ler SIM ilENDE Den DAGBLAD VOOR EATER Churchill bespreekt de oorlogsproblemen. Mislukte landing op eiland Lampedusa. \ROGRAMMA. kunnende typen, lil. inlicht, onder iad. cht 30 en 60, n 80 cent. i wagens 14989 26073 Groeiende ongerustheid over de Duitsche - duikbootsuccessen. Extra boter voor de jeugd. Regeeringsvorm in Argentinië. Commando-raid snel en grondig verijdeld. De strijd aan het Oostfront. Verzorging familieleden vrijwil ligers Waffen-SS en Ned. Legioen. BEKENDMAKING. Onwrikbaar besloten. STAD EN OMGEVING. Bergen. voor de periode van net 10 Juli a.s. per tien. ^surrogaat één rantsoen pelen" (waarop, zooals gsproducten voor soepen In worden gekocht) ont- ints, welke als zoodanig L bij Rijkshoreca, ontvan- én rantsoen van deze jantsoen aardappelen, |met 19 Juni a.s. moeten de plaatselijke diensten leen aanvullingstoewijzing [formulier MD 243-52. |en restaurants enz. ko- .ovengenoemde producten sanatoria e. d., gevange- |pen van den N.A.D. en jvoor de werkverruiming, Ren met een permanente l'f?en n aantal rantsoe- pkomt met het normale jidscholen, uitzenders van [tantenlokalen ontvangen rantsoen aardappelen, [e tenminste 14 dagen hier houden, ontvangen per Bagen een half rantsoen. |t buitenland, leden der enz. die met verlof hier Jen, komen niet voor bo- bducten in aanmerking, SDAG 9 JUNI lm. 6.45 Hans Jungherr'a |t. gymn. 7.15 Schrammel- I trauss-potp. 7.45 Progr.- Kf 10 Org. conc. 8.30 Zweed- Ie liedjes. 8.45—8.50 Voor 100 Godsd. uitz. 9.30 Ope- Gerard v. Krevelen. 10.45 [.ivontuur. 11.00 Salonork. In piano. 12.00 En Bolland Misten. 13.00 Land en volk btto Hendriks. 13.45 Voor bdsd. uitz. 15.15 Halfweg, B.OO Viool en piano. 17.35 lp. 18.00 Brabantsch praatje [elmer. 18.05 Vindobona, V. d. binnenschippers. 119.10 Sp. v. d. dag. 19.15 sol. 19.45 Klankbeeld: Utr. Sted. Ork. 21.10 Bariton e. piano. 22.00 m. 17.30 Vlotte danspL 18.80 Kamerork. comp. leuters. 19.15 Van zeelui 1.15 Voor de jeugd. 20.30 jrm. ork. 21.15 Pianovoor- |dwijding. 22.00 Act. beach* Jonker; plv. hoofd- Aardweg; Biitenl.: Tj. enl., Pro v., Stad: D. A. r Rechtsz.: J. Werkman; Ird, allen te Alkmaar. 11—1 uur. 0 UUR ÏRWEGEN ?43 [1sten Pink- 2n belading lien dag is Idigd, '2den Pink- komen wa- en de te n beladen, sn 6-urigen eventueel stgenoemde e Directie. PBCMIELEEN1NG 1912» IANDAQ 7 JUNI 1M& f' f400.—; 8483 367 8021 12229 1831? 4570 8379 ÖÖ08 1299 17892 18169 014 759 .1873 1389 3365 2384 3579 3601 4424, 4401 8507 6565 6224 «361 6838 (7004 7637 7648 8351 8387 9186 9200 10270 10278 10897 11078 11723 11746 12260 12261 13428 13664 14094 14189 16761 15780 6328 16339 7587 17674 18235 18245 19376 19488 10066 30867 1086 1070 1424 1481 2308 2409 3788 378# 4804 494f 8606 6610 6304 6366 7281 7269 7671 7810 8834 6720 9341 9379 10286 1035O 11088 11249 11777 118241 12279 12330 13664 13661 14246 14299 r« 16168 I617-L 16798 16930 16370 16419 17691 17710 18323 1836) 19091 1970S 2C64Q 20720 TO.—: I40SÏ rax M04Jl| «mt eea premie rUnl «Ulil b<J de afMyenJ Uitgave: Jagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 9 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 132. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3*4 m.M. meer 0.S5. Tarieven voor .de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Elk der geallieerden ziet de oorlogstooneelen van een ander standpunt. Churchill heeft gister, naar de Britsche berichtendienst meldt, in het Lagerhuis verklaard, dat het duidelijk is, dat „bij zonder moeilijke amphibieoperaties, waaraan een zeer groot risico verbon1- den is, te verwachten zijn." Ik kan echter, zoo zeide hij, geen waarborgen geven voor hetgeen er zal gebeuren. Het spjjt mij, dat ik enkele dagen geleden „in de drukte van de zaken en de reis" gezegd heb: „schitte rende vooruitzichten liggen voor ons". Ik geloof dat het met het oog op den ernst van den toestand beter is te spreken van „vriendelijker en beter vooruitzichten." In het verdere verloop van zijn rede zeide hij, dat de totale verliezen van de b-ide Britsche legers in Noord-Afrika sedert het overschrijden van de grens van Tripolitanië 35.000 man aan dpoden, gewbnden en vermisten bedroegen. Een groot gedeelte van zijn verklaring wijd de Churchill aan de poging om te be wijzen, dat tusschen de Ver. Staten en Groot-Britannië zoowel op militair als ook op politiek gebied de grootste een stemmigheid bestaat. Voorts schetste hij in grove trekken het doel van de drie ontmoetingen, die hij met Roosevelt totdusver heeft gehad. Hij weigerde echter een of andere aan duiding te geven over de op deze bijeen komsten gesmede plannen. Het beste kan ik, zoo zeide hij, deze planfien be schrijven wanneer ik zeg, dat zij een „toepassing van geweld tegen den vijand in zijn intensiefsten en hevigsten vorm" zullen zijn. Churchill verklaarde voorts het zeer te betreuren, dat men er niet in ge slaagd is, een bespreking te organisee- ren met Stalin of andere vertegenwoor digers der Sovjet-Unie. Alle gedachten zijn er echter op gericht, „iets af te nemen van den last, die op de Sovjet- Unie drukt," snellere en doeltreffende hulp aan China te brengen en Nieuw- Zeeland en Australië een grootere mate van veiligheid te waarborgen. Elk der geallieerden ziet de oorlogstooneelen natuurlijk van een ander standpunt en in wat andere verhoudingen. De Britten moeten de eerste plaats bl\jven toekennen aan den strijd tegen de duikbooten, omdat zij al leen door het overwinnen der duik booten kunnen leven en handelen. De macht van de Vereenigde Staten ontwikkelt zich tegen de buitenste verdedigingslinies van Japan, terwijl de Sovjetlegers „in een doodelijken strijd" gewikkeld zijn. Churchill verklaarde vervolgens, dat niets de geallieerden zal afbrengen van hun plan en hun streven, een „volledige vernietiging hunner vijanden door aan vallen uit de lucht'' en „andere metho- dlh" te bewerken. In den zomer van het vorige jaar heb ik ais minister van defensie aldus Churchill, een politiek van versterkte toepassing van bomaan vallen ingevoerd. Duikbootvelden niet te vermijden. Churchill beweerde voorts, dat de nieuwe aanbouw van schepen de seheepsverliezen thans overtreft, ter wijl de bestrijding der duikbooten vor deringen maakt. Hij waarschuwde er echter tegen de resuitaten van de laatste weken als criterium voor het verdere verloop van den duikbootoorlog te be schouwen. Het zou dom zijn t- meenen, dat de gunstiger resultaten van een en kele maand een waarborg voor de toe komst beteekenen. Er zijn, zoo zeide Churchill, zooveeel duikbooten in den strijd, dat het bijna onmogelijk is, niet in contact te komen met een van deze groote duikbootvelden, die zich over den geheelen Oceaan uitstrekken. Giraud en De Gaulle. Ten aanzien van zijn bezoek aan Noord-Afrika verklaarde de premier, dat de Amerikanen en Engelschen op geen enkele wijze tusschenbeide zijn gekomen bij de „gespannen besprekingen" tus schen de Franschen, maar zich er toe hebben beperkt, „hun belangen te be- Nieuwe bewijzen inzake den moord te Kaiyn. t)e Duitsche bladen publiceeren nieu we bewijzen voor de schuld aer Sow- jets aan den massamoord in het bosch van Katyn en bevatten facsimile's van brieven door familieleden aan de ver moorden geschreven, welke brieven door de Duitsche weermacht gevonden zijn in het Gepeoe-gebouw te Smolensk. Talrijke Polen uit het gouvernement- generaal en een aantal Amerikaansche onderdanen hebben zich, aldus een be richt in de „Völkische Beobachter" per brief gewend tot de Amerikaansche ambassade in Moskou of tot ambassa deur Steinhardt persoonlijk, teneinde inlichtingen te verkrijgen omtrent hun als Poolsche officieren in Sowj et-Rus sische gevangenschap geraakte familie leden en zoo mogelijk hun vrijlating en vertrek uit de Sowjet-Unie te bereiken. Het volkscommissariaat voor binnen- landsche zaken Moskoudsersjinski, d.w. z. de Gepeoe, heeft echter, naar later is gebleken, een groot deel van deze brieven in beslag genomen en doen toe komen aan het hoofdbestuur van de Gepeoe Smolensk. De meeste dezer „behandelde" brieven zijn door de be voegde afdeeling van de Gepeoe voor zien van de opmerking: overgegeven aan het bijzondere commando der K.G." K.G. wil zeggen Kosja Gora, Geitenberg, het boschje van Katyn, Waar de graven der Poolsche officieren zijn gevonden. Voor andere officieren heeft de aanteekening eenvoudig 8®- luid: „niet meer te vinden". Klaarblij kelijk was er een bijzondere behande ling voor joden, want op de acte, waar in het verzoek van een New-Yorkschen jood tot „contact" met zijn in Sowjet- Russische gevangenschap zijnden neef, is als eenige onder honderden der gelijke verzoeken 'n positieve aantee- kening aangebracht, die luidde: „Be richt aan het volkscommissariaat van buitenlandsche zaken. Overbrenging naar een kamp eerste categorie." veiligen" en het welzijn hunner troepen in Noord-Afrika te verzekeren. De vraag, in hoeverre het door Giraud en De Gaulle gevormde nationale comité als vertegenwoordiging van - Frankrijk erkend moet worden, vereischt een „zeker overwegen" door de regeeringen van Engeland en de Vereenigde Staten. Duitsch commentaar op de rede. Deze rede is naar de meening van Berlijnsche politieke kringen een zoo getrouw beeld van zijn verklaringen voor het Amerikaansche congres, dat het onnoodig is er nader op in te gaan. Churchill wilde klaarblijkelijk in zijn eigen land nog eens den nadruk leggen op den toen ontwikkelden gedachten- gang, om daardoor zijn zwakke stellin gen een beteren grondslag te geven. Interessant is het, zoo vervolgt men in Berlijnsche politieke kringen, dat Churchill ook thans weer angstvallig vermeden heeft op de politieke proble men in te gaan, om onder alle omstan digheden een ontstemming van de zijde van het Kremlin te voorkomen. Overigens laat juist de nadruk, waar mede Churchill sprak Over den afweer van den duikbootoorlog, belangwekkende gevolgtrekkingen toe ten aanzien van de groeiende ongerustheid over de suc cessen van dit gevaarlijke Duitsche wa pen. Evenais de krampachtige poging tot verkleining van het strategische succes der spilstrijdkrachten in Tunis, die meer lijkt op een bekentenis. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.45—5.30 uur Maan op 11.25 uur, onder 2.03 uur. 11 Juni: Eerste kwartier. Van 9 Juni tot en met 9 Juli a.s. geeft de bon „Boter 28A" recht op het koopen van 250 gram boter of margarine voor personen van 4 tot en met 20 jaar. Bon „28B Boter" geeft recht op het koopen van 125 gram boter of margarine voor kinderen benedeD 4 jaar. Door de aanwijzing van de bovengenoemde bonnen wordt thans ook het extra- rantsoen boter voor de 60-daagsche periode van 10 Mei tot en ,met 9 Juli a.s. beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de vorming der voorloopige regeering welke reeds door het Oppyste Gerechtshof erkend is, is Maandagmiddag een door generaal Ra mirez onderteekende verklaring uitge geven. „De Argentijnsche republiek be vestigt opnieuw haar traditioneele po' litiek van vfiendschap en oprechte sa-, menwerking met de overige Ameri kaansche naties overeenkomstig de be staande overeenkomsten. Tegenover "al le andere landen vertegenwoordigt zij thans een neutraliteitspolitiek. Overi gens acht de voorloopige regeering het noodig er op te wijzen, dat zij vóór het beginsel van volstrekte autonomie der staten t.a.v. de vaststelling hunner regeeringsvormen is. Zij zal derhalve geen inmenging van buiten dulden. Het Argentijnsche volk heeft overeenkom stig de grondwet des lands tot dusver steeds vastgehouden aan den republi- keinsch-representatieven staatsvorm en zal ook in het vervolg niet daarvan af wijken." De bekende Amerikaansche vlie ger Love, die in 1927 met Lindbergh de transatlantische vlucht heeft voorbe reid, en kolonel der Amerikaansche luchtmacht was, is in de nabijheid Van Austic bij een vliegongeluk om het le ven gekomen. Zijn 14 mede-passagiers vonden eveneens den dood. Ital. bezetting was paraat. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front verliep de dag kalm. De luchtmacht bestookte in den afgeloopen nacht een fabriek doel treffend met bommen. In het Oostelijke deel van de Oostzee schoten vaartuigen van de Duitsche marine een gepantserde bolsjewistische kanonneerboot in brand. De vjjand probeerde gisteren bet in de Middellandsche Zee gelegen eiland Lampedusa in een snelle ma noeuvre te veroveren. De Italiaan- sche bezetting sloeg den aanval af, boorde enkele lacdingsbooten in den grond en vernietigde de aan land gekomen vijandelijke groepen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen een vijandelijk luchtsteunpunt in Tunesië met succes aanv Een opmerkelijk Italiaansch succes. De militaire correspondent van het DNB schrijft omtrent de mislukte on verwachte vijandelijke manoeuvre op Lampedusa, waarvan in het weer- machtbericht melding wordt gemaakt: De gemakkelijk afgeslagen vijan delijke poging wordt in militaire kringen der hoofdstad van het Duit sche Rijk een opmerkelijk Itali aansch succes genoemd. Het be treft hier de eerste' poging der An- glo-Amerikanen om op Italiaan- schen bodem te landen. Deze po ging is verrassend snel en grondig verijdeld. Zoover uit de tot hu toe ontvan gen berichten kan worden afge leid, bestonden de vijandelijke lan- dingsstrjjdkrachten uit een zooge naamde „commando-raid", een for matie ongeveer ter sterkte van een bataljon. Deze bestond uit ongeveer vijf compagnieën en voor dit bij zondere doel uitgeruste en opgelei de soldaten. De bewapening bestond bjjna uitsluitend uit automatische wapens. De geheele onderneming heeft slechts enkele uren geduurd. Lampedusa is twintig vierkante kilo meter groot en ligt 200 km. ten Zuiden van Sicilië. De ANP-correspondent uit Berlijn meidt, naar aanleiding van de Britsche poging om zich van het eilandje Lam pedusa meester te maken, dat het ei land niet te vergelijken is met eilan den als Malta en Pantellaria. Het bezit bijna geen fortificaties en heeft een betrekkelijke kleine bezetting. De Italiaansche wachtposten waren direct gealarmeerd en de strijd had daardoor een kort verloop. Men meent in de Wilhelmstrasse, dat deze aanval geen generale repetitie is geweest, maar een ernstig bedoelde manoeuvre. Wanneer het een generale repetitie was, had deze zod*h slecht verloop, dat een première niet aanbevelenswaardig meer schijnt. De nachtelijke luchtaanvallen op de bolsjewistische stad Gorki aan den Midden-Wolga werden in de laatste drie nachten door meer dan 1000 Duit sche bommenwerpers uitgevoerd, die over het aigemeen op weinig tegen stand stieten. Het groote centrum der pantserwagenindustrie, de Molotoffa- orieken, die in capaciteit bijna niet voor die in Stalingrad onder deden, werd volkomen vernietigd. Slechts 2 Duitsche machines gingen verloren. De strjjd om bet Koeban- bruggenoofd. In militaire kringen te Berlijn ver wacht men na de vier eerste groote bolsjewistische oftensieven op het brug- gehoofd in de Koeban, dat de leiding van het roode leger het hierbij niet zal laten. De haven Noworossisk en het bezit van de kust tegenover het schiereiland Kertsj zijn te belangrijk voor de bol sjewistische oorlogsvoering. Er is thans een gevechtspauze, maar men ver wacht, na het mislukken van dit vier de offensief, binnen afzienbaren tijd een hernieuwde poging der bolsjewis ten om de Duitschers uit het Koeban- district te verdrijven. NIEUW CHILEENSCH MINISTERIE. De Chileensche zenders hebben me degedeeld, dat president Rios, gezien het gebrek aan medewerking der par tijen, besloten heeft een onpolitiek ka binet te vormen. Het ministerie van buitenlandsche zaken blijft in handen van Joaquin Fernandez. Tot minister vai. binnenlandsche zaken is benoemd admiraal Alan. Het ministerie van oor log is overgedragen aan generaal Ota- rola, tot dan toe opperbevelhebber van de weermacht. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffen SS en het Neder- landsche Legioen, deelt het Ersatz-Kom- mando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, bet volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot een be- drkg van 150,— per maand, wordt voor onderstand ƒ65,— per m'aand uit gekeerd. Bovendien voor iedeg kind tot 16 jaar 21,— per maand. Verder ver goeding van huisbnnr tot het volle be drag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand 65,— 3 kinderen a 21,— p, m. 63.— huur geschat per maand 25,— per maand 153,— Bovendien worden de verzekeringen vergoed tot het volle te betalen premie bedrag. Deze verzekeringen zijn: de reeds loopende levensverzekering, ziek teverzekering, begrafenisfonds, brand verzekering. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot 200,— per maand en bijv. twee kinderen heb ben beneden 16 jaar, worden de vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand 80,— 2 kinderen a f 21,— p. m. 42,— huur geschat pgr maand 35,— per maand ƒ157,— Plus betaling bovengenoemde verzeke ringen enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrij williger met zijn vrouw, of met familie leden in rechte lijn leven (bijv. onechte kinderen van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een vergoeding verstrekt van 36,— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet is vol tooid, wordt een uitkeering verstrekt van 30,— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levens mii d- delen- en kolenbonnen, indien deze vrijwilligers vóór hun in diensttreding in gezinsverband leefden, óf geheel öf gedeeltelijk kostwinner waren. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kostwinners vergoeding mag echter niet meer be dragen dan 1 y.. maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uit keering Worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers buiten hun soldij, vrije voeding, kleeding. enz., een bedrag van 45,per maand door tusschenkomst van den Ffirsorgeoffizier der Waffen- SS. Voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien; kan een kostwinqersvergoeding worden uit gekeerd van 60,— tot 90,— per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. Tegen Pinksteren worden tn Volen- dam de .hullen", de bekende witte kapjes, in groeten getale bij de schoonmaaksters gebracht, om ge- wasschen en gestreken te worden. Dit schoonmaken en weer in vorm brengen is een werkje, dat slechts door weinigen kan worden verricht. Na gewasscbea en gesteven te zijn, worden de hullen te drogen gehangen CNF Kil-Pax m De tarieven voor kostwinnersvergoe ding, uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen zijn te verkrijgen bij het Ersazt- Kommando Niederlande, Karte Vijver berg 5, Den Haag en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt erop gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kud nen nemen bij het Wachtbataillon Amersfoort, waarvoor alle boven staande genoemde uitkeeringen, le vensmiddelentoeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeelen van 17—45 jaar, schriftelijk uitsluitend SS Ersatz-Kommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdeelen vrijgesteld van den ar beidsinzet. KEURINGEN WAFFEN-SS EN NED. LEGIOEN. Tijdens de keuringen der Waffen-SS en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmel den in den leeftijd van 17-45 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in rui me mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze zie kenverpleging, extra levensmiddelen, extra kolentoewijzing enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familie omstandigheden in Nederland moeten blijven, kunnen zich aanmelden bjj een der in Nederland gevestigde SS-onder- deelen. Degenen, die zich bij de SS of het Ned. Legioen vrijwillig melden worden tijdens den duur van hun ver bintenis vrijgesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tij dens de keuringen verstrekt. In de kleine stad Elkton in Mary land, is in "de springstoffenfabriek Triumph een ontploffing ontstaan, waarvan minstens 125 arbeidsters het slachtoffer zijn geworden. Andere ar beidsters zijn zwaar gewond en hebben brandwonden gekregen. TERAARDEBESTELLING DR. F. E. POSTHUMA. Op eenvoudige wijze had Maandag middag te Ruurlo de begrafenis plaats van wijlgn dr. F. E. Posthuma. Zoóals zulks in den Gelderschen Ach terhoek gebruikelijk is, werd de kist gedragen door de naaste burep. die ook hun „brikken" als volgrijtuigen ter be schikking stelden. Een groot aantal autoriteiten was bij de plechtigheid aanwezig. Aan de groeve werd het woord ge voerd door ds. Ebbink, Néd. Herv. pre dikant te Ruurio, door Hauptdienstleiter Schmidt, prof. Jeswiet uit Wageningen. die Mussert vertegenwoordigde, den heer E. Z. Oldenbanning namens de Ne- derlandsche boeren, den heer G. J. Rui- ver, dir.-gen. van den Landbouw, prof. Mees, rector-magnificus te Wageniqgen en mr. Hage, directeur van Centraal Beheer. Een overzicht van de zaal tijdens de Zondag te Groningen gehouden vormingsbijeenkomst van de N.S.D.A.P. en N.S.B. Bildarchiv Arbeitsbereich der NSDAP- Stapi-Pax m Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den .Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van d® voormalige Nederiandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in d« jaren 1939 en 194Ó uit deze regimenten voortgekomen oorlogs- onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich meidein, telkens tusschen 8 en 12 uur; in het „W ehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1. het personeel van het 4e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 2. het personeel van het 5e r e g i m en t infante rie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 12e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 4. het personeel van het 19e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot em met 1904 op 18 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of by de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op' de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. DE Duitsche Rijksminister voor Propaganda en Volksvoorlich ting, Dr Göbbels, is één dier rede naars, die gelijk eenmaal Dr. Abra ham Kuyper het zoo kernachtig noemde bij uitnemendheid het klavier der volksconscientie bespelen. Hiervan is Zaterdag in het Berlijnsche Sportpalast het overtuigende bewijs wederom geleverd. Dr. Göbbels heeft in aansluiting aan de rede van Rijksminister Speer, die een beeld ontwierp van de ver beten-volgehouden en ten top ge voerde bewapeningsinspanning vele positieve feiten, die het karakter der huidige wereldworsteling scherp om lijnen. in het licht gesteld. Maar door het exposé dezer feitelijkheden heen heeft Dr. Göbbels een „patroon" van. in zijn rede minder geaccentueerde gebeurlijkheden gevlochten, dat ontdaan van zijn lichten sluier een markant merk op den tegenwoordigen loop der wereld blijkt te ziin. En het zal vooral dit „patroon" ziin. dat den blik van het Duitsche volk niet ont gaan is Het hoofdthema van dit patroon is wel de door den minister getrokken parallel tusschen de jaren 1918 en 1943. Eigenlijk kan men moeilijk ge wagen van een parallel: hier is veel meer sprake van een antithese. In 1918 heerschte een. voor den door de Duitschers gevoerden oorlog, rampzalige verdeeldheid, welke het Duitsche thuisfront ineenstorten deed. Een kwart-eeuw later nu het Duit sche Rtik in een nog ernstiger con flict gewikkeld is. want het is thans vóór alles een ideologie, die zich weert vormt het Duitsche thuis front een eenheid, die slechts ge lijk de ministers uitriepen één ding kent: den strijdenden soldaten wapens toevoeren! feit besef en vooral Dr. Göbbels zal daarvoor niet doof geweest ziin voedt het vertrouwen der Duitschers en doet hun de ruggen recht blijven. De psychologie der massa leert, dat het voor de instandhouding eener ge meenschap niet steeds in de aller eerste plaats aankomt op de aanvaar ding van argumenten, die aan de rede appelleeren. doch op die. welke-het hart raken en zelfs in menigerlei op zicht onberedeneerbaar ziin. Een ideologie beheerscht Duitschland. Dat valt voor niemand te ontkennen, ongeacht de vraag of hii het al dan niet met die ideologie eens is. En evenmin valt het te ontkennen, dat Duitschland onwrikbaar besloten is voor die ideologie te vechten tot aan de overwinning of tot aan den dood. Dat heeft de gebeurtenis van Zater dag 1.1. nog eens klaar onderstreept. v. d. A. ALKMAARSCHE AGENT TOT 9 MAANDEN VEROORDEELD. Wegens diefsal, meermalen ge pleegd veroordeelde de Alkmaarsche rechtbank gister den agent van po litie F. M. H. tot 9 maanden ge vangenisstraf. De eisch was eén jaar' en zes maanden. VROEGE BLOEI. Mei A. Wiiker te Heiloo schrijft ons: Donderdag (Hemelvaartsdag) bloeide bij mij de eerste dahlia. Iets zfeer bijzonders zoo vroeg in het jaar. RECTIFICATIE, In onsverslag over de Korenbeurs wedstrijden vermeldden wij bij de uit slagen. dat Volkers no. 1 werd, Zeil- stra no. 2. terwijl Boot een goede 3e plaats bezette. Wij vestigen er echter de aandacht op, dat Boot geen 3e, doch 5e werd, terwijl Lensen en Bodegra ven de 3e en 4e plaats bezetten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna M. Th„ d. v. Bernardus A. P. Sanders en J. -M. Feld- berg. Jacob M„ z. v, Jacob Dekker en A. M. van Benschop. Gehuwd: Johannes Zomerdijk en Elisabeth M. C. M. Dekkinga. Hendrik van Zuijlen en Cornelia Schuurman. Arie van Lienen en Aafje W. Peek. Theodor Haas en Aagje C. Woning. Overleden: Jelle S. de Gorter, 4 j. Marie K. A, Hulshof, 54 j. INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELSREGISTER. Bestuurswij zigingen Alkmaar: N.V. de Alkmaarsche Ijzer- en Metaalgieterij, fabriek voor stoom- en andere werktuigen, Voormeer 1. Andere wijzigingen: Alkmaar: Fa. Gebr. Fortuin (hoofdzaak te A'dam), Langestraat 14, handel in hèerenconfectie enz., overgegaan aan F. L. J. Putman. Wed. G. de RuijterBakker, Noor derkade 64, sloopersbedrijf, overge gaan aan H. Bakker. P. W. Boulonois, Voordam C 12, gross, in kol. waren, benoeming proc.h. Bergen: Tielrooij's Muziek, Radio, Electra, (eig. H. J. Tielrooij Pzn.), Hendrikstraat 23, piano- en orgel- handel enz., verplaatst naar: Heiloo, Kennemerstraatweg A 538. Woning- en Bemiddelingsbureau „Noord-Holland" (eig. H A. Dor- ré Jzn Doorntjes 41, verplaatst naar Heiloo, Zeeweg D 76. De Haan's Boek- en Fotohandel, Stationsstraat 3, verplaatst naar: A"dam, le van Swindenstraat 25. N. C. A. Frankenmolen, Loudels- weg 2, makelaar in onroerende goe deren, verplaatst naar: Heiloo, S. Hondsbossohelaan 57. Sigarenmagazijn „Het Kruispunt" (eig. H de Jonge), Ruïnelaari 5, verplaatst naar: Heiloo, Kennemer straatweg A 401. Alkmaar: N.V. Handehïlij. P. A. Jacobse, Laat 119, gr. h. in kruide nierswaren enz., liq. beëindigd. Gedeponeerde stukken: Alkmaar: N.V Handelmij. P. A. Jacobse, Laat 119, groothandel in kruidenierswaren. Plan van uitkee ring ingediend. REISKOSTEN-REDUCTIE VOOR ELDERS WERKENDE GEëVACUEERDEN. Er is thans 'n regeling getroffen voor het verieenen van reductie aan die geëvacueerden. die buiten hun vluchtoord werkzaam, zijn, (Angst vluchtelingen uitgesloten.) Er wordt een reductie van 50 pet. verleend op het reisgeld bij de Ned. Spoorwegen en de Autobusdienstondememingen. Geslaagd. - Onze plaatsgenoot, de lieer W. G. Kraakman, slaagde voor het diploma Vakbekwaamheid Kru'deniers- bedrijf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1