o Aan de lijkbaar van Generalkommissar Schmidt. DAGBLAD VOO Een pionier van Adolf Hifler. Een vriend van hef Nederlandsche volk. Zijn grootsche taak in Nederland is volbracht. Redevoeringen van Rijkscommis saris en Mussert. Brandstoffenregeling voor seizoen 1943-'44. Keulen het doel van zwaren terreuraanval. Cultuurvernielende daad der Britten. Hoog doodencijfer te Livorno. De wereld in weinig woorden Nieuwe zeepbonnen aangewezen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.T. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 30 JUNI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 149. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkcaar. (Afw.) Prda der gewone advertenties ln dexe éditie 0.10 per m.M.; min. 14 mJÜ. 1.40, elke Z% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per l maanden voor Alkmaar /«.ÏO, voor het geheele Rijk 2.68. Losse nrs. 5 ets. De diepe indruk, dien het tragisch overlijden van Commissaris- Generaal Schmidt, leider van het Arbeitsbereich Niederlande der N.S.D. A.P., heeft teweeggebracht, vond op treffende wijze zijn weerspiegeling in de grootsche rouwsamenkomst welke Dinsdag in den vooravond in de zalen van den Haagschen Dierentuin werd gehouden. Geheel in den stijl van de nationaal-socialistische kameraadschap was het podium met roode draperieën en gouden slingers omhangen en door de vaandels en emblemen van N.S.D.A.P.- en N.S.B.-formaties geflankeerd, terwijl op den achtergrond en ter linker- en rechterzijde de gouden adelaren prijkten. Een rij van plantengroen, afgewisseld door roode anjers en witte lelies vormde de scheiding tusschen podium en zaal. Deze laatste was rondom met rood spandoek en gouden hakenkruis-kransen en slingers bekleed. Tot in de uiterste hoeken waren zaal en rotonde gevuld door leden van de N.S.D.A.P. ih hun bruingele uniformen en verder door leden der N.S.B., Hitlerjugend, B.D.M., S.S., W.A., Jeugdstorm enz. Op de voorste rij hadden de Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart, de Wehrmachtsbefehlshaber, Generaal der Flieger Fr. Christian sen, de Leider van het Nederlandsche volk, Mussert, de commissarissen- generaal en verscheidene hooge functionnarissen van staat, partij cn be weging plaats genomen. nen afbrengen zoolang wij kunnen gaan en staan. Generalkommissar Schmidt, de trouwste pionier van Adolf Hitier, nationaal-socialist zonder vrees of blaam. Duitscher tot in hart en nie ren, bouwer van de NSDAP in Ne derland, steun en adviseur van de NSB, vriend van ons Nederland sche volk. wii danken U voor al Uwe moeite, Uwe zorgen. Uwe of fers. Gij waart trouw tot in den dood, wij vergeten U nimmer. Fr zal geen huis der NSB meer zijn, waarin Uw portret niet zal han gen te Uwer gedachtenis. Gij kunt er zeker van zün, dat wij in Uwen .geest den striid voor verzoening en de blijvende lots verbondenheid van onze volkeren tot heil van alien zullen voortzet ten. Rede van den Rijkscommissaris. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, sprak als volgt: Onze kameraad partijgenoot Fritz Schmidt vertoeft niet meer onder ons De oorlpg plaatst ons dikwijls aan de lijkbaar van een kameraad, die met ons gestreden heeft, die in een hartstochtelijke paraat heid de stem van het geweten en (de overtuiging in .ons en het gebod fan trouw en gehoorzaamheid aan onzen Führer volgt en het laatste geeft om z;chzelf geheel .wegcijferend tegenover het lot stand te houden. Dezen grooten offergang van de Duitsche natie is qok partijgenoot Fritz Schmidt gegaan, ons alien ten voorbeeld. Onze kameraad Fritz Schmidt werd op 19 November 1903 in Eisbergen, district Minden in Westphalen, geboren. Hij be leefde de gebeurtenissen van den eersten wereldoorlog, toen hij het gymnasium in Rintelen aan de Weser bezocht. Hij zag zijn vader en zijn familieleden in den grijzen wapenrok vertrekken en hij zag hen militair ongeslagen, politiek over wonnen, terugkeeren, terwijl hij tevens in de leergierige jaren van zijn jeugd' de ineenstorting beleefde van de toenmalige patriottische idealen. Hij leerde echter juist door het voorbeeld van deze in hel vaderland teruggekeerde frontstrijders, vooral door het voorbeeld van zijn vader, de kracht van het karakter kennen en het bezinnen op de laatste wortels van ons bestaan, op het behooren tot de bloedgemeenschap van het volk. Zoo was het voor hem vanzelfspre kend, da hij tot de volksche jeugdge- rne" schap toetrad en overeenkomstig zijn aanleg en zijn temperament weldra een leidende functie kreeg Toen hij 19 jaar was, deed Schmidt den juist hem kenmerkenden stap. Hii meldde zich aan bij de Reichswehr en diende van 1922 tot 1926 in het zesde bataljon pioniers i' Minden Hij zag Adolf Hitler In deze jaren maakte hij de groote, zijn weg"bepalende belevenis mede. Hij werd .oplettend zooals hij nu eenmaal was, getrokken door de aankondiging van een vergadering en bezocht deze, echter tegen de militaire voorschriften in. Hij zag Adolf Hitler. Deze gebeurte nis bepaalde zijn verderen weg. Hij werd politiek soldaat en een volgeling van den Führer, die aan trouw voor niema ld onderdeed. Korten tijd na het beëindigen van don militairen dienst werd hij lid van de partij, richtte de Ortsgruppe Barkhausen aan de Porta op en werd in 1932 be noemd tot districtsleider van het district Minden W.estfalen. In den verkiezingsstrijd in Lippe, die de politieke ontwikkeling in het Duit sche Rijk beslissend beïnvloedde, gaf hij reeds in zijn functie van districtsleider en daarenboven gedreven door zijn politieke hartstocht, zijn geheele per soon. In 1934 werd hij op voorstel van den Gouwleider en Rijksstadhouder dr. Meyer door Rijksminister dr. Göbbels benoemd tot leider van het Rijkspropa- gandabureau Westfalen-Nord te Mün- ster, waarbij hij tevens als districtsleider het district Münster-Stadt leidde. In 1936 werd hij in den Rijksdag gekozen en in 1938 werd hij opgenomen .in de Partijkanselarij, toen de staf van den plaatsvervanger van den Führer. Schmidt had in de partij den rang van Hauptdienstleiter, in de S.A. bekleedde hij" den rang van Brigadeführer. Naar Nederland, Bij het instellen van het Rijkscommis sariaat voor de bezette Nederlandsche gebieden kwam partijgenoot Schmidt als onze medewerker in dit land met de bij zondere opdracht zich te belasten met de taken in den politieken sector. Als Generalkommissar Z.B.V. waren hem aue gebieden in den staatssector, die zich oezig moeten houden met kwesties van openbare meeningsvocming, toege wezen en in het Parteibereich werd hij in September 1940 belast met de leiding van net intusschen ongerichte Arbeits bereich der N.S.D.A.P.- in Nederland. De arbeid, dien Schmidt gepresteerd heeft ,is tegelijkertijd de zichtbaaf ge< Plechtig zette het orkest van het Deutsches Theater in den Niederlan- den onder leiding van den heer W. Franzen, deze rouwsamenkomst in met de treurmuziek uit Beethoven's Eroica De Leider eert Schmidt. Nadat de klanken van deze muziek waren verstorven, betrad de Leider van het Nederlandsche volk, Mussert. het podium om in gevoelvolle woorden de beteekenis van Fritz Schmidt te schetsen. De Leider zeide o.rn. het vol gende: Zondagochtend werd ik verwittigd van den dood van onzen kameraad, vriend en adviseur Generalkommissar Fritz Schmidt. Wij zijn hier nu bijeen gekomen om zijn nagedachtenis te ee- ren. Het is mij een eer en een plicht, namens het Nederlandsche volk in het algemeen en namens de Nationaal-So- cialistische Beweging in het bijzonder van deze plaats, die zoo dikwijys ge tuige was van zijn bezielende persoon lijkheid, een woord van afscheid te spreken. Het is voor mij moeilijk over Fritz Schmidt te spreken, dien ik drie jaar geleden heb leeren kennen en .sinds dien dagelijks meer en meer heb lee- ren waardeeren. Zijn dood is e'err zoo zware slag. dat men een moment hier door versuft is, dan stroomt het bloed terug, een, overweldigende gemoeds aandoening volgt en dan komt het blij vende resultaat van den slag: de ijze ren bardheid. de grimmige vastbera denheid om het hoofd te bieden aan „elk lot en tot den laatsten ademtocht, vastbesloten te strijden voor de idea len van het nationaal-socialisme in godsvertrouwen, in liefde voor volk en vaderland, in eerbied voor den, qrbeid. m'et nala+en van alles wat deze idea len zou kunnen besmeuren. Eenvoud, moed en trouw. Wanneer ik het karakter van dezen man. die ons zoo dierbaar was, is en blijft, in het kort wil schetsen. dan kan dit met drie woorden geschieden- eenvoud, moed en trouw. Van de Duit- schers die wij hebben leeren kennen trok Fritz Schmidt ons het meeste aan Zelf afkomstig uit Westfalen, een streek, cfre aan ons vaderland grenst bracht hij a priori de gave mede om zich onze gevoelens en onze positie te kunnen indenken, Hii was zoo volko men op zijn nlaats als de politieke fi guur, wier bijzondere taak het was de Nederlanders en Duitsehers als broe ders tot, eikaar te brengen, dat ik ge loof. dat hii als zoodanig niet te ver vangen is. Er -zijn maar weinige Ne derlanders, die duidelijk beseffen wat ons vo^k in hem verloren heeft. Maar wij, die, het voorrecht hebben gehan met hem samen te werken, zullen dit nooit vergeten en wii bliiven hem altijd dank verschuldigd Zoolang wij leven zoolang zullen zijn kinderen op on zen vaderlandschen grond welkom zijn. omdat wij hun vader gekend hebben Trouw tot ln den dood. Voor het laatst heeft hij Zondag 20 Juni in Eindhoven voor ons gesproken. °P de terugreisnaar Den Haag be- zocht hij mij thuis en zijn laatste jy°orden waren, toen wij elkaar de nand ten afscheid reikten: „Wij heb ben «J v ?erthk onzen plicht gedaan." Zoo heeft eerlijk zijn plicht ge- en hij is als soldaat van den cff>Ki«er Sestoryen en wij, die achter- drantlen zi^n» worden niet week, wii niet en krommen ons niet, doch waarnrfv .festaald den rechten weg. waarvan ni* Schmidt'met ons ging en niemand en niets ons zal kun- Hauptmann Galland, dB broer van Generalmajor Galland, werd onder scheiden met het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis PK-Hausmann-PBZ-R-P m worden weg van ons programma en van ons politiek handelen in Nederland Het resultaat van dezen arbeid is de vorfti- geving van de politieke opdracht, die wij van den Führer gekregen hebben. Deze aan ons gegeven opdracht luidt: Wegbereiders te zijn voor het nationaal- socialisme als de levensvorm van de Germaansche menschheid. En die weg kan alleen hierin bestaan, dat wij zelf een voorbeeld geven van het nationaal-so.cialisme in dit deel van de Germaansche gemeenschap. Partijgenoot Schmidt heeft niet alleen een voorbeeld gegeven van dezen weg, hij heeft dezen voor ons allen al strijdend gebaand en nu met zijn laatsten inzet bezegeld. Met de ontwikkeling die onze arbeid genomen heeft, is partijgenoot Schmidt steeds overtuigender en duidelijker tot de laatste inzichten doorgedrongen, die het politieke leven en werken van de hier werkende menschen moeten beheer- schen: Voor alles en onder alle omstan digheden moeten wü nationaal-socia- listen zijn. En ten tweede moeten wij, nationaal-sócialisten in dit ge bied, een onwrikbare gemeenschap vormen, die als zoodanig boven alle andere eischen s|aat. Deze beginselen heeft partijgenoot Schmidt op ontelbare vergaderingen in steeds nieuwe beschouwingen en in nieu we, aan de omstandigheden aangepaste wendingen zijn partijgenooten en dat waren in dat geval Duitsehers en Ne derlanders steeds weer voor gehouden, terwijl hij allen tot dit belangrijkste ge bod van den tijd opriep. Juist op dit oogenblik, waarop wij voor de alles overweldigende doorbraak van deze ge zindheid en overtuiging van de onvoor waardelijke nationaal-socialistische ge meenschap staan, heeft ons het noodlot Schmidt omrukt, doch zijn wil is voor ons een erfenis en zijn leven strekt ons tea vooroeeld Zijn politiek handelen was gebaseeid op de groote ervaring op- gedaaft^ tijdens, zijn strijdperiode. Niet be velen, doch. leiden was het inzicht, dat hij als den belangrijksten eisch,voor den politieken strijd uit deze periode had verkregen en medegebracht. De taak is volbracht. Ik vat zijn arbeid tenslotte in de vol gende woorden samen: Wij moeten nationaal-socialisten en niets anders dan overtuigde natonaal- socialisten zijn en als zoodanig met on ze iiarten verbonden zijn tot een on wrikbare gemeenschap. Daarom roep ik U, partijgenoot Schmidt, in dit uur als gemachtigde van den Führer toe; Gij hebt de U gestelde „taak in Nederland volbracht niet alleeir tijdens Uw leven maar ook voor den tijd na Uw verschei den. s Pe basis van dit werken lag in het ka rakter van onzen kameraad, een mensch met een onovertroffen instinct, Schmidt's meening in de een of andere politieke kwestie en welke kwestie is vandaag den dag niet ook een politieke niet gehoord of hieraan aandacht geschon ken te hebben, zou een gebrek, een fout zijn geweest. Onverstoorbaar was Schmidt in de eischen van zijn natio naal-socialistische gezindheid, taai en on verschrokken kwam hij voor zijn mee ning op en liet niet los, zoolang zijn po litiek geweten niet gerustgesteld was. Dit was de voornaamste karaktertrek, hie hem tot den voortreffelijke^ advi seur maakte voor dengeen, die voor de politieke leiding verantwoordelijk was. Steeds met het volk het Duitsche of het Nederlandsche verbonden en voor diens ievenseischen opkomend, strijdvaardig en trouw, was Schmidt een waar nationaal-socialist. Als politicus de beste medewerker en als man de beste vriend, dit te ^hebben fnogen beleefd is boven zij^n verscheiden de groote men- schelijke winst van onze samenleving in Nederland. Zijn handelen was mijn wil en mijn wil is de opdracht, die ons door den Führer gegeven is. De vurig ste wensch van Schmidt kon niet wor- Waar l^et gemotoriseerde Soldaten- heim van het Duitsche Roode Kruis de manschappen der hoofdstrijdllnie bezoekt, brengt het een dag van ont spanning vrfl van zorgen DRK-Berichterin Zenker-HH-St-P m den vervuld, sedert 1940 heeft hij zich herhaaldelijk gemeld voor den militai ren dienst aan het front. Steeds - weer, ook nog in de laatste dagen, uitte hij zijn wensch om naar het front te mogen gaan. De Führer zelf droeg hem op in het politieke front te blijven staan. En in dit politieke front is hij blijven staan, trouw aan zijn opdracht en trouw den Führer, trouw tot het laatste oogenblik. Herhaaldelijk heb ik ter gelegenheid van het uitbrengen van onze rapporten in 't Hoofdkwartier uit de woorden van den Führer de waardeering vernomen voor den arbeid van onzen kameraad Schmidt. Hij was drager van het gouden eeretee- ken en heeft als eerste van mijn me dewerkers van den Führer het Kriegs- verdienstkreuz 1. Klasse gekregen. Onze deelneming gaat ook uit naar zijn gezin. Zeer gelukkig getrouwd leef de hij met zijn vrouw en vier flinke zoons zijn uit dit huwelijk voortgeko men. Zij waren zijn trots en zij zetten zijn leven in de Duitsche tóekomst voort. Onze zorgen te kunnen wijden aan zijn gezin is voor ons de menschelijke troost op dit oogenblik. Zoo groeten wij nog eens den van ons heengeganen medewerker en vriend, partijgenoot* Schmidt, wiens politiek wil len als nalatenschap onzen verderen weg zal bepalen. Wij sluiten de gelederen en marcheeren verder. Hij zal bij ons zijn, wanneer de dag van de overwinning den Führer en het Rijk groet, hij, onze goe de kameraad, partijgenoot Fritz Schmidt. Rantsoen vaste brandstoffen vrijwel gelijk aan vorig jaar. De rantsoeneering van vaste brandstof fen voor het stookseizoen 1943-'44, zal vrijwel gelijk zijn aan die van het stook seizoen 1942-'43. Gezinnen, wier woonkamers met een 'haard of kachel kunnen wor den verwarmd. De uitreiking van de brandstoffenkaar- ten „T 116", bestemd voor het seizoen l943-'44, is inmiddels nagenoeg geheel ge schied. Een na-uitreiking vindt even tueel nog plaats voor die gevallen, waar in de desbetreffende distributiedienst een mondelinge toelichting door het be trokken gezinshoofd van de destijds op het aanvraagformulier gestelde antwoor den noodzakelijk -acht. Gezinnen, wier woonkamers uit sluitend door middel van een cen trale verwarmingsinstallatie kun nen worden verwarmd. Deze ontvangen op de reeds verstrek te bonkaart „T 116" een toeslag, waar voor de bonnen evenals verleden jaar dienen te worden aangevraagd met ge bruikmaking van een formulier Br. C. 251. (Dezelfde voorwaarden als in het af- geloopen winterseizoen). Rantsoenen voor groote gezinnen. Tegelijk met de bonkaarten „T 116" zijn extra bonnen ten behoeve* van groo te gezinnen verstrekt, n.l. 3 bonnen voor een gezin, bestaande uit 7, 8 of 9 personen. 6 bonnen voor een gezin, bestaande uit 10 of meer personen. Verder wordt overwogen t.z.t. nog eenmaal de gelegenheid tot het indienen van een aanvraag open te stellen voor hen, die alsnog tot de groote gezinnen van 7, 8 of 9 personen zijn gaan behoo ren of van deze categorie zijn overgaan naar de gezinnen van 10 of meer per sonen. Kookkolen. Gezinnen, die voor de bereiding van hun warme maaltijden uitsluitend op vaste brandstoffen zijn aangewezen, werden onlangs in het bezit gesteld van een bonkaart ,,U 115." Niet-particuliere huisbrand verbruiker?. Ter bepaling van de aan deze verbrui kers toe te wijzen hoeveelheid brandstof fen wordt dit jaar wederom een enquete gehouden. Formulieren kunnen, na be kendmaking, worden afgehaald bij de distributiediensten, die zich eveneens met de inontvangstneming belasten. De formulieren Br. C. 250 kunnen wor den ingediend door degenen, die een perceel of perceelsgedeelte in gebruik hebben voor andere dan particuliere doeleinden. Zij, die reeds zoo'n formu- De Dom zwaar beschadigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, ^29 Juni. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Welikije Loeki en ten Zuiden van Staraja Roessa werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Duit sche jachtvliegtuigen vernietigden in de baai van Kola door beschieting mef boordwapenen een vijandelijke motor torpedoboot. In het Westelijke bekken van de Mid- dellandsche Zee bracht een Duitsche duikboot van een krachtig beschermde vijandelijke formatie oorlogsschepen een kruiper der Frobisher-klasse tot zinken en torpedeerde een andere eenheid. Een formatie snelle Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerde gisteren over dag het vliegveld, schepen en inrichtin gen in de haven van Pantelleria. De vijand verloor gisteren in het gebied Dom van Keulen gedeeltelijk vernield. Zooals in het weermachtbericht reeds is gemeld, heeft de Britsche luchtmacht gisternacht een aantal bómmen geworpen op den Dom te Keulen, waardoor een groot gedeelte van dit historisch bouwwerk verwoest werd. In aansluiting op dat weermachtbe richt verneemt het D.N.B. nog het vol gende: In aanvulling op het weermachtsbe- richt verneemt het DNB: Onder de volkomen vernietigde cul tuurmonumenten bevinden zich het Keulsche raadhuis met zijn rijke beel- dentooi, het tegenoverliggende stad huis en de Gürzenich, het wereldbe roemde uit de vroege middeleeuwen stammende bouwwerk van de oude, Hanzestad. Groote schade is aan den Keulschep dom toegebracht. Zware bommen sloegen door het gewelf van den dom en ontploften in het inwen-, dige der kerk, waar zij groote ver woestingen aanrichtten. Het'linker dwarsscbip werd volko men vernield, evenals het prachtige orgel, de doopkapel en een aantal kost bare beeldhouwwerken. Deelen van het gewelf stortten in. Het muurwerk is ernstig getroffen door splinters van in de nabijheid ingeslagen bommen, die hun doel hebben gemist. Over den aanslag op den Keulschen Dom meldt het D.N.B. nog, dat het mid denschip van het meest eerbiedwaardige kerkelijke architectuur-monument van Duitschland zwaar is getroffen. Bij de bevolking kent de verbittering over deze jongste, cultuurvernielende daad van de Anglo-Amerikaansche tegenstander geen grenzen rpeer/ Men wijst er op, dat het vijandelijke lucht- wapen met het uitzoeken van dit doel ten overstaan van de openbare meening der wereld ondubbelzinnig bewijst, dat het den vijand minder aankomt op vóór den oorlog belangrijke doelen dan op de vernieling van de Europeesche cultuur. Ieder, die~"Duitschland bezocht, heeft den Dom van Keulen eerbiedig een bezoek gebracht als een van de heiligste sym bolen der Duitsche christenheid. Tien duizenden Engelschen kennen dit Gods huis, hebben gebogen voor de waardig heid en grootte van dit bouwwerk ep den geest, die ditkunstwerk schiep. Thans hebben de Engelschen ook naar dit heiligdom een greep gedaan. Gods huizen, ziekenhuizen en weeshuizen zijn de doelen hunner bommen. De vernie ling van den Dom van Keulen dpor een voltreffer op het middenschip vormt het laatste bewijs voor het-feit, dat de \n- glo-Amerikanen alle tot dusver geldende wetten van den oorlog hoonend lachend terzijde stellen, opdat zij vrouwen, kin deren, grijsaards «n hun woonsteden kunnen vernietigen. De ruïnes der Gods huizen in Berlijn, Lübeck, Rostock, El- berfeld, Barmen en overal, waar het Anglo-Amerikaansche luchtwapen zijn terreuraanvallen heeft uitgevoerd, kla gen de Engelsche en Amerikaansche terroristen voor God en de wereld aan. „Moord en barbarisme". De vernieling van Duitsche cultuurmo numenten o.m. van den Dom in Keulen,- en het bewuste bombardement op de burgerbevolking, worden door de ver schijnende bladen eensgezind een. nieuwe schanddaad van de Britsche terreurvlie- gers genoemd. Tevens wijzen de bladen op de versterkte Duitsche luchtafweer, die meer en meer Anglo-Amerikaansche machines ten offer eischt. Openhartig hebben dé Engelschen toegegeven, aldus de Volkischer Beobachter, dat de Brit sche formaties bommenwerpers, nade rend over een dicht wolkendek, van hun doelgebied niets hebben gezien, dat zij dus alleen met de zekerheid, dat zij bo ven de dichtbevolkte en aan cultuurmo numenten ongewoon rijke stad Keulen vlogen, hun bommen lieten vallen en dus schuld dragen aan den dood van vrou wen en kinderen, de vernieling van woonhuizen en de verwoesting van on vervangbare cultuurgoederen, bewust en systematisch, zonder dat deze razende overval het minste militaire effect kon hebben. „Dat is moprd, dat is barbaris me, dat is de brutaalste slag in het ge zicht van de cultuurbewuste mensch- "heid," aldus het vernoemde blad. CNF-VoorL actie H. lespee. hschtbeschennlng-PÜ m van de Middellandsche Zee 18 vlieg tuigen. De Britsche luchtmacht ondernam ln den afgeloopen nacht opnieuw een zwaren terreuraanval op de woon wijken der stad Keulen. Door het uit werpen van een groot aantal brlsant- en brandbommen op dichtbebouwde stadsdeelen ontstonden uitgestrekte branden .De dom van Keulen kreeg zware schade door brisant- en brand bommen. De bevolking van de stad leed verliezen. Aanvallen van enkele vliegtuigen wa ren gericht op eenige plaatsen in West en Noordwest-Duitschland. Tot dusver is melding gemaakt van het neerschieten van 26 vijandelijke bommenwerpers. Elf andere viermotorige vliegtuigen werden neergeschoten in luchtgevechten, toen een formatie Amerikaansche bommen werpers een steunpunt aan de kust van den Atlantischen Oceaan probeerden aan te vallen. Een Duitsch jachtvlieg tuig wordt vermist. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed resultaat de havenwerken van Pantelleria aan. Livorno, Reggio di Calabria, Messina en andere plaatsen op Sicilië en Sardinië werden door de vijandelijke luchtmacht gebombardeerd. Er zijn 175 dooden en 300 gewonden geteld. In totaal werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Beperking personeel Nijverheidsscholen. De Secr.-Gen. van het Dept. van Opv. enz. heeft tot de besturen van de van Rijkswege gesubsidieerde Nij verheidsscholen en aan de burge"- meesters der gemeenten, welke zoo danige scholen in stand houden, een schrijven gericht, waarin hij o.m. zegt: „In verband o.a. met het gedwon gen vertrek naar het buitenland van vele oudert leerlingen van scholen en cursussen voor voortgezet Nijver heidsonderwijs en den te verwachten sterk geremden toevoer van nieuwe leerlingen, acht ik het noodig, dat tijdig wordt nageg tan, in hoeverre er aanleiding is om het daardoor eventueel overbodig wordende perso neel tegen den aanvangsdatum van den eerstvolgenden cursustermijn ontslag aan te zeggen. Onder scholen en cursussen zijn te verstaan: De dag- en avondscholen en cur sussen voor vervolgonderwijs, voortgezet lager en uitgebreid lager nijverheidsonderwijs, scholen voor nijverheid en nijverheidskunst, middelbare nijverheidsscholen voor techniek, nijv-rheid en mijnbouw, zeevaart- en machinistenscholen, binnenvaartscholen en al dergelijke nijverheidsscholen of cursussen, welke ook jongelieden van 18 jaar en ouder toelaten. In de eerste plaats zullen voor ont slag, c.q. niet-verlenging van de tijde lijke aanstelling, in aanmerking die nen te worden gebrac .t de leeraren, iniet in het bezit zijn van de ver- eischte wettelijke bevoegdheid en zij, die voor de betrekking niet ge schikt worden geacht." - De bekende filmactrice Greta Garbo heeft van de Metro Goldwyn Mayer haar ontslag gekregen, omöat zij als Zweedsche geweigerd heeft deel te nemen aan de propaganda voor Ame rikaansche oorlogsleeningen. #Blijkens mededeeling van partijse cretaris Carlo Scozza op het laatstge houden directorium van de fascistische partij in Italië, stonden hierbij op 10 Juni jj. 4.470.77Q leden ingeschreven. lier hebben ingevuld en een voorschot toewijzing ontvingen, behoeven niet op nieuw een aanvraagformulier ln te die nen. Op dit formulier kunnen tevens brand stoffen worden aangevraagd ten behoeve van voor bijzondere doeleinden bestem de ruimten, gelegen in een perceel of perceelsgedeelte waarvoor reeds een brandstoffenkaart „T 116" is of zal wor den verstrekt. Dit geldt echter uitslui tend voor die gevallen, waarin de ruim te voor bijzondere doeleinden grooter is dan de ruimte voor gezinsgebruik. An ders moet de aanvraag voor brandstof fen geschieden op een formulier Br. C. 251. Wordt het betrokken perceel door middel van één zelfde installatie ver warmd, dan ontvangt de hoofdverbrui ker of de eigenaar de gezamenlijke toe wijzing. De grootverbruikers ontvangen een identiteitskaart, waarop de plaatselijke distributiediensten hun telkenmale na bekendmaking, tegen afkruising van de overeenkomstige rakjes, een toewijzing zullen verstrekken. De kleinverbruikers en de verbruikers wier aanvrage behan deld is op formulier Br. C. 251, ontvin gen onmiddellijk hun geheele jaarkwan- lum in periodebonstrooken, eventueel aangevnd met rantsoenbonnen. Pensionbedrüven en kamerverhuurders. Voor pensionbedrijven en kamerver huurders zal een afzonderlijke regeling worden getroffen, waarover te zijner tijd bijzonderheden zullen worden gepu bliceerd. Termijn van indiening. Ten behoeve van een vlotte behan deling van de ingevul.de aanvraagformu lieren, zal een termijn worden gesteld. Aanvragen, die na het verstrijken van dezen termijn bij de distfibutiediensten worden ingediend, zullen pas later in behandeling worden genomen. Klantenbindingblijft gehandhaafd. Het klantenbindingsbesluit is nog steeds van kracht. Deze, klantenbinding geldt evenwel niet ten aanzien van- turf, bruinkoolbriketten en kolenslik; gasco- kes kan bovendien van de61 gasfabrieken worden afgenomen. Voorts behoeven vaste brandstoffen voor generatoren en voor schippers én woonwagenbewoners niqt bij een bepaalden leverancier te worden gekocht. Particuliere verbruikers, die in het be zit zijn of alsnog zullen worden gesteld van een bonkaart „T 116" en/of „U 115", zijn verplicht het codenummer van hun brandstoffenleverancier, hetwelk reeds op de met „hoofd" gewaarmerkte distri butiestamkaart staat vermeld, op deze bonkaarten in te vullen in de daarvoor gereserveerde vakjes. Het is brandstoffenleveranciers niét toegestaan bonkaarten van afnemers in bewaring te nemen. 's-GRAVENHAGE, 29 Juni. - Tot en met 31 Juli 1943 geeft bon „Alge meen 597" van de bonkaart voor Voedingsmiddelen en bon „W Een- heidszeep" van de aan kinderen be neden acht jaar uitgereikte kaarten recht, hetzij op hpt koopen van een stukje luchtgevulde Eenheidstoilet zeep 40 of 57 hetzij op het koopen van een stukje Eenheidstoiletzeep 14, 15 of 21 »/o, hetzij op het doen was- schen van vijf kilogram droge vuile wasch. Voorts geeft bon „Algemeen 598" van de bonkaart voor Voedingsmid delen en bon „W WaschDoeder" van de aan kinderen beneden acht jaar uitgereikte kaarten tot en met 31 Juli a.s. recht: hetzij op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder, hetzij op het doen wasschen van ne gen kilogram droge vuile wasch. Ten slotte geeft bon „W toiletzeep" van de "aan kinderen beneden twee i aar uitgereikte kaarten tot en met 31 Juli a.s. recht op het koopen van een stukje van 50 of voor zoover voor radig 75 gram toiletzeep oude sa menstelling. GENERATORBLOKJES. 'S-GRAVENHAGE, 30 Juni. Van 1 Juli tot en met 30 September 1943 geven de met „Periode E" gemerkte bonnen, als bedoeld in artikel 2 van de Generatorblokjesbeschikking 1942, no. 1, recht op het koopen van 50 kg generator blokjes. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 26. s-GRAVENHAGE, 30 Juni. Van 1 tot en met 31 Juli 1943 worden op bon 26 van de Voederkaart v. honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als in de afgeloopen periode. Op bon 26 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt over dezelfde periode 1% kg kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 31 Juli a.s. is bon 26 van deze kaar ten ongeldig. WELKE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN VERNIETIGD KUNNEN WORDEN. 's-GRAVENHAGE, 30 Juni. Naar aanleiding van vele desbetreffen de vragen wordt bekend gemaakt, dat de eventueel nog voorhanden zijnde bon nen „tabak 01 b" tot en met „tabak 16b", alsmede de bónnen „tabak r 01" tot en met „tabak r 04" en de bonnen „cigaret- ten r 01" tot en met „cigaretten r 04" vernietigd kunnen worden. Voorts kunnen vernietigd worden: a. alle bonkaarten voor voedingsmid delen zeer zwaren. zwaren en langdu- rige.n arbeid, behalve die kaar ten, waarvan thans bonnen g*e 1 d i g z ij n. (Ook de bonnen „reser ve 214" en „reserve 215" van de bon kaart voor voedingsmiddelen voor de 4e periode 1943 mogen niet vernietigd worden. Zooals bekend, zijn 'deze reser vebonnen aangewezen voor het koopen van serviesgoed); b alle aardappelkaarten, behalve die, waarop de bonnen „aardappelen 25b" tot en met „aardappelen 28b" voorkomen; c. alle klantenkaarten voor groente, behalve die, waarop de bonnen „groen te 25" tot en met „groente 28" voorko men; d. de bonnen gemerkt met „versnape ringen 01" tot en met „versnaperingen 27" en „versnaperingen r 01" tot en met „versnaperingen r 04." VERORDENING BETREFFENDE NEDERLANDSCHE BANK. In het Verordeningenblad, aflevering 19, van 28 Juni is een verordening van den Rijkscommissaris opgenomen be treffende de Nederlandsche Bank. Door deze verordening treden ingrijpende wijzigingen in in het statuut van de bank. De bank is voortaan rechtstreeks on dergeschikt aan den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Zij is een publiekrechtelijk lichaam en heeft -binnen het kader van de haar aangewezen taak, verordenende be voegdheid. Alleen de bank is gerechtigd tot het uitgeven van bankbiljetten. Het maatschappelijk kapitaal blijft onveranderd ƒ20 millioen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1