Jonker i anbod. DAGBLAD VOOR i Overgave van Pantelleria afgewezen. Italië drie jaar in den oo In de schaduw der komende dingen. ^PROGRAMMA. jZIGER, Alkmaar. Dappere verdedigers vastbesloien. De roemrijke daden der vloot. VRAGEN Ook Halië beseft: dit is een strijd op leven of dood. Zware verliezen bij Koeban-bruggehoofd. Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd. 40-50 mm o J 19,50; I o,S5- m no J 10,00, j 0,13; rv benédS '.00, J 1.15. oeneaen bekendmaking No. 59. lijden van kool mag 3 ct net. w?r?en, met dien veratinde a het snijden gewogen wordt' chrappen van wortelen mai of per bos berekend worden stande, dat de wortelen vóór n gewogen worden. Jlng van groenten en fruit Jaillisten 1 ct. per kg in rek». svinkj1611 boven den ver- ijkende kwaliteit van boven- oducten, alsmede voor het moeten prijzen berekend in een redelijke verhouding erboven gepubliceerde maxi- welke gelden voor de beste Inkoop tegen leger dan de maximumprijzen moeten de dienovereenkomstig wor- van hoogere prijzen ls straf- deze opgave en gebruik |(DERDAG 10 JUNI 8.00, 12.45, 16.45, 19.00 m 19.00 en 22.00 (Hllv. n). 4.4 m. 6.45 Ochtendgroet v. 7.10 Ocht. gymn. 7.15 Solis- Progr.-overz. e. sportnieuw», slodieenreeks. 8.45—8.50 Voor 9.00 Godsd. uitz. 9.15 Rhap- |ta voor piano. 9.45 Zang en foor de vrouw. 10.30 Bandi Piong. ork. li.oo Voordracht. I piano. 12.00 Almanak. 12.15 pasman. 13.00 Land en volk p5 Gerard van Krevelen, soL Reisgenoot v. d. voerman, 4.15 Melodisten. 15.00 Orgel- hier is de keffergram. 16.00 17.00 Omr. ork. e. sol. 18.00 18.05 Aria's en koren uit 18.45 Brandende kwesties, dag. 19.15 Omr. Symph. Ork. ld: „Verwachting." 20.15 Omr. 21.05 Viool en piano. 21.30 ee piano's. 22.00 Act. besch. '1.5 m. 17.30 Kamermuz. van Irt. 18.00 Nico Dostal-Melod. ■je na uw werk. 19.10 Voor §19.15 De Lichte Toets. 20.15 lis orchestra. 20.45 Amusem. S luchtig liedje. 21.45 Avond- Act. besch. R. Jonker; plv. hoofd- d. Aardweg; Bvitenl.: TJ. Bnnenl., Prov., Stad: D. A. en Rechtsz.: J. Werkman; paard, allen te Alkmaar. [>15 ALKMAAR. der) tegeriwoordigen provisie en kosten. Ie van leeftijd, godsd. (voorheen Egmond) heropeipn wü ons |)TOHANDEL. t>Ö VI oruitbetaling. rwagen op kogellager» C. Timmer, Prinsessen- B6, Bergen. zw. satijnen schoenen hak f 5 en badschoe- m. 38 f 2.50 z.g.a.n. fa, Dijk 22. ,lder|jen f 10, spiegel uinslang 15, vogel en ooi f 5. C. Brom, Snaar- aan 161. pitrieten wieg f 15. blis, v. Blaaderenweg |rgen. rouwjapon, met hand den m. 40, f 65. Corne- Boterstraat 14. eikeuh. ladekastje, 4 1.20 hoog, f 25. D. Westerlicht, (Van 10 uur. Niet op Zondag.) Eng. ledikant, wit f 20; spiegel f 3.50; ntafel f 7.50; 2 vilthoe- 2.50 per stuk. Eijkel- j Hofplein 51. naaitafeltje f 40. I, Zilverstraat 4. loeien z.g.a.n. f 15 juk. J. Ankringa, Ree- aat 58. (Na 6 uur.) 'Issohenkom f 4. Harddraverslaan 7. bediendejas f 10. Keu- Stationsweg K 68, salontafel f 40. J. P. rne, Lindenlaan 14. en babyborstrokjes f5, i babytruitje f 1.50, 1 p. ■schoentjes m. 23 f 4.50. Itsheer, v. d. Lijnstr. 2-pers. veeren bed m. i. f 150. C. Rood, A120, orn. :1e wollen babycape z. f 12.50. W. Brouwer, sn 63. lamessch. m. 39 en 37 f 12, 2 p. kindersch. 4 en f 5, 1 p. sandalen f 13. A. Pieper, Nieuw- laan 11. oude orkestviool merk met stok en kist 100. De Waal, Grens- 14. amofoonplaten z.g.a.n. muziek, dans) f 22.50. ?e, Nic. Beetsweg 50, achel met 3 kookga- 60. Adres: D. Ooms, nerdijk C 30, Oterleek. hoed in g. st. f 5. Groenland, Midden- en- en 2 buitenbanden f 65, koffergramo- ïet platen f 55. De Wit, ielstraat 21. schooltasch met beu- 25, electr. theelichtje 220V f 10. Metsch, intstraat 20. wortelnoten salon- is met glasplaat z.g. isp. f 65 en f 40 en een idig eiken bureau met n f 30. A. Vis, Ellands- (blj de Vlotbrug.) ïlwagen opv. f 60, par- sschen f 7.50, 2 in- aten 20 L. f 60, gordij- mituur (2 stel) i 12. H. 'ebbes, Vischweg 2B, sn. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 10 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 133. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prij» der gewone advertenties in deze editie 0.19 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer j 0.35. Tarieven voor de geheele oplage cv aanvraag. Abonnementsprijs per 3 f maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Eiland staat bloot aan zware bombardementen. Aan het Italiaansche legerbericht van 9 Juni ontleenen wij'het volgende: Het garnizoen van het eiland Pantel leria, dat in den loop van gisteren heeft bloot gestaan aan een ononder broken luchtbombardement, heeft niet geantwoord 'op de sommatie van den Vijand zich over te geven. Het eiland werd ook hevig gebombardeerd door een groote formatie oorlogsschepen. Een vijandelijk vaartuig werd door onze bommenwerpers getroffen. Ben vijandelijke luchtaanval op Car- bonia en omgeving deed eenige gebou wen instorten en veroorzaakte eenige branden. Er zijn enkele slachtoffers. Bijzonderheden over den aanval. Na de bezetting van Tunesië stond het eiland Pantelleria logischerwijze bloot aan de aanvallen van den vijand, die probeerde dezen hinderpaal voor de scheepvaart door het Kanaal van Si cilië uit den weg te ruimen. Het offensief had blijkbaar ten doel de verdedigingsinstallaties en het weer standsvermogen van het garnizoen op het eiland te verzwakKen om net tot overgave te dwingen of den afweer bij een eventueeie landing te verlammen. Doch het dappere garnizoen heeft de aanvallen met de grootste paraatheid afgeslagen en daardoor alle plannen yan den vijand verijdeld. Vanaf 9 Mei tot en met gisteren werd het eiland viermaal van zee uit beschoten en was het 't doel van 140 luchtaanvallen. In de afgeloopen dagen deed de vijandelijke luchtmacht gemid deld twaalf aanvallen overdag, terwijl de nachtelijke aanvallen zonder onder breking werden voortgezet om den ver dedigers geen oogenblik tot rust te la ten komen. De kustafweer en de lucht doelartillerie van het eiland zijn on vermoeid bezig en hebben den vijand een verlies van 116 vliegtuigen toege bracht, die met zekerheid zijn neerge schoten. Bovendien kreeg een vijande lijk schip een zwaren treffer. Aan de zijde der soldaten, matrozen en vliegers houdt de bevolking van Pantelleria geheel onbaatzuchtig stand door met trots alle offers en ontberin gen te dragen. Gisteren wierp de vij and pamfletten neer met een door ge neraal Spaatz geteekenden oproep van het Engelsch-Amerikaansche hoofd kwartier om zich over te geven. Men kan zich voorstellen wat voor een ant woord daarop de admiraal, die het be vel voert óp heteiland en over het garnizoen, gegeven heeft. De dappere verdedigers van Pantelleria zijn vast besloten den vijand de verwachte lan dingspoging duur te laten betalen. Aan den vooravond van den tienden Juni, op welken dag het vierde oorlogs jaar voor Italië begint, staat de geheele Romeinsche pers in het teeken van de zen verjaardag, die gevierd wordt als den dag der Italiaansche marine. De La- voro Fascista schrijft, dat het Italiaan sche volk, dat zich eendrachtig om den Duce schaart, het vierde oorlogsjaar in gaat met de viering van de roemrijke daden zijner niarine. De bladen leggen den nadruk op den vastbesloten wil tot strijden en over winnen van het Italiaansche volk en op den arbeid der marine, van welker verrichtingen een indrukwekkend ge tuigenis wordt afgelegd door het ver- leenen van onderscheidingen aan leden der marine en door het getal der. ver- liézen aan menschen bij de vloot. De bladen van Donderdag wijzen naar aanleiding van den derden ver jaardag van Italië's deelneming aan den oorlog op de onveranderlijken wil van Italië om tezamen met den spil- partner Duitschland de eindoverwin ning te bevechten. SUCCESSEN DER ITALIAAN SCHE MARINE. Ter gelegenheid van den dag der ma rine wordt van officieele zijde een sa menvattende statistiek over de verrich tingen en de successen der Italiaansche vloot gepubliceerd. Van 10 Juni 1940 tot 31 Mei 1943 hebben de aan de op pervlakte varende strijdkrachten der Italiaansche marine den vijand gevoeli ge verliezen toegebracht. In totaal zijn 354 schepen met een to talen inhoud van 1,387.018 ton wat be treft de koopvaardijschepen en een to tale waterverplaatsing van 366.113 ton wat betreft de oorlogsschepen tot zin ken gebracht en 79 schepen met een totalen inhoud van 98.660 ton wat be treft de koopvaardijschepen en een to tale waterverplaatsing van 358.570 ton wat betreft de oorlogsschepen bescha digd. In totaal zijn door de duikbootvloot tot zinken gebracht 208 schepen met een totale waterverplaatsing van 168.279 ton voor de oorlogsschepen en 1.236.626 ton voor de koopvaardijschepen. Be schadigd 28 schepen met een totale wa terverplaatsing van 135.200 voor de oor logsschepen en 78.000 ton voor de koop vaardijschepen. Sinds het begin van den oorlog heb ben zich in totaal 29 zeegevechten tus- schen aan de oppervlakte varende sche pen afgespeeld. Voorts hebben de Itali aansche stormstrijdkrachten zes onder nemingen tegen den vijand uitgevoerd, de eerste in de Soedabaai op 26 Maart 1941, de tweede in de haven van Malta op 26 Juli 1941, de derde in de haven van Gibraltar op 20 September 1941,, de vierde in de haven van Alexandrië op 19 December 1941, de vijfde in de haven van Gibraltar op 18 September 1941 en de zesde in de haven van Al giers op 12 December 1942. DE VERLIEZEN DER ITA LIAANSCHE MARINE. Officieren gesneuveld 244, vermist 790, gevangen genomen 682, in totaal 1716; gewond 540. Onderofficieren: gesneuveld 523, ver mist 2272, gevangen genomen 1600, in totaal 4395; gewond 768. Bootsmaten: gesneuveld 474, vermist 2047, gevangen genomen 1569, in totaal 4090; gewond 768. Matrozen: gesneuveld 1943, vermist 9133, gevangen genomen 8070, in totaal 19.146; gewond 3325. Totale verliezen 29.343, gewonden 5401. Productieslag 1943. Oud en jong, man en vrouw, allen werken mede om de jonge gewassen van het lastige en nutcelooze onkruid te zuiveren GNF-v. Bulten-Pax m Werk je in een fabriek of op een kantoor? Zit je op een HBS of op een am bachtsschool? Is je vader industrieel of arbeider? Verdient hij duizend of honderd gul den per maand? Om deel te nemen aan een wrer- sportkamp behoeven deze vragen niet beantwoord te worden. De weersportkampen staan open voor iederen Nederlandschen jongen van 16- 18 jaar. Kosten zijn aan de kampen niet ver bonden. De kampen duren een maand. Werkgevers en scholen moeten vrij geven. Werkgevers moeten loon doorbetalen. Werkgevers mogen deze maand niet vgn de vacantie aftrekken. Iedere Nederlandsche jongen een maand naar een weersportkamp. Meldt je aan bij het bureau voor Germaansche weersportkampen, Haar 94 en Amsterdam, Wil- 186. lem, Spaarne lemsï>arkwe£ VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 12.33, onder 2.25 uur. II Juni: Eerste kwartier. 47 Soyjet-landingsbooten tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 9 Juni (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front vonden giste ren geen gevechten van beteekenis plaats. Tqdens de gevechten aan hei Koe- banbruggehoofd in de afgeloopen veertien dagen, waarbij de Sovjets dertien divisies infanterie, drie in fanteriebrigades, zes pantserforma- ties en sterke vliegerstrijdkrachten in den strijd brachten, leed de vijand zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Alleen honderd pant serwagens en 350 vliegtuigen wer den vernietigd. Vliegende artillerie heeft gisteren aan de Oostkust van de Zee van Azof 47 landingsbooten der Sovjets tot zinken gebracht. In den centralen sector van het Ooste lijk front werden bij een poging der Sovjets onze vliegvelden en ravitaillee- ringssteunpunten te bombardeeren 75 Sovjetvliegtuigen neergeschoten, waar van alleen elf door Spaansche jagers. In totaal verloor de vijand in het Oosten gisteren 141 vliegtuigen. Drie eigen vliegtuigen worden vermist. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den' nacht van 3 op 9 Juni haveninstallaties aan de Algerijn- sche kust. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) Naar uit verschillende berichten in de Duitsche bladen kan worden afgeleid, hebben de Italianen ue militaire berichten der laatste we ken met een bewonderenswaardige kalmte opgenomen. Nog voordat de strüd in Tunesië was beëindigd, beeft Mussolini op het balkon van het Palazzo Venetia aan de volks menigte de plechtige verzekering gegeven: „Wij zullen naar Afrika terugkeeren!" Ziedaar het woord van een politiek leider, die zich door tijdelijken tegenslag niet laat beïnvloeden en er zelfs niet voor terugdeinst, de waarheid in het openbaar in de oogen te zien. Ook in Italië gaat men al meer en meer beseffen, dat het om ^en strijd op leven en dood gaat- Staatssecreta ris Bastianini hëeft dat met een dui delijkheid gezegd, die te dien opzich te geen twijfel meer toelaat. Voor een commisie van den Italiaanscnen senaat heeft hij verklaard: „Wij Ita lianen aarzelen niet, de onvermijde lijke eischen, die ons in een nieuwe fase van den strijd worden gesteld, voor onze rekening te nemen. Wij doen zulks met 't bewustzijn, dat wij een verantwoording van historische beteekenis op ons hebben genomen. Gemeenschappelijk belang. Dat deze woorden niet slechts het belang van Italië, maar minstens evenzeer dat van den Duitschen bondgenoot en het overige deel van ons werelddeel betreffen, blijkt mt een artikel, dat ongeveer terzelfder tijd door den nafionalen raad Asqui- ni in de „Giornale d'Italia" wordt ge publiceerd. Hij stelt vast, dat het fascisme en het Nationaal-socialisme in de dagen van hun ontstaan niets van elkander hebben geweten, hoe wel zij toch ieder voor zichzelf g e- meenschaopel ij k e belangen hebben behartigd. Het was de wet Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tussehen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor der. ar beidsinzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 1518 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmont^raat 16. 19 Juni 15—18 uilr: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei- 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Bi) onze Vrijwilligers. Het soldaten- orkest speelt, de bevolking luister, «andachtig toe SS PK Möblus O-H-P m' eener Europeesche revolutie, die tot de verdediging van ons werelddeel den stoot gaf. Het plan, Europa langs vreedzamen weg te reorganiseeren, werd docrr het iVitte Huis te Wash ington onuitvoerbaar gemaakt. In 1939 koos Amerika partij voor Londen en Parijs. In de eerste pjriode vi n den oorlog liet de geschiedenis Eu ropa recht wedervaren. Thans staan wij aan het einde van het tweede tijdperk. Volgens Churchill is men voornemens. Europa vanuit de Mid- d'llandsche Zee „een steek in het onderlijf toe te dienen." Aan de besprekingen, die Roosevelt en Churchill te Washington hebben gehad, is door den Sovjet-Russi- schen bondgenoot niet deelgenomen. Zelfs Litwinof is er niet bij betrok ken geweest. Sedert Stalin de uitnoo- diging. naar Casablanca te komen, van de hand heeft gewezen, is de tactiek van het Kremlin duidelijk: men stelt bepaalde eischen en houdt daaraan vast. Men weet, dat Enge land en Amerika oo de hulp van Moskou zijn aangewezen. Stalin voert zijn eigen oorlog en duldt geen inmenging. Hij weet zijn wil door te zetten. Engeland en Amerika hebben gehoorzaam moeten zwijgen, toen heel de beschaafde wereld duizelde van de gruwelen, die zich in de bos- schen van Katyn hebben afgespeeld. Als tegenprestatie heeft men daarna de communistische interna tionale voor opgeheven verklaard, maar wie de tactiek der bolsjewis ten kent, die zal zich hierdoor niet laten misleiden. Achter de coulis sen blijft alles, bij het oude. Het antwoord, dat Stalin op den door Joe Davis overgebrachten brief geeft, zal daar hoegenaamd niets aan veranderen. Burgemeester van Uitgeest ontslagen. Bij besluit van den commissaris- generaal van Bestuur en Justitie van 29 Mei 1943 is onmiddellijk ingaande ontslag verleend aan den heer P. van de Ven als burgemeester van Uitgeest. Eveneens werden ontslagen de burge- 'mcesters van Beemster, Haarlemmer- liede en Spaarnwoude, Laren en Ne- derhorst den Berg. NIJMEGEN AAR ZETTE DE BLOEMETJES BUITEN. Uit onze omgeving. te een Dinsdagavond heeft in een café Amsterdam tussehen bezoekers vechtpartij plaats gehad. Een 33-jarige grossier in bloemen uit Nijmegen kreeg daarbij een toeval, waarvoor hij in het Binnengasthuis is behandeld. Na deze behandeling is hij ter ontnuchtering aan het politiebureau Singel in bewa ring gesteld. Vrienden van dezen gros sier hadden inmiddels aan de politie de mededeeling gedaan, dat hij was be roofd van pl.m. 10000. De vechtende bezoekers e.a. werden gefouilleerd, ech ter zonder dat dit resultaat opleverde) Toen de grossier gistermorgen wat bij zijn positieven kwam, verklaarde hij. dat hij van ongeveer 3000 was geroofd. De recherche is thans bezig om deze zaak uit te zoeken. JEUGDIGE POLITIEAGENTEN STALEN UIT SPOORWAGON. Drie jeugdige agenten van het Amster- damsche politiebataljon, resp. 19, 20 en 21 jaar oud, zijn door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot elk tien maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. In het geval bij den jongste werd de gratieclausule toege past. Zij hadden, terwijl zij bewakingsdienst hadden op het spoorwegemplacement in den Watergraafsmeer,- zes doozer, elk inhoudende bijna zes pond bonbons, en twee doozen chocoladereepen gestolen uit een wagon, dien zij hadden openge broken. De officier had tegen de agen ten straffen van 8, 10 en 8 maanden ge- eischt. Voor de jaarlijksche lamraerentnarkt. welke dezer dagen te Den Burg op Texel weer gehouden werd, bestond groote belangstelling CNF-Kuiper-Pax m VERVOER VAN BOKKEN EN GEITEN. Blijkens afkondiging in het „Voed selvoorzieningsblad," heeft het be drijfschap voor vee en vleesch een Verordening op het vervoer van bokken en geiten" uitgevaardigd, waai bij het vervoer van bokken en geiten wordt verboden, tenzij bet vervoer geschiedt onder dekking van een geleidebiljet of van een slacht- vergunning. Ook het vervoer van geiten- en bokkenvleesch is verbo den, tenzij dezelfde voorwaarden vervuld zijn. Deze regeling beoogt naai en perk te stellen aar, den abnormalen han del in geiten en bokken. Deze dieren worden namelijk tegen zeer hooge orijzen, vooral in de steden, verhan deld, terwijl het vleesch, dat niet on der de vleeschdistributie valt, even eens een gewild handelsartikel is. Het ligt in de bedoeling na de in werkingtreding van de verordening geleidebiljetten en slachtvergunnin- gen voor geiten en bokken slechts af te geven ten behoeve van hen, die voorheen reeds geiten of bokken hiel den of slachtten. De plaatselijke bu reauhouders worden belast met de uitvoering der regeling. ROOSEVELT OVER DEN GASOORLOG. Een alibi voor eigen plan? Roosevelt heeft verklaard, dat de spilmogendheden naar allen schijn voor bereidingen treffen voor het gebruik van gas. Zouden zij met dEn gasoorlog beginnen, dan zouden onmiddellijk ver geldingsmaatregelen worden genomen. Het is, zoo verklaart men te Berlijn, niet de eerste keer, dat van vijandelijke zijde dergelijke beweringen worden ge lanceerd. Wanneer de president der Vereenigde Staten deze tot de zijne maakt, spreekt daaruit een zekere ner vositeit, misschien ook de wensch zich en zijn bondgenooten a priori een alibi te verschaffen voor een eventueel in die richting gaand eigen plan. RIJWIELVERVOER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. De Nederlandsche Spoorwegen deelen mede, dat de afgifte van rijwielkaarten van 1.30 van 10 Juni tot en met 16 Juni en van 30 Juni tot en met 6 Sep tember wordt gestaakt. Deze maatregel is genomen, omdat den laatsten tijd een zco algemeen gebruik van de duurste rijwielkaarten is gemaakt, dat de Spoorwegen onmogelijk het enorme aantal rijwielen op de gewenschte wijze konden vervoeren. Bovendien is de maatregel genomen ter voorkoming van treinvertragingen. Uit het bovenstaan de zal men kunnen Opmaken, dat de uitgifte juist gestaakt is gedurende de Finksterdrukte en zomervacanties. Men kan nog wel gebruik maken van de rijwielkaarten van 40 en 80 cent. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 15.000 (met premie van f 30.000): 7936. f 1000: 2875, 3082, 10289, 12017, 16501. f 400: 1190, 4127, 4388, 5789, 8616, 10589. 12903, 16855, 19109, 20554. f 200: 3389, 5678, 8954, 10683, 12071. f 100: 1132, 1158, 8654, 13268, 13682, 15568, 16409, 19169, De 23-jarige mej. K. uit Eindho ven is tussehen Den Bosch en Eindho ven uit een trein gevallen en ernstig verwond in een ziekenhuis opgenomen. Sibbekunde en haar nut. I. LTET is wijlen Dr. van Balen Blan- H ken geweest, die bovenstaande spreuk eens heeft neergeschreven en hij gaf daarmee aan de voorvechters voor het behoud van de eigen cul tuur een schoon en waar devies. Meer en meer, geiukkig, gaan de oogen open van de bewoners van ons lage land voor de schoonheid van de geestelijke en stoffelijke nalatenschap onzer voorouders en het zijn in dit opzicht vooral de historische genoot schappen en niet in het minst de Westfriesche Styk, die baanbreken^ werk verrichten. Echter om zijn voorgeslacht te kun- ien eeren is het toch wel een eisch, dat men het ook ként en daar bij de leeste menschen deze kennis meestal phoudt bij grootvader en grootmoe- er, is het doel van deze serie arti- eltjes hen te leéren hoe zij kunnen ■agaan wie hun vroegere voorouders zijn geweest. In geleerde taal wordt de kennis van het voorgeslacht aangeduid met den term „genealogie, maai* aangezien dit woord zich niet bepaald leende voor den volksmond, heeft men gezocht naar een Nederlandsche uitdrukking en deze gevonden in „sibbekunde". Veel is er over dit woord geschreven en gewre ven, de geleerdeh uit Holland, in de engere beteekenis van de twee provin cies, waren het er over eens dat het geen „Hollandsch" woord was en in derdaad is „sibbe" een term, die we hier niet meer kennen. Maar in Fries land en de Oostelijke provincies is het wel bekend en omdat er zich geen an dere passende uitdrukking voor „genea logie" aandiende, is „sibbekunde" ge bleven en reeds in korten tijd in het spraakgebruik opgenomen. „Sibbe" wil zeggen een familie in den meest uitgebreiden zin. In onze omge ving kent men daarvoor de uitdruk king „in de permetatie zijn," een ver haspeling van het Fransche woord „pa- rent". Met „permetatie" of „parentatie" wordt een zuiver begrip van familie bedoeld. Een neef van 'n aangetrouwden zwa ger bijvoorbeeld is niet meer in de fa milie, maar toch wel „in de permeta tie," hij behoort dus ook tot de „sibbe". Een „sibbe" is derhalve een kring van familieleden met de aangetrouwde geslachten inbegrepen. LIET is nu allemaal goed en best, da' 11 we gaan probeeren uit te zoeken wie onze voorouders waren en velen zullen dat werk wellicht opvatten als een interessante liefhebberij, maar welk nut kan het ons opleveren? zoo hoo- ren we den nuchteren practicus, wien alle romantiek vreemd is, al vragen. Daarop kunnen we antwoorden, dat het beoefenen der sibbekunde vele nut tige zijden heeft. De voornaamste is wel, dat we op de hoogte komen van allerlei eigenaardigheden van onze fa milie. We leeren de lotgevallen van onze voorouders kennen, waar ze van daan kwamen, hun beroep en veelal komen we iets te weten over erfelijke eigenschappen en ziekten. Uit het een en ander .kan men dan zijn conclusies trekken. Maar de beoefening der sibbekunde heeft ook ander nut, T 1- DE HULPVERLEENING AAN ROTTERDAM. Het prachtige gebaar, waarmede het Nederlandsche volk de bij de ramp van 31 Maart 1.1. in Rotterdam getroffenen tegemoet is getreden, heeft het mogelijk gemaakt dat de nood hier op grootscheepsche wijze kon worden gelenigd. Uit den over vloed van goederen, die zijn binnen gestroomd, konden sedertdien vele honderden reeds worden voorzien van huisraad, kleeding. dekking en andere nuttige artikelen. Vóór het echter zoover was, moest bet noo dige herstel-, schoonmaak- en sor- teerwerk worden verricht, hetgeen uiteraard eenigen tijd vereischte. Het Nederlandsche volk heeft ech ter niet alleen in natura, doch ook met geld een schitterend bewijs van zijn medeleven gegeven. Daardoor kan binnen enkele dagen een begin worden gemaakt met de uitreiking van zoogenaamde waardebonnen, waarop de goederen die in de bij eengebrachte voorraden niet aan wezig zijn, bij winkeliers kunnen worden betrokken. Op deze wijze krijgen de artikelen, die alleen voor getroffenen zijn gereserveerd, hun bestemming. HET PRIJZEN VAN MEUBELEN. Zooals bekend is dienen meubelen, welke geëtaleerd worden of ten ver koop voorradig gehouden worden, van een duidelijk zichtbare prijsaanduiding voorzien te zijn. De meening blijkt bij enkelen post te hebben gevat; dat ver schillende soorten meubelen- niet onder dit voorschrift zouden vallen. Teneinde misverstanden te voorko men, deelt de gemachtigde voor de prijzen mede, dat alle meubelen, dus ook riet- en tuinmeubelen zoowel als antieke- en gebruikte meubelen als ook de z.g. kleinmeubelen van een prijs aanduiding /oorzien moeten zijn. HET WITTE KRUIS verheugt zich in toenemenden bloei. Woensdagavond vergaderde de afd. Alkmaar van het Witte Kruis in bgt café „Central" onder presidium vah den heer Margandant. De opkomst van leden was als altijd, heel gering. De heer Margadant heette speciaal welkom mevr. Kraakman—Bots ais pre sidente van Huisverzorging als opvolg ster van mevr. Ringers—Veen, aan wier adres spr. nog een woord van dank bracht voor het vele goede werk. door haar verricht in het belang van Huisverzorging. Naar aanleiding van de bekende cir culaire van Luchtbescherming qm toe treding als iid werd op voorstel van het bestuur bij acclamatie besloten lid te worden van die organisatie. Jaarverslag. Wij ontleenen aan het door den secre taris. mr. G. A. de Lange, uitgebrachte jaarverslag het volgende: De afdeeling groeide opnieuw door toename van het ledental, dat thans 6521 bedraagt tegen 6276 op 1 Jan. 1942. Met eerbied v/erd herdacht wijier mevr. Ringers voor den steun, dien zij steeds bood overal waar het, bestuur een beroep op haar deed. De toenemende schaarschte op schier alle gebied stelde het beheer van het magazijn voor groote moeilijkheden, maar toch kon het materiaal op een zeer bevredigend peil wórden gehouden. Verschillende artikelen konden nog worden aangeschaft voor totaal bijna f 790.waaronder moderne medische hulpmiddelen. Vooral in de laatste maanden van 1942 was de aanvraag om vérplegingsartikelen bijzonder groot. Voor ontsmetting en bewassching werd betaald f 1123.08 (v. j. f 1066.91). Vijf vrouwelijke Datiënten werden uitgezonden naar het herstellingsoord te Blaricum, waarvoor f 69,47 werd bijge dragen. Financiën. Ontvangsten f 12,230.—. uitgaven f9513,19, voordeelig saldo f 2776,81, hetwelk geheel werd besteed voor afschrijvingen. Aan het persone^, dat onder leiding van den heer R. Vóórhaar aan de sterk toegenomen drukte aan het ma gazijn het hoofd wist te bieden en ook nog de propaganda verzorgde, werd daarvoor dank gebracht. Aan het badhuis werden 33.023 baden genomen tegen 25.769 in 1941 en 20.574 in 1940. De ontvangsten waren hiervan f 8489, de uitgaven f 5966,80. Het voor deelig saldo werd bestemd voor af schrijving, terwiil f 1256,37 werd gestort op een bijzondere reserve-rekening, om een na den oorlog te verwachten daling der inkorqsten op te vangen en een fonds te vormen voor de dan noodzakelijke voorzieningen aan de in stallaties. Aan den badmeester en het hulppersoneel werd dank gebracht voor de wijze, waarop de noodige ar beid werd verricht. Huisverzorging bracht hulp in 178 ge zinnen (v. j. 174) van verschillende godsdienstige richting. Aan de ver zorgsters werd uitbetaald f 2669.86 (v.j. f 2920.84). De totale uitgayen bedroe gen f2790,20, de ontvangsten f 3103,36. het saldo was dus f 313,16. Het aan tal leden van Huisverzorging was 433, die samen f 625,50 contributie 1g* taalden. De onderafdeeling Zuigelingenbe scherming hield 97 zittingen, evenveel als in 1941 en 5336 consulten (v. j. 5190): 2257 huisbezoeken werden ge bracht (v. j. 2878); nieuw ingeschre ven werden 388 kinderen (v. j. 381). Er werden twee moedercursussen gege ven. Aan het slot van het jaarverslag werd geconstaterd, dat de afdeeling en haar dochter-vereenigingen haar taak in het belang van de ziekenver zorging ongestoord hebben kunnen vervullen en dat die arbeid, welke ge steund wordt door alle lagen van de bevolking, vooral in dezen tijd e^p belangrijk deel vormt van de mediscn- sociale zorg in de gemeente. Het jaarverslag werd goedgekeurd, evenals de rekening en verantwoording- waarvan in het jaarverslag de vooj}- naamste cijfers reeds werden opge nomen. De voorzitter bracht den secr.-pep- ningmeester dank voor zijn werk en sloot zich aan bij den lof over het personeel der afdeeling. Dr. Lourens bracht als voorzitter van de commissie van beheer over het ma gazijn, verslag uit over dit onderdeel van den arbeid van de afdeeling. (Het belangrijkste ervan is «reeds tn het jaarverslag van den secretaris op genomen.) Bii de rondvraag betreurde de heer Dekker het geringe bezoek, waarbij hij aandrong op het bieden van attrac ties om de jaarvergaderingen beter bezocht te krijgen. De voorzitter antwoordde, dat al een paar keeren een spreker ls opgetreden met een belangrijk onderwerp en zégde toe, dat alles gedaan zal worden om he ledenbezoek op te voeren. Hieron volgde sluiting der vergade ring. HET WIT-GELE KRUIS. In de maand Mei werden door de Wijkverspleeteters 654 bezoeken afge legd bij 50 iTatiënten, waarvan 506 bez. bij leden van het A.A.Z.A., 128 bez. bij leden van het W.-G. Kruis en 20 bez. bij particulieren. Zij verleenden 1 maal laat ste hulp. Door de Wijkkraamverpleegster werden 246 be£ afgelegd bij 20 patiënten en zij verleende 3 maal assistentie aan den dokter. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Cornelis J., z. van S. Kap- tein en G. J. Bakker. Erich W., z. van H. Kaal en Th. W. Leskau. Maria C„ d. van J. de Moei en G. Kroon. GETROUWD: Adrianus J. van der Veer en Engelina Overman. Simon de Groot, en Elisabeth Peppel. OVERLEDEN: Geertruida A. Hofman, gehuwd m. J. Veldman, 64 jaar. Aries Huizing, geh. met G. van Osch, 76 jaar. Langendijk. De verstrekking van klompen. Naar wij vernemen, moeten nu voor het aanvragen van vergunningen voor het koopen van klompen uit sluitend aanvraagformulieren wor den ingevuld, welke ter gemeente secretarie. afd. Sociale Zaken te Zuidscharwoude, verkrijgbaar zijn. Het gaat dus niet meer per brief kaart. •C't.'kf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1