r «5f Grootsche betuiging van trouw aan den Leider anbod. w 589 MONA ROMA DAGBLAD VOOR -/ Toi hei hoogsie offer bereid voor de Nieuwe Orde en Musseri. O' De Leider spreekt. Terreuraanval op de stad Krefeld. BEKENDMAKING. Na twee jaar. bon bxtra waar- voedzaam- (maak.wan- ie besteedt .m GRAM DEDER rRAJ AUSPOEDBR GRAM mededeelingen. |an boschbesaen. geldt <Je prilzenbe- 1. De Gemachtigd® eelt echter mede, dat ng zal worden overge- de onderstaan p - >te de volgende prijzen oschbessen mogen voor foogste 1 0.65 per kg tn fabrikanten en detall- en fruit mag f 0.80 per porden berekend, consumentenprlja be- Jonker (afw.)t plaats redacteur, Kunst en t. P. van den Aardweg; |TJ. N. Adema belden te iland: Jac. Broersen |nd en Stadsnieuws; O. J. Werkman; Adver- |ard, allen te Alkmaar. vroruitbetallng, moderne kinder beige, oude kwal, C. Smit, Westerweg [loo. N& 7 uur. kerblauwe kamgaren et vest, oude kwal. 17.50. Joh. Vogelpoel, |and 10. r peddels 12, 1 p. itsen 12. Gevr. bak- sding. Hablecht, lestraat 11. dasje 2-2l/i j. f 10. i, Koningsweg 28a. jongensjasje, 4 j. roothedde, Westerweg Heiloo. achel 45. MooiJ, aatweg 418 A, Heiloo. umeau m. spiralen 1 waschtafel m. spie- rm. blad 50, 1 eiken tafel 65. L. Cris- Perronstraat 6. ge bruint jongens- ;n, m. 34 10. Gevr. ifiets z. b. v. leeft. Gerla, Reekerstr. 5. omatrassen a 5, jol 2. Molenaar, 9. 55, banjo 40. pper, Oudegracht 118. wagen 45. J. p. Rijksstraatweg 188, n. steunzolen, m. 41 ƒ4. lochdalestraat 18. sjeamantel, 6 j. ƒ6, snsblouses, 4 j. 2.50. eld, Pinksterbloem- 16. dtte d.schoenen, m. 38 p. witte k.schcenen, 4. A. Pieper, Nieuw- aan 11. Nè 7 uur. steunzolen, z.g.a.n., m. uin, Bisschop Bötte- straat 9. a.n. zomerhoed voor de dame 7, 1 rond® 10. Rol, St Anna- 34. m. 2 bl. 5, 1 thee- 1.50, 1 p. steunzolen, 3. Rol, St. Anna- 34. artjftje electr. leiding- doorelk. 25 ct. p. M. artljtje zinken afvoer- m. vergaarbakken 30 M. Joh. Vogelpoel, land 10. ordijnen met toebeh. gortlade 35 en spie- 10. Wed. Mosk, Spoor- 57. nmand met riem en nd 6.50, zakketel S, laas 5, gegalv. wasch- f 6. Biersteker, Fnidsen I UUt ra, 40 8 n. 41 8. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 23 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 143. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prils der gewone advertenties tn deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJVl. 1.40, elke 3 Vt m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet gebeele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. m zeven uur zou de groote en zeer belangrijke bijeenkomst van de NSB der Nederlanden en hapfe formaties in den Die rentuin te s-Gravenliage Maandagavond worden gehouden, de ver gadering waarin Mussert, Feldmeyer, Van Geelkerken en Zonder van getuigenis zouden afleggen van de saamhoorigheid hunner formaties en daarmede een einde maken aan alle geruchten, dat er in de N.S.B. een zekere verdeeldheid zou heerschen. Reeds meer dan een uur te voren voerden overvolle trams de belangstellenden bij duizenden naar de plaats van bestemming. De groote tuin zat weldra vol enthousiast zingende menschen, er was geen plaatsje meer te krijgen en naar de groote zaal dromde een dichte menigte, die. vóór half zeven al tot de overtuiging moest komen, dat de zaal en balcons tot de laatste plaats bezet waren en daarin alleen nog toegang aan frontsoldaten kon worden verleend. Duizenden moesten zich in zijzalen met een toehoordersplaatsje tevreden stellen. In de groote zaal zaten de Oostfrontstrijders, in hun grauw- groene uniformen, als mannen van de daad in de voorste rijen Het lichtblauw van de Jeugdstorm kleurde de balcons en in de zaal wisselden lichte zomertoiletjes af met het stemmige zwart der uniformen. Het tooneel was met kleurige doeken en emblemen der NSB versierd. Muziek daverde door de ruimte en vele strijdliederen werden geestdriftig meegezongen. Onder tromgeroffel vond de vlaggenparade plaats. De kleurige doeken vormden weldra een passenden achtergrond op het met bloemen versierde tooneel, waar, na de komst van den Leider, de nationale vlag, door Jeugdstormers naar voren gebracht, de eere plaats kreeg. Groot was het enthousiasme bij de binnenkomst van den Leider en in ademlooze stilte afgewisseld door daverend applaus en Hou Zee-geroep bij de markantste passages werden de redevoe ringen -aangehoord. Zoowel de WA als de SS en de Jeugdstorm hebben van hun saamhoorigheid met den Leider betuigd. Hiervan is thans in Den Haag getuigenis afgelegd en de duizen den in de zalen en daarbuiten hebben door him geestdriftige bij valsbetuigingen bewezen, dat zij hiermede in alle opzichten instem men. De Beweging is breed van bedding heeft de Leider gezegd. Dat in die bedding de stroom in één richting gaat heeft de groote dmonstratie in den Dierentuin wel bewezen. W. A., S. S., Jeugdstorm en Beweging verbonden tot in den dood. DE bijeenkomst werd door eenige duizenden functionnarissen en le den der beweging bijgewoond. Daar onder waren behalve de sprekers o. m. de leidster der N.S.V.O.. mevr. O. De Ruitervan Lankeren Matthes. de gemachtigde van den Leidér voor Zd. Holland J. W. Baron van Haersolte van Haerst. burgemeester Westra van den Haag, de gewestelijke leider M. J. A. van Iersel. die de bijeenkomst leidde, de chef van het kabinet van den Leider, Jhr. D. de Blocq van Scheltinga, de gemachtigden van den Leider voor Staat en Beweging, en adviseurs en functionnarissen van het Hoofdkwartier. Verder vertegenwoor digde Bereichsleiter Buehner het Ar- beitsbereich der NSDAP en was er ook een vertegenwoordiging van den Kreis Süd-Holland der partij. De commandant der W.A. spreekt. Het allereerst werd het woord ge voerd door den commandant der W.A., mr .Zondervan. Deze begon zijn rede met te zeggen, dat de 0nationaaI-socia- listen als dragers van een wereldbe- «chouwing reeds 10 jaar geleden de overtuiging hadden, dat met haar het vaderland en Europa zouden staan of vallen. De bloedoffers, die de Bewe ging heeft moeten brengen, hebben haar niet gebroken, en de beschim pingen, die haar ten deel gevallen zijn, hebben haar niet verbitterd. In tegendeel, de beweging is daaruit slechts gesterkt te voorschijn geko men en heeft niet vergeten, dat dit Nederlandsche volk met al zijn fou ten, doch ook met zijn heerlijke gaven en deugden haar volk is. Het zelfres pect der natie is het leidende doel van <ie nationaal-socialisten geweest. Daarom hebben zij het volk den nat.-soc. soldaat in de W.A. als voor beeld voor oogen gesteld, en het is geen geringschatting van den arbeid der andere formaties, wanneer gecon stateerd wordt, dat de W.A. aan deze prestatie het grootste aandeel heeft. De democraten hebben voor 1940 de W.A. verboden, omdat juist in haar gelederen de meest strijdlustige nat.- soc. stonden, en de bloedoffers, die de WvA. na 1940 in den strijd tegen de reactie heeft gebracht hebben het beste bewijs geleverd, dair -duizenden bereid waren voor de overwinning van hun wereldbeschouwing en voor An ton Mussert, die hen leidt, de groot ste offers te brengen. Voor vriend en vijand blijft te allen tijd een ding duidelijk: waar Mussert staat, staat de W.A. Wanneer nu de W.A. een groot deel van haar mannen gezonden heeft naar dé Waffen-SS, het Le gioen, de Weermacht, de N.S.K.K., de Nachrichtentruppen, de orga nisatie Todt, de Ned. landwacht, de hulppolitie en andere organisaties, dan is dat geschied in de zekerheid, dat deze mannen eens opnieuw in de geleden van Mussert zullen staan, om de laatste hinderpalen op den weg naar een nat.-sc». Nederland uit den weg 'te ruimen. Wanneer de W.A.'thans verder nood zakelijke dingen ten achter stelt bij- het allerbelangrijkste': den ootlog te win nen, dan beschouwt zij dit, als'een of- Ier, dat zij brengt in de zekjer,heid aldus voor de toekomst van het volk dè beste troeven in handen te hebben. Spr. legde vervolgens een gelofte van trouw aan Anton Mussert af: „Terwijl de democraten „Jan Boeze roen" lieten strijden yoor hun zéliel op het kussen, staan overal, wftar eenvoudige weermannen staan, ook de kaderleden van de W.A. tot het hoogste. Aldus smeden wjj een band van kameraadschap, die door niets en niemand te breken is. Het is de Leider, die ons daarheen den weg heeft gewezen en eenvoor beeld is geweest, terwijl de Führer ge legenheid heeft gegeven, ondanks de remmen van het verleden, de opgewek te krachten dienstbaar te maken aan het nieuwe Europa, en teirelijk aan de toekomst van ons eigen volk. In on- wrikbaren trouw aan deze beide mannen ligt de basis voor onze eenheid, die haar schoonste uitdrukking vindt in de leuze: Alles voor het vaderland. Rede van voorman Feldmeijer. Voorman Feldmeyer wees In zijn rede erop, dat de harde jaren van den strijd geleerd hadden het wezen lijke van het onwezenlijke te onder scheiden. Zij hebben in het bijzonder de wetten van het bloed geopenbaard en geleerd, dat een ras en een volk zich slechts kunnen handhaven, wan neer zij hun bloed en hun eigen aard bewaren. De laatste jaren van de degeneratie voor 1940 hebbeft ook aangetoond, dat de verjoodsching der geesten verder om zich heen gegre pen heeft dan de eigenlijke bloedver menging. De Germaansche mensch is zich bewust geworden, dat honder den, die voor hem leefden, in hem als in een brandpunt samenkomen. Het volk beschouwt hij daarom waar lijk als een eenheid van verwanten naar den bloede, waarin niet alleen de groote Nederlandsche figuren voortleven, doch ook het Groot-Ger- maandsche verleden, en waarin de Groot-Grmaansche toekomst beslo ten ligt. Waren Volkenbond en inter nationale onwerkelijke en bloedelooze abstracties, wij spreken van een grootere gemeenschap, n.l. de Groot- Germaansche. Want deze is voor ons de levenswarme roep van het bloed. Deze idee heeft in de SS vorm ge kregen, en wanneer daarover misver den zijn ontstaan, dan kunnen die worden teruggebracht tot een misver staan van het dynamische, ons allen bezielende begrip „ons rijk", waarvan het wezen het belangrijkste is. Dat rijk zal als wezenlijk ideaal de vormgeving steeds te boven gaan. De vorm is in deze dagen van bezinning het alleron- belangrijkste. Reeds lange jaren tevo ren leefde in ons ditzelfde Germaan- sche ideaal. De leider heeft in zijn werk „Bronnen van het nationaalso- Ciaiisme" erover gesproken, hoe zich deze ontwikkeling steeds meer in ons zelf voltrekt en hoe wij in ons eigen nationaalsocialisme groeiden. Spreker verklaarde vervolgens, dat .enkele lieden het met de SS niet eens zijn, omdat zij van meening zijn, dat, deze te ver gaat of te radicaal is. Dit is daarom niet erg, omdat de natio- naatsocialistische eenheid een andere is, dan de democratische tegenstan ders vaak wilcjen doen gelooven. Hij wees er vervolgens op, dat de leider den eed van trouw op den Führer heeft afgelegd en dat hij het geweest is. die voor de eerste keer een formatie Neder landers van de Germaansche SS op den Führer Adolf Hitler heeft persoonlijk ook den eed van trouw zonder uitzondering ons aller laten afleggen. Bij den Führer ligt ideaal. BQ den Führer, als de gi guur, uit wien, tot wien en door wien werkelijk de Germaansche lotsgemeenschap geboren wordt en groeit. Van Geelkerken namens de jeugdstorm. Hoofdstormer van Geelkerken ver klaarde in zijn rede, dat de jeugd voor de nationaal-socialisten van heden de waarborg moet zijn, dat hun werk eens zal worden voortgezet. Spr. wees er ver volgens op, dat de Jeugdstorm krach tens zijn idealen een groote aantrek kingskracht op de jeugd uitoefent, waar tegen de ouders zich tevergeefs schrap zetten. In den Jeugdstorm wordt het karakter van de jeugd gevormd en zij leert daar, zich in te zetten volgens de richtlijn „In godsvertrouwen alles voor het vaderland". De tijd voor 1940 heeft ook de jeugdorganisaties gekend, waar onder een, waarin de jongens achter totempalen moesten aanloopen en aan gespoord werden iemand te gehoorza men, die de boeren in Transvaal be dreigd en bespionneerd heeft. Nadat de Hoofdstormer de jongens en meisjes het geweldige gebeuren van dezen tijd, waarin een geheele jeugd opstaat, voor oogen gesteld had, liet hjj tegeljjkertjjd een scher pe vermaping hooren tegen de hou ding van 1 misleiden en onverschilli gen. In onwrikbaar geloof en vast vertrouwen staat deze jeugd in de gemeenschap der Nederlandsche Nationaal-Socialisten en vormt al dus een onderdeel van de Groot- Germaansche jeugd, de jeugd van het nieuwe Europa. Mussert' achtte het noodzakelijk de geruchten, die sedert de bijeenkomst van het leiderscorps der beweging op 1 Juni in Tivoli te Utrecht zijn ver spreid tot de juiste proporties terug te brengen. Nadat de afdeelingsleiders gesproken hadden, achtte hij het nu zijn taak uiteen te zetten waarom het in deze dagen en maanden gaat. De leider schilderde de periode voor 1940, waarin de Beweging door de democraten steeds weer voor dood werd verklaard en constateerde, dat thans de beweging de draagster is van den politieken wil van het Ne derlandsche volk. Zij draagt die ver antwoordelijkheid gaarne en wenscht slechts dat haar nog grootere verant woordelijkheden k voor de toekomst van het Nederlandsche volk in deze kentering der tijden zullen mogen ten deel vallen. De leider stelde vervol gens het verraad aan de kaak van de in Londen zetelende emigranten, die het volk gestort hebben in een boozen oorlog van 4J£ dag en die op den derden dag van dezen oorlog reeds de beenen genomen en het volk alleen gelaten hebben. Deze lieden wagen het nog om diegenen, die hier zijn gebleven en pogingen in het werk stellen het volk weer op de been te helpen, adviezen te geven hoe het volk geholpn moet worden en wat goed en wat niet goed is en hoe men sabotage pleegt. Het verschil tusschen deze lieden en de nationaalsocialisten bestaat hierin, dat de laatsten de fatsoen lijkste zijn. De emigranten hebben de N. S. B.-ers gedreigd, dat zij zullen worden opgehangen wan neer zjj terugkomen. Ik mag ver klaren, dat er geen Nederlander is, die gelooft te zullen worden op gehangen wanneer de nationaal- socialisten winnen. De leider,schetste vervolgens de ba ses van dgn tegénwoordigen wereld- strijd, waarin aan de eene zijde het nationaal-socialisme en het fascisme en aan de andere zijde het kapitalisme en het bolsjewisme staan. Het gaat om het zijn of niet zijn van Europa. De roening der nationaal- socialisten. In dezen tijd hebben de nationaal- socialisten een roeping te vervullen voor volk en vaderland om het volk door dezen tijd heen te brengdi. De vier dagen oorlog in Mei 1940 hebben de juistheid van de vermaningen en waarschuwingen, die door de natio naal-socialisten reeds jaren tevoren werden verkondigd, bevestigd. In het bewustzijn van hun verplich ting in den strijd op leven en dood zijn de eerste honderd vrijwilligers gegaan en zijn duizend gevallen. De beweging zal ook verder haar plicht doen. Zij ls niet van meening, dat zij stil moet af wachten tot uit het Oosten het Bolsje wisme en uit het Westen het Amerika nisme komen. Zij verwacht van Enge land niets, want het Nederlandsche volk kent Engeland sedert meer dan 300 en 400 jaar. De Leider verklaarde voorts, dat hij zeer wel weet dat het niét aangenaam ia in een bezet gebied te leven en dat ifcet nog minder aangenaam is een auto ritaire beweging in een bezet gebied te (leiden. Onze Duitsche kameraden, zoo (verklaarde hij, kennen de moeilijkheden. De beweging heeft tot taak de saamhoo righeid op te bouwen, die komen moet cmdat alleen daarin voor allen in Euro pa de toekomst ligt. De leider hield zich vervolgens joezig met het onverstand, dat de N.S.B. ontmoet bij het uitvoeren van ileze taak. De strijd is echter niet zoo »rg, wanneer hij maar den wil staalt, 4>m ondanks alles voor het Neder- 'lindsehe volk in het nieuwe Europa tn weg te banen. De mogelijkheid ertoe ls te danken aan de trouw, n moed en de offervaardigheid van djiizehden en tienduizenden kamera den. Het is de kracht van den Natio- npal-Soeialistische Beweging, dat nie mand hierin een wig kan drijven. Een vplk. dat voor 1940 aan alles rijk was en thans zoo arm is, een volk, dat e®n dergelijken val heeft beleefd, in dan kortst mogelijken tijd een nieuw deel voor de toekomst aan te wijzen, is geen kinderwerk. De leider stelde vervolgens het Ne derlandsche volk de moeilijkheden en offers van het Duitsche volk voor oogen, dat thans de zorg heeft dat het bolsjewisme Europa niet overstroomt en honderdduizenden afslacht. Hij verklaarde woordelijk: „Wan neer wjj wakker worden door het Bij onze Vrijwilligers. Vier kameraden SS PK Fritsch-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S.» het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hieronder genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: .Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. 39 zware bommenwerpers neergehaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Juni. - Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijk front slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Voor het Vis- schersschiereiland werd een kustvaartuig door bomtreffers tot zinken gebracht. Een nachtelijke aanval van sterke for maties Duitsche gevechtsvliegtuigen was gericht op een Sovjet-Russische bewape- ningsfabriek aan de Wolga. Terwijl gisteren overdag afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche Ryk vlogen, heeft in den afgeloopen nacht een sterke for matie Britsche bommenwerpers West- Duitsch gebied aangevallen. Vooral in de woonwijken van de stad Krefeld ontstond door brisant- en brandbom men groote schade. Behalve talrijke gebouwencomplexen werden twee zie kenhuizen vernield. De bevolking leed verliezen. Tot nu toe staat het vast, dat 39 meermotorige bommenwerpers zijn neergeschoten. De luchtmacht bombardeerde in den nacht van 21 op 22 Juni afzonderlijke doelen in het gebied van Londen en aan de Engelsche zuidkust. Bewakingsvaartuigen der marine scho ten voor de Nederlandsche kust uit een formatie Britsche jachtvliegtuigen drie vliegtuigen weg. Tijdens den na'chtelijken aanval van DUitséhe gevechtsvliegtuigen op de ha ven van Bizerta in den nacht van 20 op 21 Juni, waarvan reeds melding werd ge maakt, zijn zes groote koopvaardijschepen en twee oorlogsschepen door t bomtref fers beschadigd." ENGELSCHE LUCHTAANVAL OP LE CREUSOT. Dl JON, 22 Juni. - De stad Le Creusot is in den nacht van 19 op 20 Juni door Engelsche vliegtuigen gebombardeerd. De lukraak neergeworpen bommen heb ben vooral schade aangericht aan wo ningen. Zoo is o.a. het groote ziekenhuis totaal uitgebrand. Van officieele Fransche zijde wordt medegedeeld, dat het aantal dooden tot dusver 280 bedraagt. Het persbureau Ofi vreest dat het aantal dooden weldra de 300 zal hebben overschreden. De gemeente St. Michielsgestel wordt onveilig gemaakt door veedieven. In eenige weken tijd hebben zij kans gezien 8 runderen uit de weide te stelen. Meestal werden de dieren daar tevens geslacht. Alle manlijke personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde .arbeids bureau nog geen schriftelijke ultnoodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmeldingsplicht, b-v. we gens ziekte den 31sten Mei, lsten Juni en 2en Juni niet heb ben voldaan, worden hiermede voor de laatste maai uitgenoo- digd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoeg de arbeidsbureau of bijkantoor op de hieronder genoemde data; Donderdag 24 Juni, in Januari tot en met April geborenen, tus schen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot en met Augustus geborenen, tus schen 9 en 17 uur. Zaterdag 26 Juni, in Septem ber tot en mar December gebo renen, tusscnen 9 en 13 uui. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 geborenen, voorzoover zij onderworpen zijn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan rek niet zijn nagekomen, voor de laatste maal gelegenheid ge boden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd hande- delen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus B.v aan deze uitnoodiging niet of niet naar behooren voldoen, opzette lijk of door nalatigheid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1943. OPGEPAST. SCHIETOEFENING VAN DE LUCHTDOELARTILLERIE. DEN HAAG, 22 Juni. - Den 24sten Juni wordt tusschen 14 en 17 uur door de luchtdoelartillerie geschoten op doelen op den grond. Het gevaarlijke gebied ligt tusschen den weg Up—Purmerland en het Noordhollandsch Kanaal en wordt begrensd door de plaatsen Upen- dam, lip, Purmerland en MP 13 aan het Noordhollandsch Kanaal, KP 9. gebrom van motoren zijn we na tuurlijk blij, dat de bommen niet hier vallen, maar geven wij ons ook volledig rekenschap van het feit, dat zij aan gene zijde van de grenzen vallen en dat hierdoor een volk zwaar lijdt? Daarom zeg ik, ja, dat moeten wij doen: het moet zoo zijn, dat allen zich smartelijk getroffen voelen of nu Keulen ge bombardeerd wordt of Rotterdam. Dan eerst is een basis gelegd voor de gemeenschappelijke toekomst van beide volken. De samenwerking tusschen de Ne derlandsche en de Duitsche nationaal- socialisten moet tot een voorbeeld worden voor de volken van geheél Europa. Het gaat om de beveiliging en den gemeenschappelijken opbouw in de gemeenschappelijke levensruimte, welke reikt van Hammerfest in het hooge Noorden tot aan den Brenner, van Duinkerken tot ver in het oosten-. In deze gemeenschappelijke levens ruimte moeten de Germaansche vol ken eensgezind zijn, die levensruim ten moeten zij gezamenlijk verde digen en gemeenschappelijk gelijkge rechtigd opbouwen. Binnen deze gemeenschappelijke levensruimte voor allen zullen na tionale veiligheid en ontwikkeling binnen het groote geheel, en we- derzydsche achting heerschen. Een goed Nederlander en een goed Dnitscher kunnen het eens worden, en hoe dit staatspolitiek gezien ge daan zal worden, zal door den Fü- rer geschieden in wien wij ver trouwen kunnen hebben. De N. S. B. en de kerken Vervolgens sprak de Leider over de houding der N. S. B. tegenover de ker ken. Evenals van oudsher, zoo zal ook in het nieuwe Nederland vrijheid van godsdienst en geweten moeten bestaan voor zoover dit werkelijk christelijke aangelegenheden betreft. In dit verband wraakte Mussert een kerkelijke aankon diging onder den titel: „Wie zal ons redden?" Ook de datholieke kerk heeft zich steeds gekant tégen de Beweging. Voor die katholieke^ mannen en vrou wen, die ondanks he*t feit, dat hun de Sacramenten geweigerd worden, tot in den dood Leider en beweging trouw ble ven, is spreker verplicht de gewetens vrijheid te handhaven. Bij de hierop volgende bespreking van de tewerkstelling zeide Mussert, dat hij het volkomen eens is met alles wat er toe bijdraagt den oorlog te winnen. Wat goed is, verdient gesteund te worden. Wat niet goed is moet bestreden wor den. De beweging staat er als een blok. De bedding is breed, maar de stroom kent slechts een richting. Een schei ding zal niet komen. Vervolgens betuigde de Leider zijn dank aan de W.A., de S.S. en de Jeugd storm, de politieke organisaties, forma ties en afdeelingen der N. S. B. voor de aan hem betoonde trouw, de offervaar digheid en paraatheid, alsmede voor hun strijd in het Oosten. Deze trouw, die one met elkaar ver bindt, is de trouw van de Germaansche lotsgemeenschap als eenige mogelijkheid i oor de redding van Europa in de toe komst. En woordelijk zei hij vervolgens onder jubelende bijvalsbetuigingen: „Trouw aan den Führer, aan den man op wiens schouders voor het grootste deel de last voor het behour van Europa rast. Hebt U zich wel eens voorgesteld wat het wil zeggen om voor God en alle menschen ver antwoordelijk te zjjn voor het voort bestaan van een deel der wereld. Deze onnoemelijke last draagt hij, de Führer, dien ik eens trouw gezworen heb en dien ik trouw zal blijven tot het einde mijner dagen en aan wien de beweging verbonden ls door mijn persoon". De bijeenkomst werd besloten met het meenschappelijk zingen van een cou plet van het Volkslied, waarna de Lei der zich persoonlijk met eenige gewonde frontsoldaten onderhield. (Gedeeltelijk gecorrigeerd.) it OORWAAR, de tijd lijkt vleugelen te V hebben. Thans ligt het groote oogen- blik alweer twee jaar achter ons, waar op Hitier de wereld mededeelde, dat hij, na de aanmatigingen van Molotoff en de steeds dreigender geworden houding van het huichelachtig Bolsjewistisch bewind, thans genoopt was zijn Weermacht in het Oosten in beweging te zetten en Sovjet-Rusland, dat gereed stond het aloude beschaafde Europa te bespringen en onder het doodelijk juk van het Kremlin te wringen, den eersten stoot toe te brengen. Het is onnoodig het oordeel der latera eeuwen af te wachten om vast te stellen, dat mèt dit besluit dat Hitler, die zijn volk zoo gaarne den oorlog op twee fronten bespaard had, zeker na rijp be raad genomen moet hebben de Führer aller Germanen een daad van een, nog ongeëvenaarde, wereldhistorische betee- kenis verrichtte. Want men behoeft gCen profeet te zijn om reeds nu te kunnen voorspellen, dat de man, die in zijn be doelingen thans nog door velen verkeerd begrepen en miskend wordt, eenmaal door allen als de rr van Europa zal worden gevierd. Stalin en de zijnen hebben van het on zalige moment af, waarop hun de maqht tusschen de vingers kwam, gedroomd van een Aziatische supprematie over Europa. En om dezen geweldigen roof tocht met succes te kunnen volbrengen werd, met het roekeloos gebruik van knoet en pistool, een weerloos gemaakt volk tot slavernij vernederd en in een enorm bewapeningsproces ingeschakeld. De leger- en luchtmacht, die de mannen uit Moskou, ten koste van alles, gesmeed hebben, naderde naar de laatste jaren zonneklaar \fterd bewezen het fantas tische. En dit arsenaal van ijzer, staal en dynamiet diende waarlijk niet om zooals een botte geallieerde propaganda, die het wereldintellect al bijster laag aansloeg, meermalen beweerd heeft een deugdelijken afweer te vormen te gen een Duitschen aanval, die op- komst heette te zijnL Zelfs een kind kan de dwaasheid'' dezer redeneering ontmaske ren, want toen Sovjet-Rusland zich zoo schielijk in het harnas begon te steken, lag Duitschland nog in de boeien van het onteerend Verdrag van Versailles. Neen, Europa was de buit, waar de heerschers van het Kremlin naar loerden. Europa moest gelijkgeschakeld worden met Sovjet-Rusland, waar, in een vloedgolf van het Kwade, alle geest, kunst en menschelijkheid jammerlijk ten onder gegaan was. Voor de Oostelijke poort van ons werelddeel gordde de vijand der menschheid zich het in gift gedoopte zwaard aan. Het staat onomstootelijk vast, voor nu en altijd, dat met zijn kloekberaden initiatief van dien gedenkwaardigen 22sten Juni 1941 Adolf Hitler ons werelddeel van den totalen ondergang heeft gered. Want als de Bolsjewistische moordwals, welker motor reeds ronkte, kans gezien had Europa binnen te rollen, zou alles wat voor ons van de is, verplettp-i cn vergruizeld zijn; dan zouden nu en dit mogen bepaalde kringen zich goed in de ooren knoopen! de kerken in puin en de geestelijke voorgangers vermoord liggen. Voor een dergelijk lot heeft de Duit sche Weermacht en de met haar verbon den legioenen Europa behoed en het is geen wonder, dat de geheele pers der beschaafde en op menschelijkheid en kuituur gestelde wereld bij de thans be reikte mylpaal in den strijd tegen het Bolsjewisme èeri oogénblik bezinnend verwijlt. Men kan over het verloop van den oorlog ln het Oosten in uitvoerige be schouwingen treden en op de Duitsche tegenslagen der laatste wintermaanden de reflectoren der mwhtere werkelijkheid richten, in welker licht zij een geheel ander karakter zouden blijken te bezit ten dan de tegenstanders er zoo gaarne aan geven. Van een grooter onmiddel lijkheid zijn echter de cijfers. En ^deze vertellen, dat de Bolsjewisten in de afgeloopen 750 oorlogsdagen aan gesneu velden, gewonden en gevangenen 20.000.000 man hebben verloren; voorts 36.000 tanks, 50.000 kanonnen en ruim 40.000 vliegtuigen. Territoriaal moesten de Sovjets een gebied prijsgeven, dat viermaal de oppervlakte van het Brit sche eiland beslaat en waarin tevens hun belangrijkste graanschuur gelegen is. Men mag veilig aannemen, dat, dank zij de zware offers, die onder Hitiers lei ding in het Oosten gebracht zijn, de Bolsjewistische overstrooming van Euro pa verijdeld is. En wanneer men dat als slotsom kan stellen bij de herdenking van dezen tweejarigen strijd, dan beseft een ieder, die v&n goeden wille is, dat het Germaansche, ook het Nederlandsche, bloed in het Oo§ten niet tevergeefs vloeit, want eenmaal zal er een nieuwe, duurzame voor een, in rust en vertrouwen, arbeidend Europa, dat zijn kuituur en zijn karakter behield, uit ont kiemen. Het bloed in het Oosten wordt geofferd voor het behoud van Europa, dus ook: voor het behoud van ons eigen vaderland^ Enorme graansmokkel vanuit, de Wieringermeer. AMSTERDAM, 22 Juni. - Op 13 Mnart 'an dit jaar kreeg de politie van het bu- •eau Singel te Amsterdam een waar- chuwing van een onbekende dat een groote partij graan te koop was aange boden en dat die partij gebracht zou vorden in een kelder op den Kloveniers burgwal. De politie ging op onderzoek lit en inderdaad arriveerde na eenigen tijd een groote vrachtauto met tarwe en peulvruchten. De zaak werd onmiddel lijk in beslag genomen. De chauffeur vertelde dat hij alles in de Wieringer meer had gehaald en dat de 37-jarige luchtbeschermer W. A. P. en de 32-jarige broodslrier G. G. de koopers van de partij waren. Bij nader onderzoek bleek, dat het plan tot koopen was uitgegaan van den luchtbeschermer. Men vond den chauffeur, die f 375 zou krijgen, bereid het graan te vervoeren. Zij gingen ech ter nog verder en deinsden er niet voor terug ook ambtenaren in het complot te halen. Twee controleurs van den C.C.D. gingen mee en „beschermden" het transport. In Oosthuizen werd de auto aangehouden, maar de controleurs zorg den er voor dat men verder ongehinderd naar Amsterdam kon rijden. Voor deze medewerking zouden zij elk met een zak tarwe worden beloond. De politie kon tenslotte 670 kg tarwe, 170 kg rogge, 196 kg bruine boonen, 125 kg capucijners en 50 kg grauwe erwten, tot een gezamenlijke waarde van f 2175 ir beslag nemen. Vandaag stonden de luchtbeschermer en de broodslijter terecht voor den eco- nomischen rechter te Amsterdam. De officier eischte tegen elk der mannen vier maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en verbeurd verklaring der in beslag genomen goe deren. De economische rechter vonniste con form. S.S.-GRUPPENFÜHRER RAUTER BEVORDERD. BERLIJN, 22 Juni. - De National- Soziallstische Parteikorrespondenz deelt mede, dat o.a. S.S. Gruppenführer Ranter bevorderd is tot S.S.-Ober- grnppenführer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1