4 Regimenten Infanterie opgeroepen. Aanmelding voor den Arbeidsinzet DAGBLAD VOOR Groote Turnwedstrijden te Alkmaar. BEKENDMAKING. Te Amersfoort 2 en 3 R.I., te Assen 9 en 11 R.I. Opkomst 7, 8, 10 en 11 Juni. ZEVENTIGSTE LUCHTAANVAL OP NAPELS. Kalmte aan Oostelijk front. Arrestafies in verband met de radio-vordering. Nieuwe boterbon Oproep voor mannen 'n Langendijk. r HEMELVAARTSDAG Noord-Schar wonde. STAD EN OMGEVING. In Schagen Noord-Holl. „kop '-elfial legen Zwaluwen B. BEKERWEDSTRIJDEN I PROGRAMMA VOOR MORGEN. Uitgave: Dasblad voor Noord-Bolland Alkmaar - Voordam C 3. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 2 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 127. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogs onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei '1940 in werkelijkeij dienst was. Bedoeld 'personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „W ehrmachtlager" te 'Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1. het personeel van het 2eregiment infanterie en zijn oorlogsomderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943; 2. het personeel van het 3e regiment infante rie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 9e regiment Infanterie en zijn. oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943, 4. het personeel van het 11e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij" de - instantie, die huiL belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de nreïding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE EDISG. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door cfe Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in dén Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook v6or personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Ook kerkhof en sanatorium getroffen. Bommen op aartsbisschoppelijk Seminarie. De zeventigste vijandelijke luchtaanval op Napels werd Zondag ondernomen op een tijdstip waarop de bevolking op het punt stond zich naar de kerk te begeven. Bijna onmiddellijk nadat luchtalarm gegeven was, verschenen de vijandelijke vliegtuigen reeds boven de stad en lieten een hagel van vuur neerdalen op de burgerbevolking, die op weg was naar de schuilkelders. Vreedzame visschers op de havendammen werden door den luchtdruk van in het water ontploffende bommen in zee geworpen. Ook een kerkhof werd niet ge spaard. De bommen vielen midden tnsschen de graven, waar talrijke familieleden vertoefden. Verscheidene kerken, een sanatorium voor t.b.c.- ljjders en andere openbare gebou wen, die duidelijk als zoodanig waren te herkennen, werden eveneens ge troffen. Van de in Reggio di Calabria ge troffen kerken liep vooral de kathe draal, waarvan de sacramentskapel werd vernield, groote schade op. De in de Sacramentskapel bewaarde kunstschatten, die voor de aard beving van 1908 gespaard zijn ge bleven, zijn thans door het vuur ver nield. Op kilometers afstand van de stad namen de vijandelijke vliegers op het land werkende boeren onder vuur. Havengebied van Soussa gebombardeerd. HOOFDKWARTIER van den FüH- RER, 1 Juni. Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: „Aan het Oostelijk front verliep de dag met uitzondering van plaatselijke gevechtsactiviteit aan het Koeban- bruggehoofd over het algemeen kalm. Sterke formaties van de luchtmacht vie len bolsjewistische tanks en formaties infanterie aan in het gebied ten Westen van Krymskaja en bestookten met goed succes batterijstellingen en aanvoer- steunpunten van den vijand in den Centralen en Noordelijken sector van het Oostelijk front. De bolsjewisten ver loren gisteren 51 vliegtuigen. Twee oigen vliegtuigen worden vermist. In het Middellandsche Zeegebied ver nietigde de luchtmacht gisteren 8meer- inotorige vijandelijke vliegtuigen. E?n formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen bombardeerde in der. afgeloopen nacht het havengebied van Soussa. Bijeenkomst van het N.A.F. en het D.A.F. Redevoeringen van Woudenberg en General-Kommissar Schmidt. Duizenden werkers van het Nederland sche en het Duitsche Arbeidsfront waren Zaterdag naar Utrecht gekomen om te luisteren naar de redevoeringen van den Arbeidsfrontleider Woudenberg en Ge neral-Kommissar Schmidt, zoodat de smaakvol versierde Markthallen tot in alle hoeken gevuld waren, toen de heer Goyvaarts, secretaris van den Arbeids frontleider, de bijeenkomst opende. De heer Woudenberg gaf in zijn rede een overzicht van hetgeen in één jaar door het N.A.F. werd bereikt. Vervol- gene richtte spr. zich naar de toekomst en deelde o.a. mede, dat met ingang van 1 Juli de werkloozenkassen ophouden te bestaan, waardoor de contributie aan merkelijk zal worden verlaagd. General-Kommissar Schmidt wees op de noodzakelijkheid voor den Neder- iandschen arbeider om zich volledig te geven voor den arbeidsinzet. Men kan bij den arbeidsinzet niet van een deportatie spreken, maar het gaat hier om een oorlogsnoodzaak, die gewor den is uit de Europeesche lotsgemeen- schap. De eene neemt het geweer, de an dere den hamer ter hand. Zoo ontstaat uit den arbeidsinzet een groote prestatie- en lotsgemeenschap. Zoo zal het Nederlandsche volk moe ten begrijpen, dat het met het Duitsche volk lotsverbonden is. Duitschland voert den oorlog, opdat Jodendom, bols jewisme en kapitalisme vernietigd en verpletterd worden. 's-GRAVENHAGE, 2 Juni. - Officieel wordt medegedeeld: Nadat de laatste dagen een groot aantal gevallen bekend was geworden waarin getracht werd den plicht tot inlevering van radio-ontvangtoestellen te ont duiken, b.v. door den aankoop van oude toestellen, die in. plaats van het tot nu toe gebruikte bruikbare toestel zouden worden ingeleverd, is thans ingegrepen. De Sicherbeitspolizei heeft in verscheidene gevallen personen kunnen arresteeren, die de be schikking van 13 Mei 1943 heb ben overtreden en zij heeft over eenkomstige maatregelen tegen hen genomen. De bevolking wordt nogmaals zeer dringend gewaarschuwd, daar het na afloop van den in leveringstermijn toe te passen controlesysteem iedere Overtre ding zonder meer aan het licht zal brengen. In dit verband wordt er ook aan herinnerd, dat na af kondiging van de beschikking iederen^ bezitter van een radio toestel ingevolge Art. 1 der Be schikking het beschikkingsrecht ontnomen is. Reeds zijn in Velsen-N. «enige inwoners, die opzettelijk geen of een zeer verouderd radiotoestel inleverden, door de politie gear resteerd. Zij zullen aan de Duit sche politie worden overgegeven. De radiotoestellen zijn in beslag genomen. De overtreders bunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van 5 jaar en geldboeten of met één van deze straffen. DE VERLIEZEN VAN HET BRITSCHE RIJK. De plv. premier, Attlee, heeft in het Lagerhuis beweerd, dat Enge land tot dusverre in .dezen oorlog 514.993 man aan dooden, gewonden, vermisten en gevangenen heeft ver loren. De verliezen van Canada be dragen 10.422 man, van Australië 53.959 man, van Nieuw-Zeeland 19.345 man, van Zuid-Afrika 53.959 man en die van Britsch-Indië met inbegrip van Hongkong en Singa pore 101.979 man. De koloniën ver loren 30.829 man. Volgens Attlee zouden, van de door hem genoemde verliezen 315.948 man gesneuveld of vermist zijn. In Mei heeft de EngelschAmeri ka ansche luchtmacht bij haar ter- reuraanvallen op Duitsch en dear Duitschland in het Westen bezet ge bied, ongeveer 550 vüegtuigen, w.o. 310 zware viermotorige bommen werpers verloren. De Duitsche luchtmacht verloor 128 toestellen, voor het meerendeel jagers. In het Oosten verloren de Sovjets 1061 en de Duitsche lucht macht 143 vliegtuigen. De Nederlandsche Arbeids dienst helpt bij den OQgst. Tienduizend man als hulp voor de boeren. Naar wij vernemen, zal ook dit jaar, de N.A.D. weer hulp verieenen bij het binnenhalen van den oogst. Het ligt n.l. in het voornemen, om de geheeie lichting van ongeveer tienduizend man, die binnenkort onder de schop komt, ter beschikking van de boeren te stel len van het geheele land. De tewerk stelling zal dit jaar alle landbouwpro ducten omvatten. Het ligt in de bedoe ling de mannen zooveel mogelijk onder te brengen in de N.A.D.-kampen, waar toe de bezetting van de kampen in de oogstgebieden zal worden verstrekt. Het zal echter noodig zijn, op sommi ge plaatsen de mannen op andere wijze onder te brengen. De mannen wordeh in groepsverband te werk gesteld, waarbij de kleinste groep ongeveer 50 man zal zijn, en de verzorging blijft in handen van den N.A.D., waarvoor veld keukens enz. ter beschikking zijn. De arbeid wordt door de boeren ge heel betaald als in het vrije gedrijf. De hiervoor verschuldigde gelden wor den gestort in 's Rijks schatkist. Van Vrijdag 4 Juni tot en met Dinsdag 15 Juni a.s., dus gedurende een periode van 12 dagen, geeft de bon „Boter 23a" recht op 250 gram boter of margarine voor personen van 4 jaar en ouder. Kinderen bene den 4 jaar ontvangen gedurende deze periode 125 gr. boter of marga rine op bon „23b bóter". VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 nnr Morgen: maan op 6.53 u., onder 23.03 u. Vrijdag: maan on 7.38 u„ onder 23.51 u. In 4e hoofdstad had dezer dagen de commando-overdracht plaats van Heerban I Amsterdam. Mr. A. J. Zondervan, de commandant dfr W.A., inspecteert de mannen. Achter hem de nieuwe commandant van.Heerban I Amsterdam, W. Kelderman CNF-Fetodienst NSB-Otto-Pax m 1920 geboren. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal z.b.v.) no. 43/1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve vah den arbeidsinzet wor den hiermede alle mannen geboren in 1920 opgeroepen om van 3 Juni af een' aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het voor hun woonplaats geldende Arbeidsbureau en dit persoonlijk weer in te leveren, op de hieronder genoemde dagen, bij het arbeidsbureau. In Januari t/m April 1920 geboren personen melden zich aan op Maandag 7 Juni 1943. In Mei t/m Augustus 1920 geboren personen melden zich aan op Dinsdag 8 Juni 1943. In September t/m December 1924 geboren personen melden zich aan op Woensdag 9 Juni 1943. In den tijd van 917 uur, volgens de door het Arbeidsbureau vastgestelde volgorde en wel bij de voor hen bevoegde, afdeeltng. De in de ressorten der Bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen .aanmelden bij het voor hen bevoegde Bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distribu tiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (öf Bijkantoor). Zij moe ten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle verelschte inlichtingen verstrekken. Voorzoover tot'aanmelding verplichte personen in dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Vah den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: 1. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeits- beneich der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Neder land, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. •2. Duitsche ohderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duit sche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche polite en den Reichsar- beitsdienst. 3. De ambtenaren en arbeiders va® den staat, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank. 4. Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Neder land van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. 5. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot "aanmelding verplicht zijn. 6. Geestelijken en leden van geestelijke orden. 7. Personen, die volgens II alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zijn, melden zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers, die in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trach ten te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen enz. worden gestraft, insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichti gen: LIJKJE VAN PAS GEBOREN KIND GEVONDEN. Zaterdagavond deed een voorbijganger bij de kanaalbrug over den Mieldijk te Barsingerhorn een lugubere ontdekking. Hij vond daar, in een jute zak, het lijkje van een pas geboren kind. "Dit werd later op de Gemeentebe graafplaats ter aarde besteld, nadat het door de politie was vrijgegeven. Deze. laatste heeft de zaak in handen ge bo rn en. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend. Voorzichtig Dat rribn in met Uw gereedschap. - den tegenwoordigen tijd niet voorzichtig genoeg kan zijn met zijn tuinbouwgereedschap is een tuin bouwer uit Noordseharwoude tot zijn schade aan de weet gekomen. De man had zijn schuitje met z'n gereedschap in het middaguur „om de West" laten liggen. Toen hij terugkwam was zijn wieder verdwenen.... ZAL ONS BLAD NIET VERSCHIJNEN. Geen zin in de levering. - De koe van den heer A., alhier, die dezer dagen moest worden „geleverd", gevoelde daar blijkbaar niet al te veel voor. Zij koos fiet hazenpad, en het kostte heel wat moeite, eer men de vluchtelinge, die over 'n sloot zwom om aan haar vervolgers te ontkomoën, te pakken had. ZONDAGSDIENST APOTHEKEN. Morgen (Hemelvaartsdag) is de apo theek van B. H. J. Schouten, Emma- straat 64, geopend. De apotheken zijn 's avonds nè 7 uur gesloten. SPOKEN. Uitmuntende opvoering van, Het Amsterdamsch Tooneel. Spoken vullen het landhuis van Helene Al ving. Zij 'rumoeren, wanneer de zoon Oswald tegen Regine fluistert, in de serre waar eenmaal kapitein Al- ving zijn begeerige hand uitstrekte naar de dienstbode Johanna. En spo ken klinken op uit den. vermanenden mond van den dorren predikant Man- ders. Spoken staan in de wanhoops- oogen en in de onheilsstem van den jongen Oswald wanneer hij zijn moe der de ongeneeslijke ellende van zijn leven gebiecht heeft. Spoken krijgen gestalte in Regine als zij met een( licht zinnig hart den ondergang van dë stad tegemoetgaat. En een hel van spoken barst los als Helene Alving, bevend van opzetting, tegenover haar waanzinnig geworden zoon staat, die x met afge- dwaalden geest om de zon vraagt. De gestorven kapitein Alving, die zijn jaren in ontucht verbracht heeft, spookt door het huis, volgens de vreeselijke wet, dat de zonden der vaderen in de kinderen bezocht zullen worden. Hij spookt het heftigst en onbarmhartigst in zijn zoon Oswald:' maar ook zelfs als schoot de vonk over in den lie- derlijken, schijnheiligen timmerman Engstrand en in den benepen dominéé Manders, door wiens aderen eerder de inkt van het geschreven leerstuk dan het bloed van een mensch schijnt te vloeien. In „Spoken" heeft Ibsen zich een technisch grootmeester van het tooneel- spel betoopd. Tafreel na tafreel, sa menspraak na samenspraak, wordt de tragedie ontmanteld en naar haar slot fase gevoerd. Alles krijgt gaandeweg zijn diepe e» dreigende beteekenis. Van Engstrands ploertige optreden af tot aan het enkele Fransche woord toe, dat Regine mengt in haar conversatie. Het is hier een tienvoudig tooneel, waarvan telkens een andere voorhang wordt weggeschoven, totdat eindelijk de el lende van de door het lot geboeide menschen in haar gruwelijke naaktheid ten toon staat. Maar als een verzoe nend tegenwicht is naast de fataliteit der Natuur, die de zonden van het voorgeslacht jop de weerlooze progeni- tuur verhaalt, de opofferende mensche- lijheid, die Ook in haar dwalingen en kortzichtigheden groot kan zijn. Men er vaart dit groot-menschelijke in de te genstelling tusschen mevrouw Alving en dominéé Manders. De laatste klein, levend binnen beperkten horizon, bijna een versteening van een quasi-moreel gebod; de eerstegróót, aanvankelijk in de vervulling van hetgeen haar als plicht voorgehouden werd en nader hand in haar moederliefde. Helene Al ving is zoowel verwant aan het kind vrouwtje Nora uit Ibsens gelijknamige tooneelstuk als aan de moeder uit „De Heilige Vlam," dat van een ande ren auteur en lateren datum is. De voorstelling van het A.T. was in het algemeen vol stijl. Een sterk ge speelde rol van Magda Janssens, die echter, naar mijn smaak hier en daar iets te agressief van toon en iets te mefistoachtig van gelaatsmimiek was. Voorts een prachtige Engstrand van Elsensohn: een sluw, verzopen type. De Manders van Eerens was inderdaad de wereldvreemde dogmaticus, dien Ib sen bedoeld heeft. Vooral in het slot bedrijf gaf Schmitz zijn tragische Os- wald-rol een schrijnend relief. Jos. van Gasteren vertolkte Regine met de te rughoudendheid. die haar lang dienst baar verblijf in den huize Alving ver klaarbaar maakte. Het talrijke publiek heeft de spelen den aan het slot een ovatie gebracht. H. P. van den Aardweg. BURGERLIJKE ST4ND. Geboren: Agnes E. M. d. v. Everadus A. de Vries en A. E. P. Cor- nelisse. 'Gehuwd: Hendrik J. Weijmer en Bernardina M. J. Izereef. Douwe 4e Ruiter en Trijntje Dekker. Simon G. Blom en Wilhelmina M. v. d. Veer. Pieter Peereboom en Hendrikje Stee- gers. Jan Steensma en Maartje Barten. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 25.000.— 1837; f 1.000,— 3196 7118 11911 f 400.— 1761 2081 3006 8592 f 200.— 4773 9731 12119 13334 17018 20007 f 100.— 1346 6744 7506 8273 9321 9703 14670 15034 16667 21576 Hemelvaartsdag zorgt voor een inte ressant sportprogramma, dat nu eens inderdaad elk wat wils biedt. Er wordt op tal van plaatsen gevoetbald, waarbij zeer belangrijke wedstrijden op de agenda staan, er wordt gefietst op weg en baan, er wordt aan athletiek ge daan, er wordt geturnd en gezwommen, er wordt getennist en gezeild, kortom, alle takken van sport, voorzoover dat dan mogelijk is, worden dezen dag druk beoefend. ALKMAAR. In Alkmaar vinden de jaarlijksche Korenbeurswedstrijden plaats. Dit zijn turnwedstrijden van den turnkring Alkmaar en Omstreken en zij vormen het hoogtepunt van elk seizoen. De deelname aan deze wedstrijden is altijd buitengewoon groot, maar dezen keer is het aantal deelnemers een nieuw record: 750 turners en turnsters zullen Donderdag naar Alkmaar trekken en daar hun kynnen demonstreeren. Van déze 750 zijn er een 500 jongens en meis jes, die dus tot de adspiranten en junio ren behooren. Zij strijden voor een een voudig diploma en voor de eer van hun club. Bij de dames en heeren is de strijd belangrijker: hier gaat het om het officieele kampioenschap. Verleden jaar moest het Halter-lid Wim Veldstra zijn titel afstaan "aan zijn clubgenoot M. Volkers, omdat hij wegens een ziekte niet kon deelnemen', een paar weken geleden op de wedstrijden in Purmerend was Volkers nog nummer één, zij het met een minimaal verschil en nu zal de strijd tusschen beide clubge- nooten opnieuw ontbranden. Bij de dames is mevr. van Keulen Franke al eenige jarep titelhoudster en baar vorm is zoodanig, dat zij ongetwij feld ook nu weer de beste kansen heeft. Het zal vol worden in de veilirighal- len te Alkmaar, waar de wedstrijden den geheelen dag duren, slechts onderbroken door een korte middagpauze. LANDSKAMPIOENSCHAP. -"Om het landskampioenschap wordt morgen En schedéHeerenveen gespeeld, waarbij de thuisclub verreweg de beste kansen heeft. Enschedé vecht voor'haar laatste kans, die hierin bestaat, dat mocht A.D.O. van Feyenoord winnen (Zondag a.s. in Amsterdam!) Enschedé alles nog in eigen hand heeft. BEKERWEDSTRIJDEN. Dan zijn er de wedstrijden voor de 3e ronde van den N.V.B.-beker. De vierde klasser A.D.O. uit Heemskerk moet naar Ajax en dat beteekent een eervollen belcer- dood. Van zeer veel belang is de wed strijd HollandiaZaandijk. Twee derde klassers, die in kracht niet veel ver schillen. De winnaar heeft een buiten kansje: ze krijgt Ajax op bezoek! Daar om zal het er geweldig spannen op het Hoornsche veld en misschien dat het terreinvoordeel hier nog juist de beslis sende factor kan zijn. De derde Noord- hollandsche vertegenwoordiger is K. F. C., dat nu naar den Haag moet om H.B.S. te bestrijden. We vermoeden, dat K.F.C. hier aan het kortste eind zal trekken, al is H.B.S. niet zoo'n sterke club. Wat de andere bekerwedstrijden be treft, verwijzen we naar het program ma. "X SCHAGEN. Schagen heeft een bij zonderen voetbalwedstrijd. Een sterke Noordhollandsche ploeg, samengesteld uit'spelers tusschen Alkmaar en Den Helder, alsmede uit de clubs in West- Friesland, zal daar Donderdagmiddag den strijd aanbinden tegen het z.g. Zwa luwen B-elftal, dat wel zal bestaan uit Amsterdamsehe spelers. Het kan een aardige wedstrijd worden, waarbij het publiek zeker waar voor zijn geld zal krijgen, BEVERWIJK. Ook hi,er een ont moeting tusschen twee regionale elf tallen. Een elftal, samengesteld uit spelers van de Beverwijksche clubs, zal een wedstrijd spelen tegen een ploeg uit de Zaan, waarbij opgemerkt moet worden, dat de Zaankanters niet de beschikking hebben over de spelers van K. F. C. en Zaandijk, die n.l. nog bekeren moeten. Ook in Beverwijk kan hét een aardige, vlotte ontmoeting worden, die heel wat publiek zal trek ken. 1 Hemelvaartsdag 3 Juni Kampioenschap van Nederland. EnschedeHeerenveen. Competitie. Eerste klasse. District IV. Spekholzerheide Willem II. Derde ronde der Bekerwedstrijden. HSC—LSC: NEOHeracles. AGOVV—Go Ahead. Winnaar WVC—WG— Wageningen. QuickEindhoven. VW-MW. ODILongc. MOC—DFC. HollandiaZaandijk. AjaxADO 1920. DWS—Xerxes. DOS—GSV. 't' Gooi—Volewijckers. HBS—KFC. ExcelsiorRCH. EmmaNeptunus. .NOORD HOLLANDSCHE". 1 C. HRC 4—HRC 3. Oudorp 1Alcm. V 4. 2 A. A Uitgeest 2Assend. 3. 2 C. VIOS 2—Alkmaar 2. Schoorl 2Alkm. B. 4. 2 D. Hugo B 1DTS 2. Dirkshorn 1Holl. T 1. 4 E. USVU.4—PSCK 2. 2 E. BKC 2Geel Zwart. Atlas 2W.Waafd 2. 2 H. KGB 2—MFC 2. Zouaven 2Blokkers 1. 3 H Grassh. 2—R.K. EDO 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1