TUTTE t NOORD-HOLLAUU ARMONIE "T 25 jaar Coöp. Alkmaarsche Melkcentrale. DAGBLAD VOOR De zeeslag voor Scheveningen. rdamsche Beurs. en bediende ide. 2451 Waf samenwerking vermag De betrekkelijke rust Wat er Op de nieikjjdelijlce verlaging van aan de fronten. verkrijgb^ bet aardappelrantsoen. Maandag worden zij geldig Huil gebombardeerd italiaansche luchtmacht in actie. ïljDe behoefte aan veilig heidsscheermesjes. Een vrouwelijke omroeper. Landwacht Nederland. De Kameropera in de Harmonie. geweest van de windhonden- welke aldaar door de Alk- Windhondenrenvereeniging [eorganiseerd. Iets nieuws was welke ren mogelijk was ge- Idoor een nieuwe startinstalla- door een handicap mogelijk ij, dagen luidden: irk-race, afstand 350 m.! ft eig. Kennel Belwin, Wasse- sec.; 2. Barco, eig. Gebr. De H. Waard; 3. Triple Sec, eig. Goes, Amsterdam, lia-race, afstand 350 m. 1. AnSj "ikkerman, Alkmaar, 23,8 sec.J 'indspeed, eig. N. v. d. Goes, Judiv' Wertings Tal, eig. R, Badhoevedorp. [rse voor Greyhounds, hinder# iO m. Ie course: 1. Barco,eig# Geus, H. H. Waard, 24.6 secs 1. Triple Sec, eig. N. v. lam, 25 sec. Finale. 1. Triple sec. Heatcourse voor Whipe :and 350 m. Ie course: 1, R. v. d. Linden, Rotter* |ec. 2e. course: 1. Luuk, 20 seifc lONDS Heden V. k. Rederl. 194011 102ly;( tederl. 1941 lOl'/w [ederl. 1941 100 Va [ederl. 1942 lOOf-i Nederl. 1938 93f-9i d.-Indië 1937 I 95 landel Mij. 173 Handelsbank 130s/8 I Kunstz. Unie 187 lel 165 Suiker 295 loeil. 369 e ij en oord 238 Fr. Hyp. 1021/* Irnh.sche Hyp. 102l/4 p.-Gron. Hyp. 102'/4 krl. Hyp. 1021/# «erl. Hypu 102% iterd. Hyp. 102% lechtsche Hyp. 102% igt u van dit blad. 1AAR. ng. )-ontvangtoesteilen |ren. angtoestellen en toebe. Jeente ALKMAAR, die hen bevindende ver hoestellen en toebe- [n niet hebben kunnen 25 JUNI 1943. alsnog [en inleveringsplicht te schieden aan het Bu- In 9 en 18 uur. moeten zijn voorzien. Igd cartonnen kaartje lijl voorts een volledig rden bijgevoegd, welke lor te Alkmaar ver lig! of verzoeken om in- inleveringsplicht. De ellen worden er daar- gat het uitblijven van telde vragen niet als m voor niet-inlevering over een deugdelijk den inleveringsplicht een radio-ontvang- fen aangetroffen, ma- rg van de bepalingen |n 13 Mei 1943. aar de Bekendmaking wordt bepaald, dat [iet verschijnen der aan een distributie- alevering zijn vrij- hun radio-ontvang- |tleverden, dan wel een aangevraagde dienen alsnog den leveren en wel op jehoeft geen inleve- gd, doch kan worden het ontvangstbewijs Iverde radio-ontvang- ler van Alkmaar, d. SLUIJS. K15 u. precies, boering van I. A. MOZART. CH. UTSPEL. (Fiordiligi), Lily ps van den Berg pugliclmo), Chris van Heyningen ROPERA anghersconste jen 1-50 |g 29 Juni |e zaten nogmaals Cabaret-Revue ER PRODUCTIE .99 7.15 uur. Herman Tholen, [s, Jeanne Laforce, erda. I 1—. 5 Juni dag. v. (L2 uur). 102% myl9 100'/;, ioo'/i 99 95 173 13ü^ 187 164% 295 369 238 102«/| 102V< 102V, 102% 102'/« 102'/, J02% Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 25 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. 145e Jaargang No. 145. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In dese éditie f 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar 1.10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Engeland beheerscht de zee niet meer. In verband met het in het weer- Biachtbericht van gisteren gemelde af slaan van een Britschen aanval op een Puitsch convooi in het zeegebied van Scheveningen, waarbij 7 vijandelijke Vliegtuigen werden neergeschoten, ver neemt het D.N.B.: - Ondanks het optreden van sterke jtormaties vijandelijke vliegtuigen, is iot dusver nog niets van deze Britsche pogingen gelukt. Onder de bescher ming van vlootstrijdkrachten en voor treffelijk afweergeschut aan boord be- Jtaren de Duitsche convooien hun rou tes. Vaak ontstaan er voor de Fran- gche of Nederlandsche kust luchtge vechten, waarbij de Engelschen vaak 80 of meer vliegtuigen gebruiken. De taak der bewakingsstrijdkrachten van ide Duitsche marine heeft een buiten gewoon belangrijken strategischen achtergrond, n.l. het openhouden der Duitsche zeewegen van de Spaansche kusten tot aan de Barents-zee, over een lengte van bijna 4000 km. of 2200 zeemijl. Deze zeewegen leiden in het Kanaal vlak langs de Engelsche kust én bieden den Britschen vliegers dus Voldoende gunstige mogelijkheden voor 1de n aanval. Wanneer niettemin tot :dusver nog geen der Britsche aanval- 4en succes heeft gehad, dan ligt dit énkel en alleen aan het hooge moreel én de voortreffelijke opleiding der Puitsche bemanningen. Engeland beheerscht zelfs de wate- ïen om het eigen eiland niet meer, laat staan die van den Atlantischen Oceaan of van de Noordelijke IJszee. Zonder het harde ingrijpen van de Duitsche marine zouden de wateren om West-, Midden- en Noord-Europa al lang geblokkeerd zijn. Thans is echter zelfs de Straat van Dover geen Engelsche zeestraat meer en alle po gingen der Britten om haar weer tot een Engelsche zeestraat te maken, mislukken door den strijdlust der Duitsche zeelieden. KONING GEORGE TE LONDEN TERUG. Naar de Britsche berichtendienst meldt is koning George weer te Lon den aangekomen. Voor zijn vertrek uit Noord-Afrika heeft de Engelsche ko ning nog een ontmoeting gehad met Fransche dissidente generaals, onder wie Giraud, De Gaulle, Georges. Ca- troux en Juin. Daarbij waren ook de generaals Eisenhower en Alexander te genwoordig. De N.S.B. heeft in den Haagschen Dierentuin een groote vergadering gehouden, waar het woord werd gevoegd door den Leider; den voorman der Germaansche SS in Nederland, H. Feldmeijer; den commandant der W.A., mr. F. Zondervan en den Hcofdstormer CL van Geelkerken, p—tijdens de bijeenkomst CNF-Meijer-Pa* m Hog rustig aan het Oostelijk front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juni. Het opperbevel yan de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front kwam het gis teren slechts hier en daar tot plaatse lijke gevechten. De luchtmacht viel con centraties van schepen in het Lagunen- gebied van den Koeban en op het I.adogameer aan. Een kustvrachtschip en 15 landingsbooten werden in den grond geboord. Bij gewapende verkenning boven den Atlantischen Oceaan werd een koop vaardijschip van 2000 brt. door een vol treffer tot zinken gebracht. Een tweede vrachtschip van middelbare grootte werd zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden dat het vernietigd is. Drie vijandelijke vliegtuigen maakten In den afgeloopen nacht storingsvluchten boven het Duitsche Rijksgebied. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 23 op 24 Juni de Oost-Engelsche havenstad Huil. Alle vliegtuigen keerden terug. BERLIJN, 24 Juni. (DTN.B.) - De mili taire correspondent van het D.N.B. schrijft: De betrekkelijke rust aan de fronten te land en ter zee zou tot de veronder stelling kunnen leiden, dat de oorlog stagneert. Maar achter de van geen be- - lang schijnende kleinere of grootere plaatselijke gevechtshandelingen voltrek ken zich aan beide zijden van de fronten dingen, die den oorlog morgen reeds een volkomen gewijzigde» aanblik kunnen geven. Europa staat voor het uur van groote beslissingen. In het Oosten zijn voor den ijzeren wal der Duitsche linies de Sovjet-legers opnieuw opgetrokken. Van Leningrad tot aan den Koeban wachten de staven van beide partijen op het signaal om erop los te slaan. Het is verkeerd te willen gelooven, dat het ge vorderde jaargetijde geen gelegenheid meer laat voor groote operaties, hoewel op het oogenblik niemand kan weten, wanneer en waar de groote slag van dit jaar zal beginnen. De militaire kringen te Berlijn worden beheerscht door de vraag: Zal de groote slag van Duitsche zijde geschieden, of zuilen de Sovjets het startschot geven. Aan alle Europee- sche fronten staan uitgeruste Duitsche troepen te wachten op het bevel, beste divisies, aangevuld door nieuwe troepen met nieuwe wapens, waarvan het voor naamste doel niet alleen den afweer geldt. Aan het Italiaansche weermachtbericht Is het volgende ontleend: „Onze torpedovliegtuige:- hebben tij- tiens gewapende verkenning langs de Algerijnsche kust een vrachtschip van 15.000 ton tot zinken gebracht en een tankschip van 7000 ton getorpedeerd. Boven Sicilië heeft een van onze verken ningsvliegtuigen een vijandelijk torpedo vliegtuig neergeschoten en een tweede ernstig getroffen. De luchthaven Lata- kieh in Syrië en de verbindingswegen van Foeka in Egypte werden met doel treffend resultaat door Italiaansche bom menwerpers aangevallen. De vijand on dernam luchtaanvallen op La Spezzia, Porto Empedocle en Catania, deed in deze laatste stad een groot aantal par ticuliere gebouwen instorten en maakte «eenige slachtoffers onder de bevolking. f NA DE STEENKOOLSTAKING. ï)e Amerikaansche Minister van Bin- fcenlandsche Zaken, Ickes, die tegelijker tijd lasthebber voor de steenkoolproduc tie is, heeft op de persconferentie van gisteren laten doorschemeren, dat in de toekomst eventueel een steenkoolrant- ioeneering in de Ver. Staten noodig zal zijn als gevolg van de drie steenkool- stakingen in de afgeloopen zeven weken, aldus meldt de Britsche berichtendienst uit Washington. Ickes voegde hieraan toe, dat de verdere ontwikkeling van den stakingstoestand er op duidt, dat de regeering gedwongen zal zijn de leiding der mijnen nog aanzienlijken tijd in han den te houden. l-GRAVENHAGE, 25 Juni. ét ingang van 28 Juni, 1943 zijn de ende distributiebescheiden geldig claard voor de verschillende soorten ielproducten. waarvan tevens een ive hieronder volgt: Van de textielkaarten V 115 en 215 20 punten, nrs. 80 tot en met 51, van de textielkaarten V 315 en 415 20 punten nrs. 100 tot en met 1, van de textielkaart V 515 20 \ten nrs. 100 tot en met 81/81, ver fens alle punten van textielkaart U5, van de toeslagkaart V 815, en de toeslagkaart V 715, 10 punten 30 tot en met 21/21. bovengenoemde punten zijn ver jaar: edingstukken of stoffen, met dien ;ande, dat voor den aankoop van: ëen z.g, „groot stuk," een onderdeel Van of stof daarvoor, bovendien een /iale vergunning moet worden ingele- Kousen .of sokken bovendien de ïischte kousenbohnen of machtiging- moeten worden ingeleverd; luiers of luierstof, bovendien de eischte luierbonnen of machtigingen /eten worden ingeleverd; verpleegsterlinnen, bovendien de reischte speciale vergunning moet jrden ingeleverd; b. op elk der speciale kousenbonnen In het Zuiden van Europa is een nieuw f textielkaarten, t.w.: land- en zeefront ontstaan. Hier kan deg' e* g> vLanvadne tfxtSlkaart v 115; opma;sch der aanvallers en verdedigersj K en L van de textielkaart V 315; spoedig zijn hoogtepunt bereikt hebben.fJ> k en L van de textielkaart V 415; Aan het Europeesche luchtfront heeft hetkan direct tegen gelijktijdige afgifte conflict vormen aangenomen, die nietsln geldige textielpunten (gewone punteh- meer met oorlog te maken hebben enpardeering) een paar sokken of kousen oefenen de Engelschen en Amerikanenbrden gekocht. Op de nieuwe textiel- een ware terreur uit met bomn.en en^n™J j°aar bevinden zich fosfor tegen vrouwen, kinderen en ouden [en kousenbonnen, aangezien de aan- van dagen. lopmogelijkheid van kousen of sokken In zake het thema invasie wijzen deior deze kleine kinderen niet beperkt is. Duitsche militairen er koelbloedig op,C. Op elk der met de cijfers I, Hkin, dat men in Duitschland niet alleen ster-' bedrukte extra-bonnen der BABY- ke zenuwen bezit doch ook de materieele SXTIELKAart V 615. zijn 3 luiers of voorwaarden in handen heeft om denDf daarvoor verkrijgbaar tegen gelijk- oorwaaraen m nanaen neeit om oen inlevering van net voorgeschreven vijand passend te ontvangen, indien htjlnt»; speciale K-of T-punten of pum zulk een actie zou willen probeeren. n van de textielkaart of toeslagkaart. Inmiddels gaat de Japansche bondge- Speciale punten, noot in Oost-Azië bijna ongestoord ver- d speciale punten. Behalve bovenge- der met een zoodanige versterking van)emde bonnen der textiel- efl toeslag zijn stellingen, dat men niet te veel zegt,larten zijn met ingang van denzelfden wanneer men ervan spreekt, dat zijjitum de hieronder genoemde speciale reeds heden cum grano salis onneembaarlnten geldig verklaard, mét daarachter geworden zijn. Het oorlogspotentieel derm opgave van artikelen, welke op de Japanners heeft men bijna zonder 'n-fce^^wOTden^afgellive^. Punten 7an Y^a Yn°^m ^Unn^n ont~jI. Speciale K.-puuten. Deze punten wikkelen. Bij dezen stand van zaken ls^n uitsluitend geldig voor kleeding het te begrijpen, dat men te Berlijnf,0wel naar maat als confectie, echter alle gebeurtenissen kalm tegemoet ziet. een stóffen aan het stuk), inclusief be- rijfskleeding, luiers, luierstof, kousen E sokken, waarbij voor laatstgenoem- fe twee artikelen geldt, dat bovendien NED. CENTR. VER. TOT og een kousenbon of machtiging, ter- RFCTRTTnnMr niTR t R w voor uiers of luierstof bovendien BESTRIJDING DEK T.B.C. een iuierbon^of machtiging moet De Ned. Centr. Ver. tot bestrijdingrorden .ingeleverd. Een uitzondering der T.B.C. kwam onder voorzitter- schap van dr. Karsbergen in alge- meene vergadering te Utrecht bijeen. In het jaarverslag wordt opgemerkt, dat de belangrijke stijging in de sterf te aan tuberculose, dat in' 1941 viel té constateeren, zich in 1942 niet in die mate heeft voortgezet, met uitzonde ring van enkele groote gemeenten, o.a. Amsterdam, waar het sterftecijfer het vorig jaar 0.1 was tegen 5.4 in 1941 en 4.1 in 1934. De aftredende be stuursleden, de artsen Bijl en Hirak, werden bij acclamatie herkozen. Bij onze Vrijwilliger!. Een vroolijk uurtje tijdens een gevechtspauze SS PK Ahr.n.-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hieronder genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde i_in. **ederlaud moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen urLvhtn?^Cht Nederland of by het n in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 26 Juni 914 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. 1 Va K.G,, in plaats van 2 K.G. per bon. zijij 's-Gravenhage, 25 Juni. In verband ko(net de toenemende aflevering van dea7roege aardappelen, wordt de hoeveel- mijheid aardappelen, die per bon ter be- §u* schikking wordt gesteld, van 2 op 1 Yi fjaj£g teruggebracht. Tengevolge daarvan rjrgeeft in het tijdvak van 27 Juni tot en met 3 Juli 1943 elk der met „27a aard- zyiappelen" gemerkte bonnen van de vajbonkaart voor voedingsmiddelen recht Üjjop het koopen van lYs kg aardappelen. i,ni Daar personen van 4 tot en met 13 jaar slq en van 21 jaar en ouder over 2 bonnen „27a" beschikken, ontvangen zij dus 3 kg per week. Personen van 14 tot en met 20 jaar be schikken over 3 bonnen, zoodat zij vier en half kg per week zullen ontvangen: terwijl de hoeveelheid, die voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar ter oeschikking gesteld wordt, anderhalf kg bedraagt, daar deze kinderen maar over één bon beschikken. De bonnen „27b aardappelengeven, zooals vroeger, recht op het koopen van 1 kg per week, zoodat de toeslag voor personen, die op grond van hun inkomen over L-inlegvellen beschikken, geen ver mindering zal ondergaan. Op de z.g. rantsoenbonnen, waarop is vermeld Aardappelen een rantsoen" zal in de toekomst 3 kg aardappelen in plaats van 4 kg gekocht kunnen worden. Toelichting. In verband met den zachten winter en g|j het vrij warme weer in de afgeloopen c maanden ,is de kwaliteit van de aardap pel pelen zoodanig achteruit gegaan, dat '&j speciale maatregelen moesten worden genomen om de aardappelen van den oogst 1942 zoo spoedig mogelijk te rui men, waartoe gedurende enkele weken een extra bon voor aardappelen is aan gewezen. Na 28 Juni a.s. kunnen geen gejóude aardappelen meer voor consump- wotie worden aangevoerd. De bij den klein- af4handel aanwezige voorraden oude aard- sappelen zullen uiteraard nog wel in consumptie worden gebracht. In de week ivan 28 Juni tot 3 Juli zal het publiek gelderhalve een klein gedeelte oude eisjaardappelen en voor het overige nieuwe veraardappelen bij den kleinhandel kunnen Ibetrekken. Aan de Noordzijde van de Oude gracht, tusschen de Hofstraat en het Groot-Nieuwland, staat een modern melkstandaardisatiebedrijf met een inrichting voor boter en kaasberei ding. Deze fabriek „De Coöperatie ven Alkmaarsche Melkcentrale", in de stad kortweg „De Centrale" ge noemd, is een schepping van de Alkmaarsche melkslyters. Vóór 25 jaar waren in Alkmaar de melkslijters los van elkaar staande ploe terende kleinzelfstandigen. Per honden wagen, (een enkele kon zich de luxe van een ket veroorloven) haalden zij de melk van de rondom Alkmaar .wonende con sumptiemelkers. De boeren, die het dichtst bij de stad woonden, rekenden een paar centen meer voor hun melk, omdat het den melkslijter wat waard was, een niet te grooten afstand voor het ophalen van de melk te moeten af leggen. De veehouders moesten ervoor zorgen, dat zij ook des winters de be- noodigde hoeveelheid consumptiemelk konden leveren en moesten daarom al licht ee.i cent per liter meer rekenen. Wanneer de koeien des zomers volop melk gaven, zagen de melkslijters zich beconcurreerd door tijdelijke melkven ters, die de melk een paar centen goed- kooper konden leveren. Tweemaal per dag werd de melk uitgevent. Werkdagen an 16 uur waren geen zeldzaamheid. Het bestaan van de melkslijters was moeilijk en hun eenige troost was, dat zij, die kris kras de stad doorkruisten, omdat hun klanten her en der verspreid waren, wanneer zij elkander ontmoetten de moeilijkheden en de politiek konden bespreken. Een mooi bedryf werd gesticht. De coöperatieve zuivelfabrieken kwa men in die jaren tot bloei. Wanneer de consumptiemelkers des winters geen voldoende melk konden leveren, dan werd de benoodigde melk van die fa brieken betrokken, die hun echter een paar centen meer berekenden, omdat zij met de melk, die zij tot kaas en boter konden verwerken, niet verlegen zaten. De pientersten onder de melkslijters zagen in, dat het woord onzer vaderen „Eendracht maakt macht" ook hier de verlossing kon brengen en Alkmaar be leefde het feit, dat de melkboeren, die slechts 1 l/i kg. Voor het koopen van de gebrujkelij- ke hoeveelheden brood, beschuit en tabak zijn voor de volgende week aan gewezen de bonnen 27. Ook voor aardappelen is bon 27 gel dig verklaard, met dien verstande ech ter, dat per A-bon in plaats van 2 ki logram de volgende week 114 k.g. verkrijgbaar zal zijn. Op de B-bonnen kan men 1 kilo blijven betrekken. Gedurende het tijdvak van 28 Juni tot 9 Juli is voorts bon 26 aangewe zen voor het koopen uitsluitend van boter. (1 rantsoen op bon A en een half rantsoen op bon B). Ten slotte is voor het koopen van vleesch gedurende de periode van 27 Juni tot 10 Juli bon 28 geldig ver klaard (2 rantsoenen op bon A en 14 rantsoen op bon B). lijk; Men klaagt algemeen, dat er geen ^scheermesjes te koop zijn bij den bona- jgfiden winkelier en dst de pakjes slechts girijégen woekerprijzen worden aangeboden. /Moeten wij daaruit, gezien de gladge- choren gezichten, besluiten, dat half Nederland „zwarte" mesjes koopt? Vóór den oorlog werd 25 van net in ederland gebruikte aantal scheermesjes [|-jn eigen land vervaardigd, de overige 75 werden ingevoerd. Import van scheermesjes voor Neder- ndsche behoefte is er thans niet meer. wor,ian 2 Nederlandsche fabrieken, welke gingjoldoende outillage hebben, worden gersians grondstoffen voor de vervaardi- land('ng van scheermesjes ter beschikking Kom;esteld' Daarbij is een controle-systeem bergageste^d' volgens hetwelk deze fabrie- en gen en de weder verkoopers verplicht DePn kennis te geven van de namen en welkUressen dergenen, aan wie he' product drag-ordt afgeleverd. Vervolgens is het de voooed°elmg te trachten een ieder, die ook vroeger in mesjes handelde, zooveel mogelijk ingeschakeld te houden. Het materiaal is niet meer roestvrij staal, aangezien het gebruik daarvan is verboden. Hoewel dit verbod aan de kwaliteit van het mesje niets afdoet, veroorzaakt het toch in zooverre een verslechtering van de mesjes, dat deze na het gebruik moeten worden afge droogd om roesten te voorkomen. Er zul len evenwel zeer weinig mannen worden gevonden, die voorheen het mesje na ge bruik niet afdroogden. De hoeveelheid mesjes, welke thans door de Nederlandsche fabrieken wordt gemaakt, wordt eenerzijds bepaald door de behoefte daaraan, doch is anderzijds begrensd door de hoeveelheid staal, welke voor dit doel kan worden toege wezen. STELENDE HULPBESTELLERS BESTRAFT. Wij hebben kortgeleden melding ge maakt van de zaak tegen 21 hulpbe stellers der P.T.T. uit Arnhem, die tal rijke diefstallen uit postpaketten pleeg den. Dezer dagen heeft de rechtbank uitspraak gedaan, waarbij rekening ge- huoden werd met de gunstige rap porten over de verdachten. De straf fen varieerden van een jaar tot 3 'maanden gevangenisstraf. Voor twee verdachter}, waarvoor vrijspraak was gevraagd, werd de zaak naar de rech- ter-commissaris terug verwezen. GEHEIME DISTILLEERDERIJ TE AMSTERDAM ONTDEKT. AMSTERDAM, 24 Juni. - De politie te Amsterdam heeft in een perceel op de Heerengracht een geheime distilleerderij ontdekt. In samenwerking met ambte naren van de douane recherchedienst, hebben rechercheurs van het bureau Smgel gisteren een inval gedaan. Van alle kanten was het gebouw ingesloten. Bovendien hadden eenige ambtenaren op het dak post gevat. De geheime dis tilleerderij bleek te zijn ingericht op een vliering die van binnen uit alleen te bereiken was door een luikje dat in een plafond van een kast was aange bracht en dat bovendien gecamoufleerd werd door een kapstok met kleeren. Het gelukte den ambtenaren op het dak via een venster op de vliering te komen Ongeveer 40 liter gedistilleerd kon in be slag worden genomen. De politie arres teerde een 42-jarigen handelsagent, een 28-jarigen 'vertegenwoordiger en een 28-jarigen chauffeur. Vermoedelijk heeft de geheime distil- Jeerderij reeds mawden laag gewerkt. Tot de vele beroepen, waarin de vrouw haar entree heeft ge maakt,. behoort thans ook dat van omroeper. Donderdag werd het bericht van de opheffing van het rooiverbod van aardappelen te Langendijk met bekkenslag omgeroepen door een dame. Haar sopraanstem deed eerst nog wat vreemd aan, het leek ons wat ijl. Wellicht echter dat het door„dringingsvermogen mee valt. De aanvoer aan de veiling zal het bewijs moeten leveren of ze haar taak goed heeft ver richt. Van bevoegde zijde wordt medege deeld, dat Nederlanders, die zich aan meiden voor de Landwacht Nederland, ingevolge verlangen van den Leider der NSB van hun huidige werkgevers hun loon of tenminste een deel van hun inkomen uit arbeid van totdusver gedurende hun diensttijd doorbetaald moeten krijgen. Voor zoover een be drijf niet in staat is, het loon verder drijf niet in staat is, het loon verder te betalen, neemt de Fürsorgeoffizier der Waffen-SS ondersteuning en zorg voor de familileleden op zich. In elk geval behoudt een lid van de land wacht Nederland na volbrenging van zijn diensttijd recht op zijn arbeids plaats. Voorzoover de Fuersorgeoffzier der Waffen-SS de ondersteuning over neemt gelden de volgende richtlijnen: De vrouwen van leden van de land wacht Nederland, die tot nu toe f 150 per maand hebben verdiend, ontvangen een ondersteuning van maandelijks f 65 van elk kind tot 16 jaar wordt per maand 21, betaald. De Fürsorgeoffi zier der Waffen-SS neemt verder de betaling van de huur over. Bovendien worden de premie's van de loopende verzekeringen geheel vergoed. Dit be treft levensverzekeringen, ziekteverze keringen, uitkeeringen bij overlijden en brandassuranties. Verder wordt voor kinderen boven 16 jaar, voorzoover hun opvoeding nog niet voltooid is, een uitkeering van f 36 per maand per kind verleend. Kinderen onder 16 jaar, die niet in gezinsverband leven, die ech ter aanspraak op ondersteuning heb ben (buitenechtelijke kinderen) ontvan gen eveneens een ondersteuning tot f 36.— per maand per kind. De familieleden van een lid van de landwacht Nederland ontvangen extra levensmiddelenkaarten en brandstof- kaarten, voorzoover dit lid van .de landwacht Nederland geheel of gedeel telijk kostwinnaar was. Leden van de landwacht Nederland, die grootere inkomens hebben gehad, krijgen ook dienovereenkomstig groote ondersteuningsbedragen uitbetaald. Wqnneer een lid van de landwacht Nederland tot nu toe zijn ouders voor het grootste deel heeft ondersteund en voor hun voeding heeft gezorgd, dan kan een kostwinnersvergoeding uitbe taald worden van f 60 tot f 90 per maand. Bovendien kan in bijiondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De landwacht Nederland is een troep, die onder leiding van Duitsche en Ne derlandsche kameraden slechts Neder landers omvat, die in het kader van de Waffen-SS bestemd zijn voor de verdediging van het Nederlandsche grondgebied. Aanmelding voor de land wacht Nederland kan tijdens de keu ringen of bij het SS-Ersatz-Kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijver berg 5 geschieden. Nederlanders, die verplicht zijn tot aanmelding voor den arbeidsinzet in Duitschland kunnen zich aanmelden voor de landwacht Nederland en zijn tijdens hun diensttijd vrij van den arMdsiazet. in de verschillende politieke partijen verdeeld waren en bij de verkiezingen, op straat de heftigste debatten voerden, voor de behartiging van hun economi sche belangen, de handel, ineen sloegen. Als niet-kapitaalkrachtigen werden zij gehandicapt door geldgebrek. Een zui velbedrijf vordert veel kapitaal. Da pioniers, onder leiding van Jac. Greeuw den tegenwoordigen directeur, begre pen echter, dat zij hun bestaan konden stabiliseeren, wanneer zij over een inrichting beschikten, waar zij de melk die niet in de consumptie werd opge nomen, tot zuivel konden verwerken. In de Doorbraak verscheen een be scheiden inrichting. Vóór 17 jaar werd, met veel schuld, het moderne bedrijf aan de Oudegracht gesticht, een be drijf, waarin met 17 man personeel wordt gewerkt en waar, in normalen tijd 5 a 600 kazen per dag werden ge maakt en ruim 40 melkslijters dage lijks de benoodigde consumptiemelk en boter voor hun klanten ontvangen. De Centrale had in de onmiddellijke omgeving van Alkmaar zich de melk- levering van dg flinkste boeren ver zekerd, maar een rayonindeeling, die het vorig jaar werd ingevoerd, noopt haar thans de benoodigde melk bij de kleine veehouders tot onder Uitgeest op te halen. Moedig blijft de thans 66-jarige di recteur, die nog vol werkkracht is, den strijd voor het bedrijf voeren. Decen trale telt thans 44 leden, w.o. nog slechts 8 oprichters, maar zij levert ook de melk aan niet-leden melkslij ters. Door een zuinig beheer, wat van menschen, die blij waren, als ze als melk venters een 15 gulden in de week kon den verdienen, verwacht kon worden, slaagde men er in, het bedrijf finan cieel minder bezwaard te maken en toen einde Mei j.l. de Centrale 25 jaar bestond, brachten de melkslijters een hartewensch van den directeur in ver vulling, door hem bij dit jubileum 'n prachtig radio-toestel te schenken. Tot zijn groote teleurstelling zag hij zich enkele dagen later genoodzaakt dit toestel, krachtens de beschikking over de verbeurdverklaring van da radio-toestellen, weer in te leveren. (In Bergen was men zoo vriendelijk, uit eerbied voor den arbeid, een schoolhoofd in het bezit van zijn toe stel, dat de kinderen hem bij zijn 25- jarig jubileum hadden geschonken, te laten. Was dit ook hier niet mogelijk geweest?) Wanneer men het bedrijf in oogen- schouw neemt kan men volkomen het enthousiasme van den directeur begrij pen. Het is ook voor een leek een lust voor het oog, te zien, hoe de melk on middellijk na de ontvangst machinaal gereinigd wordt en daarna gepasteuri seerd op het juiste vetgehalte. Na diep gekoeld te zijn, komt de melk in groote geïsoleerde tanks, als tapte of gestandaardiseerde melk. De melk, die over is, wordt tot kaas verwerkt. De botermakerij is up to date. De inrichting beschikt over steriliseerin- richting. een laboratorium, een flinken boterkelder. een kaaszolder en ruime kantoorlokalen, waarvan dat van den directeur (wat van een door kleine menschen opgezet bedrijf begrijpelijk is) het kleinste is. Bij het Bedrijfs- schap voor Zuivel bestaan plannen, dit bedrijf met een particulier bedrijf te combineeren. Ons dunkt, dat de Centrale deze plannen rustig kan af wachten. Wij kunnen ons n.l. niet voorstellen, dat men daarbij niet ter dege rekening zal houden met arbeids- resultaat van klein-zelfstandigen, die voor een kwart eeuw zich bewust wer den, dat door samenwerking ook het belang van den enkeling wordt ge diend. Cosi fan Tutte. Donderdag a.s. zal de Kameropera on der leiding van Jaap Kool een opvoe ring geven van de bekende opera Cosl fan tutte van Mozart. Men kent wellicht deze alleraardigst» opera, waarin de liefde van twee zus ters voor haar uitverkorenen op da proef gesteld wordt, een proef, die he laas een negatief resultaat heeft, maar waardoor de betrokken vrouwen niet minder gewaardeerd worden. Immers ontrouw is een vrouwelijke eigenschap althans in deze opera en zooala deze vrouwen zijn „Cosi fan tutte" of: in het Hollandsch: Zoo zijn ze allen. Nelly Smit, Lldy van der Veen, An ton Eldering, Chris Taverne, Anton van Heyningen en Tops van den Berg zor gen voor uitstekend spel en goeden zang. Met het orkest der Kameropera werkt het koor „De Nederlandsche Sanghers- conste" mee onder leiding van Jef Somers. Aan décors en costuums is groote zorg besteed. Reeds in vele steden van ons land Is deze opera opgevoerd en de daarover verschenen critieken bewijzen wel, dat men over het optreden van deze geestdriftige kunstenaarsgroep ten zeer ste voldaan is. FRIEDRICH SCHILLER DIE KRAFT EINES GENIëN. Voor de Nederlandsch Duitsche kui tuurkamer draaide gisteravond de Drachtfilm Friedrich Schiller, waarin het revolutionnaire sentiment van dezen grooten Duitschen dichter en ziin strijd aan de militaire academie te Ludwigsburg en zijn leven als re gimentarts te Stuttgart belicht wordt. Met spanning volgt men zijn strijd met den Hertog van Wurtemburg en de bewondering van het toen ionge Duitschland voor ziin opstandig dra ma „Die Rauber". waarin de liefde voor gerechtigheid en vrijheid bezie lend geschilderd wordt Voor de vervaardiging van deze film ziin geen kosten gespaard. Wii zien de riike kostbare costumes, zoo als die in de 18e eeuw aan het Hof werden gedragen, alsmede de fraaie interieurs uit dien tiid. de romanti sche kasteelen maar ook de simpel heid van de toen nauweliiks meetel lende bevolking. Als historische film kan deze film. die het leven van Schiller uitbeeldt, ook om het bijzon der karakteristieke, tvoeerende spel van de spelers van groote waarde genoemtf worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1