheid, originaliteit gespeend. Men kreeg er een aardigen kijk door op de huidige rookers-mentaliteit. Er zijn er, die de Consi zonder meer verwerpen, doch er zijn er ook, die zoo'n- vaderlandsch product lang niet gek vinden. Sommigen uiten zich bitter-sarcastisch, an deren toonen zich lankmoedig bij het pogen het beste er van te ma ken. Tenslotte zijn er een aantal inzenders, die nuchter constatee- ren dat de „Consi" niet ideaal is, doch anderzijds nog wel zooveel kwaliteiten bezit, dat ze rookbaar is en in ieder geval ieder het zelfde doet toekomen. En nu, waar het om ging, de naam: we bezitten een keur-col- lectie en rockend Nederland moge kiezen: wat zou U zeggen van „Korte Turf", van „Idee" of „Dubbelgenot"? Zoo U deze niet aanstaan, dan „Dageraad", „Neer- landia", „Probleem", „Vrede", „Holland-Sigaret", of,Nooit- gedacht"? Eventueel „Hoopvol", „Eenheid", „Klein maar Dapper", „Hollands Glorie", „Hopta" (af korting van hop-tabak), „Olki" (oorlogskind) of „Beminde". Als dit alles U niet bevalt, voelt U wellicht meer voor „Centraal", ,,'t Neusje", „Kort van Duur" of... „Overschotje"? Ziedaar, de oogst der denkende rookers, een deel der bedachte namen, die ingezonden werden, soms in dichtvorm, soms met veel ironie, maar over het algemeen met een blijmoedige gezapigheid, die hoop geeft dat men onze Een heids-sigaret vreugdevol zal aan vaarden, beseffende, dat er inder daad getracht is met da beschik bare middelen het behoorlijkste resultaat te bereiken en ons zoo lang mogelijk aan het rooken te houden. De volksmond zal ongetwijfeld een juisten'naam vdor dit rooker- tje weten te vinden. I Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. r\ ONDERDAG 27 Mei moeten zich allé in de maanden Janu ari tot en met April van het jaar 1923 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, reap, 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk Vrij te stellen en het salaris, resp. loon, aoor te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. BEKENDMAKING. Het SS-Ersatzkommando Neder land deelt mede: De Fiirsorgeoffizier der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe l'aiklaan 74, Den Haag, maar iederen Woensdag van 912 en van 1417 uur in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Haag. Het vaste adres van de Dienststelle des Fürsorgeoffiziers blijft: 's-Hertogenbosch - Sonniusstraat 3. EDSEL FORD OVERLEDEN. De Britsche berichtendienst meldt uit Detroit, dat de zoon en eenige erfgenaam van Henry Ford, Edsel Ford, na een ziekte van zes weken, een gevolg van een maagoperatie, overleden is. TWEE oorlogvoerende partijen hebben het gelijke recht van vernietiging. Er zal geen redelijk mensch bestaan, die den Asmogendheden het recht kan ontzeggen op de wijze, die hun goed dunkt, tegen hun vijanden van de wapenen gebruik te maken evenmin als er een redelijk mensch kan zijn, die dezelfde bevoegdheid aan de Anglo- Amerikaansche Staten zou willen be twisten. Oorlog beteekent nu eenmaal een tweevoudige vernietiging: van den éénen en van den anderen kant. En be zien van het standpunt van den oorlog hebben beide strijdende partijen niet slechts het recht, maar ook den plicht tot die vernietiging. Of oorlog het juiste middel is om geschillen te beslechten, daarover valt inmiddels te praten. Ik persoonlijk sta nog altijd op het stand punt, dat de mensch geboren wordt om te leven en niet pm doodgeschoten te worden, want ware het laatste 'waar, dan zou het eerste een vrij overbodige bezigheid worden. Maar die vernietiging behoort dan toch in elk geval, hoe vreemd en tegenstrijdig het ook klinken moge, aan zekere wetten van mensche- lijkheid gebonden te zijn. Er moet in het vreeselijke spel van den dood, dat oor log nu eenmaal is, een gebaar van rid derlijkheid blijven. Wat intusschen niet uitsluit, dat de eene partij er de andere door middel van een list mag laten in- loopen. Het beroemde Paard van Troje is daarvan het klassieke voorbeeld. En een Latijnsche schrijver leeraarde dan ook: Insidiae in bello toleratus sunt de hinderlaag is in den oorlog geoor loofd. Dezer dagen lazen wij in de dag bladen: „Anglo-Amerikaansche vlieg tuigen hebben den laatsten tijd dyna- mietpatronen in den vorm van vulpen houders, vulpotlooden, zaklantaarns, handtaschjes, ja zelfs in den vorm van poppen en ander kinderspeelgoed neer geworpen. Zoodra men probeert het voorwerp te gébruiken, ontploft de patroon". Het spreekt vanzelf, dat deze „hin derlaag" waarvan vrijwel alleen en uitsluitend argeloos spelende kinderen het slachtoffer zullen worden niet meer „toleratus" is. Men' kan over de kwestie zeer kort zijn: wie deze strijd- methode uitgedacht heeft, verdient den hoon der humane menschheid. v. d. A. Komt ook in den Germaanschen Landdienst in het Oosten. Reeds honderden jaren geleden zijn Nederlandsche boeren als kolonisten naar Oost-Europa getrokken en hebben daar den grondslag gelegd voor een bloeienden landbouw. Opnieuw kunt ge thans pionierswerk verrichten en mee strijden in den Europeeschen productieslag voor onze voedselvoorziening. Kinderen van gtoote gezinnen biedt het Oosten een prachtige levenskans. Daar wordt de mogelijkheid geopend, om na eenige jaren hard werken een eigen boerenhofstede te verkrijgen. De Landdienst is er, om dit werk te leiden. Meldt je aan bij het adres: 3 Monseigneur Van de Weteringstraat 118 Utrecht De nieuwe Commissaris van Politie. (Familie Foto) J. M. DIEKMANN. De nieuwe commissaris van politie heeft zich reeds alhier gevestigd, om in zijn nieuwe functie door den heer Maarleveld te worden ingewijd. De heer Dïekmann, die naar hij ons verzekerde, in den vorigen oorlog als padvinder bij het Duitsche internee- ringskamp werkzaam was geweest, doch daarna Alkmaar niet meer had bezocht, had zich ten zeerste verwonderd over de uitbreiding, die Alkmaar sindsdien had ondergaan. UITSPRAKEN DER ARRONDISSEMENTSRECHTBANK. 3. 3. v. D. te Allernaar (helirjg) 8 maanden met aftrek Van prev, hech tenis; J. Z. te Alkmaar (diefstal) 9 maanden; H. G. de W. te Amsterdam (diefstal subs, heling), 1 jaar met af trek van prev. hechtenis; C. H. de W. ta Amsterdam (diefstal), 1 jaar, door te brengen in een jeugdgevangenis; C. I. v. d. J. te Medemblik (diefstal), 1 jaar met aftrek van prev. hechtenis; L. B. en A. T. te Alkmaar (diefstal), ieder 4 maanden; C. M. K. te Alkmaar (dief stal subs, poging tot diefstal), 1 jaar; J M. te Andijk (diefstal), 10 maanden. HU WELIJKS V AC ANTIE. Het Gulden Vlies. De heer Jonas Diesterkamp, eer zaam. ambtenaar der Belastingen, zucht sedert korten tijd onder een geldelijke schuld aan zijn dienstmeis je en sedert lange jaren onder het juk van een tyrannieke echtgenoote met een grocstem. Als de Kenau voor een maand naar een buitenverblijf zegt te trekken, gelijoft de pantoffel heid, dat de bronnen van vreugde en vrijheid nu onbeperkt voor hem gaan stroomen. Maar het nabije vergezicht ontplooit zich in werkelijkheid an ders. In niet langer dan een handom draai heeft hij, geholpen door een neef, van zijn woning een huis met gemeubileerde kamers gemaakt. Drie vrouwen en een tooneelkunstenaar, die het midden houdt tusschen een slangenmensch van extra afmetingen en een derderangsch Hamlet, hebben zijn appartementen en slaapgelegen heden bevolkt en hijzelf moet in een hangmat. Vele verwikkelingen volgen, waar toe mevrouw Diesterkamp haar aan deel behoorlijk bijdraagt, de held van den avond beleeft zoete genietingen en helsche angsten, maar het slot is, dat hem, tegelijk met zijn wederge- keerde vrouw een paar welkome mil- I iioenen in den schoot vallen. Het programma spreekt over een „dol-dwaze historie", en dat is deze klucht die, wat gehalte betreft, niets boven een Spaansche Vlieg uit gaat inderdaad. Men kan het hui selijk en ganschelijk onkunstzinnig zeggen: de goed-gevulde zaal heeft het af en toe op haar zenuwen ge had. Dit, dikwijls vrij goedkoope, succes was in de eerste plaats te dan ken aan Johan Kaart, die met zijn explosieve mimiek, uitschietende stemgeluidjes en geestelijke ontplof- finkjes de lachers vlot op zijn hand kreeg. Emmy Arbous ging met een blond poppegezicht over het tooneel als de bekoorlijkheid zelve, en dat deze vertooning niet geheel en al naar de vergroving zakte was te dan ken aan haar beschaafde en uitmun tende spel. Het décor der derde acte - schouw burgzaal - was zeer suggestief H. P. VAN DEN AARDWEG. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Berdina E„ d.v. Eliza Ph. Chatillon en H. Oldenhof. Gehuwd: Gerhardus B. Hogeling en Geertruida Rodenburg. Jan de Boer en Geertruida J. Burgers Overleden: Teunisje C. Pronk, 56 jaar, Dina Bakker, wed. v C Bakker. 78 j.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1