4 Regimenten Infanterie opgeroepen. Bon 24. Aanmelding voor den Arbeidsinzet DAGBLAD VOOA Zware strijd Opkomst 7, 8, 10 en 11 Juni. Voormalig K.L.M.-toestel vermist. aan hei Koebanbruggehoofd. Drieduizend bezoekers bij de grootsche Korenbeurswedstrijden V Mannen geboren in 1920. VOETBALUITSLAGEN. Zeilwedstrijden van de :v A,R. en Z.. V. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 181294. VRIJDAG 4 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 128. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in dese editie f 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven yorfï de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den WehrmacTitbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogs onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „W ehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1. het personeel van het 2eregiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943; 2. het personeel van het, 3e regiment infante rie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. I n d e F r i e s 1 a n d k a z e r n e te Assen. 3. het personeel van het 9e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jarem 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943, 4. het personeel van het 11e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn In de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart eii, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D 1N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en ecttra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de ;oproeping van den Wehrmacht- befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. De Paus over de terreur- aanvallen. ROME, 2 Juni. (D.N.B.) - Naar ge meld wordt, heeft de Paus bij een' ontvangst van de kardinalen der Curie, een rede gehouden. Met groote zorg, zoo zeide hij, slaat de kerk de verlenging van den -oorlog gade. De Paus verklaarde zich tot taak te hebben gesteld, de menschen te herinneren aan het pad van waarheid en redding. Daarbij heeft hij voor alle volken slechts gedachten van vrede en niet van ergernis. Nadat de Paus gewag had gemaakt van hetgeen hij had gedaan voor de kleine staten, die door hun geografi sche of geopolitieke positie in het con flict tusschen de groote mogendheden waren verwikkeld, sprak hij over „den onverbiddelijken wedloop tus schen actie en represaille" in den luchtoorlog. Hij legde er den nadruk op, dat hij sedert den aanvang alles heeft gedaan om de oorlogvoerenden te bewegen tot eerbiediging, van de wetten der menschelijkheid in den luchtoorlog. Ten bate van allen acht bij- zich verplicht, nogmaals daaraan te herinneren. „Het is," zoo zeide hij, „niet overbodig, de cultuurwereld er waarschuwend op te wijzen, dat zij zich langs een afgrond van nameloos ongeluk beweegt." De Paus besloot zijn rede met den wensch „dat uit de ruïnes van den haat een nieuwe wereld moge verrij zen, waarin alle naties als zusters elkander erkennen en eendrachtig voorwaarts gaan op den weg van het goede." Onbehaaglijkheid in Engeland. Volgens uit Londen in Stockholm ontvangen, berichten is deze rede in Engeland met een gevoel van groote onbehaaglijkheid opgènomen. Het le vendige beroep van den Paus ten gun ste van een humane oorlogvoering en zijn veroordeeling van de tegenwoor dige strijdmethoden, die geen onder scheid maken tusschen militaire en niet-militaire doelen, heeft zich op het oogenblik alleen kunnen richten aan het adres van Engeland. DE BESPREKINGEN IN NOORD-AFRIKA. Generaal De Gaule heeft op een persconferentie in Algiers ver klaard, dat gister het „Fransche co mité der nationale bevrijding" is opge richt. Voorzitters zijn generaal Giraud en De Gaulle. Voorts hebben er zitting in gen. Georges, gen. Catroux, Massi- gli, Andre Philipp en-Jean Monnet. Naar verder uit Algiers gemeld wordt, is generaal Catroux benoemd tot commissaris voor inboorlingenaan gelegenheden en tot gouverneur-gene raal van Algiers. Naar het D.N.B. verneemt hebben de Duitsche troepen van de rust, die er op het oogenblik aan het Oostelijke front heerscht, gebruik gemaakt om de bolsjewistische benden in het achter- waartsche gebied op te ruimen. Een bijzondere verslaggever van de „Messaggero" meldt uit Cacliari, de hoofdstad van Sardinië dat de stad bijna geen kerken meer heeft. De be volking woont in schuilplaatsen. Zij laat haar weerstandskracht echter niet door de terreuraanvallen verslappen. Bemand met Nederlandsch personeel. LISSABON, 2 Juni (D.N.B.) - Naar verluidt zou het Engelsche verkeers vliegtuig van de lijn LissabonLondon, dat Dinsdagochtend Lissabon met twaalf passagiers aan boord verlaten heeft, Woensdagochtend niet in Engeland zijn aangekomen. Er kon ook geen verbin ding met het toestel tot stand worden gebracht, zoodat men vreest, dat er iets is gebeurd. Met het oog daarop zijn an dere te Lissabon liggende vliegtuigen niet gestart. Het verluidt, dat zich aan boord van het vermiste vliegtuig o.m. de bekende F.ngelsche filmacteur Lesley Howard, de directeur van de Britsche filmmaat schappij Omnia, Alfred Chaenhall, en de Reutervertegenwoordiger te Wash ington, Stonehous, met zij,, vrouw be vonden. In het geheel waren er 12 pas sagiers. Nader wordt vernomen, dat -het hier een voormalig K.L.M.-vliegtuig in dienst van de British Overseas Airways betrof. Het toestel was be mand met voormalig K.L.M.-perso- neel, gezagvoerder was Q. Tepas, 2e piloot D. de Koning, marconist C. v. Brugge, boordwerktuigkundige E. Roze vink. De staking in de Amerik. mijnen. Roosevelt beveelt tot werken. President Roosevelt heeft Donderdag avond den mijnwerkers bevel gegeven naar hun werkplaatsen terug te kee- ren, zoo meldt de Britsche berichten dienst uit Washington. Nederlanders vertrokken naar het Oostfront. Opnieuw is Maandag een contingent van eenige honderden vrijwilligers van Nederlandschen stam naar Oost- Europa vertrokken om, na verkregen militaire opleiding, deel te nemen aan den strijd tegen het bolsjewisme. De Dierentuinzaal te Den Haag bood dezen namiddag den gebruikelijken aanblik. De höhere SS- und Folizei- führer general-leutnant Rauter en de plv. leider der N.S.B. de heer Van Geelkerken inspecteerden de in carré opgestelde groepen. De heer Van Geelkerken hield een afscheidsrede waarin hij zeide te ver trouwen, dat degenen, die nu ver trokken, met dezelfde bewustheid zou den optreden als de duizenden kame raden die hun reeds zijn voorgegaan. General-leutnant Rauter herinnerde aan den tachtigjarigen oorlog, dien het Nederlandsche volk voor zijn vrijheid had gestreden. Spreker noemde de thans vertrekkenden de pioniers voor het groote Germaansche verband, dat onder de geniale aanvoering van Adolf Hitler wordt aevormd ter vestiging van een nieuw^yoot Europa. In Westfriesland treft men op sommige plaatsen nog de zgn. „bullestieken* aan- Deze dateeren van oudsher en beoogden ongeveer hetzelfde doel als de latere fbkvereenigingen. In de 17de eeuw bezat ieder dorp een uit gelezen fokstier, waarmede de „bul- looper" langs de boerderijen trok. Een dergelijke „bullestlek" bestaat nog op d/s Gouw, gemeente Hoog woud. De „bullooper" trekt er met den fokstier op uit. Door middel van een „bulletoeter" kondigt bij zijn komst aan CNF-Kuiper-Pax m 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. - Voor de week van 6 t m 12 Juni geven de met 24 gemerkte bonnen recht op het koo- pen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, aardappelen en tabak. Plaatsen in Z.O^Engeland gebombardeerd. Het opperbevel van. de weermacht maakte op 3 Juni bekend: Aan het Oostelijke front van het Koebanbruggehooid duren de zware afweergevechten voort. Aanvallen en doorbraakpogingen van vijande lijke infanterie en pantserstrijd krachten stortten in het geconcen treerde vuur van alle wapens ineen of werden reeds bij de voor bereiding uiteengeslagen. Het ingrijpen van sterke formaties "Duitsche vliegende artillerie heeft be-, langrijk bijgedragen tot dit afweer- succes. Aan het overige deel van het Oos telijke front werden bij eigen stoot troepacties talrijke gevechtsstellingen opgeblazen en den vijand bloedige ver liezen toegebracht. De luchtmacht viel met sterke strijdkrachten belangrijke ravitailleeringssteunpunten van den vijand in den centralen sector van het Oostelijke front aan en bombardeerde bijzonder zwaar de spoorweginstalla ties van Koersk. Eskaders jachtvliegtuigen en jacht- kruisers, alsmede de luchtdoelartille rie schoten gisteren 83 bolsjewistische vliegtuigen neer. Bij afzonderlijke vluchten van Brit sche vliegtuigen boven het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen werden vijf vliegtuigen neergeschoten. Eskaders snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen gisteren in scheer- vlucht enkele plaatsen in zuidoost- Engeland, w.o. Ipswich met goed suc ces aan. Een vliegtuig keerde niet terug. IN MEI 380.000 BRT. TOT ZINKEN GEBRACHT. Duitsche duikbooten hebben in Mei 65 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 380.000 brt. tot zinken gebracht. 50.000 br.ton sehfeepsruimte werden door de lucht macht tot zinken gebracht. Van de vijandelijke vloot werden in Mei tien oorlogsschepen tot zinken ge bracht en 13 oorlogsschepen zwaar be schadigd. STALIN'S ANTWOORD OP HET WITTE HUIS OVERHANDIGD. De buitengewone 'gezant van Roose velt naar de Sowjet-Unie, Davies, die in Washington is aangekomen, heeft zich, naar de Britsche berichtendienst meldt, onmiddellijk naar Het Witte be geven om het verzegelde antwoord van Stalin te overhandigen. UNIFORM DRAGEN IS VERBODEN! Ook voor stuurmansleerlingen en Ieerlingmachinisten. Het komt nog steeds voor, dat per sonen, o.a. stuurmansleerlingen en Ieer lingmachinisten, ondanks het gegeven verbod, toch in uniform loopen. Wij vestigen in dit verband de aan dacht op een dezer dagen door den secretaris-generaal van het Dep. v. Op voeding enz. aan de burgemeesters ver zonden schrijven, waarbij met nadruk dit verbod in herinnering geroepen wordt. De politie zal eventueele overtreders van nu af aan onmiddellijk arrestee ren en voor den Arbeidsinzet naar Duitschland jenden. ONDERNEMERS VAN SLOOPERS- WERKZAAMHEDEN MOETEN ZICH MELDEN. In de Ned. Staatscourant no. 92 van 13 Mei j.l. is een prijsvoorschrift ver schenen, betrekking hebbende op on dernemers van slooperswerkzaamheden. Volgens dit voorschrift waren deze on dernemers verplicht zich binnen 14 dagen na genoemden datum te melden. Daar zich tot nu toe slechts eenige aannemers van slooperswerkzaamheden hebben aangemeld, is de termijn in na der overleg verlengd tot 6 Juni a.s. Daarna zal echter wegens overtreding van de prijsvoorschriften tot vervolging worden overgegaan. Naast hetgeen reeds werd voorgeschre ven ligt het in de bedoeling door een prijsvoorschrift de prijzen vast te stel len, die ten hoogste mogen worden ge vraagd, indien de slooperswerkzaam heden tegen vaste prijzen worden aan genomen. Het verdient aanbeveling, dat de ondernemers reeds thans hun cal culatie herzien en in overeenstemming brengen me' de bepalingen van het ver schenen pr. .svoorschrift. Enschedé klopt Heerenveen. Na een gelijk spel en twee nederla gen is Enschedé er in geslaagd haar laatsten thuiswedstrijd tegen Heeren veen met 42 te winnen. 'Een bijzon dere prestatie van de Oostelijke kam pioensclub is dit geenszins, want Hee renveen verscheen met een zeer geha vende voorhoede, waarin drie spelers, o.a. Lenstra, moesten worden vervangen. De stand voor de kampioenskompetitie is thani: Feijenoord 7 3 3 1 9 86 Willem II 8 3 2 3 8 17—19 A. D. O6 2 3 1 7 15—10 Enschedé 7 3 *1 3 7 1512 Heerenveen 8 2 1 5 5 1826 Noord-Holl. elftal speelt gelijk tegen Zwaluwen B-elftal. Eenige duizenden voetbalenthou siasten zijn gisteren getuige geweest van de ontmoeting tusschen het Noordhollandsch elftal en het Zwa luwen B-elftal, welke wedstrijd in een gelijk spel is geëindigd. De speler, die in dezen wedstrijd naar voren is gekomen, was de rechtshalf van het Noordhollandsch elftal, Schaper van Alcmaria Victrix. Deze speler stak ver boven de rest uit. Zijn spel was vooral tijdens de perioden van Zwaluwen- overwicht, technisch en tactisch goed. Als een rots in de branding weerstond hij de aanvallen van de gebr. Ooms uit D.W.V., die den linkervleugel van Zwa luwen vormden. Een tweede lichtpunt in het Noord hollandsch elftal was de back Maasen, eveneens uit Alcmaria, die vooral na de rust fraai werk verrichtte. De doelverdediger, Kenter, deed vele goede dingen, doch was daarnaast dik wijls gevaarlijk voor zichzelf. De, linksback Teeklenbprg deed voor de rust goed werk, doch zakte na de rust danig af, evenals Himpers, beide uit Helder. In de voorhoede viel slechts Rottier op door zijn gróote snelheid. Het doel punt was ook aan zijn werk te danken. Onmiddellijk na den aftrap ontwik kelde zich een snelle partij voetbal, waarin het Noordhollandsch elftal iets domineerde. Herhaaldelijk kwamen de blauwhemden voor het doel, doch doel punten vielen er niet. Langzaam aan kwamen de Zwaluwen los en werd het Noordhollaudseh elftal in de verdediging teruggedrongen. Een snelle ren van Rottier bracht echter den bal voor het Zwaluwendoei en Heckel kon 10 maken. Zoo bleef de stand tot de rust. Na. rust kwam wederom het Noord hollandsch elftal sterk opzetten en nog maals zakte het na een kwartier spelen af. Zwaluwen nam het initiatief geheel over en vele malen' moest Kenter in grijpen. Ongeveer een kwartier voor het einde slaagde rechtsbuiten Sinkeldam van D.W.V. er in, den gelijkmaker te scoren. Het Noordhollandsch elftal kwam nu weer los en onder groote spanning met gelijke kansen verstreek de rest van den tijd, zonder dat er doelpunten kwamen. Mevr. van Keulen-Franke en Volkers kringkampioenen van Alkmaar en Omstreken. Volkers 9'/i, 8, 9'/s, 9, 8s/t, 83/„ totaal UITSTEKEND TURNPEIL BIJ DE OUDEREN. Om maar met de deur in huis te vallen: de z.g. Korenbeurswedstrij- den te Alkmaar zijn één groot succes geworden voor den Turnkring Alk maar en Omstreken, die deze wedstrijden voor de zooveelste maal organiseerde. Niet alleen, omdat het aantal toeschouwers de vepwachtin- gen verre overtrof (3000 menschen in een groote hal is toch waarachtig geen kleinigheid!), maar vooral ook, omdat het turnpeil dezen keer zeer hoog was. Tenminste bij de meeste onderdeelen. En tenslotte, omdat er spanning heerschte onder de deelnemers in de eeregraden: wie zouden dezen mid dag kampioenen worden? Natuurlijk waren er favorieten, maar deze wer den bedreigd door anderen en één enkele fout kon een kampioenstitel kosten. Zooals tenslotte ook gebeurde Het was bij de heeren, waar de strijd eigenlijk alleen ging tusschen de itwee Halterianen Volkers en Veld- straj. Laatstgenoemde was verscheiden keeren kampioen geweest, doch kon den titel verleden jaar niet verdedigen wegens ziekte. Toen was Volkers nummer één. Een paar weken geleden in Purmerend bezette Volkers weer de eerste plaats vóór Veldstra, zij het met uiterst klein verschil en nu, in het' Veilingsgebouw, nu zou dan ein delijk beslist worden, wie werkelijk nummer één was. Spannende kampioenskamp. Het werd een harde, sportieve strijd tusschen beiden. De vrije oefe ning was terecht voor Veldstra, die een iets fijneree afwerking demon streerde; het verschil was 3/8 punt Bij hét paard echter toonde Volkers zijn grootere" kracht: 9% tegen 9; het reknummer Was weer voor Veldstra, dank zij een zeldzaam gave oefening: 9 tegen 8; op het ringnummer was het verschil nauwelijks merkbaar, evenals bij het brugturnen en zoo kwam het, dat de strijd nog geheel open was, toen het laatste nummer: paard-sprin- gen aan de beurt was. Toen iïtaakte Veldstra een foutje bij het afspringen en dat kostte hem meer dan een punt t.a.v. Volkers, die daarmee dus kam pioen werd. De overwinning was verdiend; Vol kers had iets beter geturnd, maar het verschil was zoo klein in werkelijk heid, dat we eigenlijk twee kampioe nen hadden moeten hebben Het puntenlijstje van de drie eerst- aankomenden (de jonge Boot was eer volle derde) zag er voor de nummers paard rek, ringen, brug, paardspringe'n en vrije oef. resp. als volgt uit: Op grond van de beschikking van den 'Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal z.b.v.) no. 43/1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve Van den arbeidsinzet wor den hiermede alle mannen geboren in 1920 opgeroepen om van 3 Juni af een aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het voor hun woonplaats geldende Arbeidsbureau en dit persoonlijk wéér in te leveren, op de hieronder genoemde dagen, bij het arbeidsbureau. In Januaiji t/m April 1920 geboren personen melden zich aan op Maandag 7 Juni 1943. In Mei t/m Augustus 1920 geboren personen melden zich aan op Dinsdag 8 Juni 1943. In September t/m December 1920 geboren personen melden zich aan op Woensdag 9 Juni 1943. In den tijd van 917 uur, volgens de door het Arbeidsbureau vastgestelde volgorde en wel bij de voor hen 'bevoegde afdeeling. De in de ressorten der Bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde Bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distribu tiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (of Bijkantoor). Zij moe ten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekken. Voorzoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van den aanmeldingsplioht zijn uitgezonderd: 1. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeits- bereich der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Neder land, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. 2. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duit sche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche polite en den Reichsar- beitsdienst. 3. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank. 4. Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Neder land van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. 5. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6. Geestelijken en leden van geestelijke orden. 7. Personen, die volgens II alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zijn, melden zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers, die in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trach ten te ontduiken, dus b.v. hup verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen enz. worden gestraft, insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichti gen. 91/», 9, 8V„ 53i/«; Veldstra 9, 9, 9, 9, 7'/i, 88/„ totaal 52V«; Boot 8Vs, 5V2, 7, 73/„ 9, 71/4, totaal 45. Bij de dames werd mevr. van Keulen Franke voor de derde maal achtereen kampioene. Leek 't in Purmerend, of ze in haar clubgenooten mevr. Langenberg- Stek en mej. I. Spigt ernstige concur renten zou krijgen, het Halterlid, dat kampioen was, bleef kampioen: mevr. van Keulen was op dreef, bleek serieus geoefend te hebben en zorgde er voor, dat de eerste kleine achterstand spoedig werd omgezet in een kostbaren voor sprong. Misschien hadden velen iets meer verwacht van haar vrije oefening, misschien had ze aan de brug iets ge lukkiger kunnen zijn, maar overigens was ze positief nummer één. Met ruim een punt voorsprong werd ze kampioene vóór mevr. Langenberg en mej. Spigt. Merkwaardig, hoe goed hier de (ge trouwde dames voor den dag kwamen! Het puntenlijstje was voor de num mers paard, rek, ringen, brug, p.springen en vrije oefeningen als volgt: Mevr. v. Keulen 8, 8, 9'/j, Th, 8V2, 83/„ totaal 5ÓV4; mevr. Langenberg 7, Th, 9V2, 8, 9, 8, to taal 49; mej. Spigt 8'/s, 7, 9, 8V2, 7, 87/8, totaal 48'/,. Nog iets over de vrije oefeningen in groepsverband. Hier viel werkelijjt iets schoons te bewonderen; hier was' soms Iets te zien, dat grensde aan accróba- tiek. Niet alleen bij de heeren, maar oók bij de dames. En als we dan één groep speciaal noemen, dan is het de dames- groep van DOVES uit Heiloo: een keu rig groepje, dat verbluffend goed de odfenstof beheerschte en dat zeer ver diend met den eersten prijs ging strijken. Laten we verder geen beschouwing ge- <Ven van alles wat er geboden werd, maar laten we besluiten met op te merken, dat deze dag er een geworden is van groote propagandistische waarde voor de lichamelijke opvoeding en dat Alkmaar's burgemeester een tijd lang de verrichtingen van de jeugd, die des morgens haar kunnen demonstreerde, aanschouwde. 500 jongens en meisjes, alsmede 250 dames en heeren hebben met de daad bewezen, dat het hun ernst is met de turnsport. Zooiets moet tenslotte zijn vruchten afwerpen. Rest ons nog te vermelden, dat de héér J van Zoonen, kringvoorzitter, het Hal- ter-lid Heinis huldigde met" diens 40- jarig lidmaatschap van deze vereeniging en hem namens het Gr. N. G. V. het eeremetaal als lid.van Verdienste van het Verbond op de borst speldde. De voornaamste uitslagen luiden: Vrije oefeningen jongens: Turnlust (Oterleek) 13 pnt 3e pr.; Halter (Alk maar), 131/4 put, 3e pr. Vrije oefeningen meisjes: Doves (Hei loo), 17 pnt., Ie pr.; Halter (Alkmaar), 15 pnt., Ie pr.; Turnlust (Alkmaar), 14'/i pnt., 2e pr.; Turnlust (Oterleek), 13 pnt., 3e pr. Vrije oefeningen heeren: Halter (Alk maar), 14Vj pnt., 2e pr. Vrije oefeningen dames: Doves (Heiloo) ie1/, pnt.; Ie pr.; Turnlust (Alkmaar) 153/, pnt., Ie pr.; Halter (Alkmaar), 15Vs pnt., 2e pr.; Voorwaarts (Koedijk), 13Vt pnt., 3e pr.; SSS (St. Pancras), 13 pnt., 3e pr.; Dasko (Warmenhuizen) 13 pnt., 3e pr. Meisjes eerste graad: I. Peijler (Doves- Heiloo) 40V2 pnt.; N. Heinis (idem) 40V2 pnt.; A. Henning (Halter-Alkm.) 40'/2 pnt. Meisjes 2e graad: T. Kooij (SSS-St. Pancras), 42 pnt.; G. Kresman Heiloo) 41 pnt. Jongens le graad: K. Boot Alkm.) 41V2 pnt.; S. Volkers Pancras) 40 pnt. Jongens 2e graad: W. Lamar (Doves- Heiloo), 39V2 pnt.; C. Hoogland (Turnlust- Alkm.), 38 pnt. Eeregraad heeren: M. Volkers (Halter- Alkm.) 531/, pnt. (kampioen); W. Veld stra (Halter-Alkm.), 52*/2 pnt.; A. Boot (Halter-Alkm.) 45 pnt. Eeregraad dames; L. van Keulen Franke (Halter-Alkm.), 501/, pnt. (kam pioen); T. LangenbergStek (Halter- Alkm.), 49 pnt.; I. Spigt (Halter-Alkm.), 48'/, pnt. (Doves- (Halter- (SSS-St. Kampioenschap van Nederland. Enschede-Heerenv. 4-2 Competitie. Eerste klasse. District IV. Spekholzerheide Willem II 2-1 „Noord- Hollandsche". DTA 5-Holl. T. 2 N.V.B.-beker. 3e ronde. HSC-LSC NEO-Heracles AGOVV-Go Ahead Quick-Eindhoven VVV-MVV 0-2 ODI-LONGA 0-10 5-5 MOC-DFC 3-4 Hollandia-Zaandijk 1-0 Ajax-ADO 1920 5-1 DWS-Xerxes 6-4 3-0 DOS-GSV 13-0 4-1 Gooi-Volewijckers 4-1 1-1 HBS-KFC 2-1 2-4 Excelsior-RCH 4-2 Door de Alkmaarsche Roei- en Zeil- vereeniging zijn op 1630 Mei en 3 Juni goed geslaagde wedstrijden op de Alk- maardermeer gehouden, die tezamen een competitie vormden. In klasse I, de Drakenklasse wist P. Poorter met zijn nieuwe Draakjacht .Luchtloper" beslag te leggen op den hoofdprijs met 38 pnt. tegen E. G. v. d. Stadt met 16 pnt. In klasse II, de zoo populaire 16 M2.- klasse, waarin ongeveer 15 schepen el- ken wedstrijd a. d. start kwamen, wist de Fries, Sieb v. d. Meer met „Trewes" op overtuigende wijze te winnen door 6 maai als eerste aan te komen: Hierbij behaalde hij 154 pnt. Henk Kirkeniy zou als tweede zijn geëindigd, indien hij niet door een verkeerde manoeuvre in den laatsten wedstrijd zijn kans had ver speeld. Hierdoor eindigde Klaas Erdt- sieck met „Doolaard" als tweede met 91 pnt,, terwijl Kirkenier beslag legde op den derden hoofdprijs in deze klasse met 90 pnt. Vier werd Piet Nieuwenhuysen met 78 pnt en vijf de gebr. Schmidt met 69pnt. 1 Klasse III, de A-klasse waarin 4 sche pen startten, Jiet Cor Reek zich met zijn nieuwe boot op den kop zitten door C. J. Laan die den hoofdprijs won met 67 pnt. tegen Cor Reek 39,pnt. In de 12-voetsjollen5rlasse, waarin 6 schepen hadden ingeschreven, groeiden de laatste wedstrijden aan tot 8 schepen. Jaap Keijzer, die aanvankelijk onbe dreigd winnaar scheen te zullen wor den, moest 'uiteindelijk in zijn nicht, mej. Marie v. d. Stadt, zijn meerdere erken nen, daar zij den hoofdprijs wist te be halen met 74 pnt., terwijl Jaap Keijzer den tweeden hoofdprijs won met 67 pnt. In de Gemengde klasse, waarin een gemiddelde opkomst van 7 schepen was, wist Gerrlt Wulp met de „Peng" den hoofdprijs te behalen met 51 pnt. Piet Burger met „Forel" eindigde als tweede met 42 pnt. en dr. W. Steensma als derde met 36 pnt. Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan den heer J. J. Keijzer, den voorzitter der Vereeniging, die de wed strijden op uitmuntende wijze leidde, hetgeen zeer veel heeft bijgedragen tot het goed slagen van deze1 competitief

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1