LANDD1ENST DAGBLAD VOOR HET WEZEN DER CRISIS. GERMAANSCHE Beschouwing van Dry Göbbels in „Das Reich Sovjet-aanvallen bij Koeban-bruggehoofd. De besprekingen te Washington. Nog een tweede boterbon. Van 23 Mei tot 3 Juni het normale rantsoen. BONNENLIJST. Ned. krijgsgevangenen in Thailand. Nieuwe postzegels. Eén jaar Burgemeester van Alkmaar. De houding der burgerij t.o.v. ons stadsbestuur. JEUGD VAN NEDERLAND: Belangrijke aanwijzing. STAD EN OMGEVING. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C N.V. Bnreau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 28 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 123, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Aikmr.ar, Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 V, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. i Welke rol speelt een crisis in oorlogstijd? Dr. Göbbels beantwoordt deze vraag, in een uitvoerig artikel in „Das Reich", waarin hij opmerkt, dat de tijdelijke tegenslagen, welke Duitsch land in dezen oorlog heeft beleefd, alleen crises konden worden genoemd wanneer zij het bestaande zouden bedreigen In den winter van 1941 op 1942 en in dien van 1942 op 1943 zag Duitsch- land zich geplaatst voor situaties,, welke men slechts door de grootste I wilskracht kon meester worden. An dere tegenslagen welke Duitschland heeft meegemaakt. kunnen daarmede niet vergeleken worden, omdat zij het algemeene bestaan niet hebben aan getast De crisis scheidt het echte van het bedriegelijke. De Duits'che oor logvoering zoo vervolgt Dr. Göb bels behaalde haar groote histo rische susccessen in het eerste twee derde deel dezer gigantische worste ling en deze successen verschaffen Duitschland een abosluut veilige po sitie. waaruit het met zekerheid op de overwinning kan aansturen. Bij een zoo uitgestrekte oorlogvoe ring is men aan de randen kwetsbaar en dit leidt zoo nu en dan tot crisis- verschijnselen, welke eyenwel de kern der poiitieke en militaire positie niet kunnen schokken. Wanneer aldus Dr. Göbbels onze vijanden, die vrijwel alles ver loren wat ze verliezen konden, iets daarvan ongedaan maken, dan is dat voor Duitschland smartelijk, maar t beslist in geen geval over den oorlog. Tot werkelijke crises behooren ge heel andere gevaren. Men zou zich dan in reddeloozen toestand moeten bevinden, afgescheiden van een toe stand. waarin Duitschlands' vnanden een onwaarschijnlijk krijgsgeluk zou den hebben. Duitschland beweegt zich echter in een volkomen beveiligden kring van algemeene oorlogsinspan ning. waarbij slechts moeilijkheden van'tijdelijken aard te overwinnen zijn. welke de vijand in dezelfde of nog grootere mate ondervindt. Het Duitsche volk heeft in dezen oorlog eeu bewonderenswaardige moreele standvastigheid getoond en wanneer de vijand zijn overwinnings kansen bouwt op een kleine groep van eeuwig-wankelmoedigen. kan men slechts medelijden met hem heb ben. Want daartegenover staat een volk. dat In strijd, offer, arbeid en ontbering gerijpt en gekard is en ge lijkwaardig blijft in overwinning en in tegenslag, bereid om zoo noodig groote krachtproeven te doorstaan. Met bloedige verliezen afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 27 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De Bolsjewisten zijn gisteren met verscheidene divisies tot hevige aan vallen op het Oostelijke front van het Koebanbruggehoofd overgegaan. Onze troepen, door eskaders ge vechtsvliegtuigen en vliegende ar tillerie gesteund, sloegen den vijand in een tegenaanval terug en deden de steeds weer herhaalde doorbraak pogingen van den vijand mi lukken. De Bolsjewisten leden zware, bloe dige verliezen en verloren meer dan 40 tanks. In de Finsche Golf liep eet» Sovjet duikboot op een Duitsche/ mijnversper- ring en zonk. In de wateren van het Vis- schersschiereiland boorden snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk vrachtschip van 1500 brt. in* den grond en wierpen een kustvaartuig in brand. Aan het Oostelijke front werden gis teren 63 Bolsjewistische vliegtuigen bij vijf eigen verliezen neergeschoten. In het Middellandsche Zeegebied ver nietigde de luchtmacht op 25 en 26 Mei 29 Britsche en Amerikaansche vlieg tuigen, waaronder 13 viermotorige bom menwerpers. Voor de N.-Afrikaansche kust werd een vijandelijke torpedojager in den racht van 25 op 26 Mei door bommen zwaar getroffen. Naar de Engelsche berichten dienst meldt, is Donderdagavond de officieele verklaring versche nen over de resultaten der be sprekingen in- Washington tus- schen president Roosevelt en Winston Churchill. Deze verkla ring luidt aldus: „De gehouden conferentie der gemeenschappelijke staven te Washington is geëindigd met een volledige overeenstemming ten aanzien van de toekomstige ope raties op alle oorlogstooneeien". De verklaring van Roosevelt over zijn besprekingen met Churchill werd door den secretaris van het Witte Huis. Stephan Early, op de pers conferentie voorgelezen. Eafly voeg de hieraan toe: „Dat is alles wat ik voor u heb. De plannen zijn gewij zigd" Oorspronkelijk hadden Roosevelt en Churchill het voornemen, een ge meenschappelijke verklaring uit te geven,maar later werd besloten, si echts een verklaring van een enke len zin onder RoOsevelts naam af te leggen. Het is niet bekend, of-Chur chill de verklaring gezien heeft al vorens zii aan de pers werd verstrekt. Early zeide.' dat Roosevelt en Chur chill op het laatste oogenblik tot dezen stap besloten hadden. STALIN ACCOORD MET ROOSEVELTS BRIEF. Naar de Amerikaansche nieuws dienst meldt, heeft de bijzondere af gezant van president Roosevelt te Moskon. Davies. Donderdagavond aan journalisten verklaard, dat Stalin hem bij het overhandigen van zijn antwoordbrief voor Roosevelt t.e ver staan heeft gegeven, dat hij met den inhoud van den brief van Roosevelt aan hem. Stalin, volkomen accoord gaat. FUHRER ONDERSCHEIDT YAMAMOTO. De Führer heelt den Tenno het vol gende telegram gezonden: „Uwe Majesteit, onder de* diepen indruk van het heldhaftige optreden van Uw vlootvoogd, Grootadmiraal Iso- rokoe Yamamoto, en in waardeering van- zijn historische verdienste in den ge- meenschappelijken strijd van onze wa penen, heb ik den gesneuvelden held het Ridderkruis van het IJzeren Kruis met Eikenloof en Zwaarden verleend. w.g. ADOLF HITLER. DE DUITSCHE SUCCESSEN AAN DEN KOEBAN. In aanvulling op het weermachtsbe- richt verneemt het D.N.B., dat de ver wachte Sowjet-aanval op de Duitsche stellingen aan het Koebanbruggehoofd gister is begonnen. Al ruim een week had men omvangrijke bolsjewistische voorbereidingen waargenomen. De mar- cheerende vijandelijke troepen en de aanvoerwegen werden dan ook reeds se dert dagen bestookt door Duitsche artil lerie en luchtmacht, op zóó gevoelige wijze, dat de bolsjewisten van hun ge woonte afweken en de bewegingen bij na alleen nog des nachts deden plaats vinden. Woensdag overdag ondernamen de bols jewisten in het gebied van Krymskaja, na een heftige artillerievoorbereid'ng en ter sterkte van 6 infanteriedivisies en 3 gepantserde regimenten, ondersteund door sterke formaties vliegtuigen, steeds weer hun stormloopen tegen de Duitsche stellingen tusschen Moldawanskoje, ter wijl zij verder naar het Zuiden en aan de rivier zelf kleinere afleidingsaanval- len deden. De gevechten waren zeer zwaar, doch leidden tot een volledig suc- ces van den Duitschen afweer. Bijna 50 sovjetpantserwagens werden vernield. EEN NIEUWE DUITSCHE BOM? De Londensche bladen houden zich uitvoerig bezig met de uitwerking van zoogenaamde nieuwe Duitsche bommen zóoals, naar zij mededeelen, bij de jongste Duitsche luchtaanval len op steden aan de Zuidjcust van Engeland zijn neergeworpen. Van welingelichte Duitsche zijde wordt het bestaan van dergelijke bommen bevestigd noch tegengespro ken. Alleen wordt erop gewezen, dat het aantal vliegtuigen, dat aan dezen aanval heeft deelgenomen, zeer ge ring geweest is. Naast den boterbon, die Zaterdag reeds bekendgemaakt is, wordt voor het tjjdvak van Zaterdag 29 Mei tot en met Donderdagss Juni alsnog een tweede bon aangewezen ter verkrij ging van boter of margarine. In ver band hiermede geeft de bon „Boter 22A" gedurende genoemd tijdvak recht op het koopen van 125 gram boter of margarine naar keuze. Van 23 Mei tot en met 3 -Juni ontvangt men dus het normale rantsoen van 250 gram. De bon „22B Boter" van de aan kinderen beneden 4 jaar uit gereikte kaarten, zal niet worden aangewezen. Deze kinderen hebben op bon „21B Boter" reeds hun nor male rantsoen van 125 gram voor het tijdvak van 23 Mei tot en met 3 Juni ontvangen. Overzicht tijdens de groote centrale stierenkeuring, welke op de veemarkt te Groningen is gehouden CNF Folkers-Pax m .1 'Distributie van Insuline. In den loop van deze maand werden aan patiënten gaieuwe genummerde In- sulinebonnen verstrekt, welke geldig zijn voor een verschillenden tijdsduur. Fatiënten met een inschrijvingsnummer van 1 tot en met 5000 ontvingen bon nen voor een periode van drie maan den, n.l. van 1 Juni tot en met circa 31 Augustus 1943. met een nummer van 5001 tot en met 10.000 voor vier maanden, n.l. van 1 Juni tot en met circa 30 September 1943 en met een nummer boven 10.000 voor v ij f maan den, n.l. van 1 Juni tot en met circa 31 October 1043. Na verloop van 'deze perioden zul len patiënten wederom als gebruikelijk bonnen ontvangen voor perioden van drie maanden, zoodat dus nè 31 Augus tus 1943 maandelijks geregeld ongeveer 3/, deel der bij het Rijksbureau inge schreven patiënten bonnen ontvangt. Bovenstaande regeling is uit adminis tratieve overwegingen voor het ''Rijks bureau noodzakelijk gebleken. Patiënten, die nog geen nieuwe bon nen hebben ontvangen, worden ver zocht hiervan zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór den lsten Juni a.s. aangifte te doen bij het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen, Vondelstraat 11E te Amsterdam, onder duidelijke vermelding van (zoo mogelijk in blokletters): naam (eventueel meis jesnaam), adres en nummer van de oude Insulinekaart (zie linkerboven hoek). Adresveranderingen moeten Steeds onverwijld aan dit bureau opgegeven worden. Op de oude (niet genummer de) bonnen mag na 31 Mei 1943 geen Insuline meer geleverd worden. De pa tiënten dienen: deze bonnen dus vóór genoemden datum bij hun apotheker tegen Insuline in te wisselen, bezigheid worden. Overlijden. Bij overlijden van een patiënt dient hiervan onmiddellijk aan het Rijks bureau opgave te worden gedaan, on der inzending per aangeteekend schrij ven van de Insulinekaart en de over gebleven bonnen. TWEE NEDERLANDSCHE REGIMENTEN N. S. K. K. De duizenden Nederlanders, die in de N S. K. K. hebben dienstgenomen, zijn thans tot een regiment samengesteld, en voorloopig in Frankrijk gestationneerd, Een tweede regiment, dat in de Sovjet- Unie zal dienst doen, wordt op het oogenblik opgesteld. Het ligt in de bedoeling een Neder- landsch kader te vormen en beide regi menten binnen den kortst mogelijken tijd geheel onder Nederlandsche leiding te plaatsen. (Uitknippen en bewaren). VAN 30 MEI T.E.M. 5 JUNI Brood 23A 4 rants., 23B 1 rants. Beschuit 23 I rants. Aardappelen 23A 2 kg., 23B 1 kg, Tabak 23 1 rants. VAN 30 MEI T.E.M. 12 JUNI Vleesch 23A en 24A 1 rants., 23B en 24B lU rants, vl. of vleesch- waren. VAN 16 MEI T.E.M. 12 JUNI Suiker: 562 1 kg„ Jam: 563 1 rants., Gort: 564 250 gr., Haver- mout: 565 250 gr„ Vermicelli enz.: 566 100 gr. Brood, bloem of gebak 569 t.e.m. 572 1 rants. Kaas 573, 574, 575 elk 100 gr. Melk. Taptemelk 21, 22, 23 V/t 1. Melk 21, 22, 23 Vu 1. 4-28 res, 5'/i vl. 3-28 res. 3% 1. karne- of taptemelk. 24 VU 1. karne- of taptemelk. Kinder voedsel: Rijst 21B, 23B 250 gr. Gort 21A, 23A 250 gr. Cacao met suiker: 3-27, 4-27 150 gram. Versnaperingen: 21 (choc.), 22 en 23 (suikerwerk) elk 100 gr. Koffiesurrogaat: 567 250 gr. VAN 23 MEI T.E.M. 3. JUNI: Boter 21A en 22A '/s rants., 21B rants. VAN 27 MEI T.E.M. 3 JUNI: Boter 24A 1 rants, voor pers.' vati 4 tot 20 j. Boter 24B Vz rants, voor pers. van 0 t.e.m. 3 j. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 07, 08 1 I. 22 April t/m 13 Juni 1943. Brandstoffen 15 t.e.m. 19 B.V. 3 Mei t.e.m. 31 December 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 556 Alg. en U. éen- heidszeep 1 rants. Waschpoeder 557 Alg. en U waschp. 1 rants. Toiletzeep U. Scheerzeep S (Textiel Mannen) 45 g. ONGELDIG: Na 29 Mei: 22 brood, beschuit, aard., tabak. 19A, 19B vleesch. 4-24, M-20, M-22, M-24, M-27, M-28 M-31, M-32, M-33. Reserve 527 t.e.m., 529. 541 t.e.m. 543 (kaas). 576 Alg. aardapp. VERLENGD: t.e.m^ 12 Juni 3-14, 3-15, 4-19 Res. Sinaasapp. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING VAN DEN ARBEIDSINZET. Het Dep. van Volksvoorl. en Kunsten en de Ned. Kultuurkamer deelen mede, dat verzoeken om bij de bevoegde auto riteiten aanvragen tot vrijstelling van den arbeidsinzet te ondersteunen, door hen niet behandeld kunnenworden. Het is derhalve doelloos zich met der gelijke' verzoeken tot genoemde instan ties te wenden. In onderlinge overeenstemming heb ben het Dep. van Volksvoorl. en Kun sten en de Ned. Kultuurkame» nage gaan, welke,personen voor de instand houding van het kultureele leven ab soluut onmisbaar zijn en dientengevolge in hun tegenwoordigen werkkring ge handhaafd moeten blijven. Voor deze personen zullen het Dep. van Volks voorl. en Kunsten en de Ned. Kul tuurkamer bij de bevoegde autoriteiten bewijzen van vrijstelling aanvragen. Het informatie-bureau van het Ne- denandscne Koode Kruis, Korte Vbor- hout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsgevangenen in Thailand, Wegens het ontbreken van adres sen. kon omtrent de ondervoigende personen nog geen bericht aan de fa milie worden gezonden: Infanterie Sumatra, soldaten: har diemont nj dierks pe vandon ig van don ppl doornik ij vandalen rb enco- romacotfie of eijsinger t geenen wf guvkens pi sroen tw hunneme.er gih heieweege sph heieweegef dehaan p vanderheiden sswi hofstra ia van- haaiten d haag tam hoosvelt aa den- hertog e voriiaroshka-pohl gc ianssen xii ianssen napn iacobsdebok wbj krijgsman i kreeveld d koster a lyts- man da lansdorp, el lups r lowisofme- nar i montgomerv fw mapthev iia melger fpi meeuwse eo nannings 'nur nagel ai- nieuwendijk Nis waalcer p postma af pressler c zantkuvl hc ostendorf rm renger p ruhaak ip roe- lofz aaih reuszderathony p spangen berg tja stormvangravesande is smitt geh savers w ungerer i tekelenburg ach vanderven ,ccr verwev e dewit 1 wacano cl weyzig fk weimann gh wirth mw riemersma e kubbe oa emanuel ar nelissen i noorklink b mannot higw sibbald ac gortmans iw sahetapv fgm cewlemans iht chapel ei taylor-parkins mg justdelapaissiere flc vanbeemen is odink ah druiff ni j herrenauw ie simon ahi vredevoogd j d uhizinga i eras hg deveer hl treff- lich d been ta greene fi ziizeiman hi van den puttelaar ws bodegel gfa driessen i biilsma i kruis fi reile w vangenderen ae schroder.ai van krie ken a benning iba vandeneishoudt ph I everwiin ca van ginneke gna evertsz ah vaneede ipm hens aechm holman h birnsticf hik eskes ai sulsters oa dohmen it bouman ra driessen r knot tenbelt e auittner p wolsvanderwel Afbeeldingen van zee- .heiden en germaansche symbolen. De thans gaigbare gewone post zegels zullen, met uitzondering van het 50 "cent zegel, geleidelijk door nieuwe worden vervangen. In de waarden tot en met 5 cent zullen de nieuwe zegels afbeeldin gen dragen van Germaansche sym bolen naar geschilderde ontwer pen van Pyke Koeh, in de hoogere waarden die van Nederlandsche zeehelden, waarvoor gevolgd zijn de gravures van Kuno Brinks, Hu- bert Levigne en de N.V. Joh. En schede en Zonen. - De zeehelden zijn: Michiel Adriaansz. de Ruyter (7Va ct.), Jan Evertsen (10 ct.), Maarten Harpertsz. Tromp (12% ct.). Piet Hein (15 ct.), W. J. van Gent (17Vz ct.), Witte de With (20 ct..), Cornelis Evertsen (22% ct.), Tjerk Hiddes (25 ct.);, Cornelis Tromp (30 ct.) Cor nelis Evertsen de Jongste (40 ct.). Zij worden uitgevoerd in rotogravure- druk, in vellen van 100 en van 50 stuks, afmetingen 311/z x 24Vi mm„ beeldvlak 28% x 21'/i mm. Op 16 Juni a.s. wordt het zegel van l'k cent (de Ruyter) voor het publiek verkrijgbaar gesteld. Dit is in roode kleur uitgevoerd. Geleidelijk zullen de andere zegels volgen. De verkoop van de frankeerzegels van het tegenwoordige' type wordt voorj loopig niet gestaakt. Met den verkoop van postzegelboekjes, briefomslagen, briefkaarten, formulieren tot mede- deeling van adreswijziging en post- bewifsformulieren in de bestaande uitvoering, zal eveneens worden voortgegaan. Inwisseling van de be staande zegels tegen die van het nieuwe type zal niet geschieden. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 30 Mei van 11.30 tot 11.45 uur ove*- den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: Een SS-oorlogsverslaggever verwierf het U-Bot-Abzeichen. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.45»—5.30 uur Morgen: Maan op 3.57, ond. 16.30 u. 26 Mei: Laatste kwartier. jkf maijer el tessensohn aim thijssen gh koót w vankappen ipm bloemhard ib revnst ica portier go sarens rwl franckena koolstra fba encoromacof- fie tp bernard ie vanderlee e ducel- liermuller gh renger r schroevers mrr r vaes e vantellinger rmlf ferdinan- dus hg poetirav ew karamov izc dijk stra g hofman a damwiik hf sieben- har pw lorzing ha aarsse if paistra t lash ia beek pa noordhoorn lp kars bh croon w homever 1 devroom hl ra- demacher la vanispelen who holwer- da i schriecke rlh koops if broer ahfs saevs ci 'hoffmann irh schoumacher dam wittop-koning j westerman c debruin ia aldenkamp wh eebruijn th cramer-1 loof ii In ons nummer van gisteren publi-' ceerden wy het eerste gedeelte van het onderhond, dat wy hadden met den heer B. A. v. d. Sluys ter ge legenheid van het feit, dat hy thans één jaar het burgemeesterschap onzer stad vervulfc Wij verv.olgen thans het interview en behandelen hierin de gemeeniehuishuidingr als mede de houding van de burgery ten opzichte van ons nationaal-so- cialistisch stadsbestuur. Wat betreft de gemeentehuishouding, zeide de burgemeester, dat men door de tijdsomstandigheden in dit op zicht zeer gehandicapt wordt. De ge meente is sterk noodlijdend, zoodat wij voor elke uitgave, buiten de begrooting, de toestemming moet vragen van het toezichthoudend orgaan, in dezen den commissaris der provincie. „In uw installatierede heeft U opge merkt, dat, tegen de bedoeling van den vroegeren wetgever in, de autonomie aan de gemeente de gelegenheid hee£t gegeven zich te ontwikkelen tot een, het volksgeheel vreemd orgaan. Bent U, ge durende het jaar van Uw werkzaamheid in Alkmaar, tot de overtuiging gekomen, dat dit ook. voor het in Alkmaar gevoer de beleid geldt?" „Dit* is geenszins het geval", aldus het antwoord. „In Alkmaar heeft mep vol doende oog gehad voor de belangen, die door de hoogére organen worden be hartigd en over het algemeen stelt men in kleinere gemeenten het plaatselijk be lang voor het algemeen belang en daar om is het goed, dat de burgemeester, meer nog dan in het verleden, de alge- Helpt mede Europa's Korenschuur te vullen! Nog steeds liggen In het Oosten vele vruchtbare gebieden te wachten op stoere knuisten, die hen zullen bebouwen. Treedt in de voetsporen van hen, die reeds vorig jaar daarheen zijn getrokken. Strijdt met hen mede in den productieslag voor de Europeejche voedselvoorziening. Ook Nederland heeft daar baat bijl Trekt nu de wijde wereld in, brengt iets tot stand en wordt boer op eigen hofstede. 8 Meldt je aan en vraagt inlichtingen bij het adres: Monseigneur Van de Weteringstraat 118 - Utrecht meene belangen van het Rijk in het oog moet houden." De burgerjj. ,Wat is Uw indruk vah de burgerij", zoo luidde de vraag, die wij hierna stel den. 4 ,Die houdt zich nog zeer gereserveerd en staat tegenover den nieuwen burge meester nog altijd op een afstand. Wan neer ze door ervaring zal leeren, dat hij het goede met hen voor heeft", zoo ging de heer v.d. Sluys filosofisch verder, dan zal ook de burgerij gewonnen kun nen worden, ook al zal ze met zijn poli tieke overtuiging niet accoord gaan. Ten aanzien van de sociale voorzienin gen kan toch wel gezegd worden, dat er pogingen zijn gedaan om iets nader tot de burgerij te komen. Daar is o.a. het schoenenfonds, dat, ai is het van gerin gen omvang, toch zeker voorziet in een behoefte. Daar is ook de verstrekking van kin Jerklompjes aan die kinderen, die er volgens de schoolhoofden het mees te behoefte aan hebben. Daar is voorts de beschikbaarstelling van verwarmde lokalen, waardoor, een veertig leerlingen onder toezicht hun schoolwerk konden maken. Dit zijn toch wel maatregelen, die door de burgerij gewaardeerd moe ten worden." Botsingen. In den loop van het jaar zijn er en kele commissies geweest, die met mijn beleid botsten. Toen ik in het college van curatoren van het Gymnasium in de vacature-van Kinschot, een nieuwen curator benoemde, wilden de heeren dien niet erkennen, omdat zij zich op het standpunt stelden, dat er geen vacature was. Tenslotte heb ik de verordening zoodanig gewijzigd, dat de burgemees ter het recht heeft de curatoren te benoemen en te ontslaan, met hët ge volg, dat het oude college opstapte en een nieuw werd gevormd. Ik had ech ter de heeren voldoende gelegenheid gelaten, hun standpunt nader te bepa len, want het was mijn bedoeling niet, coüte que coflte een aantal N.S.B.-ers te benoemen. Nu bestaat het college uit Mr. Meijer voorzitter, den wethouder van onderwijs, den heer Barkman sec retaris, en de heeren Mr. Ubbens, Schierbeek en Dr. Schu-t. Voorts was er de commissie van toezicht op het Lager Onderwijs, die, toen ik van mijn recht om in een va cature de lijst met een paar namen aan te vullen, gebruik maakte, mededeelde, dat zij, wanneer ik van plan was, die heeren te benoemen, zonder uitzonde ring onmiddellijk ontslag zouden nemen, ik heb mij niet laten weerhouden de mannen, die ik wilde benoemen, te be noemen en prompt daarop bedankten de heeren. Ook dit was geen wereld schokkende gebeurtenis. De heeren werden eenvoudig door anderen ver vangen. Mevrouw Schut en de heer Postma werden door mij benoemd in de com missie voor het Weeshuis en dit ver liep zonder eenige stagnatie, zoodat ik denindruk krijg, dat ook bij ..de bur gerij, al blijft deze nog sterk gereser veerd, meer begrip voor de nieuwe orde groeit. Voor in de maanden Sept. tot en met Dec. van het jaar 1923 geboren mannen. ZATERDAG ^9 Mei moeten zich alle in de maanden September tot en met December van het jaar 1923 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. VRAAG EN AANBOD. Wegens plaatsgebrek op de ad vertentiepagina verschijnt de ru briek „Vraag en Aanbod" in ons nummer van morgen. UITVOERING: DE MASKERS. Zeemansvrouwen. De Alkmaarsche Tooneelvereeniging „De Maskers" gaf Donderdagavond voor de geheel gevulde zaal in „Het Gulden Vlies" haar laatste uitvoering in dit seizoen. Haar keuze was ditmaal gevallen op het bekende volksstuk van Herman Bouber: „Zeemansyroywen." En zie, de leden bleken zich in deze geschiedenis van Leentje en Willem Broerse, Manke Mie, Jaantje en Daan- tje goed thuis te gevoelen en zij heb ben. onder regie van den heer Voor- haar den toeschouwers een zeer veel voldoening gevenden avond bezorgd, die vooral aan 't slot (het gelukkige kerst feest van, Leen en Willem met de kin deren) zeer veel indruk maakte. Het luide applaus was welverdiend. De sfeer was vrij goed getroffen en naast de hoofdvertolkers trokken enkele typee ringen in de bijrollen zeer de aandacht. Mevr. Slooten—Van 't Hof'f speelde Leentje, de jonge vrouw, "die na veel strijd eindelijk geluk vindt, heel ver dienstelijk. Zij werd goed terzijde ge staan door den heer D. Meelis, die Willem Broerse, eenvoudig en eerlijk op sympathieke wijze "vertolkte. De succesroi van Manke Mie werd ook inderdaad voor mevr. Zwart—Schuur man een welverdiend succes, doop echt levendig spel. Mej. A. Klanker en de heer J. Dog ger, mogen speciaal genoemd worden voor hun spel ais Jaantj'e en Daantje. Dok de. heer KI. Sluys maakte van Neiis, den zoon van Mie, een aardig type. Mevr. Vóórhaar—v. Alphen als Saar, de heer J. Buy gen als Lodewijk, Leentjes vader en de heer Jansen als Lau, voldeden goed, evenal verschil lende figuren, waaronder twee na tuurlijk spelende kinderen. Enkele scènes hadden bij wat vlot ter tempo mqer voldoeing gegeven. Perfecte rotkennis is daarvoor, vooral bij samenspraken, een eerste vereischte. Het publiek toonde zijn groote in genomenheid met stuk en spel, wat voor de leden en den regisseur een bijzondere voldoening zal geweest zijn. De heer P. Godvliet, die bij ver hindering van den voorzitter, ook den avond had geopend, sprak aan 't slot hartelijke woorden van dank tot de toeschouwers en daarna speciaal tot den heer Vóórhaar, voor het vele werk door hem verricht. Een bloemstuk ver gezelde deze dankwoorden. Én de twee kleinste medewerkers kregen een leuke verrassing, 't Was voor „De Maskers" oen welgeslaagde avond, waartoe ook heetf bijgedragen de aardige muziek van het ensemble „De Marga's." G. C. van Gulik. DE KAASMARKT. De aanvoer bedroeg heden 21000 kg. (v. j. 17700 en in dezelfde week van 1941 43000 kg.). Ongeveer 95% van den aanvoer bestond uit 20 plus kaas. waarvoor de hoogste markt was f 43.50 per 50 kg. Die voor de 40 plus kaas was 56. Gemiddeld was de markt f 1 lager. Ër komt weer kaas, doch wanneer men bedenkt, dat wij de volgende week zoo ongeveer de hoogste aan voer beleven, dan valt de geringe melkproductie, tengevolge van ae inperking van den veestapel, wel te merken. ALKMAAR, 28 Mei 1943, Op de heden gehouden kaasmarkt waren in totaal 13 stapels, wegende 21000 kg kaas aange voerd waarvan sóórt en prijzen als volgt: 8 stapels Kleine Fabriekskaas 40+ f 56 en 20+ 43.50. 5 stapels Kleine Boerenkaas 56. Alles met rijksmerk. Handel goed. RAD VAN AVONTUUR. Het Rad van Avontuur voor de nieuwe Winterhulp-loterij draait a.s. Zaterdagmorgen op het Hofplein; 's middags op de Laat. Boerderijbrand te Heemskerk. In den nacht van Maandag op Dins dag heeft een zware brand gewoed in een boerenhoeve, bewoond door twee gezinnen aan den Rijksstraatweg te Heemskerk. Toen de bewoners het on heil bespeurden, bleek het achterhuis reeds in lichter laaie te staan. Slechts met de grootste moeite kon het nog op stal staande vee worden gered. Een geit kwam in de vlammen om. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, was de hoeve reeds een volledige prooi der vlammen. Van den inboedel en de land- en tuinbouwgereedschappen kon niets worden gered. In het zwembad „Klein Zandvoort" te Enschede is de 18-jarige M. J. Tihbe bij het duiken van de springplank zoo on gelukkig op zijn hoofd terechtgekomen, dat hij later in het ziekenhuis is over leden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1