Aanmelding voor den Arbeidsinzet KERK EN BOLSJEWISME. DAGBLAD VOOR Oproep voor mannen De strijd bij Koebanbruggehoofd Rheumatiekbestrijding. Zestien burgemeesters ontslagen Een ontboezeming van een frontstrijder. Belangrijke aanwijzing. Telegramwisseling met Ned.-lndië. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. .Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 29 MEI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, no. 124, 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 Y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per t maanden voor Alkmaar £10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nrs. ets. iri 1924 geboren. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Commissaris-Generaal z.b.v. no. 43/1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet wor den hiermede alle mannen geboren in 1924, wonende in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar, opgeroepen in de periode van Zaterdag 29 Mei 1943 tot Woensdag 2 Juni 1943 een aanmel dingsformulier by' het Arbeidsbureau of een bijkantoor van dit bureau in ontvangst te nemen en dit persoonlijk weder in te leveren, op de hier onder genoemde dagen bj^het Arbeidsbureau. In Januari t/m April 1924 geboren personen meiden zich aan op Maandag 31 Mei 1943. In Mei t/m Augustus 1924 geboren personen melden zich aan op Dinsdag 1 Juni 1943. In September t/m December 1924 geboren personen melden zich aan op Woensdag 2 Juni 1943. Uren van aanmelding 912.30 en 1.304 uur nam. De in de ressorten der Bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde Bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het Inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distribu tiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (of Bijkantoor). Zij moe ten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekkeh. Voorzoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firma- stempel bevestigen, Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: 1. Duitsohé' onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeits- beneich der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Neder land, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. 2. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duit sche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche polite en den Reichsar- beitsdienst. 3. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de ge meenten en andpre publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank, 4. Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Neder land van 29 April 1943 onderworpeh zyn aan het terugbrengen in krij gevangenschap. 5. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking no! 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn, 6. Geestelijken en ledeh van geestelijke ordèn. 7. Personen, die volgens II alinea 2 van de be schikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot. aanmelding verplicht zijn, melden zich bij den Duitschtn „Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers, die in strijd met dé bepalingen vanbovengenoemde beschikking handelen of dege trach ten te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen enz. worden gestraft," insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichti gen. De Bolsjewisten lijden zware verliezen. Hoofdkwartier van den Führer, 28 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke Front van het Koebanbruggehoofd zette de vijand gisteren de door tanks en formaties vliegtuigen gesteunde aanvallen den geheelen dag voort. Na zware afwis selende gevechten, waarbij onze luchtmacht met sterke strijdkrachten op beslissende wijze ingreep, werden de Bolsjewisten bloedig teruggesla gen. Aan het overige deel van het Oos telijke Front heerschte, behalve suc cesvolle activiteit van eigen verken- nings- en stormtroepen, rust. Enkele lichte Britsche bommen werpers drongen gisterenavond onder de bescherming van het wolkendek tot boven het Duitsche Rijksgebied door en wierpen op enkele plaatsen brisantbommen. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. In den atgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht West-Duitsch gebied aan. Vooral in Essen ontstond in woonwijken en twee ziekenhuizen door brand- en brisantbommen groo- te schade. De bevolking leed verlie zen. Nachtjagers en luchtdoelartille rie van de luchtmacht vernietigden volgens de voorloopige berichten 24 vijandelijke bommenwerpers Zware gevechtsvliegtuigen bom bardeerden de havens van Bizerta en Soussa en plaatsten, treffers op sche pen en kade-installaties In militaire kringen te Berlijn ver klaart men inzake de gevechten aan het Koebanbruggehoofd. dat de ge vechten Donderdag met een trommel vuur van verscheidene uren werden ingeluid, waarna ongeveer 10 bolsje wistische tankbrigades op het nauwe gevechtsgebied tot den aanval op de Duitsche stellingen overgingen. Deze aanval werd door de luchtmacht ge steund. die met ongeveer 200 toestel len zich in den strijd mengde. 48 Vijandelijke vliegtuigen werden alleen boven de Duitsche linies neergescho ten. terwiil kon worden waargeno men, dat nog 23 toestellen op Sow- jetgebied neerstortten. De verliezen der bolsjewisten aan tanks waren zeer zwaar. Gevangenen hebben ver klaard. dat de aanvallende formaties deels totaal in de pan gehakt zijn of bloedige verliezen geleden hebben. Desondanks verwacht men in mili taire kringen dat de aanvallen voort gezet zullen worden omdat dit meer en meer het strategische doel blijkt te ztin dat den bolsjewisten voor oogen zweeft. Overigens verneemt men. dat aan de andere sectoren van het O. front van sowjetzlide afleidingsmanoeuvres zijn ondernomen, die echter tot op enkele kleine bressen, die onmiddel lijk gedicht konden worden, geenerlei succes hebben opgeleverd. Meer aan dacht schenkt men aan een hevig duel van de wederzij dsche artillerie in het gebied van Leningrad, waar bovendien grooté concentraties van troepen konden worden waargeno men. zoodat daar. naar de meening alhier, tamelijk zware gevechten ver wacht kunnen worden. AARDSCHOK IN DUITSCHLAND. Over een aardbeving in den nacht van Donderdag op Vrijdag wordt uit Stuttgart gemeld, dat de in het dis trict Balingen gelegen gemeente Onstmettingen het hevigst getroffen is. Behalve twee schoorsteenen. die instortten, werd hier ook schade aan de gevels 'veroorzaakt. De daken der hüizen werden veelal geheel of ge deeltelijk afgerukt, in vele woningen braken schilderij en, spiegels en 'aar dewerk. Enkele personen werden door glassplinters en stukken steen licht gewond. Tijdens de beving heeft men. naar onwraakbaar is gebleken, weer eigenaardige lichtverschijnselen waar genomen. Soortgelijke berichten ziin ontvangen uit andere plaatsen van het aardbevingscentrum, koo vooral uit de stad Tailfingen, cïie het dichtst bii Onstmettingen gelegen is De stootrichting schijnt volgens de tot- dusver ontvangen berichten, in wes telijke, z.z.w. en z.w. richting geioopen te hebben. EEN ANDERE GOETHE. Prof. Dr. Ing. Paul Walden heeft bij de Uitgeverij Chemie een boekje het-licht doen, zien, getiteld „Goethe als Technicus en Chemicus." Met eenige verwondering kan de lezer hieruit zien, hoe sterk, veelvuldig en levendig de betrekkingen waren, die Goethe tijdens zijn leven met de chemie heeft onderhouden en welke vorderingen deze wetenschap door hem heeft gemaakt. Naar de Britsche berichtendienst meldt zijn bij de ontploffing in eeri kolenmijn in Dundee (Natal) 75 ar beiders gedood. Er zouden nog 48 arbeiders bedolven zijn. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 30 Mei van 11.30 tot 11.45 uur ove- den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: Een SS-oorlogsvérslaggever verwierf het U-Bot-Abzeichen. Een scène uit het blijspel van Hans Fitï, „Kindetl Klndetl", dat bh het „Deutsche* Theater in den Ntedcr- Uaden" In Den Haag is opgevoerd Stapf-». d. Leetiw-P» m Het communiqué van Roosevëlt In Berlijnsche politieke kringen heeft men met belangstelling kennis genomen van de kortheid van het communiqué van Roosevelt, dat men overigens geenzins „kort en krachtig" kan vinden. Men meent te moeten wijzen op de verklaringen van Roo- sevelts secretaris, Eariy, volgens welke oorspronkelijk een langere ver klaring van Roosevelt en Churchill verwacht kon worden,, tot men, op het laatste oogenblik tot deze veran dering moest besluiten. De ongewone karigheid van Roose- velts verklaring, wordt beschouwd als een bewijs voor de stelling, dat na Casablanca deze conferentie te Wash ington tot mislukking gedoemd was en dat het niet gelukt is, de bestaan de tegenstellingen te overbruggen en tot overeenstemming te komen t. a v. de problemen Een belangrijk punt der besprekin gen zal naar Berlijnsche opvatting de keuze van het toekomstige oor- logstooneel geweest ziin. hoewel zonder de aanwezigheid van Stalin geen besluiten van, verstrekkende beteekenis genomen kunnen worden. OPROEP van den N.A.D. Tah^jke arbeidsmannen hebben zich vrijwillig aangemeld om in de thans tot rust gekomen oostelijke gebieden voor boscharbeid te wor den ingezet en op grond hiervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Nederlandsehen Ar beidsdienst daarheen vertrekken. Gedurende de drie maanden Juli, Augustus en September zullen deze jongemannen daarginds als N A.D.- onder^eel arbeiden en derhalve de volledige N.A.D.-verzorging genie ten. Echter zijn ook reeds verscheiden verzoeken tot deelneming aan dézen inzet binnengekomen van voormali ge arbeidsmannen en in verband niermede maakt de staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst het volgende bekend: 1. De aanmelding van voormalige arbeidsmannen is toegestaan. 2. Hun inzet zal geschieden in den gelijken graad of rang als ws$r- in zij den Arbeidsdienst verlieten. <13. Vrijwilligers, die zulks ver dienen, kunnen gedurende dezen in zet in de oostelijke gebieden wor den bevorderd en later in Nederland worden aangesteld als N.AD.-ka- derlid. 4. De schriftelijke aanmeldingen, vergezeld van een eigenhandig ge schreven levensloop (plaats en da tum van geboorte dienen daarin ver meld), moeten worden- gezonden naar: „N.A.D.-stafafd. I,. Doorn." De bekencle zwemstee Rie van Veen, die zeven mail kampioene van Neder land werd. is te Rotterdam in het huwelijk getreden met den heer A Thuis, trainer van de „Waterratten- te Haarlem. De trainstér van Rie) mevr. van Wuyckhuise, feliciteert het brutdsoaaf. CNP-Hof-Pax m Een centraal instituut te Utrecht. De secr.-generaal van de Departe menten van Sociale Zaken en Opvoe ding. Wetenschap en Cultuurbescher ming hebben een besluit uitgevaar digd. waarin reeds eerder voorgeno men plannen voor een jntensieveren aanpak van de rheumatiekbestrijding hun bekrachtiging vinden. Het uit voeringsbesluit voorziet in de oprich ting van een centraal instituut vqor rheumatiekbestrijding. dat zijn zetel te Utrecht zal hebben. Aan het hoofd dezer instelling komt een directeur te staan, wiens taak bestaat in de in richting van het centraal instituut en het aan aile daarvoor in.aanmerking komende instanties uitbrengen van advies over de rheumatiekbestrijding in Nederland. De directeur van het centraal in stituut verkrijgt een positie aan de rijksuniversiteit te Utrecht en zal bii de opleiding der artsen worden inge schakeld. Uitlceering van gratificaties. De termjjn van 6 weken. De gemachtigde voor den Arbeid deeit het navolgende mede: Het is gebleken, dat ten aanzien van de beteekenis van Art. 2 van de GratifiCctie-beschikking 1943 eenig misverstand bestaat. In dit artikel is het voorschrift op genomen, dat toestemming voor het uitkeeren van gratificaties moet wor den aangevraagd minstens zes weken vóór den dag, waarop de werkge ver voornemens is de gratificatie uit te keeren. Dé aandacht wordt erop gevestigd dat de ^termijn van zes weken niet bedoeld is als fatale termijn, doch slechts als een termijn, die in acht genomen dient te worden wil men tijdig antwoord op ziin v'erzoek ont vangen. De werkgever, die voorne mens is op een bepaalden datum een gratificatie uit te keeren kan er der halve op rekenen vóór dien datum uitsluitsel te zullen ontvangen mits hij het verzoek om toestemming min stens zes weken van te voren indient. Wordt hét verzoek op korteren ter mijn gedaan, dan wordt dit -welis waar eveneens in behandeling geno men doch in dit geval'kan niet wor den gegarandeerd, dat men nog vóór den datum waarop men de gratifica tie zou willen uitkeeren, bericht ont vangt, of toestemming al of niet ge geven wordt. Afbeelding vu den nieuwen post zegel van 7M cent met de beeltenis van Michicl Adtiaanszoon da Ruytci, welke binnenkort door bet Staats bedrijf der P.T.T. zal wotden uitge geven CNF-PTT-Pax m Afzet van honing. Een jaar geleden werd door een klein comité uit imkerskringen een actie aangevangen voor een betere regeling van den afzet van honing én voor betere honingpriizen. Thans is aan de bijenhouders mee gedeeld, dat de prijzen voor den groothandel zijn verhoogd met 15 ct. per kg en voor consument en detail list met 25 ct. per kg. en tevens, dat het artikel natuurhoning uit het z.g n. iam-distributiebesluit van 1941 is gelicht, en dat slingerhoning vrij ver kocht mag worden. Voor de bijenhouders is het groot ste' voordeel hierin gelegen, dat ze niet meer verplicht zijn, hun, honing aan erkende handelaren af te leveren doch weer zelf hun oude afnemers kunnen bedienen en dus consumen tenprijs ontvangen. Bij besluit van den Commissaris- Generaal voor Bestuur en Justitie van 3 Mei 1943 is onmiddellijk in gaand ontslag verleend aan: Mr. A. Brinkman, als burgemeester van Uithuizen: K.Gerrits, als burgemeester van Onst wedde; M. Joustra, als burgemeester van Bedum. Bij besluit van den Commissaris- Generaal voor Bestuur en Justitie, als Sonderbeauftragte voor het be zette Nederlandsche gfebied, van 14 Mei 1943 is onmiddellijk ingaand ont slag verleend aan: Mr. B. Struben, als 1 urgemeester van Eelde; - S. J. van Royen, als burgemeester van Sleen; J. van Royen, als burgemeester van Odoorn; J. J. Engelenburg, als burgemeester van Anloo; H. P. baron van en Borch tot Ver- wolde van Vorden, als burgemeester van de Bilt; mr. J. J. Abbjnk Spaink, als bur gemeester van IJsselstein: G. C. D. d' Aumale baron van Har- denbroek, als burgemeester van Rhe- nen; P. A. G. baron van Heeckeren van Brandsenburg, als burgemeester van Woudenberg; J. G. Hamer, als burgemeester van Genemuidenj G. Bramer, als burgemeester van Den Ham; mr. dr. L N. Th. Diepenhorst, als burgemeester vtm Epe;- P. A. Hens, als burgemeester .van Valkenburg-Houthem; J.' Ph. Backx, als burgemeester ,van Nieuwleusen. Benolmd is tot lector in de facul teit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen om onderwijs te geven in de geschiedenis der middeleeuwen dr. J. F. Nier- n :yer. Wij ontvingen den volgenden Veld- postbrief van een aan het Oostfront strijdenden Nederlander: Oostfront, Maart '43. Vandaag kwam mij ter oorte. dat in Nederland een z.g.' Herderlijk Schrijven in de katholieke kerken voorgelezen was. gericht tegen de bezettende macht en indirect een pleidooi voor het bolsjewisme. Het is bijna niet om aan te nemen! Hier. waar onze jongens strijden te gen den grootsten vijand, dien de kerk ooit gehad heeft, en tevens tegen den grootsten cultuur-vijand, had toch verwacht mogen worden, -dat iuist van de ziide der geestelijkheid een woord van troost en aanmoediging gehoord zou worden. Het mocht ech ter niet zoo ziin. Kerkdiensten aan het front. Nu moet ik eerlijk bekennen, dat ik. nog burger zijnde, geen trouw kerkganger was Zoolang ik evenwel in de Sowiet ben. verzuim ik geen enkelen dienst. Helaas worden er, tengevolge van de moeilijke omstan digheden. slechts sporadisch kerk-- diensten gehouden, doch wat spreken deze Duitsche priesters toch overtui gend en bemoedigend! Wij. soldaten, hebben, dit noodig, en iédere soldaat, hetzij dat hij Katholiek, -hetzij dat hij Protestant is, neemt aan deze dien sten deel. Gesterkt en getroost ver laten wij. Katholieken, zoo'n veld- godsdienstoefening. also de Heilige Mis bijgewoond en de Absolutie ver kregen is. In het bijzonder met Kerstmis was het onvergetelijk. We vierden het feest in een oude, met dennegroen opgesierde schuur En hoewel het bitter koud was, trok geen enkele der bezoekers zich daar iets van aan. Strijders voor Christus. Een divisie-pastoor uit München sprak ons toe. En hij zei het zoo juist, dat wii niet alleen v. Duitsch- land en Europa strijden, doch daar naast voor Christus, omdat wij het bolspewisme, den grootsten vijand der kerk. vernietigen. En nu hoor ik dan van dat Her derlijke Schrijven, dat tot sabotage aanspoort, opdat Düitschland den oorlog toch maar zal verliezen. Wat moet men daarvan nu denken? Wie moet men nu tenslotte gelooven? Of de Duitsche priesters en dominees of onze Nederlandsche bissclftppen? Ik weet het. en geen sterveling kan mij deze kennis ontnemen Ik geloof onzen divisie-pastoor, die ons zeide. dat we strijders voor Christus Zjin. Waren zij hier Laat toch een van die Nederland sche bisschoppen eens naar Sowiet- Rusland kfimenen dan persoonlijk met een van die' arme duivels uit de §owiet-Unie spreken. Als de man zou hooren, dat de bisschoppen pogen de Duitsche overwinning op allerlei manieren te verhinderen, zou hij ver achtelijk oo den grpnd spuwen. Nie mand weet wat deze menschen van het bolsjewisme ondervonden en er door geleden hebben. Ik neem mii zelf maar. Hoe vaak gebeurt het niet. dat ik. koud iot op het gebeente, hongerig en versmachtend van dorst, des nachts in het veld lig en in stilte hoop dat het toch maar afgeloopen is Dat zijn de momenten, dat het een mensch niet meer kan schelen wie er wint. als men alleen maar weer thuis kan ziin Bii z'n vrouw, de kinderen of z'n ouders. Direct daarna echter komen er an dere gedachten: ik zie m'n dochter tje. als het straks naar school moet. in de handen komen van' een com- munistischen onderwijzer, die haar 't kruisje van de borst rukten dan denk: nee. dat kan en mag niet gebeuren. Hoe zwaar ook het offer valt. De werkelijkheid. iikhe inline Indien onze priesters en dominees maar wisten wat het zeggen wil: we kenlang in ijskoude nachten in de open ^ucht te slapen, ongewasschen en ongeschoren, het geheela lichaam bedekt ihet ongedierte en daarbij on onderbroken trommelvuur en aan vallen van vijandelijke vliegtuigen, die ons met bommen en Moordwape nen bestrijden Als ze wisten wat het beteekent steeds den dood voor oogen te hebbenOch., wat gaven wij soms in het veld niet voor een onder dak en een beetje warmte.... Ja. wil striitlen ook voor Christus en ondanks dat heb ik nog nimmer één woord van troost van een iWe- derlandschen prediker gehoord.En dat stemt mii meermalen zeer drqp- vig. Gedurende den afgeloopen winter trokken wij eens. uit tactische redenen, enkele kilometers terug. De bewoners van het dorp. waaruit wij wegtrokken, bleken echter de wan hoop nabij. En toen heb -ik roet een der vrouwen gesproken, .zoo goed en ■zoo kwaad als dat ging met het mond je Russisch, dat ik ken. En ze zeide miiSoldat Germanski dobre (goed). Soldat Russki dobre, aber Kommissar nit dobre". En daarna toonde ze mii 't Maria-beeldje, dat ze nu weer moest verstoppen Alle weer bare mannen, alsmede eenige vrou wen. trokken, geheel vrijwillig, met ons mee. omdat ze onder geen enkele voorwaarde meer onder het bolsje wistische iuk wilden staan. Waarom Maar nu vraag ik me toch af: wensent de Nederlandsche geestelijk heid dergelijke toestanden dan ook in ons land? Dat kan en mag jk niet aannemen. Waarom ondersteunt zij onzen strijd dan niet tegen deze ver schrikking? Daar kan ik met m'n sol- 1 datenverstand niet bij. Er moet wel wat anders achter zitten. Als ik hier den Russen zou vertel len. dat men in Nederland voor de Joden bidt. zouden ze mii verwon derd en ongeloovig aanzien. Jood is voor een Rus een verschrikkelijk scheldwoord: want deze simpele lieden zeggen:, „eens hebben ze den Christus gekruisigd en thans zuigen zii ons het bloed uit". Ze zouden vra gen, „Wordt er dan ook gebeden voor onze geestelijken, die de bolsjewisten weggesleept hebben.. God mag weten waarheen? En die ze vermoord heb ben op een manier, die onbeschrijfe lijk is?" Het is maar een geluk, dat het tot een dergelijke vragensteller» niet is gekomen, want ik had deze men schen dan moeten teleurstellen. En wSt zou het toch ontzettend zijn. als. in geval van een bolsjewistische zege ook ons land door deze hórden over stroomd zou worden en onze kerke lijke hobgtiidagen. zooals Kerstmis. Paschen. Pinksteren, en in miin eigen dierbaar Limburg de kermis, afge schaft werden. Helaasik moet thans eindigen. Het stompje kaars in onzen bunlser is uitgebrand net zoo als eens het bolsjewistische vuur uitgebrand zal -zijn. Want God is rechtvaardigheid en wij strijden voor hem. Dat heeft de divisie-pastoor gezegd Get. Gefr. Hermann Finken. WIE ZIJT GIJ? Een man kan eerst zeggen dat hij werkelijk een man is. als hij zichzelf eerlijk beproefd heeft in de rpeest moeilijke omstandigheden, die het leven hem kunnen bieden. Eerst in den strijd van man tegen man. van enkeling tegenover meer deren, wanneer .,het hart fel klopt, het leven niets en alles waard is. maar ook dan eerst blijkt of ge werkelijk een man ziit. Neem een voorbeeld aan Neder landsche mannen, die daar ver in het Oosten het Bolsjewistische monster bestrijden, zet u in -tegen de wereld- pest. het communisme en begin met te storten op giro 432100, vërzorgings- fonds van het vrijwilligers-legioen Nederland. DATUM BIJEENKOMST N.V.-HUIS GEWIJZIGD. De persdienst van de NSB meiclt: Ailen, die uitgenoodigd zijn door Obersturmführer Kessel. worden niet op 31 Mei a.s„ doch op Zondag 30 -Mei a.s te Utrecht verwacht te 12.30 uur in het N.V.-Huis, Oude Gracht. Zonder geld nog wel credfel, Zonder bonnen zeker nietl Voor in de maanden Jan. tot en me^ April van het jaar 1924 gebfron mannen. SD9AANDAG 31 Mei moeten zich alle in de maanden Januari tot en met April van het jaar 1924 geboren mannen overeen komstig den op Zaterdag 29 Mei in dit Blad gepubiiceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbjj zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren èn gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet' medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te «tellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. Moord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij. „De Noord- en Zuidholiandsch Reddingmaatschappii handhaafde ook in het aerde oorlogsjaar ongerept haar 118 jaar oude traditie", schreef de secretaris der reddingmaatschap pij, de heer H Th. de Booy, in zijn jaarverslag. De reddingbooi.cn voeren in 1942 79 maal uit en hebben 90 schipbreu kelingen uit benarde situaties gered. „Met dankbaarheid en bewondering", zoo vervplgt het jaarverslag, „getui gen wii van de groote plichtsbetrach ting en moed onzer reddingbootbe manningen, die, ondanks het veel grootere risico, nimmer geaarzeld hebben zee te kiezen. Wii hopen, dat dit Drachtige werk van Nederlandsche redders door ieder landgenoot naar woarde zal worden geschat." Het jaarverslag bevat een korte beschrijving van verschillende der in 1942 gemaakte reddingtoehten Vele malen gingen de booten uit om te trachten vliegtuigbemanningen te redden. Met vertrouwen schrijft de secretaris zien wii de toekomst der N. Z. H. R M. tegemoet. De vloot 4Ferd weder verrijkt met een prach tige motorreddingboot en de kring der „redders aan den wal", die het werk steunen met een iaarltiksche bijdrage of een gift in eens, breidde zich uit. Toch sluit de- exploitatie rekening met een belangrijk nadeelig saldo. De verhoogde paraatheid der bemanningen, die in verband met de gorlogsomstandigheden noodzakelijk is. vergt zware «offers van de kas en vele inkomsten, die de maatschappij in normale tijden ontvangt, bleven uit. Tot 1 Januari 1943 werden sedert de oprichting der N.Z.H.RM in 1824 6515 schipbreukelingen met haar mid delen gered. OUDSTE INWOONSTER VAN NEDERLAND. De oudste inwoonster van NwteTT land, mei Mieke Stenfert. te Dieren hoopt Dinsdag 8 Juni a.s. 104 jaar te worden. Hoewel zii hét nog vrij goed maakt, hinderen haar wel allerlei ouderdomsgebreken, zoodat groote drukte haar bespaard moet bliiven. Via het Ned. Roode Kruis. Alleen voor zeer dringende telegrammen. 's-GRAVENHAGE, 28 Mei. - Het Ned. Roode Kruis heeft uit Genève bericht, ontvangen, dat maandelijks 100 telegrammen met een maximum van elk 15 wpor- den, uitsluitend persoonlijke be richten bevattende, ter doorsei ning naar Nederlandsch-Indië schriftelijk naarGenève kunnen worden doorgegeven. Vanzelfsprekend zullen slechts de allerdringendste telegrammen kunnen worden doorgegeven. Het telegram moet gesteld zijn in de Engelsche taal en met het bijBehoprend schrijven worden toegezonden aan de afdeeling te legrammen van het Ned. Roode Kruis, Prinsessegraeht 27 te 's-Gravenljage. Het is nèodzakelijk, dat elk te legram vergezeld gaat van een schrijven met eventueeie bewijs stukken gestaafd, waaruit de be langrijkheid der aanvrage tot te- legrafeeren onomstootelijk blijkt. Alleen de door het hoofdbe stuur van' het Ned. Roode Kruis ingestelde commissie beoordeelt de urgentie van een telegram. Zij, wier telegrammen worden aangenomen, krijgen hiervan schriftelijk bericht met het ver zoek de te betalen kosten ad 45 (als eenheidsprijs) per telegram van max. 15 woorden, onverwijld te doen storten op girorekening no. 22120 ten name van het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis te 's-Gravenhage, onder vermelding op het girostrookje van de woorden „telegramkosten Indië" zonder meer. In dit bedrag is de prijs van een antwoordtele- gram uit Indië begrepen. Een verzoek om telegrafisch te informeeren, uitsluitend naar het welzijn van personen zal niet worden toegestaan. Min. wordt dringend verzocht van deze kennisgeving goede nota te nemen en geen verzoeken tot het Nederlandsche Roode Kruis te richten, waarvan reed» van tevoren vaststaat, dat deze on herroepelijk moeten worden afge wezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1