IfiAN- Oudejans. DAGBLAD VOOR 9 vijandelijke schepen in den grond geboord. (enbier, DERWIJS mi, 3 uur, ROOS, en aan Ze», ESTRAAT, iANSTRAAT. TERIJ zen. Zware Sovjet-verliezen in hevige luchtgevechten. Uiireiking nieuwe bonkaarien. Arbeidsmannen Distributie van textielgoederen. De Landstand wint Texel. 'DEDEELINGEN- en, zaden en peui- itanten zaaizaad ïen, zaden opeul en de handelaren dicht de navolgende of in voorraad ge erden opgeslagen pro- 1543 in gedorschten en bij een door of verkoopbureau van (P.A.V.A. en P.V.C.) of laadplaats: granen kweit; peulvruchten, die, welke groen ge inbegrip vc 1 wikken [vlasbollen), kanarie- aad, blauwmaanzaad, eel- en bruin mos- ine mosterd), alsme- aarvan de bovenge- deel uitmaken (b.v. uitzondering van regelmatige wijze is met uitzondering en elitie zaaizaden: te velde en op partij ambeerde winterzaai- n N.A.K. te velde eh de en geplombeerde or zoover deze door vergenomen; d. het velde en op partij mbeerd, alsmede net itend op partij goed- nbeerd zaailijnzaad; te velde en op par- aplombeerd, alsmede uitsluitend op partij nbeerd en voor zaai- winterkoolzaad en voor zaaldoeleinden dzaad; g. alle voor ide mais. inlevering geldt niet resteerende gedeelte (met uitzondering ingevolge het uit- ïring van inlevering granen en/of peul als teeltpremie of rijgestelde haver enI niet voor gras- en et aan- en verkoop- ïwproducten (PA.V, bijzondere gevallen, van de genoemds ini 1943 niet of be vinden, het tijdstip worden ingeleverd, worden vastgesteld. onker; plv. hoofd- dweg; Biitenl.: Tj. Prov., Stad: D. A. htsz.: J. Werkman; llen te Alkmaar. een 's avonds. Koekenbier! rdeg v. 3-10 n, iaar, ende dans- en de origlneele senbier. ?f. 2451 irecies. mducties ard Walden ns Muriloff, ibaretrevue L. 1—1 u. ÏEN penbare lagere n worden ge- 16 Juni, njn. 6 jaar zijn. NI 194) i. 2675. SS51, IH6J. 589.. 12S03, 16055, 11Q&— 1132. 1150, 1734 1810 mi 2509 2514 2817 3381 3436 3504 4404 4430 4408 5917 5970 6043 6598 6631 6852 80-15 8062 8070 8901 8934 9053 1 10123 10268 10273 1 10862 10985 11061 11669 11707 11765 12601 12701 12707 13127 13211 13242 13679 13687 13687 14680 14687 14821 15400 15420 15021 16769 16793 16877 17453 17580 1770* 18556 18562 18594 19328 19627 19687 20699 20773 20850' 21758 21762 21773 13 JUNI 1.30 uur draverij, ur. nde TOTO! moei gaan. 1 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 12 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 135. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M, 1.40, elke 3 «4 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het gebeele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Juni (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijk front wordt ac tiviteit van verkennings- en stoottroe pen gemeld. Bij een aanvalspoging van sterke bolsjewistische luchtstrijdkrach ten op Duitsche frontvliegvelden in den centralen sector van het oostelijke front ontstonden hevige luchtgevechten in het verloop waarvan de vijand zwa re verliezen leed. In den nacht van 10 bp 11 Juni vielen zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen een bolsjewistisch be- wapeningsbedrijf aan. In het gebied van de Middellandsche Zee schoten Duitsche en Italiaansche jagers gisteren 22 vliegtuigen neer. Duitsche duikbooten boorden in een zwaren strijd tegen beschermde con- vooien en afzonderlijk varende sche pen 9- schepen met een gezamenlijken inhoud van 43.000 brt. in den grond en plaatsten torpedotreffers op twee an dere schepen. In de periode van 1 tot 10 Juni werden door vlootstrijdkrach- ten en de luchtdoelartillerie, van de marine 10 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. PANTELLERIA. Haart van Pelt Hierbij een kaartje van de ligging van Pantelleria, het versterkte Italiaan sche eiland, dat zoowel ter zee als uit de lucht voortdurend wordt aangeval- Itn. Sauckel over de arbeids- mobilisatie. In tegenwoordigheid van den plaats- vervangenden Rijksprotector, Daluege heeft de algemeene gevolmachtigde ^oof den arfreid, .Sa**ckel, te Praag voor een grooten kring van genoodigden gesproken over de arbeidsmobilisatie in Duitschland. Sauckel behandelde uitvoerig de gunstige wijziging in de verhouding tusschen het aantal men- schen, dat beschikbaar is voor Duitsch land en zijn bondgenooten en dat van den vijand.1 Zooals reeds gemeld, is deze ver houding thans 9 tot 11, terwijl zij in den vorigen wereldoorlog 1 t<iï 10 was. Sauckel betrok ook het aantal wer kers in Midden-Europa en Japan in zijn beschouwing en toonde aan, dat de mogendheden van het pact van drie thans over een gemeenschappelijk ar beidspotentieel van '380 millioen men- schen beschikken, dat volledig is ge mobiliseerd. Weliswaar bedraagt het potentieel der vijanden van de spil 536 millioen, maar hier is geen sprake van een zoo aaneengesloten menschen- reservoir en een zoo hoogstaande ar beidersmacht als de Europeesche. Sauckel wees voorts op het voordeel der „binnenlinie" en van de gesloten staatshuishouding en herinnerde aan de toenemende arbeidsprestaties van de Duitsche vrouwen, die sedert het begin van dit jaar bij millioenen voor de Duitsche oorlogseconomie beschik baar zijn gekomen. Het geheim van de arbeidsmobilisatie in Duitschland schuilt evenals dat van de mobilisatie der Duitsche soldaten in de volkomen eenvormigheid van leiding en arbeids- parool. Dat is ook de reden, waarom Duitschland onoverwinnelijk zal blijven. De Amerikaansche verliezen. Het Amerikaansche bureau voor oorlogsberichten heeft medegedeeld, „op grond van de rapporten der de partementen van oorlog en marine", dat de totale verliezen der Amerikaan-" sche strijdkrachten sedert het begin van den oorlog 88.582 man bedragen, n.l. 14.594 dooden, 20.490 gewonden, 38.625 vermisten en 19.87? krijgsgevan genen. De verliezen van het leger be dragen volgens deze mededgeling 62.044 man, die der marine 26.530 man. In de mededeeling is niet aangegeven, op welk tijdstip de verlieslijsten zijn afgesloten. DE NIEUWE ARGENTIJNSCHE REGEERING. De erkenning van de nieuwe Argen tijnsche regeering door de Duitsche Rijksregeering is, zoo werd gister op een desbetreffende vraag in de Wil- helmstrasse verklaard, het gevolg van een stap van de Argentijnsche regee ring, die door middel van haar zaak gelastigde liet meedeelen, dat zij de regeeringstaak had overgenomen en tevens liet weten dat zij op het oogen- bliktoeutraal blijft. Daar de aanleiding tot de regeeringswijziging blijkbaar van binnenlandschen politieken aard was, zoo verklaarde men te Berlijn, en Duitschland het van de hand wijst zich te mengen in de binneniandsche kwesties in de met Duitschland in vrede levende staten, bestond er geen reden de nieuwe regeering niet te er kennen. Thans hebben ook de regeeringen van de Ver. Staten, van Engeland en van Japan de nieuwe Argentijnsche regeering erkend. Nederlandsche verpleegsters in opleiding. Voordrachten van bekende professoren vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs. De meisjes moeten ernstig werken, om alles wat zij moeten weten, te be- heerschep. Maar ondanks alle moeilijkheden met de taal lukt het uitstekend GL-Holland-Pax m Verbod van koopen, verkoopen en afleveren van meubelen. Het verkoopen en afleveren van meubelen door fabrikanten is sinds 12 Februari j.l. verboden. Blijkens een publicatie in de Ne derlandsche Staatscourant van 11 Juni 1943, is dit verbod thans uitgebreid tot het koopen, ver koopen en afleveren van onge bruikte al dan niet gestoffeerde houten meubelen in het al gemeen, zoodat het ook aan grossiers en detaillisten, alsmede aan ambachtslieden verboden is ongebruikte, al dan niet bekleede houten meubels zonder vergun ning te verkoopen en/of af te le veren. Ook aan gebruikers is het zonder vergunning koopen dezer meube len verboden. Van het verbod zijn o.a. uitgezonderd bureaumeubelen, waaronder uitsluitend te verstaan: Bureaux, schrijftafels, schrijfma chinetafels, karthotheekkasten en -laden en registerkasten. Aanvragen om een vergunning tot verkoop en aflevering aan verbruikers en aan vragen om koopvergunningen door verbruikers kunnen tot nadere me dedeeling niet in behandeling worden genomen. Voor naderde bijzonderhe den zie men de officieele publicatie in genoemde staatscourant. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN TOT 3 JAAR IN STADSGEBIED. Zooals uit de gepubliceerde bonnen- lijst blijkt, komen kinderen van 0 tot en met 3 jaar, die woonachtig zijn in het stadsgebied, in aanmerking voor 300 gram sinaasappelen. In verband hiermede geven de bonnen „Reserve 4-35" met rooden opdruk recht op het koopen van 300 gram sinaasappelen in het stadsgebied. Het zal niet steeds mo gelijk zijn de sinaasappelen onmiddel lijk te betrekken in verband met de bevoorrading van den handel. De han delaar is verplicht onmiddellijk bij de aanbieding der bonnen de sinaasappe len af te leveren; vóór-inlevering is dus niet geoorloofd. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Hef'* SS®Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den) die lichamelijk zoowel als geeste lijk 'goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers die om be paalde redenen in Nfclerland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat hun to jnen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-WaphtbataU- lqïüdnenfdezSefokeuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe- trpdernsonen tusschen 18-30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar- beXnzet kunnen zich jveneens op een der keuringsdagen aanmelden worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9-14 uur: Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant 1 „Modern". Markt. -„„„j. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, „Noord-Brabant". Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo. Deutsches Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, cafe 20 Jun^!)-^ uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis- aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen,x Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis. Oude Gracht 245. 25 Juni 914 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout'.', Bezuidenhoutscheweg. De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstip pen van 20 Juni tot en met 10 Juli 1943 tegen overlegging van de stam? kaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel bon kaarten „voedingsmiddelen 8e pe riode 1943" en, in bepaalde gebie den, klantenkaarten voor groente uit reiken. Er wordt wederom onder scheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. De diensten zullen uitreiken: Aan houders van een inlegvel KI of LI een bonkaart K 118 en een klanten kaart voor groente; aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K 218 en een klanten kaart voor groenten; aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart K 318 en een klanten kaart voor groenren; aan houders van een inlegvel ,K4 of L4 een bonkaart K 418 en een klanten kaart voor groente. Houders van L-in- legvellen ontvangen bovendien een bonkaart L 118, welke van L Juii tot en met 25 December a.s. geldig zal zijn voor nader aan te wijzen artikelen. Deze bonkaarten worden na afloon van bovengenoemd tijdvak niet meer uit gereikt, dus ook niet bij vermindering van het inkomen. Slechts in geval van geboorte of vestiging uit het buitenland zullen de diensten deze kaarten nog uitreiken. Bij vermeerdering van het inkomen behoeven deze kaarten niet ingeleverd te worden, terwijl in ver band hiermede de L-inlegvellen eerst bij de 'Uitreiking voor de le periode van 1944 geruild kunnen worden. Zij, die geboren zijn tusschen Juni en 12 Juli van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inlegvellen ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woon wagenbewoners (indien zij zijn opge nomen in het centraal bevolkingsregis ter), gedetacheerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking wordt die bon van het inlegvel verwijderd, waar van het nummer overeenkomt met 't nummer der uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen, terwijl het vakje q 10 van de stamkaart wordt afgekruist. Bij het in ontvangst nemen der kaar ten ga men na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, inderdaad heeft ontvangen. Latere reclames wor den niet in behandeling genomen. KEURINGEN WAFFEN-SS EN NED. LEGIOEN. Tijdens de keuringen der Waffen-SS en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmel den in den leeftijd van 17-45 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in rui me mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze zie kenverpleging, extra levensmiddelen, extra kolentoewjjzing enz. Zij, die Om bijzondere redenen of wegens familie omstandigheden in Nederland moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde SS-onder- deelen. Degenen, die zich bij de SS of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun ver bintenis vrijgesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tij dens de keuringen verstrekt. „Mit solchem Gesindel muss tch mich herumschlagen" (zulk gespuis moet ik bevechten). Aldus Frederik de Groote bij het zien van de Russische gevangenen na den slag bij Zorndorf (25 Augustus 1758). Ook thans zouden deze woorden gesproken kunnen worden. „Moet ik" sprak de keurvorst. En wij herhalen het en zeggen tot elkander: „moeten wij". Nu gaat het niet alleen om Duitschland, nu gaat het erom beel Europa, het eeuwenoude bolwerk der beschaving, te beschermen, r ar goed, tegen het Bolsjewistische gevaar, tegen de woeste horden uit het Oosten. Een reden te meer voor lederen rechtgeaarden jongen Nederlander om de woorden: „ik moet". In de. daad om te zetten door zich te melden bij de Waffen-SS ot bij het Vrijwilligerslegioen „GL-ti"-Pax m Verplichte verbouw van wintèrkoolzaad en winterraapzaad. Het Departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend: Het is absoluut noodzakelijk voor onze voedselvoorziening, dat voor oogst 1944 wederom een groote op pervlakte wintèrkoolzaad of winter raapzaad wordt uitgezaaid. Ten ein de dit te bereiken, zal deze ver bouw wederom verplicht moeten worden gesteld. Aangezien het van belang is, dat dit pewas niét op te kleine perceelen wordt verbouwd, is besloten de grenzen iets ruimer té stellen dan in herfst 1942. Bedrijven op klei-, zavel- en rooijjoorngrond met 5 ha. of minder dan 5 ha. bouwland zijn vrijgesteld van den koolzaadteeltplicht. Bedrijven op deze grondsoorten met meer dan 5 ha. bouw land moeten 10 pet. van het bouwland met deze gewassen betelen. Op andere grondsoorten dan hiervoor genoemd, zijn bedrijven met 10 ha. of minder jian 10 ha. bouwland vrijge steld, bedrijven met meer dan 10 ha. zijn verplicht 5 pet. van hun bouwland met wintèrkoolzaad of winterraapzaad te verbouwen. De productiecommissarissen zijn be voegd voor deze laatste grondsoorten gebieden, alsmede op zichzelf staande bedrijven, aan te wijzen, welke vrijge steld zjjri van deze verplichting, met dien verstande, dat ze in 1944 een op pervlakte vpn 5 pet. van hun bouwland méér met aardappelen moeten betelen dan in 1942. De totaaloppervlakte aardappelen op het betrokken bedrijf zal de 25 pet. van het bouwland echter niet behoe ven te overschrijden. Telers, die in het voorjaai 1944 nog niet of niet geheel aan hun koolzaadteeltplicht hebben voldaan, zullen dan een oppervlakte, overeenkomstig met VA maal hun kool zaadteeltplicht, met een zomeroliege- was moeten verbouwen. Onder bouwland wordt verstaan al het op 1 Juni aanwezige bouwland, ver meerderd met het grasland, dat nog ingevolge eenige wettelijke verplichting gescheurd moet worden. Van de teeltverplichting kan vrijstel ling worden verleend voor de opper vlakte, die ingevolge met een hande laar afgesloten en bij het bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker en weidebouw of het bedrijfschap voor tuinbouwzaden gemeld contract, voor zaaizaadwinning, voor oogst 1944 met koolrapen, knollen, voederkool, merg- kool of andere koolsoorten wordt be- teeld. met groot verlof. Hun plicht jegens Vaderland en Europa. Manschappen van het corps 22 van den Nedérlandschen Arbeidsdienst, die hun. diensttijd doorbrachten in de kam pen Nunspeet, Dalfsen, Ommen, Stap horst en Ten Arlo en Donderdag hun ar beid? dienst beëindigen keerden gis ter in de hoofdstad terug. En om den geest te demonstreeren, die gegroeid is onder deze jongemannen, die door een band van hechte kameraadschap ge bonden zijn, werd het afscheid van den dienst nog eens in Amsterdam gevierd. In den middag arriveerden de ontsla gen arbeidsmannen aan het Centraal station te Amsterdam. Zij hadden thans het uniform afgelegd en waren weer in burgerkleeding gestoken. Tezamen met de kaderleden maakten zij hun laatsten marsch. Van het Centraal sta tion trokken zij, hun marsch-liederen zingend, onder groote belangstelling naar het Apollo-paviljoen. Hier verza melden de mannen zich aan een een- voudigen maaltijd, waaraan namens het gemeentebestuur van Amsterdam wet houder dr. J. Smit aanzat. De corpscommandant, arbeidsleider Hekman, nam bij deze gelegenheid of ficieel afscheid van de arbeidsmannen, die hij in de goede zorgen van de ge meente Amsterdam aangeval. Wethou der Smit verwelkomde hen, herinnerde aan wat zij in den afgeloopen diensttijd hebben geleerd en wees de jongeman nen op hun plicht tegenover de ge meenschap, hun vaderland en Europa. GRIJPT DE KANS. De zomer nadert. Nu is het de tijd om naar buiten te trekken. En wat kan er mooier zijn dan "een maand door te brengen in een der schilderachtigste gedeel ten van Duitschland, in een kamp tezamen met jongens uit Noor wegen, Denemarken, Duitschland. Vlaanderen en Wallonië? Jongens van 1618"jaar. Grijpt de kans, die je geboden wordt. Doe kracht en sterkte op in een weersportkamp. Kosten zijn aan deelneming niet verbonden, ter wijl werkgevers (en scholen) vrij moeten geven met behoud van loon, zonder dat de maand, die het kamp duurt, in mindering ge bracht mag worden van de va- cantie. Meldt je aan voor een weersportkamp. Profiteert van de gelegenheid voor een extra maand vacantie. Aanmeldingen te richten aan en der gewest kwartieren van den Jeugdstorm of aan het adres Koningslaan 9 te Utrecht. HET DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND VERSCHIJNT NA HEDEN EERST WEER OP A.S. DINSDAG. GESTANDAARDISEERDE MELK VOOR KINDEREN. Met ingang van 12 Juni a.s. zullen kinderen van 4 tot en met 13 jaar we derom 14 liter gestandaardiseerde melk per 4 weken ontvangen. In plaats van de extra hoeveelheid karnemelk, die voor de thans afgeloopen periode be schikbaar was gesteld, wordt evenals vóór de laatste verlaging van het melk* rantsoen, thans gestandaardiseerdé melk gegeven. In verband hiermede ge ven de bonnen „Melk 25 t.e.m. 28" van 13 Juni tot en met 10 Juli a.s. elk recht op het koopen van 1 3/4 liter ge standaardiseerde melk. TAPTEMELK EN KARNEMELK. Voor het koopen van 1 3/4 liter tapte melk zijn voor het bovengenoemde tijd vak voorts de bonnen „Taptemelk 25 t.e.m. 27" aangewezen, terwijl de bon nen „Taptemelk 28" op het koopen van 1 3/4 liter karnemelk recht geven, of, indien de handelaar niet over een vol doende hoeveelheid karnemelk be schikt, op het koopen van eenzelfde hoeveelheid taptemelk. HIJ ZOU HET TOESTEL. EVEN CONTROLEEREN. AMSTERDAM, 11 Juni. Een man, die in een school aan de Nassaukade bij de Kinkerstraat te Amsterdam zijn radiotoestel wilde inleveren, werd bij den ingang van de school aangesproken door iemand, die tegen hem zei:. „Geeft U Uw toestel maar hier, dan zal ik het even controleeren. U kunt intusschen hier in dit kamertje wel even wach ten." De man ging in de hem aange wezen kamer. Het wachten duurde erg lang. Toen hij op onderzoek uitging, bleek de „controleur" gevlogen. De man was de dupe geworden van een oplichter. De waarde van het toestel bedroeg f 150. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 14.48, onder 3.09 uur. Zondag: maan op 15.59, onder 3.31 uur. Maandag: maan op 16.20, onder 3,56 uur. 18 Juni: Volle Maan. Woensdagmiddag brak brand uit in de boerderij van den heer G. Trut- mans in de buurtschap Oele bij Hen gelo. Slechts een gedeelte van het huis raad kon worden gered. De Hengelo- sche brandweer kon alleen trachten uitbreiding te voorkomen. UITSLAG VAN DE JEUGDHERBERG PRIJSVRAAG Er was groote belangstelling. Dc Nederlandsche Jeugdherberg Cen trale heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp voor een model jeugdherberg te Amersfoort. Deze prijsvraag is een groot suc ces geworden; 55 inzendingen getuigen van de belangstelling onder de Neder landsche architecten voor deze mooie opgave. De jury, die een dezer dagen bijeenkwam, maakt thans den volgenden uitslag bekend: le prijs voor den heer H. J. M. van Embden, Arnhem, onder motto „Museh." 2e prijs voor den heer Herman Mens, Vught, onder motto „96." 3e prijs voor den heer F. Hulsebosch, Breslau, onder motto „Jeugd der toe komst," Door de NJHC werden bovendien aangekocht de ontwerpen van de hee- ren J. C. Herpel, Mart Jansen, J. F. Langenhorst, D. B. A. Methorst en R. M. H. Magnee. De architect H. J. M. van Embden zal dus met den bouw van de Amersfoortsche jeugdherberg belast worden. Van de ingekomen ont werpen zal t.z.t. een tentoonstelling ge houden worden. Alle tot dusver geldige punten en vergunningen vervallen. 's-GRAVENHAGE, 12 Juni. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheepvaartdeelt mede, dat van 12 Juni 1943 af, alle tot dusver gel dige punten en vergunningen voor textielgoederen vervallen. In den tijd van 20 Juni 1943 tot 11 Juli 1943 zal echter bij de uitreiking van de levensmiddelenkaarten der achtste periode gelegenheid gegeven worden de nog aanwezige punten van de textielkaart der tweede en derde se rie, voorzoover zij nog niet van de tex tielkaart geknipt en onbeschadigd zijn, in te wisselen tegen nieuwe T-pqnten. Punten van de aanvullende kaart der eerste en tweede serie worden ongel dig en komen niet in aanmerking voor inwisseling. Ook kousenbonnen van de oude textielkaart kunnen niet meer worden ingewisseld. Bij dezelfde gelegenheid kan men bij de distributiediensten de na 11 April 1943 ontvangen bijzondere punten of vergunningen van eenigerlei aard te gen nieuwe bewijzen inwisselen. Tot dit doel moet men het gebruikelijke formulier M.D. 333-06 invullen, waarop de punten of vergunningen die men wil inwisselen nauwkeurig moeten zijn aangegeven met gelijktijdige opgave van den datum waarop zij ontvangen zijn. Deze inwisseling wordt alleen dan toegestaan wanneer: a. De bewijzen na 11 April 1943 uit gereikt zijn. b. De betrokkenen kunnen aantoo- nen, dat de goederen nog dringend noodig zijn. c. De voorschriften, op grond, waar van de goederen indertijd werden toe gewezen, intusschen niet veranderd zijn. De vóór 11 April 1943 uitgereikte bijzondere punten of vergunningen ko men niet meer in aanmerking voor in wisseling. Het staat den bezitters ech ter vrij, bij de distributiediensten hier voor nieuwe aanvragen in te dienen, welke echter eerst na 28 Juni 1943 in behandeling kunnen worden genomen. De groote aardbeiencampagne te Beverwijk en omstreken is thans be gonnen. De plukkers verzamelen de rijpe vruchten CNF-Stevens-Fax m PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. 'S-GRAVENHAGE, 12 Juni. Van 14 Juni tot en met 5 Augustus 1943 geeft elk der met „09" en „10" genummerde bonnen van de bonkaart „U 215" voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. In den loop van dit jaar zal het Slo- waaksch een eeuw als schrijftaal in ge bruik zijn. Uit besprekingen tijdens de vergadering van den boerenraad van Texel bleek, dat zeer vele boeren, practisc-h allen, zich thans met hun moeilijkheden tot den Buurtboerenleider wenden en deze ze in vele gevallen tot een oplossing wist te brengen. Naar buiten blijkt hiervan niet zoo veel, dmdat het meestal vertrou- wenszaken betreft, doch hierdoor wordt aangetoond, aldus werd ter vergadering opgemerkt, dat de Landstand op Texel het pleit heeft gewonnen. AFSCHEID VAN JAN SAAL DOOR DE LANDVROUWEN. De Landvrouwen in Noord-Holland hebben in een vergadering te Blokker afscheid genomen van dén tot voorman benoemden Boerenleider Saai. Mevr. de Haan-Bosker, leidster der Landvrou wen in deze provincie, herinnerde aan den grooten steun steeds van den heer Saai ondervonden en prees zich geluk kig, dat ook de nieuwe Boerenleider de waarde van de vrouw in de agrari sche maatschappij beseft. Bij monde van de productieleidster, Mevr. Kra mer, werd den heer Saai namens de vrouwen een fraaie bureaulamp ter herinnering aangeboden. OPZUIVEREN VAN POOT- AARDAPPELEN. In de vergadering van den boeren raad van Venhuizen heeft de Burge meester medegedeeld, dat de noodige maatregelen inzake het recht van op zuiveren der pootaardajppelen zijn ge nomen. Om technische redenen kon de gasfabriek niet ingaan op een door burgemeester en Buurtboerenleider ge daan verzoek om verandering te bren gen in de z.g. gaslooze uren. TER NAVOLGING! In de vergadering van den boeren raad van Nieuwe Niedorp deelde het lid v. d. Stok mede, voor de oogstwerk- zaamheden zijn electrische hekeldorsch- machine beschikbaar te zullen stellen, hetgeen dankbaar werd aanvaard. OPENSTELLING VAN KAPPERS ZAKEN GEDURENDE DE PINKSTERDAGEN. De vakgroep kapperbedrijven vestigt de aandacht van het publiek erop, dat de kapperszaken op den eersten Pink sterdag gesloten zullen zijn, op den tweeden Pinksterdag zullen de heeren kapperszaken in den voormiddag gedu rende enkele uren geopend zijn, doch uitsluitend voor scheren. De uren van openstelling worden plaatselijk geregeld en in de salons bekend gemaakt. WERKLOOZENKAS N.A.F. OPGEHEVEN. De centrale persdienst van het Ne derlandsche Arbeidsfront meldt: Met ingang van 1 Juli a.s. zal de werkloozenkas van het NAF opgehou den hebben te bestaan en zal derhalve de bijdrage voor deze kas niet meer verschuldigd zijn. Het is gebleken, dat in verband hier mede eenige onzekerheid, is ontstaan omtrent de rechten van hen, die in den loop van den tijd hun bijdragen aan de ze werkloozenkas hebben voldaan. Het staat vast, dat van deze rechten niets zal worden gekort, en het is derhalve van' het grootste belang, dat de betref fende bijdragen tot 3 Juli a.s. worden voldaan. Het N.A.F. zal aan zijn leden in geval van werkloosheid boven de uitkeering van staatswege een bijzondere onder steuning verleenen. Hierover zullen binnenkort nadere mededeelingen vol gen. „WIE IS DE BESTE AMATEUR RADIO-VOETBALVERSLAGGEVER?" De persdienst van den Nederland- schen Omroep deelt mede, dat op Tweeden Pinksterdag om 18.30 uur over Hilversum 1 de uitslag en de hoofd prijswinnaars van den voetbalverslag- geverswedstrijd, welke op 30 Mei j.l. gehouden werd, zullen worden bekend gemaakt. Doordat een 6-jarig zoontje 'met lucifers speelde is Woensdagmiddag de gardeniershuizinge van E. W. Lauten- bach aan den Nieuwen Bildtdijk onder Oude Bildtzijl totaal afgebrand. Te Nuenen is de 14-jarige G. Klugtmans uit Eindhoven, die in een lichtmast was geklommen, met een der hoogspanningsdraden in aanraking ge komen en op slag gedood. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1