'ariété. 6e, 8e en 20e R.I. opgeroepen. DAGBLAD VOOR OGRAMMA. 1AAR. ING. BEKENDMAKING. Opkomst op 21, 22, 24 en 25 Juni. Nieuwe Verordeningen. Leningrad onder vuur. Tojo spreekt voor den Japanschen Rijksdag. Alle volken van Oost-Azië werken met Japan samen. Mislukte luchtaanval op Vlissingen. TURKIJE WENSCHT DEN VREDE. Italianen vallen convooi aan. Weer luchtaanvallen op Sicilië Soms herhaali zich de geschiedenisbeter. Nederlandsche krijgsgevangenen in Hakodate. aan de Provincie In •ende gedeelte van het n ongeveer 2940 c.A., gemeente Alkmaar, bovengenoemd besluit ts der Provincie Noord- nde dertig dagen na hebbenden ter inzage emeente Alkmaar. 1943. voornoemd, N DER SLUUS. seretaris, A. KOELMA. van Alkmaar, waar van Burgemeester en ter algemeene kennis, eblad van Alkmaar nr. het besluit van 10 Juni gesteld: ening tot wijziging der S alarisverordening ambtenaren (wijziging 2le ambtenaren van de is heden afgekondigd naanden ter gemeeme- gelegd. Zij is aldaar ■gen betaling der koa- 1943. voornoemd, N DER SLUUS. ïcretaris, A. KOELMA. AG 17 JUNI 12.45, 16.45, 19.00 «D en 22.00 (Htlv. II). "6.45 Georg Freundor- 3cht. gymn. 7.15 Zang ïzelschap en gram. 7.40 rogr.-overz. 8.10 Mor- roor de huisvrouw. 9.00 rlvestre Trio. 9.45 Ork. or de vrouw. 10.30 Orfc. an dorp tot stad. 11.15 ïanovoordr. 12.00 Alma- [illebrandts. 13.00 Land 13.05 Amusementsork. racht 14.15 Gerard v. aan en piano. 15.30 En natoon. 16.00 Otto Hen- Balogh. 17.30 Departe- ekuur. 17.40 Org. cone. verz. 18.05 Opera-aria's, ten. 18.45 Brandende v. d. dag. 19.15 Omr. 20.15 Gesprek ra. een i en piano en zang en schouwing 17.30 Kwartetconc. arnabas von Geczy en 19.10 Voor de kleuters, operette. 20.15 Figuren- :bracht. 20.30 Een pot- ri's. 21.15 Or. conc. 21.45 Act. beschouwing. planter# Asters, Tabak, Mais, Bie- Sla, Andijvie, peterselie en alle Coolplanten bij Selukkigen oer, erstraat 12. ee nu halen! ibuse, leonnisten, '2.—. ran 111 u. f :EN EN ngekomen vra- radio-ontvang- volgende aan slechts vrij ge ding van den Mei 1943 ge- leden van de Nederlandsche "olksdienst zijn leden niet ,i zijn (ook niet jvan de Neder- ip zijn in af- desbetreffend ien inleverings- m behoeve van ^tellen bezigen, elling met een Iment van Op- perming. nlevermgsplicht Lussenstellenlei- |D een daartoe Onder zieken. Inbare of parti- verpleging op- Isthuizen en te- radiotoestel- lestellen zal na- binnenvaartul- Ihouder worden |h bevindt; van van Inlevering aar de inleve- lantoren, werk- verd. vering van hun een radiodistri- fed om den bij 't iter te houden, verschijnen der een dlstribntie- [levering vrijge- hun radio-ont- ^preker niet in- gevraagde aan- en^n alsnog ten ag 19 Juni a.s., bureau van po. levering behoeft ier te worden langstbewijs van pdio-ontvangtoe- ke in café's emz. februikt, moeten ïgten vast afge- |n voor of op 19 aofooncombi- fete het volledige pestellen behoo- onderdeelen be- |te worden inge- aan het bu- |aïS op vertoon Treffende Ingele- aen geen in. gegeven. van Alkmaar, DER SLUIJS. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaanche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3336. Giro 187294. DONDERDAG 17 JUNI 1943. alkmaaksche editie. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 138. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In deze editie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ots. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van of ficier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoo ver dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 u.: In het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het Ge regiment infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: degenen, die geboren zjjn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. In de Frieslandkazerne in Assen: 2. Het personeel van het 20e regiment infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 22 Juni 1943; 3. Het personeel van het 8e regiment Infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bi) de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D IN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en ecxtra schoeisel, alsmede kookgerei en lepe! mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Buitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehnnacht- befehishaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen hij dergelijke pogingen stènnen. Verschenen is een verordeningen blad voor het bezette Neder! gebied. Hierin zijn opgenomen a. Een verordening betreffende maatregelen nopens de bevolkings registers. Hierbij wordt de bevol kingsboekhouding onder toezicht ge steld van het hoofd der Rijksinspec tie van de bevolkingsregisters en •worden de bevoegdheden ten aan zien van de bevolkingsregisters en de ambtenaren daarvan geregeld, b. Een verordenine betref fende de beëindiging van verze keringsovereenkomsten van Jo den. Ingevolge deze verordening worden de verzekeringsovereen komsten van joden ner 30 Juni 1943 beëindigd, terwijl bepalin gen worden gegeven ter afwik keling van deze overeenkoms ten. c. Een besluit betreffende de rechterlijke vacantiën. d. Een besluit tot wijziging en aanvulling van het deviezenbesluit 1941. regelende de bevoegdheid voor de uitvaardiging van de statuten van het deviezeninstituut en het Ned. Clearinginstituut en de voorschrif ten voor deze instituten. e. Een besluit betreffende het staatstoezicht op de bosschen. Uitvoerig wordt hierbii het staats toezicht geregeld, ter waarbor ging van het behoud, de bescher ming en de verzorging van het bosch. het leiding geven aan het boschwezen, de verhooging van de productiviteit van het bosch, het deskundig voorlichten van en raadgeven aan de boscheigena ren, en het uitvoeren van alle wettelijke maatregelen t.a. van bosschen en andere houtopstan den. Voorts worden de verplich tingen van de boscheigenaren vastgelegd en worden straffen vastgesteld bij overtreding der bepalingen. JAVAANSCHE ARBEIDERS OP BORNEO. In verband met de uitvoering van een plan inzake de tewerkstelling van Javaansche arbeidskrachten op Bor neo is de eerste groep Javaansche ar beiders op Borneo aangekomen. De arbeidsovereenkomsten, welke deze arbeiders hebben aangegaan gelden voor twee tot drie jaar. De arbeiders zullen voorloopig gaan werken in den mijnbouw en in den boschbouw. KONING GEORGE VI IN NOORD-AFRIKA. De Britsche berichtendienst meldt, dat koning George VI in Noord-Afrika is aangekomen, waar hii de geallieer de troepen heeft geinspecteerd. Dinsdag is te Tietierk brand uit gebroken in het badpaviljoen De Kleine Wielen, van G Smid t,e Leeuwarden. Het gebouw brandde in korten tiid tot den steenen onderbouw af. Vermoedelijk is blikseminslag de oorzaak. ZWEEDSCHE VOLK HULDIGT KONING GUSTAAF. De 85ste verjaardag van koning Gustaaf van Zweden heeft zijn hoog tepunt gevonden in een huldiging door negenduizend vertegenwoordi gers van Zweden, o.m. van de regee ring, den rijksdag, de weermacht, de geestelijkheid het ambtenarencorps, het zakenleven, de studenten en tal- looze organisaties en bonden in het koninklijk paleis in Stockholm. Uit naam van allen richtte minister-pre sident Hansson een toespraak tot den koning, waarin hij uitdrukking gaf aan de diepe liefde en vereering van het Zweedsche volk. Onder de re geering van Gustpaf V heeft Zweden zijn gelukkige ontwikkeling beleefd. In de tegenwoordige groote wereld crisis heeft hij het als zijn onafwijs- baren plicht beschouwd door per soonlijk ingrijpen bij verschillende gelegenheden het land uit de moei lijkheden van het oogenblik te hel pen. Dat is tot dusver gelukt, maar het gevaar is nog niet voorbij. Wan neer het Zweedsche volk ook in de toekomst eensgezind blijft, bestaat er hoop de stormachtige tijden te overwinnen. Steeds weer klonk het gejuich, wanneer de koning op het balkon verscheen, uit de duizendkoppige menigte. AMERIKA IN AFWACHTING VAN DE INVASIE. De New Yorksche vertegenwoordi ger van de „Manchester Guardian" meldt dat er heden ten dage nog slechts één onderwerp van gesprek in Amerika is: „Wanneer komt de in vasie". Hii voegt daaraan toe. dat het merkwaardig is. dat men zooveel spreekt over een onderwerp waarbij toch de factor van verrassing en ge heimhouding een belangrijke rol sneelt Een feit is. dat de Amerikanen ern stig teleurgesteld zouden ziin. wan neer een invasie op groote schaal thans niet onmiddelliik zou beginnen. Tevens verwacht men een krachtige offensieve actie tegen Japan. Eeniger- lei verontschuldigingen ziin er voor de militaire leiders in de Vereenigde Staten niet meer. want de een na den ander hebben zii den Amerikanen ver teld hoe krachtig en goed uitgerust hun strijdkrachten ziin. OVERSTROOMING IN BRITSCH-INDIë. Volgens berichten uit Delhi zijn tij dens groote -overstroomingen in het Zuiden van het district Arcot der Br.-Indische provincie Madras in Mei 17 personen om het leven gekomen en meer dan zesduizend huizen ver nield. Een groot deel van den rijst oogst is vernietigd. De regeering heeft maatregelen tot hulpverleening getrof fen. Het 4-jarig zoontje van den bakker K. Waanders te Ommersveld (Ov.), dat in het weiland te dicht bij een daar grazend paard kwam, kreeg een trap tegen het hoofd en is in een ziekenhuis te Zwolle aan de bekomen verwondingen bezweken. Aanvallen in het gebied van Orel. HOOFDKWARTIER VAN DE FilH- RER, 16 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front werden ver scheidene vijandelijke aanvallen in het gebied van Orel afgeslagen. Zware ar tillerie van het leger beschoot met goede uitwerking voor den oorlog be langrijke installaties in Leningrad. Formaties snelle Duitsche gevechts vliegtuigen zetten gisteren de aanval len op de concentratie van schepen voor Pantelleria voort. Zij boorden twee groote landingsvaartuigen in den grond, beschadigden verscheidene an dere en troffen een torpedojager zwaar. Ook in de haveninstallaties ontstond vrij omvangrijke schade. Eén eigen vliegtuig wordt vermist. De vijand verloor in het Middellandsche Zeegebied 23 vliegtuigen. Van de op 15 Juni als beschadigd opgegeven zeven transportschepen zijn er volgens de definitieve opgaven drie gezonken. Bewakingsvaartuigen van de marine schoten in het Kanaal van een aan vallende formatie vijandelijke vliegtui gen vijf toestellen neer. In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke vliegtuigen boven het noordelijke Duitsche rijksgebied en wierpen bommen neer, waardoor slechts onbeteekenende schade ont stond. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 15 op 16 Juni afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland. in het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling .Twee dui zend jaar Utrecht" gehouden, welke in beeld en geschrift het ontstaan en de geschiedenis der Domstad toont. Een schilderij, voorstellende Trijn Leemputs, de Utrechtsche .Kenau die in het jaar 1577 dapper meehielp het kasteel Vredenburch innemen en de Spanjaarden verjagen CNF-Sebipper-Pax m MONOPOLIEBESCHIKKING TUINBOUW In de Staatscourant van gister is op genomen de „Monopoliebeschikking tuinbouw", waarbii als monopolie houdster voor groenten en fruit het bedriifschap voor groenten en fruit en voor tuinbouwzaden het bedrijf schap voor tuinbouwzaden is aange wezen Anglo-Amerikaansche intriges De Japansche minister-president Tojo heeft gister bij de opening van de bui tengewone zitting van den Rijksdag in tegenwoordigheid van den keizer en van het geheele kabinet een uitvoe rige rede gehouden. Hij zeide, dat elke Japanner het voor beeld van den gesneuvelden admiraal Yamamoto en van de helden van Attoe wil volgen en dat Japan niet zal rusten eer de vijand vernietigend verslagen is. Japan's positie wordt mede door de vergroote hoeveelheid grondstoffen steeds sterker, waardoor men zeker is van de eindoverwinning. De oorlog is in een beslissend stadium gekomen, door dat de vijand, met mobiliseering van al zijn krachten, een tegenoffensief heeft ingezet. Tojo wees op het verheugende ver schijnsel, dat alle volken van Oost- Azië met Japan samenwerken. In het vrij geworden China stelt men alles in het werk tot versterking en op bouw van het land, en de tot stand- koming in samenwerking mfet Japan van een nieuw Oost-Azië. Er zijn den laatsten tijd talrijke lei dende persoonlijkheden naar het natio nale China overgeloopen en Japan zal China in de toekomst op alle mogelijke wijzen steunen. Ook Thailand werkt mede en in Birma verwacht men, dat de voorbereidingen voor de onafhankelijk heid weldra gereed zullen zijn. Op de Philippijnen, waar men met alle krachten aan den opbouw werkt, kan men er op rekenen, dat Japan dezen gebieden nog in den loop van dit jaar de onafhankelijkheid zal geven. Inschakeling van Indische bevolking in het bestuur. Wat betreft Malakka, Sumatra, Java,, Borneo en Celebes, is Japan voornemens de bevolking nog dit jaar in bet bestuur in te schakelen, voornamelijk op Java, waar de be volking bet meest ontwikkeld is. Japan streeft naar steeds nauwere samenwerking met Indo-China, en wil alle mogelijkheden aanvatten om Br.- Indië van Engelsch-Amerikaanschen in vloed te bevrijden en onafhankelijk te maken. De toestand in Europa. Tojo wees er op, dat de Spilmogend- heden en hun bondgenooten steeds voortgaan op den weg naar de eind overwinning en dat de banden met Ja pan steeds nauwer worden. De minister was overtuigd van het succes dezer mogendheden, door hun schitterende oorlogvoering, de reeds in haar handen zijnde onoverwinnelijke stellingen en de vastbesloten leiding. Met deze mogendheden zal Japan schou der aan schouder strijden. Tojo wees er ten slotte op, dat de Anglo-Amerikanen zonder scrupules gced en bloed van andere volkeren of feren om eigen voordeel te behalen. Hij zeide bewondering te hebben voor de volkeren, welke, ondanks alle intriges van Anglo-Amerikaansche zijde, aan hun neutraliteit vasthouden. Japan onder houdt daarmede vriendschappelijke be trekkingen. japansche successen. De Japansche minister van marine. Siimada. heeft medegedeeld, dat de Japansche marine tot op heden de volgende successen heeft behaald. Vernield 5214 vijandelijke vliegtui gen. Tot zinken gebracht 13 slagsche pen, 11 vliegkampschepen. 55 kruisers. 56 torpedojagers. 128 duikbooten en 69 andere oorlogsvaartuigen. Boven dien werden talrijke vijandelijke oor logsschepen beschadigd Voorts wer den 369 koopvaardijschepen met een gezamenliiken inhoud van 2.250.000 ton tot zinken gebracht. In het Z.W. van den Stillen Oceaan nadert het beslissende stadium snel, doordat de Japansche strijdkrachten grootscheepsche operaties hebben in gezet. die op een luchtoffensief gelij ken. Voorts is een bewakingsdienst tegen vijandelijke luchtstrijdkrachten ingesteld. Sjimada deelde voorts mede, dat de duikbootoperaties met onverminderde hevigheid worden voortgezet, niet al leen in de wateren om Australië, maar op den aeheelen Stillen Oceaan. In korten tijd hebben de duikbooten 33 koopvaardijschepen met een inhoud van 199.000 ton in den grond geboord. De totale Japansche verliezen sedert het uitbreken van den oorlog tot thans bedragen: 878 vliegtuigen. 1 slagschip. 3 vliegkampschepen. 3 kruisers. 19 tornedoiagers. 11 duikbooten. 13 an dere oorlogsschepen. 90 hulpschepen met een gezamenliiken inhoud van 352.000 ton. Keuringen voor WafferrS.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Waehtbatail- ion in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutsches Hq^is, Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. SINAASAPPELEN VOOR LAGERE SCHOLEN. Met het oog op de komende uitdee- ling van sinaasappelen aan de leerlin gen der lagere scholen worden degenen, die hierbij betrokken zijn en die de be langen der verschillende scholen waar nemen, verzocht zich ten spoedigste in verbinding te stellen met Gebr. Zand bergen, tel. 3084, Kanaalkade 58, Alk maar. Op den Eersten Pinksterdag om streeks negen uur probeerden, naar het D.N.B. verneemt, twee formaties bestaande uit elk zes Amerikaansche Mitchell-bommenwerpers krachtig beschermd door jagers de Nederland sche stad Vlissingen aan te vallen. Voordat de eerste formatie in 't voor de stad gevaarlijke gebied kwam. sloegen haar de salvo's van een bat terij luchtdoelgeschut, die de viiand door bomtreffers buiten gevecht pro beerde te stellen, tegemoet. Reeds het eerste salvo lag goed. Het eerste vliegtuig vloog in brand en stortte in de Schelde Bij het tweede en derde salvo kreeg een andere bommenwer per een voltreffer, waardoor de ge heele bommenlading tot ontploffing kwam. Neerdwarrelende deeien van het vliegtuig vormden het een fee wat van dit vliegtuig overbleef. Tegelij kertijd vloog een derde bommenwer per in brand en maakte zich van de formatie los. Dit vliegtuig werd door de vergezellende jagers geëscorteerd, doch stortte enkele oogenblikken la ter als een reusachtige fakkel in zee. Door bet concentrische vuur van alle afweerwaoens werd de vijandelijke formatie gedwongen de formatie te verbreken en de bommen lukraak neer te werpen, die voor het grootste deel in zee terecht kwamen. Een ge ringe materieele schade was het eenige resulstaat van dezen voor den viiand tevergeefschen aanval, die vele verliezen opleverde. Hoe Pantelleria en Lampedusa veroverd werden. Onze Berlijnsche correspondent telefo neert ons heden: Aan de hand van betrouwbare gege vens kan thans worden nagegaan met welke middelen Engeland en Amerika er in geslaagd zijn Pantelleria en Lam pedusa te veroveren. In de eerste plaats beschikte men over het in Noord-Afrika liggende luchtwapen, voorts over een vlooteskader, dat uit een slagschip van 3ï.00( ton, 4 kruisers van 8000 ton, hyper-moderne destroyers, een paar dozijn corvetten, bewapenings- raartuigen en hulpschepen bestond. De aanvallen duurden 40 dagen. In to taal zijn er 170 vijandelijke vliegtuigen, vrijwel uitsluitend meer-motorige bom menwerpers, neergeschoten. Bij onze Vrijwilligers. Viervoetige kameraden van onze mannen in het Oosten SS PK-Fritsch-O-H-P m Het is daarom paraat. Saradzjogloe, de Turksche minister president, heeft voor het congres der Volkspartij een rede gehouden, waarin hij mededeelde, dat door de eenheid in het land het sedert vier jaren dreigende oorlogsgevaar bezworen is. Turkije en de Sovjet-Unie hebben hun betrekkingen geleidelijk door verdragen cp langen termijn op een solide basis geplaatst. Het bondgenootschap met Engeland strekt zich uit over een uitgestrekt ter rein en de minister wees daarbij op de hartelijke besprekingen met Eden en Churchill. Met Duitschland heeft Turkije een vriendschaps- en niet-aanvalspact onder teekend. Turkije heeft gezien, dat de oorlog een geesel is en dat het de menschheid zeer wel mogelijk zou zijn, in vrede te leven. Saradzjogloe wees daarbij op een ge lijkheid van opvattingen van Turksche staatslieden met die van de Ver. Staten. Turkije wil gaarne mee zoeken naar de mogelijkheid om nieuwe oorlogen uit te schakelen en die den naties, recht, ge lijkheid en vrijheid zal brenger.. De minister wees op de enorme be dragen, welke noodig zijn voor de mobi lisatie en gaf een overzicht, door welke middelen men de kosten trachtte te dek ken. De uitgaven voor de nationale ver dediging hebben de 542 millioen Turk sche ponden bereikt. Men hoopt door nieuwe lasten het deficit der begroo tingen te dekken. De minister besprak daarna den strijd tegen de duurte. Men verwachtte een rijken oogst en verbetering der trans portomstandigheden. Het Italiaansche legerbericht van gis ter meldt o.a.: Voor de Algarijnsche kust werd door onze torpedovliegtuigen een con vooi aangevallen. Zij brachten een stoomschip van 15.000 ton tot zinken en beschadigden een ander van vijf duizend ernstig. Plaatsjes in de om geving van Palermo en in de provin cies Trapan! en Agrigente waren Dinsdag het doel van bomaanvallen en aanvallen met de mitrailleurs, die eenige verliezen onder de burgerbe volking veroorzaakten en beperkte schade aanrichten. Boven Sicilië wer den 23 vijandelijke vliegtuigen neer. geschoten. DE TERREURAANVALLEN OP NAPELS. Door de Engelsch-Amerikaansche luchtaanvallen on Napels ziin tot dus verre onder de burgerbevolking in 't geheel ongeveer 10000 menschen ge dood of gewond. Het aantal dooden bedraagt 2300. Het terreurdoel der vijandelijke luchtmacht blijkt duide lijk uit het feit. dat juist de dicht bevolkte wijken, waar zich geen voor de oorlog belangrijke doelen bevin den. door de Liberators verwoest ziin. Eenentwintig kerken, een museum. 10 scholen, een vrouwengevangenis. 7 bewaarscholen. 16 historische naleizen en 2 narken ziin geheel of gedeeltelijk vernield Intusschen hebben de maatregelen tot het in veiligheid brengen van kunstwerken en onvervangbare schatten van archieven en boeke rijen succes gehad. Meer dan 12000 kunstwerken en ruim een half mil lioen manuscripten, boeken, enz. konden in veiligheid gebracht wor den. In zijn eenige dagen geleden gehou den redevoering tot de Duitsche ar beiders in de bewapeningsindustrie heeft Rijksminister Göbbels ook ge sproken over het Duitsche duikboot wapen, Hij deed het in sobere be woordingen, die juist door hun een voud een diepen indruk maakten en zijn vroegere, welhaast reeds klassiek geworden, uitspraak bevestigden, dat Engeland met zijn bombardementen Duitschland aan den pols, doch dgt Duitschland met zijn duikbooten En geland bij de keel heeft. Dat de geschiedenis zich herhaalt, is een wijsheid, die vaak waar wordt bevonden, maar even waar schijnt hef, dat de geschiedenis soms ter leering gaat bij zichzelve en zichbetar herhaalt. En dit laatste blijkt ten aanzien van de duikboot als wapen tegen het Britsche Rijk thans te geschieden. De successen van den duikbootoorlog worden niet steeds door middel van extra weermachtsberichten bekend gemaakt: soms staan zij onopvallend vermeld tusschen ander nieuws in de oorlogsbulletins uit het Duitsche hoofd kwartier als was het om slechts te bewijzen, dat de duikboot leeft en ac tief blijft. Zoo werden Vrijdag j.l. we derom 9 vijandelijke schepen met ec-n gezamenliiken inhoud van 43.000 brt. in den grond geboord. Het Wee.- maehtbericht van 12 dezer meldde het als terloops. Maar de goede verstaan der verstond het. In den loop van dezen oorlog, met inbegrip van de afgeloopen maand Mei, hebben de Duitsche Marine en. het Luchtwapen ruim 27 millioen brt. vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht en het is duidelijk, dat een zeer groot deel daarvan voor rekening van de duikboot gekomen is. Het getal van zeven en twintig mil lioen zegt reeds terstond veel. Maar méér nog zegt het hem, die den loop der historie kent en weet, dat de Duit sche duikbootoorlog in de jaren 1917 en 1918 Engeland reeds aan den rand van den afgrond gebracht heeft met een contingent van ternauwernood 12 millioen in den grond geboorde brt. dus aanzienlijk minder dan de helft van het in den huldigen strijd behaalde resultaat. Men ziet het: de geschiedenis her haalt zichbeter. Zij zal zich ook in ander opzicht beter herhalen. De minister heeft gezegd, dat 't Duitsche duikbootwapen de nachtmerrie der Anglo-Amerikaansche bewindslieden niet slaapt. Het b 1 ij f t Engeland bij de keel houden en éénmaal zal het den tegen stander den adem benemen. 's-GRAVENHAGE, 15 Juni., - Het Infor matiebureau van 't Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, 's-Gravenh&ge, ontvjng uit Japan opgaven van Neder landsche krijgsgevangenen in Hakodate. Wegens het ontbreken van adressen kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden ge zonden: jc altenburg 18200 chp dorn 2102 wilson smith 68811 je maggillavry 139900 ac rugm- gaart 12300 gla gajac 111296 aj devos tB&M jw dirickx 67604 ev kayzel 83707 whf meeu- wissen 60905 fj rademaker 64902 jw gout 38600 jw doderleindewin 21202 jmk lapre 1895 ja dorrius 23010 cp woesthoff 20796 af vermaes 39306 fm simon 13305 af deuning 208901 kn doppertt 8094 reinier neyndorff 64303 maximiliaan rosbak 56316 ba stecher 74155 johannes rooy 146417 he gruwel 83307 afj van balen 6099 aff zitter 110619 caj blee- ker 111622 pja oudkerk 35407 jt hamarde- labrethoniere 119211 gf jacquet 13412 gfw emmerling 33503 jwb steevensz 74696 pieter stijns 188123 fb vincent 84021 lfj corthals 10147 ce lemaire 5812 d aj satoen 27516 d freddy jager 1307 d ve weiffenbach 6803 d fb egeter 23410 hbj basse 206602 w graaf- derobert 124222 willy doppert 136313 iab krang 29909 theodorus schaper 113711 mift van daalen 107519 ah hall 32102 zmc duden 34721 arthur gaiistan 9024 wllly buddingh 134294 peg werlemann 133918 If cate 83500 waf cortenback 81811 cornelis hesselink 66596 pl bakhuijs 56012 ve fransz 49715 adrian meijer 37204 eg degraaff 6818 apj degraaff 81211 jp boom 134421 ec brons 190311 evert cloesmeyer 16518 eduard loupias 37198 .11 leyendeckers 11420 pm melger 71621 eta werlemann 11714 martinus mulder 117016 ram kok 62015 abd koster 5209 te af- felenvansaemsfoort 10108 pk vanmaar- seveen 1021 engene vanmoll 103317 hjl bekker 90402 rc wedding 444)2 George middleton 103117 hw galstaun 64504 fjg meijer 233501 ja stern 78619 bristol dinasdasilva 138821 ec urback 18713 jcl lim- beek 33810 wf schuier 53806 ze backhovcn 4724 wh carels 4609 lha coester 221395 fjg teurlings 21915 rg bish 112609 cjc flikkens 91603 gg vanschenk 71516 fho aardening 70814 jhj auliveld 10619 wj vanderlay 136419 bga kleeringvanbeeren 134222 pieter mars hall 56415 pw stecher 46304 emiele kemper 85511 johannes mauermans 38608 z berg 75216 hk junk 109923 lwm aardening 17003 nbe beckx 60709 hw dehaay 244402 cft bruns- mann 107014 mg androg 56313 aj eerdmaus 32718 mz ijzendoorn 120411 eh pieters 12)020 cf odenthal 32222 w vansprang 36322 theo- dorns scheffers 35322 bd timmner 114306 lom ham 45921 willy cornfield 233905 jm schwartzman 178409 fj vanderweide 31323 leonard camphuisen 31618 hans nelissen 6023 ja pellencau 2913 ag rijks ckroeff 130121 cez someren 112314 oo smith-louis 76611 ruddy vanderhijde 187123 mf soureka 113118 gja delhaye 131616 cw anthonlo 35518 aa altmann 102410 christianflorenti- nus 21022 ws griet 124811 ecw schrijuer 96937 stwa alting 124997 bh galistan 77120 lkd samuels 106518 jf dorfel 133219 ve bruckner 118607 jj dewalick 118397 ep kra mer 111107 ht dehollosy 57511 bertus stolz 115018 rudy boogaard 84019 cl johannes 230602 jf bauer 23612 fzh horn 78111 gerard smit 180122 dj somers 4624 al neijenborff 86412 fz coppiens 60422 bernardus rikken 99110 Willem lambooy 38997 rje struyek 96421 gla anthonio 68995 le gligoor 112212 karl wittchen 33713 tc scipio 136412 frans broos 109608 ve wiegers 18406 theodorus delenclos 169794 johan brilman 48600 jah broijmann 53410 jb vanderwerff 92506 re panhuijzen 36415 zc bos 65523 cjt brink 96010 wpa dumas 92808 ac districk 37216 ar crompvaets 65020 lm chun 103123 zli beijert 124119 abc dugas 115 hf dumas 95704 Hm wilten 72317 alva lamslag 920 jf crain 30721 hederik herrenaw 7923 are pattinama 85505 are herst 48121 robert ferst 25603 gh van- hek 71312 gl bletterman 161622 at johan 111221 aj dubuy 64612 willem mink 13802 luis johan 116212 ejp macgillavry 6302. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gege vens der betreffende personen, zooals rang, onderdeel of wapen, geboortedatum en laatst bekende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. Doordat hii vergeten had de gas kraan af te sluiten werd den alleen wonende 75-iarige te Tilburg onwel. Hii ging te bed liggen «n kwam door gasvergiftiging om het leven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1