lDochter Geen oneenigheid tusschen Duitsche- en Nederlandsche Nationaal-Socialisten. DAGBLAD VOOR 4-5-1-8 Regiment Veldartillerie opgeroepen. Alsmede 1 en 10 Reg. Infanterie. DGRAMMA neel FEB ZIJN, tijd, geld iren! \en Meisjes ITUUT S. A. I. D. Duidelijke taal van Schmidt en Van Geelkerken. BEKENDMAKING Vijf minuten bij Ank van der Moer. OP de planken van ons vaderlandsch tooneel neemt Ank van der Moer een eerste p,aats in. Zij is nog jong, doch heeft reeds een mooie 'oopbaan achter den rug. In haar woning in Am sterdam komen wij er van te weten Het heel prille begin: op haar 15de jaar deed zij den klop op de deur van de Too- neelschool.. de deur ging niet open! Er zijn grenzen, vcnuen de dames en hee- ren van de Too'neelschool. Mej. Van der Moer was al te jeugdig. Dus wachten en verder leèren, allerlei nuttige zaken als typen, talen. Maar tusschen de bedrijven Zware aanval op vijandelijk convooi. Zeven communisten ter dood veroordeeld. Brave vaderlanders! STAD EN OMGEVING. formulieren voor llïsten. ip hetgeen is bekend afhalen van formu- Isten, wordt er met t op gevestigd, dat die onder de code bij het Centraal Dis ingeschreven, ver- formulieren bij de af te halen en deze ingevuld en onder- daar in te leveren, opt men bij gebreke en toewijzingen rangen. 22 JUNI 1943 12.45, 16.45, 19.— en 6.45 Harmonicawijsjes ymn. 7.15 Goed ge- 7.40 Sportnieuws. >.10 Aan den licht vn Voor de huisvrouw.) 0 Gerard van Kreve- ordr. 10.45 Zang en kest. 12.— Almanak. 13.— Land en volk n en om-progr. lu isterspel. 14.20 Melo- 15.30 Voor de zie- bas en viola da gara- 17.— De lichte toets, il. gesproken overz. (gr.) 18.45 De N.S.B. trsch (gr.) 19.10 Spie- L9.15 Bonte verschei- Act. beschouwing. 1 strijkkwartetten van Iti (gr.) 18.— ItaL |gr. (gr.) 19.10 Voorde Gron. Orkestver. en (r. 20.15 Wij lazen, za- 20.40 Tweede acte |ma" (gr.) 21.45 Avond- Act. beschouwing. recherchewerk. (herchei niet ontdaan, 'an de familie H B. ïieuwe kleeren ge- ïr werd besloten tot ■i te gaan, daar men er hevig gesmokkeld I echter het geval te en was geen sprake. Iten echter op gezette lehandelen door da phemisohe Wasscherfl Verdr. Oord, hoek 12439, Alkmaar, waar- i er steeds als nieuw de recherche nog bij ■n een inval kunnen ,(Adv.) mdsche nk v. d. Moer v. d. MOER, F IE CAREL- !JS OSTER. pruni ÉEM. O ro. i nu zelf uw ing thuis!! |n briefkaart aan ngel 54, Utrecht j met 35 cent aan tie model) en wij haten en modellen, He laten zien hoe zonder rekenen en len vermaken, ook Ibemieleening wit DAG u JOHl 1841. L 149 premie 865. t 100.—,63» J2928 3478 4294 4950 1206 11696 11704 12M1 1 .4868 15005 16463 16619 |j 70.—: 7121 m- S. 742lJ I met een premie mfln ^lüst bü de agenten. habbaa 1 Auo. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 32 JUNI 1943. alkmaarsche editie. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 142. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2 63. Losse nra. 5 ets. Waarschuwing aan hen die in het geheim stoken. De tegenstanders van het natio- naal-socialisme, die door duistere kuiperijen het gesloten front van de Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten denken te kunnen verbreken, hebben van be voegde zijde een duidelijke terecht wijzing gekregen. Op de gemeen schappelijke vormingsbijeenkomst van het leiderskorps der NSDAP en NSB. district Noord Brabant, die j.l. Zondag in Eindhoven is gehouden, lieten zoowel Haupt- dienstleiter Schmidt als de plaats vervangende leider der NSB, van Geelkerken, er geen twijfel over bestaan, dat elke speculatie op oneenigheid in de gelederen der nationaal-socialisten a priori tot mislukking gedoemd moet zijn, omdat dergelijke overwegingen uitgaan van een totale miskenning van het diepste wezen van het nationaal socialisme. Evenals van Geelkerken wees op de onwrikbare idealen van het nationaal socialisme, die door niets aan het wankelen gebracht kun nen worden, zoo wees Haupt- dienstleiter Schmdt met den mees ten nadruk nog eens op de onver brekelijke kameraadschap, die de Duitsche en Nederlandsche natio naal-socialisten bezielt. Tegenover alle pogingen om de atmosfeer v. vertrouwen door verdachtmakin gen van dé een of andere zijde te vergiftigen, zette de leider van het Arbeidsbereich de houding van Duitschland jegens het Neë-erland- sch volk met de volgende woorden zeer duidelijk uiteen: „Het ligt niet in ons voornemen van een Nederlander een Duitscher te ma ken, of van een Duitscher een Neder, lander, doch gemeenschappelijk zijn wij nationaal-socialisten en wij marchec- ren in den geest van de nationaal- socialistische revolutie, de idee van Adolf Hitler getrouw". De geest van eendracht, die op de door meer dan duizend Duitsche en— Nederlandsche nationaal-socialisten - bezochte vor mingsbijeenkomst te Eindhoven heerschte, zal ook in de toekomst het nationaal-socialistische front in Neder land beheersehen, hetgeen in de eens gezinde wilsuiting van de deelnemers aan deze bijeenkomst tot uiting kwam. Van Geelkerken spreekt Door zijn oude strijdmakkers hartelijk begroet, verklaarde plaatsvervangende leider der N. S. B., van Geelkerken, in zijn door politieke hartstocht gedragen rede dat men van hem geen nieuwe richtlijnen moest verwachten. Het is veeleer zaak aan de oude richtsnoeren vast te houden, bezield door een ideaal waarvoor de Nederlandsche Nationaal- Socialisten zich steeds in den strijd ge worpen en opgeofferd hebben. Hieraan vast te houden en zich door niets hier van te laten afbrengen, dat is de eisch van dezen tijd. Dat de tegenstanders der Nationaal-Soeialistische idee met geruchten, vlugschriften en pamfletten willen probeeren ons van elkaar te ver wijderen, mag ons niet storen. Wie het echter waagt in anonieme pamfletten een geest van wantrouwen te zaaien door te schrijven over een anti-Duitsche stemming onder de Ne derlandsche Nationaal-Socialisten, stelt zich bloot aan de zwaarste straffen, want hierdoor zondigt men tegen den geest der Nederlandsche vrijwilligers, dié aan het Oostelijk front gevallen zjjn en beleedigt men Mussert, die met het aanvaarden van de algeheele verant woordelijkheid met de Duitschers in nauwe verbondenheid werkt. Met nadruk maakte de spreker het zijn volksgenooten duidelijk, dat deze oorlog van allen offers eischt en dat diegene, die met Duitschland wil •leven ook offers voor Duitschland moet brengen. Strikt genomen zijn het toch nog maar kleine zorgen, die het Nederlandsche volk worden opge legd, wanneer men daartegenover de prestaties plaatst, die dagelijks aan het Oostelijk front door de Duitsche soldaten alsook door de Nederland sche vrijwilligers worden verricht. Eisch tot standvastigheid. Tegenover alle pogingen om de aan hangers van Mussert in hun overtui ging te doen wankelen stelde van Geel kerken den eisch van standvastigheid. Wanneer elkeen op zijn plaats onwrik baar staat en in zijn geloof en ver trouwen niet aan het dwalen te brengen is dan gaat een dusdanig sterke kracht van de Nationaal-Socialisten uit, dat alle ontbindingspogingen tevergeefs zijn. De overtuigingskracht van de Natio naal-Soeialistische idee is des te ster ker omdat de tegenstanders niets gelijk waardigs hiertegenover te stellen heb ben, omdat zij noch een geloof, noch een ideaal hebben. In dit verband eischte de spreker van tie leden der NSB meer zelfbewustzijn, dat tot uiting dient te komen in een beslister optreden. De nationaal-socia. list mag zich nooit laten intimideeren, ook niet wanneer hij door allen wordt aangevallen, doch moet zich veeleer laten gelden en in lederen toestand zijn hardheid bewijzen. Deze eisch geldt vooral in een tijd waarin onvermijde lijke tegenslagen, die 't verlcop van den oorlog in zijn groote trekken niet kun nen beïnvloeden, de tegenstanders aan- mo „digen. Zijn rede, die herhaaldelijk door stormachtigen bijval werd onderbroken culmineerde in een hulde aan de hechte nationaalsocialistische kame raadschap. Deze kameraadschap zal ook het Germaansche rijk tot basis dienen, die niet door besluiten maar door saamhoorigheid in vóór- en te genspoed verkregen wordt. De Ger maansche volken zullen zich in dit rijk door strijd en offers een eervolle plaats weten te waarborgen. „WU staan tot wii vallen", zoo be sloot spr., „en daardoor dienen wij de .toekomst. Dnttschland en Nederland verbonden, zoo willen wij staan als beweging aebter Mussert en daaren boven verbonden met Adolf Hitler, die als Führer aller Germanen ook onze Führer is. Hij kan op ons reke nen tot den laatsten man, opdat eens het nieuwe Europa voor ons allen werkelijkheid worde." Hauptdienstleiter Schmidt. De leider van het Arbeidsbereich der NSDAP, Hauptdienstleiter Schmidt stelde in zijn rede de kameraadschap voorop, die tijdens de Meidagen in '40 in de gevangenissen tusschen Duit sche en Nederlandsche nationaal-so cialisten werd gesmeed en sindsdien haar kracht behouden heeft. Het is zinloos wanneer iemand gelooft een scheiding te kurïnen brengen tusschen de Duitsche en Nederlandsche natio- naalsocialistén. Zeer nadrukkelijk verklaarde Hauptdienstleiter Schmidt: „Gij zijt Nederlander, ik ben Duitscher. Wij zijn echter beiden verbonden in het nationaalsocialisme, omdat wij deze idee dienen en tezamen marcheeren wij in den geest van de nationaal-socialistische revolu tie. Ons zweeft als einddoel voor oogen, dat onze nazaten aaneen gesloten zullen staan en elkaar de hand zullen reiken, wanneer nog eens een storm het bestaan van de Germaansche volken zou bedreigen. Een Germaansch blok moet de ze kerheid verschaffen, dat dit werk nooit vernield kan worden". Nog eens verkondigde spr. de gedachte der kameraadschappelijke verbonden heid, toen hij het d*aze geklets aan de kaak stelde, waarmede men de verhou ding tusschen hec Arbeitsbereich en de N.S.B. probeert te vertroebelen. Door de gemeenschappelijke beginselen van ras. bloed en codom gesterkt, op de s-agvel- den van het Oosten met het bloed der Nederlandsche vrijwilligers uit de ge lederen der N.S.B. bezegeld, legt ens déze kameraadschap den plicht op ge meenschappelijk onzen weg te gaan. Wanneer leder voor zijn volk cn zijn land strijdt, dan spruit daaruit voor. ons de kracht voort om de vijanden, die tegen ons marcheeren, gemeenschappe lijk af te slaan. 1 e Strijd tegen den sluikhandel. Na een overzicht van den militairen toestand aan de fronten, waarbij hij de totale afweerkracht en paraatheid, van het Duitsche volk naar voren bracht, behandelde Hauptdienstleiter Schmidt de vragen van het oogenblik en zeide hij o.a. over de voedselpositie, een zwaren strijd tegen- den sluikhandel aankondigende, „de tijd zal komen dat wij ons iets meer om den sluikhandel zullen bekommeren en als nationaal- socialisten goed zullen opletten. Nadat reeds een jaar geleden hard werd toegeslagen, is thans weer het tijdstip gekomen, dat men dezen krachten moet toeroepen: "Wij zijn als nationaalsocialisten niet geneigd langer werkeloos toe te zién, doch wi) zul len u in den eerstkomenden tyd ter verantwoording roepen en wel met alle middelen, die ons ter beschikking staan. Sprekende over de jongste maatrege len op het gebied der tewerkstelling, die bet gesloten overbrengen van de jongere jaargroepen naar Duitschland voorzien, merkt Hauptdienstleiter Schmidt op, dat het de plicht van de Germaansche bioeders is, elkander wederzijds ie steunen. Wanneer de een of de ander nog niet tot het inzicht komt, dan is dit onbelangrijk. Overigens komen deze maatregelen overeen met een eisch van rechtvaardigheid, daar de oudere leef tijdsgroepen in het land kunnen blijven Ook al wordt er niet aan gedacht Ne derlandsche vrouwen in Duitschland te werk te stellen, zoo dienen zij toch in grooteren omvang in Nederlandsche bedrijven tewerk gesteld te worden nu ook de vrouwen in Duitschland in de bedrijven tewerk gesteld zijn. Kameraadschap. Tenslotte eischte Hauptdienstleiter Schmidt, dat de kameraadschap, die. de Duitsche en Nederlandsche Natio naal-Socialisten steeds verbonden heeft, verder verstevigd zal worden niet alleen onder de jeugd van beide landen, doch daarenboven ook in het Nederlandsche Arbeidsfront, in den Volksdienst en in t alle andere organi saties. Elkeen moe' weten, dat de kameraad, die naast hem staat, een cerel uit een stuk is, zooals elke sol daat van den Führer een kameraad van ons is. In dezen geest zal de vrij heid van Europa veroverd worden en zal een eensgezind Europa ontstaan. Met een groet aan den Führer, als mede met de Duitsche en Nederland sche volksliederen, werd de grootsche demonstratie, die stond ^in het teeken van de nationaalsocialistische aaneen geslotenheid en strijdgemeenschap ge sloten, die hierdoor niet alleen tot een vuurbaken, doch ook tot een verma ning en waarschuwing aan de tegen standers werd. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmacht'oefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelyken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmacbtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 7e Regiment Infanterie en rijn oorlogs onderdeelen: Degenen, die geboren zjjn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 28 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 29 Juni 1943. 2. Het personeel van het 10e Regiment Infanterie en zijn oor logsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 1 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 2 Juli 1943. In de Friesland-kazerne te Assen: 3. Het personeel van het 4e Regiment Veldartillerie en zjjn oorlogsonderdeelen op 28 Juni 1943. Het personeel van het 5e Regiment Veldartillerie en zijn oor logsonderdeelen op 29 Juni 1943. Het personeel van het le Regiment Veldartillerie en zijp oor logsonderdeelen op 1 Juli 1943. Het personeel van het 8e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogs onderdeelen op 2 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E DIN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht- befehlshaber in den Niederlanden ojkzich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. (Familiefoto). door droeg zij gedichten voor, voor iedereen die het maar hoorer wilde. Tot de Tooneeischool dan eindelijk haar poorten opende, en met Ank van der Moer een harer beste en dankbaar ste leerlingen binnenliet. Ank van der Moer is geen klassiek geval van een meisje dat wegens gebrek aan talent van de school werd gestuurd en vreeselijk wraak nam door als ster van de eerste grootte aan den tooneelhemel te gaan schitteren. Integendeel. Voor haar was de Tooneelschooltijd een fijne tijd. Ze speelde er scènes uit het groote reper toire, Romeo en Julia, Faust. En ze slaagde er. Met lof Een klein rolletje in Trilby, bij Ver kade, was het begin van haar beroeps carrière. En het eerste stuk, waarmee ze de harten van alle waarachtige too- neelminnaars op slag won: Jonge Liefde. Geruimen tijd speelde Ank van der Moer bij het gezelschap van Ko Arnoldi, daarna bij Van der Lugt (o.a. Solvejg in Peer Gynt). Vervolgens ging ze een jaar op reis met zelfgeschreven schetsen. „Ik vond geen bevrediging meer in m'n werk, in m'n rolien. Ik had een paar ideëen voor korte scenes, vroeg iemand die uit te werken; maar er kwam niets van. Ik dacht, weet je wat, ik probeer het zelf. En al schrijvende voelde ik; ja, het gaat. Daar ben ik toen mee op getreden, en ik heb er plezier aan be leefd." Na dat wilde jaar belandde Ank van der Moer, inmiddels getrouwd met den uitnemenden jongen acteur Guus Oster, bij het Residentij:tooneel. Daarna ver dween de actrice eenigen tijd van het tooneel Ank van der Moer schonk het levenslicht aan een dochter, Annemaria! Haar terugkeer werd een dubbel succes: ze speelde een hoofdrol in een door haar zelf geschreven stuk „Waar is mijn dochter?" een liclu, gevoelig en gan- schelijk niet oppervlakkig blijspel, waarin ook haar man een prachtige rol heeft. Han G. Hoekstra. Bendewezen in Montenegro uitgeroeid. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 21 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt t bekend: „Aan het Oostelijk front verliep de dag kalm. Lichte Duitsche vlootstrijd- krachten beschoten in den nacht van 19 op 20 Juni stad en haven van Jeisk aan de Zee van Azof. De luchtmacht viel opnieuw bewapeningsbedrijven in het vijandelijk achterland aan. In de Kaspische zee werden twee groote koopvaardijschepen in brand geworpen. Voor de Algerijnsche kust werden in den nacht van 19 op 20 Juni van een vijandelijk convooi een torpedoboot en acht groote vrachtschepen door lucht aanvallen zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen wordt dat verscheidene schepen vernietigd zijn. Alle vliegtui gen keerden terug. In den afgeloopen nacht werd de ha ven van Bizerta met bommen van zwaar kaliber bestookt. Britsche bommenwerpers vlogen over de bezette gebieden in het westen naar Zuidwest-Duitschland en wierpen bom men neer op woonwijken in enkele plaatsen.' De bevolking leed verliezen. Andere vijandelijke vliegtuigen on dernamen storingsvluchten boven N.- Duitschland en wierpen enkele bom men neer, die geen noemenswaardige schade aanrichtten. Boven de bezette gebieden in het westen en het Duit sche Rijksgebied werden vier vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In de bergen van Montenegro hebben Duitsche, Italiaansche, Bul- gaarsche en Kroatische troepen tij dens gevechten die wekenlang hebben geduurd sterke benden in gesloten en vernietigd. Het bergach tige karakter van het land, de on gunstige weersomstandigheden en het wanhopige verzet van de ben den vergden van de in den strijd geworpen formaties groote gevechts prestaties en harde ontberingen. De luchtmacht, die in een onvermoeid optreden zich in de gevechten mengde, heeft een aanzienlijk aan deel aan de succesvolle operaties. De bloedige verliezen van de ban dieten zijn zeer hoog. Groote hoe veelheden wapens, voertuigen en ravitailleeringsgoederen werden buit gemaakt. Door het Duitsche Obergericht. Voor het Duitsche Ohergericht hebben Woensdag in een proces, dat den geheelen dag duurde, acht communisten terecht ge staan terzake van het vervaar digen en verspreiden van Duitschvijandige lectuur. Hoofdverdachten waren het vroe gere communistische gemeenteraads lid Van Amsterdam, de 33-jarige stu- cadoor J. H. Janzen, de 37-jarige kantoorbediende J. Posthuma uit Haarlemmermeer en de 29-jarige bakker C. Aarnouts uit Amsterdam, terwijl voorts nog terecht stonden de 28-jarige bakker C. Schuurman uit Amsterdam, de 32-jarige fa brieksarbeider N. J. Bergsma uit Utrecht, de 43-jarige chauffeur H. Godfroid uit Amsterdam, de 27-ja- rige hulpmonteur B. G. Mulder uit Bussum en de 30-jarige groentehan delaar W. F. Alberding uit Amster dam. Zij allen hadden als commu nisten, die vroeger lid waren van de C.P.N;, gedurende het tijdvak van den zomer 1940 tot Februari 1943 het illegale communistische blad „De Waarheid" en later ook het blaadje „De Vonk" in elkaar gezet, daarin met anderen hetze-artikelen ge schreven, de bladen gestencild en tenslotte in veelvoud veespreid. Bovendien was Mulder nog ten laste gelegd, het in het bezit hebben van een revolver. In hun geschriften hadden zij de arbeiders aangezet tot sabotage daden en aangeraden zich aan - den arbeidsinzet in Duitschland te onttrekken en verder opgeroe pen tot den vrijheidsstrijd tegen de Duitschers, den val van Sta lingrad bejubeld en meer der gelijke anti-Duitsche uitlatingen in hun pamfletten neergeschre- - ven Nadat het Obergericht zich in raadskamer had teruggetrokken, wees de president vonnis. Alle verdachten werden tot de dood straf veroordeeld, behalve Al berding, die twaalf jaar tucht huisstraf kreeg. Hij zat in den trein tusschen Heiloo en Alkmaar en draaide zich. met ken nelijk welbehagen, een shag-cigaret. Tegenover hem zat een grondwerker. Restanten van aardkluiten besmeurden de gummi-laarzen.' De overjas was een lappen-deken van het ergste soort. De man droeg een baard van minstens 4 dagen. Fel-begeerig keek hij naar de cigaret, die de ander aan het draaien was, oqj. dan opeens te vragen: „Kunt U er eén missen?" De bezitter van het geurig kruid kijkt peinzend en bedenkelijk op wacht even met antwoorden en zegt dan: „Ja. voor 40 cent, dat kosten ze. mij ook." Het was een leugen. De man had het pakje een half uur tevo ren op z'n bon gekregen. Inderdaad, *n rijk bezit, maar dan toch een bezit, dat hem gewerd voor drie kwartje-. Niets bijzonders om die eene cigaret voor 40 cent te verkoopen. We doen toch allemaal aan den zwarten han del..? Deze' man acht zichzelf een goed en degelijk vaderlander. Hij is er een van de tien.van de honderdduizend. Hij is er één van dat leger, dat zich op de borst slaat en geen gelegenheid onbenut laat om van die ware vader landsliefde blijk te geven. Eén van die braven die den mond vol plegen te heb ben van het onrecht, dat ons in deze tijden wordt aangedaan door de „an dersdenkenden". Wie kent ze niet,... de mannen, die rustig hun pond boter voor 35 gulden verkocht hebben en er zelf een paar kwartjes voor neerlegden? Wie kent ze niet, de hevig anti-doende melkven ters, die zoo goed zijn om U en mij voor een waanzin-prijs een liter melk aan te bieden, waarvan de kwaliteit nog van bedenkelijk allooi is? De goe de lieden, die hun kinderen een alge- meene levensmiddelenkaart ontstelen en die aanbieden voor een klein kapi taal? Den kleinen volkstuinhouder, die zoo humaan is om een bos wortelen weg te geven voor enkele guldens? Den schoenenreparateur, die alsmaar geen leer heeft en dus wel gedwongen i6 voor het repareeren der schoenen van Uw oudsten zoon het tienvoudige te rekenen! Den leverancier van het dub bele maatje oude jenever, die allang niets meer heeft en het dus zelf in den zwarten handel moet koopen? En d s ook wel het vijfvoudige moet hebben? Maarhet zijn allen beste, acht tien karaats vaderlanders. Met drie dubbel doorgefourneerde principes en met een hart, dat klopt vol vertrouwen op de naaste toekomst. Vaderlanders Men vindt ze overal: in de treinen, in de bussen, op straat, op de avond jes van de „goede kennissen" en in de kerk. Letterlijk overal zijn ze vertegen woordigd, deze goede vaderlanders, wier reputatie op hun gelaat ge schreven staat en die zich, zoo te zeg gen, liever de hand laten afhakken, dan iets ten goede te zeggen van den nieuwen tijd." Bil onze Vrijwilligers. De Kompanie staat aangetreden SS PK-Ahrens-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1715 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hieronder genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 23 Juni 914 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout'.'. Bezuidenhoutscheweg. STRIJD TEGEN PARTISANEN IN MONTENEGRO. De in het weermachtbericht van van daag genoemde gevechten in het Mon- tenegrijnsche hooggebergte zijn gevoerd tegen vrij sterke, goed georganiseerde groepen partisanen, die tezamen ver scheidene duizenden man telden. De sterkste dezer groepen was die van Tito, een voormaligen metaalbewerker met communistische sympathieën, daarnaast heeft ook de groep onder Mihailowitsj, die de Joegoslavische emigranten- regeering vertegenwoordigt, veel van zich doen spreken. Beide bendeleiders hebben zich door de vlucht aan gevan genneming weten te onttrekken. De ver liezen onder hun aanhangers zijn groot. FRONTZORG ONTVANGT DE VER LOFGANGERS UIT ALKMAAR EN OMGEVING. Een dezer dagen werden de verlof gangers, die teruggekeerd zijn van het Oostfront voor een feestelijke bij eenkomst in huize Proot alhier ont vangen. Alles was gedaan om de jon gens hartelijk te ontvangen. Herin neringen werden opgehaald over den zwaren winterstrijd; er werd ge lachen en gezongen, zoodat de avond spoedig om was Onze soldaten van het front waren Frontzorg en in het bijzonder Mevr. Schut-Tismeer, de soldatenmoeder, zeer erkentelijk voor deze ontvangst in de aloude victorie- stad. Duidelijk werd weer eens on derstreept, dat soldaat en front één zijn. EINDEXAMEN GYMNASIA. De Secretaris-Generaal van het De partement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming heeft bepaald, dat het eindexamen voor het gemeentelijk gymnasium te Alkmaar wordt gehouden op 18, 19, 24, 25. 28 en 28 Juni. Gecommiteerden zijn Dr. R. H. Woltjer, hoogleeraar aan de Vrne Universiteit te Amsterdam, Dr. F. N. U. Harting, hoogleeraar aan de Gem. Universiteit te Amsterdam Dr. A. M. A. A. Steger, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, aan wien op 25, 26 en 28 Juni zal wor den toegevoegd Dr. J. A. A. Kete laar, hoogleeraar aan de Gem. Uni versiteit te Amsterdam. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: Jacob Schoen en Elisa beth C. A. Habich. OVERLEDEN: Jan Schortinghuis, geh. m. N. Mars, 70 j. Gerarda M. Ver- burgt, wed. v. H. Moerbeek, 77 j. KANTONGERECHT ALKMAAR. Uitspraken van VrUdag 18 Juni. Overtredingen van de Leerplichtwet: J. v. d. L. te Alkmaar, f 2 boete of 1 dag hechtenis. C. M. G. te Alkmaar, J. K. te Akersloot, ieder f 3 boete of 2 dagen hechtenis. Th. B. te Akersloot, f 4 boe te of 2 dg. h. L. s. te Castricum, f 5 b. of 3 dg. h. G. L. te Oudorp, f 8 b. of 4 dg. h. Overtredingen van de Wegenver keersregeling: p. z. te Egmond a. Zee, f 3 b. of 2 dg. h. A. C. te Castricum, f 4 b. of 2 dg. h. C. J. K. te Alkmaar, f 8 b. of 4 dg. h. Overtredingen van de Motor- en R(j- wielwet: V. W. te Heiloo, f 1 b. of 1 dg. h. C. H. te Heiloo, f 2 b. of 1 week t.s. P. M. te Castricum f 4 b. of 2 dg. h. Overtredingen van de wet op de Vee artsenijkunde: F. M. te Bergen, f 200 b. of 50 dg. h. Overtredingen van de Verordening op de Identiteitsplicht: IJ. B. te Alkmaar, J. R. te Heiloo, E. de R: te Alkmaar, G. K. te Castricum, D. v. W. te Heiloo, ie der f 3 b. of 2 dg. h. Overtreding van de Drankwet: J. A. H. te Alkmaar, f 25 b. of 20 dg. h. Overtredingen van de Spoorwegwet: W. A. te Alkmaar, f 4 b. of 2 dg. h. S, H, S. te Alkmaar, f 6 b. of 3 dg. h. DIEFSTAL VAN 2 KILO BONBONS. De 18-jarige J. J. van S. alhier reed op een daft in Maart mee met een vrachtauto van Alkmaar naar Haar lem en zag in den wagen een doos met twee kilo bonbons, die een ban ketbakker verzond. Hij smulde er lekker van. doch dé zoetigheid brak hem op, want de politie kreeg hem in handen en Maandag stond hij terecht voor de Politierechter te Haarlem, die hem een boete oplegde van 18 of 10 dagen. De Officier van Justitie had 15 of 15 dagen geëiseht. >1 f]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1