ANS N LANDDIENST DAGBLAD VOOR Eén jaar Burgemeester van Alkmaar. GERMAANSCHE HE NIE STEN «/Succesvolle Duitsche activiteit in het Oosten Burgemeester v. d. S!uys over zijn ervaringen. Uitoefening van beroep mag zonder toestemming f niet gestaakt worden. Luchtactiviteit boven de Middellandsche Zee. Landbouwers uit hun bedrijf gezet Bekendmaking. Belangrijke aanwijzing. STAD EN OMGEVING. Inlevering van Radiotoestellen. 30 it.; Bloemkool: IA en kop gemeten, f 32, cm id. f 28.50, 37, ct.; t 22, 29 ct.; III van 16 ct.; Boapeen 20 st. I 0,4 kg afgebroken Rabarber: Paragon je soorten f 8.50, 11 f 29, 38 cL; Radijs erij f 4.50, 6 ct.; Pe- f 5, 7 ct.; Kropsla kg per 10 st. f 5, 7 per 10 st. r 4, 6 ct.; stoofsla) f 13.50, 18 I boven 25 cm e (blad) f 11, 14 o*.; 0, 13 ct.; Kaskom- gr. p. st. f 20, 25 :r. p. st. f 16, 20 ct.; r. p. st. f 11, 14 ct.; art. IA vanaf 750 ct.; I van 650—750 II van 550—650 gr. I vanaf 450—550 gr. Komkommerrtek •abi (glas) I boven II van 5 tot 7 cm O n f 17.50, 23 ct.; Peulen f 110, f 1.32; "..44; Asperges: srt. zonder gebreken, 1.13; srt. IB, tot 26 gebreken, 25 st. p. A, tot 26 cm lang, 0 st. per kg f 78, 93 n lang, met lichte kg f 67, 80 ct.; srt. lichtblauw, t/m 25 srt. IIIB, tot 26 cm 26-40 st. per kg f 50, cm lang, dun en p. kg f 34, 43 ct.; tken uit bovenge- 45, 54 ct.; Tomaten 80 fct.; Tomaten 'omaten kriel f 40, 0 ct. 1 172, 1 2.06; Aal- •uiven f 224, f 2.66; .04; Perziken f 72, aoogere prijzen ls ze opgave en ge- igaven kunnen de ken. nker; plv. hoofd weg; Bi itenl.: Tj. ^rov., Stad: D. A. tsz.: J. Werkman; en te Alkmaar. N.V Oosten, WE N.V. Haag 1.V. rt-Onderne- am, telefoon schikt voor 17000.—. mingstr. 82, urg", Ann% precies, teert SS. 10 itsendief IGTER 'icaturist TENS jerpaard Trixi erver. 1 uur, enkele de lerens, en. xuldig- van Uitgave: J^gblad voor Noórd-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9» Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 27 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 122, 2 pagina's. Hoofdredacteur; A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Bizerta opnieuw gebombardeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 26 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijke front wordt Succes volle eigen stormtroepactiviteit gemeld. Enkele plaatselijke aanvallen der bol sjewisten mislukten. De luchtmacht zet te den strijd tegen de bolsjewistische verkeersverbindingen voort en bombar deerde bovendien luchtsteunpunten en industriéele doelen. In den nacht van 25 op 26 Mei vielen Brltsclie vliegtuigen West- Duitseh gebied aan. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en schade aan gebouwen. 24 der aan vallende bommenwerpers werden neergeschoten. In het Middellandsche Zeegebied en aan de kust van den Atlantischen Oce aan vernietigde de luchtmacht gisteren 15 vijandelijke vliegtuigen. De haven van Bizerta werd ge bombardeerd. Snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen bestookten giste ren overdag industriéele installaties en ravitailleeringsbedrijven in de haven van Brighton met bommen van zwaar kaliber. Twee vliegtui gen keerden niet terug. De aanvallen op Engeland, Twee steden aan de Engelsche Zuid kust hebben, naar de Britsche berich tendienst meldt, bij de jongste lucht aanvallen „groote schade en zware ver- liezen" geleden. De aanval van "e Duitsche luchtmacht op deze steden, zoo wordt gemeld, was een aanval overdag. Verliezen van Britsche Luchtmacht. Bij den aanval der Britsche lucht macht op Duitsch gebied in den loopen nacht zijn, naar de Britsche berichtendienst officieel heeft medege deeld, 27 Engelsche bommenwerpers verloren gegaan. Ambtenaren toonen hun wil tot medewerking. I. „De werkzaamheden van de hoofd en ondergeschikte ambtenaren zul len weinig of geen verandering ondergaan, maar ik reken erop, dat de geest van den nieuwen tijd ook tot hen doorgedrongen zal zijn en dat zij zich bewust zullep zijn, dat zij mede moeten werken aan den opbouw van den nieuwen staat", aldns Burgemeester B. A. v. d. Sluys, in zijn installatie-rede in 1942. AANGEZIEN bovengenoemde ontboe zeming van den burgemeester van Alkmaar vergezeld ging van de opmer king, dat zij, die dit niet konden of wil den, beter deden, dadelijk de consequen tie te trekken, zag het er voor vele ambtenaren niet best uit. Geruststellend was échter zijn verklaring, dat hij, als man van eer, getrouwelijk inheiligen ernst ernaar zou streven, den afgelegden eed. dat hij de belangen van de ge meente en haar bewoners zou voor staan, na te komen. Dit deed verwachten, dat aan het hoofd van de gemeente .een man was komen te staan, die liever door over leg tot samenwerking wilde komen, dan stukk'en en brokken te maken. Nu, na eej2 jaar burgemeesterschap, ls het algeiueene oordeel: Hij heeft onze kleur niét, maar met burgemees ter v. d. Sluys valt samen te werken. Wij hebben het wenschelijk geacht, voor onze lezers eens een praatje met den burgemeester te maken, om zijn ervaringen als hoofd van de gemeente te kunnen 'belichten, welk interview wij in twee artikelen zullen publi- ceeren. „Van het mèeste belang," aldus de burgemeester, „acht Ik het in dezen tijd, dat in een gemeente de rust en orde worden gehandhaafd en wanneer wij de staking naar aanleiding van het bevel van den WehrmachtbefeKlshaber Inzake het in krijgsgevangenschap stel len van de leden van de Nederland sche weermacht buiten' beschouwing laten, welke staking hier trouwens van zeer geringen omvang is geweest, dan kan verklaard worden, dat dit in Alk maar is gelukt. In den loop van het jaar hebben zich hier geen gebeurtenis sen voorgedaan, die de orde hebben verstoord. Een kleine afwijking daar van was de diefstal en het doorsnijden van een kabel aan het Noordhol- landsch Kanaal, waarvoor de burgerij gestraft werd met wachtldopen, maar ook d*t is intusschen afgeloopen, om dat de betreffende daders zijn gevat en aan den Sicherheitsdlenst zijn overge leverd." De samenwerking OP onze vraag of de heer v. d. Sluys tevreden was over de medewerking van de hoofdambtenaren, wees de bur gemeester allereerst op het feit. dat de wethouders, na -eenigen tijd met hem te hebben samengewerkt, het verzoek om ontslag hadden ingediend, na hun aftreden van hun wachtgeld genieten en vervangen zijn door twee nationaal- socialisten en een man van den nieu wen tijd, doch die niet aangesloten is bij de N.S.B. Voorts zijn er enkele hoofdambtena ren uit zichzelf heengegaan, o.a. de leider van den Distributiedienst, die vervangen werd door een nationaal- socialist. Dit is ook het geval met het hoofd avn den Luchtbeschermingsdienst, die het vorig jaar bij een auto-ongeval om het leven kwam en met het hoofd van de Centrale Keuken, die ontslagen werd wegens onrechtmatigheden, die in de keuken waren voorgekomen. Voorts heeftin de gemeente een nationaal-socialist als schoolhoofd zijn intrede gedaan. (Cliché Archief D. v. N.-H.) Overigens hebben onder de hoofd ambtenaren nog geen mutaties plaats gehad. Bij mijn komst in de gemeente behoorde 2 pet. van het 700 man sterke gemeentepersoneel tot de N.S.B., thans js dit 8 pet. Wij merkten op of dit er niet op wees, dat de fouten van het verleden bij benoemingen zich weer herhaalden. Burgemeester v. d. Sluys ontkende dit met nadruk, er op wijzende, dat de laatste 10 jaar de N.S.B.-ers stelsel matig geweerd werden, ook al bezaten zij de bekwaamheid. De heer v. d. Sluys gaf toe, dat het algemeen belang vorderde, dat aan bekwaamheid en ka rakter de voorkeur gegeven moest wor den, doch gezien het verleden, stelde hij zich op het standpunt, dat hij, bij gelijke bekwaamheid, de vogirkèur moest geven aan een voorstander van den nieuwen tijd, boven een tegenstander van dien tijd. Overigens, zoo vervolgde hij, meen ik mogen constateeren, dat de amb tenaren op weg zijn, begrip te toonen voor den nieuwen tijd, waarvan wij moeten erkennen, dat hij den wind niet in de zeilen heeft. Opbouwend werk is ons niet gegeven. Wij doen niets an ders dan maatregelen uitvoeren, waar van de burgerij het idéé krijgt, dat de politieke partij er achter staat, terwijl het maatregelen zijn van de bezettende macht. De tewerkstelling van arbeiders in Duitschland. het terugvoeren van onze weermacht in krijgsgevangenschap, de verbeurdverklaring van de radiotoestel len. het •zijn alle maatregelen van de Dilitsche autoriteiten, die men den nieuwen tijd niet kan aanwrijven en die niet afkomstig zijn van de Bewe ging. Wat de samenwerking met de ambtenarq^ betreft, ik beschik over frappante staaltjes van hun wil tot medewerking. Van de 700 amb tenaren en werklieden zijn er al 250 lid geworden van den Neder- landschen Volksdienst. 180 Ver klaarden zich bereid een of meer dere malen dienst te doen bij de Winterhulpcollecte; 50 pet. van het onderwijzend personeel verleende zijn hulp bij de kindervoeding, waardoor tot de Paaschvacantie een 400 kinderen dagelijks regelmatig gevoed werden. Dat zijn toch wel symptomen, die er op wijzen, dat er werkelijkiets aan h'et verande ren is! VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 3.33, ond. 15.18 u. 26 Mei: Laatste kwartier. CHURCHILL EN ROOSEVELT UITGEPRAAT. Naar Exchange Telegraph meldt hebben de beraadslagingen van Roo sevelt en Churchill het eindstadium bereikt. De beide staatslieden, die Woensdagochtend hun besprekingen hebben vervolgd, bereiden een ver klaring voor omtrent liet resultaat der besprekingen. Ter bescherming van land- en tuin- bouwgewassen, truit e.d. is het thans meer dan ooit gewenscht. de nesten van schadelijke vogels te verstoren. Spreeuwen- en musschennesten dienen kort voor of enkele dagen na den broeitijd verwijderd te worden. Waar vooral het aantal eksters in sommige streken bedenkelijk toeneemt en deze vogels aan truit en tuinbouwgewassen veel schade veroorzaken dient aan hun bestrijding veel aandacht te worden geschonken. Deze wordt thans onder leiding van ambtenaren van den plantenziektenkundigen dienst lande lijk aangepast. liet verstoren van nesten op de daken CNF-Kuiper-Pax ro Stijgende spanning aan het Oostfront. Nu de tijd voor zomeroperaties aan het O. front nadert, stijgt de spanning t.a.v. de vraag, wat hier gebeuren gaat. Aan beide zijden van het front wordt koortsachtig gewerkt. Opvallend is echter, dat' van Duitsche zijde den "laatsten tijd minder van aanvalsplannen gesproken wordt, dat daarentegen in gezaghebbende Duitsche kringen veel vuldig van Sovjet-Russische troepen concentraties melding wordt gemaakt, waarbij men in het midden laat, of deze een offensief, dan wel een defensief doel hebben. Deze concentraties zijn vooral geconstateerd in 'het gebied ten Z. O. van Moskou en aan beide zijden van de frontbocht langs Orel, verder in den W. Kaukasus. Vooral daar zouden de Bolsjewisten sterke strijdkrachten sa mengetrokken hebben, evenals in het ge bied van Leningrad. Van Duitsche zijde verklaart men, alle maatregelen voor het defensieve en of fensieve gedeelte van den komenden strijd genomen-te hebben. Ook aan deze zijde zijn geweldige pantsermassa's sa mengetrokken, die in.staat zullen zijn, de agressieve stooten van den vijand op te vangen en die tevens te allen tijde tct een oiiensiet kunnen overgaan. Ook ae luchtmacht is in alle sectoren van het front aanmerkelijk versterkt'. DE GEVECHTEN OP ATTOE. De verbitterde strijd om Attoe is een waarschuwing, d^t de verovering van het Zuidzeegebied langzaam, kostbaar en moeilijk zal zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid, dét de Japanners een groote vloot naar het Noorden zenden, om het nog steeds vechtende Japansche garnizoen van Attoa te, ontzetten. Betreft personen van wie een beroepseed ot geiófte wordt geëischt. In het gister verschenen Ver ordeningenblad wordt een verordening gepubliceerd van den Rijkscommissaris over de beroepsuitoefening van be paalde beëedigde personen. Zij beeft betrekking op die personen, van wie bij het begin van hun werkzaamheden het atieggen van een eed of gelofte Wordt geéischt. Dezen, waartoe o.a. notarissen, advocaten, artsen, tand artsen, veeartsen, apothekers, apothe kers-assistenten en vroedvrouwen be- hooren, mogen hun werk niet eerder op geven, dan nadat de secretaris-generaal van het ministerie, waaronder zij res sorteeren, toestemming hiertoe heeft verleend. Bij de genoemde beroepen, in het bij zonder bij dié op het gebied der volks gezondheid, geldt het werkzaamheden, waarbij de gemeenschap, wat betreft de onberispelijke en - plichtgetrouwe ver vulling in hooge mate, is geïnteresseerd. Dit komt reeds tot uiting in het feit, dat voor de uitoefening van deze beroepen het afleggen' van een eed of gelofte wordt geëischt. De verplichting, die deze beroepen jegeno het geheele volk met zich medebrengen, moet zeker worden vervuld in een tijd, waarin verholfgde en harde eischen aan 't volk worden gesteld. In een dergqiijken tijd moet ook een controle over het afzien van de uitoefening van dergelijke werk zaamheden bestaan. Het- gaat niet aan, dat het overgelaten wordt uitsluitend aan iemands verkiezing of hij verder zijn beroep wil trouw blijven of niet. Derhalve bepaalt de nieuwe verorde ning, dat voor het afzien van de uitoefe ning van een beroep of van het recht hiertoe of van de hieraan verbonden* aanduiding toestemming wordt ver- eischt van den desbetreffenden secre taris-generaal. Dientengevolge blijft de bevoegdheid, die dén president der Nederlandsche Artsenkamer, van de Nederlandsche Tandartsenkamer krachtens de geldende voorschriften toekomt om toestemming te verleanen tot het staken van de uit oefening van het beroep, van het tijdstip, waarop deze verordening wordt afge kondigd en gedurende haar duur van geldigheid rusten. Dit blijkt noodig om de controle over alle verklaringen, die verband houden met het opgeven van de uitoefening van het beroep op één plaats te centraliseeren. De ter zake be voegde secretaris-generaal hoort voor zijn beslissing de presidenten der ge noemde kamers. Tot op het tijdstip, waarop van den ter zake bevoegden secretaris-generaal toe stemming wordt ontvangen, moeten de betreffende werkzaamheden verder worden uitgeoefend. Dit beteekent, dat de betreffende per soon tot op dit tijdstip onderworpen blijft aan alle plichten, die verband houden met de uitoefening van zijn be roep, dat hij dus bijv. de hem toekomen de beroepsaanduiding moet blijven voe ren en lid moet blijven van de voor hem bevoegde beroepsgemeenschap met de hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Wie deze plichten niet nakomt, valt onder de hiervoor in aanmerking ko mende straf- en tuchtrechtelijke straf bepalingen. Dit beieekent in het bijzonder, dat iemand, die eventueel reeds vóór ver kregen toestemming zijn beroep niet meer of onvoldoende uitoefent, valt onder de bepalingen van de verorde ning nr. 49/1943 in zake arbeidsvergrij- pen van ambtenaren en bepaalde be- eedigde personen, daar een onrecht matige weigering om overeenkomstig de orde zijn beroep uit te oefenen niets an ders is, dan een staking of een straf bare vermindering van werkprestatie, jvaartegen in het belang van de bevol king met alle noodige gestrengheid zal worden opgetreden. Ongeacht gerechtelijke straffen kun nen naar van zelf spreekt ook van de zijde der Sicherheitspolizei maatregelen worden genomen. Het geldt bij deze nieuwe verorde ring bepalingen, welker uitvaardiging door de bijzondere tijdsomstandigheden wordt vereischt. om een ordelijke ver vulling van de hierboven opgesomde, voor de gemeenschap zoo belangrijke beroepen te waarborgen. In de verorde ning zelf komt het tijdelijke karakter tot uiting door het feit, dat zij den Rijks commissaris voor 'de bezette Neder landsche gebieden (Commissaris-gene raal voor Bestuur en Justitie) de be voegdheid geeft het tijdstip te bepalen, waarop1 een bijzondere toestemming voor het aizieh van de uitoefening van een beroep en net voeren van de hier aan verbonden aanduiding niet meer noodzakelijk is. Aan het Italiaansche weermachtbericht ontleenen wij het volgende: Een van onze formaties torpedovlieg tuigen, die< zich op een offensieve ver kenningsvlucht bevond langs de Alge- rijnsche "kust, ontmoette een vijandelijk convooi, dat vergezeld werd door jacht vliegtuigen: twee vaartuigen van mid delbare tonnage Werden tot zinken ge bracht en een ernstig beschadigd. Gis teren heeft de .vijandelijke luchtmacht vluchten ondernomen naar .talrijke plaatsen op Sicilië, naar het eiland Pantelleria en op Sardinië. De stad Messina werd verscheidene malen aan gevallen en leëd ernstige schade, voor al in het centrum. Het aantal slacht offers onder de bevolking wprdt vast gesteld. In totaal werden vier en veer tig vliegtuigen neergeschoten. Nadat onlangs de Secr.-Gen. van het Dep. van LandDouw en Visscherij twee veehouders in de provincie Noord-Bra bant uit hun bedrijt heeft ontzet, om dat zij zich aan zeer ernstige overtre dingen hadden schuldig gemaakt, heb ben zich kortelings twee nieuwe geval len vo.orgedaan, waarin de Secr.-Gen. gebruik heeft moeten maken van bij zondere bevoegdheden. Aan twee land bouwers uit den Wieringermeerplder is het gebruik van hun gronden en be drijfsgebouwen ontzegd voor een ter mijn van twee jaren, ingaande 1 April j.l. De betrokkenen, die reeds door den economischen rechter veroordeeld wa ren, respectievelijk tot 3 maanden ge vangenisstraf en f 3000 boete en drie maanden gevangenisstraf en f 1750 boe te, zullen dus twee jaar lang de be drijfsvoering aan andere handen moe ten overlaten. Beide landbouwers heb ben aanzienlijke hoeveelheden tarwe achtergehouden en in den zwarten han del gebracht. VOEDSELCONFERENTIE TE HOT SPRINGS. Op een internationale voedselcon- ferentie te Hot Springs zijn, naar de Britsche berichtendienst meldt, de Chineesehe en Amerikaansche verte genwoordigers teruggetrokken. Het is de bedoeling, dat een «internationa le commissie zich met de vraagstuk ken zal bezig houden. Deze commis sie zal midden Juni te Washington bijeenkomen en waarschijnlijk vier tot vijf maanden vergaderen. Het SS-Ersatzkommando Neder land deelt mede: De Fürsorgeoffizier der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe I'atklaan 74-, Den Haag, maar lederen Woensdag van 912 en van 1417 uur in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Kaag. Het vaste adres-van de Dienststelle f.:s Fürsorgeoffiziers blijft: 's-Hertogenbosch - Sonniusstraat 3. ,HET EENHEIDSFRONT VAN ECHTE NEDERLANDERS NA DE BEVRIJDING". 's-GRAVENHAGE, 27 Mei. - Heden avond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum II, in de serie „Brandende Kwesties", over het onderwerp: „Heb eenheidsfront *van echte Nederlanders na de beyrijding". DE ZWOLSCHE VIERLING. ZWOLLE 26 Mei. De Zwolsche vierling, die voorspoedig opgroeit, en binnenkort het ziekenhuis zal kun nen verlaten, om thuis verder ver zorgd te worden, heeft dezer dagen van de gemeente ten geschenke een spaarbankboekje ontvangen. De bur gemeester van Zwolle heeït aan den heer Kiffers vier' spaarbankboekjes met elk f 100— voor ziin spruiten ter hand gesteld. Zooals gezegd ma ken de kindertjes het goed. Het jon getje weegt thans 4 kilo en 400 gr., j-a i-;i„ inn de meisjes resp. 4 kilo en 300 gr„ 4 kilo en 150 gr. en 3.5 kilo en 300 gr en l'/s ons en 7 pond en 3 ons. Bij hun geboorte wogen de kleinen gemiddeld ongeveer 1.5 kilo. KIND VERDRONKEN TE HOORN.' Woensdagmiddag, waarschijnlijk tegen vijf uur, is het ongeveer 3-jarige zoon tje Jaapie van de familie Tol, wonende aan den Italiaanschen Zeedijk, op de Vischmarkt spelenderwijze in het water geraakt. Wonderlijk genoeg is het on geval .door omwonenden of voorbij gangers niet opgemerkt en eerst later is men op aanwijzing van een jongetje gaan dreggen. Eerst nadat de gemeente politie hiermede pl.m. drie uur bezig was geweest, is het reeds lang ont zielde lichaam van het knaapje door haar naar boven gebracht. PROF. DE VOOIJS 70 JAAR. Gistren vierde de Utr. hoogleeraar prof. dr. C. G. N. de Vooijs zijn 70sten verjaardag Op 26 Mei 1873 werd hij te Gouda geboren. Hij studeerde in Leiden ir, de Nederlandsche letteren en b.e- haalde in 1900 zijn doctoraal. Na zijn leeraarschap aan het gymnasium te Assen volgde in 1915 zijn benoeming tot hoogleeraar aan de Utrechtsche univer siteit om les te geven in de Nederland sche taal en letterkunde. In 1925 werd prof. De Vooijs lid van de Academie voor Wetenschappen. Tien jaar later, in 1935, benoemde de universiteit te Gent hem tot doctor honoris causa. Bekend is zijn redacteurschap van De Nieuwe Taalgids. Voor de geschiedenis der letterkundige taal is hier pioniers arbeid verricht. Van dezen grooten geleerde is bekend zijn ijver voor de invoering van de ver eenvoudigde spelling. In Vlaanderen siaat de persoon van De Vooijs eveneens ir> hoog aanzien. DE ERNSTIGE POSITIE VAN TSJOENGKING. Naar de Oost-Aziatische correspon dent van de New-York Herald Tribune schrijft, beteekent de toenemende be dreiging van Tsjoengking door de Ja panners, dat Tsjoengking weldra ineen moet storten, indien er niet onverwijld hulp wordt geboden. In den afgeloopen winter heeft het door Tsjoengking be- heerechte Chiija onder een allerernstig- stenfiongersnood geleden. Voor in de maanden Mei tot en met Aug. van het jaar 1923 geboren mannen. VRIJDAG, 28 Mei moeten zich alle in de maanden Mei tot en met Augustus van het jaar 1923 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepnbliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht -worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij 'te stellen en het salaris, resp. loon, - door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zicb straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. STADSJONGENS - STADSMEISJES: Ook voor jullie is plaats in den Germaanschen Landdienst in Oost-Europa. Trekt er op uit en ziet meer van ons werelddeel.' Leert daar het boerenhandwerk, strijdt mee in den grooten productieslag voor ons nieuwe Europa. Duizenden hectaren vruchtbare grond liggen nog braak. Het wachten is op rappe, stoere handen. Gij verzekert daarmede tevens de voedselpositie van Nederland. Als ge goed gezond zijt en werken kunt, zult ge daar boer oi boerin kunnen worden op een eigen boerderij. Wilt ge weten HOE? Vraagt gratis brochure en inlichtingen bij het adres: Monseigneur Van de Weteringstraat 1t8 Utrecht Een gasloos uur minder. Met ingang van Vrijdag a.s. zal het aantal gaslooze uren met één worden, bekort. Voor Alk-* maar, Bergen en Heiloo -worden die dan bepaald van half 3 tot half 5 en voor de overige buiten gemeenten van 2 tot 4 uur. ZILVEREN JUBILEUM Ds. H. J. HAK. Ds. H. J. Hak, Nederlandsch Her vormd predikant te Arnhem, viert op 2 Juni kirn-zilveren jubileum. Ds. Hak stond voorheen te Maasdam, Domburg en Alkmaar en staat sinds 1933 te Arnhem. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Ferdinand, z.v. Louis J. C. Rees en A. Zwart. Hendri- kus J. C., z.v. Johannes G. Benard en A. van Hengel. Gehuwd: Gerard J, Leen en Johanna W. E. Voorman. Pieter Blankendaal en Attje Brouwer. Over be den: Jacob Woesten- burg, geh. m.. H. Kroon, oud 61 j. Johannes J. Geels, oud 34 j. Arie Gelderbom, gehuwd m. A. de Bes oud 64 j. DRANKWET. Ter gemeente-secretarie is ingeko men een verzoek van den heer F. J. J. Ouwens, alhier, om een verlof B. verlof voor den verkoop uitslui tend van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in het perceel Verdronkenoord 107. INSCHRIJVINGEN IN HET HAN DELSREGISTER VAN 18-25 MEI. Bestuurswijzigingen. 'Alkmaar: C. Bot's Amstelfabriek N.V., Heerenstraat 6. Andere wijzigingen. Alkmaar: N.V. Dagblad voor N- Holland i.o.. Voordam C 9. rechts vorm gewijzigd. Hypotheekbank iMOord-riOJiar. ..cch Gronc.cr'eaiet N.V,. Voordam 11. benoeming comm. Bergen: Bergensche Kunsthandel, eig. P. Hopman. Kerkstraat 3, ver plaatst naar: Alkmaar, Langestraat 56 Fa. S Elte, eig. L. Elte, Laat 105, bakkerij. N.V. Alkmaarsche Bouw- materialenhandel in liq„ Oudegr. 279 G. Snel. Snaarmansiaan 77, timmer man, aannemer. Gedeponeerde stukken. Stichting Hollandsche Spaar Cre- diet Financiering, Ged. Nieuwsloot 38. De gewijzigde algemeene voor waarden ingediend. Langedijk: N.V. Slot Frans in liq., N.-Scharwoude, Dorpsstraat 25. Plan voor uitkeering ingediend. DIERENBESCHERMING. Zwervend is te Alkmaar aange troffen een klein hondje (bruin zwart-wit). Op Rochdale-Zuid zwerft .een zwarte hazenwindhond. In zwer venden toestand is in de Breedstraat aangetroffen een blauwe poes. Ter beschikking: een flinke her dershond. 4 jaar oud. Adres: Inspecteur C. Verwer, Baan- straat, Alkmaar. Op grond van de Beschikking van den Höheren SS-; und Polizeiführër, SS-Gruppenführer und Generalleut- nant der Polizei RAUTER, d.d. 18 Mei 1943, betreffende het verbeurd verklaren van 'radio-ontvangtoestel len. worden hierbij de te Alkmaar aan ondervermelde straten en we gen woonachtige houders van radio ontvangtoestellen, -toebehooren. en -onderdeelen. opgeroepen - teneinde de verbeurdverklaarde radio-ont vangtoestellen. -toebehooren en -on derdeelen in .te leveren op Maandag 31 Mei 1943, tusscben 7 en, 19 uur, aan het Bureau van Politie, alhier. 1. Kennemerstraatweg; 2. Hei- looërdjjk; 3. van Houtenkade; 4. Rippingstraat; 5. Brouwerstraat; 6. Corfstraat; 7. Comansstraat; 8. Mauritskade; 9. Graaf Janbade; en 10. Anna van Burenstraat. Ingevolge Art. 2 lid 2, van genoem de Beschikking, dienen da in te leve ren voorwerpen, door hem of haar op wie de inleveringsplicht rust, te worden voorzien van een daaraan stevig bevestigd cartonnen kaartje van 10 X 15 cm. Voorts dient bij elk der bedoelde voorwerpen een volle dig ingevuld formulier te worden bijgevoegd, welke formulieren aan het Postkantoor alhier verkrijgbaar zijn. HET ONGEVAL TE BERGEN. De vrachtrijder P. te Bergen, die de vorige .week, tengevolge van een onge val in het Centraal Ziekenhuis moest worden opgenomen, maakt het boven verwachting redelijk wel, al zal een langdurige verpleging noodig zijn. De achter de bakfiets rijdende auto, waar door de heer P. werd overreden, werd niet bestuurd door zijn knecht, zooals in het eerste bericht stond. HEILOO. KAT VOEDT JONGE KONIJNEN, Een typisch staaltje van dierenhulp valt op het oogenblik te bewonderen te Heiloo. Bij de familie J. Hosmus aan den Westerweg aldaar is een nest met jonge konijnen. Aangezien het voor de voedster ook in dezen tijd niet gemak kelijk is het kroost.te voeden, werden drie jongen bij de poes gehuisvest, die zelf een jong van één week heeft, doch nu zonder het minste bezwaar ook nog de drie konijntjes zoogt. Zeker een zeldzaamheid. Benoemd. - Onze plaatsgenoot, de heer A. J. Vennik is op arbeidscon tract aangesteld als gemeente-bode. Kinderoperette „Prinses Lydia", - De zangklassen van den heer Pran-< ger gaven Zondagavond in „De Rus tende Jager" een opvoering van de operette „Prinses Lydia" welke ook te Alkmaar tweemaal weal opge voerd. Veel apnlaus oogstte mevrouw Pranger met de door haar ingestu deerde dansjes in de operette, even als de balletgroep Danza vcfor de Suite Oriëntale van Popy. Vóór de pauze liet de heer Pran ger de 2e en 3e klasse van zijn ko ren eenige liedjes zingen. Het geheel viel bij het publiek, dat niet zoo tal rijk k was opgekomen, buitengewoon in den smaak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1